You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 4, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 176 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 176

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 176

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 177 Temadrøftelse - revision af Grøn Blå Strategi

  Pkt. 177

  Temadrøftelse - revision af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrepræsentanter og forvaltning vil på mødet give en kort gennemgang af idéer fremkommet gennem involveringsprocessen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at idéerne drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi skal revideres, så den også fremover sikrer det langsigtede perspektiv på den videre udvikling af kommunen inden for det grønne og blå.
  Klima- og Miljøudvalget har ønsket en proces med en høj grad af borgerinddragelse. Klima- og Miljøudvalget er sidst orienteret om processen den 14. august 2018, punkt 123.
  Der er gennemført en bred involveringsproces af både det aktive foreningsliv og den almindelige borger. Der er afholdt 8 arrangementer med direkte dialog og input til strategien på Naturens Dag, Sundhedsdagen, Landsbyrådenes Dag, Vandrefestival, Viby Høstfest, Frivillig Fredag, rundtur til turismeaktører og udstilling i Byens Hus.
  Afslutningsvis er afholdt en workshop på Boserupgård Naturcenter, hvor både politikere, aktive foreninger, erhvervsliv, organisationer og enkeltpersoner mødtes til en dag med samskabelse om fremtidens natur i Roskilde Kommune og konkrete idéer til Grøn Blå Strategis fokusområder - natur, sundhed, oplevelser og økonomi/erhverv.
  Den endelige strategi udarbejdes af forvaltningen, på baggrund af borgernes bidrag, og arbejdet udføres med løbende inddragelse af de allerede engagerede og involverede borgere og foreninger gennem en følgegruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 177

  Drøftet.

 • Pkt. 178 Realisering af Grøn Blå Strategi

  Pkt. 178

  Realisering af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet give en kort status om Grøn Blå Strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at realisering af Grøn Blå Strategi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune den 19. december 2012, punkt 290, og Klima- og Miljøudvalget blev senest orienteret om status for Grøn Blå Strategi den 10. april 2018, punkt 45.
  Grøn Blå Strategi beskriver kommunens vision for det grønne og blå, med fokus på natur, sundhed, oplevelser, erhverv og økonomi. Rammerne for gennemførelse af projekter, er fastlagt i Handleplan 2018-21.
  Nogle af de væsentligste indsatser og begivenheder i det forløbne år har været:
  - Nyt oplevelseskort – med cykel- og vandrestier, samt udflugtsmål.
  - Formidling af vores naturområder – videoer på Facebook.
  - Vandrefestival – 18 ture for forskellige målgrupper.
  - Himmelsøen – bl.a. plejetiltag for fuglelivet og forbedringer af hestebadeplads
  - Værebro Ådal – plejeplaner og stiprojekter igangsat.
  - Restaurering af Syvbækken.
  - Vibystierne – strækningen under jernbanen indviet den 5. april.
  - Viby Å-park – sammentænkningsprojekt gennemført.
  - Nationalpark Skjoldungernes Land – flere samarbejdsprojekter igangsat.
  - Borgere som naturplejere – ca. 50 ha. afgræsning og 8 vandhuller.
  - Artsforvaltning – pleje af bl.a. markfirben og reg. af grønbroget tudse og løgfrø.
  - Lokale græsningsforeninger – to nye foreninger opstartet.
  - Lokalt Naturråd og Grønt Danmarkskort – naturrådsarbejdet er gennemført.
  - Lynghøjsøerne – lokale brugere og foreninger arbejder sammen om nye tiltag.
  - Hedeland – handleplan udarbejdet.
  I 2019 vil der være særligt fokus på videreudvikling af de bynære naturområder i Roskilde, bl.a. Himmelsøen, Lynghøjsøerne og Hedeland, samt adgang ved stiforbindelser bl.a. Ved Viby og til Svogerslev, samt omkring de mindre byer, Der er fokus på biodiversitet og pleje af truede arter, samt naturpleje i samarbejde med borgerne. Der samarbejdes med Nationalparken om bl.a. udvikling af Skjoldungestien og der arbejdes på stier i fredningen i Værebro Ådal. Der planlægges igangsat flere vandløbsprojekter, som genåbning af Gedebæksrenden, fjernelse af faunaspærringer i Hove å, samt vandområdeprojekter i Viby Å.
  Udkast til Handleplan 2019-22, der ligger til grund for budgetblokken i det vedtagne anlægsbudget 2019, giver en mere detaljeret status, samt et overblik over prioriteringer i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Der er i budget 2019 afsat 1,7 mio. kr. til realisering af Grøn Blå Strategi.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 178

  Drøftet.

