You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 5, 2020 - 08:00
Sted: Skype-møde
 • Pkt. 73 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 73

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Beslutning om ændringer i miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn

  Varsel_af_paabud_om_revurdering_af_vilkaar_om_terminalstoej_samt_vilkaar_om_overfladevand_til_miljoegodkendelse_af_Koebenhavns_Lufthavne_A-S_-_Roskilde_Lufthavn.pdf Vurdering_af_den_miljoemaessige_effekt_ved_indfoerelse_af_praeferencebane_for_Roskilde_Lufthavn.pdf

  Pkt. 74

  Beslutning om ændringer i miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Forvarsel af påbud om vilkår for terminalstøj og afledning af overfladevand forelægges til udvalgets beslutning. Vilkår for baneanvendelsen ved skoleflyvninger er også overvejet for at mindske støjgener, men vurderes at have lille miljømæssig effekt i forhold til de ulemper, det medfører på andre områder, herunder sikkerheden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til varsel af påbud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at revurdere lufthavnens vilkår for så vidt angår terminalstøj, indføre vilkår for overfladevand og undersøge muligheden for et vilkår for baneanvendelse ved skoleflyvninger, en såkaldt præferencebane. Formålet er at sikre, at miljøgodkendelsen er tidssvarende og dækker de aktuelle driftsforhold.
  Lufthavnens gældende vilkår for terminalstøj er lempet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Forskellige tiltag og ændringer af terminalstøjen betyder, at lempelsen ikke længere er nødvendig. Derudover er vilkårene ikke længere dækkende for de aktuelle driftsforhold.
  Lufthavnen har i dag ikke vilkår for udledningen af overfladevand. De nye vilkår vil betyde, at kommunen bedre kan føre tilsyn med udledningen af stoffer til vandmiljøet og forebygge eventuelle skader samt begrænse de afledte vandmængder. Lufthavnen har i en årrække frivilligt taget prøver af udledningen af overfladevand til Skelbækken, og der er derfor i en vis grad tale om en formalisering af denne prøvetagning.
  Forvaltningen har gennem årene modtaget henvendelser fra en lille gruppe borgere, som oplever støjgener i forbindelse med skoleflyvninger omkring lufthavnen. Forvaltningen har set på mulighederne for at indføre vilkår om præferencebane ved svag eller ingen vind for at opnå en bedre fordeling af baneanvendelse og derved af støjen. Forvaltningen vurderer, at der kan indføres vilkår om præferencebane, men at det vil have meget lille effekt. Flyvesikkerhedshensyn betyder, at det i høj grad vil være de samme områder som overflyves i dag, der forsat vil blive overfløjet, og der derved ikke opnås en bedre fordeling af støjen. Der er relativt få dage med svag eller ingen vind, og en præferencebane kan desuden betyde længere flyvedistance. Derudover vil vilkåret betyde endnu en opgave, som flyveledelsen ville skulle forholde sig til i det daglige arbejde. Omvendt er der i dag situationer, hvor kontroltårnet skal ændre på baneanvendelse for eksempel på grund af ændret vindretning. Der er vedlagt et kort notat, som uddyber vurderingen. Københavns Lufthavne A/S og flyveledelsen (Naviair) har desuden oplyst, at de er meget betænkelige ved indførelse af et sådanne vilkår.
  Ændringerne i miljøgodkendelsen vil forinden de meddeles blive sendt i høring hos sagens parter og til orientering i en bredere kreds af interessenter. Udvalget vil blive forelagt eventuelle bemærkninger til varslet og forslag til endeligt påbud om ændringer. Efter påbuddet er meddelt, vil der være 4 ugers klagefrist til klagenævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 74

  Godkendt med den tilføjelse, at der tilføjes vilkår om præferencebane af hensyn til bedre fordeling af trafikken og dermed udjævning af de oplevede støjgener.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udvalgets beslutning, idet han foretrækker forvaltningen indstilling. B frygter, at det er en ren symbolsk øvelse at tilføje vilkår om præferencebane, der kompromitterer flysikkerheden, og blot flytter problemet til andre bebyggelser uden reelt at løse de problemer som borgerne oplever. Udvalget bør i stedet kigge på, om der kan findes andre reelle løsninger på problemet.

