You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 3, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 164 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 164

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 164

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 165 Etablering af nyt vandråd

  Sammensaetning_af_tidligere_vandraad.pdf Forslag_til_nyt_Vandraad.pdf Opdateret_-_forslag_til_sammensaetning_af_vandraad.pdf

  Pkt. 165

  Etablering af nyt vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Staten har med bekendtgørelse af 22. oktober 2019 fastlagt, at der skal oprettes nye vandråd. I den sammenhæng foreslås sekretariatsfunktionen varetaget af Egedal Kommune, der selv har budt ind på opgaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Egedal Kommune varetager sekretariatsfunktionen, herunder sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen i det nye vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord vandområdet.
  2. sekretariatsfunktionen finasieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme princip, som ved oprettelse af tidligere vandråd.
  3. valg af sekretariatskommune, samt oprettelsen af vandråd annonceres på kommunens hjemmeside,
  4. forvaltningen bemyndiges til at godkende sekretariatskommunens forslag til sammensætning af vandrådet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af den netop vedtagne bekendtgørelse nr. 1060, af 22. oktober 2019, fremgår det, at kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland, senest den 13. november 2019 skal have aftalt, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådet i den kommende vandrådsperiode. Tidligere da Roskilde Kommune var sekretariatskommune for hovedvandoplandet til Roskilde og Isefjord var vandrådet sammensat jf. bilag 1.
  Egedal Kommune har tilbudt at varetage sekretariatsfunktionen for den kommende vandrådsperiode, der løber frem til september 2020. Sekretariatsfunktionen omfatter sekretariatsbetjening, og ledelse af vandrådsmøder i forbindelse varetagelse af vandrådets opgaver. Vandrådets opgave er jf. bekendtgørelsens §1 ”at udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027, samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
  Vandrådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning på baggrund heraf. Et vandråd består af højest 20 medlemmer, og det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Det nye vandråd skal være sammensat senest den 2. december 2019, og det er sekretariatskommunen, der i samråd med de øvrige kommuner inden for hovedvandoplandet træffer afgørelse om vandrådets sammensætning af medlemmer.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at Roskilde Kommune desuden har et minimalt vandbidrag til hovedvandoplandet for Køge Bugt. Roskilde Kommune har ikke tidligere deltaget aktivt i vandrådsarbejde for dette vandopland, og agter heller ikke at gøre det i den kommende vandrådsperiode. Roskilde Kommune bidrager naturligvis til besvarelse af evt. spørgsmål fra sekretariatskommunen samt deltager i finansieringen jf. en evt. vedtaget fordelingsnøgle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Eventuelle fremtidige udgifter afholdes over driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 163

  Indstillingens punkt 1-3: Godkendt.
  Indstillingens punkt 4: Udsættes med henblik på at udvalget godkender sammensætningen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Egedal Kommunes forslag til sammensætning af vandrådet godkendes.

  Sagsfremstilling

  De 20 kommuner inden for hovedvandoplandet til Roskilde og Isefjord er blevet enige om, at Egedal Kommune varetager sekretariatsfunktionen for det nye vandråd.
  Af den vedtagne bekendtgørelse nr. 1060, af 22 oktober 2019, fremgår det, at ”Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne, opretter vandrådet senest den 2. december 2019”. Da fristen for oprettelsen ligger før afholdelsen af Klima- og Miljøudvalgs-mødet i december, har forvaltningen svaret Egedal Kommune med forbehold for Klima- og Miljøudvalgets behandling og beslutning i sagen. Se tilføjet bilag, hvoraf både sammensætningen af vandrådet og forvaltningens svar fremgår.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 165

  Indledningsvis blev udleveret en oversigt over sammensætningen der netop var modtaget fra Egedal Kommune, som indeholder en mindre ændring i forhold til den udsendte oversigt over medlemmer. Denne tilknyttes referatet som yderligere bilag.
  Sammensætningen af Vandrådet blev godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 166 Teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 7000e og 7000n Tjæreby By, Vor frue

  udkast_til_teknisk_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 166

  Teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 7000e og 7000n Tjæreby By, Vor frue