 • Pkt. 179 Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Udkast_til_handleplan_for_Vand_Klimatilpasning_2019-2022.pdf

  Pkt. 179

  Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet i maj 2013, pkt. 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan. Klima- og Miljøudvalget har i december 2015, pkt. 143, vedtaget den seneste revision af Handleplanen for klimatilpasning for perioden 2016 – 19.

  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at handleplanen skal revideres og har den 6. februar 2018 drøftet mulige emner, som skulle indgå.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan, jf. bilag 1. I handleplanen er opstillet indsatser, som skal sikre by og land mod forventede klimabetingede ændringer i nedbørsmængde og havenes stigende vandstand. Indsatserne er opdelt i følgende temaer:
  ̵ Bedre datagrundlag
  ̵ Klimatilpassede byer
  ̵ Det åbne land
  ̵ Beredskab
  ̵ Formidling og lokalt ejerskab
  Fokus de kommende 4 år bliver at skabe et stærkt beslutningsgrundlag, så løsninger i risikoområder i kommunens byområder fastlægges og etableres på et kvalificeret grundlag. Endvidere anviser planen, hvor der allerede nu kan udføres indsatser, da problemet og løsningen er afklaret.
  Fors A/S har været en fast del af projektgruppen, og revisionen er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt. Udgangspunktet er, at der gennemføres projekter og indsatser, som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio.kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 179

  Udsættes.

 • Pkt. 180 Principiel stillingtagen til blødgøring af drikkevand

  Oplaeg_fra_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Referat_af_borgermoedet_den_28_juni_2018.pdf Hvidbog_og_hoeringssvar.pdf Notat_om_fordele_og_ulemper.pdf Forslag_til_aendring_i_vandforsyningsplan.pdf

  Pkt. 180

  Principiel stillingtagen til blødgøring af drikkevand

  Sagsnr. 301756 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 28. juni 2018 blev der afholdt borgermøde om blødgøring af drikkevand. Forvaltningen har udarbejdet et notat, som belyser fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune udtrykker en positiv holdning til blødgjort drikkevand ved at ændre i Vandforsyningsplan 2018-2025 under målsætning 1, retningslinje 4, tiltag d til følgende: ”Såfremt der ansøges om avanceret vandbehandling til blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet for den konkrete sagsbehandling en positiv holdning til blødgjort drikkevand”, og at ændringen sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 10. april 2018, punkt 51, blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med og forelægges en generel sag om fordele og ulemper ved eventuel blødgøring af vand, herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. I forberedelsen af sagen skulle der indgå et dialogmøde med borgere og andre interessenter.
  Den 28. juni 2018 blev der afholdt borgermøde med cirka 75 borgere. Kommunens almene vandværker var også inviteret. På mødet var der to oplæg om hhv. teknologien ved blødgøring samt fordele og ulemper ved blødgøring, se bilag 1. Der var stor interesse for emnet, og særligt blev der diskuteret; korrosion af stålrør, tidshorisont for blødgøring i Roskilde Kommune samt generel holdning til centrale kontra decentrale blødgøringsanlæg. Referat af mødet er vedlagt, se bilag 2.
  Oplæggene, baggrundsmateriale om blødgøring samt referatet af mødet er lagt ud på www.roskilde.dk/blødgøring. Borger og andre interessenter har efter mødet haft mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Der er indkommet 5 henvendelser om blødgøring, se bilag 3. Henvendelserne har handlet om henvisning til materiale fra mødet samt tilsendelse af supplerende materiale vedrørende blødgøring, indflydelse på planters optag af næringsstoffer samt tidsperspektiv for blødgøringsprocessen. Af bilaget fremgår også notat fra Vindinge Vandværk. Forvaltningen har kvitteret for henvendelserne og foretaget afklarende besvarelser på spørgsmål.
  Forvaltningen har på baggrund af borgernes spørgsmål samt ved et litteraturstudie af diverse rapporter om blødgøring, udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved eventuel blødgøring af vand, herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, se bilag 4.
  Den foreslåede ændring af vandforsyningsplanen er uddybet i bilag 5. Såfremt indstillingen godkendes, sender forvaltningen tillægget i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der forelægges en beslutningssag til byrådets endelige behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 131

  Udsættes med henblik på yderligere drøftelser af miljømæssige- og sundhedsmæssige forhold.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 180

  Udvalget beslutter, at såfremt der ansøges om central blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet, at der vil blive set konstruktivt på den konkrete ansøgning, såfremt blødgøringsmetoden er baseret på kendte og vel afprøvede blødgøringsteknologier, som ikke forringer vandkvaliteten, og som samtidig har en positiv businesscase for samfundet og de enkelte husstande.
  Udvalget finder at det klart skal fremgå hvilke kriterier der vil blive lagt til grund ved behandlingen af konkrete ansøgninger om blødgøring af drikkevand. Derfor ønsker udvalget, at det kommer til at fremgå af vandforsyningsplanen, at alle ansøgninger bliver behandlet i god tid, inden sagen forlægges politisk. Det gælder alle ansøgninger.

