You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 5, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 27 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 27

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 27

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 28 Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 (til høring)

  Strategisk_Klima-_og_Energiplan_KMU_version_til_hoering.pdf

  Pkt. 28

  Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 (til høring)

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  - Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 godkendes til offentlig høring fra den 7. marts til den 28. april 2019
  - Der afholdes borgermøde i Byens hus den 2. april 2019, kl. 18:00

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget samt Klimarådet har i 2018 og starten af 2019 arbejdet med indhold til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22. Der har været afholdt tre workshops om henholdsvis bygninger den 22. maj, energiforsyning den 20. september og transport den 24. oktober 2018. Der er som optakt udarbejdet en række analyser, der er præsenteret for Klima- og Miljøudvalget som støtte til formulering af klima- og energipolitiske mål og tilknyttede indsatser.
  På baggrund af budgetforligets formulerede mål om CO2-neutralitet i 2040 samt de input, som processen med workshops har resulteret i, præsenterede forvaltningen et foreløbigt udkast til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 15. januar 2019, pkt. 4, og på Klimarådsmøde den 21. januar 2019. På baggrund af input fra de to møder har forvaltningen nu udarbejdet Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22.
  Forslaget lægger op til følgende nye ambitiøse klima- og energimål:
  - En CO2-neutral el- og fjernvarmeforsyning i 2030
  - En CO2-neutral individuel opvarmning i 2035
  - En CO2-neutral kommune som virksomhed 2035
  - En CO2-neutral kommune som geografisk område 2040.
  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er bygget op om tre overordnede indsatsområder:
  1) Grønne løsninger hos borgere og erhverv
  2) En bæredygtig kommune
  3) Grøn omstilling af energisystemet
  Inden for hvert indsatsområde er der opstillet en række strategiske pejlemærker. Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 følges op af handlingsplaner med konkrete tiltag. Første udkast til Handleplan 2019-20 forventes forelagt for udvalget i juni 2019.
  Der foreslås borgermøde i høringsperioden. Det afholdes i Byens hus hvor der samtidig vil være udstilling af klima-/energitemaer og invitation til at bidrage med konkrete indsatser til den kommende handleplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Målene og pejlemærkerne indebærer investeringer især i forsyningsregi i løbet af de kommende årtier men også i forbindelse med kommunale indkøb, nybyggeri og bygningsrenoveringer. Det vil være ved de konkrete beslutninger om initiativer, at der skal tages beslutninger om det konkrete niveau af klimaindsats og den økonomiske konsekvens forbundet hermed.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 28

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 29 Bekæmpelse af plast i naturen

  Bekaempelse_af_plast_i_naturen_-_opdateret.pdf

  Pkt. 29

  Bekæmpelse af plast i naturen

  Sagsnr. 312635 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetforligsparterne har afsat 1 mio. kr. årligt til bekæmpelse af plast i naturen og fjorden. Der skal være tale om konkrete indsatser, oplysning og nudging.
  Forvaltningen foreslår en implementering der hviler på to ben – a) at aktivere og støtte de allerede eksisterende aktører, grupper og netværk samt b) at initiere og gennemføre egne adfærdsdesignkampagner – herunder borgermøder, oplysning og sociale medier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningens oplæg til organisering og sigtelinjer i projektet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019, blev der afsat 1 mio. kr. årligt til bekæmpelse af plast i naturen og fjorden. Der skal være tale om konkrete indsatser, oplysning og nudging. Et element skal være borgermøde med henblik på mobilisering af borgere og aktører.
  For at udnytte de afsatte ressourcer bedst muligt foreslår forvaltningen dels at benytte og aktivere de allerede eksisterende strukturer, organisationer, frivillige foreninger og tiltag, som opererer med blandt andet at indsamle affald i naturen, og dels at projektet tilføres en egen projektleder for at sikre succes og tilstrækkelig fokus.
  Projektlederen skal foranledige, at der designes og tilrettelægges indsatser til adfærdskampagner, oplysning og borgermøder. Det kan være traditionelle borgermøder og mulighed for at tænke nye tiltag for nudging- og adfærdsdesign ind i forvaltningens traditionelle kommunikationskanaler. Derudover kan det betyde, at der skal oprettes nye kommunikationskanaler og -metoder til formålet. Der skal ligeledes tænkes på tværs i organisationen i forhold til f. eks. affaldsordninger for private husstande og kommunale institutioner – herunder også skoler, temauger og arrangementer rundt i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 29

