You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 5, 2019 - 08:00
Sted: MOVIA, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 14 Temadrøftelse - dialog mellem Movia og Klima- og Miljøudvalget

  Pkt. 14

  Temadrøftelse - dialog mellem Movia og Klima- og Miljøudvalget

  Sagsnr. 312263 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Movia har inviteret til dialog med kommunerne om Movias indsats fremover.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Movia har fremsendt følgende om indholdet i drøftelsen:
  ” Efter kommunalvalget i november 2017 har Movias repræsentantskab opfordret Movias ledelse til at mødes med lokalpolitikerne i de enkelte kommuner, idet mange lokalpolitikere ikke tidligere har arbejdet med kollektiv trafik. Movias ledelse har derfor tilbudt at mødes med enten kommunalbestyrelsen eller fagudvalget.
  Med udgangspunkt i Movias forretningsplan 2018-2021 vil direktør Dorthe Nøhr og øvrige ledelsesrepræsentanter fra Movia lægge op til en drøftelse af, hvordan vi kan skabe en fælles retning for kollektiv mobilitet, hvordan Movia skal arbejde for kollektiv mobilitet overalt på Sjælland, og hvordan Movia skal styrke sammenhængen på tværs.
  Roskilde Kommune har jo førertrøjen på en række områder. Ikke mindst i forhold til at introducere elbusser i full scale i april 2019, og indførelse af Plustur i marts 2018. Vi forventer at vende status i forhold til disse.”
  Forvaltningen har bedt om at følgende punkter bliver berørt i oplægget:
  ̵ Det fortsatte fokus på borger-/brugerperspektivet i mobilitetsindsatsen
  ̵ Det fortsatte arbejde med klimaperspektivet og 0-emission
  ̵ Mobilitetstilbud i de tyndt befolkede områder i kommunen, Flextrafik 2.0, borger/skolebus-kombinationer mv.
  ̵ Mulighed for at være testlaboratorium for nye mobilitetsformer og deltagelse i puljeansøgninger med henblik på at udvikle og fremme nye løsninger

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 14

  Drøftet.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 15 Dagsorden til 3. møde i Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomhed

  Pkt. 15

  Dagsorden til 3. møde i Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomhed

  Sagsnr. 301015 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Her fremlægges dagsorden til møde i Koordineringsgruppen for Klima- og Miljøudvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødet afholdes den 29. maj 2019 kl. 15.15-16.45 med nedenstående tema.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan fra 2015 er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber ved nedsættelse af Koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen foreslås videreført i det forslag til Strategisk Klima- og Energiplan, som er under udvikling, senest drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 15. januar 2019, punkt 4.
  Koordineringsgruppen består af byrådsmedlemmer, der sidder i kommunalt eller fælleskommunalt energi-, forsynings- og/eller affaldsselskab samt Klima- og Miljøudvalget.
  Formålet med gruppen er at understøtte koordinering, samarbejde samt kendskab selskaberne og kommunen imellem i forhold til både strategier og konkrete projekter.
  I forbindelse med godkendelse Klimapolitikken på byrådsmøde den 31. maj 2017, blev det endvidere præciseret, at Koordineringsgruppen skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i.
  Koordineringsgruppens 2. møde i denne byrådsperiode blev afholdt i oktober 2018 og havde fokus på energiforliget fra forsommeren og forslagene fra Gate 21-projektet, Energi på Tværs.
  Temaet for 3. møde forslå at ligge i forlængelse af det forslag til Strategisk Klima- og Energiplan, som er under udvikling, hvori der er fokus på, at Roskilde Kommune skal være en forgangskommune i forhold til udvikling og test af nye løsninger i energisystemet. I den sammenhæng er Fors A/S en helt central aktør.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsordenen for gruppens 3. møde:

  1. Dialog med Fors om mulighederne for at fremme nye løsninger på fjernvarmeområdet, herunder lavtemperatur, overskudsvarme, store varmepumper og fjernvarme på abonnement
  2. Aktuelle temaer i Fors, ARGO og Veks
  3. Dagsorden til næste møde
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 15

