You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 12, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 81 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 81

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 81

  Tillægsdagsorden udsendt. Optaget på dagsordenen. Herefter godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 82 Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Udkast_til_tillaeg_til_vandforsyningsplan.pdf Bemaerkning_fra_Fors_og_Stikkelskaer.pdf

  Pkt. 82

  Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025, hvor forsyningsgrænsen mellem Stikkelskær Vandværk og FORS er ændret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen. Da Stikkelskær Vandværks forsyningsområde fremover forsynes af FORS, er det nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i FORS’ forsyningsområde, se bilag 1.
  Fors og Stikkelskær Vandværk har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen, og har begge tilkendegivet, at de er enige i forsyningsgrænsen. Begge forsyninger har haft udkastet til tillægget til kommentering, se bilag 2. De få rettelser, forsyningerne har haft, er indarbejdet i tillægget.
  Når forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025 er godkendt, kommer forslaget i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Efter høringsperioden forelægges forslaget på ny for udvalget med eventuelle justeringer og bemærkninger til indkomne høringssvar. Dette forventes at ske på møde i Klima- og Miljøudvalget den 14. august 2018 med endelig godkendelse i byrådet den 29. august 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 82

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 83 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord

  Tillaeg_nr._4_til_Spildevandsplan_2015-21_-_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 83

  Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord

  Sagsnr. 290694 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tilføjes et kloakopland OF7.1 for, at et område i Vindinge Nord kan separatkloakeres ved nybyggeri. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra 2 andre områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen og miljøscreeningen offentliggøres i 8 uger med mulighed for at give bemærkninger til forslaget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et område i det nordvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i tillæg til Kommuneplan 2016 er sket en udvidelse af planområde 3.B.19, og at denne udvidelse dækkes af lokalplan nr. 665, der er vedtaget i 2017. For at sikre udviklingen af hele Vindinge Nord er der udarbejdet en helhedsplan, som skitserer de overordnede strukturer i det kommende Vindinge Nord - herunder etapernes placering og afgrænsning, veje, stier samt grønne arealer.
  Det nye kloakopland er planlagt separatkloakeret, dvs. at husspildevand ledes til Fors A/S´ fælleskloaksystem, mens tag- og overfladevand ledes til en række forsinkelsesbassiner og videre til et nyt regnvandskloaksystem, dog med mulighed for nedsivning af tagvand. Der sker endvidere en omlægning af regnvandsafledningen fra 2 andre kloakoplande, så fællessystemet i Vindinge aflastes for regnvand og overløbene til recipient ikke forøges trods en større belastning fra de nye boligområder.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  Forvaltningen har vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslaget vil blive offentliggjort på Roskilde kommunes høringsportal i 8 uger. Derefter vil der ske en revision af tillægget på basis af høringssvar og en fornyet politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse i byrådet. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2018-19 (Etape 1).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2018. Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 83

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 84 Tilladelse til indvinding og udledning fra afværgeboring på Lavringe Kildeplads til Lavringe Å

  Tilladelse_til_indvinding_og_udledning_fra_afvaergeboring_paa_lavringe_kildeplads_til_lavringe_aa.pdf HOFORs_bemaerkning_til_udkast_til_tilladelse.pdf

  Pkt. 84

  Tilladelse til indvinding og udledning fra afværgeboring på Lavringe Kildeplads til Lavringe Å

  Sagsnr. 272829 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR har ansøgt om fortsat tilladelse til, at indvinde 88.000 m3/år fra afværgeboringen og derefter udlede det oppumpede vand til Lavringe Å. Indvindingen fra afværgeboringen er en forudsætning for, at HOFOR kan indvinde vand på Lavringe kildeplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles indvindings- og udledningstilladelse til afværgeboringen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  HOFOR har ansøgt Roskilde Kommune om fortsat tilladelse til, at indvinde 88.000 m3/år fra en afværgeboring og derefter udlede det oppumpede vand til Lavringe Å, se tilladelsen i bilag 1. Indvindingen fra afværgeboringen er en forudsætning for, at HOFOR kan indvinde vand på Lavringe kildeplads, der efter renoveringen udelukkende er beliggende i Lejre Kommune. Grunden til at det er Roskilde Kommune, der skal meddelelse tilladelsen er, at afværgeboringen er beliggende i Roskilde Kommune, og derved ikke er blevet indarbejdet i indvindingstilladelsen for Lavringe Kildeplads. Lejre Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Lavringe Kildeplads på 800.000 m3/år.
  For at sikre, at forureningen ikke spreder sig til de aktive indvindingsboringer,
  har HOFOR siden 2006 oppumpet vand fra afværgeboringen og udledt det til Lavringe Å efter forudgående iltning af råvandet. Forureningen er en pesticidpunktkildeforurening i et sekundært sandmagasin.
  Forvaltning har valgt, at tidsbegrænse tilladelsen til 10 år, da forvaltningen vurderer, at forureningen er aftagende, og indenfor en årrække vil være nede på et niveau, der gør det muligt, at stoppe indvindingen fra afværgeboringen, samt udledningen til Lavringe Å.
  Udkastet til tilladelsen har været i høring hos HOFOR, som har indgivet bemærkninger, se bilag 2. Bemærkningerne er indarbejdet, der er en bemærkning forvaltning har set bort fra, da det forhold bemærkningen går på allerede indgår i et vilkår, og derfor allerede er omfattet af tilladelsen.
  Forvaltningen vurderer, at de vilkår der er stillet i den samlede indvindings- og udledningstilladelse, vil sikre at vandmiljø og natur ikke påvirkes væsentligt. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at tilladelsen kan meddeles.
  Tilladelsen kan påklages indtil 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Såfremt udnyttelsen af tilladelsen forudsætter bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder dog ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 84

