You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 4, 2018 - 08:00
Sted: ARGO, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde
 • Pkt. 128 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 128

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 128

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A).

 • Pkt. 129 Affaldsforbrændingen i et fremtidigt perspektiv

  Energisektoren_mod_2015.pdf

  Pkt. 129

  Affaldsforbrændingen i et fremtidigt perspektiv

  Sagsnr. 309564 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af sag behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, gives hermed et oplæg om affaldsforbrænding og dennes perspektiv i den fremtidige affalds- og ressourceplanlægning samt for fjernvarmeforsyningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sag behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 108, lægges op til en drøftelse af affaldsforbrændingens fremtid og perspektiver i Roskilde Kommune.
  Det vil være Trine Lindegaard Holmberg - Direktør på ARGO, der giver en gennemgang af og perspektiverer på ovenstående emner.
  Oplægget vil indeholde en vurdering af de fremtidige potentielle fraktioner i husholdningsindsamlingen, affaldsimport samt affaldsforbrændingens betydning i affalds- og ressourceplanlægningen. Affaldsforbrænding belyses også i samspillet med og betydning for fjernvarmen og fjernvarmeleveringspligten.
  Det vedhæftede oplæg er fra møde i Koordineringsgruppen for Klima- og Miljøudvalget samt byrådsudpegede medlemmer af selskabsbestyrelserne den 25. april 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 129

  Drøftet.

 • Pkt. 130 Fælles løsning for behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

  Anmodning_fra_ARGO.pdf ARGO_bestyrelsesbeslutning_KOD_3._april_2018.pdf KOD-rapport.pdf

  Pkt. 130

  Fælles løsning for behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

  Sagsnr. 309564 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Stillingtagen til om kommunen ønsker at indgå i en fælles løsning med ARGO om forbehandling og bioforgasning af madaffald, som foreslået af ARGOs bestyrelse d. 3. april 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes tilslutning til ARGOs fælles løsning til forbehandling og bioforgasning af madaffald godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune begyndte i maj 2017 at indsamle Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Dette bliver for nuværende behandlet på en korttidskontrakt udbudt via ARGO. I takt med at flere kommuner i ARGOs ejerkreds indsamler eller påtænker at indsamle KOD, giver det mening at overveje fælles afsætnings- og behandlingsløsninger - på linje med de fælles løsninger vi har for andre fraktioner.
  På den baggrund har ARGOs bestyrelse ønsket at lægge en strategi for den fremtidige behandling af madaffald, som er miljømæssig bæredygtig, økonomisk attraktiv, og som er robust og fleksibel.
  ARGO har fået udarbejdet en rapport, som vurderer fire sandsynlige scenarier. Konklusionen på rapporten er, at en markedsløsning vil være bedst for så vidt angår økonomi, forsyningssikkerhed og udviklingsmuligheder, samt at alle scenarier er miljømæssigt lige attraktive. ARGOs bestyrelse anbefaler derfor, at ejerkommunerne tilslutter sig en fælles udbudsløsning.
  ARGO har bedt om en individuel tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en fremtidig fællesløsning, fordi biologisk affaldsbehandling ifølge ARGOs vedtægter er en tilvalgsydelse.
  Roskilde Kommune har fulgt analysearbejdet og de politisk udtrykte ønsker til, at der bl.a. skal arbejdes for en løsning, der giver mulighed for at anvende restprodukter på økologisk dyrkede jorder.
  Der skal gøres opmærksom på følgende forhold i relation til det ønskede tilsagn;
  - at tilsagnet kun er gældende for udbuddets længde
  - at der mangler tidsplan og aftalevilkår, bl.a. for udtrædelse af aftalen
  - at Roskilde Kommune vil have konkret indflydelse på og information om miljø, klima, økonomi og service i udbuddet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, så længe vi afregner KOD-behandling efter den nuværende aftale og udbud, som gælder til og med 2018 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Affaldsområdet er i øvrigt takstfinansieret og skal hvile i sig selv set over en årrække.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 130

  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag således: "Det skal anbefales Argos bestyrelse, at der satses på eget anlæg i Argo's regi eller fælleseje med andre affaldsselskaber." For stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.

