You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 6, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 22 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 22

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 22

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 23 Høringssvar Movias Mobilitetsplan

  Roskilde_Kommunes_hoeringssvar_til_Movias_Mobilitetsplan.pdf Movias_forslag_til_Mobilitetsplan_2020.pdf Movias_forslag_til_strategisk_net_2020-2023.pdf

  Pkt. 23

  Høringssvar Movias Mobilitetsplan

  Sagsnr. 327525 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Movias udkast til mobilitetsplan er sendt i høring hos kommunerne på Sjælland. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar til Movia.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes og sendes til Movia.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget drøftede Movias forslag til mobilitetsplan på mødet den 14. januar 2020, punkt 2.
  Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet et udkast til høringssvar. Sammenfattende er høringssvaret positivt overfor Movias forslag til Mobilitetsplan. De fire indsatsområder falder godt i tråd med Roskilde Kommunes ambitioner og målsætninger for den kollektive trafik.
  Som del af høringsprocessen beder Movia om, at Roskilde Kommune bekræfter de eksisterende linjer i det strategiske net, som Movia har udpeget og eventuelt peger på flere linjer. Det strategiske net er sammen med tog og Metro grundstammen i den kollektive trafikbetjening på Sjælland. Med det strategiske net prioriteres de dele af den kollektive trafik, der betyder mest for det samlede serviceniveau i den kollektive transport. Linjerne er karakteriseret med direkte linjer og god opkobling til togstationer. Movia understøtter det strategiske net med digital trafikinformation på de vigtigste stoppesteder og markedsføring sammen med DOT- Din Offentlige Transport.
  I Roskilde Kommune har Movia udpeget buslinjerne 201A, 202A og bybuslinjen 203 med flest passager efter A-busserne. Derudover linje 215 (Hvalsø st. – Viby St. - Havdrup st. - Solrød Strand st.) og linje 220 (Trekroner øst – Solrød Strand st.). Forvaltningen vil foreslå, at linje 207 mod bl.a. Lejre Station inddrages i det strategiske net. Linje 207 har næsten lige så mange passagerer, som linje 215.
  Der er høringsfrist ved udgangen af marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 24 Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2020

  Hoeringssvar_til_regionens_jordforureningsindsats_2020.pdf

  Pkt. 24

  Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2020

  Sagsnr. 267260 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2020 for jordforurening i høring, og forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedlagte høringssvar godkendes og sendes til Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2020 for jordforurening i høring. Høringsfristen udløber 17. februar 2020. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende væsentlige forhold:
  Kommunen er enig i regionens høje prioritering af indsatsen i forhold til grundvand og ejendomme med meget følsom anvendelse.
  I den økonomiske ramme for Region Sjællands indsats til jordforureningsområdet er der sidste år afsat 35,7 årsværk, mens der i 2020 er afsat 32,0 årsværk. Dette er en yderligere nedskæring af tid til sagsbehandling, som tilbage i 2010 var på 46,6 årsværk. Høringssvaret lægger derfor vægt på, at regionen skal afsætte de nødvendige ressourcer for at sikre miljøet samt en hurtig og smidig sagsgang i forbindelse med oprensninger og byggemodninger på forurenede grunde, herunder behandling af § 8-tilladelser. Dette er en forudsætning for at byudviklingen i Roskilde ikke forsinkes og for at kunne yde den erhvervsservice, som regionen og kommunen bør kunne yde.
  Regionen vil i 2020 have fokus på indsats over for pesticider i mindre områder. Områderne vil blive udpeget i samarbejde med kommunerne. Det bemærkes i høringssvaret, at Roskilde Kommune vil have fokus på at få konkretiseret og afgrænset relevante områder for pesticidindsatsen i forbindelse med kommunens kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, hvor regionen er repræsenteret i kommunens grundvandskoordinationsforum.
  Industrikortlægningen er ikke afsluttet i Roskilde Kommune. Der er en risiko for at kendte brancher, som kan medføre pesticidforurening, ikke er registreret og vurderet i forhold til forureningskortlægning. Derfor anmodes regionen om at gennemføre en kortlægning af brancher som fx gartnerier, frugtplantager, modtageranlæg for haveaffald mv. snarest muligt.
  Der kvitteres for, at regionen prioriterer undersøgelser af lossepladsgas på en ejendom i Roskilde. I høringssvaret anmodes om undersøgelser på to andre lokaliteter, og at regionen generelt vil prioritere undersøgelser af lossepladsgas i fyldområder i tætbebyggede områder i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 24

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 25 Forsøg med plastindsamling

