You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 14, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 2 Movias Mobilitetsplan 2020 til høring

  Forslag_til_Movias_Mobilitetsplan_2020.pdf Movias_forslag_til_det_strategiske_net_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 2

  Movias Mobilitetsplan 2020 til høring

  Sagsnr. 327525 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafikselskabet Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos alle de sjællandske kommuner. Der er frist for at afgive høringssvar ved udgangen af marts 2020.
  Movias udkast til Mobilitetsplan 2020 skal drøftes i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Movias Mobilitetsplan 2020 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Trafikselskabet Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos alle de sjællandske kommuner. Der er frist for at afgive høringssvar ved udgangen af marts 2020.
  Forslag til mobilitetsplanen indeholder følgende fire overordnede temaer:
  - Sammenhæng på tværs
  - Grøn og bæredygtig omstilling
  - Pendling til og fra arbejdspladser
  - Kollektiv mobilitet uden for de større byer

  Sammenhæng på tværs

  Udpegning af det strategiske net, der skal bære rygraden i den kollektive transport i hovedstadsområdet og på Sjælland. Der skal etableres gode skiftemuligheder på busterminaler og stationerne, som skal opgraderes med gode forhold for passagerer, der ankommer til fods og på cykel, og hvor der er god trafikinformation i realtid.

  Grøn og bæredygtig omstilling

  Busdriften skal være fossilfri i 2030, og mindst halvdelen af alle busser skal være på el-drift. Flextrafik skal køres på el, og nye tog skal være eldrevne.

  Pendling til og fra arbejdspladser

  Der skal udarbejdes nye værktøjer, og opbygges en vidensbank, der kan styrke mobiliteten for pendling og indsats i forhold til arbejdspladser.

  Kollektiv mobilitet uden for de større byer

  Optimering af kendte mobilitetsformer, der styrker mobiliteten i yderområder. Afprøvning af og udbredelse af nye mobilitetsformer i samarbejde med kommunerne og styrkelse af mobilitetstiltag for unge under uddannelse.
  På baggrund af drøftelsen udarbejdes et forslag til hørringssvar, som fremlægges på udvalgets møde i februar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 2

  Drøftet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 3 Revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Udkast_til_indsatsplan_for_bekaempelse_af_kaempe-bjoerneklo_2020-2029.pdf

  Pkt. 3

  Revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Sagsnr. 187647 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2010 haft en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Den nuværende plan udløb i 2019, og derfor er der udarbejdet udkast til ny indsatsplan, som er gældende i perioden 2020-2029.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo sendes i 8 ugers høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2010 haft en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Planen var gældende til og med 2019. Siden vedtagelsen er mange bestande blevet udryddet eller formindsket kraftigt, men der er også fundet mange nye. Det betyder, at der fortsat findes kæmpe-bjørneklo i kommunen. Det er dog både borgernes og kommunens klare holdning, at indsatsen hjælper, og der bliver færre kæmpe-bjørneklo.
  Da den hidtidige plan er udløbet, har forvaltningen udarbejdet udkast til ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, som er gældende i perioden 2020-2029. Planen skal i 8 ugers offentlig høring, inden den kan godkendes. Når den endeligt vedtagne indsatsplan er offentliggjort, kan der klages over planen inden fire uger.
  Formålet med planen er at udrydde planten i hele kommunen. Det kræver en effektiv og vedholdende indsats.
  Indsatsplanen forpligter ejere (både private og offentlige) eller brugere til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så den enkelte plante dør og på intet tidspunkt reproducerer sig, dvs. sætter og spreder frø.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med, at kæmpe-bjørneklo bliver bekæmpet. Hvis der ikke bekæmpes eller bekæmpelsen er utilstrækkelig, kan kommunen, efter et forudgående varsel, påbyde ejeren eller brugeren af det pågældende areal at foretage bekæmpelsen med en frist på ikke under 14 dage.
  Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen uden yderligere varsel foretage bekæmpelsen på ejers eller brugers regning. Påbud om bekæmpelse kan påklages til Miljøstyrelsen.
  I alle årene har kommunen benyttet sig af ekstern konsulent til at foretage størstedelen af besigtigelserne. Samtidig foretager konsulenten også rådgivning af borgerne om, hvordan de bedste foretager bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, både telefonisk, mail og ved besigtigelser. Kommunen rådgiver også om bekæmpelse og foretager selv en del af tilsynene, hvor der er særlige vanskelige bestande.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 3