 • Pkt. 131 Principiel stillingtagen til blødgøring af drikkevand

  Oplaeg_fra_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Referat_af_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Hvidbog_og_hoeringssvar.pdf Notat_om_fordele_og_ulemper.pdf Forslag_til_aendring_i_vandforsyningsplan.pdf

  Pkt. 131

  Principiel stillingtagen til blødgøring af drikkevand

  Sagsnr. 301756 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 28. juni 2018 blev der afholdt borgermøde om blødgøring af drikkevand. Forvaltningen har udarbejdet et notat, som belyser fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune udtrykker en positiv holdning til blødgjort drikkevand ved at ændre i Vandforsyningsplan 2018-2025 under målsætning 1, retningslinje 4, tiltag d til følgende: ”Såfremt der ansøges om avanceret vandbehandling til blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet for den konkrete sagsbehandling en positiv holdning til blødgjort drikkevand”, og at ændringen sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 10. april 2018, punkt 51, blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med og forelægges en generel sag om fordele og ulemper ved eventuel blødgøring af vand, herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. I forberedelsen af sagen skulle der indgå et dialogmøde med borgere og andre interessenter.
  Den 28. juni 2018 blev der afholdt borgermøde, hvor mødedeltagelsen var på omkring 75 borgere. Kommunens almene vandværker var også inviteret. På mødet var der to oplæg om hhv. teknologien ved blødgøring samt fordele og ulemper ved blødgøring, se bilag 1. Der var stor interesse for emnet, og særligt blev der diskuteret; korrosion af stålrør, tidshorisont for blødgøring i Roskilde Kommune samt generel holdning til centrale kontra decentrale blødgøringsanlæg. Referat af mødet er vedlagt, se bilag 2.
  Oplæggene, baggrundsmateriale om blødgøring samt referatet af mødet er lagt ud på www.roskilde.dk/blødgøring. Borger og andre interessenter har efter mødet haft mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Der er indkommet 5 henvendelser om blødgøring, se bilag 3. Henvendelserne har handlet om henvisning til materiale fra mødet samt tilsendelse af supplerende materiale vedrørende blødgøring, indflydelse på planters optag af næringsstoffer samt tidsperspektiv for blødgøringsprocessen. Af bilaget fremgår også notat fra Vindinge Vandværk. Forvaltningen har kvitteret for henvendelserne og foretaget afklarende besvarelser på spørgsmål.
  Forvaltningen har på baggrund af borgernes spørgsmål samt ved et litteraturstudie af diverse rapporter om blødgøring, udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved eventuel blødgøring af vand, herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, se bilag 4.
  Den foreslåede ændring af vandforsyningsplanen er uddybet i bilag 5. Såfremt indstillingen godkendes, sender forvaltningen tillægget i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der forelægges en beslutningssag til byrådets endelige behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 131

  Udsættes med henblik på yderligere drøftelser af miljømæssige- og sundhedsmæssige forhold.

 • Pkt. 132 Høringssvar til Region Sjælland vedr. ansøgning om gravetilladelse, Glim Grusgrav Ringstedvej 122

  Forvaltningens_hoeringssvar_til_Region_Sjaelland.pdf NCC_ansoegning.pdf VVM_screening.pdf Grave-_og_efterbehandlingsplan.pdf Regionens_udkast_til_VVM_screeningsafgoerelse.pdf

  Pkt. 132

  Høringssvar til Region Sjælland vedr. ansøgning om gravetilladelse, Glim Grusgrav Ringstedvej 122