  Notat_til_plastforsoeg_vers._2.pdf Plastforsoeg_-_Gundsoemagle.pdf

  Pkt. 25

  Forsøg med plastindsamling

  Sagsnr. 327617 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 1. oktober 2019, punkt 131, blev det besluttet at gennemføre et forsøg med husstandsindsamlet plast i første halvår af 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger Forsøg #1 blandt de tre forslag skitseret i vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I ultimo februar startes et forsøg med øget affaldssortering fra husholdninger med egen affaldssortering. Forsøget forventes gennemført i Gundsømagle med ca. 200 én-familiehuse. I forsøget vil det blive testet, hvordan den fremtidige husstandsindsamling kan sammensættes og fungere driftsteknisk og kommunikativt. Der vil blive opstillet yderligere materiel til sortering af to nye affaldstyper - plast og pap. Den nuværende gamle 140 L papirbeholder tages ud af drift og erstattes med to nye beholdere.
  Forsøgsopstillingen skal tage højde for, at en fremtidig ny affaldsordning skal:
  - Overholde Miljøstyrelsens forventede kommende krav til kommunernes indsamling af borgernes affald med en ensretning, der sætter rammen for hvilke affaldstyper, der skal indsamles og hvilke affaldstyper, der må blandes sammen.
  -
  - Tilstræbe kun at benytte i alt 4 stk. 240 L ved den enkelte husstand - trods de nye sorteringsmuligheder for både plast og pap.
  -
  - Kunne udvides til indsamling af tekstil og UBC (used beverage cartons – blandingsprodukter af karton og plastfolie fx mælke-, juice, yoghurtkartoner) uden at øge antallet af beholdere ved husstandende yderligere.
  -
  - Være robust nok, i forhold til nye fraktioner, til forventeligt at være relevant til udløbet af næste udbudsperiode af affaldsindsamling – ca. i år 2027.
  Forsøget bliver sat i drift ultimo februar 2020 og forventes afsluttet ultimo juni 2020.
  Umiddelbart efter vil der blive lavet en evaluering af forsøget, som forventes fremlagt på Klima- og Miljøudvalgsmøde i september. Forslag til ny affaldsordning for plast følger snarest derefter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Jf. byrådsbehandling den 30. oktober 2019, punkt 239, er der afsat 0,25 mio. kr. i 2020-budgettet til plastforsøget.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, punkt 4

  Udsættes med henblik på at undersøge mulighed for 3-beholderløsning.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et nyt notat, der vurderer forskellige løsninger med 3 beholdere pr. husstand og sammenligner løsningerne ud fra parametrene: Miljø, klima, service, økonomi, ensretning med de kommende nationale affaldsplaner samt afsætningsforhold ved ARGO. Notatet uddyber desuden forsøgsområdets demografi og præsenterer en tidsplan med elementer i selve forsøgsafviklingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 25

  Udvalget besluttede, at forsøget skal gennemføres efter det præsenterede Forsøg#2 med den præcisering, at borgerne vil få mulighed for at nedgradere 370 l. spanden til 240 l.
  Udvalget besluttede endvidere, at sagen sendes til endelig beslutning i byrådet.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 26 Tilskud til projekt med forsegling af boringer

  Beskrivelse_af_fase_2.pdf

  Pkt. 26

  Tilskud til projekt om forsegling af boringer

  Sagsnr. 88155 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved udførelse af boringer til vandindvinding og miljøundersøgelser kan der i nogle situationer være risiko for spredning af forurening ved den nuværende praksis for forsegling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune yder et tilskud på 15.000 kr. ex moms til projektet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Etablering og sløjfning af boringer skal følge kravene i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer på land. Herunder er der krav til, at boringerne skal afproppes så ”de oprindelige jordlags vandstandsende evne retableres, således at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner”. Det er kommunerne, der meddeler tilladelse til og fører tilsyn med udførelse og sløjfning af boringer.
  De metoder, som anvendes i dag, kan i nogle situationer være behæftet med usikkerhed i forhold til, at sikre at forurening eller terrænnært grundvand ikke spredes ned langs boringen. Boringerne kan i værste fald udgøre en risiko for grundvandet ved nuværende praksis. Miljøstyrelsen har fået udført et projekt, som skulle fastlægge ”best practice” for forsegling af boringer.
  De fire rådgivende ingeniørfirmaer Cowi, Orbicon, Niras og Geo ønsker at igangsætte fase 2, som er prissat til 911.000 kr. Miljøstyrelsen har bevilget 500.000 kr. til projektet mens Region Midt, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Helsingør Kommune, Rotek og Dantonit samlet set har finansieret yderligere 220.000 kr.
  Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for at sikre en endnu bedre beskyttelse af grundvandet, at der oparbejdes det bedst mulige vidensgrundlag om, hvordan boringer forsegles bedst muligt. Dette er vigtigt på et national niveau, og det er overraskende, at staten ikke kan finde den nødvendige finansiering til opgaven. Som kommune har vi behov for at kunne anvise, hvordan boringer kan udføres, så der er størst mulig beskyttelse mod forurening. Forvaltningen anbefaler derfor, at Roskilde Kommune yder et tilskud på 15.000 kr. til projektet.
  Ved at bidrage til projektet vil kommunen blive del af en følgegruppe og få mulighed for at kommentere udkast til endelig afrapportering, så resultaterne kan bruges af landets kommuner.
  De rådgivende ingeniørfirmaer er i kontakt med andre mulige bidragsydere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da beløbet finansieres via de afsatte driftsmidler til jordforurening.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 27 Tilladelse til prøvepumpning og etablering af ny boring til Værebro Vandværk

  Udkast_til_tilladelse.pdf

  Pkt. 27

  Tilladelse til prøvepumpning og etablering af ny boring til Værebro Vandværk

  Sagsnr. 317130 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Værebro Vandværk har ansøgt om tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt en foreløbig indvindingstilladelse. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse (se bilag 1).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Værebro Vandværk har en samlet indvindingstilladelse på 140.000 m3/år og forsyner ca. 946 ejendomme. Vandværket ønsker at etablere en ny indvindingsboring for at øge forsyningssikkerheden, så vandværket er bedre sikret mod grundvandsforurening. Vandværket har tre eksisterende indvindingsboringer, hvor der i to af dem er konstateret indhold af pesticidnedbrydningsprodukterne BAM og DMS.