  På den baggrund beslutter udvalget følgende ændring i Vandforsyningsplan 2018-25 under målsætning 1, retningslinje 4, tiltag d, som herefter udsendes til 4 ugers offentlig høring forud for byrådets endelige vedtagelse:
  "Såfremt der ansøges om central blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet, at der vil blive set konstruktivt på den konkrete ansøgning,såfremt blødgøringsmetoden erbaseret på kendte og velafprøvede blødgøringsteknologier, som ikke forringer vandkvaliteten, og som samtidig har en positiv businesscase for samfundet og for de enkelte husstande."​

 • Pkt. 181 Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling (UV-anlæg) på Slettemosevej 11, 3670 Veksø Sjælland

  Udkast_til_tilladelse_om_midlertidigt_UV-anlaeg_paa_Slettemosevej_11_3670_Veksoe_Sjaelland.pdf

  Pkt. 181

  Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling (UV-anlæg) på Slettemosevej 11, 3670 Veksø Sjælland

  Sagsnr. 312795 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Grundejerne af Slettemosevej 11, 3670 Veksø Sjælland søger om lovliggørelse af midlertidig avanceret vandbehandling i form af et UV-anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen meddeler tilladelse til midlertidigt UV-anlæg efter vandforsyningsloven.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Grundejerne af Slettemosevej 11, 3670 Veksø Sjælland har den 30. oktober 2018 søgt om tilladelse til midlertidigt at benytte et UV-anlæg i forbindelse med en akut bakteriologisk drikkevandsforurening.
  Grundejerne ønsker tilladelse til midlertidigt at behandle deres drikkevand gennem et UV-anlæg, da ejendommen ellers vil stå uden adgang til rent drikkevand. Alternativet hertil vil være, at husstanden i den forestående periode, må koge alt vand før brug. UV-anlægget er opsat og har været i drift siden den 27. september 2018, hvorefter der er blevet påvist en ren drikkevandsanalyse. Grundejerne har på daværende tidspunkt ikke været bevist om, at forholdet kræver en tilladelse. Forvaltningen har herefter indskærpet dette over for grundejerne, som har svaret tilbage, at de udelukkende har handlet i god tro.
  I Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025 fremgår det af retningslinjerne, at Roskilde Kommune som udgangspunkt kun meddeler tilladelse til avanceret rensning, når der er tale om en ekstraordinær og midlertidig løsning på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og det forhold, at der foreligger en klar handleplan for udførelsen af afhjælpende foranstaltninger mod forureningen, vurderer forvaltningen, at der kan meddeles tilladelse til midlertidigt UV-anlæg, se bilag. I tilladelsen er der blevet lagt vægt på, at det er et anlæg af midlertidig karakter. Der bliver stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlægget, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.
  Tilladelsen er tidsbegrænset til max. 3 måneder fra monteringsdatoen, dvs. senest til udgangen af 2018. En tilladelse til avanceret vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21 kan påklages inden for 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 181

  Godkendt.

 • Pkt. 182 Varsel af påbud om at afværge og oprense forurening fra oplag af malm på Risø

  Forslag_til_varsel_paabud_om_at_afvaerge_og_oprense_forurening_fra_malmoplag_oplagt_paa_Risoeomraadet.pdf

