You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 4, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 82 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 82

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 82

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 83 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 83

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 83

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 84 Temadrøftelse: busbestilling 2020

  Busrapport_2018.pdf Movias_pjece_om_transportplanprojekt_og_kommunebus.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_om_busbestilling_af_den_31._maj_2019.pdf

  Pkt. 84

  Temadrøftelse: busbestilling 2020

  Sagsnr. 312925 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som oplæg til den årlige busbestilling vil forvaltningen, med udgangspunkt i den årlige busrapport, gennemgå status på og mulige ændringer i den offentlige bustrafik. Den endelige busbestilling for 2020 skal senest besluttes på udvalgets møde i oktober.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den årlige busrapport er udarbejdet til brug for drøftelser forud for den årlige busbestilling, der skal bestilles hos Trafikselskabet Movia senest den 15. oktober 2019. Eventuelle ændringerne i busbestillingen kan træde i kraft i juni 2020.
  Høring af Ældrerådet og andre relevante parter forventes gennemført i sommeren 2019, så høringssvaret indgår inden den endelige busbestilling skal besluttes i Klima- og Miljøudvalget.
  I Busrapport 2018 er der fokus på effekten af tidligere besluttede driftsudvidelser, udviklingen i passagertal og driftsøkonomi på de enkelte linjer og for Flextur.
  På mødet vil forvaltningen desuden relatere forslagene til sparemålene for Klima- og Miljøudvalgets område.

  Trykte køreplaner ved busstoppestederne

  Movia vil ikke genopsætte de trykte køreplaner med specifikke tidspunkter for afgange, men kommunerne har mulighed for at tilkøbe trykte køreplaner på de enkelte stoppesteder. Det er kommunen, der skal stå som afsender på køreplanerne. Der er i dag godt 800 stoppesteder i Roskilde Kommune, hvoraf der er opsat count down moduler på de 130. Der resterer 670 stoppesteder, hvor der ikke er information om næste afgang. Genopsætning af trykte køreplaner ved disse stoppesteder vil koste mellem 3,3 og 3,6 mio. kr. Derudover vil der være en øget driftsudgift på 0,2 mio. kr. årligt, hvis Movia skal udskifte køreplanerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 84

  Udvalget havde forud for mødet modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette tilknyttes referatet.
  Drøftet.

 • Pkt. 85 Pensionist rabat til den kollektive trafik

  Notat_om_Movias_forslag_til_rabat_for_pensionister_til_den_kollektive_trafik.pdf

  Pkt. 85

  Pensionist rabat til den kollektive trafik

  Sagsnr. 318026 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afsat 300.000 kr. i budget 2019 til analyse af og forsøg med rabat for pensionister, der modtager ældrecheck til den kollektive busstrafik i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forsøget ikke igangsættes med det nuværende budget, da administrationen af ordningen vil være for stor i forhold til effekten.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Pensionister får i dag betydelig rabat til den kollektive trafik i forhold til fx pendlere. Movia har udarbejdet forslag til en model, hvor pensionister i Roskilde Kommune køber et ordinært pensionistkort for 3 måneder eller et helt år, der gælder til både bus og tog på de normale vilkår for pensionister. De pensionister, der ønsker at gøre brug af ordningen, kan derefter få refunderet en del af beløbet efterfølgende. Roskilde Kommune skal etablere en administrativ ordning, hvor denne rabat kan udbetales.
  Movia anslår, at der er cirka 3.000 pensionister med ældrecheck i Roskilde Kommune, og vurderer at maksimalt halvdelen af disse vil gøre brug af tilbuddet. I så fald vil der kunne gives 200 kr. i rabat per person. Denne rabat er under forudsætning af, at de administrative omkostninger forbundet med ordningen ikke skal finansieres af den samlede ramme.
  Hvordan administrationen af ordningen kan fungere i praksis er ikke fastlagt, men der vil være en del administrative omkostninger forbundet med ordningen. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at forsøget gennemføres med den nuværende ramme, da de administrative omkostninger vil være for store i forhold til størrelsen af den rabat som hver enkelt pensionist kan opnå.
  Hvis modellen ønskes gennemført, skal der afsættes et større beløb i forbindelse med budget 2020. Et 3 zoners pensionistkort i tre måneder koster 460 kr. i dag. Hvis der afsættes 1,5 mio. kr., vil man potentielt kunne sikre en rabat op til 800 kr. per person i et helt år svarende til, at et 3 zoners pensionistkort for 3 måneder vil koste 260 kr. Ved at afsætte 1,5 mio. kr. sikres det at flere end halvdelen af personer på ældrecheck kan gøre brug af ordningen.

  Økonomi

  Hvis forsøget ikke igangsættes, vil de 300.000 kr. kunne give en forbedring af kassebeholdningen på 300.000 kr. i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 85

  Udsættes.