  Sagsnr. 318965 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til teknisk høringssvar til Region Sjælland om ny råstofgravning på del af matrikel 7000e og 7000n Tjæreby By, Vor frue. Hovedparten af arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvar til regionen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  NCC Roads A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer fra et areal, som er beliggende i umiddelbar forlængelse af den sydlige del af Tjæreby Grusgrav og med køreteknisk anlæg, motocross m.m. beliggende umiddelbart syd for graveområdet. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Tjæreby, som ligger 1 km mod sydvest. Arealet som ansøges udgravet er et mindre tillæg til den eksisterende råstoftilladelse på matr. nr. 2a Tjæreby By, Vor Frue, således at det kan blive udgravet samtidig. Den ansøgte råstofindvinding ønskes etableret på et areal på 2,8 ha, som ejes af Roskilde Kommune, og det samlede graveområde vil incl. matr. nr. 2a udgøre i alt 15,3 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2020-2030. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 100.000-200.000 m3, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 50-100.000 m3 pr. år.

  Forvaltningens udkast til høringssvar fremgår af bilag 1, og peger på følgende væsentlige forhold:
  - Kommunen kan tilslutte sig, at der udarbejdes samlet revideret grave- og efterbehandlingsplan for nuværende Tjæreby Grusgrav (matr. nr. 2a på 12,5 ha) samt de to ansøgte mindre tillægsarealer, således at de kan udgraves samtidig. Dette betyder, at kommuneareal kan retableres med overjord fra det samlede graveområde, hvorfor der ikke tilføres jord udefra med risiko for forurening af grundvand og overfladevand.
  - Regionen opfordres til at stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening fra spild, oplag m.m. ved graveaktiviteterne, samt vilkår om at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet, da arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
  - Kommunen bemærker, at det vil være værdifuldt at etablere små lavvandede søer på under 500 m2, som kan blive ynglesteder for bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander ligesom det anbefales, at efterlade så mange områder som muligt uden udlæg af overjord.
  Økonomiudvalget orienteres om sagen på mødet den 11. december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen. Da Roskilde Kommune er grundejer orienteres Økonomiudvalget om sagen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 166

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karstens Lorentzen (O) finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet. Ø og O ønsker denne bemærkning medsendt til Regionen.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 167 Høring af miljøkonsekvensvurdering og ny tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Bilag_1_-_Udkast_til_tilladelse_efter_kystbeskyttelsesloven.pdf Bilag_2_-_udkast_til_anmodning_om_udtalelse_fra_miljoeministeren.pdf Bilag_3_-_Miljoekonsekvensrapport.pdf Bilag_4_-_Natura_2000_konsekvensvurdering.pdf Bilag_5_-_ansoegning_om_tilladelse_til_kystbeskyttelse.pdf

  Pkt. 167

  Høring af miljøkonsekvensvurdering og ny tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste i april 2019 VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark til fornyet behandling. Det opdaterede grundlag skal i høring, og procedure for fravigelse af beskyttelsen af Natura 2000 skal følges, inden Roskilde og Frederikssund kommuner efter den nye kystbeskyttelseslov kan meddele en ny fælles og samlet tilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende godkendes:

  1. Den opdaterede miljøkonsekvensrapport med tilhørende visualiseringer og Natura 2000-konsekvensvurdering (bilag 3 og 4) samt opdateret ansøgning om kystbeskyttelse (bilag 5) og forvaltningens udkast til tilladelse (bilag 1) sendes i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 16. februar 2020. Såfremt der ikke foreligger samtykkeerklæring af fra grundejerforeninger vedr. kompensationsnatur, afventer høringen dette.
  2. Udkast til ny samlet tilladelse til etablering af kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven (bilag 1) sendes, i samme periode, i partshøring under forudsætning af, at der foreligger samtykkeerklæring fra grundejerforeninger vedr. pleje af kompensationsnatur.
  3. Brev til miljøministeren med anmodning om udtalelse om fravigelse af beskyttelse af Natura 2000 (bilag 2) fremsendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Indstillingens punkt 1: via Plan- og Teknikudvalget
  Indstillingens punkt 2 og 3: via Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Anlægsarbejdet med kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark blev standset i foråret 2019, da Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede VVM-tilladelsen til projektet.
  Roskilde Kommunes handlemuligheder blev opridset ved byrådets behandling af sagen den 29. maj 2019, punkt 127. Byrådet besluttede blandt andet at arbejde for en fornyet tilladelse, så det påbegyndte projekt kan færdiggøres hurtigst muligt.
  Den hurtigste og sikreste vej til realisering af projektet vil være en anlægslov. Det er dog ikke afklaret om miljøministeren og Folketinget, er indstillede på at vedtage projektet ved lov. Miljø- og Fødevareministeriets departement har oplyst, at gennemførelse af offentlig høring og parthøring af udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven ikke vil hindre en anlægslov. For at sikre fremdrift i projektet, anbefaler forvaltningen at igangsætte processen for en kommunal tilladelse.
  Forvaltningen har på baggrund af vejledning fra Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement og Kystdirektoratet opdateret miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM) og Natura 2000-konsekvensvurderingen. Opdateringen er sket med udgangspunkt i klagenævnets afgørelse, som fastslår, at projektet skal følge fravigelsesproceduren i kysthabitatbekendtgørelsen. Afgørelsen fra klagenævnet er en stramning af de danske myndigheders hidtidige tolkning af, hvornår der er skade på et Natura 2000-område.
  Beskrivelser og vurderinger er udbygget i overensstemmelse med kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser. Der redegøres for, hvorfor der er bydende nødvendige samfundsinteresser forbundet med en sikring af Jyllinge Nordmark, at der ikke er alternative løsninger, og at der etableres kompensationsnatur svarende til to gange det areal, som inddrages til projektet.

  En ny tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven skal meddeles af projektets to beliggenhedskommuner, Roskilde og Frederikssund kommune. Tilladelsen omfatter de øvrige nødvendige tilladelser, som tidligere er givet særskilt af forskellige myndigheder. Det drejer sig ikke kun om den hjemviste VVM-tilladelse, men også om dispensation fra to fredninger, dispensation fra strandebeskyttelseslinjen, dispensation fra åbeskyttelseslinjen, vandløbsregulering og dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
  Forvaltningens forslag til en samlet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven varetager de hensyn, som var indeholdt i disse tidligere tilladelser, og er suppleret med de nødvendige vilkår om etablering af kompensationsnatur. Kommunen vil som foreløbig bygherre skulle udlægge arealer til kompensationsnatur, og digelaget er efterfølgende ansvarlig for pleje og overvågning. Kompensationsnaturen foreslås etablerer på to grundejerforeningers fællesarealer langs kysten samt areal ejet af Roskilde Kommune. Der skal derfor foreligge samtykke fra grundejerforeningerne inden materialet sendes i høring.
  Processen frem mod en ny samlet tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen skal endvidere følge reglerne i miljøvurderingsloven, som har afløst planlovens tidligere bestemmelser om VVM. Derfor skal udkast til tilladelse til kystbeskyttelsen sammen med miljøkonsekvensrapporten, Natura 2000-konsekvensvurderingen og ansøgning om kystbeskyttelsesprojektet i offentlig høring i mindst 8 uger. Udkast til tilladelsen skal desuden i partshøring hos medlemmer af digelaget samt andre berørte parter. Miljøministeren vil blive orienteret om eventuelle ændringer, til brug for udtalelsen efter fravigelsesbestemmelserne.
  Efter den offentlige høring og partshøringen, og når udtalelse fra miljøministeren er modtaget, vil forvaltningen forelægge en sag med opsamling på høringen og en indstilling til endelig beslutning om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
  Tilladelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og en eventuel klage vil have opsættende virkning. Klagenævnets sagsbehandlingstid forventes at være minimum 6 måneder.
  Sagen behandles i Frederikssund Kommunes Plan-og Miljøudvalg den 3. december 2019 og byrådet den 18. december. Den videre proces, herunder offentliggørelse og partshøring, vil ske koordineret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 167

  Ad 2. og 3.: Anbefales.

