You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 6, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 157 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 157

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 157

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 158 Besparelser på buslinjer i Region Sjælland

  Invitation_til_droeftelse_af_Region_Sjaellands_besparelser_paa_den_kollektive_trafik.pdf Brev_til_Region_Sjaelland_om_besparelser_paa_kollektiv_transport.pdf Notat_om_Region_Sjaellands_besparelser_paa_busomraadet_2018-2021.pdf

  Pkt. 158

  Besparelser på buslinjer i Region Sjælland

  Sagsnr. 311743 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om ”forenkling af erhvervsfremmesystemet”, som flytter opgaver og tilskud fra regionerne. Da en del af tilskuddet til Region Sjælland bruges på bus- og togdrift, fortager Region Sjælland en række besparelser på dette område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagt brev til Region Sjælland godkendes. Brevet er fremsendt administrativt med forbehold for politisk behandling.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om ”forenkling af erhvervsfremmesystemet” som flytter opgaver vedrørende erhvervs- og turismefremme fra regionerne. For Region Sjælland betyder det, at budgettet til regional udvikling på 112 mio. kr. til regional udvikling fjernes, hvilket er mere end de 72 mio. kr., som bruges på erhvervsfremme. Som konsekvens heraf har Region Sjælland besluttet at spare 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020 på driften af den regionale kollektive transport.
  Region Sjælland lægger op til at kommunerne kan overtage og videreføre de linjer, som regionen ikke længere vil finansiere. For Roskilde Kommune vil det betyde udgifter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. årligt fra 2019, men det vil være kompliceret at samle de øvrige kommuner og Region Hovedstaden, som linjerne kører I, om i fællesskab at videreføre linjerne.
  Region Sjælland har planlagt besparelser på følgende områder i Roskilde Kommune:
  Linje 91N, 93N og 98N nedlægges:
  Linje 93N betjener strækningen Roskilde St. – Københavns Rådhusplads med i alt 15 ugentlige afgange, hvor især afgangene fra København natten efter fredag og lørdag er vigtige, da her er meget få supplerende togafgange. Derudover er 93N eneste mulighed for kollektiv transport til de virksomheder langs Københavnsvej, som har døgnbemanding. Linje 98N betjener strækningen mellem Roskilde St. og Frederikssund St. via Hornsherred med i alt 4 ugentligt afgange (to natten efter fredag og to natten efter lørdag). Linje 91N betjener strækningen mellem Hillerød og Greve, via Jyllinge, Gundsømagle, Roskilde og Vindinge.
  Linje 93N kører i Roskilde Kommune og Region Hovedstaden. Bussen har 64.165 passager årligt, en selvfinansieringsgrad på 48% og Region Sjællands besparelse ved nedlæggelse udgør 0,2 mio. kr. årligt. Roskilde Kommunes andel er anslået til 0,1 mio. kr. af Movia.
  Linje 98N kører i Lejre og Roskilde kommuner, samt Region Hovedstaden. Bussen har 9.444 passager årligt, en selvfinansieringsgrad på 43 % og Region Sjællands besparelse ved nedlæggelse udgør 0,2 mio. kr. årligt. Roskilde Kommunes andel er anslået til 0,1 mio. kr. af Movia.
  Linje 91N kører i Greve og Roskilde kommuner, samt Region Hovedstaden. Bussen har 10.798 passager årligt, en selvfinansieringsgrad på 44 % og Region Sjællands besparelse ved nedlæggelse udgør 0,3 mio. kr. årligt. Roskilde Kommunes er anslået til 0,1 mio. kr. af Movia.
  Region Sjælland har inviteret borgmester Joy Mogensen udvalgsformand Karim Arfaoui til møde d. 31. oktober om de forestående besparelser og nedlæggelse af buslinjer, der forventes indfaset i løbet af 2019. Der vil på udvalgets møde blive orienteret nærmere om forløbet af dette møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. For Roskilde Kommune vil det betyde udgifter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. årligt fra 2019, men det vil samtidig kræve at de øvrige kommuner og Region Hovedstaden, som linjerne kører I, også er interesseret i at bidrage til videreførelsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 158

  Indledningsvis blev det oplyst, at det vedhæftede brev ikke er fremsendt forud for udvalgets møde, idet regionen har udskudt beslutningen til slutningen af november.

