You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 5, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 147 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 147

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 147

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 148 Forslag til Grøn Blå Strategi

  Graan_Blaa_Strategi_hoering_KMU.pdf

  Pkt. 148

  Forslag til Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Grøn Blå Strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Grøn Blå Strategi godkendes til offentlig høring fra den 2. december 2019 til den 27. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi er en strategi, der går på tværs af fagområder og er bygget op over fire hovedtemaer ”Natur”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Oplevelser”. Strategien har fokus på at videreudvikle kommunens grønne og blå værdier, med større biologisk mangfoldighed, både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen. Som fælles ramme for strategien er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter.

  Klima- og Miljøudvalget har i 2018 og 2019 arbejdet med indhold til Grøn Blå Strategi.
  Dette er sket gennem en omfattende involveringsproces, hvor borgere, foreninger og
  samarbejdspartnere er kommet med idéer ved 7 lokale arrangementer. En udstilling i
  Byens hus og en borgerworkshop på Boserupgård Naturcenter samt en sparringsgruppe, der har været med i arbejdet, hele vejen til det nuværende udkast af Grøn Blå Strategi, som nu foreligger.
  Under den offentlige høring vil Byens hus være ramme for formidling af Grøn Blå Strategi, med en udstilling der takker for det store lokale engagement og indbyder til fortsat at bidrage med input.
  Grøn Blå Strategi forventes endeligt vedtaget i marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 148

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 149 Fjernelse af faunaspærring i Langvad å

  Langvad_aa_-_bilag.pdf

  Pkt. 149

  Fjernelse af faunaspærring i Langvad å

  Sagsnr. 238312 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er forpligtet til at gennemføre det statslige Vandplan 1 projekt om faunaspærringer i Langvad å med hjemmel i vandløbslovens § 37. Projektet er nu klar til at blive gennemført efter omfattende dialog med de berørte lodsejere, som nu er villige til at indgå en aftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til godkendelse, at:

  1. hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer beslutningen, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer.
  2. Roskilde Kommune som en del af aftalen etablerer en naturlig beplantning af engvegetation, buske og træer på de dyrkede lavtliggende markarealer langs vandløbet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet sikrer faunapassage fra Roskilde Fjord til Langvad å-systemet ved anlæggelse af et nyt vandløb fra Kattinge Sø mod øst langs Gedebæksrenden og udløb ved Sct. Hans Vest. Roskilde Kommune har i samarbejde med vores rådgiver i flere år været i dialog med de berørte lodsejere med henblik på at indgå en frivillig aftale. Dette har forsinket projektet, men ført til, at projektet nu kan gennemføres i samarbejde med lodsejerne og dermed uden ekspropriation.
  Roskilde Kommune er forpligtet til at gennemføre projektet med hjemmel i vandløbslovens § 37, og skal dermed gå videre med ekspropriation, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale. De berørte lodsejere, er nu klar til at indgå en frivillig aftale, hvis der tages en politisk hensigtsbeslutning om evt. ekspropriation, da det i praksis medfører, at de kan opnå skattefrihed for de arealer, som permanent udgår af deres drift og i stedet indgår i vandløbsprojektet.
  Fra Kongemarken til Rørmosen er der dyrket mark på nordsiden af det nye vandløb. Roskilde Kommune har længe haft et ønske om at etablere natur på disse vandløbsnære lavbundsjorde og har også tidligere været i dialog med den berørte lodsejer. Ændringen fra dyrket mark til natur på disse lavbundsjorde vil medføre en mere sammenhængende natur i området samt mindre frigivelse af både næringsstoffer til vandmiljøet og CO2 til atmosfæren.
  Den berørte lodsejer er indforstået med, at der på ca. 7 ha vandløbsnære arealer skal etableres en naturlig vegetation bestående af træer, buske og engvegetation samt to mindre vandhuller til padder, og at dette tinglyses på ejendommen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet den samlede udgift til beplantning finansieres med 125.000 kr. fra driftskonto til vandløbsvedligeholdelse og 200.000 kr. fra driftsbudget til Grøn Blå strategi.
  Selve projektet finansieres af NaturErhvervsstyrelsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 149

  De på mødet viste kort vedlægges referatet.
  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A).