 • Pkt. 75 Høringssvar til Energistyrelsen vedr. ansøgning om eneret til geotermi

  Bilag_1_Hoeringssvar.pdf Bilag_2_Ansoegningen.pdf

  Pkt. 75

  Høringssvar til Energistyrelsen vedr. eneretstilladelse til geotermisk energi

  Sagsnr. 315202 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Energistyrelsen har anmodet Roskilde Kommune om en udtalelse vedrørende ansøgning fra Geotermisk Operatørselskab A/S (Geoop) om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar (se bilag 1) til Energistyrelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har med brev dateret d. 20. marts 2020 anmodet Roskilde Kommune om en udtalelse vedrørende ansøgning fra Geoop om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi (se bilag 2). Det præcise omfang af de arbejder, som ansøger skal gennemføre i området, er endnu ikke aftalt, men vil typisk omfatte indsamling af seismiske data og eventuelt udførelse af en eller flere boringer. Formålet med indvindingen er at levere forsyningssikker grøn varme med høj energieffektivitet til aftagerkommunerne. Selve projektområdet strækker sig over flere kommuner. Derudover nævnes i ansøgningen tre konkrete lokaliteter som prioriteres, hvoraf den ene lokalitet er Argo ved Navervej/Håndværkervej i Roskilde.
  Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig myndighed for tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Kommunen skal godkende et projektforslag jævnfør varmeforsyningsloven, og er desuden myndighed for en række andre afgørelser, som kan være relevante for projektet. Det gælder eksempelvis VVM-vurdering, vurdering af om anlægget kan etableres inden for de planmæssige rammer, byggetilladelse, udledningstilladelse mv.
  Forvaltningen er positivt indstillet over for motivationsgrundlaget i ansøgningen men bemærker i udtalelsen, at projektområdet og den nævnte lokalitet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til et alment vandværk. Derudover er den nævnte lokalitet beliggende i et industriområde, hvor der i nærheden er registreret flere forureningskortlagte ejendomme. Det skal derfor kunne sikres, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af grundvandsforholdene i forbindelse med forundersøgelser, borearbejde og indvinding. For at kunne vurdere andre miljø- og planmæssige hensyn, såsom infrastruktur, indpasning i området, nabohensyn mv., er der behov for en nærmere detailbeskrivelse af projektet.
  Lokaliteten er desuden placeret i et centralt kraftvarmeområde, og der kan derfor som udgangspunkt kun godkendes produktionsanlæg, som er indrettet som kraftvarmeproducerende anlæg i henhold til Varmeforsyningsloven. Kommunen kan på vegne af bygherre søge Energistyrelsen om dispensation fra dette krav. I høringssvaret opfordres til at et eventuelt produktionsanlæg planlægges, så det indpasses i det samlede energisystem, og at der koordineres i regi af Energi på Tværs – det tværgående projekt for omstilling af energiproduktion i hovedstadsregionen til 100% vedvarende energi.
  Roskilde Kommune anmoder om at blive holdt orienteret om projektet, samt at kommunen partshøres i forbindelse med eventuelle tilladelser, som Energistyrelsen skal meddele.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

  Ansoegning_om_tilladelse_til_opsaetning_og_drift_af_UV-anlaeg_ved_afgang_vaerk_paa_vandvaerket_ved_Marbjerg.pdf Udkast_til_tilladelse_til_opsaetning_og_midlertidig_drift_af_UV-anlaeg_ved_afgang_vaerk_paa_Vaerket_ved_Marbjerg.pdf Udtalelse_fra_Styrelsen_for_Patientsikkerhed.pdf