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 4 Forsøg med plastindsamling

  Notat_om_husstandsindsamlet_plast.pdf Plastforsoeg_-_Gundsoemagle.pdf

  Pkt. 4

  Forsøg med plastindsamling

  Sagsnr. 327617 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 1. oktober 2019, punkt 131, blev det besluttet at gennemføre et forsøg med husstandsindsamlet plast i første halvår af 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger Forsøg #1 blandt de tre forslag skitseret i vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I ultimo februar startes et forsøg med øget affaldssortering fra husholdninger med egen affaldssortering. Forsøget forventes gennemført i Gundsømagle med ca. 200 én-familiehuse. I forsøget vil det blive testet, hvordan den fremtidige husstandsindsamling kan sammensættes og fungere driftsteknisk og kommunikativt. Der vil blive opstillet yderligere materiel til sortering af to nye affaldstyper - plast og pap. Den nuværende gamle 140 L papirbeholder tages ud af drift og erstattes med to nye beholdere.
  Forsøgsopstillingen skal taget højde for, at en fremtidig ny affaldsordning skal:
  - Overholde Miljøstyrelsens forventede kommende krav til kommunernes indsamling af borgernes affald med en ensretning, der sætter rammen for hvilke affaldstyper, der skal indsamles og hvilke affaldstyper, der må blandes sammen.
  -
  - Tilstræbe kun at benytte i alt 4 stk. 240 L ved den enkelte husstand - trods de nye sorteringsmuligheder for både plast og pap.
  -
  - Kunne udvides til indsamling af tekstil og UBC (used beverage cartons – blandingsprodukter af karton og plastfolie fx mælke-, juice, yoghurtkartoner) uden at øge antallet af beholdere ved husstandende yderligere.
  -
  - Være robust nok, i forhold til nye fraktioner, til forventeligt at være relevant til udløbet af næste udbudsperiode af affaldsindsamling – ca. i år 2027.
  Forsøget bliver sat i drift ultimo februar 2020 og forventes afsluttet ultimo juni 2020.
  Umiddelbart efter vil der blive lavet en evaluering af forsøget, som forventes fremlagt på Klima- og Miljøudvalgsmøde i september. Forslag til ny affaldsordning for plast følger snarest derefter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Jf. byrådsbehandling den 30. oktober 2019, punkt 239, er der afsat 0,25 mio. kr. i 2020-budgettet til plastforsøget.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 4

  Udsættes med henblik på at undersøge mulighed for 3-beholderløsning.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 5 Høringssvar til lovforslag om afskæring af klageadgang ifm. kystbeskyttelsesprojekter

  Bilag_1_-_udkast_til_hoeringsbrev.pdf Bilag_2_-_lovforslag_om_afskaering_af_klageadgang.pdf

  Pkt. 5

  Høringssvar vedr. klageadgang ifm. kystbeskyttelsesprojekter og bemyndigelse til fremsendelse af anmodning

  Sagsnr. 311138 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har sendt lovforslag om mulighed for afskæring af klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter i høring.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at følgende godkendes:

  1. Vedlagte høringsbrev (bilag 1) fremsendes til Miljø- og Fødevareministeriet.
  2. Såfremt lovforslaget vedtages, fremsender forvaltningen anmodning til ministeren om afskæring af klageadgang til klagenævnet for projektet i Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Anlægsarbejdet med kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark blev standset i foråret 2019, da Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af en klage, ophævede VVM-tilladelsen til projektet.
  Byrådet besluttede den 18. december 2019, punkt 316 og punkt 317, at sende udkast til ny samlet tilladelse til kystbeskyttelse i partshøring og igangsætte ekspropriation af arealer hvor kystbeskyttelsen etableres. Ifølge den gældende kystbeskyttelseslov, vil både tilladelsen til projektet og afgørelse om ekspropriation kunne påklages, og en klage vil have opsættende virkning indtil klagenævnet har afgjort sagen.
  Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. december 2019 sendt udkast til forslag om ændring af kystbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, planloven og kysthabitatbekendtgørelsen i høring. Forvaltningen har i forløbet været i dialog med Kystdirektoratet om kystbeskyttelseslovens ekspropriationsbestemmelser. Lovforslaget giver mulighed for, at miljøministeren kan afskære klageadgangen over tilladelsen til projektet i særlige tilfælde. Afgørelsen om ekspropriation er ikke omfattet af samme mulighed. Lovforslaget er vedlagt i bilag 2.
  Konkret giver lovforslaget mulighed for at ministeren kan afskære klageadgangen, hvis der foreligger særlige samfundshensyn. Ministeren kan kun afskære klageadgang på anmodning fra kommunalbestyrelsen. I ministerens vurdering skal indgå en individuel afvejning af 6 kriterier og der skal tillægges særlig vægt på, at der er et aktuelt og betydeligt behov for kystbeskyttelse.
  Det fremgår af lovbemærkningerne, at muligheden for at afskære klageadgangen også gælder projekter, som tidligere har været påklaget. Derved vil Jyllinge Nordmark-projektet være omfattet, på trods af at projektet er igangsat.
  Forvaltningen vurderer, at kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark lever op til de kriterier, som lovforslaget fastlægger skal ligge til grund for ministerens afvejning. Da den endelige tilladelse til projektet ikke kan meddeles før ministeren har truffet afgørelse om klageadgang, er det afgørende for projektets fremdrift, at det bliver så smidigt som muligt, at afskære klageadgangen.
  Forvaltningen vurderer, at muligheden for at afskære klageadgang til klagenævnet også bør omfatte afgørelse om ekspropriation. Hvis det ikke er muligt, bør en klage over ekspropriation til kystbeskyttelse, ikke have opsættende virkning. De berørte grundejere vil fortsat kunne få prøvet erstatningens størrelse ved taksationskommissionen og indbringe ekspropriationen til domstolene.
  Forvaltningen har skrevet udkast til høringsbrev samt forslag til tekstændringer i lovforslaget, som kan forenkle processen i forbindelse med ministerens afgørelse om at afskære klageadgangen.
  Høringsfristen er den 24. januar 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 6 Tilladelse til vandindvinding ifm. støvbekæmpelse i Hedehusene Grusgrav

  Udkast_til_vandindvindingstilladelse.pdf

  Pkt. 6

  Tilladelse til vandindvinding ifm. støvbekæmpelse i Hedehusene Grusgrav

  Sagsnr. 194011 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har den 15. november 2019 søgt om tilladelse til at øge vandindvindingen fra Hedehusene Grusgrav fra 10.000 m3/år til 50.000 m3/år. Vandindvindingens formål er bekæmpelse af støv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen kan meddele tilladelse til den ansøgte indvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har en eksisterende tilladelse til at indvinde 10.000 m3 vand pr. år i forbindelse med støvbekæmpelse fra gravesø på matr. nr. 19 m.fl., Vindinge Lillevang, Vindinge i Hedehusene Grusgravs nordlige del. Tilladelsen er meddelt den 29. marts 2017.
  Nymølle har efterfølgende ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at udvide råstofindvindingen i både den nordlige og sydlige del. Ansøgningen er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (MKV). Roskilde Kommune har tidligere afgivet høringssvar til udkastet til miljøkonsekvensrapporten jf. Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2019, punkt 153. Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland har på deres møde den 5. december 2019 godkendt miljøkonsekvensrapporten.
  I forbindelse med ansøgningen om den udvidede råstofgravning har Nymølle den 15. november 2019 søgt om tilladelse til at øge vandindvindingen fra 10.000 m3/år til 50.000 m3/år. Indvindingen ønskes fordelt fra to gravesøer, én i den nordlige del og én i den sydlige del af grusgraven. Ca. 33.000 m3 ønskes indvundet i den nordlige del og 17.000 m3 fra den sydlige del.
  For at kunne nå at meddele de fornødne tilladelser jf. samordningsprincippet, har forvaltningen sendt et udkast til tilladelse i partshøring (se bilag 1). Høringsperioden varer fra den 23. december 2019 til den 17. januar 2020.
  Forvaltningen har udarbejdet udkastet i henhold til vandforsyningslovens § 20, og i overensstemmelse med de vurderinger, som fremgår af den af Region Sjælland godkendte miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen stiller bl.a. vilkår om måling og indberetning af indvundne vandmængder samt vilkår om pejling af grundvandsstanden.
  Jf. gældende delegationsplan har Klima- og Miljøudvalget beslutningskompetencen i forhold til godkendelse af tilladelser til vandindvinding på 50.000 m3 pr. år og derover.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 6

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 7 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