  I første omgang søger vandværket om tilladelse til at etablere en ny boring samt en foreløbig indvindingstilladelse, således at de kan udføre prøvepumpning af boringen samt tage analyser af grundvandet. Viser undersøgelserne, at boringen er egnet til vandindvinding, vil Værebro Vandværk efterfølgende søge om en endelig tilladelse til at indvinde mellem 60.000-75.000 m3/år fra boringen. Vandværket ønsker ikke at ændre på den samlede tilladte indvindingsmængde på 140.000 m3/år. Den endelige indvindingstilladelse vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.
  Boringen ønskes etableret på matrikel 7a, Jyllinge By, Jyllinge. Arealet er udlagt som offentligt grønt område og ejes af Roskilde Kommune. Aftalegrundlag om drift og vedligeholdelse af arealet omkring boringen fremgår af tilladelsens bilag 3.

  Ca. 160 meter fra borestedet ligger Jyllingehøj Vandværks to indvindingsboringer. Forvaltningen vurderer, at det i forbindelse med Værebro Vandværks ansøgning er godtgjort, at Jyllingehøj Vandværks indvinding ikke forventes at blive påvirket væsentligt af en eventuel ny indvinding. For at sikre dette har forvaltningen bl.a. stillet vilkår om, at Værebro Vandværk under prøvepumpningen af den nye boring, efter aftale med Jyllingehøj Vandværk, skal foretage pejling af vandstanden i Jyllingehøj Vandværks to boringer. Viser prøvepumpningen, at indvinding fra den nye boring har en væsentlig påvirkning i forhold til Jyllingehøj Vandværks mulighed for fortsat indvinding, vil dette have indflydelse på, hvorvidt Værebro Vandværk kan få en endelig indvindingstilladelse.
  Forvaltningen har sendt et udkast til tilladelse i partshøring hos ansøger, Jyllingehøj Vandværk og Jyllinge Vandværk fra den 19. december 2019 til den 10. januar 2020. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Jyllingehøj Vandværk. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger til høringssvaret fremgår af tilladelsens bilag 4. Forvaltningen har på baggrund heraf foretaget mindre ændringer i tilladelsen. Forvaltningen vurderer ikke, at ændringerne giver anledning til fornyet partshøring.
  Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En eventuel klage vil have opsættende virkning for tilladelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 27

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 28 Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

  Udkast_til_hoeringssvar_Hedehusene_grusgrav_ved_vindinge.pdf

  Pkt. 28

  Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

  Sagsnr. 311725 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland med bemærkninger til miljøkonsekvensrapport og udkast til gravetilladelser for de fremtidige graveområde ved Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af den eksisterende råstofindvinding i graveområdet ved Vindinge. Projektområdet udgør samlet ca. 220 ha. Miljøkonsekvensrapporten omfatter udelukkende de 72 ha., som ikke er omfattet af de gældende gravetilladelser. Miljøkonsekvensrapport og udkast til gravetilladelser er sendt i offentlig høring med svarfrist den 6. februar 2020.
  Samlet set omfatter de to udkast til gravetilladelse et areal på 189 ha i Roskilde Kommune, heraf en årlig indvinding på 900.000 m3 i Hedehusene nord (maksimalt ca. 13% under grundvandsspejlet), og 500.000 m3 i Hedehusene syd (maksimalt ca. 16% under grundvandsspejlet).
  Roskilde Kommune har den 7. november 2018 og den 8. november 2019 tidligere fremsendt bemærkninger til dels debatoplæg for miljøkonsekvensvurdering og dels udkast til miljøkonsekvensrapporten. Roskilde Kommune ønsker en alternativ løsning til den i miljøkonsekvensrapporten anbefalede transportvej ligesom kommunen ønsker en ændring af graveplanerne og den skitserede tidsplan for slutretablering.
  Forvaltningen har udarbejdet brev med indarbejdelse af udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet den 14. januar 2020, punkt 13, og med bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapporten og gravetilladelser (se bilag), hvor de væsentlige forhold er:
  ̵ Fælles rækkefølgeplan for hele graveområdet
  ̵ Størst mulig retablering løbende
  ̵ Alternativ transportvej skal vurderes
  ̵ Kommunen bemærker, at spidsbelastningssituationer ikke er belyst i udredning af trafikale påvirkninger. Kommunen er usikker på, om der i fremtiden vil opstå trafikale problemer, der skal afhjælpes i krydset Store Hedevej/Købenshavnsvej
  ̵ Der skal kunne stilles særlige vilkår, som sikrer mod støvgener for relevante delområder
  ̵ I miljøkonsekvensrapporten og baggrundsnotatet vedrørende grundvand mangler der at blive inddraget eksisterende viden om grundvandskemi i områderne
  ̵ Graveområdet går ind over forureningskortlagte arealer, hvorfor det skal indgå i miljøvurderingen, hvordan det sikres at disse, under gravearbejdet, ikke udgør en øget potentiel forureningsrisiko for grundvandet
  Høringssvaret indeholder i bilag 1 en situationsplan, som anskueliggør den af kommunen foreslåede rækkefølgeplan, da det af hensyn til borgerne ønskes, at Regionen inddrager denne i miljøvurderingen. Dette vil således medføre en væsentlig forkortelse af perioden, hvor transport af råstoffer vil foregå langs med Vindinge og under Østre Vindingevej. En alternativ transportvej med udkørsel i det sydøstlige hjørne af det sydlige graveområde skal i stedet inddrages i vurderingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 28