 • Pkt. 86 Gratis lørdagsbusser i Roskilde

  Pkt. 86

  Gratis lørdagsbusser i Roskilde

  Sagsnr. 320362 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af drøftelser i Plan- og Teknikudvalget om mulige opmærksomhedsskabende initiativer har forvaltningen undersøgt muligheden for at indføre gratis buskørsel til Roskilde Bymidte på udvalgte lørdage. Der skal tages stilling til, om Roskilde skal søge Movia om mulighed for, at indføre forsøg med gratis lørdagsbus i alle bybusser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om Movia skal forespørges om tilladelse til at afholde forsøg med gratis bybusser i Roskilde Kommune på en udvalgt lørdag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Trafikselskabet Movia skal godkende, hvis en kommune ønsker at indføre gratis buskørsel med den kollektive bustrafik. Movia har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at gøre buskørsel på en del af en linje gratis. Dermed er det eksempelvis ikke muligt, at gøre det gratis at tage bussen fra Svogerslev ind til bymidten i Roskilde med linje 201A.
  Hvis der skal arbejdes videre med denne model, skal der sendes en ansøgning til Movia om, at alle bybusser, der nu kører på el i Roskilde Kommune, gøres gratis på en udvalgt lørdag (fx fra kl. 8 til kl. 16) som et forsøg. Formålet skulle dels være at finde ud af, hvor mange det kan påvirke til at erstatte bilen med en bustur til bymidten for at aflaste parkeringspladserne i bymidten. Derudover kan det være med til at gøre yderligere reklame for den kollektive trafik og de nye elbusser til kommunens borgere.
  Movias bestyrelse og direktion skal godkende en sådan ordning. Et svar fra Movia vil først ligge efter sommerferien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Movia ønsker først at vurdere omkostningerne til forsøget, når en eventuel godkendelse foreligger.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 86

  Udvalget besluttede, at Movia skal forespørges om modeller og pris for forsøg med gratis bybusser i Roskilde Kommune på en udvalgt lørdag eller et antal lørdage (flere modeller). Herefter vil udvalget behandle sagen igen.

 • Pkt. 87 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 87

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger 2-4 verdensmål som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde.
  Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger. Fx kan verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, give andre perspektiver på arbejdet med klimatilpasning eller byudvikling, og verdensmål 13, Klimaindsats, kan give andre perspektiver på arbejdet med dagtilbud eller ældrepleje.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet, herved sikres, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.

  Særligt for Klima- og Miljøudvalget

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende 10 mål (understreget i oversigten):

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Med Strategisk Klima- og Energiplan og Handleplan for Vand- og Klimatilpasning har udvalget allerede peget på handlinger og pejlemærker med relation til de fremhævede verdensmål. Arbejdet med busser på el samt arbejdet med en ny ressource- og affaldsplan vil tilsvarende spille ind i forhold et eller flere af de fremhævede verdensmål. Hertil kommer at arbejdet med ny Grøn Blå Strategi vil blive fokuseret med udgangspunkt i flere af de fremhævede verdensmål. Endelig er der indsatser med henblik på vandmiljøet i fjorden.
  Det foreslås, at udvalget sikrer et særligt fokus på verdensmål 17, og at der vedholdende arbejdes for partnerskaber inden for udvalgets opgaveområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 87

  Udvalget konstaterede, at udvalget allerede arbejder med de 10 understregede verdensmål (3,6,7,9,11,12,13,14,15,17) som en del af udvalgets basisarbejde. Herefter besluttede udvalget at 13 og 17 udvælges til et helt særligt fokus i resten af byrådsperioden.

 • Pkt. 88 Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser

  Flyrejser_i_kommunalt_regi.pdf

  Pkt. 88

  Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser

  Sagsnr. 315865 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes forslag vedr. miljørigtig transport, herunder en kompensationsmodel vedr. flyrejser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til hensigtserklæring godkendes.
  2. kommunen retter henvendelse til KL om, at man i højere grad ved tilrettelæggelse af arrangementer – både mødested og mødestart/slut – indlægger hensyn til, at landets politikere og embedsmænd realistisk kan nå frem til mødestedet så bæredygtigt som muligt.
  3. muligheder og udfordringer ved klimakompensationsbetaling for flyrejser i kommunalt regi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2019, punkt 50, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til junimødet i udvalget med:

  1. Hensigt om miljørigtig transport under hensyn til formål og tidsforbrug.
  2. Model for at klimakompensere flyrejser, evt. med lokale tiltag.

  Ad 1 – Forslag til hensigtserklæring

  ”Med afsæt i Roskilde Kommunes ambitiøse mål om at være en CO2-neutral kommune senest i 2035 og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fastsætter Roskilde Kommune følgende principper for transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi:

  Møder, konferencer og studieture er vigtige for Roskilde Kommunes relation til omverdenen, inspiration og udvikling. Mødet mellem mennesker er vigtigt for forståelse. Inspiration fra selvsyn og dialog på fysiske steder kan ikke altid erstattes af billeder og fortællinger.