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 85 Delegation til afgørelse af sag om avanceret vandbehandling - festival 2018

  Pkt. 85

  Delegation til at behandle ansøgning om avanceret vandbehandling

  Sagsnr. 271091 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel via Roskilde Festival om et forsøgsprojekt, hvor badevandet fra et område på Roskilde Festival 2018 genanvendes, efter at have været behandlet i et avanceret vandbehandlingsanlæg, hvor der blandt andet bruges UV-behandling. Forvaltningen beder om bemyndigelse til, at forvaltningen kan behandle og træffe afgørelse i eventuel sag om avanceret vandbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives bemyndigelse til, at forvaltningen kan behandle og træffe afgørelse om avanceret vandbehandling i sagen i forbindelse med festival 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel via Roskilde Festival vedrørende et forsøgsprojekt, hvor badevandet fra et område på Roskilde Festival 2018 genanvendes, efter at have været behandlet i et avanceret vandbehandlingsanlæg, hvor der blandt andet bruges UV-behandling. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en konkret ansøgning.
  Ifølge retningslinjerne i Roskilde Kommunes vandforsyningsplan 2018-2025, skal vandforsyningen i Roskilde Kommune baseres på uforurenet grundvand, og Roskilde Kommune meddeler som udgangspunkt kun tilladelse til udvidet rensning, når der er tale om en ekstraordinær og midlertidig løsning på akutte drikkevandsproblemer.
  I nærværende projekt ønskes der ikke tilladelse til rensning grundvand, men af det vand, som festivalgæsterne har taget brusebad i.
  Klima- og Miljøudvalget gav i juni 2015, punkt 88, bemyndigelse til at meddele midlertidig tilladelse til et lignende projekt på Roskilde Festival 2015, efter § 21, stk. 1 i vandforsyningsloven.
  Forvaltningen vil ved en eventuel tilladelse sikre høj grad af sikkerhed i forhold til oprettelse af drikkevandskvalitet for brusevandet.
  Forvaltningen beder om bemyndigelse til, at forvaltningen kan behandle og træffe afgørelse om avanceret vandbehandling i sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 85

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 86 Ophævelse af fredning af Tjæreby Hede, der ligger i Roskilde Lufthavn

  Kortbilag_-_Tjaereby_Lyng.pdf Notat_-_genskabelse_af_Tjaereby_Lyng.pdf

  Pkt. 86

  Ophævelse af fredning af Tjæreby Hede, der ligger i Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 302943 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Københavns Lufthavne CPH har anmodet Roskilde Kommune om, at rejse fredningssag om ophævelse af fredningen af Tjæreby Hede, der ligger inden for lufthavnens arealer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune beslutter ikke at rejse sag om affredning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Københavns Lufthavne CPH har anmodet Roskilde Kommune om at fredningen af et 1,2 ha stort areal kaldet Tjæreby Lyng i lufthavnen ophæves. Tjæreby Lyng er deklarationsfredet i 1921 med det formål at bevare lyngtæppet. Ifølge fredningen skal arealet henligge som hede og plantage, og det må ikke oppløjes eller bearbejdes til agerbrug.
  Det er CPH´s opfattelse, at arealets kendetegn, der i sin tid begrundede fredningen, ikke eksisterer længere. Endvidere at deklarationens bestemmelser er i modstrid med, at arealet er udlagt til lufthavnsformål.
  En ophævelse af fredningen kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger i naturbeskyttelsesloven §§ 36-44. En fredningssag kan rejses af miljø- og fødevareministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening.
  Forvaltningen har undersøgt området sammen med en rådgiver og konstateret, at det er tilgroet med træer. Tilgroningen er sket, fordi området ikke har været vedligeholdt, og skiftende plejemyndigheder har gennem årene ikke prioriteret at pleje området. Kommunen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede, ikke statsejede arealer, når dette tjener til opnåelse af formålet med fredninger. Roskilde Kommune kan som plejemyndighed gennemføre pleje af arealet med ejers samtykke eller efter tilladelse fra Fredningsnævnet.
  Til trods for at området i dag er helt tilgroet, findes der stadig rester af hedevegetation, dog ikke hedelyng, men jordbunden består af hedetørv. Der findes givetvis frø af hedelyng, som vil kunne spire, hvis træerne bliver ryddet, og der kommer mere lys til jordbunden. Der findes ikke andre områder i Roskilde Kommune med naturtypen hede og heller ikke områder, som har potentiale for at udvikle sig til hede. Det er således en helt unik naturtype, som er forsvundet fra kommunen ved tilgroningen.
  Ophævelse af en fredning kan kun ske i helt særlige tilfælde, og det vil efter forvaltningens vurdering bl.a. forudsætte, at formålet med fredningen er gået tabt. Idet Tjæreby Lyng vurderes at kunne genskabes med forekomst af hedelyng, finder forvaltningen ikke, at der er grundlag for en affredning. Endvidere er fredning af arealet heller ikke uforeneligt med, at det ligger i lufthavnen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 86