 • Pkt. 168 Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Vedtaegter_for_digelag_vedtaget_af_Byraad_februar_2016.pdf Ny_bidragsfordeling_bilag_D.pdf

  Pkt. 168

  Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 284728 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2018 igangsatte forvaltningen ekspropriationer af de nødvendige arealer til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemvisning af VVM-tilladelsen skal der efter gennemførelse af ny VVM-proces foretages fornyede ekspropriationer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med grundejerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter Lov om offentlige veje (jf. kystbeskyttelseslovens § 6) til placering af kystbeskyttelsesanlæg, når der igen foreligger en gældende miljøkonsekvensvurdering samt øvrige nødvendige tilladelser. Matrikelnumre som følger; 3bæ, 3di, 3dh, 3dg, 3df, 3de, 3dd, 3cf, 3cg, 3cb, 4ak, 4ag, 5by (fjorddige + fløjdige) 11m, 10gu, 10gt, 10gs, 65b, 67d, 45a, 44b, 46a,41a, 47b, 62b, 9ø, 7cx, 8kl, 8lm, 22i (Østdige).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 128, at ekspropriere arealer til placering af kystbeskyttelsesforanstaltninger i Jyllinge Nordmark, såfremt der ikke kunne indgås frivillige aftaler. Forvaltningen gennemførte i 2018 og 2019 en række frivillige aftaler og 8 ekspropriationer (7 grundejere og en grundejerforening). Da Miljø- og Fødevareklagenævnet den 12. april 2019 hjemviste Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til projektet, faldt det retlige grundlag for ekspropriationerne imidlertid bort. Det er derfor nødvendigt at gennemføre ekspropriationer på ny, så snart der igen foreligger en gældende VVM-tilladelse og øvrige nødvendige tilladelser.
  Kystdirektoratets tilladelse efter kystbeskyttelsesloven udløber den 1. februar 2020. Kommunerne har nu overtaget kompetencen efter kystbeskyttelsesloven, og forvaltningen har derfor udsendt udkast til ny tilladelse uden udløbsdato i partshøring hos digelagets medlemmer.
  Forvaltningen vil fortsat arbejde på at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Arealerne, hvor kystbeskyttelsen kommer til at ligge, er dels private ejendomme og dels fælles arealer ejet af grundejerforeninger. Forvaltningen vil indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår i ekspropriationsprocessen, såfremt det efter forvaltningens vurdering sker på rimelige vilkår. Udgangspunktet er, at der ikke udbetales erstatning som følge af en evt. ekspropriation, da fordelen af kystbeskyttelsen er større end genen. Endvidere er der tale om ekspropriation, hvor ejerforhold ikke ændres. Grundejerne vil fortsat eje arealerne, men pålægges ved deklarationer en række rådighedsindskrænkninger, herunder at digelaget får adkomst til vedligeholdelse af diget.
  Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet genoptagelse af anlægsarbejdet primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020. Der ikke er præcedens for at udbetale erstatninger i forbindelse med kystbeskyttelsesanlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 168

  Anbefales.