  Pkt. 182

  Varsel af påbud om at afværge og oprense forurening fra oplag af malm på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet varsel af påbud til Dansk Dekommissionering (DD) om afværge og oprensning af forurening, som er forårsaget af et oplag af malm på Risø. Forvaltningen har udarbejdet forslag til endeligt påbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til varsel af påbud til DD godkendes og meddeles.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har siden midt i 70’erne været oplag af malm på Risø. Oplaget har medført en forurening af jord og grundvand.
  Forvaltningens forslag til varsel af påbud til DD stiller krav om følgende:
  - Senest 31. december 2023 skal malmoplaget være fjernet, og jord- og grundvandsforurening skal være oprenset til hidtidig tilstand.
  - Etablere afværgeforanstaltninger, som sikrer, at der ikke sker yderligere forurening af jord og grundvand fra oplaget i perioden frem til oplaget er bortskaffet, fx ved overdækning.
  - Sikre, at der ikke sker spredning af forureningen i grundvandet mod Roskilde Fjord eller dybereliggende grundvand ved afværgepumpning af grundvandet i udvalgte boringer. Det oppumpede vand skal opsamles og gennemgå den nødvendige rensning inden eventuel udledning eller bortskaffes til godkendt modtager.
  - Monitorere udbredelsen af forurening i grundvandet ved prøvetagning i udvalgte filtersatte boringer minimum 1 gang årligt – senest 31. december. Prøverne skal som minimum analyseres for indhold af fluorid, arsen og bly.
  Varsel af påbud om afværge og oprensning sendes i høring hos DD, DTU og Region Sjælland, hvis det besluttes, at varsle påbuddet.
  For god ordens skyld skal nævnes, at DD frivilligt har imødekommet de krav, forvaltningen tidligere har stillet om undersøgelse af jord og grundvand, og at DD er indstillet på frivilligt at afværge og rense op efter forureningen. Derfor vurderer forvaltningen, at det er en mulighed at afværge og oprensning kan gennemføres som en frivillig oprydning. Der kan således meddeles et påbud, såfremt oprydningen ikke følger tidsplanen frem mod 2023.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 182

  - Godkendt, dog således at fristen for fjernelse af malmoplaget og oprensning af jord- og grundvandsforurening til hidtidig tilstand sættes til senest 31. december 2022.

 • Pkt. 183 Udlån af elcykler 2019

  Pkt. 183

  Udlån af elcykler 2019

  Sagsnr. 298833 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i 2018 udlånt 15 elcykler over 3 perioder til i alt 45 Roskilde-borgere for at motivere til ændrede transportvaner. Forvaltningen har fået mange positive tilkendegivelser om udlånet og indstiller derfor, at udlånet fortsætter i 2019. Udlånet sker for at vise, at elcyklen kan være et godt alternativ til bilen i den daglige transport til/fra arbejde og studie.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes udlån af 15 elcykler fortsætter i 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder for at øge antallet af cyklister og for at konvertere nogle af kommunens borgeres bilture til cykelture. Ét af virkemidlerne til dette er at udlåne elcykler, da elcykler ofte kan erstatte bilen i hverdagen.
  Roskilde Kommune har i flere omgange udlånt elcykler, bl.a. i den store tværkommunale kampagne ”Test en elcykel”. På baggrund af de meget positive resultater fra den kampagne, valgte Roskilde Kommune at fortsætte udlånet i 2017 og efterfølgende i 2018. Ordningen indbefatter, at 15 elcykler lånes ud 3 perioder á 3 måneder.
  Efter hvert udlån bliver elcyklisterne bedt om at svare på en række spørgsmål omkring deres oplevelse med elcyklen. De foreløbige resultater herfra viser, at udlånet har stor effekt på folks vaner. Ét af kravene for at låne en elcykel var, at bilen dagligt var det primære transportmiddel. I udlånsperioden fremgår det, at 48 % har erstattet bilen med elcyklen i mere end 2 dage om ugen, ligesom 40 % oplevede en bedre sundhedstilstand blandt følgevirkningerne ved brug af elcyklen. De foreløbige resultater viser yderligere, at 83 % af deltagerne overvejer at købe en elcykel.
  Projektets positive virkninger ses også i nogle af de udsagn, der er kommet ind i forbindelse med udlånet i 2018:
  - ”Det sure ved at cykle på almindelig cykel (som er vejret) forsvinder ved elcyklen”
  - ”Tog mig selv i at synge – højt – mens jeg trådte i pedalerne til rytmen. Jeg fik også tænkt mange tanker samt ”renset” hjernen, især på vej hjem fra arbejde”.
  - ”Det er et super tilbud fra Roskilde Kommune at give borgerne mulighed for at afprøve en cykel – jeg ved nu, at jeg vil købe en elcykel snarest”.
  Disse positive resultater og tilbagemeldinger giver anledning til, at forvaltningen foreslår at fortsætte udlånet af elcykler til kommunens borgere. Cykelhandleren, som kommunen samarbejder med om udlånet, vurderer, at elcyklerne fint kan fungere i et udlån yderligere et år. Fokus for udlånet er at få flere af kommunens borgere til at vælge cyklen frem for bilen for at opnå bedre sundhed, mindre trængsel på vejene samt mindske udledningen af CO­2.
  Alternativt til det indstillede forslag vil cyklerne kunne sælges til markedspris eller kunne videregives til interesserede institutioner i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, idet forvaltningen inden for driftsbudgettet til miljøvejledning/Borgmesterpagt kan afholde udgifter til mindre reparationer.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 183

  Godkendt.