 • Pkt. 150 Ændring af vilkår i tilladelse til 8 jordvarmeboringer ved Bromarken

  Bilag_Ansoegers_anmodning_om_aendring_af_ledningsevne_i_forseglingsmateriale.pdf

  Pkt. 150

  Ændring af vilkår i tilladelse til 8 jordvarmeboringer ved Bromarken

  Sagsnr. 303334 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I tilladelsen er fastsat et vilkår (en hydraulisk ledningsevne), der skal sikre, at forseglingsmaterialet til de otte boringer er så tæt som muligt. Ingen leverandører har dog været i stand til at levere et så tæt forseglingsmateriale, som vilkåret foreskriver. Vilkår 17 i tilladelsen foreslås derfor ændret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ændringen af vilkår 17 fra 1*10-11 til 1*10-10 m/s sendes i høring hos de relevante vandværker.
  2. forvaltningen får bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen efter endt høring, såfremt der efter forvaltningens vurdering ikke er væsentlige nye bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningen blev oprindeligt godkendt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. august 2019, punkt 125.
  I tilladelsen til de 8 jordvarmeboringer ved Bromarken har Roskilde Kommune afsøgt de mest restriktive forhold til sikring mod forurening af grundvandet fra jordvarmeboringerne. Herunder er kravet til ledningsevnen i forseglingsmaterialet fastsat til maximalt 1*10-11, baseret på et udkast til en rapport om ’best practice’. I et høringssvar til tilladelsen argumenterede ansøger for at få ændret det restriktive krav, men Roskilde Kommune holdt fast i den restriktive linje. Der forefindes ikke vejledende krav til ledningsevnen i forseglingsmaterialet i hverken jordvarmebekendtgørelsen eller tilhørende vejledninger.
  Som det fremgår af ansøgers efterfølgende anmodning (se bilag), er det ikke muligt at få leveret forseglingsmateriale med en så lav ledningsevne. Det produkt på markedet, som har den laveste ledningsevne, er et tysk produkt med en ledningsevne på 5*10-11. Ansøger foretrækker at anvende et dansk produkt med en ledningsevne på 1*10-10, som også blev anvendt ved etablering af 26 boringer hos Biltema på Industrivej, der dog er beliggende i større afstand til nærmeste vandindvindingsboring end tilfældet er i Bromarken. Afstanden er henholdsvis 700 og 2500 m.
  Risikoen for forurening af grundvandsressourcen vurderes minimal uanset, om der anvendes en ledningsevne på 1*10-10, 5*10-11 eller 1*10-11. Anbefalingerne i rapporten om ’best practice’ har vist sig ikke at være i overensstemmelse med de faktisk mulige leveranceforhold. Der findes et tysk produkt, som har en lavere ledningsevne end det typisk anvendte danske produkt, men risikoen vurderes stadig minimal ved en ledningsevne på 1*10-10 m/s.
  Forslaget om lempelse af vilkår 17 sendes i 14 dages høring, og efter høringen vurderer forvaltningen evt. indkomne høringssvar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 150

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A).

 • Pkt. 151 Teknisk høringssvar ny råstofgravning Darupvej 165

  Teknisk_hoeringssvar_til_raastofansoegning_paa_Darupvej_165.pdf

  Pkt. 151

  Teknisk høringssvar ny råstofgravning Darupvej 165

  Sagsnr. 323270 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til teknisk høringssvar til Region Sjælland om ny råstofgravning på Darupvej 165. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvar til regionen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  FM Råstoffer har for grundejer søgt om tilladelse til ny råstofgravning på del af matrikel nr. 1a, Darup By, Vor Frue, beliggende Darupvej 165. Arealet udgør ca. 5 ha. Der søges om at grave til forekomstens bund svarende til ca. 15-20 m. under terræn, hvilket er ca. 10 m under grundvandsspejlet. Der er ansøgt om udkørsel inden for § 3-beskyttet naturområder og inden for søbeskyttelseslinje. Der er ikke ansøgt om dispensation til jordopfyld.
  Forvaltningens udkast til høringssvar fremgår af bilag 1, og peger på følgende væsentlige forhold:

  1. Roskilde Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at dispensere fra § 3 og søbeskyttelseslinjen til adgangsvejen til Darupvej vest om søen, da der sandsynligvis er mulighed for alternativer, enten mod nord, forudsat der kan opnås aftale med Nymølle Stenindustrier om en fælles udkørsel, eller via matr.nr. 3ø Darup By, Vor Frue.
  2. Regionen skal sikre, at udgravning og efterbehandling ses i sammenhæng med det nordfor liggende graveområde, hvor det skal sikres, at det ansøgte areal efterfølgende tager højde for de planmæssige interesser i Milen og at arealet arealet bliver efterbehandlet, så der er en landskabelig sammenhæng på tværs af skel.
  3. Såfremt der ikke ansøges om dispensation til genopfyld med uforurenet jord, eller såfremt regionen vurderer, at der ikke kan meddeles en dispensation hertil, ønsker Roskilde Kommune, at der udelukkende meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer ned til 1 meter over grundvandsspejlet.
  4. Regionen opfordres til at stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening fra spild, oplag mm. ved graveaktiviteterne, samt vilkår om at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet, da hovedparten af arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

  Forvaltningen forventer, at regionen varetager disse forhold, og sikrer at de afklares.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 151

  Godkendt, dog sådan at der under punkt 3 suppleres med, at regionen opfordres til at tage en dialog med Roskilde Kommune om de planmæssige forhold. Udvalget finder, at så længe der fortsat sker grusgravning i Roskilde, skal det ske under maksimalt hensyn til de omkringboende, planforhold og miljøet.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karstens Lorentzen (O) finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet. Ø og O ønsker denne bemærkning medsendt til Regionen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 152 Høringssvar til ny råstofgravning Øde Hastrup Nord

  Udkast_til_teknisk_hoeringssvar_til_ny_raastofgravning_Oede_Hastrup_Nord.pdf

  Pkt. 152

  Høringssvar til ny råstofgravning Øde-Hastrup Nord

  Sagsnr. 315152 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer nord for det eksisterende graveområde i Øde Hastrup Grusgrav. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvar om råstofansøgning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Sten og Grus A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer fra yderligere et areal nord for det eksisterende graveområde i Øde Hastrup svarende til mindre del af matrikel nr. 8a samt 25a og 1d Vindinge By og Vindinge Lillevang. Arealet er under opkøb af Roskilde Sten og Grus A/S og udgør i alt 7,9 ha ud over de tidligere ansøgte 16 ha på den øvrige del af matrikel 8a. Det forventes, at indvinding vil foregå i 10 år, i perioden fra 2021-2031. Den årlige indvindingsmængde forventes samlet at være 300.000-500.000 m3, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 250.000 m3 pr. år. Der graves til kote 27-32, som ligger ca. 20-30 meter under terræn og 6-9 meter under grundvandsspejlet.
  Forvaltningens udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende væsentlige forhold:
  - Indvindingen skal foregå i sammenhæng med den nuværende indvinding, som dækker et større areal mod syd, som strækker sig mellem Vor Frue og Vindinge. Selve oparbejdningsanlægget flyttes mod nord, men nuværende adgangsvej og vejeanlæg placeret mod sydøst ud mod Øde Hastrup Vej ønskes fortsat benyttet. Det bør sikres, at tilsvarende arealer er udgravet og efterbehandlet inden for det samlede graveområde i Øde Hastrup, inden der gives tilladelse til, at nye graveområder åbnes. Der skal være generel fokus på, at der foretages løbende efterbehandling af færdig udgravede områder, jf. vilkår i eksisterende gravetilladelser.
  - Det ansøgte graveareal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor særligt vigtigt, at Region Sjælland i råstoftilladelsen stiller vilkår, som sikrer mod forurening fra spild, oplag mm. i forbindelse med graveaktiviteterne samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.
  - Der ansøges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet, hvilket forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven. Nærliggende vandforsyningsanlæg samt de § 3-beskyttede naturtyper mod vest må ikke blive påvirket væsentligt.
  - Indvindingen forudsætter nedlæggelse af en § 3 beskyttet sø. Dette vurderer forvaltningen som muligt, idet det skal fremgå af slutretableringsplanen, at der skal etableres erstatningsvandhuller i forbindelse med afslutning af råstofgravningen på arealet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 152

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karstens Lorentzen (O) finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder, at så længe der fortsat sker grusgravning i Roskilde, skal det ske under maksimalt hensyn til de omkringboende, planforhold og miljøet. O og Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet. Ø og O ønsker denne bemærkning medsendt til Regionen.