  Indledningsvis oplyst, at forkert bilag er vedhæftet og det rigtige udsendt til udvalget forud for mødet. Det rigtige notat vedhæftes referatet.
  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 30 Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Bilag_1_Debatoplaeg_om_raastofplan_2020-2031.pdf Bilag_2_Hoeringssvar_til_debatoplaeg_om_Raastofplan_2020.pdf Bilag_3_Planproces_for_Region_Sjaellands_Raastofplan_2020.pdf

  Pkt. 30

  Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Sagsnr. 302969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt debatoplæg om revision af råstofplanen i offentlig høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar (bilag 2) godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 11. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har den 14. januar 2019 udsendt debatoplæg om revision af regionens råstofplan. Råstofplanen skal indeholde graveområder til brug for en planperiode på minimum 12 år. I debatoplægget efterspørger regionen kommentarer forud for udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020-2031. Forslag til regionens råstofplan ventes forelagt i foråret 2020. Høringen af debatoplægget slutter den 11. marts 2019.
  Indledningsvis lægger regionen op til en drøftelse af, hvordan råstofplanen kan understøtte FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid. Det gælder fx fremme af genanvendelse af vej- og byggematerialer for at forlænge levetiden på traditionelle råstoffer.
  Herudover peger Region Sjælland på behovet for en national strategi for råstofindvinding både til lands og til havs. En strategi som også skal have fokus på en landsdækkende strategi for fremme af cirkulær økonomi. I debatoplægget indgår der en opgørelse af den resterende råstofressource i den gældende råstofplan. Heraf fremgår det, at der er råstoffer til cirka 16 års indvinding efter 2020. Imidlertid er råstofferne ujævnt fordelt, og det skønnes, at de udlagte graveområder i Roskilde Regionale Graveområde vil være tømt allerede efter 8 år. Derfor ønsker regionsrådet at vurdere muligheden for at udlægge nye graveområde ved Roskilde.
  På baggrund af debatoplægget og kommunens tidligere holdninger til regionens råstofplanlægning har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar. Heri indgår blandt andet ønske om, at regionen ikke udlægger nye graveområder, så længe der ikke er udarbejdet en national strategi for råstofindvinding. Endvidere indgår der en appel om, at regionen fastholder og aktivt benytter rækkefølgeplanlægning som styringsværktøj. Dette er dog betinget af, at klagenævnet giver regionen medhold i de indskrevne retningslinjer i råstofplanen. I høringssvaret indgår også bemærkninger om interessekonflikt mellem råstofgravning og grundvandsbeskyttelse samt tilslutning til, at der ikke gives mulighed for biaktiviteter i råstofgravene medmindre dette har tydelig synergieffekt i relation til råstofgravningen.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at regeringens udspil om at nedlægge regionerne, kan få konsekvenser for den nuværende opgaveløsning på råstofområdet. Myndighedsbehandlingen efter råstofloven forventes, hvis regionerne nedlægges, at blive overført til staten. Kommunen har i dag et godt samarbejde med regionen på råstofområdet. Af hensyn til kommunale interesser på området er det vigtigt, at der sikres et godt samarbejde med råstofmyndigheden også fremover.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 30

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tilslutte sig høringssvaret, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 31 Deltagelse i demonstrationsprojekt for gashybrid-varmepumper

