You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juli 2, 2020 - 16:15
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 111 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 111

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-07-2020, pkt. 111

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (C).

 • Pkt. 112 Tilladelse til kystbeskyttelse, Jyllinge Nordmark

  Bilag_1_-_proces_for_igangsaettelse_af_anlaegsarbejdet.pdf Bilag_2_-_udkast_til_tilladelse_efter_kystbeskyttelsesloven.pdf Bilag_3_-_hoeringsnotat_inkl._hoeringssvar.pdf Bilag_4_-_Miljoe-_og_Foedevareministeriets_udtalelse_jf._habitatreglerne.pdf Bilag_5_-_ministerens_afgoerelse_om_afskaering_af_klageadgang.pdf

  Pkt. 112

  Tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljøministeren har truffet afgørelse om, at klageadgangen over tilladelse til etablering af kysbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark afskæres. Denne er nu indarbejdet i kommunens tilladelse til projektet, og tilladelsen til projektet kan meddeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, jf. bilag 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark blev i marts 2019 sat i bero, som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om opsættende virkning og efterfølgende ophævelse af VVM-tilladelsen til projektet, som følge af klage.
  Byrådet besluttede i maj 2019, jf. punkt 127, at arbejde for en lovliggørelse af det allerede påbegyndte projekt ved at anvende habitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser. Denne proces har omfattet:

  • Udarbejdelse af opdateret miljøkonsekvensrapport inkl. Natura 2000-konsekvensvurdering med redegørelse for, hvorfor beskyttelsen af habitatnatur kan fraviges, inkl. 8 ugers offentlig høring.
  • Partshøring af udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
  • Indhentning af udtalelse fra miljøministeren, jf. habitatreglerne.
  • Ministerens afgørelse om afskæring af klageadgang, inkl. partshøring.

  Nu udestår følgende inden anlægsarbejdet kan genoptages:

  • Meddelelse af tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
  • Ekspropriation af arealer, som lægger jord til diget.

  I vedlagte notat (bilag 1) har forvaltningen redegjort for gennemførelse af de enkelte processkridt.
  Forvaltningen har modtaget fire høringssvar i forbindelse med partshøring af tilladelsen. Høringsnotat med forvaltningens sammenfatning og behandling af høringssvarene er sammen med høringssvarene vedlagt i bilag 3.
  De væsentligste bemærkninger i høringssvarene omhandler:

  • Ønske om placering af dige uden for skel i stedet for gennem haverne på Strandvænget.
  • Placering af dige ved Fasanvænget 44.
  • Forhold omkring jordtilførsel på Vernersvej 34.
  • Beplantning på fjorddiget.

  På baggrund af de modtagne bemærkninger har forvaltningen foretaget en mindre justering af østdigets linjeføring på en privat matrikel. Derudover har høringssvarene ikke medført ændringer i tilladelsen.
  Vi har modtaget ministerens udtalelse, jf. habitatreglerne (bilag 4) samt afgørelse om afskæring af klageadgang (bilag 5) og derved er grundlaget for meddelelse af tilladelsen på plads.
  Udkast til tilladelse er vedlagt i bilag 2, hvor det fremgår, at tilladelsen ikke kan påklages. Tilladelsen kan udnyttes straks efter, at den er meddelt.
  Når byrådet har truffet beslutning om tilladelsen, kan der træffes afgørelse om ekspropriation og opkrævning af digelaget kan igangsættes, jf. separate sager.
  Eftersom Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet afholder møder den 2. juli i forlængelse af hinanden, vil Klima- og Miljøudvalgets indstilling foreligge til Økonomiudvalgets behandling, og Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til byrådets behandling.
  Frederikssund Kommune behandler sagen den 30. juni 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Økonomi forbundet med nedlukningen og genoptagelse af anlægsarbejdet samt opkrævning fra digelaget fremgår af særskilt sag.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-07-2020, pkt. 112

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (C).