  Anbefales.

 • Pkt. 87 Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegelser

  Pkt. 87

  Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegelser

  Sagsnr. 302938 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændring i kommissoriet for Klimarådet og to yderligere udpegelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Den foreslåede ændring i kommissoriet vedr. medlemmer af rådet godkendes.
  2. Der udpeges de foreslåede to lokale borgere med ekspertviden indenfor klimaområdet til rådet, under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingens punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Byrådet
  Ad .2: Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. marts 2018, punkt 184, kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune, herunder at CONCITO og Det Nationale Klimaråd tilbydes en plads i Klimarådet. Udpegelserne jf. kommissoriet lyder:
  ”Udpeget for den 4-årige periode 2018-21:
  - 3 faglige ressourcepersoner fra lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner (Risø DTU, RUC, AU/DMU). Disse skal sikre, at den nyeste viden indgår i sparring og netværk. De nævnte institutioner udpeger selv hver deres repræsentant.
  - 2 repræsentanter for erhvervsorganisationer (DI, LO). Disse skal fungere som kontaktled og idéskabere til henholdsvis green tech/energivirksomheder, forsyningsselskaber samt medarbejdere i brancher med relation til klima og energi. DI og LO udpeger hver en repræsentant.
  - 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant.
  - Byrådet udpeger fra de politiske baglande 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.
  - Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget er medlem af rådet, og herudover udpeger byrådet yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til rådet med henblik på en tæt relation mellem udvalget og rådet. Byrådet udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne fra Klima- og Miljøudvalget.”
  CONCITO og Det Nationale Klimaråd har imidlertid meldt tilbage, at de ikke har mulighed for at lade sig repræsentere i Roskilde Kommunes Klimaråd.
  Formanden for Klima- og Miljøudvalget og formanden for Klimarådet foreslår på den baggrund en alternativ løsning i forhold til at få flere klimaeksperter i rådet. Det foreslås, at punkt 3 i kommissoriet jf. ovenfor ændres til:
  ”2 lokale borgere i kommunen med ekspertviden på klimaområdet, som udpeges af Klima- og Miljøudvalget.”
  Der er vedhæftet et lukket bilag med forslag til to konkrete personer, som foreslås udpeget. Bilaget kan åbnes, hvis indstillingen godkendes i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 87

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 88 Status på bus 217

  Data_for_paalidelighed_og_passagerudvikling_paa_linje_217_-_juni_2018.pdf

  Pkt. 88

  Status på bus 217

  Sagsnr. 302159 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal besluttes om der skal ændres på bus 217, der kører mellem Jyllinge, Gundsømagle og Veksø Station.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der ikke foretages ændringer på linje 217 udover køreplantilpasningen i august
  2. at pålidelighed og passagerudviklingen holdes under observation før og efter køreplantilpasningen