  Pkt. 31

  Deltagelse i demonstrationsprojekt for gashybrid-varmepumper

  Sagsnr. 316342 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået mulighed for at deltage i et demonstrationsprojekt for hybridvamepumper. Teknologien kan potentielt reducere CO2-udledningen fra opvarmning med naturgas betragteligt i god overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunens deltagelse i demonstrationsprojektet for hybridvarmepumper godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har fået mulighed for at deltage i et demonstrationsprojekt for gas-el-hybrid-varmepumper (herefter hybridvarmepumper) i samarbejde med HMN Naturgas og Ea Energianalyse.
  Projektets formål er at demonstrere teknologiens potentielle rolle som fleksibel og grøn varmeforsyning i gasforsynede bygninger, der ikke omstilles til fjernvarme. Hybridvarmepumper kombinerer en traditionel gaskedel med en luft-til-vand-varmepumpe, og teknologien forventes at kunne reducere naturgasforbruget betragteligt (op mod 90%). Samtidig reduceres spidsbelastningen i elnettet.
  Ifølge Roskilde Kommunes seneste CO2-opgørelse for 2016 stod opvarmning med individuelle naturgasfyr for ca. 11 % af CO2-udledningen i kommunen som geografisk område. Endvidere har Sweco - i sin analyse af kommunens muligheder for CO2-neutralitet - anbefalet hybridvarmepumper som indsatsområde (på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, punkt 122, orienterede forvaltningen om analysen).
  Det er hensigten, at projektet løber i to år. I denne periode demonstreres væsentlige aspekter for større udbredelse af hybridvarmepumper i Danmark, herunder bl.a. brugertilfredshed, driftserfaringer i forhold til økonomi og ydelse samt styrings- og forretningskoncepter.

  Projektet forventes at omfatte 70 énfamilies-ejerboliger i naturgasområder, henholdsvis ca. 35 boliger i Silkeborg og ca. 35 boliger i Roskilde Kommune, hvis vi vælger at deltage. Kommunens rolle vil være at finde borgere, der, på frivillig og på økonomisk fordelagtig vis, ønsker at deltage i projektet. Nærmere kriterier for deltagelse fastlægges på et senere tidspunkt.

  Der udarbejdes en ansøgning til Det Energiteknologiske Udviklings- og Forskningsprogram (EUDP) om støtte til demonstrationsprojektet. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019, og projektets realisering afhænger af tilsagn om støtte. Forvaltningen har givet en foreløbig positiv tilkendegivelse om deltagelse under forudsætning af Klima- og Miljøudvalgets godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projektet finansieres af eksterne midler.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 31

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 32 Påbud om at afværge og oprense forurening fra oplag af malm på Risø

  Udkast_-_Paabud_om_af_afvaerge_og_oprense_forurening_fra_malmoplag_oplagt_paa_Risoeomraadet.pdf DDs_bemaerkninger_til_varsel_af_paabud_om_afvaerge_og_oprensning_af_forurening_fra_malmoplag.pdf Bemaerkninger_fra_Niras_til_varsel_af_paabud_om_afvaerge_og_oprensning_af_forurening_fra_malmoplag.pdf

  Pkt. 32

  Påbud om at afværge og oprense forurening fra oplag af malm på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til endeligt påbud til Dansk Dekommissionering (DD) om afværge og oprensning af forurening, som er forårsaget af et oplag af malm på Risø.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til påbud til DD godkendes og meddeles.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har siden midt i 1970’erne været oplag af malm på Risø. Oplaget har medført en forurening af jord og grundvand.
  Varsel af påbud om afværge og oprensning, jf. punkt 182 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2018, har været i høring hos DD, DTU og Region Sjælland. DD og Region Sjælland har indsendt bemærkninger. Bemærkninger fra DD har været drøftet på møde mellem forvaltningen og DD medio januar 2019. Forvaltningen har på baggrund af de fremsendte bemærkninger (vedlagt) og drøftelser med DD ændret følgende i det endelige påbud:
  - Udvidelse af analyseparametrene, så der også måles for jern og mangan i grundvandet ud over de allerede fastsatte krav om monitering af fluorid, arsen og bly.
  - Krav til fluoridindhold, ved udledning af oppumpet grundvand til Roskilde Fjord via Risøs interne renseanlæg, er fjernet. Baggrunden er, at DD skal indhente en særskilt udledningstilladelse før eventuel udledning til fjorden kan igansættes, hvor der eventuelt vil blive stillet krav til fluoridindholdet eller om måling af dette.