  Pkt. 76

  Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

  Sagsnr. 329082 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse jf. vandforsyningslovens § 21 som sendes i 4 ugers partshøring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at udkast til tilladelse sendes i partshøring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  HOFOR A/S har den 6. januar 2020 fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg, bilag 1. Roskilde Kommune har den 11. april 2018 meddelt HOFOR tilladelse til blødgøring af drikkevandet på Værket ved Marbjerg, som planlægges indført fra efteråret 2020. I forbindelse med denne ombygning ønsker HOFOR at etablere det ansøgte UV-anlæg.
  Formålet med UV-anlægget er at sikre rent drikkevand som et forebyggende tiltag til et stort forsyningsnet, der leverer vand til 12 kommuner i Hovedstadsområdet. UV-anlægget vil ikke være i permanent drift og anvendes kun ved bakteriel forurening samt potentiel risiko for forurening af drikkevandet. I disse tilfælde vil anlægget kunne anvendes som ekstra sikring af vandkvaliteten. HOFOR ønsker med tiden at etablere UV-anlæg på alle værkerne for fortsat at opretholde en høj drikkevandskvalitet hos forbrugerne.
  UV-anlæg er avanceret vandbehandling, og Roskilde Kommune giver som udgangspunkt kun tilladelse til dette i forbindelse med midlertidige løsninger på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Princippet i et UV-anlæg er, at det oppumpede grundvand med mikrobiologisk forurening strømmer forbi en UV-lampe. UV-lyset inaktiverer og dræber mikroorganismer ved, at de bliver bestrålet.
  Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til tilladelse, bilag 2. Ud over vilkår til indretningen og driften af anlægget, er der stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlæg, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.
  Forvaltningen har sendt HOFOR´s ansøgning og udkast til tilladelse til udtalelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som i mail af den 7. april 2020, bilag 3, skriver:
  ”Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sundhedsfaglige bemærkninger til, at der meddeles tilladelse til etablering et UV-anlæg på Værket ved Marbjerg. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke bemærkninger til tilladelsen og vilkårene heri.”
  Udkast til tilladelsen sendes i 4 ugers høring hos HOFOR A/S, aftagerkommunerne, forsyninger, Psykiatrisk Center Sct. Hans v/Region Hovedstaden samt Styrelsen for Patientsikkerhed.
  Efter høringen vil forvaltningen behandle eventuelt indkomne bemærkninger fra partshøringen og forelægge sagen til udvalgets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 76

  Indledningsvis vurderede udvalget, at formanden ikke er inhabil i sagen.
  Sagen blev udsat med henblik på yderligere oplysninger om forventet anvendelse og muligheder for skærpelse af vilkår i tilladelsen.

 • Pkt. 77 Orientering om Arbejdstilsynets påbud til renovatør – Urbaser

  Notat_-_Paabud_til_Urbaser.pdf Billeder_med_eksempler_af_adgangsveje.pdf AT-adresser_Algade_44_-_store_Graabroedrestraede_23.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om Arbejdstilsynets påbud til renovatør - Urbaser

  Sagsnr. 332745 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens renovatør, Urbaser, har fået 2 påbud om problematiske adgangsveje fra Arbejdsmiljøtilsynet. I begge tilfælde er det Roskilde Kommune, der som myndighed skal løse problemerne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunens renovatør for private husstande, Urbaser, har fået 2 påbud af Arbejdstilsynet. Det betyder, at der er nogle problematiske arbejdsmiljømæssige forhold omkring adgangsforholdene ved 2 typer af adgangsveje, der skal bringes i orden inden 15. maj 2020. Forvaltningen kan ikke nå at løse arbejdsmiljøforholdene inden fristen – men forventningen fra Arbejdstilsynet og Urbaser er, at der ligger en plan for løsningen inden fristens udløb. Forvaltningen er allerede i dialog med Urbaser om planen, og vi arbejder mod udsendelse af breve hurtigst muligt efter nærværende udvalgsmøde.