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 153 Bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

  Bemaerkninger_til_udkast_til_miljoekonsekvensrapport_for_raastofindvinding_ved_Vindinge.pdf

  Pkt. 153

  Bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

  Sagsnr. 311725 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har bedt Roskilde Kommune om bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapport, som Nymølle Stenindustrier A/S har udarbejdet. Miljøkonsekvensrapporten skal danne grundlag for regionens udarbejdelse af nye råstoftilladelser i de fremtidige graveområder ved Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af den eksisterende råstofindvinding i graveområdet ved Vindinge. Hele projektområdet udgør ca. 220 ha, heraf er ca. 72 ha arealer, hvor der ikke foregår råstofindvinding i dag. 13 ha er beliggende i Høje Taastrup Kommune, mens 207 ha er beliggende i Roskilde Kommune. På grund af arealets størrelse skal Region Sjælland fortage en miljøvurdering af projektet. Miljøvurderingen omfatter udelukkende de 72 ha, som ikke er omfattet af de gældende gravetilladelser. Nymølle har udarbejdet udkastet til miljøkonsekvensrapporten, som skal danne baggrund for regionens sagsbehandling af fremtidige råstoftilladelser i området.
  Forvaltningen har udarbejdet brev med bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapporten (se bilag), og peger på følgende væsentlige forhold:
  - Arealer som i dag ikke er udlagt til graveområde i råstofplanen, bør som udgangspunkt ikke medtages i projektområdet jf. råstofplanens retningslinje 2. Kommunen er især skeptisk over for gravning af det vestlige areal nord for Stærkendevej.
  - De kumulative effekter, især i forhold til trafikbelastning, anses ikke for tilstrækkeligt behandlet i udkastet.
  - Det er positivt, at arbejdet med en efterbehandlingsplan for hele det samlede grusgravsområde er startet. Arbejdet bør forsætte i tæt dialog mellem myndighederne og Nymølle.
  - Der skal kunne stilles særlige vilkår, som sikrer mod støvgener for relevante delområder.
  - Udkastet til rapporten indeholder ikke data eller nye oplysninger, som ændrer ved kommunens tidligere vurdering om, at kommunen af landskabelige og naturmæssige årsager ikke finder grundlag for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinje og naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper i forhold til adgangsvej langs hundesøen. Dette skal afspejles i rapportens konklusion.
  - I forhold til ønsket om at grave under grundvandsspejlet, mangler eksisterende viden om pejledata og grundvandskemi i området at blive inddraget i rapporten.
  Regionsrådets endelige godkendelse af miljøkonsekvensrapport og høring af nye råstoftilladelser i området forventes gennemført ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 153

  Klima- og Miljøudvalget anbefaler de væsentligste forhold, der er peget på i høringssvaret. Herudover ønsker udvalget, at områderne op til Vindinge graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt, så generne fra støv og støj reduceres yderligere. Dette ønskes afspejlet i efterbehandlingsplanen for området.
  Yderligere ønskes det, at det indskærpes, at transportvejene vandes, så støvgener fra transport af grus og råmaterialer reduceres til gavn for borgere og lokale virksomheder.
  Klima- og Miljøudvalget noterer sig, at transport af grus og råmaterialer på Stærkendevej på nuværende tidspunkt er undgået. Udvalget ønsker dog at blive orienteret om de alternative transportveje, som er blevet vurderet tidligere, på et kommende udvalgsmøde.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karstens Lorentzen (O) finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder, at så længe der fortsat sker grusgravning i Roskilde, skal det ske under maksimalt hensyn til de omkringboende, planforhold og miljøet. Ø og O ønsker denne bemærkning medsendt til Regionen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 154 Udskiftning af medlemmer i Klimarådet