 • Pkt. 113 Godkendelse af ekspropriation(Lukket)

 • Pkt. 114 Anlægsbevilling og kommunegaranti, kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark

  Bilag_1_-_notat_vedr._oekonomi_for_kommune_og_digelag.pdf

  Pkt. 114

  Anlægsbevilling og kommunegaranti vedrørende kystbeskyttelse

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsarbejdet i forbindelse med kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark kan genoptages, når tilladelse til projektet er meddelt. Økonomien forbundet med standsning og genoptagelse af anlægsarbejdet er gjort op og opkrævning af digelaget kan igangsættes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende godkendes:

  1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 5,63 mio. kr. i 2020 til kystbeskyttelse finansieret af kassen.
  2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 31,346 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling svarende til bidrag fra hhv. Jyllinge Nordmark på 30,4 mio. kr., og Inderfjord Vest på 0,639 mio. kr. samt øget bidrag fra Egedal Kommune på 0,307 mio. kr.
  3. Der meddeles kommunegaranti til Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag for et lån, der øges til 40 mio. kr. ex. moms. og med fastsættelse af en garantiprovision på 1 %, som en engangsydelse.
  4. Garantiprovisionen for Strandgade Kystbeskyttelseslag i inderfjorden fastsættes tilsvarende til engangsydelse på 1 %.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af den forestående genoptagelse af anlægsarbejdet, fremlægger forvaltningen hermed en sag om kystbeskyttelsesprojekternes økonomi.
  Der er siden juni 2014 afsat en samlet anlægsbevilling på 57,7 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune. Ydermere er der i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Tømmergrunden, der forventes søgt frigivet i anden sag sidst på året. Derved er der på nuværende tidspunkt afsat et samlet rådighedsbeløb på 60,7 mio. kr.
  Da kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark blev indstillet i marts 2019, besluttede byrådet i maj 2019, jf. punkt 127, at gennemføre en række tiltag for at minimere de øgede udgifter, som følge af anlægsstoppet. Forvaltningen forventede, at der ville være udgifter på 1,75 mio. kr. til nedlukning/genopstart af byggeplads og opmagasinering af sluse og pumper.
  Forvaltningen har nu opgjort de udgifter, som nedlukningen af anlægsarbejderne har medført. Foruden de forventede 1,75 mio. kr. til nedlukning/genopstart af byggeplads mv. har der været en række andre udgifter på 2,95 mio. kr. Samlet set beløber de udgifter, der er tilknyttet standsningen af projektet, sig op i 4,7 mio. kr.
  Endvidere ses en opdrift i økonomien på 5,7 mio. kr. på grund af uforudsete forhold i området samt tilpasninger af drænprojektet. På baggrund af de store anlægstekniske udfordringer i området, afsættes endvidere 1,6 mio. kr. til uforudsete udgifter.
  I alt beløber de ekstra omkostninger, som følge af standsning af anlægsarbejdet og fordyrelse af projektet, sig til 12 mio. kr. For yderligere uddybning se bilag.
  Udgifter til opdatering af Natura-2000 vurderinger og juridisk bistand er betalt via den afsatte afledte drift og driftskonti.
  Byrådet besluttede i maj 2019, jf. punkt 127, at udskyde opkrævning af grundejernes bidrag, til anlægsarbejdet blev genoptaget. Da anlægsarbejdet nu genoptages, vil forvaltningen igangsætte opkrævningen. Da de endelige omkostninger til projektet først ligger fast, når anlægget er etableret, og alle regninger er betalt, anbefaler forvaltningen, at kommunegarantien øges til 40 mio. kr. Kommunen har tidligere fastsat en årlig provision på garantien på 2 %. Forvaltningen anbefaler, at provisionen nedsættes til en engangsydelse på 1 % på baggrund af beløbets størrelse og risikoprofilen.
  I forhold til opkrævning af grundejernes bidrag anmodes om en samlet indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 31,346 mio. kr. Bidragene fordeler sig på 30,4 mio. kr. fra Jyllinge Nordmark (indtægt fra staten er fratrukket digelagets samlede andel på 37,25 mio. kr.), 0,639 fra Inderfjord Vest og 0,307 mio. kr. fra Egedal Kommune. Egedal Kommunes andel udgør samlet 2,207 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. er bevilget tidligere.
  Når anlægsarbejdet er afsluttet og alle udgifter gjort op, vil opkrævningen af det enkelte medlem af digelaget blive justeret, så det stemmer med de endelige udgifter.
  Eftersom Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet afholder møder den 2. juli i forlængelse af hinanden, vil Klima- og Miljøudvalgets indstilling foreligge til Økonomiudvalgets behandling, og Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en forværring af kassebeholdningen på netto 5,63 mio. kr.
  Det skal bemærkes, at den samlede sum på 97,626 mio. kr. er summen af alle kystsikringsprojekter inkl. indtægter fra digelag, staten og Egedal Kommune.
  På baggrund af byrådets beslutning 28. januar 2015, jf. punkt 14, om maksimal egenbetaling for de berørte grundejere på 50 %, betyder det, at Roskilde Kommunes udgifter øges med 5,63 mio. kr., mens Egedal Kommunes udgifter øges med 0,307 mio. kr.
  For digelaget betyder det, at den enkeltes bidrag vil ligge på mellem 30.000–95.000 kr. alt efter hvor stor gavn ejendommen opnår af kystbeskyttelsen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Samlet afsatte rådighedsbeløb siden projektets start:
  Anlægsudgifter ekskl. bidrag -51.900
  Grundejernes andel af anlægsudgifterne samt bidrag fra stat og Egedal Kommune -8.750
  Bidrag fra stat og Egedal Kommune 8.750
  Forslag til revideret samlet rådighedsbeløb:
  Anlægsudgifter ekskl. bidrag -57.530
  Grundejernes andel af anlægsudgifterne samt bidrag fra stat og Egedal Kommune -40.096
  I alt bidrag fra grundejernes andel samt stat og Egedal Kommune 40.096
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlægsudgifter ekskl. bidrag -5.630
  Grundejernes andel af anlægsudgifterne samt bidrag fra stat og Egedal Kommune -31.346
  Bidrag fra grundejernes andel samt bidrag fra stat og Egedal Kommune 31.346
  Forværring af kassebeholdningen: -5.630

