You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 8, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 135 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 135

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 135

  Punkt 140 behandles først.
  Punkt 142 tages af dagsordenen.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 136 Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Notat_fra_FORS_-_Fordeling_af_udgifter_ved_haandtering_af_spildevand_fra_Lejre_paa_Bjergmarken.pdf Tilkendegivelse_vedr._strukturplan_for_spildevand_i_Lejre_Kommune.pdf

  Pkt. 136

  Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

  Sagsnr. 276420 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det indstilles, at der afgives en positiv tilkendegivelse til Fors A/S, om at der kan arbejdes videre med scenarier, hvor der evt. afledes spildevand fra Lejre Kommune til Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde Kommune under flere forudsætninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedhæftede tilkendegivelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget blev på sit møde den 6. februar 2020, punkt 35, orienteret om det indledende arbejde for en ny strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.
  Strukturplanen sigter mod at effektivisere Fors A/S drift. Roskilde Kommune er inddraget i arbejdet med strukturplanen, da nogle af de mulige og skitserede scenarier for en ny strukturplan omfatter behandling af spildevand på Bjergmarken Renseanlæg.
  Der er tale om foreløbige scenarier i udkast, som alle parter er enige om, ikke er færdige i deres udformning. Det er på møde mellem forvaltningerne i Lejre og Roskilde kommuner og Fors A/S aftalt, at strukturplanen skal udarbejdes i fællesskab.
  Fors A/S har udarbejdet et notat (Bilag 1) om principper for fordeling af udgifter ved håndtering af spildevand fra Lejre på Bjergmarken, hvor det bl.a. fremgår:
  - at Bjergmarken Renseanlægs rensekapacitet er øget fra 125.000 p.e. til 250.000 p.e., så det er fremtidssikret i forhold til flere indbyggere i kommunen, festivalens udvidelse og evt. nye erhvervsudstykninger.
  - at der formentlig kan opnås besparelser for Roskildes borgere, såfremt Fors A/S kan effektivisere driften.
  - at såfremt det besluttes at lede spildevand til Bjergmarken, skal der foretages en konkret forhandling af en prisaftale.
  Fors A/S beder om en tilkendegivelse om, hvorvidt Roskilde Kommune ser problemer i eller er negativt stemt over for, at der arbejdes videre med scenarier, der inddrager afledning af spildevand fra Lejre Kommune til Bjergmarken. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilkendegivelse, som vurderes at varetage Roskilde Kommunes interesser i sagen (Bilag 2). En aftale om rensning af spildevand mellem selskaberne er omfattet af betalingslovens regler og skal holdes inden for den økonomiske ramme, der, af Forsyningssekretariatet, er fastsat i medfør af vandsektorloven og ØR-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber). Der er derfor ikke aftalefrihed i forhold til prisfastsættelsen.
  Behandling af spildevand fra Lejre Kommune på Bjergmarken Renseanlæg kan foregå uden ændringer i den eksisterende organisationsstruktur inden for Fors Holding A/S. Alternativt kan renseanlægget udskilles som et selvstændigt aktieselskab i ”koncernen” med delt ejerskab af Fors Spildevand Roskilde A/S og Fors Spildevand Lejre A/S eller der kan ske en fusion af de to spildevandsselskaber. Forvaltningen anbefaler en fastholdelse af den nuværende selskabsstruktur.
  Afsluttende kan det oplyses, at hvis Bjergmarken Renseanlæg indgår som en del af strukturplanen, kan denne ikke gennemføres, uden der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i begge kommuner, og at et eventuelt tillæg til spildevandsplanen i Roskilde Kommune vil blive forelagt til politisk behandling i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 136

  Godkendt, idet det i skrivelsen præciseres, at der i det videre arbejde skal foreligge et velbelyst beslutningsgrundlag, herunder konsekvenser for overløb.
  Udvalget understreger, at der først tages stilling, når alle temaerne er belyst.
  Udvalget finder sagen så principiel, at den bør afgøres i byrådet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde på det foreliggende grundlag.

