You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 3, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 40 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 40

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 40

  Godkendt.

 • Pkt. 41 Temadrøftelse om bæredygtig mobilitet

  Disposition_for_oplaeg_om_baeredygtig_mobilitet.pdf

  Pkt. 41

  Temadrøftelse om bæredygtig mobilitet

  Sagsnr. 325904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2020 bestilt et oplæg om bæredygtig mobilitet, som udvalget skal drøfte på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplæg om bæredygtig mobilitet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforligsteksten for budget 2020 fremgår følgende:
  ”Budgetforligspartierne ønsker, at der udarbejdes et oplæg om bæredygtig mobilitet: Hvordan kan samkørsel og brugen af den kollektive trafik styrkes.
  Hvordan kan der arbejdes med lade-infrastruktur til el-biler, hvem og hvor skal der investeres? Hvordan sikres, at el-infrastrukturen ikke bliver en flaskehals i omstillingen til grøn transport?
  Forvaltningen vil på mødet med udgangspunkt i bilaget præsentere de indledende tanker. Forvaltningen foreslår, at oplægget om bæredygtig mobilitet fokuser på at identificere og vurdere mulige supplerende indsatser til fremme af bæredygtig mobilitet inden for følgende temaer:
  - Individuel mobilitet (gang, cykling, elbiler mv.)
  - Dele mobilitet (samkørsel, delebiler, bycykler mv.)
  - Kollektiv mobilitet (bus og togtrafik mv.)
  - Virksomheds mobilitet (varelevering, arbejdskørsel mv.)
  - Tværgående mobilitet (smarte mobilitetsløsninger)
  Forvaltningen foreslår, at der fokuseres på indsatser, der kan fremme mobiliteten med en positiv effekt i forhold til CO2-udledning, støj, luftforurening, sundhed og byliv.
  Dagsordenspunktet om bæredygtig mobilitet er også på Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2020. Forvaltningen vil på baggrund af drøftelserne i de to udvalg arbejde videre, og forventer at kunne fremlægge et samlet oplæg med konkrete indsatser på udvalgsmøderne i juni 2020.
  Klimarådet drøftede temaet på møde den 27. januar 2020 og gav input til forvaltningens videre arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 41

  Drøftet.

 • Pkt. 42 Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - opsamling på høring og anmodning om ministerens udtalelse

  Bilag_1a_-_Miljoekonsekvensrapport_og_Natura_2000-konsekvensvurdering_-_KMU.pdf Bilag_1_-_Udkast_til_endelig_anmodning_om_miljoeministerens_udtalelse_-_KMU.pdf Bilag_2_-_opsamling_paa_hoering_af_miljoekonsekvensrapport_og_Natura_2000_konsekvensvurdering_-_KMU.pdf Bilag_3_-_opsamling_paa_partshoering_af_tilladelse_efter_kystbeskyttelsesloven_-_KMU.pdf

  Pkt. 42

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark – miljøkonsekvensvurdering og anmodning om ministerens udtalelse

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljøkonsekvensrapporter samt udkast til tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark har været i høring. Der skal indhentes en udtalelse fra miljøministeren jf. fravigelsesbestemmelserne i habitatreglerne. Som grundlag herfor skal høringssvar og den endelige konsekvensvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering fremsendes til ministeren.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Miljøkonsekvensrapport og Natura 2000-konsekvensvurdering godkendes uden ændringer, jf. bilag 1a.
  2. Anmodning om udtalelse fremsendes til miljøministeren, vedlagt høringssvar, redegørelse for høringssvarenes betydning samt revideret udkast til tilladelse, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Plan- og Teknikudvalget
  Indstillingens punkt 2: Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 18. december 2019, punkt 317, at fremsende foreløbig anmodning til miljøministeren om udtalelse vedrørende fravigelse fra beskyttelsen af Natura 2000 samt igangsætte høring af miljøkonsekvensrapport, Natura 2000-konsekvensvurdering og partshøring af tilladelse. Miljøministerens udtalelse er en forudsætning for, at Roskilde Kommune kan meddele tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet og derved genoptage anlægsarbejdet.
  Inden ministeren kan færdigbehandle anmodningen, skal høring af miljøkonsekvensrapport og Natura 2000-konsekvensvurdering samt partshøring af tilladelsen være afsluttet og resultatet af høringen fremsendes til ministeren. Høringsperioden sluttede den 19. februar 2020. Forvaltningen har jf. bilag 3, foretaget en særskilt partshøring, for at tilpasse østdiget på Vernersvej 34 til grundejeres ønske om, at diget skal følge eksisterende beredskabstracé.
  Der er modtaget fem høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapporten og Natura 2000-konsekvensvurderingen samt fire høringssvar vedr. udkast til tilladelse til kystbeskyttelsen.
  De væsentligste bemærkninger i høringssvarene omhandler:
  - Ønske om placering af dige uden for skel i stedet for gennem haverne på Strandvænget.
  - Fastholdelse af projekt og afskæring af klageadgang findes problematisk
  - Placering af dige ved Fasanvænget 44
  - Forhold omkring jordtilførsel på Vernersvej 34
  - Bidragsfordeling ift. om oplandskommuner kan deltage i finansieringen.
  - Beplantning på fjorddiget
  Høringssvarene, forvaltningens sammenfatning af høringssvarene og vurdering er vedlagt i bilag 2 og 3.
  Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af høringen skal ske en mindre justering i kortbilaget i udkast til tilladelsen, så østdigets linjeføring på Vernersvej 34 bliver retvisende. Denne ændring vedrører ikke Natura 2000-områder og vil derfor ikke have betydning for Natura 2000-konsekvensvurderingen.
  Forvaltningen vurderer, at høringssvarene i øvrigt ikke giver anledning til ændringer i projektet eller tilladelsen. I bilag 1a fremgår Miljøkonsekvensrapporten og Natura 2000-konsekvensvurderingen, som er uændret i forhold til høringsmaterialet, og i bilag 3 fremgår revideret udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, med opdateret kortbilag.
  Når forvaltningen har modtaget ministerens udtalelse samt eventuel afgørelse om afskæring af klageadgangen, vil den endelige tilladelse til projektet skulle behandles af byrådet.
  Sagens videre forløb er i hovedtræk:
  - Modtagelse af ministerens udtalelse om fravigelse, jf. habitatreglerne.