  Godkendt.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 16 Oprettelse af koordinationsforum for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Byraadets_beslutning_af_24-01-2007_om_repraesentanter_i_Koordinationsforum.pdf

  Pkt. 16

  Oprettelse af koordinationsforum for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 314904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Vandforsyningsloven § 12 skal der etableres et koordinationsforum, også kaldet grundvandsforum, for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Der stilles i denne sag forslag om koordinationsforummets sammensætning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende institutioner og organisationer inviteres til at udpege fortrinsvis lokale repræsentanter til koordinationsforum (antal repræsentanter angivet i parentes):
  Roskilde Vandråd (2-3), HOFOR A/S (1), Fors A/S (1), Landboforeningen Gefion (1), Sjællandske Familielandbrug (1), Dansk Skovforening (1), Danmarks Naturfredningsforening v/DN Roskilde (1), Dansk Industri v/DI Roskilde (1), Dansk Brøndejerforening (1), Miljøstyrelsen (1), Naturstyrelsen (1), Region Sjælland (1), Lejre Kommune (1), Køge Kommune (1), Solrød Kommune (1), Greve Kommune (1), Ishøj Kommune (1). Høje-Tåstrup Kommune (1), Egedal Kommune (1), Frederikssund Kommune (1).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal i medfør af § 12 i Vandforsyningsloven oprettes et koordinationsforum, som skal bistå kommunalbestyrelsen med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Dette forum skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Koordinationsforummet får forelagt udkast til indsatsplan til drøftelse inden den politiske behandling. Dette med henblik på at få inddraget synspunkter fra interessenterne tidligt i forløbet. Direkte berørte parter (fx lodsejere) skal desuden inddrages, før et udkast til indsatsplaner kan vedtages jf. Indsatsplanbekendtgørelsens § 3.
  Klima- og Miljøudvalget har ved mødet den 8. maj 2018, punkt 68, udpeget Pierre Kary og Marianne Kiærulff, som udvalgets medlemmer i koordinationsforummet. De øvrige medlemmer af koordinationsforummet blev besluttet af Byrådet den 24. januar 2007, punkt 11 (se bilag 1). Forvaltningen foreslår, at disse interessenter videreføres i det nye koordinationsforum, og at Region Sjælland og de nabokommuner, som har vandforsyninger med indvindingsoplande, der rækker ind i Roskilde Kommune eller hvor vandforsyninger i Roskilde Kommune har indvindingsoplande, der rækker over i nabokommunen, også inviteres med i koordinationsforum for den samlede indsatsplan 2019 for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune.
  Der forventes afholdt ca. tre møder i koordinationsforum i løbet af 2019. Det første møde forventes afholdt primo marts. Forvaltningen forbereder, indkalder og udarbejder dagsorden og referat for møderne, mens Klima- og Miljøudvalgets repræsentanter i koordinationsforum forventes at lede møderne. Af hensyn til tidsplanen sender forvaltningen en forhåndsinvitation til det første møde i koordinationsforum til de indstillede parter, med forbehold for byrådets endelige godkendelse, umiddelbart efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019, såfremt udvalget kan anbefale indstillingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 16

  Anbefales.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 17 Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 vedr. blødgøring af drikkevand

  Tillaeg_til_nr._2_til_Vandforsyningsplan_2018-2015.pdf Hoeringssvar_af_9._januar_2019.pdf

  Pkt. 17

  Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 vedr. blødgøring af drikkevand