 • Pkt. 137 Roskilde Kommunes brug af pesticider

  Baggrundsnotat_om_brug_af_pesticider_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 137

  Roskilde Kommunes brug af pesticider

  Sagsnr. 327764 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et notat om kommunens bekæmpelse af invasive plantearter som for eksempel bjørnklo. Notatet beskriver hvilke metoder, der anvendes, herunder anvendelse af pesticider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter notatets indhold.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 31. marts 2020, punkt 60, anmodet om et oplæg om udfasning af Roundup og pesticider.
  Det eneste pesticid, der anvendes i Roskilde Kommune, er glyphosat. De sidste mange år har det årlige forbrug af aktivstof ligget på 4-6 kg, primært til bekæmpelse af invasive arter på vanskeligt tilgængelige steder. (Det er meget lidt i forhold til det gennemsnitlige forbrug i danske kommuner).
  I 2000 vedtog Teknik- og Miljøudvalget i den daværende Roskilde Kommune en pesticid handleplan, der udfasede anvendelsen af pesticider i den daglige drift. I handleplanen er der åbnet mulighed for at anvende pesticider i forbindelse med bekæmpelse af særligt vanskeligt ukrudt og invasive arter, specielt kæmpebjørneklo og i de senere år de store pileurtarter japansk pileurt og kæmpe-pileurt.
  I dag foregår den almindelige ukrudtsbekæmpelse på veje og stier og i beplantninger og busketter enten mekanisk eller med damp/afbrænding.
  Bekæmpelsen af for eksempel kæmpebjørneklo foregår overvejende med rodstikning og afgræsning. På steder hvor disse metoder ikke kan bruges, for eksempel i vanskeligt terræn, svært tilgængelige naturarealer eller i veletablerede beplantninger, er der en risiko for, at de maskiner, der anvendes til mekanisk bekæmpelse, kan ødelægge både beplantningerne og jordbunden. På disse steder har der i stedet været anvendt pletsprøjtning med glyphosat. Den mekaniske bekæmpelse kan på en lang række af disse steder godt gennemføres, men det vil dels være ekstra omkostningsfyldt og dels vil der være en risiko for, at de invasive arter atter vil brede sig.

  Forvaltningen foreslår, at anvendelse af pesticider fremover skal godkendes af afdelingens ledelse, at der løbende føres en logbog over pesticidanvendelsen på kommunens arealer, og at der laves en årlig rapport med beskrivelse af pesticidanvendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis der ønskes stop for anvendelsen af pesticider, vil det, som beskrevet i notatet, fremover medføre øgede omkostninger til bekæmpelsen af blandt andet kæmpebjørneklo, hvis kommunens indsatsplan skal fastholdes.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 120

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 137

  Indledningsvis blev præciseret, at der desværre er en fejl i notatet, idet Roskilde Kommune bruger 4 – 6 l koncentreret Roundup og ikke som der står 4 – 6 kg aktivt stof (glyphosat). Det produkt, vi bruger i Roskilde Kommune, indeholder 360 g aktivt stof pr. l. Det betyder, at vi anvender mellem 1,4 og 2,1 kg glyphosat årligt. Endvidere refereres i notatet, at 67 kommuner har et gennemsnitslig forbrug på 21,4 kg af aktiv stoffet glyphosat. De 21,4 kg aktivstof er ikke kun glyphosat, men er aktivstof fra forskellige slags pesticider.
  Udvalget er principielt imod brug af pesticider og har som ambition at brugen inden for en et-årig horisont ophører. Forvaltningen gives derfor til opgave, senest til mødet i november 2020, at fremlægge en plan for udfasning af kommunens brug af pesticider, herunder pris og risiko ved forskellige alternativer.

 • Pkt. 138 Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

  Pkt. 138

  Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører mulighed for indefrysning af afdrag på bidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal gives mulighed for indefrysning af anlægs- og driftsbidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. november 2017, punkt 284, partsfordelingen mellem medlemmerne af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag, og den 2. juli 2020, punkt 193, godkendte byrådet kommunegaranti for lån til grundejeres andel.
  Grundejernes bidrag varierer alt efter hvor mange parter ejendommen er tildelt, og forventes at være i størrelsesordenen 30.000-95.000 kr. Dertil kommer løbende bidrag til at vedligeholde anlægget. Den enkelte grundejers bidrag vil først blive fastlagt præcist, når anlægget er etableret, og alle anlægsomkostninger slutafregnet.
  Den enkelte grundejer kan vælge, at betale den tildelte part kontant eller deltage i det kommunegaranterede lån og blive opkrævet ratevis over ejendomsskatten.