  - Afventning af ikrafttrædelse af bekendtgørelse om afskæring af klageadgang, herunder hvorvidt bekendtgørelsen også omfatter klager over ekspropriation.

  - Anmodning til ministeren om at afskære klageadgangen og afventning af ministerens afgørelse herom.

  - Politisk behandling af endelig tilladelse samt af projektets økonomi som følge standsning af anlægsarbejdet i 2019.

  - Meddelelse af tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven, samt gennemførelse af ekspropriation, hvor der ikke kan indgås frivillig aftale.

  - Genoptagelse af anlægsprojektet og færdigetablering af kystbeskyttelsen.
  - Opgørelse af endelig anlægsomkostninger, oprettelse af kommunegaranteret lån og opkrævning af bidrag fra medlemmer af digelaget.

  Forvaltningen tilstræber, i det omfang det er muligt, at forberede de forskellige sagsskridt og er i dialog med projektets entreprenør, så anlægsarbejdet kan genoptages, når de fornødne tilladelser foreligger. Dette med henblik på, at færdiggørelse af kystbeskyttelsen sker så hurtigt som muligt, og områdets borgere og værdier sikres mod oversvømmelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 42

  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 43 Vedtagelse af Grøn Blå Strategi

  Opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Groen_Blaa_Strategi.pdf Groen_Blaa_Strategi.pdf

  Pkt. 43

  Vedtagelse af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Grøn Blå Strategi har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Grøn Blå Strategi godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 27. november 2019, punkt. 259, at sende forslag til Grøn Blå Strategi i offentlig høring. Høringen sluttede den 27. januar, og der er indkommet fem høringssvar, der kan ses i bilag 1.
  Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene drejer sig primært om ønsker til den konkrete realisering af Grøn Blå Strategi og medtages derfor i det videre arbejde med handleplan 2021- 2024.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen at Grøn Blå Strategi vedtages endeligt med en enkelt tekstmæssig præcisering under afsnittet ”natur i landbrugslandet” på side 6, hvor det tydeliggøres at behovet for pleje af de lysåbne naturtyper i landbrugslandet er øget i forbindelse med landbrugets intensivering.
  Samarbejdet med sparringsgruppen fortsætter med en løbende dialog og afholdelse af et opfølgende møde om realisering af Grøn Blå Strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 1,7 mio. kr. i anlægsbudgettet årligt til realisering af Grøn Blå Strategi. Sag om frigivelse af midler forventes forelagt i april 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 43

  Anbefalet.

 • Pkt. 44 Biodiversitet i kommunen

  Helligkorsparken_-_Naturregistreringer_og_plejeforslag.pdf Notat_Byer_med_plads_til_biodiversitet_og_naturoplevelser_Februar_2020.pdf

  Pkt. 44

  Biodiversitet i kommunen

  Sagsnr. 300632 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har fokus på at øge biodiversiteten i kommunen. Der er igangsat registrering af naturindhold, og der planlægges forandringer i plejen af parkarealerne og langs veje til gavn for den biologiske mangfoldighed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der løbende omstilles i driften og plejen af naturarealer med henblik på størst mulig biodiversitet under hensyn til borgernes adgang til den bynære natur.
  2. der løbende omstilles i driften og plejen af byens parker med henblik på at sikre størst mulig biodiversitet under hensyn til borgernes brug af parkerne.
  3. der opstartes forsøg på at omstille driften og plejen af græsrabatter langs vejene med henblik på størst mulig biodiversitet under hensyn til vejens vedligeholdelse og til trafiksikkerhed