 • Pkt. 184 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

  Pkt. 184

  Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsbevilling vedrørende Egedal Kommunes bidrag til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der af sættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende udgifter til etablering af kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende indtægter fra Egedal Kommune til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har senest den 31. oktober 2018, punkt 360, behandlet sagen vedrørende kystbeskyttelse i Roskilde Kommune, herunder Jyllinge Nordmark. Egedal Kommune er bidragsyder til projektet, idet kystbeskyttelsen også sikre borgere i Tangbjerg. Egedal Kommunes bidrag er i sagsfremstillingen i august opgjort til 1,9 mio. kr. Beløbet er dog ikke endeligt, da de faktiske omkostninger først kendes fuldt ud, før kystbeskyttelsen er færdigbygget. Egedal Kommune har forespurgt Roskilde Kommune om de 1,9 mio. kr. kan udbetales som aconto i 2018.
  Projektet forventes startet: december 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2019
  I anden sag på dagsordenen søges anlægsmidler til Kystbeskyttelse for 2019 frigivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.060
  Anlæg, indtægter 6.850
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -22.960
  Anlæg, indtægter 8.750

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -1.900
  Anlæg, indtægter 1.900
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 184

  Anbefales.

 • Pkt. 185 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kystbeskyttelse (2019)

  Pkt. 185

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Kystbeskyttelse (2019)

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af kystbeskyttelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kystbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte 18. juni 2014, punkt 266, rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune.
  Siden har sagen været behandlet flere gange. Den 29. august 2018, punkt 296, gav byrådet anlægsbevilling til Kystbeskyttelse på i alt 7,8 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 51,9 mio. kr.
  Projektet i Jyllinge Nordmark har modtaget støtte fra statens pulje til etablering af jorddiger. Midlerne går til nedbringelse af borgernes egen finansiering. Midlerne er frigivet af byrådet den 31. oktober 2018, punkt 360. I en tidligere sag på nærværende dagsorden søges der om anlægsbevilling til indtægter og udgifter i 2018 vedrørende Egedal Kommunes bidrag.
  Projektet omfatter blandt andet etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og anlægsarbejdet er igangsat i september 2018 for tidligere bevilgede midler.
  Projektet forventes startet: januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: august 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -18.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -18.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 185

  Anbefales.

 • Pkt. 186 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_KMU.pdf

  Pkt. 186

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 3,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forbedringen består af:
  ̵ Forbedring på 0,8 mio. kr. på Miljø, som skyldes tidsforskydning i projekt om grundvand.
  ̵ Forværring på 0,6 mio. kr. på Miljø, som skyldes fremrykning af udgifter til endelig afregning for olieforurenet grund.
  ̵ Forbedring på 3,0 mio. kr. på Busdrift som skyldes indtægt ved afregning med Movia for tidligere år.
  For renovation, som er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække, forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes mindre efterspørgsel mv. (dvs. indtægt) som følge af ny gebyrstruktur i forbindelse med ny affaldsordning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 186