  Tillaeg_nr._4_til_Spildevandsplan_2015-21_-_Vindinge_Nord_-_Endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 7

  Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

  Sagsnr. 290694 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tilføjes et kloakopland OF7.1 for, at et område i Vindinge Nord kan separatkloakeres ved nybyggeri. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra 2 andre områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et område i det nordvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i tillæg til Kommuneplan 2016 er sket en udvidelse af planområde 3.B.19, og at denne udvidelse dækkes af lokalplan nr. 665, der er vedtaget i 2017. For at sikre udviklingen af hele Vindinge Nord er der udarbejdet en helhedsplan, som skitserer de overordnede strukturer i det kommende Vindinge Nord - herunder etapernes placering og afgrænsning, veje, stier samt grønne arealer.
  Det nye kloakopland er planlagt separatkloakeret, dvs. at husspildevand ledes til Fors A/S´ fælleskloaksystem, mens tag- og overfladevand ledes til en række forsinkelsesbassiner og videre til et nyt regnvandskloaksystem, dog med mulighed for nedsivning af tagvand. Der sker endvidere en omlægning af regnvandsafledningen fra kloakopland (OF7 og OF4), så fællessystemet i Vindinge aflastes for regnvand og overløbene til recipient ikke forøges trods en større belastning fra de nye boligområder.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.
  Projektering og kloakering forventes afsluttet i 2019 (Etape 1).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020. Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 7

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 8 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

  Tillaeg_nr._5_til_Spildevandsplan_2015-21_-_Bromarken_-_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 8

  Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

  Sagsnr. 321540 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med byggemodning af kloakopland JY34 ved Bromarken i Jyllinge ændres kloakeringstype for dele af området. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra tilstødende områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af tag- og overfladevand fra området Bromarken.
  Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlag og juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S kan etablere nye spildevandsanlæg i det nordøstlige Jyllinge. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors. Baggrund for ændringen er, at det i forbindelse med byggemodningen af kloakopland JY34 er fundet mest hensigtsmæssigt, at dele af området kun kloakeres for spildevand, mens resten kloakeres for både spildevand og regnvand. Regnvandet i det spildevandskloakerede delområde skal nedsives på egen grund. Kloakoplandet for Værebrovej (JY11) udvides, og udledningen til Værebro Å bibeholdes med forsinkelse og rensning efter sædvanlig praksis svarende til sandfang og nyetableret olieudskiller. Endvidere revideres status for enkelt ejendomme i området samt byggemodningsområder mod Værebrovej. Endelig afsættes areal til etablering af forsinkelsesbassin for regnvand fra eksisterende kloakopland JY7.
  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.
  Projektering og kloakering forventes afsluttet i 2019 (Etape 1).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.
  Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne, da der ved nedsivning ikke betales tilslutningsafgift for regnvand, og merudgift til nedsivning omtrentlig svarer til afgiften.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 9 Administrationsgrundlag for terrænreguleringer på landbrugsjord

  Bilag_1_Administrationsgrundlag_for_terraenreguleringer_paa_landbrugsjord.pdf Bilag_2_Afgoerelse_om_miljoegodkendelsespligt_Gundsoelillevej_73_4000_Roskilde.pdf