  Udvalget besluttede en mindre redigering af skrivelsens sidste afsnit, hvorefter skrivelsen afsendes til regionen. Udvalget er indstillet på at overtage sin andel af driften (300.000 kr./årligt) af natbusserne om nødvendigt, idet det forventes at kunne afholdes inden for udvalgets ramme til busdrift og ikke medfører serviceforringelser andre steder i busdriften. Udvalget afventer, at Region Sjælland finder en løsning for driften af natbusserne i resten af 2019.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 159 Tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Gl. Himmelev Vandværk

  Bilag_1_Tillaegsskendelse_til_Gl._Himmelev_Vandvaerks_vandindvindingstilladelse.pdf

  Pkt. 159

  Tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Gl. Himmelev Vandværk

  Sagsnr. 91917 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gl. Himmelev Vandværk har ansøgt endelig indvindingstilladelse til en nyetableret boring. Tilladelsen indarbejdes i vandværkets nuværende indvindingstilladelse, hvilket kræver en tillægskendelse. Den nye boring skal sikre større forsyningssikkerhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Gl. Himmelev Vandværk godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gl. Himmelev Vandværk fik på Klima- og Miljøudvalgets møde i august 2016, punkt 85, fornyet tilladelse til at indvinde 100.000 m3 grundvand årligt. Vandværket ansøgte i december 2016 om at etablere en boring, hvorfra de påtænker at indvinde 50.000 m3/år. Vandværket begrunder ansøgningen med, at boringen skal erstatte den ene af vandværkets boringer (DGU Nr. 206.561), som er placeret i en indkørsel til naboejendommen i en råvandsstation under terræn. Vandværket ønsker at minimere risikoen for uheld med spild af forurenende stoffer mv. og derved opnå større forsyningssikkerhed.
  Udvalget godkendte den 7. marts 2017, punkt 58, at der blev meddelt tilladelse til etablering af boring samt midlertidig indvinding fra boringen. Vandværket har på baggrund af denne tilladelse etableret en boring, udført prøvepumpning af boringen samt taget analyser af grundvandet. På baggrund af undersøgelserne af boringen, har vandværket ansøgt om en endelig tilladelse, hvori der også gives tilladelse til at indvinde 50.000 m3/år fra boringen. Tilladelsen skal indarbejdes i vandværkets nuværende indvindingstilladelse, hvilket kræver en tillægskendelse.
  Der er i tillægskendelsen ændret i 4 vilkår, der omhandler gyldighed og indvinding, herunder indvindingsmængden, antallet af boringer, der må pumpes fra, ydelse og max. kotesænkning. Derudover er der stillet vilkår om sløjfning af den eksisterende boring DGU nr. 206.561. Se tillægskendelsen i bilag 1. Den resterende del af tilladelsen fra den 18. august 2016 er fortsat gældende.
  Forvaltningen vurderer, at indvindingstilladelse på baggrund af de opstillede vilkår ikke vil påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindinger væsentligt. Dertil kommer, at indvindingen vil ske på en mere bæredygtig metode i forhold til, at der er sat vilkår om en reduceret pumpeydelse, så der vil indvindes jævnt over døgnet, som vil mindske udsving af grundvandsspejlets niveau, og derved mindske påvirkning af grundvandskemien. Derudover vurderes det, at der ved at sløjfe boring DGU nr. 206.561 vil opnås en større forsyningssikkerhed.
  Der er ikke indkommet høringssvar i partshøringen af tillægskendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 159

  Godkendt

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 160 Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Udkast_til_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_om_etablering_af_Kontaktforum_for_Roskilde_Kommune.pdf Mail_fra_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_vedr._etablering_af_Kontaktforum_Roskilde.pdf