 • Pkt. 169 Yderligere tiltag i forhold til håndhævelse af miljøgodkendelse

  Kort_-_oversigt_over_steder_med_lugtgener.pdf Lovhjemmel.pdf

  Pkt. 169

  Yderligere tiltag i forhold til håndhævelse af miljøgodkendelse

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er fortsat væsentlige lugtgener fra Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde. Forvaltningen indstiller derfor, at udvalget godkender, at virksomheden politianmeldes for anden gang, samt at forvaltningen kan meddele påbud om yderligere/ændrede driftsvilkår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:
  1. forvaltningen indgiver endnu en politianmeldelse vedrørende manglende overholdelse af vilkår 21 om lugt i virksomhedens miljøgodkendelse.
  2. forvaltningen kan meddele påbud om yderligere eller ændrede driftsvilkår med henblik på at reducere lugtemissioner fra virksomheden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Komposteringsvirksomheden Solum Roskilde A/S er placeret på Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde. Grunden ejes af Roskilde Kommune. Virksomheden har en miljøgodkendelse med vilkår til driften, herunder et vilkår om, at de ikke må give anledning til væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område.
  Mange borgere og flere virksomheder i nærområdet har klaget over lugt fra Solum Roskilde A/S siden midten af juli i år. Forvaltningen har derfor foretaget tilsyn i det område, hvorfra der er klaget samt tæt på virksomheden. Det har indtil videre resulteret i flere indskærpelser af lugtvilkåret og en politianmeldelse den 25. oktober 2019.
  I perioden den 30. oktober til den 14. november 2019 har forvaltningen modtaget yderligere 27 klager over lugt (hovedsagligt fra Trekroner), og ved 5 tilsyn konstateret lugt af middel til kraftig styrke fra Solum Roskilde A/S. Forvaltningen har derfor meddelt virksomheden en mundtlig indskærpelse (den 14. november 2019) og en skriftlig indskærpelse den 15. november 2019.
  Ved et tilsyn den 15. november 2019 som opfølgning på indskærpelsen, var der stadig lugt af middel til kraftig styrke fra Solum Roskilde A/S. Forvaltningen vurderer derfor, at der er grundlag for at indgive endnu en politianmeldelse, da lugten udgjorde en væsentlig gene.
  Forvaltningen har den 29. oktober 2019 holdt møde med virksomheden, hvor de gav udtryk for, at de ikke var enige i forvaltningens vurderinger om, at de har givet anledning til væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område. Virksomheden gav endvidere indtryk af, at de ikke har forståelse for, at lugtvilkåret gælder lige udenfor skel. Dertil kommer at virksomheden, som det kan ses ovenfor, fortsat giver anledning til væsentlig lugtgener, og at der ikke synes at være klar fremdrift i virksomhedens arbejde på at overholde lugtvilkåret.
  Forvaltningen vurderer derfor, at der kan være behov for yderligere regulering af virksomhedens drift. En miljøgodkendt virksomhed er retsbeskyttet i 8 år. Solum Roskilde A/S har haft miljøgodkendelse siden 2009. Retsbeskyttelsen er derfor ophørt, og forvaltningen har mulighed for at påbyde yderligere skærpede vilkår eller ændring af driftsvilkår for reduktion af lugt fra Solum.
  Forvaltningen har indgået aftale med en konsulent med speciale i kompostering, som skal hjælpe med at vurdere, om en ændring af driften kan reducere lugtgenerne, og i givet fald hvilke ændrede driftsvilkår, der eventuelt kan stilles til virksomheden med henblik på væsentlig reduktion af lugt.
  Det kan endvidere oplyses, at det er muligt som yderste konsekvens at nedlægge forbud mod fortsat drift, hvis forureningen ikke kan nedbringes.
  Det er forvaltningens vurdering, at ændrede driftsvilkår kan gennemføres, således at fortsat drift af virksomheden er mulig.
  Såfremt forvaltningens regulering, efter virksomhedens vurdering, skulle ende med at gå i retning af en lukning af virksomheden, vil der blive forelagt en beslutningssag for udvalget herom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 169

  Godkendt.
  Udvalget besluttede, at der på et kommende møde skal lægges en sag frem om den videre proces for at sikre, at lugtgener fra virksomheden standses.

 • Pkt. 170 Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets studietur oktober 2019

  Opsamlingsnotat_studietur_Klima-_og_Miljoeudvalget.pdf

  Pkt. 170

  Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets studietur oktober 2019

  Sagsnr. 316084 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget var på studietur til Finland i oktober 2019. Der foreligger notat om turen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. studieturen drøftes.
  2. det vedhæftede opfølgningsnotat godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget var på studietur til Finland den 23. oktober til 26. oktober 2019. Byerne Helsinki og Porvoo blev besøgt.
  Besøget i Porvoo havde særligt fokus på rekreativ natur og affaldshåndtering, mens besøget i Helsinki havde fokus på bæredygtig mobilitet og livsstil.
  I det vedhæftede notat oplyses nærmere om studieturen, de forskellige besøg og centrale pointer fra besøgene. Udvalget hentede især inspiration til:
  - den videre udvikling af Skjoldungernes Land, som også strækker sig ind i byen (havneområdet) med særlig fokus på rekreative værdier,
  - fremme af biodiversitet og ”oprindelig” vegetation i forbindelse med byudvikling
  - fremme af grøn mobilitet og samarbejde på tværs mellem transportformerne for at gøre de grønne valg så oplagte som muligt for borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 170

  Godkendt.