  Klima- og Miljøudvalget, 02-07-2020, pkt. 114

  Marianne Kiærulff (V) stillede følgende ændringsforslag: "Følgende tilføjes til indstillings pkt. 1: Roskilde Kommune må bære sit ansvar for ikke i tilstrækkelig grad at tage højde for Natura 2000 lovgivning ved udstedelse af tilladelse til dige-byggeriet og rådgivning om minimal risiko ved at gå i gang inden klagefristens var udløbet. Borgerne i Jyllinge Nordmark bør på den baggrund friholdes for at betale tomgangsomkostninger i forbindelse med nedlukningen af anlægsarbejdet. Anlægsbevillingen hæves således med 2,35 mio.kr. Beløbet foreslås finansieret af midler afsat til rekreativ sti ved Jyllinge Nordmark (2 mio.kr. jf. byrådsbeslutning pkt. 14, 2015). 0,35 mio. kr. tages af udvalgets rammebevilling. Beløb i indstillings pkt. 2 tilrettes beslutning i pkt. 1".
  Forslaget sættes til afstemning. For stemte V og C, imod stemte A, B, O, Ø. Hermed faldt forslaget.
  Jeppe Trolle (B) stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til forvaltningens indstilling: ”Da Roskilde byråd i 2015 tilbød at betale halvdelen af omkostningerne, var det ud fra solidaritet med de ramte, og ud fra den daværende vurdering af omkostningerne. Denne ekstrabevilling forventes derfor at være den sidste af slagsen. Byrådets tilsagn om støtte skal ikke opfattes som en blankocheck, hvor skatteborgerne i det uendelige skal dække meromkostningerne ved at lokale konflikter fordyrer meromkostningerne ved projektet.”.
  Forslaget sættes til afstemning. For stemte B. Imod stemte A, C, O, V og Ø. Hermed faldt forslaget.
  Herefter anbefales forvaltningens indstilling af et enigt udvalg.