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2018, punkt 46, at der skal forelægges en sag om pålideligheden på linje 217, hvad en eventuel ændring vil koste, og hvornår denne kan træde i kraft.
  Data for pålideligheden viser, at den gennemsnitlige pålidelighed for april lå på 92 %. I bilaget fremgår detaljerede data for enkeltafgangene mellem Gundsømagle og Veksø Station. På mødet vil det være muligt at fremlægge tallene fra maj.
  Movia oplyser, at der er bestilt køreplantilpasning på linje 163, der træder i kraft 10. august 2018. Køreplantilpasningen på linje 163 vil betyde, at risikoen for forsinkelser på linje 163 vil minimeres betydeligt, hvilket også minimerer risikoen for forsinkelser på linje 217. Det forventes, at køreplantilpasningen vil betyde, at pålideligheden nærmer sig 100 % på linje 217.
  De eksisterende problemer med pålideligheden på 217 er primært i myldretiden med den nuværende køreplan. Movia vurderer, at de forsinkelser, der er på enkeltafgange i myldretiden på linje 217, vil forsvinde, når skolesommerferien begynder med den eksisterende køreplan.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke ændres på linje 217 udover køreplantilpasningen. Såfremt det besluttes at frakoble linje 163 og 217, vil det tidligst kunne træde i kraft to uger efter beslutningen, hvis operatøren vil gå med til det. Det vil koste 0,1 mio. kr. i kompensation til operatøren, da ændringer normalt skal varsles i minimum to måneder inden ikrafttrædelse. Ændringen kan tidligst træde i kraft i ultimo juni, hvilket falder sammen med, at skolernes sommerferie begynder. Ulemperne ved at frakoble de to buslinjer vil være, at man vil få en udgift til et problem, som Movia forventer vil være løst alligevel, uden at man frakobler de to linjer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den planlagte køreplantilpasning er udgiftsneutral. Såfremt, at det besluttes, at frakoble bus 217 og 163 vil der være en udgift på 0,1 mio.kr.
  En frakobling af de to buslinjer vil medføre en merudgift på 0,8 mio.kr. pr. år for Egedal Kommune for linje 163. Egedal Kommune medfinansierer i øvrigt bus 217 med 0,26 mio.kr. årligt.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 88

  Ad 1.:Godkendt
  Ad 2.: Godkendt, idet udvalget tilkendegiver, at hvis problemet ikke er løst med køreplansændringen i august, er man indstillet på at gennemføre en ændring i køreplanen, der løser udfordringen. Udvalget får en status efter 2 måneders kørsel efter den nye køreplan.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 89 Evaluering af mødetidspunkt

  Pkt. 89

  Evaluering af mødetidspunkt

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2018, pkt. 56, at ændre udvalgets mødestart for møderne i resten af 2018 til kl. 8:00, samt at dette skulle evalueres ved mødet i juni.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Mødestart for møderne i resten af 2018 er ændret til kl. 8:00 for at have tilstrækkelig tid til behandling af dagsordenen og samtidig sikre, at møderne kan slutte kl. 10:00.
  Der er aftalt evaluering af dette ved junimødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 89

  Mødetidspunktet blev fastholdt.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning,

 • Pkt. 90 Flytning af Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2018

  Pkt. 90

  Flytning af Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen foreslås alternative mødetidspunkter for mødet i september.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om mødet i september skal flyttes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) er pga. funktion som domsmand forhindret i at deltage i udvalgets møde den 4. september og har bedt om, at der forsøges at finde et alternativt tidspunkt.
  Forvaltningen foreslår følgende alternativer – begge med mødestart kl. 8.
  - Mandag den 3. september
  - Tirsdag den 11. september.
  Der afholdes ikke andre udvalgsmøder på disse tidspunkter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 90

  Udvalgsmødet fastholdes den 4. september.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 91 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 91

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Klima- og Miljøudvalgets område.
  På Klima- og Miljøudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Fjordvandskvalitet – Badevand
  - CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
  - Miljøtilsyn
  - Mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Klima- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 91

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 92 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_for_2019_til_junimoedet.pdf Budgetnotat_affald_2019_paa_KMU_til_junimoedet.pdf Takster_KMU_2019_junimoedet.pdf KMU_-_blokliste.pdf KMU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 92

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 136,6 mio. kr., mens der indgår anlæg for 21,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Klima- og Miljøudvalget

  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om Klima- og Miljøudvalgets budget 2019, heraf fremgår bl.a. som konsekvens af den ændrede styrelsesvedtægt, at budgettet vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse fra og med 2019 overføres til Økonomiudvalget, som nu har det faglige ansvar for området. Dette vil fremgå af budgetrammenotaterne til augustmøderne. Som bilag 3 er et notat om affaldsområdet, der er et hvile-i-sig-selv-område, hvilket betyder at det er takstfinansieret, og at indtægter og udgifter over en periode skal balancere.
  Budgetforbedringsforslag på udvalgets område, som forventes fremlagt på mødet i august, vil forvaltningen kort redegøre for på udvalgets møde. Der er ikke igangsat temaanalyse på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 92

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 93 Frigivelse af rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan

  Pkt. 93

  Frigivelse af rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er søges om frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens vand- og klimatilpasningsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og klimatilpasningsplan.
  I forbindelse med den igangsatte revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen, skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte hvordan risiko for skader på personer, ejendom og infrastruktur, som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden, minimeres. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.
  Startdato: 1. juli 2018
  Slutdato: 31. december 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 93

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 94 Orientering om revision af vand- og klimatilpasningsplan

  Pkt. 94

  Orientering om revision af vand- og klimatilpasningsplan

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen er i gang med revision af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan. På Klima- og Miljøudvalgets møde vil forvaltningen give en kort mundtlig orientering om fokuspunkter, proces og tidsplan.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 94