  De forhold, der er givet påbud om at bringe i orden, er forhold som Urbaser ikke kan løse selv – de kan kun løses af Roskilde Kommune i rollen som myndighed på affaldsområdet.

  Påbuddene handler om to typer af adgangsveje. Dels et antal baggårde i Roskilde midtby, hvor der er adgang over anden borgers matrikel, og dels nogle af kommunens mange koteletgrunde, hvor belægningen på adgangsvejen ikke lever op til gældende krav.

  Kravene til adgangsveje er beskrevet i Roskilde Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, og håndhæves af myndigheden Roskilde Kommune.

  Kravet til adgangsvejene i midtbyen kan opfyldes med mindre anlægsopgaver for den enkelte grundejer. Kravene til adgangsveje for ejere af koteletgrunde kan opfyldes ved at etablere korrekt belægning, eller ved at stille beholdere frem til skel på afhentningsdagen.

  Opgaven er dog en bunden opgave, der ikke kan udsættes eller dispenseres for, og det er myndighedens rolle at sørge for, at grundejeren opfylder krav til adgangsveje for renovatøren eller stiller beholderne frem til skel.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, idet omkostningerne til ændringer af adgangsforholdene påhviler den enkelte grundejer.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 77

  -

 • Pkt. 78 Orientering om ophævelse af fællesregulativ for Værebro Å-system

  Afgoerelse_fra_Miljoe-_og_Foedevareklagenaevnet.pdf

  Pkt. 78

  Orientering om ophævelse af fællesregulativ for Værebro Å-system

  Sagsnr. 334775 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fællesregulativ for Værebro Å-systemet er hjemvist til fornyet behandling efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Egedal Kommune har den 24. april 2020 tilsendt Roskilde Kommune en afgørelse af 17. april 2020 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ophævelse af godkendelsen af fællesregulativet for vandløb i Værebro Å-systemet.
  Klima- og Miljøudvalget godkendte den 6. juni 2017, punkt. 101, fællesregulativet for Værebro Å-systemet. Den 1. august 2017 blev regulativet offentliggjort af Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde kommuner. I den efterfølgende klageperiode blev regulativet påklaget til nævnet af to bredejere, Vandløbslaget for Værebro Å og en landboforening. Klagen havde opsættende virkning således, at det fortsat er de nuværende regulativer og ikke fællesregulativet, der er gældende.
  Ifølge nævnets afgørelse har klagerne navnligt anført, at:

  1. vandløbenes dimension skulle kontrolleres hyppigere end fastsat i regulativet
  2. der ikke var foretaget de nødvendige miljøvurderinger
  3. der ikke var overensstemmelse med fællesregulativet og de enkelte vandløbs regulativer
  4. der var uhjemlede påbud i regulativet

  Nævnets afgørelse er alene begrundet i klagepunkt 2, nærmere bestemt at der i fællesregulativet ikke er foretaget de nødvendige vurderinger i forhold til påvirkninger af berørte Natura 2000 områder. Således er der fundet væsentlige retlige mangler i de udførte vurderinger, både i forhold til habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
  For en detaljeret gennemgang af nævnets begrundelser for de retlige mangler henvises til afgørelsens side 14-18 og side 18-21.
  Nævnet imødekommer visse klagepunkter, der ikke er lagt til grund for afgørelsen. Der kan godt fastsættes regler for ekstraordinær grødeskæring i regulativer. Dog skal der søges om dispensation for vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Desuden må et regulativ ikke indeholde generelle påbud. Nævnet forventer, at kommunerne tager disse forhold i betragtning i forbindelse med en fornyet behandling af sagen.
  Egedal Kommune har oplyst, at den som tovholder for fællesregulativet vil indbyde til teknikermøde om at imødekomme nævnets afgørelse og justere regulativet, der skal forelægges udvalgene i oplandskommunerne til endelig godkendelse, herunder Roskilde Kommune der er vandløbsmyndighed for dele af vandløbene. Klima- og Miljøudvalget vil få fremlagt et forslag til justeret fællesregulativ til godkendelse, når det foreligger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis den fornyede behandling af sagen medfører udgifter til konsulentbistand, forventer kommunen, at udgifterne deles mellem de berørte kommuner, og at Roskilde Kommunes andel til udgifter kan dækkes af driftsbudgettet for 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 78