  -

 • Pkt. 187 Orientering om anvendelse af Roskilde Ring til regnvandsafledning

  Opland_til_tilfoerelse_af_regnvand_til_Roskilde_Ring.pdf

  Pkt. 187

  Orientering om anvendelse af Roskilde Ring til regnvandsafledning

  Sagsnr. 299781 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at søen i Roskilde Ring planlægges anvendt til udledning af regnvand fra oplandet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i første halvår 2018 fået udført en screening af mulighederne for tilførsel af regnvand til Roskilde Ring. Screeningen har vist, at der er gode muligheder for at tilføre regnvand til søen uden væsentlige forringelser af søens vandkvalitet og af grundvandskvaliteten. En tilførsel af vand fra hele oplandet (se bilag) vil medføre en stigning på max. 1 m af grundvandsspejlet, hvilket ikke vil medføre væsentlige ændringer i den daglige drift og anvendelse af parken.
  Roskilde Ring indgår også i den kommende revision af klimatilpasningsplanen, som en oplagt lokalitet til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) løsninger. Syd for jernbanen skal alt regnvand i princippet ledes under jernbanen i to knudepunkter ved Røde Port og Søndre Ringvej, og derfor er det særligt påkrævet at afsøge muligheder for nedsivning og forsinkelse i denne del af byen.
  Fors A/S har deltaget i både screeningen og arbejdet med revision af klimatilpasningsplanen og har aktuelt ansøgt om udledning til søen fra en lokalitet på Eriksvej og hjørnet af Søndre Ringvej og Køgevej (se bilag). Herudover er det også oplagt at indarbejde en tilførsel af regnvand fra Rådhusbygningen, som p.t. afleder til en belastet kloakledning i retning mod Røde Port.
  En realisering af projektet vil kræve, at der udarbejdes et spildevandstillæg, der definerer, hvem der kan lede regnvand til søen i Roskilde Ring. Tillægget forventes forelagt til politisk behandling i løbet af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Såfremt projektet realiseres forventes det, at Fors A/S afholder udgifter til anlæg af vandveje og renseforanstaltninger. Hvis projektet realiseres, er der mulighed for at regnvand fra Rådhusbuen 1, der ejes af Roskilde Kommune, også kan afledes til Roskilde Ring. Dette vil i så fald blive beskrevet i et konkret projekt med tilhørende økonomi.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 187

  -

 • Pkt. 188 Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Pkt. 188

  Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Sagsnr. 305375 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om det typiske forløb i en påbudssag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet, ved en kort præsentation, orientere om forløbet i en påbudssag efter jordforureningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 168

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 188

  Udsættes.

 • Pkt. 189 Orientering om nyt årshjul for busbestilling 2020

  Pkt. 189

  Orientering om nyt årshjul for busbestilling 2020

  Sagsnr. 312925 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Movia ønsker at ændre på fristerne for den årlige bestilling af kommunernes bustrafik.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Movia ønsker at ændre årshjulet for kommunernes bestilling af bustrafik fra 2020. Hidtil har fristen for kommunernes busbestilling været 1. maj hvert år med ikrafttrædelse af den nye bestilling i december samme år.
  Movia vil ændre på fristen til 15. oktober hvert år. Ikrafttrædelse vil derfor fremover være sidste søndag i juni året efter. Det vil sige, at for busbestillingen for 2020 er fristen nu senest 15. oktober 2019, og at ændringer vil træde i kraft ultimo juni 2020.
  Forvaltningen er positiv over for det nye årshjul, da det ligger i bedre tråd med kommunens årlige budgetlægning. Der vil fremover være bedre mulighed for at indarbejde ønsker om fx udvidelser af busdriften i god tid i kommunens budgetlægning.
  Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i foråret (april eller maj) 2019 afholdes en temadrøftelse i Klima- og Miljøudvalget om busbestillingen for 2020. Ønsker om udvidelser eller ændringer i busbestillingen for 2020 kan dermed indgå i drøftelserne om budget 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 189

  -

 • Pkt. 190 Orientering om status på buslinje 217

  Paalidelighed_og_passagerudvikling.pdf

  Pkt. 190

  Orientering om status på buslinje 217

  Sagsnr. 302159 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status for pålidelighed og passagertal for bus 217, der kører mellem Veksø St., Gundsømagle og Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 12. juni 2018, punkt 88, at udvalget skal have en status for pålideligheden for bus 217 med den ændrede køreplan, der trådte i kraft 10. august 2018.
  Den gennemsnitlige pålidelighed for september og oktober lå på mellem 92,5 % og 95,5 % hvilket er normalt for lignende buslinjer.
  I september, som var den første hele måned med den justerede køreplan, var den gennemsnitlige pålidelighed for hele linjen på 95,5 %. Specifikt var pålideligheden for ankomsten til Veksø St. på 100 % på alle tidspunkter, også for afgange, der var forsinkede fra Gundsømagle. Forsinkelserne er blevet indhentet på strækningen fra Gundsømagle til Veksø St.
  I oktober var den generelle pålidelighed 92,5%, hvor især nogle afgange uden for myldretiden har været forsinket. Afgangene i myldretiden mod Veksø St. havde stadig en
  pålidelighed på 100 % ved ankomst på Veksø St.
  For skolebørn fra Gundsømagle, der skal møde kl. 08.00 på Margretheskolen lå pålideligheden på 100 % fra afgangen i oktober kl. 07.53 fra Rosentorvet i Gundsømagle, der skal stoppe ved skolen kl. 07.55.
  Overordnet er forsinkelserne, der er registreret på bus 217 uden for myldretiden på afgange, hvor det er mindre generende for passagererne i og med, at morgenpendling til arbejde og bus til skole ikke er ramt af registrerede forsinkelser.
  Det er muligt at fremlægge data for pålideligheden for november på udvalgets møde.
  Forvaltningen og Movia har ikke modtaget nogen klager efter køreplantilpasningen i august. Data for passagerudviklingen viser, at for de fleste måneder i 2018 ligger passagertallet højere end samme måned i 2017, og samlet set ligger passagertallet i 2018 indtil videre langt over passagertallet i 2017. I september 2018 lå passagertallet på 4.642, hvilket er ca. 500 flere passagerer end i samme måned i 2017.
  Overordnet vurderer forvaltningen, at der ikke er grund til at justere yderligere i køreplanen for bus 217. Forvaltningen vil i samarbejde med Movia fortsat holde buslinjen under observation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 190