  Pkt. 160

  Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Sagsnr. 281235 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at oprette et Kontaktforum for Roskilde, som har til opgave at diskutere lokale emner i relation til midlertidig opbevaring af radioaktivt affald på Risø frem til 2073.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der udpeges ét eller flere byrådsmedlemmer til at deltage i Kontaktforum Roskilde
  2. udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kontaktforum blev oprettet i 2016 og skulle danne ramme for dialog mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Forvaltningen har deltaget i Kontaktforum siden oktober 2017 på baggrund af regeringens udspil om forlængelse af oplagringen af det radioaktive affald på Risø-halvøen i op til 50 år.
  Efter Folketingets beslutning (B90) om at opgradere lagerfaciliteter på Risø, så det radioaktive affald kan oplagres der frem til 2073, er det ved møde i Kontaktforum foreslået, at der fremover bør ske en opdeling af kontaktforum:
  - Kontaktforum med fokus på generel vidensopsamling
  - Kontaktforum med fokus på Roskilde Kommune og Veddelev Borger og Grundejer Forening
  - Kontaktforum med fokus på områderne for geologiske undersøgelser

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 27. september 2018 sendt en mail, se bilag, med forslag til struktur for Kontaktforum Roskilde og forespurgt, om der ud over forvaltningens deltagelse ønskes politisk repræsentation i Kontaktforum Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 160

  Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget indstiller 3 byrådsmedlemmer; Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.

  Henrik Stougaard (Ø) støtter at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og noterer sig, at der er indstillet de 3 navne, men tager forbehold herfor.
  Ad 2.: Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 161 Forslag til miljøkonsekvensrapporten for råstofindvinding ved Vindinge

  Forvaltningens_forslag_til_hoeringssvar_til_Region_Sjaelland.pdf Region_Sjaelland_-_projektbeskrivelse.pdf Arealer_som_ikke_er_udlagt_til_raastofgravning_men_indgaar_i_miljoevurdering.pdf

  Pkt. 161

  Forslag til miljøkonsekvensrapporten for råstofindvinding ved Vindinge

  Sagsnr. 311725 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland med forslag til indhold i miljøvurdering, som skal indgå i VVM processen for indvinding af råstoffer i det fremtidige graveområde ved Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar med forslag til VVM proces godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af den eksisterende råstofindvinding i graveområdet ved Vindinge. Hele projektområdet udgør ca. 220 ha., heraf er ca. 72 ha. arealer, hvor der ikke foregår råstofindvinding i dag. Heraf er 13 ha. beliggende i Høje Taastrup Kommune, mens 207 ha. er beliggende i Roskilde Kommune.
  På grund af arealets størrelse skal Region Sjælland fortage en miljøvurdering af projektet. Miljøvurderingen omfatter udelukkende de 72 ha., som ikke er omfattet af de gældende gravetilladelser. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 2.

  I bilag 1 ses udkast til brev med forslag til forhold, som bør inddrages og belyses i miljøkonsekvensrapporten. Forvaltningen har i udarbejdelsen forsøgt at inddrage de seneste bemærkninger fra Klima- og Miljøudvalget i relation til beskyttelse af grundvand ved råstofgravning.
  Forvaltningen finder, at den kommende miljøkonsekvensvurdering bør ske med udgangspunkt i råstofplanens retningslinjer. Forvaltningen forholder sig kritisk overfor, at debatoplægget indeholder forslag til at udvide råstofindvindingen på arealet nord for Stærkendevej uden for udlagt graveområde, jf. bilag 3. Det vurderes desuden at være nødvendigt med et samlet overblik over udgravning og efterbehandling af Vindinge graveområde. Graveområdet bør begrænses mest muligt, så der sker en løbende efterbehandling.
  Miljøkonsekvensrapporten bør som minimum belyse og vurdere konsekvenser i relation til alternativer for interne og eksterne veje, trafiksikkerhed, hensyn til naboer, konsekvenser for grundvand og overfladevand, landskabsmæssige påvirkninger samt konsekvenser for natur og dyreliv.
  I rapporten skal desuden indgå vurdering af konsekvenser af ikke at udvide graven (0-alternativ som angivet i VVM regler), samt muligheder for i stedet at genanvende råstoffer eller grave andre steder, herunder uden for kommunen (alternativer som angivet i VVM regler).
  Afslutningsvist forventes det, at regionen sikrer, at der benyttes den nødvendige faglige ekspertise i vurderingerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 161

  Godkendt med enkelte justeringer i høringssvaret.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 162 Udvidelse af råstofgraveperiode for Svogerslev Syd