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget: Indstillingens punkt 1
  Plan- og Teknikudvalget: Indstillingens punkt 2 og 3

  Sagsfremstilling

  Boligbyggeri, vejanlæg og byernes fortætning påvirker naturen. I projekt ”Biodiversitet i byerne” under Grøn Blå Strategi, arbejdes der med at skabe bedre plads til naturen i byerne og øge den biologiske mangfoldighed.
  En grønnere by skaber bedre vilkår for både planter, dyr og mennesker og skal på sigt være et naturligt hensyn, der tænkes ind i både driften af veje og grønne områder, byudviklingsprojekter og klimatilpasningsprojekter.
  Byerne kan gøres mere grønne og frodige ved fx at lade græsset gro vildere, give vandet plads i byerne og lade dødt træ ligge til glæde for insekter og svampe. Bynaturen skal bruges som læringsrum og formidle de nye tiltag, så de lokale beboere bliver gjort opmærksomme på naturens værdier og oplevelsesmuligheder.
  Forvaltningen har sat et pilotprojekt i gang for at få viden om naturkvaliteter og
  -potentialer på 5 parkarealer. Parkerne er: Helligkorsparken, 1000-årsskoven, Folkeparken, Granly og Kildemosen. Rapporten for Helligkorsparken foreligger nu, og forvaltningen afventer de resterende 4 rapporter. På baggrund af den viden, der opnås om artsforekomster, vil der blive foretaget tilpasninger af plejen, som vil øge områdernes biodiversitet.
  I forhold til græsrabatter langs vejene ønsker forvaltningen at opstarte forsøg med ændring af tidspunkter og metoder for græsklipning med henblik på at fremme den blomstrende urtevegetation, som allerede findes på forsøgsstrækningerne.
  Ændringer i den udførende pleje er blot et af mange initiativer, som forvaltningen har planer om at igangsætte for at understøtte visionerne bag Grøn Blå Strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og frem. De forventede justeringer i park- og naturdrift forventes at balancere økonomisk med den nuværende drift.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 44

  Ad 1.: Godkendt, idet der i forhold til græsrabatter til efteråret 2020 afrapporteres til Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Teknikudvalget om de foreløbige erfaringer med forsøget, og at forvaltningen på baggrund af forsøget udarbejder en beskrivelse af, hvordan Roskilde Kommune inden for de beskrevne hensyn vil have mulighed for i størst muligt omfang at begrænse klipning af græsrabatter/grøftekanter.

 • Pkt. 45 Robust vandforsyning i Jyllinge-området

  Referat_fra_moede_d._12-9-2019.pdf Referat_fra_moede_d._28-11-2019.pdf Notat_Tjekliste_-_Vandforsyning.pdf

  Pkt. 45

  Robust vandforsyning i Jyllinge-området

  Sagsnr. 321855 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har afholdt to møder med en række af vandværkerne i Jyllinge-området om sikring af en robust vandforsyning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. maj 2019, punkt 66, besluttede udvalget, at der skulle afholdes et møde om en sikker og robust vandforsyning i Jyllinge Nordmark, hvor både udfordringer og løsninger skulle drøftes.
  I efteråret 2019 har der i den forbindelse været afholdt to møder med repræsentanter fra NordmarkenVand, Værebro Vandværk, Jyllingehøj Vandværk, Jyllinge Vandværk og Gundsømagle Vandværk. Desuden har Roskilde Vandråd (vandværksråd) også været repræsenteret. Fælles for de inviterede vandværker er, at de alle ligger i Jyllinge-området, og alle har større eller mindre udfordringer med pesticider i deres boringer. Referaterne fra de to møder er vedlagt (se bilag 1 og bilag 2).
  På det første møde den 12. september 2019 var der blandt vandværkerne bred enighed om, at det ville være en god idé at få udarbejdet en fælles risikoanalyse, som skal belyse vandforsyningernes robusthed i forhold til forureningshændelser.
  Forvaltningen har på den baggrund fået udarbejdet et generelt notat med tilhørende tjekliste (se bilag 3) om indhold i en robusthedsanalyse, som kan anvendes af alle de almene vandværker i kommunen. Notatet blev fremsendt og præsenteret i forbindelse med mødet den 28. november 2019. Forvaltningen har efterfølgende sendt det udarbejdede notat rundt til alle vandværkerne i kommunen.
  På mødet den 28. november 2019 blev det desuden besluttet, at vandværkerne efterfølgende nedsætter en projektgruppe, som arbejder videre med en projektbeskrivelse, udførelsen af risikoanalysen med bistand fra ekstern rådgiver mv. Forvaltningen deltager som udgangspunkt ikke i projektgruppen, som drives af vandværkerne, men bistår gerne med eksisterende data, hvis vandværkerne henvender sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 45

  Drøftet.