  Lovgivningen giver mulighed for, at boligejere, som opfylder betingelserne for pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskat), kan få indefrosset bidraget til kystbeskyttelse på samme vilkår som ejendomsskatten, såfremt byrådet beslutter det. Lånet forfalder samlet, når ejendommen eller en del af den skifter ejer.
  For borgerne vil en sådan ordning betyde, at afbetaling på lånet og det løbende bidrag til vedligeholdelse, udskydes til boligen eller en del af den skifter ejer

  Forvaltningen har ikke foretaget en fuld analyse af, hvor mange husstande blandt digelagets medlemmer, der lever op til kriterierne for indefrysning. Som en indikation, kan forvaltningen oplyse, at der pt. er 116 ejendomme, hvor en eller flere personer er 65 år eller over. Hvis disse husstande ønsker at benytte sig af muligheden for indefrysning, betyder det, at kommunen skal optage lån for mellem 3,5 mio. kr. og 11 mio. kr. Denne opgørelse er forbundet med stor usikkerhed, da nogle vil betale bidraget kontant, og da personer der modtager social pension, efterløn eller delpension også har mulighed for indefrysning.
  Staten overtager opkrævningen af grundskyld fra 2024 og dermed også pensionistlåneordningen. Hvorvidt kommunerne fortsat får mulighed for at indefryse andre afgifter, som vedrører ejendomme som f.eks. bidrag til kystbeskyttelse, som falder efter 2023, er ikke afklaret. De bidrag, som indefryses fra nu og til og med 2023, vil dog under alle omstændigheder kunne forblive indefrosset.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Ved en indefrysning af bidrag til kystbeskyttelse er der mulighed for lånefinansiering af kommunens udlæg. Der vil blive forelagt en bevillingssag, hvis det besluttes at give mulighed for indefrysning af bidrag til kystbeskyttelse, og når de økonomiske konsekvenser er kendt.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 138

  Udvalget anbefaler, at der skal gives mulighed for indefrysning af anlægs- og driftsbidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatter.

 • Pkt. 139 Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

  Roskilde_Kommune_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2020_-_udkast_til_hoering_KMU.pdf

  Pkt. 139

  Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

  Sagsnr. 326508 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har udarbejdet et udkast til en ny Erhvervs - og Vækstpolitik, som sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 2. oktober 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget kommer med eventuelle kommentar, som kan medtages som en del af den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune skal have en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. UVEG har derfor godkendt, at sende vedhæftede udkast i høring.
  Udkastet lå klar til høring efter udvalgets møde ultimo februar, men da Corona brød ud kort tid efter, valgte man at vente med at sende den i høring, da virksomheder og organisationer var rigeligt optaget med at håndtere de nye forhold, som nedlukningen af Danmark affødte. UVEG genbesøgte politikken på deres juni-møde, hvor man samtidig fik fremlagt resultaterne fra en analyse om, hvilke konsekvenser Corona på det tidspunkt havde haft på erhvervslivet i Roskilde. Udvalget valgte ikke at ændre i politikken, men at sende den udarbejdede politik i høring efter sommerferien.
  Erhvervs- og Vækstpolitikken arbejder med fem overordnede mål:
  - At fortsætte med at skabe anstændige arbejdspladser, der fører til økonomisk vækst for alle.

  - At øge turismeomsætningen, og bakke op om udviklingen af erhvervet og aktørerne.

  - At skabe mulighed for en diversificeret og spændende detailhandel, og dermed øget omsætning i butikkerne.

  - At øge antallet af iværksættere der starter egen virksomhed, og dermed konsolidere sig som en af de absolut mest interessante iværksætterkommuner i landet.

  - At styrke Roskildes image som en kommune, hvorfra det i alle dele af kommunen er godt at drive virksomhed, og hvor ansvarlighed og bæredygtighed er i fokus.
  Det er hensigten, at de overordnede retningslinjer i denne politik også skal forpligte kommende byråd. Verden forandrer sig dog hastigt, og ingen ved hvordan
  morgendagen ser ud. Derfor vil denne politik blive evalueret og eventuelt revideret hvert andet år.
  Dette er ikke kun Roskilde Kommunes politik, men alle de organisationer, der er repræsenteret i UVEG har forpligtet sig til at bakke op om - og arbejde for at realisere målsætningerne. Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik forventes forelagt til endelig vedtagelse november 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 139

  Udvalget ser frem til udmøntning af strategien i en handleplan, herunder hvordan UVEG kan bruge de anbefalinger, der er i Grøn Blå Strategi - som ikke ses afspejlet i strategien i nødvendigt omfang - til at understøtte oplevelsesøkonomien.