  Forvaltningens_forslag_til_hoeringssvar_til_region_Sjaelland.pdf Nymoelles_ansoegning_om_forlaengelse_af_gravetilladelse.pdf

  Pkt. 162

  Udvidelse af råstofgraveperiode for Svogerslev Syd

  Sagsnr. 255900 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland omkring den ansøgte udvidelse af perioden for råstofgravning i Svogerslev Syd, Ledreborg Allé 75.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om forlængelse af indvinding godkendes jf. bilag 1 og 2.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustri A/S har, som ejer, søgt om 5 års forlængelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 32, 33c, 35, 36, 37a Engmarken, Roskilde jorder beliggende ved Ledreborg Allé 75. Ansøgningen gælder tillige matr. nr. 29, som kommunen ejer. Den samlede ejendom udgør 17,4 ha, hvoraf ca. 6 ha ejes af kommunen. Råstofproduktion bliver op til 150.000 m3 pr. år, hvor 130.000 m3 indvindes under grundvandsspejlet.
  Hele arealet fremstår i dag som en igangværende råstofgrav, hvor alt muldjord er afrømmet og oplagt i volde langs kanten af ejendommen.
  På matr. nr. 29 blev der meddelt råstoftilladelse den 8. oktober 2013. Heraf fremgår, at kommunen meddelte tilladelse til indvinding af 150.000 m3 råstoffer årligt, hvoraf de 75.000 m3 kunne indvindes under grundvandsspejl. For de øvrige matrikler meddelte Roskilde Kommune oprindelig tilladelse til råstofindvinding den 2. marts 2006. Seneste ændringer til råstoftilladelsen er meddelt af Roskilde Kommune den 15. maj 2009. Det fremgår af tilladelsen, at indvindingsretten omfatter 150.000 m3 årligt, heraf 75.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet.

  Det er forvaltningens vurdering, at en forlængelse af råstofgravningen også forudsætter en forlængelse af tilladelse til midlertidig grundvandssænkning jævnfør § 26 i vandforsyningsloven samt tilladelse til indvinding af overfladevand fra grusgravs sø til støvbekæmpelse mv. jævnfør § 20 i vandforsyningsloven. Området vil fremadrettet være sårbart over for forurening af grundvandet. Tilladelsens vilkår bør sikre bedst muligt mod forurening af grundvandet med vilkår om, at der ikke må benyttes pesticider og gødning fremadrettet, samt at efterbehandlingen under grundvandsspejlet sker med jord uden indhold af muld og organisk materiale.
  I høringsbrevet påpeges bl.a. følgende:
  - At det bør fremgå, hvad som er årsagen til, at der ønskes forlængelse, og det bør vurderes om det er realistisk at afslutte gravningen indenfor 5 år.
  - At ansøger ønsker udvidet driftstid, men kommunen anbefaler en begrænsning i perioden med særligt støvende og støjende aktiviteter.
  - At Nymølle skal fremsende supplerende oplysninger til udarbejdelse af de nødvendige vandindvindingstilladelser.
  - At der foreslås stillet vilkår om slutretablering, som tager hensyn til markfirben.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte med ovennævnte forudsætning af, at der stilles vilkår, som sikrer mod forurening af grundvandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 162

  Godkendt.

 • Pkt. 163 Godkendelse af Rottehandleplan 2018-21

  Forslag_til_Rottehandlingsplan_2018-2021.pdf

  Pkt. 163

  Godkendelse af Rottehandleplan 2018-21

  Sagsnr. 280622 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en revision af rottehandleplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har med bistand fra rådgiver og i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en handlingsplan, der er vedhæftet. Handlingsplanen har 6 fokuspunkter:

  ̵ At der reageres hurtigt på en anmeldelse
  ̵ At forekomsten af rotter hurtigt ophører på ejendommen
  ̵ At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten, og dermed kan rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag
  ̵ At bekæmperen følger op på bekæmpelsen med regelmæssige tilsyn
  ̵ At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da det erfaringsmæssigt er med til at give tryghed
  ̵ At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensyn til miljøet og lovgivningen

  Handleplanen reflekterer den ændrede lovgivning, hvor især 6 punkter skal fremhæves:

  ̵ Udvidet kommunalt tilsyn med den udførte rottebekæmpelse
  ̵ Udvidelse af responspligt til weekend og helligdage fra 1. januar 2019
  ̵ Udvidet registrering til den nationale rottedatabase
  ̵ Rottespærrer på private, statslige og regionale institutioner, skoler og plejehjem og hospitaler inden udgangen af 2020.
  ̵ Ændring fra et alment landzonetilsyn til fokus på tilsynspligtige ejendomme inkl. kommunalt tilsyn med bekæmpelsesfirma, som udfører tilsynet
  ̵ Tilladelse af private rottebekæmpelse gennem bekæmpelsesfirmaer eller egen autorisation (begrænset omfang) inklusiv tilsyn hermed

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da udgifterne er brugerfinansieret via rottebekæmpelsesafgiften, som opkræves sammen med ejendomsskatten. De udvidede forpligtigelser via lovændringer vil kræve en øget opkrævning fremover. Dette er indarbejdet i opkrævningen for 2019, idet beregningssatsen er øget fra 0,027‰ i 2018 til 0,033‰ i 2019, svarende til en stigning fra 27 til 33 kr. pr. mio. kr. i ejendomsværdi. Der vil derfor også ske en tilsvarende stigning i bekæmpelsesafgiften, som opkræves for kommunale ejendomme over bygningsdriften.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 163

  Godkendt.

 • Pkt. 164 Ændring af dato for Klima- og Miljøudvalgets studietur 2019

  Pkt. 164

  Ændring af dato for Klima- og Miljøudvalgets studietur 2019

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den politiske mødeplan er i løbet af efteråret ændret, og det er derfor ikke muligt at afholde studieturen i uge 37 som planlagt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender ændring af dato for studietur 2019 til afholdelse:

  1. søndag den 22. september til onsdag den 25. september med ankomst til rådhuset inden kl. 17.00 grundet byrådsmøde eller
  2. onsdag den 23. oktober med afgang efter Økonomiudvalgets møde til lørdag den 26. oktober 2019

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 4. september 2018, punkt 135, at studieturen skulle afholdes i uge 37 fra den 9. til 12. september 2019. Imidlertid er den politiske mødeplan ændret, og der afholdes byrådsmøde med 1. behandling af budget den 11. september 2019. Derfor foreslår forvaltningen, at dato for studieturen ændres til afholdelse på et af ovenstående tidspunkter.
  Forvaltningen vil på møde præsentere ideer til temaer og destinationer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 164

  Udvalget besluttede studietur fra den 23. oktober til 26. oktober 2019. Forvaltningen arbejder videre med destinationen Porvoo i Finland med fokus på grøn/blå, transport og affald.

 • Pkt. 165 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Pkt. 165

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Bekæmpelse af plast i naturen (1,0 mio. kr. årligt, drift)

  Der forelægges en sag om udmøntning i 1. kvartal 2019. Blokteksten præciserer, at det handler om bekæmpelse af plast i naturen og fjorden. Til konkrete indsatser, oplysning og nudging samt borgermøder med henblik på mobilisering af borgere og aktører.

  Analyse og forsøg med billigere buskort til modtagere af ældrecheck (0,3 mio. kr. i 2019)

  Der forelægges en sag om udmøntning i 1. kvartal 2019. Det vil i første omgang handle om rammerne for analysen.
  Fortsættelse og videreudvikling af Citylogisk-ordningen.
  Iværksættes administrativt, og udvalget får en orientering om status ultimo 2019.

  Anlæg

  Budgettet indeholder en række anlægsblokke på udvalgets område, som er videreført fra tidligere år. Disse forelægges til frigivelse i løbet af året.
  Endelig foreskriver budgetforliget, at der skal fastsættes nyt klimamål for kommunen som geografisk område. Dette initiativ integreres i arbejdet med ny Strategisk Klima- og Energiplan. Denne plan vil, ligesom den nye Klimatilpasningsplan og kommuneplanen, relatere sig til de relevante FN bæredygtighedsmål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 165

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) bemærker, at med henvisning til at Enhedslistens modstand mod store dele af budgetforliget, kan Enhedslistenikke tiltræde indstillingen, men agter i øvrigt at gå aktivt ind i de enkelte konkrete udmøntningssager efterhånden som disse rammer udvalgets dagsorden.