  A stillede ændringsforslag således:
  " Forvaltningens udkast til høringsvar godkendes med følgende ændringer, da det noteres, at indvinderen peger på disproportionalitet i de økonomiske konsekvenser ved det alternative forslag til høringssvar for indvinding og transport af grus i området behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.
  På denne baggrund ønskes følgende tilføjet høringssvaret”Områderne udlagt til råstofindvinding syd for Østre Vindingevej indvindes hurtigst muligt, og at der reetableres, så transport af råstoffer tæt på Vindinge under Østre Vindingevej afsluttes inden for en kortere årrække. Der skal fortsat være stærk fokus på mest mulig løbende reetablering, samt på at generne fra støv og støj reduceres mest muligt. Der skal laves en fælles rækkefølgeplan og reetableringsplan, som beskrevet i hensigtserklæringen for råstofindvinding ved Vindinge.
  Arealet, som der allerede indvindes råstoffer fra syd for Østre Vindingevej samt matriklerne 26g, 26æ og 26 Vindinge By, Vindinge, indvindes først.
  At transport under Øster Vindingevej reduceres og der skal eftersøges en alternativ rute for transport, så Vindinge Nord graven kan lukkes hurtigst muligt. Der skal rette henvendelse til Hedelands bestyrelse med henblik på at finde en alternativ udkørsel gennem Hedeland til det sydlige ansøgte areal.
  At Roskilde Kommune i samarbejde med Region Sjælland sikrer at borgerne udsættes for mindre støj, støv og trafik jf. grusgraven.
  At der færdiggraves helt og reetableres flere områder, for at mindske størrelsen af åbne råstofgrave"
  Som følge af ovennævnteudgårfølgende af høringssvaret,
  s.1:”og disse beslutninger er indarbejdet i dette høringssvar”.
  s.1:”tre”
  s.2: ”Alternativ transportvej skal vurderes(….) ved Vindinge”
  s.3: ”På den baggrund(….)det åbne gravefelt.”
  s.4: ”Figur 1 (….) Udlagt i råstofplanen)”
  ”foreslåede grave- og efterbehandingsplan”
  ”At udgravning sker efter vist rækkefølgeplan i tre etaper.”
  ”…og inden for 4 år (….) afsluttet i 2021.)”
  ”Reduktion af tung trafik (….) for borgere i Vindinge.”
  s.5 ”I det følgende (….) ved Vindinge)”
  ”på baggrund af ovenstående (….) sydøstlige hjørne af dette område.”
  s.6 ”Såfremt indvinderen (…..) den konkrete sag.”
  ”Roskilde Kommune ønsker (….) denne i miljøvurderingen.”
  ”Såfremt man i Miljøkonsekvensvurderingen (…)ud for matr. 15b, Vindingeby, Vindinge”
  s.7 ”I forbindelse med (…) Vindinge skole ikke forringes.”
  s.8 ”…. I relation til, (….) anbefalede alternative løsning.”
  s.11 ”…. I relation til, (….) anbefalede alternative løsning.”
  s.12 ”I gravetilladelsen omhandler (….) alternativ adgangsvej for grusgrav syd)
  s.13 ” …… den foreslåede.”
  Bilag 1
  Tilføjet:
  s. 1 ”Klima- og Miljøudvalget har den 6. februar 2020behandlet kommunens høringssvar. Beslutningen er følgende:”
  s.1 ”to
  s. 4 ”At delområder,hvorfra der ikke længere indvindes grus, reetableres så hurtigt som muligt.”
  s. 12 ”Der ønskes at man i rækkefølgeplanen prioriterer grus indvinding syd for Østre Vindingevej, så den interne transportvej langs Stærkendevej kan nedlægges så snart som muligt.”
  s. 13 ”… udarbejdelse af en opdateret .” "
  A's ændringsforslag blev sat til afstemning: For stemte A, B og C. Imod stemte O, V og Ø. Hermed blev forslaget godkendt.
  Venstre, Enhedslisten og DF kan ikke tiltræde flertallets beslutning, "idet V, Ø og O ønsker at fastholde udvalgets protokol fra mødet den 14. januar 2020, idet der skal laves en fælles rækkefølgeplan og reetableringsplan, som beskrevet i hensigtserklæringen for råstofindvinding ved Vindinge.
  Arealet, som der allerede indvindes råstoffer fra syd for Østre Vindingevej samt matriklerne 26g, 26æ og 26 Vindinge By, Vindinge, indvindes først, og senest skal være færdigindvundet ultimo 2020, hvorefter der kan reetableres primo 2021.
  At transport under Øster Vindingevej reduceres og der findes en alternativ rute for transport, så Vindinge Nord graven kan lukkes hurtigst muligt. Roskilde Kommune skal rette henvendelse til Hedelands bestyrelse med henblik på at finde en alternativ udkørsel gennem Hedeland til det sydlige ansøgte areal.
  At Roskilde Kommune i samarbejde med Region Sjælland sikrer at borgerne udsættes for mindre støj, støv og trafik jf. grusgraven.
  At der færdiggraves helt og reetableres flere området, for at mindske størrelsen af åbne råstofgrave.
  Derfor støtter V, Ø og O forvaltningens indstilling i sagen og det vedlagte svarudkast og begærer sagen i byrådet."
  Udvalget beslutter, at der skrives til regionen og bedes om udsættelse af høringsfristen og oplyses om protokollen fra udvalgsmødet.
  Ø ønsker følgende bemærkning medsendt til Regionen: "Ø finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet."
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 29 Beslutning om igangsætning af administrationsgrundlag vedr. kystbeskyttelsessager