  DD har frivilligt imødekommet de krav, forvaltningen har stillet om undersøgelse af jord og grundvand, og DD er indstillet på frivilligt at afværge og rense op efter forureningen. Derfor vurderer forvaltningen, at det er en mulighed at imødekomme DDs ønske om at gennemføre afværge og oprensning frivilligt, det vil sige uden at der meddeles påbud. I så fald vil forvaltningen følge med i tidsplanen frem mod 2022. Hvis tidsplanen ikke følges kan det endelige påbud meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 32

  - Godkendt.
  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 33 Ændring af to badevandsstationer til kontrolstationer

  Pkt. 33

  Ændring af to badevandsstationer til kontrolstationer

  Sagsnr. 315134 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at der i den kommende badevandssæson nedlægges to badevandsstationer ved Roskilde Fjord. Stationernes status ændres fra badevandsstation til kontrolstation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at badevandsstationerne ved Lille Valby Strandpark og Salvadparken ændres til kontrolstationer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  To badevandsstationer ved henholdsvis Lille Valby Strandpark og Salvadparken, sydvest for selve Salvadparken, foreslås nedlagt og ændret til kontrolstationer. De to stationer er efter afslutningen af badesæsonen 2018 klassificeret som ”ringe” hvilket vil sige, at de ikke overholder EU’s kvalitetskrav for badevand på grund af periodevis forhøjede koncentrationer af indikatorbakterier for forurening med fækale bakterier (E.Coli og Enterokker). På baggrund af klassifikationen som ”ringe” skal kommunen fraråde eller forbyde badning på stationerne i 2019 og frem, til de igen kan opfylder kriterierne.
  Det skal bemærkes, at de øvrige 8 badevandsstationer alle i 2018 er klassificeret som ”udmærket”, hvilket er den højeste klassifikation.
  Kontrolberegningerne til klassificering af badevand baseres på de seneste 4 års analyser. Det forventes derfor ikke, at stationerne inden for de nærmeste par år vil kunne opnå en bedre klassificering, idet analyserne også fra de forrige år, hvor stationerne kun lige har kunnet opfylde badevandskvaliteten, har vist periodevis forhøjet bakterieindhold. Samtidig vil de tiltag, der allerede er iværksat til forbedring af vandkvaliteten i fjorden, først kunne få fuld effekt i løbet af et par år. Det drejer sig bl.a. om kloakering af Ll. Valby og af ejendommene langs kysten ved Strandparken, der i dag har afledning af dårligt renset spildevand nær badevandsstationerne, samt nedlæggelse og afskæring af Ågerup Renseanlæg og begrænsninger af overløb ved samme, og som i dag har udløb til vandløb, der udmunder tæt på badevandsstationerne. Ifølge FORS A/S forventes tiltagene færdiggjort i løbet af 2019.
  I overvejelserne om ændring af status for stationerne indgår også det forhold, at der i flere år stort set ingen badende er registreret på de to badesteder – hverken i forbindelse med laboratoriets registreringer ved prøvetagning eller ved kommunens egne besigtigelser. Stationerne opretholdes som nævnt som kontrolstationer, hvor der i sæsonen jævnligt udtages prøver til bedømmelse af badevandskvaliteten. Der er hermed mulighed for at opsamle data og følge den forventede forbedring de kommende år, og derefter foretage vurdering af, om stationerne igen kan ændre status til badevandsstationer. Selv om stationerne ændres til kontrolstationer, og således ikke fremover vil indgå i EU’s årlige badevandsrapporteringer som stationer, hvor der skal frarådes eller forbydes badning, vil der i sæsonen 2019 blive skiltet på stranden og oplyst på kommunens hjemmeside, at badning de pågældende steder frarådes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De årlige udgifter til prøvetagning og analyser reduceres med ca. 5-6.000 kr. ved ændring af de to stationer til kontrolstationer. Der er et budget til badevandsanalyser på ca. 150.000 kr. og forbruget svinger som følge af nødvendige ekstraprøver gennem sæsonen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 33