 • Pkt. 166 Orientering om status på arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Opsamling_paa_workshop_om_transport.pdf

  Pkt. 166

  Orientering om status på arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 er i gang. Forvaltningen giver en status i forbindelse med afholdelse af tredje workshop, der omhandlede transport.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er i gang. Flere af de analyser og drøftelser, der skal hjælpe med at pege på, hvordan Roskilde Kommune når i mål med ambitionerne om CO2-reduktion, er præsenteret for Klima- og Miljøudvalget:
  - VIROS-rapporten, Klima- og Miljøudvalgets møde 8. maj 2018, punkt 73.
  - Roadmap 2025 fra projektet Energi På Tværs 2, præsenteret 25. maj 2018 på Energipolitisk Topmøde.
  - CO2-kortlægning 2018, Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 99.
  - Grønt Regnskab 2017, Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 100.
  - Analyse af muligheder for at opnå CO2-neutralitet for kommunen som geografisk område inden 2050 og el- og varmesektoren i 2035, Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, punkt 122.
  - Workshop om bygninger den 22. maj 2018, der ledte til en række refleksioner om kommunens rolle. Både i forhold til kommunens egne bygninger og den fremadrettede indsats på området samt i forhold til de private boligejere.
  - Workshop om energi den 20. september 2018, der mundede ud i en række temaer og mulige indsatser på energiområdet med fokus på energiselskaberne.
  Senest blev der den 24. oktober 2018 afholdt tredje og sidste workshop omhandlende transport. På denne workshop deltog ud over udvalget, repræsentanter for Plan- og Teknikudvalget, Klimarådet, Movia, FDM, Dansk Cyklistforbund, Urban Creators samt yderligere eksperter inden for transport fra henholdsvis AU og RUC.
  På workshoppen blev der debatteret en række muligheder og udfordringer på transportområdet med udgangspunkt i både overordnede virkemidler og kommunens hidtidige indsats samt resultater på området. Der er vedhæftet et kort notat, der samler op på workshoppen og de indsatser, der kan arbejdes videre med i den Strategiske Klima- og Energiplan 2019-22.
  Næste forelæggelse for Klima- og Miljøudvalget om Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 forventes at blive 1. kvartal 2019, hvor der vil foreligge et forslag til plan med henblik på iværksættelse af høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 166

  -

 • Pkt. 167 Orientering om projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Stryhns

  Pkt. 167

  Orientering om projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Stryhns

  Sagsnr. 280688 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I projektet ”Grøn kollektiv varme” er muligheden for at udnytte overskudsvarme fra Stryhns produktionsanlæg i fjernvarmen undersøgt. Fors A/S har imidlertid sat projektet i bero indtil videre som følge af en mulig ny og højere fast afgift på overskudsvarme.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har sammen med Fors A/S indgået i projektet ”Grøn kollektiv varme” i regi af Gate21-partnerskabet siden starten af 2017. Klima- og Miljøudvalget er senest blevet orienteret om projektet i juni 2018, punkt 98.
  Som led i projektet er mulighederne for at anvende overskudsvarme fra Stryhns produktionsanlæg i Himmelev undersøgt. Tekniske og økonomiske analyser har tidligere peget på, at projektet kunne gennemføres med god økonomi under forudsætning af den nu gennemførte reduktion af elvarmeafgiften.
  Imidlertid er projektet, som ville muliggøre udnyttelse af overskudsvarme til opvarmning af ca. 220 parcelhuse og medføre en CO2-reduktion på 211 tons årligt, nu sat i bero. Årsagen er, at Skatteministeriet har informeret om, at regeringen barsler med en ny og højere fast afgift på overskudsvarme. Hvis afgiften indføres, bliver business casen negativ for projektet, hvorfor Fors A/S sætter projektet på hold.
  Forvaltningen har tidligere forventet at modtage et varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven til behandling i starten af 2019, såfremt projektet udviklede sig som oprindeligt forventet. Forvaltningen afventer nu udviklingen af afgifterne på området med henblik på, om det på et senere tidspunkt kan blive muligt at realisere projektet.
  Bestyrelsen for Fors A/S orienteres på møde den 1. november 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 167

  -

 • Pkt. 168 Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Pkt. 168

  Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Sagsnr. 305375 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om det typiske forløb i en påbudssag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet, ved en kort præsentation, orientere om forløbet i en påbudssag efter jordforureningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 168

  Udsættes.