 • Pkt. 140 Anmodning om sag på dagsorden - Evaluering af kommunikationsstrategi vedr. drikkevandsforurening

  Pkt. 140

  Anmodning om sag på dagsorden - Evaluering af kommunikationsstrategi vedr. drikkevandsforurening

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få nedenstående sag optaget på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti har anmodet om at få optaget nedenstående sag på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden.

  ”Kommunen og FORS foretager evaluering af kommunikationsstrategi omkring drikkevandsforurening for 40.000 borgere den 1.9, herunder selve hændelsesforløbet og arbejder med en teknologisk løsning, som sikrer hurtig kommunikation via SMS til alle mobiltelefoner inden for udvalgte mobilmasters sendeområde.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 140

  Udvalget konstaterer, at varslingen i forbindelse med hændelsen var utilfredsstillende. Udvalget konstaterer herefter, at Krisestaben har planlagt et evalueringsmøde med Fors, og udvalget anmoder om, at der fra Fors kommer en redegørelse på temaerne herunder med henblik på fremtidige hændelser:

  1. kommunikationsstrategi og varsling
  2. boringer - er der nogle, som bør efterses pga. alder mv.
  3. testprogram

  Udvalget drøfter sagen herefter, og udvalget ønsker et møde med Fors og kommunens repræsentanter i bestyrelsen.
  Ved et senere udvalgsmøde forelægges beredskabsplanen til orientering.

 • Pkt. 141 Anmodning om sag på dagsorden - Afbrændning af affald

  Pkt. 141

  Anmodning om sag på dagsorden – Afbrænding af affald

  Sagsnr. 323753 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anmodningen lyder:
  ”Afbrænding af affald skal udfases
  Baggrund:
  Vi praktiserer et klima-paradoks i Roskilde kommune.
  På den ene side har Roskilde byråd vedtaget en række planer og strategier med målsætninger og visioner om forebyggelse, genanvendelse og recirkulering af det vi i dag kalder affald, samt om at udfase affaldsforbrænding. Det fælleskommunale affaldsselskab ARGO, som Roskilde er medejer af, har beskrevet tilsvarende visioner i sit Strategipapir 2019-2022.
  På den anden side – og her kommer paradokset - har Roskilde via ARGO en omfattende fjernvarmeforsyning der i dag i væsentlig grad er afhængig af afbrænding af affald. I den forbindelse aftager / ’importerer’ ARGO oven i købet betydelige affaldsmængder fra udlandet.
  Pt blandt andet fra Irland og Storbritannien.
  Det er beskrevet at dette arrangement rent penge-økonomisk er en god forretning, som er med til at billiggøre fjernvarmen for blandt andre fjernvarmeforbrugerne i Roskilde.
  For de fleste vil det imidlertid nok være åbenlyst at dette paradoks nødvendigvis skal afvikles til fordel for vores klimamål og -visioner. I dag er der ingen planer for hvordan vi kan opnå dette, og derfor fremsætter vi følgende procedure-forslag om at få tilvejebragt sådanne planer.
  Konkret forslag
  ”Byrådet giver på ovennævnte baggrund forvaltningen til opgave, til på et snarligt møde i KMU, at forberede en sag med fremlæggelse af forslag til mulige beslutninger om at starte en proces der kan udfase affaldsforbrændingen og dermed bringe den faktiske fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med de vedtagne klima-målsætninger.
  I denne forbindelse ønskes følgende spørgsmål belyst:
  - Konkret, hvori består de udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre en udfasning af lokal affaldsforbrænding i Roskilde, herunder på ARGO ?
  - Hvilke tiltag kan der gribes til for at løfte udfordringerne ?
  - Hvilke tidshorisonter for en afbrændings-udfasning kan angives for de beskrevne tiltag? ””

  Økonomi

  Ikke vurderet.