 • Pkt. 46 Udmøntning af 1 mio. kr. til klimaprojekter i 2020

  Oplaeg_til_fordeling_af_1_mio._kr._til_klimatiltag_i_2020.pdf Samkoersel_-_en_platform_med_tilhoerende_markedsfoering.pdf Referat_Klimaraadsmoede_27._januar_2020.pdf

  Pkt. 46

  Udmøntning af 1 mio. kr. til klimaprojekter i 2020

  Sagsnr. 327796 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af budget 2020 fremgår det, at der tilføres klima- og energiområdet 1 mio. kr. årligt til klimaprojekter. På baggrund af drøftelse i Klimarådet forelægges oplæg til fordeling af midlerne for 2020, hvoraf nogle af aktiviteterne fortsætter ind i 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes 400.000 kr. til hurtigere indfasning af elbiler i kommunens flåde fordelt med 200.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021.
  2. der afsættes 400.000 kr. til forsøgsordning med samkørsel fordelt på 375.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021.
  3. der afsættes 65.000 kr. til udskiftning af cykler i rådhusets drift i 2020.
  4. der afsættes 300.000 kr. til vejledende indsats over for kommunens personale omkring fødevarer og CO2 i 2020.
  5. der afsættes 60.000 kr. til Skolepulje 2020 i 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af budget 2020 fremgår det, at der tilføres klima- og energiområdet 1 mio. kr. årligt til klimaprojekter. Fordeling af midlerne i 2020 har været drøftet på møde i Klimarådet den 27. januar 2020. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet oplæg til fordeling (se vedhæftede skema). Fordelingen af midler er kun bindende ud over 2020 for 2 af projekterne.
  Jævnfør Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 er de vanskelige områder i forhold til videre indsats for CO2-reduktion især inden for transport, arealanvendelse samt forbrug, herunder fødevarer. I forhold til arealanvendelse er der aktuelt analyser i gang, som vil kunne pege frem mod anvendelse af nogle af midlerne i de kommende år.
  I forhold til anvendelse af midlerne i 2020 fokuseres der derfor på transport og fødevarer:
  - Bilisme; herunder hurtigere indfasning af elbiler i kommunens drift samt forsøgsordning omkring samkørsel for borgere og virksomheder
  - Cyklisme: nye cykler til rådhusets drift som del af flådestyringen
  - Fødevarer; vejledende indsats over for kommunens personale omkring fødevarer og CO2
  - Bæredygtighed i kommunens skoler; supplement til Skolepulje 2020.
  Fra 2021 forventes midlerne især at kunne blive bragt i anvendelse i forhold til arealanvendelse (opkøb af arealer) og omlægning af den kommunale bilflåde. Dette vil afhænge af analyser som gennemføres i 2020. Klimarådet vil få forelagt en sag med fordeling af de 2021-midler, som ikke disponeres med denne sag, i efteråret 2020, hvorefter der vil blive forelagt en beslutningssag i Klima- og Miljøudvalget om midlerne anvendes i 2021.
  I bilag er skema med forslag til fordeling af midler på baggrund af Klimarådets drøftelse, inklusiv det oprindelige skema præsenteret for Klimarådet. Endvidere er der et bilag, som redegør for den samkørselsløsning, som foreslås implementeret i et 2-årigt forsøg.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og frem. Midlerne i 2020 finansieres af overførsel fra 2019 jf. budgetforliget. Budgettilførslen på 1 mio. kr. til 2020 godkendes af byrådet i forbindelse med overførselssagen. I 2021 og frem har Klimarådet fået tilført 1 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget til budget 2020. I sagen disponeres 1 mio. kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021. Ved en godkendelse af sagen, vil der i 2021 være 775.000 kr. tilbage til prioritering.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 46

  Godkendt.

 • Pkt. 47 Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag i 2020

  Tabel_med_specifikke_forslag.pdf

  Pkt. 47

  Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag i 2020

  Sagsnr. 329637 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2020 er der afsat 2,5 mio. kr. til tiltag, som bidrager til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2040.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 2,5 mio. kr. i budget 2020 afsættes til en pulje til arealopkøb og skovrejsning med henblik på at binde CO2, hvor forvaltningen får kompetencen til at indgå konkrete aftaler.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2020 er der afsat 2,5 mio. kr. til tiltag, som bidrager til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2040 herunder investering i vedvarende energianlæg eller skovrejsning.

  Af bilag fremgår fem specifikke forslag, der alle vil bidrage til indfrielsen af kommunens klimamål om en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040. Alle forslag er vurderet som realistiske at realisere inden for ca. 2 år. Bilaget forelå til Klimarådets drøftelse den 27. januar 2020.