 • Pkt. 171 Anvendelsen af Klimafonden 2019

  Ansoegninger_Klimafond_2019_-_november.pdf Kriterier_for_Klimafonden.pdf

  Pkt. 171

  Anvendelsen af Klimafonden 2019

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilliges midler fra Klimafonden 2019 til 2 projekter, og at de resterende midler overføres til en pulje i 2020 særligt målrettet Roskilde Kommunes skoler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Klimarådets forslag om bevilling af samlet 59.000 kr. fra Klimafonden 2019 til de 2 projekter: ”Klimadilemma” og ”Crowdsurfing Logistics in Cities” godkendes.
  2. de resterende midler fra Klimafonden 2019 på 141.000 kr. anvendes til en pulje i 2020, der kan søges af Roskilde Kommunes skoler til at understøtte klima- og bæredygtighedsprojekter på skolerne. Klimarådet fastsætter kriterierne for puljen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er årligt 200.000 kr. i Klimafonden, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter efter forslag fra Klimarådet.
  Der er indsendt 2 ansøgninger til Klimafonden 2019 (er vedhæftet). Klimarådet har på møde den 14. november 2019 besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges samlet 59.000 kr. til projekterne:
  - 34.000 kr. til projektet ”Klimadilemma”, ved den selvejende institution Klimakysset med den betingelse, at der skal foretages en evaluering af projektet blandt andet med fokus på, hvordan tiltaget kan spredes til andre skoler i Roskilde Kommune.
  - 25.000 kr. til projektet ”Crowdsurfing Logistics in Cities”, ved DTU med den betingelse, at der som led i projektet udarbejdes en artikel om resultaterne til lokalavisen.
  Ved tildeling af midler fra Klimafond 2019 til de to projekter vil der være 141.000 kr. tilbage i puljen i 2019. Det er Klimarådets forslag, at disse midler overføres til en pulje i 2020, der målrettes klima- og bæredygtighedsprojekter på skolerne i Roskilde Kommune. Klimarådet vurderer, at en sådan pulje kan understøtte den indsats, der fremgår af Budget 2020 om, at ”… alle skoler i Roskilde fra og med skoleåret 20/21 [skal] have tværfaglige forløb om et eller flere af FN’s bæredygtighedsmål på hvert klassetrin.”
  Projektbeskrivelserne samt kriterier for Klimafonden er vedhæftet. Det foreslås, at Klimarådet fastsætter kriterier og tildeler midlerne vedrørende "skolepuljen". Selve tildelingen forelægges til Klima- og Miljøudvalgets godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til Klimafonden i 2019, og indstillingens punkt 2 er under forudsætning af, at midlerne i den samlede overførselssag i marts 2020 overføres til 2020. Der er fuld overførsel på puljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 171

  Godkendt.

 • Pkt. 172 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

  Pkt. 172

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

  Sagsnr. 302069 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter til Grøn Blå strategi. Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi og en tilsvarende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
  Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.
  Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.
  Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende og nye projekter:
  - Fjernelse af to spærringer i Hove Å (igangværende)
  - Fjernelse af to spærringer i Langvad Å (igangværende)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å (nye)
  Projektet forventes startet: 2019
  Projektet forventet afsluttet: 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter 1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter 1.500
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 172

  Anbefales.

 • Pkt. 173 Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2019

  Pkt. 173

  Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2019

  Sagsnr. 307500 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til finansiering af kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.
  Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, retablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.
  Projektet forventes påbegyndt: Januar 2019
  Projektet forventes afsluttet: December 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 173

  Anbefales.