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 34 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen fra DF - trykte buskøreplaner

  Pkt. 34

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen fra DF - trykte buskøreplaner

  Sagsnr. 312263 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen, Dansk Folkeparti har ønsket en sag optaget på udvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har ønsket følgende optaget på udvalgets dagsorden:
  ” Der ønskes en drøftelse af kommunens mulighed for at sætte trykte buskøreplaner op på mindre-befærdede ruter med færre end tre stop i timen, og at dette arbejde igangsættes af hensyn til såvel ældre, handicappede og børn.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 34

  Drøftet. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et brev til Movia fra udvalget med krav om, at planerne opsættes ved alle stop hurtigt (i løbet af foråret), og at kommunen gerne går i dialog om en fælles løsning for at få køreplanerne sat op hurtigt som en samlet billigere løsning, om muligt.

 • Pkt. 35 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  KMU_sparemaal_for_budget_2020-23.pdf

  Pkt. 35

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Klima- og Miljøudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 1,5 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Klima- og Miljøudvalgets nettodriftsudgifter i 2020 på 90 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  Forvaltningen vil på mødet give en introduktion til udvalgets budget, hvordan en forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil falde ud på udvalgets fagområder og lægge op til en drøftelse af, hvordan besparelsen vil kunne udmøntes på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 35

  Udvalget bestilte oplæg vedr. busområdet og puljer/projekter på klimaområdet og drøfter sagen igen i april.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at det på klima- og miljø-området er yderligere investeringer der er brug for, - bla. for at forebygge fremtidige meget omkostningstunge følger. Dette gælder også mht. investeringer i den kollektive trafik. Derfor afvises enhver form for besparelser

 • Pkt. 36 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om Grøn Blå Strategi og idrætsfacilitetsanalyse

  Pkt. 36

  Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalyse

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort sammenfald imellem konklusionen på rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter” og de tendenser, der ses i forarbejdet til en ny Grøn Blå Strategi. Derfor foreslås det, at Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 3. april 2019 kl. 17:00 med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. I rapporten konkluderes, at de voksne borgere i kommunen helt overvejende dyrker individuelle aktiviteter, der kan dyrkes på selvvalgte tidspunkter og på egen hånd. Disse aktiviteter er blandt andet styrketræning, løb og vandreture. Mere end halvdelen af de voksnes selvorganiserede aktiviteter foregår i naturen.
  De samme tendenser kan ses i forbindelse med forarbejdet til den nye udgave af Grøn Blå Strategi; en meget stor del af de forslag, der er kommet fra kommunens borgere, er ønsker om at forbedre tilgængeligheden til naturen, øge oplevelsesmulighederne og indrette faciliteter der understøtter ophold i naturen.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatområder på et fællesmøde i april. Det foreslås, at fællesmødet afholdes den 3. april kl. 17:00, og at Kultur- og Idrætsudvalget herefter afholder sit ordinære møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 36

  Godkendt.