  I Roskilde Kommune lægger vi vægt på, at persontransporten sker så bæredygtigt som muligt, og at der skal ske en afvejning i forholdet mellem CO2-belastning, tidsforbrug og pris i forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rejse.

  I forhold til rejser inden for landet samt Sydsverige er førsteprioriteten offentlig transport med gode direkte forbindelser. Under hensyn til tidsforbrug og forbindelser til konkret mødested kan kommunebil/privatbil/taxa (helst med flere passagerer) eller en bus bestilt til netop denne rejse være den rigtige løsning. Hvis rejsemålet er Bornholm eller Aalborg kan flyrejse ofte være den nødvendige transportform under hensyn til tidsforbrug. Flytransport indenrigs vil kun være relevant i forhold til disse to destinationer. Grønland vil alene kunne nås med flyrejse.

  Ved rejser til udlandet (ud over Sydsverige) vil flyrejse ofte være den eneste realistiske transportform med henvisning til tidsforbruget ved rejsen.

  Det er en ledelsesopgave at træffe beslutning om medarbejderes deltagelse i møder, konferencer og studieture – og dermed samtidig sikre, at medarbejderen rejser jf. ovenstående prioritering. Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.”

  Ad 2 - Eventuel klimakompensationsmodel

  Der er nogle muligheder men også udfordringer ved klimakompensationsmodeller, og under alle omstændigheder vil det være en administrativt tung opgave at beregne og fakturere klimabelastningen ved flyrejserne. Forvaltningen vil på mødet lægge op til drøftelse af fordele og ulemper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet en eventuel klimakompensation forudsættes betalt inden for budget til den pågældende rejse.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 88

  Ad indstillingens punkt 1:
  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag, således at "Aalborg" slettes i hensigtserklæringens afsnit 4, linje 4. For stemte Henrik Stougaard og Jeppe Trolle. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. Herefter anbefaler udvalgets forvaltningens indstillingens punkt 1.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 3: Et flertal i udvalget går principielt ind for, at der skal betales klimakompensation, men at de af forvaltningen præsenterede modeller skal drøftes i Klimarådet forud for en anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling om kompensationsmodel efter drøftelsen med Klimarådet.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale kompensation.

 • Pkt. 89 Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Opsamling_paa_hoering.pdf Strategisk_Klima-_og_Energiplan_2019-2022.pdf

  Pkt. 89

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. marts, punkt 28, at sende Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 i offentlig høring. Høringen sluttede 28. april, og der er indkommet 3 høringssvar, som kan ses her. Under den offentlige høring har der været afholdt borgermøde i Byens Hus den 2. april med omkring 15 deltagere.
  Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagte høringsnotat. De indkomne bemærkninger understreger vigtigheden af en Strategisk Klima- og Energiplan med ambitiøse mål og det fortsatte arbejde med CO2-reduktion. Bemærkningerne har en karakter, som betyder, at de ikke giver anledning til ændringer i mål og pejlemærker i strategien, men er gået med i det videre arbejde med udvikling af handleplanen.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at strategien vedtages endeligt uden ændringer udover enkelte redaktionelle tilretninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 89

  Anbefales.

 • Pkt. 90 Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Handleplan_2019-2020_-_hoering.pdf

  Pkt. 90

  Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Handleplan 2019-2020 til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan 2019-2020 godkendes til offentlig høring fra 20. juni til den 15. august.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplan 2019-20 (til udmøntning af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22) er 2-årig og skal således gælde for 2019-2020, hvorefter den vil blive efterfulgt af en ny 2-årig handleplan, der dækker perioden 2021-2022.
  Planen er blevet til på baggrund af de mange input, der kom i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan, herunder fra workshops, klimarådsmøder og drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og den efterfølgende høring. Ét af høringssvarene pegede på at CO2-opgørelsen for Roskilde Kommune som geografisk område bør omfatte produktion af el til kommunens el-busser. Dette vil blive medtaget i næste CO2-kortlægning (2022). Et andet høringssvar understregede vigtigheden af, at kommunen arbejder med den individuelle opvarmning. I Handleplan 2019-20 ses netop på den individuelle opvarmning, idet Roskilde Kommune i samarbejde med Fors A/S og/eller firmaer bl.a. vil afklare, hvordan varmepumper på abonnement kan udbredes lokalt.
  Handleplan 2019-20 er bygget op om samme tre temaer som Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22:
  - Grønne løsninger hos borgere og erhverv
  - En bæredygtig kommune
  - Grøn omstilling af energisystemet
  Handleplanen rummer i alt 22 handlinger, der skal igangsættes inden for de næste år. Derudover beskriver handleplanen kort en lang række initiativer, der allerede er sat i gang. Endelig bliver der kort redegjort for nogle af de handlinger, som den efterfølgende handleplan (Handleplan 2021-22) skal igangsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handlingerne indebærer mulige investeringer især i forsyningsregi men også i forbindelse med kommunale indkøb, nybyggeri og bygningsrenoveringer. Det vil være ved de konkrete beslutninger om initiativer, at der skal tages beslutninger om det konkrete niveau af klimaindsats og den økonomiske konsekvens forbundet hermed.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.
  Udvalget besluttede at sende sagen til godkendelse i byrådet.