  Pkt. 154

  Udskiftning af medlem i Klimarådet

  Sagsnr. 302938 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  SF og Enhedslisten ønsker at udskifte nuværende medlemmer af Klimarådet; henholdsvis Jan Bjergskov Larsen (SF) med Ole Olsen (SF) og Jonas Paludan (Ø) med Birgitte Baktoft (Ø).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til godkendelse, at nuværende medlemmer af Klimarådet udskiftes i resten af den 4-årige periode (2018-2021):

  1. Jan Bjergskov Larsen (SF) udskiftes med Ole Olsen (SF) med øjeblikkelig virkning
  2. Jonas Paludan (Ø) udskiftes med Birgitte Baktoft (Ø) fra 1. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. juni 2018, punkt 53, kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune. Af kommissoriet fremgår det blandt andet, at der fra de politiske baglande udpeges 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi. På møde i byrådet 21. marts 2018, punkt 184, er denne beføjelse overdraget til Klima- og Miljøudvalget.
  Fra starten af den 4-årige periode 2018-21 har Jan Bjergskov Larsen (SF) og Jonas Paludan (Ø) været to af de 3 lokale aktører. Dette er besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 10. april 2018, punkt 53.
  SF har meddelt, at de ønsker at udskifte nuværende medlem af Klimarådet Jan Bjergskov Larsen med Ole Olsen med øjeblikkelig virkning. Endvidere har Enhedslisten meddelt, at de ønsker at udskifte nuværende medlem af Klimarådet Jonas Paludan med Birgitte Baktoft fra 1. januar 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 154

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 155 Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Pkt. 155

  Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Sagsnr. 324451 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2020-2023 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2020-2023 blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2019 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Klima – engangsinvestering (2,5 mio. kr. i 2020)

  Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2020 til tiltag, som bidrager til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2040, herunder investering i vedvarende energianlæg eller skovrejsning. Med baggrund i en drøftelse i Klimarådet i første kvartal 2020 fremlægges sag om anvendelse af midlerne.

  Klima – 1 mio. kr. årligt til Klimarådet

  Midlerne skal anvendes til arbejdet for Roskilde Kommunes CO2-neutralitet i 2040. Midlerne disponeres af Klima- og Miljøudvalget efter forudgående drøftelse og rådgivning fra Klimarådet. I 2020 skal en del af midlerne gå til en vejledende indsats om klimavenlig mad målrettet køkkenpersonalet (klimapolitisk fødevarestrategi udvikles i regi af Økonomiudvalget). Disponering af de øvrige midler drøftes i Klimarådet i første kvartal 2020.

  Damvarmelager i nærheden af Argo

  Der skal i 2020 ske en afklaring af, om det er samfunds- og selskabsøkonomisk hensigtsmæssigt at etablere et damvarmelager i nærheden af Argo. Et sådan projekt vil skulle gennemføres i selskabsregi, formentlig VEKS I/S. Aktuelt søger forvaltningen at få afklaringen af dette spørgsmål til at blive en del af analysearbejdet i regi af Energi På Tværs 3, og der vil blive forelagt en orienteringssag i Klima- og Miljøudvalget i første kvartal 2020.

  Videndeling om tværfaglige forløb i skolerne om FN’s verdensmål

  I samarbejde med Skole- og Børneudvalget skal Klimarådet i løbet af 2020 iværksætte videndeling om tværfagligt arbejde i folkeskoleregi med FN’s verdensmål. Klimarådet og Skole- og Børneudvalget vil få forelagt forslag til videndelingsarrangement i 2. kvartal 2020.

  Bæredygtig mobilitet

  Som et projekt på tværs af Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget vil der i 1. kvartal 2020 blive fremlagt et oplæg om bæredygtig mobilitet med forslag til indsatsområder, herunder hvordan der kan arbejdes med at mindske behov for at eje egen bil og mindske antallet af kørte kilometer i bymidten.

  Budgetforbedringer

  Budgetforbedringsforslagene på udvalgets område udmøntes administrativt i overensstemmelse med de vedtagne bloktekster.