  Den oplyste CO2-gevinst er behæftet med en vis usikkerhed og kan vurderes mere præcist, når et konkrete projekt er kendt. Der taget udgangspunkt i, hvordan gevinsten vil indgå i kommunens CO2-kortlægning for det geografiske område.
  For nogle tiltag kan hele det afsatte beløb anvendes, mens andre kan udføres for en del af det samlede beløb.

  Ud over de viste alternativer i skemaet vil det også være muligt at lade midlerne afvente, at der viser sig et borgerdrevet realiserbart vedvarende energiprojekt inden for kommunegrænsen, som kommuneplanen, der netop er i høring, rummer mulighed for.

  Klimarådet har på sit møde den 27. januar 2020 drøftet anvendelse af midlerne. Drøftelsen blev afrundet med en anbefaling af investering i arealopkøb og skovrejsning med fokus på CO2-optag samt fokus på merværdi i form af rekreativ værdi og biodiversitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen handler om disponering af 2,5 mio. kr., der er afsat som et engangsbeløb i budget 2020. Hvis det godkendes, at de 2,5 mio. kr. afsættes til arealopkøb og skovrejsning, betyder det, at der vil blive omplaceret 2,5 mio. kr. fra driftsrammen, hvor de 2,5 mio. kr. er placeret, til anlægsrammen under Klima- og Miljøudvalget. Ved et konkret arealopkøb vil byrådet blive forelagt en bevillingssag.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 47

  V stiller forslag om, at det er private, som foretager skovrejsning på frivillig basis, og at de 2,5 mio. kr. tilgår kommunekassen.
  For stemte V, imod stemte A, B, O, Ø og C.
  Herefter blev indstillingen godkendt, idet det blev tilføjet, at privat frivillig skovrejsning ønsket fremmet mest mulig med henblik på at opfylde kommunens målsætning om 20% skov i kommunen.
  V begærer herefter sagen i byrådet.

 • Pkt. 48 Orientering om plejeplan for det fredede område Værebro Ådal

  Forslag_til_plejeplan_-_Vaerebro_Aadal.pdf

  Pkt. 48

  Orientering om plejeplan for det fredede område Værebro Ådal

  Sagsnr. 290529 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Egedal Kommune har udarbejdet et fælles forslag til plejeplan for det fredede område Værebro Ådal.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 24. januar 2017 blev Værebro Ådal fredet. Værebro Ådal ligger i både Egedal Kommune og Roskilde Kommune. Ifølge fredningskendelsen skal forslag til første plejeplan foreligge senest 3 år efter fredningens endelige gennemførelse.
  Egedal Kommune og Roskilde Kommune har haft et konsulentfirma til at udarbejde forslag til en plejeplan, som blev færdig i midten af januar. Plejeplanen beskriver rammerne for områdets fremtidige pleje og tager sigte mod opnåelse af fredningens formål. Formålet med plejeplanen er hovedsagligt, at beskytte og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier, eksempelvis ved rydning af uønsket tilgroning, hegning og afgræsning/høslæt på tilgroede naturområder.
  Forslaget til plejeplanen er i offentlig høring i perioden 7. februar 2020 til 13. marts 2020. Derudover har lodsejerne i fredningen modtaget brev om, at forslaget til plejeplanen er i høring, og der er mulighed for at komme med udtalelser. I forbindelse med høringen afholder Roskilde Kommune og Egedal Kommune et fælles ”Åbent hus arrangement” den 11. marts 2020 på Egedal Rådhus for lodsejerne i fredningen, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til plejeplanen.
  Efter udløb af den offentlige høring udarbejder Egedal Kommune og Roskilde Kommune den endelige plejeplan.
  Selv om der indtil nu ikke har været en plejeplan for området, har forvaltningen i samarbejdet med lodsejere og dyreholdere om naturpleje i det fredet område. Det er primært sket ved hegning og efterfølgende græsning med kreaturer, men også rydning af tilgroede områder. Disse tiltag modvirker tilgroning og sikrer biodiversiteten. Siden 2014 har forvaltningen i samarbejde med lodsejerne hegnet mere end 50 hektar ved hjælp af midler fra Grøn Blå Strategi. Det forventes, at der bliver hegnet yderligere 14 hektar i 2020. Derudover har forvaltningen vedligeholdt hegninger, som er opsat på privat initiativ. 318 hektar af fredningen ligger i Roskilde Kommune. Med de nuværende og planlagte hegninger i 2020 er det forventningen, at cirka 100 hektar vil være hegnet og græsset med udgangen af 2020. På trods af at der har været kritik fra lodsejerne af fredning, har der været et godt samarbejde om naturplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og frem. Omkostningerne til de omtalte arbejder dækkes af driftsmidlerne til naturforvaltning.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 48