 • Pkt. 91 Projektforslag for varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg

  Projektforslag_for_varmepumper_paa_Bjergmarken_Renseanlaeg.pdf Skitseprojekt_varmepumpeanlaeg_paa_Bjergmarken_renseanlaeg.pdf Matrikelkort.pdf Udkast_til_afgoerelsen_om_miljoevurdering.pdf

  Pkt. 91

  Projektforslag for varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg

  Sagsnr. 319434 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af Fors Varme Roskilde A/S’ projektforslag om etablering af varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg, Boserupvej 25, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Projektforslaget vedr. varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg godkendes med henblik på udsendelse i høring.
  2. Forvaltningen ansøger Energistyrelsen om dispensation for projektbekendtgørelsen § 14, stk. 1, og vedlægger i den forbindelse projektforslaget.
  3. Forvaltningen får kompetence til at meddele den endelige godkendelse af projektet, såfremt Energistyrelsens dispensation opnås, og høringsfasen ikke fører til væsentlige bemærkninger til projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors Varme Roskilde A/S (herefter benævnt ansøger) har anmodet Roskilde Kommune om godkendelse af projektforslag for etablering af varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg. Ansøger har i den forbindelse fremsendt vedhæftede projektforslag.

  Projektforslaget

  Projektet indebærer etablering af en eldrevet varmepumpe på 8 MW på Bjergmarken Renseanlæg, Boserupvej 25, 4000 Roskilde, Bistrup Hgd., matrikel 1ei, og ledningsnet. Varmepumpen udnytter restvarmen i spildevandet til produktion af fjernvarme. Det forventes, at varmepumpen vil kunne levere ca. 14 % af den samlede mængde fjernvarme, som ansøger leverer i Roskilde. Fjernvarmen vil via nyt net føres i en gangsti fra renseanlægget til Låddenhøj og videre til Møllehusvej, hvor det vil blive koblet på det eksisterende net. Øst for gangstien er Hf. Rørmosen, som ikke forventes at blive påvirket af gravearbejdet.
  I projektforslaget sammenlignes ovennævnte projekt med henholdsvis referencesituation med uændret levering af fjernvarme fra VEKS og det alternative projekt i form af etablering af naturgasbaseret kraftvarme.
  Projektforslaget omfatter ændring i produktionsformen for den nuværende varmeforsyning og ikke tilslutning af nye fjernvarmekunder.

  Selskabs- og brugerøkonomi

  Selskabsøkonomien er opgjort for projektets tyveårige levetid som nutidsværdi. I den beregning indgår samtlige projektomkostninger såsom investeringer i varmepumpe, køb af el, drift og vedligehold, samt reduceret udgift til varmekøb hos VEKS. Samlet set andrager projektets selskabsøkonomiske overskud ca. 135 mio. kr. i forhold til referencesituationen, mens det alternative projekt medfører et selskabsøkonomisk underskud på ca. 392 mio. kr.
  Såfremt den samlede besparelse fra projektet overføres til den enkelte fjernvarmekunde, vil det kunne give en årlig besparelse på op mod 400 kr. (inkl. moms) om året for et standardhus.

  Samfundsøkonomi

  Det er en forudsætning for godkendelse af projektforslaget, at det konkret vurderes, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21/01/2019) og projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27/12/2018), herunder lovens formålsbestemmelse i § 1, om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler, og projektbekendtgørelsens § 6.
  Forvaltningen vurderer samlet set, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger viser, at projektet har en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 243 mio. kr. opgjort som nutidsværdi, mens referencesituationen andrager ca. 336 mio. kr. Til sammenligning har det alternative projekt en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 398 mio. kr. Projektet er således forbundet med en samfundsøkonomisk fordel på ca. 155 mio. kr. i forhold til det alternative projekt og ca. 93 mio. kr. i forhold til referencesituationen.
  Følsomhedsberegninger viser endvidere, at projektøkonomien er robust over for ændringer.

  Miljø- og klimafordele

  Projektet er fint i overensstemmelse med kommunens Strategiske Klima- og Energiplan, som netop i junimøderækken forelægges til endelig vedtagelse. Projektet medvirker til at gøre fjernvarmen grønnere og vil ifølge projektforslaget reducere CO2-udledningen med 5.933 tons i projektperioden. Ansøger oplyser, at der ikke vil være lugtgener som følge af projektet.