  -

 • Pkt. 191 Orientering om delebilsordning

  Pkt. 191

  Orientering om delebilsordning

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I januar 2017 blev der igangsat en delebilsordning for borgere og medarbejdere i Roskilde Kommune. Denne ordning videreføres i 2019 med ny leverandør.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget blev den 31. januar 2017, punkt 46, orienteret om etableringen af en delebilsordning på rådhuset p-plads med to delebiler. Det var i første omgang en ét-årig forsøgsordning. I budget 2018 blev afsat midler til videreførelse af ordningen.
  Såvel borgere som medarbejdere i Roskilde Kommune har kunnet tilmelde sig ordningen. Medarbejderne kan booke bilen til brug for kørslen i relation til arbejdet, hvor de afsatte midler til ordningen således betaler for kørslen.
  Bilerne er hidtil blevet stillet til rådighed af Hertz Delebilen. Dette firma har nu valgt at nedlægge aktiviteterne vedrørende delebiler pr. 1. november 2018.
  Forvaltningen har undersøgt markedet og indgået en ny aftale om delebiler med LetsGo. I første omgang stiller LetsGo en hybridbil til rådighed, hvilket er inden for den afsatte økonomiske ramme. Det er aftalen, at borgernes anvendelse af delebilen krediteres kommunen, og forhåbentligt kan ordningen på sigt skabe grundlag for yderligere en bil inden for den afsatte økonomiske ramme.
  Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder i første omgang hele 2019.
  Kommunen forpligter sig til at medvirke til markedsføring af ordningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da ordningen finansieres inden for den afsatte ramme; 100.000 kr. årligt.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 191

  -

 • Pkt. 192 Orientering om Grøn Puls i 2019

  Pkt. 192

  Orientering om Grøn Puls i 2019

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styregruppen for Partnerskabet Grøn Puls har den 1. november 2018 fastlagt rammerne for Grøn Puls’ indsats i 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. november 2018 var der møde i styregruppen for Partnerskabet Grøn Puls (Fors A/S, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune). Styregruppen fik indledningsvist en status for målgrupperne enfamiliehuse, små og mellemstore virksomheder (SMV), almene og private etageboliger samt netværk og kommunikation. Dertil en præsentation af foreløbige hypoteser vedrørende effekten på varmeforbruget af energitjek samt borgernes betalingsvillighed for energitjek i forlængelse af ny rapport fra DTU ”Analyse af udvalgte Grøn Puls energiindsatser rettet mod private boliger i Roskilde Kommune”.
  Styregruppen besluttede, at fokusområder for Grøn Puls i 2019 er:
  ̵ At der til private enfamilieboliger udbydes op til 20 energitjek, som kan rekvireres via Grøn Puls’ hjemmeside.
  ̵ At indsatsen rettet mod SMV’er gennemføres med øget markedsføring af de gode resultater - gerne i form af cases.
  ̵ At indsatsen rettet mod almene boliger handler om at uddybe energimærker, så de er mere brugbare i forhold til energirenovering samt komfort og indeklima. Grøn Puls skal indtænkes i relevante projekter. Også her ønskes øget markedsføring af de gode resultater, som gerne må være casebaseret.
  ̵ At Grøn Puls indgår i et samarbejde med BetterHome og andre interesserede om energitjek af private etageboliger og med indtænkning af mulighed for at få støtte til energirenoveringer fra Roskilde Kommunes byfornyelsesordning.
  ̵ En indsats rettet mod netværk og energivejledere/energitjekordning.
  ̵ At basis kommunikationsindsatsen fortsætter som i 2018 med fokus på at markedsføre gode historier og cases, ikke mindst for SMV’er.
  Parternes finansiering i 2019 er den samme som i 2018: Roskilde Kommune 0,2 mio. kr., Fors A/S 0,05 mio. kr. og Boligselskabet Sjælland 0,05 mio. kr. til Erhvervsforum Roskilde. Roskilde Kommune forestår herudover som hidtil udgifterne til informationsarrangementer om energirenovering for borgerne, og boligselskabet Sjælland afsætter yderligere 0,15 mio. kr. til det konkrete arbejdet med at kortlægge behovet for energirenovering mv. i afdelingerne. Erhvervsforum Roskilde bidrager inden for sin kerneydelse med kompetencer inden for kommunikation, markedsføring og drift af netværk.
  Styregruppen besluttede desuden, at temaindsats for Grønne Samarbejder i 2019 er ”Indeklima og komfort”, og prioriterede de 0,15 mio. kr., der er afsat i kommunens budget hertil, til fem projekter i overensstemmelse med temaet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Indsatsen finansieres inden for udvalgets driftsbevillinger til energieffektiviseringer og Grønne Samarbejder, samlet 0,35 mio. kr.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 192