  Sagsnr. 286449 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland vedrørende ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i grusgrav i Glim ved Ringstedvej 122. Høringssvaret er afsendt med forbehold for byrådets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afsendte høringssvar (bilag 1) til regionen om indvinding og slutretablering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Industry A/S har som ejer søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer de næste 10 år på matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde jorder i Roskilde Kommune og matrikel nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune. Den samlede ejendom udgør 24,9 ha, hvoraf ca. 8 ha er beliggende i Roskilde Kommune og resten i Lejre. Den årlige produktion bliver op til 600.000 m3, hvoraf 80 % af råstofferne indvindes under grundvandsspejlet.
  Region Sjælland bad i foråret 2017 om Lejre og Roskilde kommuners bemærkninger til ansøgningen. På det tidspunkt betød uafklarede adgangsforhold, at sagen blev sat i bero, men er nu genoptaget. Ansøgningen ses i bilag 2, VVM-screening i bilag 3, grave- og efterbehandlingsplanen i bilag 4 og regionens udkast til VVM-screenings afgørelse i bilag 5. Forvaltningen har opfattet borgermøde d. 28/8, som frist for rettidigt svar og har derfor fremsendt høringssvar til Region Sjælland med forbehold for byrådets godkendelse. Høringssvaret ses i bilag 1 og peger bl.a. på følgende relevante forhold:
  Adgangsvejen kommer til at gå gennem den kommende grav mod syd, som Roskilde Sten og Grus ejer. Fælles ind- og udkørsel sker i krydset mellem Hovedvejen og Gammelgårdsvej i Lejre Kommune. Vejdirektoratet er myndighed.
  Arealet ligger i et sårbart grundvandsområde inden for grundvandsdannende opland og indvindingsopland for Vestermark vandværk i Lejre Kommune. Lejre og Roskilde kommuner udarbejder fælles tilladelser efter vandforsyningsloven. Forvaltningen har påpeget, at det skal afklares, hvordan det under råstofgravningen sikres, at en påvist forurening umiddelbart nordvest for matrikel 70e ikke mobiliseres, så den udgør en risiko for områdets grundvand.
  Hovedparten af graveområdet i Roskilde ligger i transportkorridoren. Der graves grus inden for korridoren først, og overjord fra det øvrige areal skal efterfølgende anvendes til at opfylde areal inden for korridoren til minimum 1 m over grundvandsspejlet. Af hensyn til grundvandet skal det sikres, at der ikke indbygges muldjord under grundvandsspejlet. Roskilde Kommune ønsker efterbehandling til natur med næringsfattige stejle, sydvendte skråninger med mulighed for udvikling af overdrev.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte under forudsætning af, at der stilles vilkår, som sikrer mod mobilisering af den kendte forurening nord for graveområdet, sikrer mod uacceptabel påvirkning af grundvandet, samt at efterbehandlingen sker med jord uden indhold af muld og organisk materiale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 132

  Anbefales, idet udvalget foreslår, at der suppleres med et brev til regionen om generel bekymring for de store indvindingsmængder i Roskilde-området, herunder indvinding under grundvandsspejlet.

 • Pkt. 133 Udkast til brev til Region Sjælland vedrørerende prioritering af indsatser mod jordforureninger

  Region_Sjaelllands_svar_paa_hoeringsbemaerkninger.pdf Udkast_til_brev_til_Region_Sjaelland_vedr._prioritering_af_lossepladsgas.pdf

  Pkt. 133

  Udkast til brev til Region Sjælland vedr. prioritering af indsatser mod jordforureninger

  Sagsnr. 267260 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune sendte i januar 2018 bemærkninger til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening. Region Sjælland har nu sendt svar på kommunens høringsbrev, og forvaltningen foreslår fornyet henvendelse til regionen i forhold til prioritering af indsats i forhold til lossepladsgas.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at udkast til brev (bilag 2) godkendes og sendes til Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands forslag til indsats for jordforurening var frem til 7. februar 2018 i høring. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2018, punkt 8, høringssvar, som efterfølgende blev sendt til regionen.
  Region Sjælland har fremsendt svar på høringssvaret (bilag 1) med følgende hovedpointer:
  ̵ Regionen ser frem til at indgå i et samarbejde om udarbejdelse af den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune.
  ̵ Regionen er ikke indstillet på prioritering af industrikortlægningen i Roskilde Kommune. Det har konsekvenser i form af forsinkelser for byggerier, da bygherrer ofte først bliver opmærksom på forurening sent i byggeprocessen. Regionen foreslå i stedet, at kommunen løbende orienterer dem om større byudviklingsprojekter, hvor regionen vil tage stilling til kortlægning.
  ̵ Regionen er ikke indstillet på, at tilrettelægge undersøgelser, så de afklarer eventuelle kilder til forurening.
  ̵ Undersøgelser af forurening i grundvandet, som kan medføre risiko for indeklima i boliger, afventer en systematisk fremgangsmåde.
  ̵ Regionen forslår at mødes for drøftelse af, hvordan de kan understøtte kommunens værktøj til kildeopsporing af forureninger.
  ̵ Regionen anerkender, at der er meget lidt data vedrørende risiko for lossepladsgas på bebyggede områder i Roskilde Kommune. Regionen er dog ikke indstillet på at prioritere videregående undersøgelser heraf i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen anbefaler, at Region Sjællands svar tages til efterretning, med undtagelse af det sidste punkt vedr. lossepladsgas. Konsekvenser ved indsivning og ophobning af lossepladsgas i byggeri kan medføre akut fare. Forvaltningen anbefaler derfor, at vedhæftede brev sendes til Region Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 133

  Godkendt.