  Høring

  Efter projektbekendtgørelsen skal projektforslaget i høring hos de berørte forsyningsselskaber i en periode på 4 uger. Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at meddele den endelige godkendelse af projektet overdrages til forvaltningen, såfremt høringsfasen ikke fører til væsentlige bemærkninger.
  Ansøger oplyser, at de har været i dialog med VEKS om projektforslaget, og at VEKS ikke har indvendinger.
  Godkendelse af projektet forudsætter en dispensation fra Energistyrelsen, da der, i henhold til projektbekendtgørelsens § 14, kun må godkendes projekter over 1 MW, i områder, der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg, såfremt anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg. Dette kan Energistyrelsen dispensere for i særlige tilfælde i henhold til § 31 i projektbekendtgørelsen. Den endelige godkendelse kan kun meddeles, hvis Energistyrelsens meddeler dispensation.

  Ingen VVM-pligt

  Forvaltningen har på baggrund af fremsendt VVM-ansøgningsskema vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Ansøger har derforikke pligt til at udarbejde miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen sender udkast til afgørelsen om ikke-VVM-pligt i partshøring samtidig med projektforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører et projekt, som finansieres af ansøger, og økonomien fremgår af projektforslaget.
  Ansøger ønsker at optage kommunegaranteret lån og anmoder særskilt om dette på et senere tidspunkt. Kommunen har adgang til at stille garanti uden at det medfører deponering.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Indsatsen som miljømyndighed i 2018 - Tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Forklaring_til_indberetning_af_data_til_Miljoestyrelsen.pdf Tilsynsindberetning.pdf

  Pkt. 92

  Indsatsen som miljømyndighed i 2018 - Tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Sagsnr. 290689 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige lovpligtige tilsynsindberetning til Miljøministeriet om indsatsen som miljømyndighed i 2018. Tilsynsindberetningen viser, at forvaltningen overholder kravet til antal udførte tilsyn samt de to obligatoriske tilsynskampagner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilsynsindberetningen til Miljøministeriet om miljøtilsyn for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilsynsindberetningen til Miljøministeriet beskriver kommunens indsats som miljømyndighed i 2018 med særlig fokus på indsatsen overfor virksomheder og landbrug. Tilsynsindberetningen er lovpligtig for opgaverne indenfor miljøbeskyttelsesloven.
  Data til indberetning er ført ind i Miljøstyrelsens digitale indberetningsskema indenfor fristen. Har Klima- og Miljøudvalget bemærkninger til punktet, vil forvaltningen eftersende disse til Miljøstyrelsen, se bilag 1.
  Forvaltningen har ført tilsyn med virksomheder og landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der årligt skal gennemføres mindst 40% tilsyn for alle godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og mindst 25% tilsyn for alle øvrige virksomheder og husdyrbrug. Der er i 2018 gennemført tilsyn på 47% af alle de godkendelsespligtige virksomheder og landbrug samt på 25% af alle øvrige virksomheder og landbrug, og kommunen overholder kravet om antal gennemførte tilsyn – se forklaring i bilag 1. Tilsynene er fordelt som vist i vedlagte bilag 2.

  Tilsynskampagner

  I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om gennemførelse af 2 tilsynskampagner om året. I 2018 udførte forvaltningen nedenstående kampagner:
  En kampagne med tilsyn på tankstationer, som havde til formål at sikre, at tankstationerne drives i overensstemmelse med lovgivningen, hvor der var fokus på overholdelse af kravene i forbindelse med belægninger, for at forebygge jord og grundvandsforurening. Der blev ført tilsyn med 5 tankstationer, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen og 5 tankstationer, der ikke er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tankstationer uden vaskehal eller værksted er ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Der blev ikke konstateret overskridelser af lovgivningen på nyetablerede tankstationer. På de ældre tankstationer var belægningen flere steder i dårligere stand, men ikke i en grad så det førte til håndhævelse.
  En kampagne med fokus på opbevaring af markstakke. Formålet var at få et indtryk af, hvor mange husdyrbrug der opbevarer gødning i markstakke, samt ved tilsyn og information at sikre, at markstakkene opbevares så udvaskning af nærringstoffer til jord og grundvand undgås. Der blev ført tilsyn med 22 ejedomme med husdyrbrug. Der blev ikke registreret markstakke på de 22 ejendomme, der er ført tilsyn med i 2018. Der er udarbejdet en informationsfolder om korrekt opbevaring af markstakke, som er udlevere på de ejedomme med husdyrbrug som af og til har markstakke.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 92

  Godkendt.