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 (se bilag 1). Tillægget omfatter ændring af målsætning 1, retningslinje 4, tiltag der omhandler ansøgninger om central blødgøring af drikkevand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fordele og ulemper ved central blødgøring af drikkevand har været drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018, punkt 51, samt på borgermøde afholdt den 28. juni 2018. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2018, punkt 180, blev det besluttet at ændre i Vandforsyningsplanens målsætning 1, retningslinje 4, tiltag punkt d.
  Formuleringen blev besluttet ændret fra: ”Såfremt der ønskes en permanent avanceret vandbehandling på et anlæg, fx blødgøring, kræver dette tilladelse og politisk godkendelse i hvert enkelt tilfælde”.
  Til: ”Såfremt der ansøges om central blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet, at der vil blive set konstruktivt på den konkrete ansøgning, såfremt blødgøringsmetoden er baseret på kendte og velafprøvede blødgøringsteknologier, som ikke forringer vandkvaliteten, og som samtidig har en positiv businesscase for samfundet og for de enkelte husstande”.
  Tillægget skulle sendes i 4 ugers offentlig høring forud for byrådets endelige vedtagelse, hvilket er foregået fra den 13. december 2018 til den 10. januar 2019. Der er indkommet ét høringssvar af 9. januar 2019 (se bilag 2). Høringssvaret går på, at den ændrede formulering er alt for blød og bevægelig, alt efter hvilke interesser Roskilde Kommune varetager, og om forbrugerne tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Desuden nævnes en række konsekvenser ved blødgøring, blandt andet ændring af vandkvalitet, prisstigning, korrosion af vandrør og øget produktion af spildevand, som det ikke er muligt at lede direkte til recipient.
  Forvaltningen vurderer, at de nævnte konsekvenser er kendte, og at der er blevet redegjort for disse i forbindelse med Klima- og Miljøudvalgsmødet den 4. december 2018, punkt 180. Forvaltningen bemærker, at blødgøring af drikkevand kun kommer på tale, hvis et vandværk, efter beslutning på vandværkets generalforsamling, ønsker at ansøge herom. I sagsbehandlingen af en ansøgning vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af blandt andet vandkvaliteten fra det pågældende vandværk, valg af blødgøringsmetode, materiale af forsyningsrør, den forventede prisstigning samt hvorvidt spildevandet kan afledes til recipient eller kloak, så de rette vilkår kan stilles. Udkast til en tilladelse til blødgøring vil blive forelagt til politisk behandling, inden udkastet sendes i høring, samt når tilladelsen skal endelig godkendes, jævnfør delegationsplanen. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer. Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 17

  Anbefales.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 18 Teknisk høringssvar til ny råstofgravning Øde-Hastrup Nord

  Udkast_til_teknisk_hoeringssvar_ansoegning_om_raastofgravning_Oede-Hastrup_nord.pdf

  Pkt. 18

  Teknisk høringssvar til ny råstofgravning Øde-Hastrup Nord

  Sagsnr. 315152 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer nord for det eksisterende graveområde i Øde-Hastrup Grusgrav. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til regionen om råstofansøgning god-kendes og fremsendes til Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Sten og Grus A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer fra areal nord for det eksisterende graveområde i Øde-Hastrup svarende til del af matrikel nr. 8a Vindinge By, Vindinge. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende væsentlige forhold:
  Den fremtidige råstofindvinding ønskes etableret på et areal, som er under opkøb af Roskilde Sten og Grus A/S, og som udgør i alt ca.16,3 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2019-2029. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 300.000-500.000 m3, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 250.000 m3 pr. år. Der graves til kote 27-32, som ligger ca. 20-30 meter under terræn og 6-9 meter under grundvandsspejlet.
  Indvindingen skal foregå i sammenhæng med den nuværende indvinding, som dækker et større areal mod syd, som strækker sig mellem Vor Frue og Vindinge. Selve oparbejdningsanlægget flyttes mod nord, men nuværende adgangsvej og vejeanlæg placeret mod sydøst ud mod Øde-Hastrup-vej ønskes fortsat benyttet. Forvaltningen har angivet, at det bør sikres, at tilsvarende arealer er udgravet og efterbehandlet inden for det samlede graveområde i Øde Hastrup, inden der gives tilladelse til, at nye graveområder åbnes. Der bør være generel fokus på, at der foretages løbende efterbehandling af færdig udgravede områder, jf. vilkår i eksisterende gravetilladelser.
  Det ansøgte graveareal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor særligt vigtigt, at Region Sjælland i råstoftilladelsen stiller vilkår, som sikrer mod forurening fra spild, oplag mm. i forbindelse med graveaktiviteterne samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.
  Der ansøges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet, hvilket forudsætter en tilladelse efter vandforsyningsloven. Nærliggende vandforsyningsanlæg samt de § 3-beskyttede naturtyper mod vest må ikke blive påvirket væsentligt af grundvandsændringerne som følge af råstofgravningen.
  Indvindingen forudsætter nedlæggelse af et beskyttet dige samt nedlæggelse af en § 3 beskyttet sø. Dette vurderer forvaltningen som muligt, idet det skal fremgå af slutretableringsplanen, at der skal etableres erstatningsvandhuller i forbindelse med afslutning af råstofgravningen på arealet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 18