  -

 • Pkt. 79 Orientering om lovforslag, afskæring af klageadgang ifm. kystbeskyttelse

  Lovforslag_fremlagt_til_behandling_i_folketinget.pdf Miljoe-_og_Foedevareministeriets_udtalelse_jf._habitatreglerne.pdf Anmodning_om_afskaering_af_klageadgang.pdf

  Pkt. 79

  Orientering om lovforslag, afskæring af klageadgang ifm. kystbeskyttelse

  Sagsnr. 311138 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er fremsat lovforslag til ændring af bl.a. kystbeskyttelsesloven, som åbner mulighed for afskæring af klageadgangen. Loven er forenklet ift. høringsforslaget, og klage over ekspropriation tillægges nu ikke opsættende virkning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede i januar 2020, punkt 5, at sende høringsbrev til lovforslag, som åbner mulighed for, at miljøministeren kan afskære klageadgangen over tilladelsen til et kystbeskyttelsesprojekt i særlige tilfælde.
  Hovedpointerne i kommunens høringsbrev var ønske om regelforenkling, samt at ekspropriation i forbindelse med kystbeskyttelse, også blev omfattet af muligheden for afskæring af klageadgang.
  Det endelige lovforslag er blevet forsimplet således, at det tilhørende udkast til bekendtgørelse udgår. Derved udgår de opstillede seks kriterier som et lovkrav, men de er fastholdt i lovbemærkningerne. Forvaltningen finder det positivt, idet justeringen giver ministeren mulighed for at vurdere den konkrete sag uden krav til meget præcise kriterier. Lovforslaget er vedlagt i bilag 1.
  Klagebestemmelserne over ekspropriation er justeret, så en klage fremover ikke vil have opsættende virkning. Det er fastholdt, at en klage over ekspropriation ikke kan afskæres af ministeren.
  Folketinget skulle have 1. behandlet lovforslaget den 18. marts 2020, og loven skulle træde i kraft den 1. maj 2020. På grund af COVID-19 er 1. behandlingen udskudt til den 24. april. Dato for 2. og 3. behandling er endnu ikke fastlagt, så det er uvist hvornår loven træder i kraft.
  Forvaltningen og Frederikssund Kommune har den 6. april fremsendt anmodning om afskæring af klageadgang til ministeren, for hurtigst mulig behandling, når loven træder i kraft. Anmodningen er vedlagt i bilag 3.
  Forvaltningen har modtaget ministerens udtalelse jf. habitatreglerne den 4. april 2020, jf. bilag 2. Den endelige tilladelse til genoptagelse af anlægsarbejdet afventer derfor nu udelukkende, at lov om afskæring af klageadgangen vedtages, og at ministeren træffer afgørelse vedrørende afskæring af klageadgang på dette projekt.
  Den endelige tilladelse efter kystbeskyttelsesloven vil blive fremlagt til politisk behandling, når ministeren har truffet denne afgørelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 79

  -

 • Pkt. 80 Orientering om opgaver og udfordringer på udvalgets område i Corona-nedlukningsperioden

  Pkt. 80

  Orientering om opgaver og udfordringer på udvalgets område i Corona-nedlukningsperioden

