You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 2, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 144 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 144

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 144

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 145 Temadrøftelse - revision af Handleplan for Vand- og Klimatilpasning

  Pkt. 145

  Temadrøftelse - revision af Handleplan for Vand- og Klimatilpasning

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet give en kort status på revision af Handleplan for Vand- og Klimatilpasning samt de dilemmaer, der knytter sig til de kommende fire års indsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede i februar 2018, punkt 22, at igangsætte en revision af kommunens Handleplan for Vand- og Klimatilpasning.
  På mødet vil forvaltningen lægge op til en drøftelse af hovedtemaerne i planen. Forslag til handleplan forventes forelagt til politisk behandling i december 2018 med efterfølgende offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til realisering af Handleplan for Vand- og Klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 145

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 146 Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegning

  Kommissorium_for_Klimaraadet_2018-21_forslag_til_revision.pdf

  Pkt. 146

  Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegning

  Sagsnr. 302938 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændring i kommissoriet for Klimarådet vedrørende udpegning af direktør fra Fors A/S som yderligere medlem af rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den foreslåede ændring i kommissoriet vedr. udpegning af direktør fra Fors A/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. juni 2018, punkt 253, kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune.
  Formanden for Klima- og Miljøudvalget og formanden for Klimarådet foreslår, at Klimarådet suppleres af direktøren for Fors A/S. Fors A/S har stor betydning for realiseringen af Roskilde Kommunes klima-, energi- og klimatilpasningsindsatser. Det vil derfor være værdifuldt og styrke relationen mellem kommune og selskab, at Fors A/S er fast repræsenteret i Klimarådet ved sin direktør.
  I det vedhæftede kommissorium er den foreslåede ændring indsat med rød tekst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 146

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 147 Anvendelse af Klimafonden 2018

  Klimafond_2018_-_samlet.pdf

  Pkt. 147

  Anvendelse af Klimafonden 2018

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilliges midler fra Klimafonden 2018 til 3 projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klimarådets forslag om bevilling af samlet 116.400 kr. fra Klimafonden 2018 til de 3 projekter: ”Konference om virksomheders ansvar for Klimaindsatsen i Roskilde Kommune”, ”CO2-aftryk fra Roskildes skoler” og ”Miljøovervågning og klimatilpasninger i Roskilde Fjord” med de foreslåede betingelser for tilsagn godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er årligt 200.000 kr. i Klimafonden, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter, efter forslag fra Klimarådet.
  Der er indsendt 4 projektansøgninger til Klimafonden 2018 (er vedhæftet). Klimarådet har på møde den 25. september 2018 besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges samlet 116.400 kr. fra Klimafonden 2018 til projekterne:
  - 40.000 kr. til projektet ”Konference om virksomheders ansvar for Klimaindsatsen i Roskilde Kommune”, ansøger RUC. Tilsagn under forudsætning af samarbejde med større virksomheder i kommunen.
  - 21.000 kr. til projektet ”CO2-aftryk fra Roskildes skoler”, ansøger DTU
  - 55.400 kr. til projektet ”Miljøovervågning og klimatilpasninger i Roskilde Fjord”, ansøger Roskilde Gymnasium. Tilsagn under forudsætning af, at temaer relateret til CO2-reduktion integreres i projektet.
  Den 4. ansøgning – projektet: ”Certificering af klimaskoler”, ansøger Lindebjergskolen - blev drøftet, og Klimarådet ønsker, at forvaltningen går i dialog med projektet om bl.a. inddragelse af viden om andre certificeringsordninger for skoler og igangværende projekter herom. På den baggrund er Klimarådet indstillet på at behandle en revideret ansøgning vedrørende klimaindsats på skoler på et kommende klimarådsmøde.
  Oversigt over ansøgninger og projektbeskrivelserne for ansøgningerne er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til Klimafonden i 2018. Hvis indstillingen godkendes vil der være 83.600 kr. tilbage i Klimafonden i 2018. Der forventes en revideret ansøgning vedr. de restende midler i fonden.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 147

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 148 Anlægsbevilling - statsligt tilskud til digeanlæg ved kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 148