  -

 • Pkt. 95 Orientering om opgradering af Tømmergrunden ved Frederiksborgvej

  Pkt. 95

  Orientering om opgradering af Tømmergrunden ved Frederiksborgvej

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen er i gang med at skitsere mulige løsninger på opgradering af Tømmergrunden, beliggende syd for Frederiksborgvej 65A-65E, som samtidig klimasikrer de kommunale arealer fremover.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver en mundtlig orientering til udvalget. Der vil ske en tilsvarende orientering til Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2019-22_-_UDKAST.pdf

  Pkt. 96

  Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 303494 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdateret handleplan for Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdateret handlingsplan for Grøn Blå Strategi.
  Grøn Blå Strategi sikrer det langsigtede perspektiv på den videre udvikling af kommunen indenfor det grønne og blå.
  Handleplanerne for alle kommunens byudviklingsstrategier opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Som udvalget er vidende om gennemføres der i løbet af 2018 en revisionsproces for Grøn Blå Strategi.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner for byudvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Handleplanen er relateret til forberedelse af budget 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Orientering om affaldsimplementering

  Pkt. 97

  Orientering om affaldsimplementering

  Sagsnr. 291662 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Implementeringen af den nye affaldsordning forløber planmæssigt. Ligeledes er implementeringen af den nye affaldsordning for kommunale institutioner per 1. august 2018 også godt undervejs.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Udrulningen af den nye affaldsordning, som blev vedtaget på Klima- og Miljøudvalgs-mødet den 25. november 2015, punkt 129, har kørt planmæssigt siden begyndelsen. De første 4 etaper er startet 1. maj 2017, 1. september 2017, 1. februar 2018 og 1. maj 2018. Således mangler der to etaper, 1. september 2018 og 1. november 2018 - samt de kommunale institutioner der starter 1. august 2018.
  Der har i forbindelse med udrulningen af 4. etape været problemer med manglende afhentning af renovation. Konkret handlede det om, at der var problemer med afhentningen i relation til den gamle ordning, idet renovatøren var udfordret af både at køre den gamle og den nye ordning i overgangsperioden. Forvaltningen indskærpede forpligtelserne for renovatøren og sikrede at der hurtigst muligt – og henover helligdage – blev rettet op på manglerne.
  De sidste 2 etaper for private husstande er de mest tidskrævende at få på plads, primært på grund af snævre pladsforhold i Roskilde by samt forholdene i etageboliger for så vidt angår passende volumen og standpladser til de nye fraktioner. Det kræver en særlig indsats at få etageboligerne godt med på den nye ordning.
  Arbejdet med at implementere den nye ordning for de kommunale institutioner sker i tæt samarbejde med kommunens nye ejendomsserviceenhed, der bliver institutionernes primære kontakt i hverdagen. Hen over sommeren bliver der kørt dels udendørssorteringsmateriel ud – dels bliver der bestilt, leveret og opsat indendørssorteringsmateriel til institutioner inden d. 30. juni.
  I 2019 forventer forvaltningen, at vores hovedprojekter vil centrere sig om opfølgning på udrulningen af den nye affaldsordning for både husstande og institutioner samt den nye Affalds- og ressourceplan som forventes forelagt til vedtagelse primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Affaldsområdet er et ”hvile i sig selv” område.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 97

  -

 • Pkt. 98 Orientering om "Grøn kollektiv varme"

  Pkt. 98

  Orientering om "Grøn kollektiv varme"

  Sagsnr. 280688 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i projekt ”Grøn kollektiv varme” i samarbejde med Fors. Projektet undersøger muligheden for at udnytte overskudsvarme fra Stryhns produktionsanlæg i fjernvarmesystemet for derved at gøre fjernvarmen grønnere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har sammen med Fors indgået i projektet ”Grøn kollektiv varme” i regi af Gate21 partnerskabet siden starten af 2017. Projektets overordnede formål er at understøtte fjernvarmeselskaber og kommuners arbejde med omstilling til vedvarende energi og fremme grønne løsninger i den kollektive varmeforsyning.
  Projektet skal i videst muligt omfang resultere i et såkaldt ’feasibility studie’, der afdækker de tekniske, økonomiske og praktiske aspekter af de respektive cases, som projektet søger at afdække.
  Roskilde Kommune og Fors gik først ind i projektet med en ambition om at udarbejde et feasibility studie for 3 cases, omhandlende muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra henholdsvis Bjergmarken Renseanlæg, et lokalt supermarked og Stryhns. Som projektet skred frem blev det tørringsanlæg, der kunne bidrage med overskudsvarme fra Bjergmarken Renseanlæg, lukket, og koncernen bag supermarkedet meldte ud, at de stoppede alle overskudsvarmeprojekter landet over. Siden foråret 2018 har projektet alene haft fokus på mulighederne for at anvende overskudsvarme fra Stryhns produktionsanlæg i Himmelev.
  Som et led i projektet har rådgivningsvirksomheden NIRAS, gennem en dybdegående analyse, afdækket overskudsvarmepotentialet, de tekniske muligheder for at bringe varmen ud på fjernvarmenettet, samt de økonomiske modeller for ejerskabsfordelingen mellem Fors og Stryhns. Analysen viser, at der potentielt kan findes ca. 3 GWh overskudsvarme fra Stryhns køleanlæg årligt, hvilket svarer til fjernvarmeforbruget i 165 gennemsnitlige parcelhuse. Analysen viser yderligere, at denne overskudsvarme kan leveres til en lavere pris, end den Fors ellers køber (substitutionsprisen), og at projektet vil have en positiv samfundsøkonomi, hvilket er forhold der skal gøre sig gældende, før kommunen kan godkende projektet.
  Analysen peger på, at projektet kan gennemføres, såfremt den sænkning af elvarmeafgiften, regeringen har fremlagt, gennemføres fuldt ud.
  Projektet er gået ind i den afsluttende fase, hvor de sidste analyser i feasibility studiet skal gennemføres. Projektet afsluttes endeligt i juni 2018.
  Herefter skal Stryhns og Fors blive enige om en ejerskabsmodel, og begge bestyrelser skal godkende det samlede projekt. Forvaltningen forventer at modtage et varmeprojektforslag til behandling i starten af 2019, såfremt projektet udvikler sig som forventet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune bidrager med personaleressourcer til projektet. Fors bidrager med personaleressourcer og projektmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 98