 • Pkt. 134 Høring af ansøgning om tilladelse til øget grusindvinding i 2018 for grusgrav i Vindinge

  Teknisk_hoeringssvar_oeget_raastofindvinding_i_Hedehusene_i_2018.pdf

  Pkt. 134

  Høring af ansøgning om tilladelse til øget grusindvinding i 2018 for grusgrav i Vindinge

  Sagsnr. 302202 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland for ansøgning om øget råstofindvinding i 2018 i Nymølles grusgrav i Vindinge. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes og fremsendes til Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt en anmeldelse jf. råstoflovens § 9 stk. 2 til Region Sjælland, idet de i 2018 vil overskride den tilladte mængde råstoffer på årsbasis for deres grusgrav i Vindinge.
  Regionen har sendt udkast til tilladelse til øget indvinding i 2018 i høring. Regionens høringsfrist er 14 dage regnet fra den 23. august 2018, hvorfor forvaltningen indstiller, at udkast til kommunens høringssvar godkendes og fremsendes umiddelbart efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2018. Udkast til kommunens høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende centrale forhold:
  Nymølle Stenindustrier har samlet en tilladelse til indvinding af 1,1 mio. m3 pr. år for arealerne nord og syd for Østre Vindingevej. Nymølle forventer, at der er behov for ca. 1,4 mio. m3 i 2018.

  Årsagen til det øgede behov er, at der har været nogle store projekter i første halvår, der har trukket ekstraordinære mængder grus; bl.a. Køge Sygehus og Metrostation Sydhavnen. Den forventede aflastning fra andre grusgrave, f.eks. i Tureby og Hedeboes i Greve, er endnu ikke startet op.

  Lovgivningen giver mulighed for at anmelde et behov for øget råstofindvinding, og det er Region Sjællands vurdering, at udvidelsen kan accepteres, såfremt øvrige vilkår omkring drift, støj m.v. i de gældende tilladelser kan overholdes, herunder at indvindingsmængden ikke forøges under grundvandsspejlet.
  I høringssvaret understreges, at det er en vigtig forudsætning, at udvidelsen kun gælder for et år, altså i 2018, samt at indvindingsmængden under grundvandsspejlet ikke øges, idet dette ellers vil forudsætte, at der indledningsvist søges om og gives en ny tilladelse efter vandforsyningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 134

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 135 Klima- og Miljøudvalgets studietur 2019

  Pkt. 135

  Klima- og Miljøudvalgets studietur 2019

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalgets studietur afholdes i perioden tirsdag den 10. september til torsdag den 12. september 2019
  2. temaet på studieturen har hovedfokus på inspiration til Grøn Blå Strategi, bynær natur og rekreative anlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har mulighed for at gennemføre en studietur i løbet af byrådsperioden. Forvaltningen foreslår, at studieturen afholdes i september 2019, og at hovedtemaet for studieturen er udvikling af bynær natur og rekreative anlæg i samarbejde relevante brugergrupper, andre borgere og erhvervsliv. Derudover suppleres med andre temaer inden for udvalgets område, afhængig af turens mål. Mulighed mål for turen kunne være Finland, England eller Irland, der alle er lande, der har arbejdet med udvikling af naturparker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 135

  Ad 1.: Godkendt, dog med afrejse den 9. september.
  Ad 2.: Udsættes.