  Anlægsbevilling - statsligt tilskud til digeanlæg ved kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 311138 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har givet tilskud på 6.850.000 kr. i tilskud til digeanlæg i forbindelse med kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. i 2018 samt tilsvarende indtægtsbevilling til kystbeskyttelse (beløbet vedrører kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte senest bevilling og udgiftsfordeling til kystbeskyttelse den 29.
  august 2018, punkt 296, på 7,8 mio. kr., så den samlede bevilling er på 51,9 mio. kr. Af sagen fremgik det, at 31,5 mio. kr. af den samlede bevilling vedrører Jyllinge Nordmark.
  Miljø- og Fødevareministeriet har i 2018 oprettet en pulje på 9 mio. kr. til nyanlæg og udvidelse af eksisterende diger. Den 14. september 2018 har ministeriet tildelt 6.850.000 kr. fra puljen til digeanlæg i Jyllinge Nordmark.
  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, et princip om, at eventuel statslig medfinansiering skulle anvendes til at nedsætte borgernes egenbetaling. På baggrund heraf, vil tilskuddet tilgå digelagets medlemmer og ikke påvirke kommunens bidrag til projektet.
  Forvaltningen er i dialog med digelagets bestyrelse om, hvordan tilskuddet skal fordeles mellem de grundejere, som opnår gavn af sikringen.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral, idet der er tale om en enslydende indtægt og udgift på anlægsbudgettet i 2018.
  Tilskuddet på 6,85 mio. kr. vil betyde, at de grundejere, som opnår gavn af
  kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark, får reduceret deres udgift. Samlet vil budgettet til Jyllinge Nordmark med denne sag være 38,35 mio. kr. (31,5 + 6,85 mio. kr.)
  Projektet er påbegyndt september 2018 og forventes afsluttet senest ultimo 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.210 -18.000 -3.000 0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.060 -18.000 -3.000 0
  Anlæg, indtægter 6.850
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.850
  Anlæg, indtægter 6.850
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 148

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 149 Høringssvar vedrørende udpegning af nye risikoområder for oversvømmelse

  Udkast_til_hoeringssvar_vedroerende_forslag_til_udpegning_af_risikoomraader_for_oversvoemmelse_af_hav_og_vandloeb.pdf

  Pkt. 149

  Høringssvar vedrørende udpegning af nye risikoområder for oversvømmelse

  Sagsnr. 310934 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kystdirektoratet har sendt forslag til udpegning af nye risikoområder for oversvømmelse i høring, se rapporterne her https://oversvommelse.kyst.dk/. Roskilde Fjord er ikke udpeget som risikoområde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar godkendes og sendes til Kystdirektoratet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2011 blev de første risikoområder i forhold til oversvømmelse udpeget i Danmark, jf. oversvømmelsesloven. Roskilde Fjord var ikke udpeget som risikoområde. Kystdirektoratet har nu sendt forslag til revideret udpegning i høring frem til 22. oktober 2018.
  Antallet af risikoområder er øget fra 10 til 14 områder. Roskilde Fjord er fortsat ikke udpeget, jf. vedlagte høringsrapporter.
  Områderne er udpeget på baggrund af vurdering af risiko for oversvømmelse, som medfører omfattende skader for samfundet i form af konsekvenser for menneskers sundhed, miljø, kultur og økonomisk aktivitet.
  På baggrund af de oversvømmelser, som Jyllinge Nordmark og inderfjorden har været ramt af siden 2013 samt de kulturværdier, der er tilknyttet Vikingeskibsmuseet, kan det undre, at Roskilde Fjord ikke er udpeget som risikoområde.
  Da en udpegning ikke vil medføre en tilførsel af ressourcer til sikring mod oversvømmelser, og de udsatte områder i Roskilde Kommune er eller snart bliver sikret, tager forvaltningen udpegningen til efterretning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 149

  Det blev indledningsvis oplyst, at det sidste afsnit i sagsfremstillingen er en fejl.
  Udvalget besluttede at skærpe høringssvaret og udtrykke, at Roskilde Fjord bør indgå som risikoområde samt at orientere og opfordre kommuner omkring Roskilde Fjord til at tilslutte sig høringssvaret eller henvende sig tilsvarende til Kystdirektoratet.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 150 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 150