  Godkendt idet det tilføjes i høringssvaret, at Roskilde Kommune lægger vægt på et minimums-afstandskrav fra gravning til kolonihaverne på 50 m.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet Enhedslisten ønsker tilføjet i høringssvaret, at der skal være en afstand på minimum 200 m til aktive drikkevandsboringer, og at der ikke må graves under grundvandsspejlet. Enhedslistens synspunkt medsendes til Regionen.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 19 Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2019

  Bilag_1_-_Udkast_til_hoeringssvar_til_Region_Sjaellands_indsatsplan_for_jordforurening_2019.pdf

  Pkt. 19

  Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2019

  Sagsnr. 267260 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2019 for jordforurening i høring og forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedlagte høringssvar godkendes og sendes til Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2019 for jordforurening i høring. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende væsentlige forhold:
  Kommunen bakker op om regionens høje prioritering af indsatsen i forhold til grundvand og ejendomme med følsom anvendelse.
  Den økonomiske ramme for Region Sjællands indsats til jordforureningsområdet, som i 2011 blev beskåret kraftigt, er skåret yderligere 2 årsværk. Høringssvaret lægger vægt på, at regionen skal afsætte de nødvendige ressourcer for at sikre miljøet samt en hurtig og smidig sagsgang i forbindelse med oprensninger og byggemodninger på forurenede grunde.
  Der er behov for at styrke udveklingen af data om jordforurening og grundvand for at sikre en effektiv og optimal indsats. Regionen har taget initiativ til et pilotprojekt som Roskilde Kommune deltager i, med fokus på at styrke udvekslingen af data. Roskilde Kommune vil desuden have fokus på at orientere regionen om de data, som kommunen har til rådighed, herunder fx indvindingsforhold, ændringer i vandforsyningsplanen og resultater af EU-projektet Horizon2020, som kommunen deltager i.
  Der kvitteres for, at regionen vil indgå i samarbejdet med kommunen i forbindelse med den forestående indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af store dele af Roskilde Kommune, samt det nyetablerede samarbejde om undersøgelse af lossepladsgas i fyldområder i tætbebyggede områder i Roskilde.
  Høringsfristen udløber 11. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har inden budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 19

  Godkendt.

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 20 Høringssvar til Energistyrelsen om ansøgning om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Nordsjælland

  Bilag_1_Udtalelse_fra_Roskilde_Kommune_vedroerende_arealet_for_geotermiansoegning_fra_APMH_Invest_AS_for_et_omraade_i_Nordsjaelland.pdf

  Pkt. 20

  Høringssvar til Energistyrelsen om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Nordsjælland

  Sagsnr. 315202 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Energistyrelsen har anmodet Roskilde Kommune om en udtalelse vedrørende ansøgning fra APMH Invest IV A/S om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar (se bilag 1) til Energistyrelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har med brev af d. 24. november 2018 anmodet Roskilde Kommune om en udtalelse vedrørende en ansøgning fra APMH Invest IV A/S om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Formålet med indvindingen er at levere forsyningssikker grøn varme med høj energieffektivitet til aftagerkommunerne.
  APMH Invest IV A/S er et 100% ejet datterselskab af A.P. Møller Holding A/S som på kommercielle vilkår påtager sig efterforskningsrisikoen og finansieringen af projektet.
  Ansøgningsområdet ligger uden for kommunegrænsen, men Roskilde Kommune har grundvandsinteresser i området, idet nogle af de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune har et indvindingsopland som strækker sig ind hos nabokommunerne mod nord. Det ansøgte område dækker et areal på 1142,2 km2, hvoraf Roskilde Kommunes grundvandsinteresser udgør et samlet areal på ca. 8,5 km2.
  Forvaltningen er positivt indstillet over for motivationsgrundlaget i ansøgningen men bemærker, at såfremt en geotermisk boring udføres inden for et indvindingsopland til et eller flere af de almene vandværker (se bilag 1, s.3) i Roskilde Kommune, kan dette have en indvirkning på grundvandsbeskyttelsen og dermed kommunens fremtidige vandforsyningssikkerhed.
  Der er i ansøgningen ikke fastlagt nogen konkrete planer for udførelsen af en geotermisk boring. I høringssvaret anmodes der om, at Roskilde Kommune i tilfælde af, at styrelsen modtager en konkret ansøgning om udførelsen af en geotermisk boring inden for kommunens grundvandsinteresser, ønsker at indgå i en partshøring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Bekæmpelse af råger i Viby