 • Pkt. 136 Dagsorden til 2. møde i Koordineringsgruppen

  Pkt. 136

  Dagsorden til 2. møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 301015 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Her fremlægges dagsorden til møde i Koordineringsgruppen for Klima- og Miljøudvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødet afholdes den 8. oktober kl. 16-18:30 med nedenstående dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan fra 2015 er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber ved nedsættelse af Koordineringsgruppen.
  Koordineringsgruppen består af byrådsmedlemmer, der sidder i kommunalt eller fælleskommunalt energi-, forsynings- og/eller affaldsselskab samt Klima- og Miljøudvalget.
  Formålet med gruppen er at understøtte koordinering, samarbejde samt kendskab selskaberne og kommunen imellem ift. både strategier og konkrete projekter.
  På byrådsmødet den 31. maj 2017, blev det endvidere i forbindelse med godkendelse af Klimapolitikken præciseret, at Koordineringsgruppen skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i.
  Koordineringsgruppens 1. møde i denne byrådsperiode blev afholdt den 24. april og havde karakter af en introduktion til området.
  Forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen for gruppens 2. møde:

  1. Oplæg om forsommerens energiforligs betydning for kommunernes energiplanlægning v/ Hans-Henrik Lindboe fra EA Energianalyse.
  2. Oplæg om Energi På Tværs’ temaer i Roadmap 2025, der har betydning for samarbejde mellem selskaber og kommune v/Tue Damsøe, Gate 21
  3. Drøftelse af input til Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan 2019 med særlig fokus på samarbejdstemaer mellem selskaber og kommune. Strategiworkshop den 20. september 2018 vil danne baggrund for drøftelsen.
  4. Aktuelle temaer i Fors, ARGO og VEKS.
  5. Dagsorden til næste møde
  6. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 136

  Godkendt.

 • Pkt. 137 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 137

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 137

  Godkendt, idet der lægges ½ time mere ind i udvalgets august- og oktobermøder.

 • Pkt. 138 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 138

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 5,3 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Forbedring på Busdrift på 5,0 mio. kr., som skyldes lavere omkostninger end budgetlagt til omlægning til elbusinfrastruktur.
  - Forbedring på fagområdet Miljø på 0,3 mio. kr., som skyldes tidsforskydning i udgifter inden for miljøvejledning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 138

  -

 • Pkt. 139 Orientering om proces for forureningspåbudssager

  Pkt. 139

  Orientering om proces for forureningspåbudssager

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Præsentation på mødet vedrørende den typiske proces for forureningssager, hvor der meddeles påbud.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sagsfremstilling vedr. malmoplag på Risø ved Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, punkt 124, orienterer forvaltningen, ved en præsentation på mødet, om den typiske proces for forureningssager, hvor der meddeles påbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 139

  Udsættes.

 • Pkt. 140 Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af miljøgodkendelse

  Pkt. 140

  Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af miljøgodkendelse

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om at Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde er blevet politianmeldt for at overtræde vilkår nr. 44 i virksomhedens miljøgodkendelse af 15. september 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Solum Roskilde A/S har en miljøgodkendelse, som er meddelt efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven, med vilkår om at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område.
  Virksomheden overtrådte også vilkåret den 31. juli 2018 og fik indskærpelse herom. På tilsyn den 9. august 2018 kunne forvaltningen igen konstatere væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Forholdet gav bl.a. gener for en anden virksomhed i området, som kontaktede kommunen. Forvaltningen har politianmeldt forholdet.
  Forvaltningen har indstillet, at der nedlægges påstand om en bøde på 10.000 kr., for overtrædelse af vilkår nr. 44 i miljøgodkendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 140

  -

 • Pkt. 141 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 141

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Anvendelse af Klimafonden 2018 (oktober)
  2. Udmøntningssager for eventuelle nye initiativer som følge af budgetvedtagelsen (november/december)
  3. Strategisk Klima- og Energiplan – høring (december)
  4. Vand – og Klimatilpasningsplan – høring (december)
  5. Projektforslag overskudsvarme (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Status for lukning af Haraldsborg Vandværk
  2. Vand- og Klimatilpasningsplan – endelig vedtagelse
  3. Jyllinge Nordmark, endelig anlægsøkonomi og opdatering af vedtægter for digelag
  4. Strategisk Klima- og Energiplan – endelig vedtagelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 141

  -

 • Pkt. 142 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 142

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 142

  ̵ Arrangement om genbrugsbutikker i weekenden.
  ̵ Klimarådet.

 • Pkt. 143 Eventuelt

  Pkt. 143

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 143

  ̵ Forslag om at holde møde hos Fors og VEKS.
  ̵ Afgørelser.