  -

 • Pkt. 49 Orientering om forprojekt om damvarmelager i Roskilde

  Pkt. 49

  Orientering om forprojekt om damvarmelager i Roskilde

  Sagsnr. 323770 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i et forprojekt om damvarmelager i Roskilde i nærheden af ARGO. De øvrige projektdeltagere er repræsentanter fra VEKS, ARGO, Fors, HOFOR og Vestforbrænding. Projektet forventes afrapporteret i 3. kvartal 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, vedtaget af byrådet den 1. oktober 2019, pkt. 132, er der peget på etablering af et damvarmelager i Roskilde som et væsentligt tiltag for at indfri de ambitiøse mål om en CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2030 og en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040.
  I Budgetforlig for 2020 fremgår det, at ”det i 2020 skal afklares, om det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med et projekt om lagring af energi, damvarmelager, i nærheden af ARGO, og der skal være fokus på, at kommuneplanen, som skal vedtages i 2020, giver mulighed for etablering af vedvarende energianlæg også i årene efter 2020”.
  Som led i det tværgående regionale projekt Energi på Tværs 3 er der den 22. januar 2020 bevilget 400.000 kr. til rådgiverbistand til et forprojekt, der skal undersøge potentialet for et damvarmelager i Roskilde.
  Der er dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra VEKS, ARGO, Fors A/S, HOFOR, Vestforbrænding og Roskilde Kommune. VEKS er tovholder for projektet, der forventes afrapporteret 3. kvartal 2020.
  Et damvarmelager er grundlæggende set et hul i jorden, der isoleres og anvendes til opbevaring af varmt vand med henblik på forbedret udnyttelse af forskellige energikilder og -anlæg, herunder at reducere anvendelsen af fossilt brændsel i fjernvarmen til spids- og reservelast.
  Forprojektet vedrører bl.a. tilslutningsmuligheder til fjernvarmenettet, finansiering og organisering samt konkrete muligheder for placering i Roskilde i nærheden af ARGO. Størrelsen på og arealkrav til et optimalt lager er endnu ikke kendt, men tidligere analyser af fjernvarmenettet i Roskilde har peget på op til 600.000 m3, mens der samlet set er behov for en lagerkapacitet i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem på op til 700.000 m3. Ifølge forvaltningens oplysninger ligger det hidtil største damvarmelager i Vojens og er på 203.000 m3.
  Forprojektet i Roskilde skal bygge videre på erfaringer med etablering af et varmelager i Høje-Taastrup på 70.000 m3. Beregninger foretaget i den forbindelse viser, at damvarmelageret i Høje-Taastrup vil bidrage til en reduktion på ca. 10.000-15.000 ton CO2 pr. år fra det samlede storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forprojektet finansieres via Energi på Tværs 3, og anlægsudgifter til etablering af et eventuelt varmelageret afholdes af de energiselskaber, der deltager i et konkret projekt.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 49

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 50 Orientering om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Pkt. 50

  Orientering om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Sagsnr. 276420 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med en strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er blevet orienteret af Fors A/S om det indledende arbejde og orienterer nu om arbejdet, da Lejre Kommunes Tekniske Udvalg også orienteres om arbejdet.
  Strukturplanen sigter mod at effektivisere Fors A/S´ drift og er også drevet af, at nogle anlæg i Lejre Kommune har et fremtidigt behov for modernisering og effektivisering, da flere anlæg er nedslidte.
  Roskilde Kommune har interesse i sagen og er nu involveret i arbejdet med strukturplanen, da nogle af de mulige og skitserede scenarier for en ny strukturplan omfatter Fors A/S´ spildevandsanlæg beliggende i Roskilde Kommune (Bjergmarken og Viby). Hvis anlæg i Lejre Kommune nedlægges, kan det medføre tilledning og rensning på hhv. Bjergmarken og Viby Renseanlæg. Endvidere kan strukturplanen have betydning for vandkvaliteten og den hydrauliske belastning af vandløb, som løber gennem Roskilde Kommune.
  Der er tale om foreløbige scenarier i udkast, som alle parter er enige om ikke er færdige i deres udformning. Der er på mødet mellem forvaltningerne i Lejre og Roskilde kommuner og Fors A/S aftalt, at strukturplanen skal udarbejdes i fællesskab.
  Strukturplanen bør udarbejdes, så der er en afvejning af miljø, klimatilpasning og økonomi. Endvidere bør der tages hensyn til, at Bjergmarkens Renseanlægs restkapacitet ikke reduceres, så Roskilde Kommunes byudvikling/-fortætning og erhvervsudvikling ikke bremses, og at der sker en rimelig afregning mellem de relevante spildevandsselskaber i Fors A/S, såfremt rensningen skulle komme til at foregå på Bjergmarken eller Viby renseanlæg.
  Afsluttende kan det oplyses, at hvis Roskilde Kommunes renseanlæg indgår som en del af strukturplanen, kan den ikke gennemføres, uden at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i begge kommuner, og at et eventuelt tillæg til spildevandsplanen i Roskilde Kommune vil blive forelagt til politisk behandling i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 35