 • Pkt. 174 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2019_-_KMU.pdf

  Pkt. 174

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

  Sagsnr. 313425 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område er der enkelte ændringer siden den sidste budgetopfølgning. Der henvises til teksten i det tilknyttede bilag vedrørende udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 174

  -

 • Pkt. 175 Orientering om fjernelse af faunaspærringer i Hove Å

  Fjernelse_af_spaerringer_Hove_Aa.pdf

  Pkt. 175

  Orientering om fjernelse af faunaspærringer i Hove Å

  Sagsnr. 234277 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har igangsat vandløbsrestaureringsprojekt i henhold til det statslige Vandplan 1 projekt om fjernelse af faunaspærringer i Hove Å.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i Statens Vandplaner (VP 1) er Roskilde Kommune forpligtet til at gennemføre projekt for fjernelse af to faunaspærringer i Hove Å i området sydvest for Gundsømagle og hermed skabe fri passage for fisk og andre vandløbsdyr til opstrømsliggende vandløbsstrækninger.
  Efter indhentelse af tilsagn om tilskud til realisering af projektet fra NaturErhvervstyrelsen, udarbejdelse af tilladelser til restaureringsprojektet, udbud og aftaler vedrørende rådgiver- og entreprenørarbejdet, indgåelse af lodsejeraftaler (bl.a. med hensyn til adgangsveje og reguleringer af dræn) samt erstatningsansøgninger for de berørte lodsejere, er projektet nu igangsat.
  Projektet omfatter fjernelse af stemmeværk i Hove Å ca. 250 m nedstrøms for Hejnstrupvej ved Gundsøgård samt fjernelse af en mindre opstemning i tilknytning til en tidligere målestation lidt længere nedstrøms herfor.
  For fortsat at overholde de regulativfastsatte flodemål for den opstrømsliggende Gundsømagle Sø, der bl.a. er fredet Nature 2000- og Fuglebeskyttelsesområde, etableres et nyt stemmeværk umiddelbart nedstrøms for Hejnstrupvej. Samtidig udjævnes vandløbsbundens fald omkring det tidligere stemmeværk. Det nye stemmeværk udformes, modsat det eksisterende, hvor der slet ingen passagemuligheder er, så der generelt vil være fri passage for vandrende fisk og øvrig vandløbsfauna. Projektet indebærer, at der skabes adgang til ca. 42 km opstrømsliggende vandløb.
  Projektet forventes færdigt medio december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet projektet finansieres af EU’s Fiskeriprogram og Fiskeristyrelsen – og erstatningerne for de arealer, der bliver mere fugtige ved projektets gennemførelse finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 175

  -

 • Pkt. 176 Orientering om kommende større sager - december 2019

  Pkt. 176

  Orientering om kommende større sager - december 2019

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Grøn Puls i 2020 (januar)
  2. Status for DK2020 projektet (februar)
  3. Opstart af forsøg med plastsortering i affaldsordning (februar)
  4. Administrationsgrundlag i forhold til terrænregulering i landzone (februar)
  5. Grøn Blå Strategi (endelig vedtagelse) (marts)
  6. Orientering om status for udredning vedr. damvarmelager (marts)
  7. Klimarådets forslag vedrørende CO2 -investering på 2,5 mio. kr. og anvendelse af puljen på 1 mio. kr. i 2020 (marts)
  8. Oplæg om bæredygtig mobilitet (marts)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Klimarådets forslag om tildeling af ”Skolepuljen”
  2. Klimarådets forslag om anvendelse af Klimafonden
  3. Orientering om Grønt Regnskab 2019
  4. Evaluering af plastordning og beslutning om den nye ordning
  5. Oplæg om arealanvendelse i et CO2-reduktionsperspektiv

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 176

  -

 • Pkt. 177 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. oktober 2019

  Aabent_referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_den_31._oktober_2019.pdf

  Pkt. 177

  Orientering om bestyrelsesmøde i FORS den 31. oktober 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. oktober 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 177

  -

 • Pkt. 178 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 178

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 178

  Møde med vandværkerne i nord om robust vandforsyning.
  Grøn Blå Strategi, tak til bidragydere.

 • Pkt. 179 Eventuelt

  Pkt. 179

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 179

  Intet at referere.