 • Pkt. 93 Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Kortbilag_-_eksisterende_jordoplag.pdf Udkast_til_landzonetilladelse.pdf Udkast_til_dispensation_fra_soebeskyttelseslinje.pdf Redegoerelse_for_fremtidige_planer_for_raastofindvinding_oest_for_Vindinge.pdf

  Pkt. 93

  Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Sagsnr. 298373 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding henlagt råjord uden for graveområde i landzone. Der er meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse og midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinje. Nymølle søger om permanent tilladelse til råjordsbakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. At der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 om søbeskyttelseslinjen til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.
  2. At der meddeles landzonetilladelse efter planlovens §35 til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Klima- og Miljøudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding øst for Vindinge placeret et større oplag råjord på matr.nr. 26ad og 9h Vindinge By, Vindinge, uden tilladelse. Oplaget ligger uden for graveområde i landzone inden for søbeskyttelseslinje. Oplaget består af ca. 70.000 m3 råjord og dækker et ca. 1,3 ha stort areal. Nuværende højde over terræn er ca. 10 m målt fra Østre Vindingevej.
  Roskilde Kommune meddelte i februar 2016 lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt oplag af råjordsbakken frem til 1. juli 2020. I april 2018 meddelte Roskilde Kommune afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent anbringelse af råjordsbakken bl.a. med begrundelse i, at bakken er anbragt uden for graveområde, og der i den vedtagne efterbehandlingsplan ikke indgår en bakke. Endvidere naboers bemærkninger om, at bakken virker dominerende og blokerer for udsyn over det kommende naturområde. Nymølle påklagede afgørelsen.
  Roskilde Kommune og Nymølle har efterfølgende været i dialog, og Nymølle har fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til permanent oplag af overjordsbakken i bearbejdet form. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet 3 indsigelser, som er behandlet i vedlagte udkast til landzonetilladelse.
  Bearbejdningen betyder, at bakken får et mindre fodaftryk, og der sker afgravning, så bakken fremstår med to toppe, så den syner mindre dominerende i landskabet og ikke i samme grad blokerer for naboens udsigt. Endvidere skal der ske tilplantning, der bevirker, at indbliksgener til naboer reduceres. Overjordsbakken ligger i I/S Hedelands interesseområde. Uanset at bakken ikke indgår i den vedtagne efterbehandlingsplan eller i Hedelands udviklingsplan, vurderer forvaltningen, at det reviderede projekt medvirker til at øge kontrasterne og dramatikken i Hedeland Naturparks landskab. Et landskab, der er formet af råstofgravning med dybe kløfter, stejle skrænter, mange søer og kunstigt skabte bakker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 93

  Ad 1.: Godkendt.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

 • Pkt. 94 Orientering om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast

  Pkt. 94

  Orientering om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast

  Sagsnr. 319999 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af sag optaget på byrådets møde den 27. marts 2019, punkt 87, er forvaltningen blevet bedt om at belyse rammer, igangsætning og tidshorisont samt fordele og ulemper ved en ordning for husstandsindsamlet plast.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af den nyligt implementerede affaldsordning, besluttede byrådet den 25. november 2015, punkt 337, at ” indsamling af plastemballage implementeres så snart der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning”. Det er med ARGOs seneste udbud (Clean-udbuddet) om afsætning og genanvendelse af plast, forvaltningens vurdering, at den reelle genanvendelse er væsentlig højere end for 4 år siden.
  ARGO har i anledning af færdiggørelse af udbuddet inviteret til fyraftensseminar om afsætning og genbrug af plast den 29. august kl. 17:30 på ARGO.
  Der er i Roskilde Kommunes Affalds- og Ressourceplan (s. 21) skitseret, at en ordning etableres for plast fra husstande efter den nyligt afsluttede udrulning af den nye affaldsordning. Med afsæt i nedenstående option, er der tænkt en ordning, hvor den nuværende papirspand, som ejes af grundejer, udskiftes med en to-kammerspand til papir og plast
  Der er i Roskilde Kommunes nuværende kontrakt for husholdningsaffald indarbejdet en option på indsamling af plast/papir i en to-delt 240 L beholder for en-familiebeboelser med 4 ugers tømmeinterval, samt større beholdere til etageboliger.

  Tidshorisont

  Der er en mobiliseringsfase på 12 måneder fra beslutning til opstart på en ny ordning. Forvaltningen forventer at være klar med implementeringsplan til Klima- og Miljøudvalgets oktobermøde.
  Det bedste opstartstidspunkt ligger i månederne oktober, marts, april og maj - da vi gerne skulle uden for vintersæsonen samt, at der skal være medarbejdere på support i perioden både op til og efter implementering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 94

  Udsættes.