  Byrådet, 27-05-2020, pkt. 115

  Følgende forslag blev sat til afstemning:
  "Byrådet sender sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget."
  22 Stemte for: A, B, C, F, Ø
  4 Stemte imod: I, O
  5 undlod at stemme: V
  Forslaget blev vedtaget.

  Fraværende:
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Anne Marie Wulff Hedenborg (A) deltog som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 121

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 141

  Udsættes.
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 142 Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Udmoentning_af_rammebesparelse_paa_Klima-_og_Miljoeudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 142

  Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Sagsnr. 338496 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for budget 2021-2024 forelægges sag vedrørende rammebesparelsen på Klima- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om dele af den samlede rammebesparelse på 1,221 mio. kr. skal udmøntes ved reduktion i fællesmidler/puljer, eller om hele rammebesparelsens fordeling jf. budgetforliget fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for budget 2021-2024 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder. Klima- og Miljøudvalgets andel fremgår af tabellen nedenfor.

  Klima & Miljøudvalget 1.221
  Miljø 152
  Renovation 13
  Busdrift 975
  Naturforvaltning 81

  Det er blandt forligspartierne aftalt, at de enkelte udvalg på udvalgsmøderne i september kan udmønte en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.
  Af bilaget fremgår en oversigt over relevante administrative fællesmidler/puljer.
  Forvaltningen har ikke forslag til en skævvridning af udmøntning af rammebesparelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 142

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 143 Orientering om overløb fra kloaksystemer

  Notat_fra_forvaltningen_om_baggrund_og_administrative_rammer_for_overloeb.pdf Notat_fra_FORS_vedroerende_aktuelle_overloeb_for_2019.pdf

  Pkt. 143

  Orientering om overløb fra kloaksystemer

  Sagsnr. 336017 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om overløb fra kloaksystemerne til recipienter, det vil sige vandløb, søer og Roskilde Fjord.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Aktualiseret af verserende sager om overløb af spildevand i hovedstadsområdet, orienterer forvaltningen om, hvor der er udledningspunkter med mulighed for overløb, og hvor ofte det er sket i 2019. Baggrunden for overløb er beskrevet i vedlagte Bilag 1, hvor også ansvarsfordelingen mellem Roskilde Kommune, Fors og Miljøstyrelsen er beskrevet.

  I tilladelserne for 15 udløbspunkter accepteres mellem 1 og 10 overløb om året, og der angives en maksimal overløbsmængde. I alle punkter skete der overløb i 2019, men 7 punkter overskred deres udledningstilladelse enten mht. antal overløb eller overløbsmængde - se Bilag 1, s. 6-8, og Bilag 2, s. 17.
  Fors har udarbejdet et notat, som bl.a. giver overslag for omkostninger ved forskellige løsninger, der reducerer overløb og overløbsmængder og dermed udledte stofmængder fra overløb. Detaljerne og omkostningerne, som er trecifret millionbeløb, kan ses i vedlagte Bilag 2, s. 10-15.
  Fors peger i deres notat på følgende igangværende indsatser, som vil reducere antallet af overløb; nyt renseanlæg i Viby, afkobling af regnvand fra fælleskloakerede områder, styring af bassiner og pumpestationer, renovering af riste i overløbsbygværker, indsatsen ”Risikoområder – fastlægge løsninger”.
  Rammerne for indsatser fremgår af hhv. klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen. Klimatilpasningsplanen omfatter flere indsatser, der har til hensigt, dels at opnå mere viden om overløb, dels at reducere omfanget af overløb. Grundprincippet i Klimatilpasningsplanen er således, at overfladevand - i videst muligt omfang - tilbageholdes i oplandet, så det ikke belaster det eksisterende kloaksystem. Der er desuden i planen en aktivitet vedr. modellering af kloaksystemet, som vil danne grundlag for vurdering, prioritering og planlægning af fremtidige indsatser.
  Spildevandsplanen indeholder desuden flere servicemål og miljømål, som på sigt vil reducere overløbene i antal og mængde. Det drejer sig bl.a. om separering, styring af bassinudnyttelse og LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Desuden indeholder planen krav til større dimensioner af nye ledninger og bassiner af hensyn til klimaforandringer.
  Det skal understreges, at der løbende vil foregå en justering af de konkrete indsatser med henblik på at sikre størst mulig synergi og omkostningseffektivitet.
  Ud over de løsninger, som allerede er indeholdt i klimatilpasnings- og spildevandsplanerne, kan effekten af overløb begrænses ved forlængelse af udløbsledninger og rensning af overløb f.eks. med mikro- eller ultrafiltrering og UV-bestråling før udledning.
  Afslutningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside (https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/forstaa-overloeb-hvorfor-er-der-spildevand-vandmiljoeet/), at ”Kun 1-2 procent af udledningen af kvælstof på landsplan kommer fra overløb af urenset spildevand. Landbruget står for 60-70 procent af kvælstofudledningen på landsplan.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 124