 • Pkt. 169 Orientering om politianmeldelse af Solum Roskilde A/S

  Pkt. 169

  Orientering om politianmeldelse af Solum Roskilde A/S for overtrædelse af miljøgodkendelse

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde er blevet politianmeldt for at overtræde vilkår nr. 44 i virksomhedens miljøgodkendelse af 15. september 2017. Klima- og Miljøudvalget er tidligere orienteret om politianmeldelse af virksomheden på mødet den 4. september 2018, punkt 140.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Solum Roskilde A/S har en miljøgodkendelse, som er meddelt efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven med vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område.
  Virksomheden har overtrådt vilkåret den 11. oktober 2018. Forholdet gav gener for en anden virksomhed i området, som kontaktede kommunen. Solum har i mail af 12. oktober 2018 oplyst, at det er dem, der har støvet den pågældende dag. Forvaltningen har på den baggrund politianmeldt forholdet den 16. oktober 2018.
  Der er tidligere konstateret væsentlige støvgener fra Solum Roskilde A/S ved tilsyn den 31. juli og igen den 9. august 2018, som har medført, at kommunen den 16. august 2018 har anmeldt de ulovlige forhold til politiet.
  Forvaltningen har indstillet, at der nedlægges påstand om en bøde på 20.000 kr., for overtrædelse af vilkår nr. 44 i miljøgodkendelsen, da det er anden gang, virksomheden politianmeldes for overtrædelse af vilkåret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 169

  -

 • Pkt. 170 Orientering om varetagelse af rottebekæmpelsesadministration

  Pkt. 170

  Orientering om varetagelse af rottebekæmpelsesadministration

  Sagsnr. 280622 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at administrationen af rottebekæmpelsen planlægges at overgå fra Fors A/S til Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er forpligtet til at varetage rottebekæmpelsen i kommunen. Den administrative del af opgaven har i en del år været overdraget til Fors A/S (før da Roskilde Forsyning), mens den praktiske del har været udført på kontrakt med et bekæmpelsesfirma. Myndighedsarbejdet har været udført af forvaltningen. Nøglemedarbejderen i Fors A/S er nu gået på pension. Fors A/S har tilkendegivet, at de ikke fortsat kan varetage opgaven med optimal bemanding og ønsker at fokusere på kerneforretningen i forsyningsvirksomheden.
  Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at imødekomme Fors A/S anmodning om, at opgaven overgår til Roskilde Kommune. Det er i øvrigt sådan, at opgaven varetages i praktisk taget alle kommuner på Sjælland.
  Forvaltningen er i samarbejde med Fors A/S i gang med en vurdering af processen og de forpligtelser, der skal overdrages, herunder overtagelse af kontrakt med bekæmpelsesfirma og leverandør af digital rotteanmeldelsesprogram.
  Opgavevaretagelsen i forvaltningen af de administrative opgaver, tilsyn med bekæmpelsesfirma og andre nye opgaver, som er resultatet af den ændrede lovgivning på området betyder, at der ansættes 1 årsværk svarende til den ressource, som Fors A/S hidtidig har anvendt på opgaveløsningen og den forventede øgede administrative indsats pga. ændret lovgivning.
  Der vil fortsat være et tæt samarbejde med Fors A/S i det omfang, kloakledninger er involveret i bekæmpelsen. Fors A/S og forvaltningen forventer, at opgaveoverdragelsen sker pr. 31. december 2018 eller snarest muligt herefter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgifterne til både den nuværende administration og en nyoprettet stilling er og vil blive afholdt fra indtægterne fra skadedyrsbekæmpelsesafgiften, der opkræves sammen med ejendomsskatten. Fors har for Roskilde Kommune administreret bekæmpelsen for en udgift på ca. 550.000 kr. årligt.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 170