 • Pkt. 95 Orientering om generelt vandingsforbud i Roskilde Kommune

  Brev_af_d._15._september_1989_fra_Roskilde_Amtskommune_vedr._indskraenkning_af_vandforbruget_i_sommermaanederne_generelt.pdf Bekendtgoerelse_angaaende_begraensninger_i_vandforbruget_fra_Roskilde_kommunes_udvalg_for_teknik_og_miljoe_af_d._30._maj_1990.pdf

  Pkt. 95

  Orientering om generelt vandingsforbud i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 309800 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at der fortsat er et vandingsforbud i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen modtog sidste år henvendelser fra nogle de almene vandværker, som er i tvivl om, hvorvidt der er et vandingsforbud i Roskilde Kommune.
  Af hensyn til grundvandsressourcerne og vandløbenes sommervandføring, udsendte Roskilde Amtskommune den 15. september 1989 en indstilling til de vandværker, der indvinder og forsyner i Roskilde Amt, at unødigt vandforbrug i sommermånederne bør undgås, jf. bilag 1. Roskilde Kommunes udvalg for teknik og miljø vedtog efterfølgende den 30. maj 1990, at følge Roskilde Amts anmodning om begrænsning af vandforbruget i Roskilde Kommune med følgende bestemmelser:
  Vanding
  - Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.
  - Græsplæner, herunder også græsplæner i parker og idrætsanlæg, må ikke vandes.
  - Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
  Sammen med ovenstående bestemmelser, opfordres vandværkerne til at henlede forbrugernes opmærksomhed på, at man i alle forhold vedrørende vandforbruget viser omtanke og sparsommelighed.
  Årsagen til at indføre et forbud, begrundes i, at man derved minimerer risikoen for tørlægning af indvindingsboringer og således øger vandforsyningssikkerheden i kommunen. En uhensigtsmæssig indvindingspraksis i tørre perioder kan i værste fald, som følge af en sænkning i grundvandsspejlet, medføre til iltning af de primære grundvandsmagasiner og dermed forårsage ændring i vandets kemiske sammensætning. Samtidig vil risikoen for nedsivning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer stige, idet opholdstiden i de beskyttende lag mindskes. Et generelt vandingsforbud minimerer desuden risikoen for udtørring af bække, åer og søer, således til gavn for det samlede miljø omkring vandområder.
  Bestemmelserne fra 1990 angående begrænsning i vandforbruget, er efter kommunesammenlægningen i 2007, ikke blevet bragt op til Klima- og Miljøudvalget. Bestemmelserne er dog senere blevet indarbejdet i Roskilde Kommunes vandforsyningsplan 2018–2025, som blev godkendt af byrådet på møde den 20. december 2017, punkt 331.
  De almene vandværker vil, i et separat brev, blive informeret om de fortsat gældende regler. Overnævnte bestemmelser forhindrer dog ikke vandværkerne i at vedtage yderligere begrænsninger af vandforbruget i henhold til vandforsyningslovens § 52, stk. 1.
  Der vil yderligere oplyses om vandingsforbuddet på kommunens hjemmeside og i Roskilde Avis.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om status for rottebekæmpelsen i Roskilde Kommune

  Pkt. 96

  Orientering om status for rottebekæmpelsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 319676 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for rottebekæmpelsen efter administrationen og driften er overgået til Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Omlægning af rottebekæmpelsen

  Roskilde Kommune er forpligtet til at varetage rottebekæmpelsen i kommunen. Den myndighedsmæssige del er varetaget af Roskilde Kommune. Den administrative del af opgaven har i en del år været overdraget til Fors A/S, mens den praktiske del har været udført på kontrakt med et bekæmpelsesfirma. De administrative opgaver og andre nye opgaver er siden 1. januar 2019 overgået til Roskilde Kommune. Kontrakter med bekæmpelsesfirma og leverandør af det digitale rotteanmeldelsesprogram er også overført til Roskilde Kommune. Der vil fortsat være et tæt samarbejde med Fors A/S, men især om sager, hvor forsyningsselskabet er ansvarlig for reparation af kloakledninger.

  Digital administration

  Der vil blive indført en forbedret digital administration og kommunikation med anmeldere og med mulighed for fordeling af opgaver til bekæmpelsesfirma og FORS.

  Weekendbekæmpelse

  Siden 1. januar 2019 har det været et lovkrav, at kommunerne skal udføre rottebekæmpelse uden ophold dvs. også i weekenden, hvor rotterne enten har været indenfor i private boliger eller i ejendomme med produktion eller handel med levnedsmidler. Bekæmpelsesfirmaet varetager weekendudkaldene, og der har i 1. kvartal været 2 henvendelser.