  Pkt. 29

  Beslutning om igangsætning af administrationsgrundlag vedr. kystbeskyttelsessager

  Sagsnr. 250157 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil i 2020 udarbejde en analyse af udvalgte kyststrækninger i kommunen samt udarbejde et administrationsgrundlag for kystbeskyttelsessager, herunder at sikre beskyttelse af kystlandskabet.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forvaltningen igangsætter følgende i 2020:

  1. Udarbejdelse af en analyse af behovet for kystbeskyttelse, tekniske løsninger og påvirkning af naboejendomme, under hensyntagen til at adgang langs kysten sikres.
  2. En registrering af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg.
  3. Udarbejdelse af et administrationsgrundlag, der forelægges Klima- og Miljøudvalgets behandling.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede ved møde den 2. april 2019, punkt 47, at godkende delegation til forvaltningen i kystbeskyttelsesopgaver. I sagen blev det også besluttet ikke at igangsætte en registrering af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg.
  I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger om kystbeskyttelse, har det vist sig, at der i en række tilfælde er etableret kystbeskyttelse på ejendomme, som ikke har søgt om forudgående tilladelse. Både ansøgte (nye) kystbeskyttelsesanlæg og eksisterende anlæg vil kunne påvirke strand og kystprofilen samt naboejendomme negativt og på sigt vanskeliggøre eller fjerne adgangsmuligheden langs kysten.
  For at sikre, at kystbeskyttelsessagerne behandles ensartet, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at udarbejde et administrationsgrundlag. Som grundlag for et administrationsgrundlag er der behov for en registrering af de nuværende forhold samt en analyse af værdier langs kysten og behovet for sikring i forhold til erosion og oversvømmelse. Endvidere mulige tekniske løsninger og deres indvirkning på strand- og kystprofilen samt konsekvensen af de forskellige typer af anlæg.
  Et administrationsgrundlag vil sikre en ensartet sagsbehandling, og det vil bl.a. også give mulighed for en sikring af den offentlige adgang til kysten.
  Forvaltningen vil underrette samtlige lodsejere, der bliver omfattet af registreringen, om, at kommunen vil foretage en registrering, og hvordan vi forholder os til de indkomne data.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da arbejdet finansieres via driften.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 29

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 30 Dagsorden for møder i Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomhed 2020

  Pkt. 30

  Dagsorden for møder i Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomhed 2020

  Sagsnr. 301015 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Her fremlægges forslag om møder i Koordineringsgruppen for Klima- og Miljøudvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. første møde afholdes den 21. april 2020 kl. 17:00-18:30 med Fors’ bestyrelse om fjernvarmen i Roskilde – grøn omstilling og selskabsøkonomi.
  2. andet møde afholdes den 30. september 2020 kl. 15-16:45 med dagsorden som fremgår nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af Handleplan for Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 blev det besluttet at videreføre Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomheder som et vigtigt element i det aktive ejerskab af de fælleskommunale energi- og forsyningsselskaber.
  Koordineringsgruppen består af byrådsmedlemmer, der sidder i kommunalt eller fælleskommunalt energi-, forsynings- og/eller affaldsselskab samt Klima- og Miljøudvalget.
  Formålet med gruppen er at understøtte koordinering, samarbejde samt kendskab selskaberne og kommunen imellem i forhold til både strategier og konkrete projekter.
  Koordineringsgruppen skal have fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i. Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt.
  På baggrund af dialog med Fors afholdes der den 21. april fællesmøde mellem Fors' bestyrelse og Klima- og Miljøudvalget med henblik på at drøfte perspektiver på udfordringerne med udbredelsen af fjernvarmen i Roskilde (grøn omstilling og selskabsøkonomi). Det foreslås, at dette møde gør det ud for årets første møde i Koordineringsgruppen for forsyningsvirksomheder i 2020.
  Forvaltningen foreslår, at det andet møde afholdes den 30. september kl 15, hvor følgende temaer indgår:

  1. Aktuelt om national klimalov og klimahandlingsplan
  2. Kommunens deltagelse i DK2020, herunder nye initiativer i forhold til energiforsyning
  3. Aktuelle temaer i Fors, ARGO og VEKS