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives om der forventes mer- eller mindreforbrug for hele året på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk.
  Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr. 30. juni, som blev forelagt for udvalget den 4. september 2018, punkt 138.
  Forbedringen består af:
  ̵ Forbedring på 0,3 mio. kr. på Miljø, som skyldes tidsforskydning i udgifter inden for miljøvejledning.
  ̵ Forbedring på 1,0 på Miljø, skyldes tidsforskydning i udgifter til olieforurenet grund.
  ̵ Forbedring på 2,0 mio. kr. på Busdrift som skyldes lavere omkostninger end budgetlagt til omlægning til elbusinfrastruktur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 150
  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 151 Orientering om sammenfatning af viden om blødgøring af drikkevand

  Oplaeg_fra_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Referat_af_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Hvidbog_og_hoeringssvar.pdf Notat_med_fordele_og_ulemper.pdf

  Pkt. 151

  Orientering om sammenfatning af viden om blødgøring af drikkevand

  Sagsnr. 301756 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil i en kort præsentation sammenfatte viden om blødgøring af drikkevand.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som følge af den seneste drøftelse om blødgøring af drikkevand på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 4. september 2018, pkt. 131, vil forvaltningen i en kort præsentation opsamle den viden, der fremgår af bilag og notater vedrørende blødgøring af drikkevand, herunder fordele og ulemper samt miljø- og sundhedsmæssige forhold. Præsentationen vil blive afrundet med en opsummering af forvaltningens vurdering vedrørende blødgøring af drikkevand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 151

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 152 Orientering om status på arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Opfoelgning_paa_workshop_om_energiforsyning.pdf

  Pkt. 152

  Orientering om status på arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 er i gang. Forvaltningen giver en status i forbindelse med afholdelses af anden workshop om energiforsyning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er i gang. Flere af de analyser og drøftelser, der skal hjælpe med at pege på, hvordan Roskilde Kommune når i mål med ambitionerne om CO2-reduktion er præsenteret for Klima- og Miljøudvalget:
  - VIROS-rapporten, Klima- og Miljøudvalgets møde 8. maj 2018, punkt 73.
  - Roadmap 2025 fra projektet Energi På Tværs 2, præsenteret 25. maj 2018 på Energipolitisk Topmøde.
  - CO2-kortlægning 2018, Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 99.
  - Grønt Regnskab 2017, Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 100.
  - Analyse af muligheder for at opnå CO2-neutralitet for kommunen som geografisk område inden 2050 og el- og varmesektoren i 2035, Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, punkt 122.
  - Workshop om bygninger den 22. maj 2018, der ledte til en række refleksioner om kommunens rolle. Både i forhold til kommunens egne bygninger og den fremadrettede indsats på området samt i forhold til de private boligejere.
  Senest blev der afholdt workshop om energi d. 20. september 2018. På denne workshop deltog ud over udvalget, byrådsudpegede der sidder i selskabsbestyrelserne, Klimarådet, VEKS, Fors, ARGO, Gate 21, DTU Vind og Seas-NVE. Der blev debatteret mange temaer og mulige indsatser med fokus på mål, udfordringer, muligheder og dilemmaer i forhold til bl.a. fjernvarme, energiforsyning uden for fjernvarmenettet samt sol- og vindenergi. Der er vedhæftet et kort notat, der samler op på workshoppen og de spor, der kan arbejdes videre med i den Strategiske Klima- og Energiplan 2019-22.
  Den næste planlagte workshop er den 24. oktober 2018 omhandlende transport. Næste status til Klima- og Miljøudvalget vil ske på mødet 6. november 2018 i forlængelse af workshoppen om transport.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 152

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 153 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. august 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_21._august_2018.pdf

  Pkt. 153

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. august 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. august 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. august 2018 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 153

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 154 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 18. september 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_ARGO_IS_den_18._september_2018.pdf

  Pkt. 154

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 18. september 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 18. september 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 18. september frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 154

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 155 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 155

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 155

  ̵ Bioposer.
  ̵ Julefrokost.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 156 Eventuelt

  Pkt. 156

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 156

  ̵ Udformning af dagsorden, økonomipunkter.
  ̵ Plastic Change.
  ̵ Delebilordning på kommunens P-plads.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).