  -

 • Pkt. 99 Orientering om CO2-kortlægning 2018

  CO2-kortlaegning_2018_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 99

  Orientering om CO2-kortlægning 2018

  Sagsnr. 300464 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har kortlagt udviklingen af CO2-udledningen fra Roskilde Kommune som geografisk område. Kortlægningen viser en reduktion i CO2- udledningen fra 2008 til 2016 på 29%.
  Kortlægningens resultater vil udgøre fundamentet i udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune tiltrådte den Europæiske Borgmesterpagt i 2009 med en forpligtigelse til at reducere CO2-udledningen med mindst 20 % inden 2020 for kommunen som geografisk område. Byrådet vedtog i 2015 at udvide målsætningen til 35 % reduktion i perioden 2008-2020.
  Forvaltningen har nu udarbejdet en status på udledningen på baggrund af tal fra 2016.
  Resultatet viser, at der sket en reduktion i CO2-udledningen på 13,6 % perioden 2012 til 2016, og 29 % siden Roskilde Kommune tiltrådte Borgmesterpagten.
  Reduktionen fra 2012 til 2016 skyldes hovedsageligt, at el-forbruget er blevet mindre klimabelastende på grund af mere vedvarende energi i el-systemet, færre huse opvarmes af elvarme og olie, der er mere vedvarende energi i fjernvarmesystemet, samt mindre CO2 fra transport.
  Kommunen har således indfriet den indledende målsætning på 20 % reduktionen inden 2020, men mangler stadig at reducere CO2-udledningen fra Roskilde Kommune som geografisk område med 6 % inden 2020 for at indfri kommunens egen ambitiøse målsætning på 35 %.
  CO2-kortlægningen giver et overblik over de områder indenfor energiforbruget, der udleder CO2 såsom; el, varme, transport, industri, landbrug, affaldsdeponi, arealan-vendelse.
  Kortlægningen giver også et indblik i de væsentligste virkemidler, der ligger til grund for reduktionen i perioden fra 2012 til 2016; mere vind og vandkraft i det nordiske elsystem, udfasning af kul og olie til fordel for biomasse på kraftvarme-værkerne samt mindre varmetab fra distributionsnettet, 68 % reduktion i olieforbruget, 55 % fald i brug af elvarme, 16 % fald i naturgasforbruget.
  Kortlægningen vil, sammen med analyser udført for kommunen af RUC og SWECO, virke som grundlag for Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22.
  Klima- og Miljøudvalget vil sideløbende blive orienteret om Grønt Regnskab, med status for CO2-udledningen for kommunen som virksomhed.
  Rapporten ”CO2-Kortlægning 2016 for Roskilde Kommune” er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 99