  Giftfri bekæmpelse

  Siden 1. januar 2019 har Roskilde Kommune haft en rottehund til rådighed ved bekæmpelsen. Det er foreløbig aftalt, at hund og bekæmper skal være til rådighed i 50 timer om året. Hunden har vist sig særlig velegnet til at deltage i bekæmpelsen på øerne i fjorden.
  Derudover overvejes at indføre andre giftfri alternativer bl.a. opsætning af rovfuglekasser til f.eks. natugle m.fl. Der indsamles i øjeblikket erfaring fra lignende projekter i andre kommuner.
  Pga. lovændringer skal Roskilde Kommune tilbyde installering af rottespærre i kloakken på private, regionale og statslige skoler, hospitaler, dagsinstitutioner og plejehjem. Opgaven er både omfattende og bekostelig. Arbejdet er indledt og skal færdiggøres inden udgangen af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet udgifterne er afholdt fra indtægterne fra skadedyrsbekæmpelsesafgiften, der opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Orientering om status for lukning af Haraldsborg Vandværk

  Statusnotat_fra_Fors_og_Vandgruppen_marts_2019.pdf Forvaltningens_henvendelse_til_Fors.pdf

  Pkt. 97

  Orientering om status for lukning af Haraldsborg Vandværk

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for Fors’ samarbejde med borgerne (Vandgruppen) med hensyn til undersøgelser i forbindelse med lukning af Haraldsborg Vandværk. Orienteringen sker på baggrund af udvalgets ønske jævnfør møde i Klima- og Miljøudvalget den 10. april 2018, punkt 48.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors ansøgte primo 2018 om tilladelse til at oppumpe og udlede op til 400.000 m3 grundvand årligt til fjorden fra Haraldsborg Vandværks indvindingsboringer. Baggrunden for ansøgningen var, at Fors og Vandgruppen ønskede at udføre et pumpeforsøg, som skulle afdække omfanget af en eventuel grundvandsstigning i de terrænnære lag. Fors har oplyst og præciseret over for Vandgruppen, at der, parallelt med undersøgelsen, skal arbejdes på mulige løsninger inden for lovgivningens rammer, fx omfangsdræn eller pumpelag, så borgerne er forberedt på, at oppumpningen og undersøgelserne ophører.
  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018, punkt 48, blev det besluttet, at forvaltningen meddelte tilladelse til udledning af maksimalt 400.000 m3 grundvand årligt til fjorden samt at forvaltningen tilbagekalder vandindvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk. Udvalget besluttede, at begge afgørelser skulle fastsættes med frist i august 2020. Forvaltningen har den 3. maj 2018 meddelt udledningstilladelse med udløb den 18. august 2020. Den 9. maj 2018 meddelte forvaltningen afgørelse om, at indvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk udløber den 18. august 2020.
  Forvaltningen har rettet henvendelse til Fors med henblik på en status for undersøgelserne. Fors har den 22. marts 2019 fremsendt et fælles notat fra Fors og Vandgruppen (se bilag 1). Af notatet fremgår bl.a., at undersøgelserne følger planen. Fors har øget oppumpningen fra ca. 130.000 m3 i 2018 til 400.000 m3 i 2019. Vandgruppen har etableret 40 boringer, fordelt på 21 grundejere, hvor der regelmæssigt måles dybde til grundvandsspejl.
  Fors har fået følgende opdatering fra vandgruppen (se bilag 2), hvor bl.a. følgende fremgår: ”Det vurderes præmaturt at kommentere på forberedelser/foranstaltninger i forhold til ophør af vandindvindingen, før ovenstående undersøgelser giver faktuelle indikationer på effekten af ophørt indvinding.”
  Fors og Roskilde Kommune er usikre på, hvorvidt Vandgruppen i tilstrækkeligt omfang, parallelt med undersøgelserne og specialet, forbereder de nødvendige tiltag til at håndtere en eventuel vandstandsstigning, som vurderet af Fors, når Fors stopper indvindingen senest den 18. august 2020. Med dette in mente vil Fors rette henvendelse til Vandgruppen og opfordre dem til også at forberede løsninger for områdets grundejere, så de i alle tilfælde, er klar til at imødegå en stigende grundvandsstand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 97

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede, at det skal understreges over for Vandgruppen, at der skal arbejdes med mulige løsninger til håndtering af en eventuelt højere vandstand, fx ved anlæggelse af omfangsdræn eller etablering af pumpelag efter Vandløbslovens bestemmelser, da det ligger udenfor forsyningsselskabets kompetencer at foretage regulering af grundvandsspejlet.

 • Pkt. 98 Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  Groen_Blaa_Strategi_-_Handleplan_2020-23.pdf

  Pkt. 98

  Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 319100 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdateret handleplan for Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdateret handlingsplan for Grøn Blå Strategi.
  Grøn Blå Strategi sikrer det langsigtede perspektiv på den videre udvikling af kommunen inden for det grønne og blå.
  Handleplanerne for alle kommunen byudviklingsstrategier opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Som udvalget er vidende om, gennemføres der i løbet af 2019 en revisionsproces for Grøn Blå Strategi.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner for byudvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handleplanen er relateret til forberedelse af budget 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 98

  -

 • Pkt. 99 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 13. maj 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Argo_den_13._maj_2019.pdf

  Pkt. 99

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 13. maj 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 13. maj 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 13. maj 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 99

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 100 Eventuelt

  Pkt. 100

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 100

  -

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 101 Salg af erhvervsjord 1(Lukket)