  Anlæg

  Der er ikke introduceret nye anlægsprojekter på udvalgets område med det vedtagne budget.

  Klimainitiativer på andre udvalgsområder

  Nogle af budgetforligets klimainitiativer vedrører andre fagudvalgs ressortområder:
  Skole- og Børneudvalget skal arbejde med børn og unges cykelkultur (ekskursioner fra 5. klasse, cykler og hjelme) samt temaet FN’s verdensmål i tværfaglige forløb i skolen.
  Økonomiudvalget skal arbejde med fødevarestrategi/madspild, bespisning på rådhuset, den kommunale bilpark samt klimavenligt kommunalt nybyggeri/renoveringer (herunder genanvendelse af byggeaffald i nybyggeriet).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2020-2023.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 155

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold i forhold til udmøntningen af de enkelte sager.

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 156 Orientering om lade-muligheder for el-biler

  Pkt. 156

  Orientering om lade-muligheder for el-biler

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget behandler på møde den 7. november 2019 sag om ”Lade-muligheder for el-biler”. Klima- og Miljøudvalget orienteres her om sagen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget behandler på møde den 7. november 2019 nedenstående sag ”Lade-muligheder for el-biler”:

  ”Lade-muligheder for el-biler

  Resume

  Drøftelse af muligheder og udfordringer i forbindelse med at kunne imødekomme borgeres ønsker om at kunne oplade elbiler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en dialog med leverandører af ladestandere med henblik på at tilrettelægge en proces for udvikling af en ladestander-intrastruktur i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Både udvalgsformanden og forvaltningen får flere og flere henvendelser fra borgere, som overvejer at købe elbil og i den forbindelse forespørger om muligheder for opladning. Der er i dag opladningsmuligheder i Roskilde Kommune, og de fremgår af dette kort: https://www.plugshare.com/

  Der er flere spørgsmål og dilemmaer knyttet til lade-infrastruktur:

  - Hvor kan borgere, som ikke har p-plads på egen grund, lade op?
  - Kan el-nettet klare, hvis alle husstande på en villavej har én eller flere elbiler?
  - Hvad er den mest effektive ladestruktur?
  - Hvem skal finansiere udbygningen af infrastrukturen? elselskaberne, leverandøren af laderne, kommunen eller ……
  - Er der behov for en mellemkommunal eller statslig strategi for at forhindre fejlinvesteringer eller suboptimering?

  Den hidtidige dominerende forståelse har været, at en elbil skal lade op ”hjemme på matriklen” eller på p-pladsen, hvor den er parkeret om natten eller i forbindelse med arbejde/pendling. Men i takt med, at el-bilernes batterier kan lade hurtigere op, og batterikapacitet og dermed bilernes rækkevidde stiger, kan løsningen for eksempel være mange ladestandere, der er placeret på lokaliteter, hvor der foretages ophold af 1 til 2 timers varighed i forbindelse med indkøb, idrætsaktiviteter eller kulturelle events. Eller en struktur, hvor mange biler benytter samme lader på en slags ”tankstationer”. I øjeblikket ser det ud til, at der arbejdes i alle retninger. Der er imidlertid en overgangsperiode, hvor der skal sikres en struktur, som gør, at borgerne ikke fravælger elbilen.

  Forvaltningen vil på mødet uddybe ovenstående i et oplæg og lægge op til en drøftelse af de forskellige udfordringer og muligheder.

  Ladeinfrastruktur er også et tema i det netop indgåede budgetforlig for 2020, som foreskriver, at der skal fremlægges et oplæg om bæredygtig mobilitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 156

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 157 Orientering om ansøgning om tilskud fra Strandoprydningspuljen