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 143

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 144 Orientering om skybrudshændelse den 18. august 2020

  Pkt. 144

  Orientering om skybrudshændelse den 18. august 2020

  Sagsnr. 332957 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skybrudshændelsen den 18. august 2020 dækkede den vestlige del af Roskilde by. Der er indkommet en del henvendelser fra borgere om oversvømmede kældre, og der er også registreret overløb ved havnen og Bjergmarken.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Skybruddet ramte kun den vestlige del af Roskilde by. Nedbørsmålerne her viste gentagelsesperioder på 76 og 96 år, hvilket er langt over de gældende serviceniveauer på 5 og 10 år.
  8 sporadiske henvendelser fra borgere og boligforeninger antyder, at rigtig mange kældre er blevet oversvømmet, som følge af tilbagestuvning fra kloaksystemet i afløbet fra disse kældre. Ud over de 8 henvendelser formodes det, at mange borgere kun har kontaktet forsikringsselskaber.
  Hverken kommunen eller Fors A/S er ansvarlige for tilbagestuvning i kældre. Boligejere kan frivilligt installere højvandslukker på deres afløb i kælderen for at sikre mod tilbagestuvning. Fors A/S er ansvarlig for overløb til fjorden, hvor hændelsen resulterede i udledninger på henholdsvis 24.000 og 10.000 m3 fortyndet spildevand ved Bjergmarken og Roskilde Havn.
  I Klimatilpasningsplanen vedtaget i juni 2020 er der både en indsats mod reduktion af overløb til fjorden og en lang række indsatser mod oversvømmelse af bygninger på terræn.
  Tilbagestuvning i kældre er ikke en indsats i klimatilpasningsplanen. Ved brug af Fors model er der muligt at udpege potentielle områder i byen, hvor der vil opstå tilbagestuvning ved skybrudshændelser. Sammenholdt med observerede lokaliteter med tilbagestuvning, fra forsikringsbranchen og borgerhenvendelser, kan denne områdeudpegning indgå som en eventuel indsats i næste revision af planen.
  Forvaltningen vil på mødet give en kort præsentation om skybrudshændelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 144

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 145 Orientering om genetablering af stenrev i Roskilde Fjord

  Basisundersoegelse_af_tre_udvalgte_lokaliteter.pdf Designforslag.pdf

  Pkt. 145

  Orientering om genetablering af stenrev i Roskilde Fjord

  Sagsnr. 330431 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nationalpark Skjoldungernes Land vil, i samarbejde med Lejre Kommune og Roskilde Kommune samt forskningsinstitutioner, genetablere to stenrev i Roskilde Fjord. I denne sag orienteres Klima- og Miljøudvalget om projektet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen har afsat 150 mio. kr. til at skabe mere natur i Danmark, bl.a. er der afsat 10. mio. kr. til genetablering af stenrev. Det ene af de to udvalgte stenrevsprojekter skal ligge i Roskilde Fjord.
  Projektet arbejder med at genetablere nogle af de stenrev, der fandtes i fjorden, før de forsvandt pga. stenfiskeri i slutningen af 1800-tallet. Der findes stadig sten i Roskilde Fjord, men ingen eller kun få egentlige stenrev.
  Stenrev er havets oaser. Revene er opvækstområde for fiskeyngel, og her findes et særligt rigt plante- og dyreliv med tangskove på stenene, muslinger, snegle, børsteorme, der lever på og under stenene. Med genetableringen af stenrevene vil der blive skabt endnu bedre rammer for livet og biodiversiteten i fjorden.
  Der er gennemført forundersøgelser i forbindelse med stenrev-projektet i samarbejde med Nationalt Center for Miljø (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og DTU Aqua. Her er tidligere forekomster af stenrev, indvirkning på plante- og dyreliv, samt fremtidige mulige placeringer og design undersøgt. Roskilde Fjord er udpeget Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er et særligt rigt dyreliv, som skal beskyttes. I Roskilde Fjord gælder det især fuglene. Forundersøgelser til stenrev-projektet har vist, at et stenrev kan gavne flere fuglearter ved at øge deres fødegrundlag.
  På baggrund af forundersøgelserne er to lokaliteter udvalgt – et på Nørrerev ved Gershøj og et ved Veddelev ud for Vigen Strandpark. Revet ved Veddelev skal være et formidlingsrev, hvor man fra kysten kan svømme ud og opleve livet i fjorden med dykkerbriller og snorkel. Revet bliver som en labyrint, hvor man med egne øjne kan se, hvilken betydning et stenrev har for livet i havet.
  Projektets næste fase handler om myndighedsgodkendelser samt afholdelse af informationsmøder, hvorefter arbejdet med at anlægge revene vil gå i gang.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 145