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen informerer om opgaver og udfordringer affødt af nedlukningsperioden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Corona-nedlukningsperioden har givet nye opgaver og udfordringer på mange af kommunens områder. For Klima- og Miljøudvalgets område skal især følgende nævnes:
  Busbetjening. Udvalget blev orienteret på mødet den 31. marts 2020, punkt 67, om reduceret busdrift. Fra den 14. april har Movia på baggrund af en henvendelse fra transportministeren genoptaget den almindelige køreplan for Roskilde Kommune busser. Der gælder fortsat en række trængselsregulerende tiltag, som for eksempel: Busserne fyldes kun halvt op, ingen indstigning ved fordøren og øget indvending rengøring af busserne. Der kan forudses et økonomisk efterspil som følge af mindre billetindtægter.
  Genbrugspladser. Udvalget blev orienteret på mødet den 31. marts 2020, punkt 68, om at en genåbning var besluttet og under forberedelse. Pladserne blev åbnet før påske, hvilket i den første periode førte til lange bilkøer. Forvaltningen orienterer på mødet om den aktuelle situation.
  Kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark. Det var forventet, at lovforslaget om afskæring af klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter skulle 1. behandles den 18. marts 2020 og træde i kraft den 1. maj 2020, men på grund af Corona-udfordringerne er behandlingen udskudt. 1. behandlingen skete den 24. april, mens det endnu ikke vides, hvornår den videre behandling og ikrafttræden forventes at ske. Se anden sag på udvalgets dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der kan forventes en regning fra Movia til kommunerne som følge af manglende billetindtægter. Det er endnu ikke klart, om der bliver etableret en statslig afbødning af kommunernes udgifter hertil. Der vil blive fremlagt en sag for udvalget senere på året.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 80

  -

 • Pkt. 81 Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

  Pkt. 81

  Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

  Sagsnr. 327702 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalget af, at byrådet 26. februar 2020 besluttede at tildele Nordskolen til klassedannelse uden optimering på tværs af de to matrikler ved tilførsel af 3,2 mio.kr. til budgettildelingsmodel på skoleområdet finansieret ligeligt af Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 26. februar 2020 en henvendelse fra Nordskolens bestyrelse om budgettildelingen til Nordskolens klassedannelse i forhold til skolens 2 matrikler. Et flertal i byrådet besluttede, at Nordskolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. I den forbindelse tilføres der 3,2 mio. kr. årligt til budgettildelingsmodellen på skoleområdet, svarende til den årlige besparelse der blev vedtaget i forbindelse med den nye skolestruktur på Nordskolen.
  Finansieringen udmøntes ved en besparelse på 3,2 mio. kr., som fordeles ligeligt på baggrund af andelen af serviceudgifterne på af Økonomiudvalget (1,54 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (0,37 mio. kr.), Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,87 mio. kr.), Plan- og Teknikudvalget (0,25 mio. kr.) samt Klima- og Miljøudvalget (0,18 mio. kr.). Under forudsætning af en ligelig fordeling på fagområder vil Klima- og Miljøudvalgets budget i 2020 og frem blive nedreguleret svarende til nedenstående tabel:

  Serviceudgifter i hele kr. Oprindeligt budget Fordeling af udvalgets andel af de 3,2 mio. kr.
  Klima & Miljøudvalget 93.417.000 178.931
  Miljø 15.267.000 29.506
  Busdrift 71.432.000 136.580
  Naturforvaltning 6.718.000 12.845

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der på byrådets møde den 26. februar 2020 blev truffet beslutning om tilførsel til budgettildelingsmodellen på skoleområdet af 3,2 mio. kr. samt finansiering. I sagen orienteres udelukkende om de økonomiske konsekvenser for de udvalgsområder, der tilvejebringer finansieringen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 81

  -

 • Pkt. 82 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2020_-_KMU.pdf

  Pkt. 82

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Sagsnr. 327702 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Det har ikke været muligt i denne budgetopfølgning at medtage en vurdering af de væsentlige merudgifter, som vil følge af COVID-19, men de ekstra udgifter vil blive registreret løbende. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Der henvises til det vedhæftede notat, hvor forskellen på udvalgets rammebudget (dvs. det oprindeligt vedtagne budget) og forventet forbrug er forklaret.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 82

  -

 • Pkt. 83 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 83

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 83

  Intet at referere.

 • Pkt. 84 Eventuelt

  Pkt. 84

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 84

  Busdrift i Coronaperioden.