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 50

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 51 Orientering om BNBO og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Pkt. 51

  Orientering om BNBO og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 213655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om forestående opgave om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgsmøde den 5. februar 2019, punkt 23, orienterede forvaltningen om tillægsaftale til pesticidstrategi 2017 – 2021.
  Med baggrund i denne tillægsaftale er der foretaget en ændring af lov om vandforsyning, som er trådt i kraft 1. januar 2020.
  Med denne lovændring pålægges kommunerne at:
  - Vurdere og indberette behovet af indsatser indenfor BNBO i forhold til forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
  Af bekendtgørelsen om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning fremgår, at kommunerne i så vidt muligt grad skal afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne indenfor BNBO.
  I Roskilde Kommune er der lavet en ressourceopgørelse, som viser, at der vil være tale om ca. 80 lodsejere i de udpegede BNBO med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og en estimeret økonomisk kompensation på ca. 30 mio. kr., som skal betales over vandtaksterne, såfremt der indgås aftaler eller senere meddeles påbud.
  I 2022 vil Miljø- og Fødevareministeriet gennemføre en evaluering af den kommunale indsats. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen indenfor BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.
  Forvaltningen indgår i foråret 2020 i et samarbejde med kommunerne i Region Sjælland om at udarbejde forslag til arbejdsprogram og administrationsgrundlag som skal danne grundlaget for, hvordan kommunerne kan sikre en god og ensartet proces for opgaven. Administrationsgrundlaget vil bl.a. forholde sig til:
  - Metode til risikovurdering.
  - Proces for frivillige aftaler under hensynstagen til ressourceforbruget.
  - Rammer for frivillige aftaler, herunder aftaleformer.
  Forvaltningen forventer hermed at kunne forelægge et administrationsgrundlag samt en overordnet procesplan til beslutning inden sommerferien 2020.
  Sideløbende med processen omkring BNBO vil forvaltningen genoptage arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Forvaltningen forventer, at der afholdes nyt møde i grundvandskoordinationsforum i maj 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Dog fremgår det af bemærkninger til lovforslaget, at DUT-kompensation til kommunerne aftales i lov - og cirkulæreprogram 19/20, og at de administrative omkostninger for kommunerne i perioden 2019-2022 udgør 41,1 mio. kr., hvilket for Roskilde vurderes at svare til 577.000 kr. Kommunerne er ikke endnu blevet kompenseret og dette forventes at ske i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 36

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 51

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 52 Orientering om udvikling i bekæmpelsen af rotter på øer og holme

  Pkt. 52

  Orientering om udvikling i bekæmpelsen af rotter på øer og holme

  Sagsnr. 329271 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med rottebekæmpelsen på Lilleø og holmene i Roskilde Fjord.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Aktuel bekæmpelse

  Bekæmpelsen af rotter på Lilleø har de sidste par år bestået af en kombination af smækfælder (Roskilde Kommune) og afskydning af rotter (Jyllinge Jagtforening). Ved afskydning er der blevet benyttet både lyddæmper og termisk sigte. Rotterne er blevet skudt efter solnedgang, hvor rotterne er mest aktive. Der har ikke været udlagt gift
  siden 2012.

  Resultat

  Resultatet med den hidtidige bekæmpelse er, at rottepopulationen har været holdt nede, men det har ikke været muligt fuldstændigt at udrydde rotterne på Lilleø, og derfor er populationen stigende. Der har i de sidste måneder været aflivet over 100 rotter på Lilleø, heraf 30 stk. i januar 2020.
  Naturstyrelsen foretager årlige optællinger af fugleredepladser og oplyser, at der kan ses en direkte sammenhæng mellem forekomsten af rotter på Lilleø og antallet af
  redepladser på øen. Derfor er det målet at gøre Lilleø rottefri.

  Kildebekæmpelse med gift

  Så længe der er rotter på Lilleø, er der risiko for spredning til området omkring fiskerihavnen i Jyllinge.
  Lilleø bliver græsset af får fra 1. maj, og der er ynglende fugle fra 1. april. Derfor er det et tiltag, der skal udføres hurtigst muligt. Dette for at få rotterne væk inden yngletiden starter og for at kunne begrænse giftudlægningen til et minimum, mens der er andre dyr på øen.
  Normalt er det ikke tilladt at benytte gift til bekæmpelse i større afstand end 10 m fra bebyggelse, men når der er tale om en kildeplads, der kan forårsage forekomster af rotter i Jyllinge, er der mulighed for at se bort fra denne restriktion. Kildepladsbekæmpelsen sker på baggrund af konsultation med Miljøstyrelsen.