  -

 • Pkt. 100 Orientering om Grønt Regnskab 2017

  Groent_Regnskab_2017.pdf

  Pkt. 100

  Orientering om Grønt Regnskab 2017

  Sagsnr. 303594 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 11. august 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025. Målet gælder kommunens egen virksomhed, og måden, opgørelsen skal ske på, betyder, at aftalen primært fokuserer på energiforbrug.
  Der opgøres i et årligt Grønt Regnskab. Det grønne regnskab hjælper kommunen til at holde fokus på energibesparelser og energisparende adfærd. Resultatet af regnskabet kan ligeledes pege på relevante indsatsområder.
  Som klimakommune skal Roskilde Kommune årligt afrapportere til DN, hvordan udviklingen i CO2-udledningen går, hvad der er gjort i det forgangne år for at påvirke den samt planlagte indsatser i det kommende år. Afrapporteringen skal ske på områderne: Bygningsmasse, idrætsanlæg og haller, vejbelysning og den kommunale kørsel.
  Den samlede rapport til DN er vedlagt som bilag.
  Årets resultat viser, at CO2-udledningen fra Roskilde Kommune som virksomhed er reduceret med 0,8% i 2017. Dermed indfrier kommunen ikke fuldt ud i året 2017.
  Efter Klimakommuneaftalen skal kommunen have reduceret med i alt 18% i perioden. Igennem perioden fra 2008 til nu har kommunen reduceret CO2-udledningen med netop 18 % (fast emissionsfaktor), og lever dermed op til aftalen med DN. Reduktionen svarer til hele 23 % pr. borger, idet kommunen gennem perioden har haft tilvækst i befolkningen. Hvis der tages udgangspunkt i variabel emissionsfaktor, har kommunen igennem perioden reduceret CO2-udledningen med 45 %.
  Af det grønne regnskab fremgår det, at CO2-reduktionen i 2017 fortrinsvis skyldes en reduktion i el - og varmeforbruget i kommunens ældrepleje, institutioner og administrative bygninger. Dertil er der sket en overordnet reduktion i brændstofforbruget til kørsel på 3 %, til en trods for en stigning i udledningen fra kørsel i private køretøjer på 2,5 %. Forbruget af naturgas er faldet med 1 %, hvor olieforbruget er steget med 7 %.
  2017 var et gennemsnitligt vindår, hvorfor vindmøllen på Prøvestenen, som kommunen har andele i, har fortrængt hvad der svarer til 1,9 % af den samlede CO2-udledning fra kommunen som virksomhed.
  CO2-udledningen fra el- og varmeforbrug i kommunens bygninger udgør godt 80 % af den samlede udledning fra kommunen som virksomhed. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør ca. 3 % af udledningen fra kommunen som geografisk område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 100

  -

 • Pkt. 101 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 101

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU (august)
  2. Kommunegaranti af lån, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark (august)
  3. Tillæg til vandforsyningsplan 2018-2025 (august)
  4. Grøn Puls i 2. halvår 2018 (august)
  5. Udrulning af affaldsordning til institutionerne (august)
  6. Anvendelse af klimafonden 2018 (september)
  7. Start på borgerinddragelse i Grøn Blå Strategi (september)
  8. Proces for regulering af bestanden af råger (september)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Strategisk Klima- og Energiplan - høring
  2. Tillæg til spildevandsplan, Ny Østergade
  3. Tillæg til spildevandsplan, Bassin Gadstrup
  4. Principiel stillingtagen til blødgøring
  5. Status for lukning af Haraldsborg Vandværk

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 101

  -

 • Pkt. 102 Orientering om bestyrelsesmøder i ARGO I/S den 7. februar og 3. april 2018

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_ARGO_IS_den_7._februar_2018.pdf Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_ARGO_IS_den_3._april_2018.pdf

  Pkt. 102

  Orientering om bestyrelsesmøder i ARGO I/S den 7. februar og 3. april 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøder i ARGO I/S den 7. februar og 3. april 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referater fra bestyrelsesmøder i ARGO I/S den 7. februar og 3. april 2018 frem til orientering.
  Torben Jørgensen orienterer fra drøftelserne på bestyrelsesmøderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 102

  -

 • Pkt. 103 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 103

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 103

  -

 • Pkt. 104 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 104

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 104

  Borgermøde om blødere vand den 28. juni.

 • Pkt. 105 Eventuelt

  Pkt. 105

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 105

  Møde på Risø om a-affald den 18. juni kl. 18:30. Kræver tilmelding på Risø's hjemmeside.

 • Pkt. 106 Orientering om politianmeldelse(Lukket)

 • Pkt. 107 Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Pkt. 107

  Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Planen for revurdering af miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn ændres således, at en samlet revurdering erstattes af ændringer i enkelte vilkår. Der ændres ikke på godkendelsen, således at der kan ske øget beflyvning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 18. maj 2018 afholdt møde med Københavns Lufthavn A/S om VVM-spørgsmålet i forbindelse med den igangværende revurdering af miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn.
  Forvaltningen vurderer på baggrund af en afgørelse fra klagenævnet, at den formelle pligt til at revurdere miljøgodkendelsen er bortfaldet, hvilket i sin tid var årsagen til at processen blev påbegyndt.
  Lufthavnen meddelte, at de ikke for nuværende ønsker at gennemføre en omfattende VVM-redegørelse, da lufthavnen foreløbig kan drives med den eksisterende miljøgodkendelse. Den nuværende miljøgodkendelse ændres således ikke, hvorfor der ikke kan ske øget beflyvning i forhold til den nuværende godkendelse ej heller inden for kategorien rute-, charter- og fragtflyvning.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er et aktuelt behov for at revurdere hele miljøgodkendelsen, men behov for at enkelte vilkår i miljøgodkendelsen opdateres, herunder vilkår for motorkøringer, afledning af overfladevand og præferencebane.
  Forvaltningen vil desuden forsat arbejde for, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen præciserer og skærper reglerne for at unødige overflyvninger af byområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 107