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 31 Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Notat_Status_paa_Afbureaukratisering_2019_-_KMU.pdf

  Pkt. 31

  Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Sagsnr. 293655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget fik i december 2018 en status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der aflægges ligeledes en status for projektets arbejde i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.
  Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2019 er der gennemført forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger.
  Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. I 2019 har post doc Tina Ølgaard Bentzen fulgt 2 cases fra Skole og Børn. Erfaringerne fra 2019 viser, at 52 ud af 126 medarbejderforslag til løsninger er gennemført, samtidig med, at der er sket en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning ledelse har for gennemførelse af afbureaukratiseringsforslag. Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser ”Skriv så borgerne forstår”, og der er planlagt aktiviteter, så vi når hele vejen rundt i organisationen.
  Det hidtidige fokus i projektet har været at gå bredt ud i direktørområderne og iværksætte særlige interviews eller møder for at finde frem til mulige løsninger. Derudover er gennemført en større analyse af administrationen ift. arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver. Denne analyse indgår i det fremadrettede arbejde i signaturprogrammet sammen med en øget opmærksomhed på automatisering af arbejdsgange. Den medarbejderrettede del af projektet vil fremadrettet blive en del af ledelsesopgaven, således at der arbejdes med at forenkle arbejdsgange lokalt og som en del af organisationskulturen. Dermed indarbejdes afbureaukratisering i de eksisterende mødeflader.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 5

  Sagen sendes til høring i fagudvalgene inden den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Status på Afbureaukratisering 2019 fremsendes til udvalget til høring jf. Økonomiudvalgets beslutning

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 31

  Drøftet.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 32 Orientering om opfølgning på energikonferencen den 11. november 2019

  Pkt. 32

  Orientering om opfølgning på energikonferencen den 11. november 2019

  Sagsnr. 321348 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på energikonferencen orienterer forvaltningen om det videre arbejde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. november 2019 afholdt Roskilde Kommune energikonference. På konferencen deltog Klima- og Miljøudvalget, de kommunale energiselskaber Fors, VEKS og ARGO samt bestyrelsesmedlemmer i selskaberne, Klimarådet samt forvaltningen.
  Med udgangspunkt i oplæg fra Fors, VEKS, ARGO og forvaltningen blev udfordringer og muligheder i forbindelse med implementering af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 drøftet, herunder særligt de nye mål i planen om en CO2-neutral fjernvarme i 2030 og individuel opvarmning i 2035. Endvidere blev erfaringer med tidligere projekter præsenteret.
  I drøftelsen på energikonferencen blev der fremhævet flere konkrete indsatsområder og analyser, der skal bringe arbejdet med Strategisk Klima- Energiplan 2019-2022 videre. På kort sigt blev tiltag for at få plasten ud af affaldet, konvertering af naturgas til fjernvarme, udbredelse af kollektive og individuelle varmepumper inkl. hybridvarmepumper især nævnt, mens omstilling af transport, arealanvendelse og landbrug blev anført som væsentlige udfordringer på længere sigt.
  Forvaltningen vil som opfølgning på konferencen i dialog og samarbejde med selskaberne udarbejde en række analyser til brug for det videre arbejde. Det er aftalt, at følgende analyser bliver drøftet på embedsmandsniveau og dernæst forelagt Klima- og Miljøudvalget:
  - Mulighed for udbredelse af fjernvarme i Vindinge og sammenkobling af Veddelev og Vor Frue til det centrale fjernvarmesystem
  - Fjernvarme uden rør (individuelle varmepumper på kollektiv vis)
  - Decentral fjernvarme i de øvrige gasbyer
  - Decentral fjernvarme i nye byudviklingsområder
  - Fjernkøling
  Endvidere er der allerede i regi af Energi på Tværs en analyse i gang vedr. damvarmelager ved ARGO. Både kommunen og selskaberne er repræsenteret i dette arbejde, som forventes færdigt i 3. kvartal 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens del af udgifter til eventuel ekstern konsulentbistand på dele af analyserne vil blive afholdt af driftsbudgettet til strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 32

  -
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 33 Orientering om økonomien i de kommunale affaldsordninger

  Notat_om_oekonomien_i_de_kommunale_affaldsordninger.pdf

  Pkt. 33

  Orientering om økonomien i de kommunale affaldsordninger

  Sagsnr. 327753 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det blev på Byrådsmødet den 30. oktober 2019, punkt 239, besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en orientering om økonomien i Roskilde Kommunes affaldsordninger til Klima- og Miljøudvalget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ønsket en sag på et Klima- og Miljøudvalgsmøde med opdraget; "Der er i drøftelserne om at medtage plastik i affaldssorteringsordningen blevet udtrykt et ønske om at få mere viden om økonomien i affaldssorteringsordningen, som medfører stigninger i taksterne år efter år og aldrig det modsatte. Derfor vil Klima- og Miljøudvalget på et kommende møde sætte en sag på dagsordenen med det formål at skabe en større viden om økonomien i Roskilde Kommunes affaldsordning, og om hvorvidt der kan skabes effektiviseringer."
  Grundlæggende kan de samlede ordningers udgifter beskrives som stigende over de seneste år – af flere årsager:
  - Der ønskes nye ordninger med flere og bedre muligheder for sortering.
  - Flere fraktioner kræver flere beholdere med efterfølgende mere service og drift.
  - Flere fraktioner kræver flere biler og mere mandskab.
  - Flere fraktioner kræver flere afsætningskanaler og koster, som hovedregel, mere i behandlingsafgifter, end dengang det meste endte til nyttiggørelse i fjernvarmen.
  Langt størstedelen af de opgaver, som løses i Roskildes Kommunes kommunale affaldsordninger, har været i udbud – og forventes derfor at være så gode som markedet kan tilbyde - set i forhold til miljø, kvalitet, service og pris.
  Forvaltningen vil på mødet gennemgå de enkelte ordninger på slides.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, punkt 14

