You are here

Dagsorden

Dato: Tirsdag, November 5, 2019 - 08:01
Sted:
 • Pkt. 163 Etablering af nyt vandråd

  Sammensaetning_af_tidligere_vandraad.pdf

  Pkt. 163

  Etablering af nyt vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Staten har med bekendtgørelse af 22. oktober 2019 fastlagt, at der skal oprettes nye vandråd. I den sammenhæng foreslås sekretariatsfunktionen varetaget af Egedal Kommune, der selv har budt ind på opgaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Egedal Kommune varetager sekretariatsfunktionen, herunder sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen i det nye vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord vandområdet.
  2. sekretariatsfunktionen finasieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme princip, som ved oprettelse af tidligere vandråd.
  3. valg af sekretariatskommune, samt oprettelsen af vandråd annonceres på kommunens hjemmeside,
  4. forvaltningen bemyndiges til at godkende sekretariatskommunens forslag til sammensætning af vandrådet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af den netop vedtagne bekendtgørelse nr. 1060, af 22. oktober 2019, fremgår det, at kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland, senest den 13. november 2019 skal have aftalt, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådet i den kommende vandrådsperiode. Tidligere da Roskilde Kommune var sekretariatskommune for hovedvandoplandet til Roskilde og Isefjord var vandrådet sammensat jf. bilag 1.
  Egedal Kommune har tilbudt at varetage sekretariatsfunktionen for den kommende vandrådsperiode, der løber frem til september 2020. Sekretariatsfunktionen omfatter sekretariatsbetjening, og ledelse af vandrådsmøder i forbindelse varetagelse af vandrådets opgaver. Vandrådets opgave er jf. bekendtgørelsens §1 ”at udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027, samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
  Vandrådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning på baggrund heraf. Et vandråd består af højest 20 medlemmer, og det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Det nye vandråd skal være sammensat senest den 2. december 2019, og det er sekretariatskommunen, der i samråd med de øvrige kommuner inden for hovedvandoplandet træffer afgørelse om vandrådets sammensætning af medlemmer.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at Roskilde Kommune desuden har et minimalt vandbidrag til hovedvandoplandet for Køge Bugt. Roskilde Kommune har ikke tidligere deltaget aktivt i vandrådsarbejde for dette vandopland, og agter heller ikke at gøre det i den kommende vandrådsperiode. Roskilde Kommune bidrager naturligvis til besvarelse af evt. spørgsmål fra sekretariatskommunen samt deltager i finansieringen jf. en evt. vedtaget fordelingsnøgle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Eventuelle fremtidige udgifter afholdes over driftsbudgettet.