  -

 • Pkt. 108 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Affaldsforbrænding, for-slag om at afsøge muligheder for at udfase afbrændingen

  Oplaeg_EA_analyse.pdf

  Pkt. 108

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Affaldsforbrænding, forslag om at afsøge muligheder for at udfase afbrændingen

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten ønsker en sag på dagsordnen vedrørende muligheder for at udfase afbrændingen af affald.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”På mødet 25.4.2018 i Koordinationsgruppen vedr. energiselskaber, fik vi flere interessante oplæg. Bla. fremgik det af Hans Henrik Lindboes oplæg (slides vedlagt), at der (uden tilskud og renset for afgifter) er udsigt til så markant faldende priser på vind- og sol-energi, at dette kraftigt vil udfordre økonomien i den nuværende energistruktur. Hertil kommer udfordringer i form af en øget effektivitet af nye generationer af varmepumper. Dette kan samlet forudses på relativt kort sigt at undergrave rentabilitet og konkurrencedygtighed af nuværende kraft-varmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.
  Roskilde er interessentkommune i ARGO (”KARA”), som i øjeblikket helt overvejende er baseret på forbrænding af affald. Dette forudses altså udfordret af førnævnte. Hertil kommer, at affaldsmængderne vil falde i takt med, at der iværksættes mere og mere ambitiøse planer for affaldssortering og genbrug. Sidstnævnte gør sig gældende både lokalt og i Storbritannien / Irland og dermed ”rammes” også den store andel af affaldet, som ARGO importerer herfra.
  Som både interessentkommune og beliggenhedskommune har Roskilde såvel et medansvar og en ret stor forbruger-økonomisk interesse i, at der rettidigt tages højde for denne pakke af udfordringer.
  Det er baggrunden for følgende forslag.
  KMU giver forvaltningen til opgave, til udvalgets august-møde, at forberede en sag om disse problemstillinger, som bl.a. med beskrivelse af teknisk/praktiske muligheder og tidsperspektiver - søger at besvare spørgsmålene:
  - Hvordan og hvor hurtigt kan affaldsforbrændingen udfases lokalt, forudsat det besluttes politisk?
  - Hvordan er Roskildes muligheder for at fremme en sådan dagsorden indenfor ARGO’s organisation?”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 108

  Forslaget fra Ø blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede herefter, at et kommende møde afholdes på Argo og at der her planlægges oplæg om temaet affaldsforbrænding (herunder fraktioner og spørgsmålet om import) og affaldsforbrændingens betydning i affalds- og ressourceplanlægningen og fjernvarmen fremover.

 • Pkt. 109 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - budgetsag vedrørende kloakering af kolonihaver

  Pkt. 109

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - budgetsag vedrørende kloakering af kolonihaver

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten ønsker en sag på dagsordenen vedrørende kloakering af kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”En konkret borgerhenvendelse illustrerer, at den relativt uafklarede status mht. kloakeringsplanerne sætter folk i en uhensigtsmæssig situation: Henvendelsen handler om en kolonihaveejer, der ønskede ordnede kloakforhold med de bekvemmeligheder dette, på miljømæssigt forsvarlig vis, giver mulighed for. Han ville gerne selv bekoste en samletank-løsning, men forespurgte først (tidligt i 2018 forstod jeg) forvaltningen om der evt. var konkrete snarlige planer eller muligheder for at deres forening ville blive kloakeret. Han fik det svar, at der var meget lange udsigter, og at det muligvis aldrig blev til noget. På den baggrund igangsatte han samletank-løsningen, som nu er tæt på at være færdigetableret. Her i maj skulle der så angiveligt være kommet en officiel henvendelse fra Roskilde Kommune, om at der snarligt vil blive iværksat kloakering i pågældende kolonihaveforening. Den pågældende borger er naturligvis ikke særligt tilfreds med at have fejl-investeret penge, arbejde og tid på samletanken.
  KMU bestiller hos forvaltningen et notat, der beskriver:

  1. Aktuel status. Hvilke løsninger er gennemført; vægtning mellem tilbud og pålæg.
  2. Handlemuligheder for kloakering af de resterende kolonihaver. Herunder gerne et par alternativt mulige tidsplaner, med tilhørende økonomi.

  Notatet/redegørelsen ønskes på dagsordenen for udvalgets budgetmøde i august, med henblik på at byrådet skal have muligheden for at kunne træffe en afklarende beslutning i forbindelse med budgetbehandlingen”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 109

  Der udarbejdes et notat med forslag til budgetblok til udvalgets budgetdrøftelse i august.