  Pkt. 21

  Bekæmpelse af råger i Viby

  Sagsnr. 268993 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I en lille kommunalt ejet skov i Viby har en rågekoloni i mindst 6 år generet naboerne. Forvaltningen har på et borgermøde skitseret en løsning, der var opbakning til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om at fælde skoven og genplante med lavtvoksende træer og buske godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Mange steder i kommunen findes rågekolonier, som på grund af rågernes skrig kan være stærkt generende for naboerne. Rågerne yngler i kolonier i trægrupper eller småskove i træer over 5 m. højde. Når rågekolonierne findes på kommunens ejendom og generer naboerne, forsøger forvaltningen i samarbejde med Roskilde og Omegns Jagtforening at regulere rågerne ved at bortskyde de næsten flyvefærdige unger. Reguleringen kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Desværre er denne form for regulering ikke særlig effektiv til at fjerne hele kolonier. Rågen er en almindelig fugl i Østdanmark, men der må ikke drives jagt på den. Den må kun reguleres på steder, hvor den generer folks sundhed eller er til erhvervsmæssig skade.
  I Viby findes en stor bestand af råger, som er meget generende for borgerne i byen. Den største koloni i Viby findes i skoven på hjørnet mellem Vibyvejen og Assendløsevej. Forvaltningen har i flere år forsøgt at fjerne rågerne. Regulering, fjernelse af reder, fældning af redetræer, opsætning af elektronisk fugleskræmsel, opstilling af rovfuglevimpel har været forsøgt, og naboerne har forsøgt at forstyrre rågerne ved at larme nær kolonien. Tiltagene har forhindret kolonien i at vokse sig meget større, men der er stadig 35–40 reder og ingen udsigt til, at de hidtidige tiltag kan fjerne rågerne. Forvaltningen har i januar 2019 igen fældet de ca. 20 træer med rågereder. Skoven er registreret som fredsskov, jf. skovloven, og må derfor ikke fjernes.
  Den 12. januar 2019 holdt forvaltningen et borgermøde på Dåstrup Skole, hvor problemet blev drøftet grundigt. Der var enighed blandt de fremmødte om, at det er vigtigt at løse problemet, men at løsningen ikke må medføre, at rågerne blot flytter et andet sted hen og generer andre borgere.
  På mødet skitserede forvaltningen en mulig løsning: Den nuværende skov fældes i sin helhed og i stedet plantes en blanding af buske og træer i en mere åben og lav bevoksning. Disse træer og buske vil rågerne ikke bygge reder i og samtidig vil det opfylde forpligtelsen til at bibeholde skov på arealet. Om muligt kunne der også etableres et vandhul i området. Enkelte af de fældede træstammer kan blive liggende som levested for biller og svampe. Det er forvaltningens vurdering, at denne løsning vil skabe mere biodiversitet. Rågerne fra skoven vil flytte et andet sted hen, og det kan meget sandsynligt blive et andet sted i Viby-området. Der skal derfor efterfølgende være stort fokus fra både forvaltningen og borgerne på at regulere andre kolonier i byen og straks sætte ind overfor nyopståede kolonier. Der var blandt de fremmødte opbakning til den skitserede løsning. Der blev dog udtrykt stor bekymring for, om problemet flyttede et andet sted hen. Danmarks Naturfredningsforening bakkede op om løsningen på mødet. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling har i et høringssvar på mail tilkendegivet, at de har forståelse for problemet, og at de er indforstået med løsningen. De lokale spejdere Peder Syv Gruppe har sendt et kritisk høringssvar, hvor de blandt andet anfører, at spejderne kan anvende skoven, som den er i dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 21