 • Pkt. 37 Orientering om revision af vandløbsregulativ

  Pkt. 37

  Orientering om revision af vandløbsregulativer

  Sagsnr. 275673 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen igangsætter revision af kommunens 52 vandløbsregulativer over en forventet perioden på 5 år (2019-2023).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Vandløbsregulativer er forvaltningens administrationsgrundlag for offentlige vandløb og beskriver bl.a. vedligeholdelse, herunder grødeskæring, vandløbenes dimensioner og vandføring. Der forventes nu igangsat en revision som vil forløbe over de næste 5 år. Årsag til revisionen er, at regulativerne er gamle – de fleste er udarbejdet i 1990’erne – og at de er udarbejdet i 3 forskellige amter og 3 forskellige kommuner, hvorfor regulativbestemmelserne herunder vedligeholdelsesbestemmelserne er forskellige.
  Roskilde Kommune har ca. 128 km vandløb fordelt på 52 vandløbsregulativer og med revisionen vil der ske en ensretning og forenkling af administrationsgrundlaget. Endvidere bør regulativerne have indarbejdet klimatiltag jf. klimahandlingsplanen samt de vandplanprojekter, der bliver udført de kommende år.
  Revisionsarbejdet prioriteres efter en række kriterier: Afstemning i forhold til nabokommunerne, gennemførelse af indsatser efter Vandområdeplanen, indsatser efter Klimatilpasningsplanen, seneste revisionstidspunkt for gældende regulativer. Konkret i 2019 betyder det, at der arbejdes med revisionen af regulativer for vandløb i Værebro Å-oplandet og oplandet til Viby Å.
  Forvaltningen arbejder som udgangspunkt, efter samråd med nabokommunerne, videre med vandføringsbestemte teoretisk skikkelses regulativer og viderefører dermed eksisterende praksis.
  I forbindelse med regulativarbejdet vil vandløbslav, bredejere og andre interessegrupper blive inddraget.
  Forvaltningen vil forelægge konkrete sager for udvalget vedrørende eventuelle omklassificeringer af vandløb f.eks. fra offentlige til private, inden selve regulativrevisionen.
  Selv om de nuværende regulativers revisionstidspunkt er udløbet, er de fortsat lovlige og gældende, indtil et revideret regulativ er godkendt. Der skal i nogle situationer udføres hel eller delvis opmåling af vandløbet samt udføres vandspejlsberegninger som grundlag for revisionen. Tidsplanen skal opfattes som vejledende og vil skulle tilpasses og evt. forlænges i forhold til ressourcer og andre drifts- og myndighedsopgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Regulativrevisionen forventes som nævnt ovenfor at blive gennemført inden for de næste 5 år, og forvaltningen forventer for nuværende, at revisionen kan ske inden for det afsatte budgets drifts- og anlægsmidler. Den samlede udgift forventes at udgøre ca. 0,9 mio. kr. til opmåling, 0,8 mio. kr. til eksterne konsulenter/beregninger samt et internt forbrug på ca. 3.000 timer.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 37

  -

 • Pkt. 38 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. januar 2019

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_31._januar_2019.pdf

  Pkt. 38

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. januar 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. januar 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 31. januar 2019 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 38

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om, hvordan kommunen og Fors kan samarbejde om realisering af kommunens strategiske klima- og energiplan, og hvordan Fors i det hele taget kan understøtte den grønne omstilling i Roskilde Kommune.

 • Pkt. 39 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 11. februar 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Argo_den_11._februar_2019.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 11. februar 2019 I/S

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 11. februar 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 11. februar 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 39

  -

 • Pkt. 40 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 40

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Vand- og Klimatilpasningsplan – endelig vedtagelse (april)
  2. Status for lukning af Haraldsborg Vandværk (april)
  3. Orientering om Regionens høringsproces ved ansøgning om råstofgravning (april)
  4. Sag vedr. begrænsning af kommunens flyrejser (april)
  5. Budget 2020-23 - drøftelse af besparelsesforslag på udvalgets område (april)
  6. Udmøntning af Klimafonden (maj)
  7. Foreløbig drøftelse af busbestilling (maj)
  8. Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 – endelig vedtagelse (juni)
  9. Handleplan 2019-20 for Strategisk Klima- og Energiplan – til høring (juni)
  10. Budget 2020-23 – afsluttende drøftelse af spareforslag på udvalgets område (juni)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Handleplan 2019-20 for Strategisk Klima- og Energiplan – endelig vedtagelse
  2. Orientering om status på rottebekæmpelse
  3. Orientering om status på indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 40

  -

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 41

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 41

  -

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 42

  ̵ Kørsel
  ̵ Renovatør