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 33

  -
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 34 Orientering om den videre plan for at reducere lugtgener

  Estimeret_tidsplan_for_regulering_af_Solum_Roskilde_AS.pdf

  Pkt. 34

  Orientering om den videre plan for at reducere lugtgener

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Solum Roskilde A/S har fremsendt et udkast til en handleplan for reduktion af lugtgenerne. Forvaltningen har efterfølgende opfordret virksomheden til at overveje yderligere tiltag. For at sikre en snarlig og effektiv løsning af lugtproblematikken agter forvaltningen desuden at varsle påbud om ændrede/nye vilkår i Solums miljøgodkendelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen er tidligere behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 3. december 2019, punkt 169.
  Solum Roskilde A/S har den 11. december 2019 uopfordret fremsendt et udkast til en handleplan for reduktion af lugtgenerne.
  Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at de tiltag, som p.t. fremgår af handleplanen, ikke med sikkerhed kan forventes at reducere lugten i tilstrækkelig grad til, at miljøgodkendelsen kan overholdes.
  Forvaltningen har derfor opfordret Solum Roskilde A/S til at overveje supplerende tiltag og fremsende en eventuel opdateret handleplan inden den 21. februar 2020.
  For at sikre en snarlig og effektiv løsning af den nuværende lugtproblematik, planlægges et varsel af påbud efter §41 i Miljøbeskyttelsesloven om yderligere skærpede vilkår og/eller ændrede vilkår at blive forelagt udvalget til behandling på mødet den 31. marts 2020. Vilkårene fastsættes på baggrund af virksomhedens eventuelle oplysninger/bemærkninger til påbudsvarslet og vurderinger fra forvaltningens rådgiver, som er specialist indenfor kompostering.
  Det endelige påbud planlægges forelagt udvalget til behandling på mødet den 5. maj 2020. Estimeret tidsplan for regulering af Solum Roskilde A/S er vedlagt som bilag.
  Hvis det mod forventning skulle vise sig, at de påbudte vilkår ikke kan reducere lugten tilstrækkeligt, har forvaltningen mulighed for at meddele påbud om yderligere vilkårsændringer efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 34

  -
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 35 Orientering om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Pkt. 35

  Orientering om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Sagsnr. 276420 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med en strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er blevet orienteret af Fors A/S om det indledende arbejde og orienterer nu om arbejdet, da Lejre Kommunes Tekniske Udvalg også orienteres om arbejdet.
  Strukturplanen sigter mod at effektivisere Fors A/S´ drift og er også drevet af, at nogle anlæg i Lejre Kommune har et fremtidigt behov for modernisering og effektivisering, da flere anlæg er nedslidte.
  Roskilde Kommune har interesse i sagen og er nu involveret i arbejdet med strukturplanen, da nogle af de mulige og skitserede scenarier for en ny strukturplan omfatter Fors A/S´ spildevandsanlæg beliggende i Roskilde Kommune (Bjergmarken og Viby). Hvis anlæg i Lejre Kommune nedlægges, kan det medføre tilledning og rensning på hhv. Bjergmarken og Viby Renseanlæg. Endvidere kan strukturplanen have betydning for vandkvaliteten og den hydrauliske belastning af vandløb, som løber gennem Roskilde Kommune.
  Der er tale om foreløbige scenarier i udkast, som alle parter er enige om ikke er færdige i deres udformning. Der er på mødet mellem forvaltningerne i Lejre og Roskilde kommuner og Fors A/S aftalt, at strukturplanen skal udarbejdes i fællesskab.
  Strukturplanen bør udarbejdes, så der er en afvejning af miljø, klimatilpasning og økonomi. Endvidere bør der tages hensyn til, at Bjergmarkens Renseanlægs restkapacitet ikke reduceres, så Roskilde Kommunes byudvikling/-fortætning og erhvervsudvikling ikke bremses, og at der sker en rimelig afregning mellem de relevante spildevandsselskaber i Fors A/S, såfremt rensningen skulle komme til at foregå på Bjergmarken eller Viby renseanlæg.
  Afsluttende kan det oplyses, at hvis Roskilde Kommunes renseanlæg indgår som en del af strukturplanen, kan den ikke gennemføres, uden at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i begge kommuner, og at et eventuelt tillæg til spildevandsplanen i Roskilde Kommune vil blive forelagt til politisk behandling i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 35

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 36 Orientering om BNBO og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Pkt. 36