  Udvalget godkender indstillingen, idet der på det afholdte borgermøde blev oplevet en generel tilslutning til løsningen, og at DN og Dansk Ornitologisk Forening er indforstået med løsningen.
  Udvalget lægger vægt på, at det nye område fremmer en bedre bynær natur med en større biodiversitet end i dag, således at der på sigt gives et bedre naturområde tilbage til gavn for spejdere og andre lokale brugere af området.
  Udvalget har noteret sig, at der er blevet rejst bekymring fra de lokale spejdere, der bruger området, og udvalget lægger vægt på, at spejderne inddrages mest muligt i udviklingen af det nye naturområde, der skal erstatte det gamle område.
  For at sikre inddragelse af de lokale borgere samt for at få bidrag til eventuelt nye tiltag til bekæmpelse af råger i Viby, beslutter udvalget, at der i 2020 afholdes et nyt borgermøde om råger.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet Enhedslisten finder, at det er helt overgearet at "fælde skoven", og ønsker at den nuværende skov bevares, og peger på, at der i stedet - i lighed med hvad der er praktiseret i en del andre kommuner, og indenfor de lovlige rammer - iværksættes en helhjertet og effektiv råge-koloni-fjernelse med assistance fra skytte- og/eller jagt-foreninger."
  Henrik Stougaard begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 22 Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand

  Betalingsvedtaegt_spildevand_-_april_2019.pdf Regulativ_for_vand_-_april_2019.pdf

  Pkt. 22

  Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand

  Sagsnr. 196939 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Fors A/S har fremsendt regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand til legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det fremsendte regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand fra bestyrelsen for Fors A/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fors A/S har på sit møde den 20. december 2018 besluttet at indstille regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand til godkendelse. Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet byrådet skal tilse, om regulativ og vedtægt er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven.
  Forvaltningen har gennemgået regulativ for drikkevand og betalingsvedtægt for spildevand.
  Fors’ forslag til regulativ for drikkevand skal udgøre et samlet regulativ inden for de tre ejerkommuner. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, der ifølge styrelsen angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Forvaltningen har på baggrund heraf ikke nogle bemærkninger til regulativet.
  Betalingsvedtægten for spildevand danner grundlag for opkrævning af takster for spildevand. Roskilde Kommune skal føre en legalitetskontrol af betalingsvedtægten, dvs. om vedtægten overholder gældende lovgivning. Fors’ forslag til betalingsvedtægter er en opdatering og sammenskrivning af de eksisterende betalingsvedtægter for de tre ejerkommuner uden væsentlige indholdsmæssige ændringer. Forslaget følger lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Forvaltningen har på baggrund heraf ikke nogle bemærkninger til betalingsvedtægterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 23 Orientering om indgået tillægsaftale til statens Pesticidstrategi 2017-2021

  Tillaegsaftale_til_pesticidstrategi_2017-2021_samt_faktaark.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021

  Sagsnr. 213655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev med tillægsaftale den 11. januar 2019 blandt andet enige om, at:
  - reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
  - følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i grundvandsovervågningen.
  - forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug fra den 1. juli 2020.
  - styrke indsatsen mod brug af pesticider og dermed risikoen for at ukrudt og skadedyr udvikler resistens.
  Forvaltningen vil på mødet, ved en kort præsentation, orienterer nærmere om indholdet i tillægsaftalen og aftalens betydning for Roskilde Kommune. Se bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 23

  -

  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 24 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. december 2018

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_20._december_2018.pdf

  Pkt. 24

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. december 2018

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. december 2018 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 24

  -
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 25 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 25

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 25

  -
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 26 Eventuelt

  Pkt. 26

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 26

  ̵ Konkret sag
  ̵ CO2 budget/regnskab
  ̵ Mulighed for fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om sammenhæng mellem Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsundersøgelse (udendørs faciliteter)
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.