  -

 • Pkt. 193 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 193

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Temadrøftelse – Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (januar)
  2. Godkendelse af genberegnede boringsnære beskyttelsesområder (januar)
  3. Tema og destination for Klima- og Miljøudvalgets studietur 2019 (februar)
  4. Drøftelse med MOVIA om busområdet (februar)
  5. Strategisk Klima- og Energiplan – til høring (marts)
  6. Vand- og Klimatilpasningsplan – endelig vedtagelse (marts)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Strategisk Klima- og Energiplan – endelig vedtagelse
  2. Busbestilling 2020
  3. Status for lukning af Haraldsborg Vandværk
  4. Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse
  5. Udmøntning af Klimafonden 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 193

  -

 • Pkt. 194 Orientering om politianmeldelse for overskridelse af udlederkrav til privat spildevandsrensning

  Pkt. 194

  Orientering om politianmeldelse for overskridelse af udlederkrav til privat spildevandsrensning

  Sagsnr. 313399 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om politianmeldelse af en konkret ejendom for manglende overholdelse af udlederkrav til spildevandsrensning, hvilket er en overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 28. Ejendommen har en udledningstilladelse for renset spildvand, hvori der stilles maksimumkrav til ammonium-ammoniak. Dette krav har været overskredet de seneste to år i træk.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 17. oktober 2012 meddelt udledningstilladelse for renset spildevand til den pågældende ejendom, hvori der bl.a. stilles maksimumkrav til udledningen af ammonium-ammoniak. Kravet til ammonium-ammoniak stilles af hensyn til beskyttelsen af vandmiljøet, da overskridelser af denne parameter bl.a. kan medføre fiskedød. Der er et nationalt krav - reguleret i spildevandsbekendtgørelsen - om, at alle individuelle spildevandsanlæg skal overholde udlederkravet for en række parametre.
  For at sikre overholdelse af spildevandsudledningen fra ejendomme med individuel spildevandsrensning er der i Roskilde Kommune krav om minimum én årlig måling af vandkvaliteten. På den pågældende ejendom er der i 2017 og 2018 målt voldsomme overskridelser af makismalkravet til ammonium-ammoniak på 5 mg/l, idet der blev målt henholdsvis 71,5 mg/l og 54,8 mg/l. Forvaltningen har den 4. april 2018 påbudt ejendommen at overholde den gældende udledningstilladelse, men da forvaltningen - efter gentagne henvendelser - endnu ikke har modtaget bemærkninger fra ejer er sagen viderebragt til politiet.
  Forvaltningen har oplyst til politiet og anklagemyndigheden, at der nedlægges påstand om en bøde på minimum 5.000 kr. for overtrædelse af Miljøbeskyttelseslovens § 28. Desuden har forvaltningen oplyst, at der bør udstedes dagbøder på 100 kr., indtil det pågældende renseanlæg opfylder de gældende udlederkrav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 194

  -

 • Pkt. 195 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 1. november 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_1._november_2018.pdf

  Pkt. 195

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 1. november 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 1. november 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 1. november 2018 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 195

  -

 • Pkt. 196 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 196

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 196

  Besøg i UVEG.

 • Pkt. 197 Eventuelt

  Pkt. 197

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 197

  ̵ Dagsorden.
  ̵ Grøn Blå Strategi.

 • Pkt. 198 Hensigtserklæring om overdragelse og samarbejder for graveområder i Vindinge(Lukket)