  Pkt. 157

  Orientering om ansøgning om tilskud fra Strandoprydningspuljen

  Sagsnr. 312635 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn har forvaltningen ansøgt Miljøstyrelsen om tilskud fra Strandoprydningspuljen til projekt ”Affaldsfri Fjord 2020”.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets sag fra den 5. marts 2019, punkt 29, om bekæmpelse af plast i naturen igangsættes nedenstående initiativ.
  Forvaltningen har i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn, ansøgt Miljøstyrelsen om tilskud fra Strandoprydningspuljen til projekt ”Affaldsfri Fjord 2020”. Projektet omfatter to affaldsindsamlinger, hvor frivillige borgere og foreninger bidrager til at samle affald ind på forskellige strækninger langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Herudover omfatter projektet et event i Roskilde Havn med fokus på minimering af affald i naturen.
  Der søges om tilskud på ca. 449.000 kr. og Roskilde Kommunes egenfinansiering vil være på 25.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020, da egenfinansiering på de 25.000 kr. afholdes inden for driftsbudgettet i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 157

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 158 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 30. september 2019

  Referat_bestyrelsesmoede_i_ARGO_30.09.2019.pdf

  Pkt. 158

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 30. september 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 30. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 30. september 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 158

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 159 Orientering om bestyrelsesmøde i Veks I/S den 27. september 2019

  Aabent_referat_af_bestyrelsesmoede_i_VEKS_27._september_2019.pdf

  Pkt. 159

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 27. september 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 27. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS den 27. september 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 159

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 160 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 160

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 160

  Dialog med Boligselskabet Sjælland.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 161 Eventuelt

  Pkt. 161

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 161

  ̵ Beplantning.
  ̵ 2 konkrete sager.
  ̵ Blå Fisk Projekt.
  ̵ Energikonference.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 162 Erhvervelse af jord til rekreativ cykle- og ridesti(Lukket)

 • Pkt. 163 Etablering af nyt vandråd

  Sammensaetning_af_tidligere_vandraad.pdf

  Pkt. 163

  Etablering af nyt vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Staten har med bekendtgørelse af 22. oktober 2019 fastlagt, at der skal oprettes nye vandråd. I den sammenhæng foreslås sekretariatsfunktionen varetaget af Egedal Kommune, der selv har budt ind på opgaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Egedal Kommune varetager sekretariatsfunktionen, herunder sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen i det nye vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord vandområdet.
  2. sekretariatsfunktionen finasieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme princip, som ved oprettelse af tidligere vandråd.
  3. valg af sekretariatskommune, samt oprettelsen af vandråd annonceres på kommunens hjemmeside,
  4. forvaltningen bemyndiges til at godkende sekretariatskommunens forslag til sammensætning af vandrådet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af den netop vedtagne bekendtgørelse nr. 1060, af 22. oktober 2019, fremgår det, at kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland, senest den 13. november 2019 skal have aftalt, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådet i den kommende vandrådsperiode. Tidligere da Roskilde Kommune var sekretariatskommune for hovedvandoplandet til Roskilde og Isefjord var vandrådet sammensat jf. bilag 1.
  Egedal Kommune har tilbudt at varetage sekretariatsfunktionen for den kommende vandrådsperiode, der løber frem til september 2020. Sekretariatsfunktionen omfatter sekretariatsbetjening, og ledelse af vandrådsmøder i forbindelse varetagelse af vandrådets opgaver. Vandrådets opgave er jf. bekendtgørelsens §1 ”at udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027, samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
  Vandrådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning på baggrund heraf. Et vandråd består af højest 20 medlemmer, og det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Det nye vandråd skal være sammensat senest den 2. december 2019, og det er sekretariatskommunen, der i samråd med de øvrige kommuner inden for hovedvandoplandet træffer afgørelse om vandrådets sammensætning af medlemmer.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at Roskilde Kommune desuden har et minimalt vandbidrag til hovedvandoplandet for Køge Bugt. Roskilde Kommune har ikke tidligere deltaget aktivt i vandrådsarbejde for dette vandopland, og agter heller ikke at gøre det i den kommende vandrådsperiode. Roskilde Kommune bidrager naturligvis til besvarelse af evt. spørgsmål fra sekretariatskommunen samt deltager i finansieringen jf. en evt. vedtaget fordelingsnøgle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Eventuelle fremtidige udgifter afholdes over driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 163

  Indstillingens punkt 1-3: Godkendt.
  Indstillingens punkt 4: Udsættes med henblik på at udvalget godkender sammensætningen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).