 • Pkt. 171 Orientering om anbefalinger fra naturråd om Grønt Danmarkskort

  Anbefalinger_fra_naturraad_for_Koege-_Solroed-_Greve-_Roskilde_og_Lejre_Kommune.pdf Mindretalsudtalelse_fra_DOF_DN_Friluftsraadet_Dansk_Botanisk_Forening_og_Lejre_Turistforening.pdf

  Pkt. 171

  Orientering om anbefalinger fra naturråd om Grønt Danmarkskort

  Sagsnr. 298182 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det tværkommunale naturråd har udarbejdet en række anbefalinger til kommunens fremtidige arbejde med Grønt Danmarkskort. Forvaltningen orienterer om indholdet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I januar 2018 blev der nedsat et midlertidigt tværkommunalt naturråd for Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde Kommuner. Naturrådet har haft til opgave at formulere anbefalinger til de fem kommuners arbejde med Grønt Danmarkskort, som har til hensigt at styrke landets natur på tværs af kommunegrænserne. Grønt Danmarkskort skal indgå i kommuneplanlægningen. Naturrådet har været nedsat med repræsentanter fra dem, som bruger og dyrker naturen (f.eks. Dansk Skovforening og Bæredygtigt Landbrug), og dem, som ønsker mere beskyttelse af naturen (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologiskforening og Friluftsrådet). Forvaltningen har bidraget med faglig bistand ved møder og ekskursioner.
  Naturrådet har formuleret sine anbefalinger i et fælles papir, hvor den væsentligste anbefaling er, at udpegninger af naturområder i Grønt Danmarkskort skal have en kort tidshorisont og pege på, hvor naturindsatsmidler skal anvendes i perioder på 4 år. Herudover er der anbefalinger om kriterier for udpegninger, etablering og pleje af naturområder samt frivillighed i naturprojekter. Endvidere peges der på, at mulige synergier skal indtænkes, samt at der er behov for præcisering af indhold og baggrund for udpegning af økologiske forbindelser/spredningskorridorer.
  De, som ønsker mere beskyttelse, er kommet med en mindretalsudtalelse, hvor de blandt andet udtrykker, at en 4-årig tidshorisont ikke er forenelig med kommunernes langsigtede planlægning for naturbeskyttelse. De anbefaler derfor, at kommunerne fastholder deres eksisterende langsigtede udpegninger i kommuneplanlægningen.
  Klima- og Miljøudvalget har på møde den 10. april 2018, punkt 45, besluttet at revidere kommunens Grøn Blå Strategi, og Økonomiudvalget har på møde den 22. august 2018, punkt 302, besluttet, at planstrategien blandt andet skal have fokus på natur og biodiversitet. Der er således stort politisk fokus på emnet i forskelligt regi. Forvaltningen orienterer derfor alene om naturrådets anbefalinger, som herefter vil blive afvejet i det videre arbejde med Grøn Blå Strategi, Planstrategi 2018 og Kommuneplan 2019. Byrådet er ikke forpligtet til at følge naturrådets anbefalinger.
  I henhold til planloven skal kommuneplanen, hvor Grønt Danmarkskort skal indgå, have et 12-årigt sigte.
  Naturrådet er nedsat i henhold til en bekendtgørelse, som forpligter alle landets kommuner til at nedsætte et naturråd. KL offentliggør anbefalingerne fra hele landets 20 naturråd i efteråret.
  Økonomiudvalget får tilsvarende orienteringssag på møde den 7. november 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 171

  -

 • Pkt. 172 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 28. september 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_VEKS_IS_den_28._september.pdf

  Pkt. 172

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 28. september 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 28. september 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 28. september frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 172

  -

 • Pkt. 173 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 173

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 173

  ̵ Møde med Movia
  ̵ Skraldespande ved Lysfesten
  ̵ Udvalgsmøde på Materielgården
  ̵ Underskrifter vedrørende bevarelse af natbusser

 • Pkt. 174 Eventuelt

  Pkt. 174

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 174

  ̵ Affaldshåndtering
  ̵ Adgang til Svogerslev Sø
  ̵ Stier i det åbne land

 • Pkt. 175 Godkendelse af ekspropriation(Lukket)