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 146 Orientering om status for samkørsels-projekter

  Pkt. 146

  Orientering om status for samkørsels-projekter

  Sagsnr. 332113 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den igangværende indsats om fremme af samkørsel i regi af forskellige projekter justeres til den aktuelle situation omkring Corona.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune ønsker at fremme den grønne mobilitet. Én af mange indsatser inden for denne dagsorden er at arbejde for øget samkørsel. Roskilde Kommune deltager derfor i projekter med fokus på samkørsel:

  • Forsøgsordning med NaboGO – samkørselstjeneste (jf. punkt 46 i Klima- og Miljøudvalget den 3. marts 2020)
  • Etablering af blafferstoppesteder (jf. punkt 117 i Klima- og Miljøudvalget den 20. august 2019).

  Projekterne består af både priming (information), rekruttering, løbende kommunikation og drift og skulle efter planen have været igangsat i forsommeren 2020. Imidlertid har Corona-situationen ændret forudsætningerne for denne tidsplan. Forvaltningen er opmærksom på, at Corona-situationen betyder ændrede transportvaner for mange borgere, bl.a. en øget biltrafik på bekostning af det kollektive. Samkørsel kan være en måde at ’bøde op’ for denne udvikling.
  Imidlertid mener forvaltningen ikke, at man i den aktuelle Coronasituation kan få succes med en kampagne for, at få kommunens borgere til at samkøre.
  Med henblik på en senere udrulning vil arbejdet med samkørsel derfor ind til videre primært bestå af bilaterale møder med blandt andet virksomheder, der allerede har tilkendegivet interesse for samkørsel.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 146

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 147 Orientering om studietur til Odense

  Program_studietur_Odense.pdf

  Pkt. 147

  Orientering om studietur til Odense

  Sagsnr. 338408 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 25. september 2020 er Odense Kommune værter for en endagstur for Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Teknikudvalget med fokus på Odense Kommunes erfaringer med bæredygtig mobilitet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgsmøde den 2. juni 2020, punkt 86, blev det besluttet at udarbejde en strategi og handleplan for bæredygtig mobilitet i Roskilde. Forvaltningen blev opfordret til, at arrangere en studietur som inspiration til arbejdet med bæredygtig mobilitet.
  Odense Kommune har med ’Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024’ udarbejdet en ambitiøs plan for, hvordan der skabes bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og byliv i Odense. Handlingsplanen er grundlaget for en årlig økonomisk prioritering af anlægsrammen i By- og Kulturforvaltningen og opdateres årligt.
  Handlingsplanen samler de tidligere planer og strategier på området, og skaber herved et samlet overblik, samt at mobilitetsplanlægningen tænkes på tværs med fokus på bæredygtighed og det gode liv. Planen kan findes her: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024
  Den 25. september er Odense Kommune værter for én endagstur, hvor Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Teknikudvalget vil blive præsenteret for Odense Kommunes erfaringer med handleplanen ved bl.a. at etablere gode cykelforhold og adfærdskampagner, der skaber målbare effekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Udgifterne til studieturen afholdes inden for udvalgenes budgetter til udvalgsmøder.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 147

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 148 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 148

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 148

  -
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 149 Eventuelt

  Pkt. 149

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 149

  Møde om BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).