  Orientering om BNBO og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 213655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om forestående opgave om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgsmøde den 5. februar 2019, punkt 23, orienterede forvaltningen om tillægsaftale til pesticidstrategi 2017 – 2021.
  Med baggrund i denne tillægsaftale er der foretaget en ændring af lov om vandforsyning, som er trådt i kraft 1. januar 2020.
  Med denne lovændring pålægges kommunerne at:
  - Vurdere og indberette behovet af indsatser indenfor BNBO i forhold til forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
  Af bekendtgørelsen om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning fremgår, at kommunerne i så vidt muligt grad skal afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne indenfor BNBO.
  I Roskilde Kommune er der lavet en ressourceopgørelse, som viser, at der vil være tale om ca. 80 lodsejere i de udpegede BNBO med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og en estimeret økonomisk kompensation på ca. 30 mio. kr., som skal betales over vandtaksterne, såfremt der indgås aftaler eller senere meddeles påbud.
  I 2022 vil Miljø- og Fødevareministeriet gennemføre en evaluering af den kommunale indsats. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen indenfor BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.
  Forvaltningen indgår i foråret 2020 i et samarbejde med kommunerne i Region Sjælland om at udarbejde forslag til arbejdsprogram og administrationsgrundlag som skal danne grundlaget for, hvordan kommunerne kan sikre en god og ensartet proces for opgaven. Administrationsgrundlaget vil bl.a. forholde sig til:
  - Metode til risikovurdering.
  - Proces for frivillige aftaler under hensynstagen til ressourceforbruget.
  - Rammer for frivillige aftaler, herunder aftaleformer.
  Forvaltningen forventer hermed at kunne forelægge et administrationsgrundlag samt en overordnet procesplan til beslutning inden sommerferien 2020.
  Sideløbende med processen omkring BNBO vil forvaltningen genoptage arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Forvaltningen forventer, at der afholdes nyt møde i grundvandskoordinationsforum i maj 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Dog fremgår det af bemærkninger til lovforslaget, at DUT-kompensation til kommunerne aftales i lov - og cirkulæreprogram 19/20, og at de administrative omkostninger for kommunerne i perioden 2019-2022 udgør 41,1 mio. kr., hvilket for Roskilde vurderes at svare til 577.000 kr. Kommunerne er ikke endnu blevet kompenseret og dette forventes at ske i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 36

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 37 Orientering om udvikling i bekæmpelsen af rotter på øer og holme

  Pkt. 37

  Orientering om udvikling i bekæmpelsen af rotter på øer og holme

  Sagsnr. 329271 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med rottebekæmpelsen på Lilleø og holmene i Roskilde Fjord.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Aktuel bekæmpelse

  Bekæmpelsen af rotter på Lilleø har de sidste par år bestået af en kombination af smækfælder (Roskilde Kommune) og afskydning af rotter (Jyllinge Jagtforening). Ved afskydning er der blevet benyttet både lyddæmper og termisk sigte. Rotterne er blevet skudt efter solnedgang, hvor rotterne er mest aktive. Der har ikke været udlagt gift
  siden 2012.

  Resultat

  Resultatet med den hidtidige bekæmpelse er, at rottepopulationen har været holdt nede, men det har ikke været muligt fuldstændigt at udrydde rotterne på Lilleø, og derfor er populationen stigende. Der har i de sidste måneder været aflivet over 100 rotter på Lilleø, heraf 30 stk. i januar 2020.
  Naturstyrelsen foretager årlige optællinger af fugleredepladser og oplyser, at der kan ses en direkte sammenhæng mellem forekomsten af rotter på Lilleø og antallet af
  redepladser på øen. Derfor er det målet at gøre Lilleø rottefri.

  Kildebekæmpelse med gift

  Så længe der er rotter på Lilleø, er der risiko for spredning til området omkring fiskerihavnen i Jyllinge.
  Lilleø bliver græsset af får fra 1. maj, og der er ynglende fugle fra 1. april. Derfor er det et tiltag, der skal udføres hurtigst muligt. Dette for at få rotterne væk inden yngletiden starter og for at kunne begrænse giftudlægningen til et minimum, mens der er andre dyr på øen.
  Normalt er det ikke tilladt at benytte gift til bekæmpelse i større afstand end 10 m fra bebyggelse, men når der er tale om en kildeplads, der kan forårsage forekomster af rotter i Jyllinge, er der mulighed for at se bort fra denne restriktion. Kildepladsbekæmpelsen sker på baggrund af konsultation med Miljøstyrelsen.

  Tidsplan

  Udlægningen af gift forventes at starte i uge 5 med ugentlige tilsyn af rottebekæmperen. De frivillige fra jagtforeningen kommer også næsten dagligt på øen og melder tilbage til forvaltningen, hvis de ser tomme fælder. Der sker desuden indsamling af de døde rotter for at mindske risikoen for sekundær forgiftning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Udgifterne afholdes af rottekontoen, som finansieres gennem rotteafgiften, som en del af Roskilde Kommunes forpligtelse til rottebekæmpelse. Bekæmpelse på øerne er en ekstraydelse, som er indeholdt i kontrakten med bekæmpelsesfirmaet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 37

  Udsættes.
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 38 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 38

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 38

  -
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 39

  -
  Fraværende:
  Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
  Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.