  Tidsplan

  Udlægningen af gift forventes at starte i uge 5 med ugentlige tilsyn af rottebekæmperen. De frivillige fra jagtforeningen kommer også næsten dagligt på øen og melder tilbage til forvaltningen, hvis de ser tomme fælder. Der sker desuden indsamling af de døde rotter for at mindske risikoen for sekundær forgiftning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Udgifterne afholdes af rottekontoen, som finansieres gennem rotteafgiften, som en del af Roskilde Kommunes forpligtelse til rottebekæmpelse. Bekæmpelse på øerne er en ekstraydelse, som er indeholdt i kontrakten med bekæmpelsesfirmaet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 37

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 52

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 53 Orientering om ny modtager af madaffald til bioforgasning

  Notat_-_orientering_udbud_og_aftale_Kommune-ARGO.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om ny modtager af madaffald til bioforgasning

  Sagsnr. 330195 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  ARGO har afholdt et fælles udbud af behandling af madaffald til bioforgasning for alle ARGO’s ejerkommuner. Det betyder, at madaffaldet fra 1. januar 2021 bliver forbehandlet i Ølstykke og efterfølgende transporteret til Odense, hvor biogassen udvindes. Restproduktet af gødning kan udbringes på økologiske marker.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har den 5. september 2017, punkt 140, drøftet et oplæg til fælles strategi for behandling af madaffald. ARGO’s bestyrelse fastlagde på sit møde den 3. april 2018, punkt 6, en strategi for behandling af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation – dvs. madaffald og bioaffald) som indeholder:
  - en fælles løsning for ejerkommunerne
  - et samlet langsigtet udbud af forbehandling og bioforgasning
  - et udbud baseret på høje miljøkrav til behandling og slutprodukter

  I forlængelse heraf har alle ejerkommuner besluttet at indgå i den fælles løsning. Som led i strategien har ARGO indgået den gældende 2-årige kontrakt, mens det længere udbud blev forberedt. Den nuværende kontrakt indebærer, at madaffaldet bliver kørt til Sønderjylland til behandling.
  Der er nu gennemført et samlet udbud af forbehandling og bioforgasning i en 4-årig kontrakt med mulighed for 3 gange 1 års forlængelse. Gemidan A/S har vundet kontrakten, som træder i kraft 1. januar 2021.
  Madaffaldet skal omlastes i Roskilde, hvorfra det vil blive kørt til Ølstykke, hvor Gemidan bygger et nyt forbehandlingsanlæg. Efter forbehandlingen bliver pulpen kørt til bioforgasning ved Odense. ARGO går desuden i gang med at forberede etablering af en mere permanente og tidssvarende omlastefaciliteter i Roskilde, som skal sikre omgivelserne mod gener.

  ARGO vil udarbejde det formelle kompetenceoverdragelsesgrundlag, som opfølgning på kommunernes tidligere beslutning om at indgå i den fælles løsning, og der vil komme et endeligt aftaleudkast til underskrift i de respektive kommuner snarligt. Taksten, som kommunerne skal betale for behandling af madaffald vurderes af ARGO til maksimalt at ligge på niveau med taksten for forbrændingsegnet dagrenovation.
  Roskilde Kommune startede indsamlingen af madaffald fra husholdningerne, som led i den nye affaldsordning i etaper i 2017. Med udgangen af 2018 blev der indsamlet madaffald fra alle husstande og kommunale institutioner i kommunen. Der blev i 2019 indsamlet 5.500 tons madaffald i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Efter det nye udbud forventer Argo, at taksterne kan holdes på det nuværende niveau.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 53

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 54 Orientering om kommende større sager - marts 2020

  Pkt. 54

  Orientering om kommende større sager - marts 2020

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  Oversigt over større sager i udvalget i perioden:

  1. Revurdering af miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn (april)
  2. UV-behandling, Marbjerg Vandværk (maj)
  3. Orientering om Grønt Regnskab 2019 (maj)
  4. Indberetning af forslag til vandløbsindsatser i vandområdeplan 3 (juni)
  5. Opdatering af klimatilpasningsplanen (juni)
  6. Indledende drøftelse af budget 2021-24 (juni)
  7. Klimarådets forslag om tildeling af ”Skolepuljen” (juni)
  8. Klimarådets forslag om anvendelse af Klimafonden (juni)
  9. Tilladelse til kystbeskyttelse, ekspropriation, VVM (juni/august)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Evaluering af plastordning og beslutning om den nye ordning
  2. Oplæg om arealanvendelse i et CO2-reduktionsperspektiv
  3. Busbestilling 2021 samt udbud af nye elbusruter på fælles kommunale busruter
  4. Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan, Handleplan 2021-22
  5. Evaluering af forsøg med plastindsamling

  Næste orientering bliver på mødet i august 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 54

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 55 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. januar 2020

  Aabent_referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_den_28._januar_2020.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. januar 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. januar 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 55

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 56 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 56

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 56

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 57 Eventuelt

  Pkt. 57

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 57

  Intet.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).