  Pkt. 9

  Administrationsgrundlag for terrænreguleringer på landbrugsjord

  Sagsnr. 247217 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er en stigning i antallet af henvendelser om terrænreguleringer ved tilførsel af jord i landzone. Modtagerkontrollen af jorden er varierende, og gravearbejderne medfører støv og støjgener, hvilket bl.a. har medført henvendelser fra naboer. På den baggrund forelægges der et administrationsgrundlag til regulering af terrænreguleringer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det forelagte forslag til administrationspraksis godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har de seneste år oplevet et øget antal henvendelser fra lodsejere, der ønsker at modtage jord på deres dyrkede arealer. Begrundelsen er typisk, at de ønsker at hæve terrænet, hvor der er vådt for at forbedre dyrkningsmulighederne. Der henvises til en generel tendens til stigende nedbørsmængder og deraf følgende våde områder på markerne. Henvendelser sker samtidig med, at der opleves et større pres på jordmodtagesteder i og omkring Københavnsområdet samtidig med fortsat stor byggeaktivitet.
  Større terrænreguleringer i det åbne land (landzonen) har tidligere krævet landzonetilladelse, også når formålet var dyrkningsmæssigt begrundet. I landzonetilladelsen kunne der stilles vilkår for terrænreguleringen, herunder fx angivelse af omfanget af terrænreguleringen, tidsrum for arbejderne og vilkår til sikring af, at der alene tilkøres ren jord fx med krav om egenkontrol (analyser mv.). Alle afgørelser beroede på individuelle vurderinger og naboer blev hørt inden der blev truffet afgørelse om landzonetilladelsen. Der er imidlertid sket en praksisændring, idet Planklagenævnet har afgjort, at terrænreguleringer, der er dyrkningsmæssigt begrundet, ikke kræver en landzonetilladelse uanset størrelsen. Således har der nu været terrænreguleringssager, hvor der er truffet afgørelse om, at der ikke kræves landzonetilladelse, hvorved naboer bliver orienteret og får klageadgang. Disse sager har medført et stort ressourceforbrug for kommunen. Herunder har sagerne typisk medført supplerende myndighedsopgaver, som fx behandling af henvendelser fra naboer vedr. trafik, støj og støv. Disse forhold er ved tilsyn konstateret problematiske, dels i forhold til jordmodtagelsen for kontrol af jordens oprindelse, tilsyn med vejanlæg, dels i forhold til gennemførsel af Vejmyndighedens krav om udbedringer.
  Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et administrationsgrundlag til håndtering af de større terrænreguleringssager (se Bilag 1). Der sættes rammer for tilkørsel af jord til de større terrænregulering ved at håndhæve kravet om miljøgodkendelse af projekterne forud for igangsættelse. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at der fremadrettet ved større terrænreguleringer vil blive stillet krav om miljøgodkendelse, herunder vilkår der er miljømæssigt begrundede som fx modtagekontrol med henblik på sikring af, at der alene modtages ren jord, driftstider og adgangsveje mv. En miljøgodkendelse vil også for lodsejeren og det eventuelle firma, der tilbyder at stå for jordhåndteringen, skabe klare linjer for, hvordan terrænreguleringen skal foregå.
  Til orientering er der på nuværende tidspunkt allerede truffet afgørelse i en konkret sag på Gundsølillevej 73, 4000 Roskilde. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Sager, der administreres efter administrationsgrundlaget, løses inden for eksisterende budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 9

  Godkendt, idet udvalget lægger vægt på en restriktiv administration af området.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 10 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Pkt. 10

  Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2020 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Projektet forventes startet: 1. januar 2020.
  Projektet forventet afsluttet: 31. december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 11 Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2020

  Pkt. 11

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2020

  Sagsnr. 84744 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2020 afsat 10 mio. kr. til energirenovering. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2020 er afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme.
  Bevillingen i 2020 ønskes anvendt til følgende energisparetiltag:
  Udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-lys
  Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsopgaver.
  Etablering af varmepumper
  Energibesparelser på ventilationsanlæg
  Udskiftning af hårde hvidevarer.
  Der er fortsat et stort besparelsespotentiale i forbindelse med udskiftning til LED-belysning. Roskilde Kommune deltager i projekt Lighting Metropolis under Gate 21, som har til formål at fremme og effektivisere udbredelsen af LED-belysning. En del belysningsprojekter i skoler og daginstitutioner vil i årene 2020 til 2022 blive gennemført i dette regi.
  I 2019 iværksatte Roskilde Kommune med tilskud fra Energistyrelsen et projekt omkring om databaseret energiledelse på ventilationsanlæg. Det forventes at dette overvågningssystem vil afdække nye besparelsespotentialer på kommunens ventilationsanlæg.
  Bygningernes klimaskærm bliver løbende energirenoveret, og dette arbejde fortsættes.
  Der optages lån til at udføre arbejdet med energirenovering. Tilbagebetaling af lånet finansieres via de reducerede udgifter til energi.
  Projekterne forventes opstartet: Primo 2020
  Projekterne forventes afsluttet: Ultimo 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 11

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 12 Anmodning om optagelse af sag vedr. henvendelse til Region Sjælland om grusgravning

  Pkt. 12

  Anmodning om optagelse af sag vedr. henvendelse til Region Sjælland om grusgravning

  Sagsnr. 323753 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund(V) har anmodet om at få optaget en sag på Byrådets dagsorden om henvendelse til Region Sjælland om en mere restriktiv politik for tilladelser til grusgravning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund(V) har anmodet om at få følgende optaget på Byrådets dagsorden:
  ”Henvendelse til Region Sjælland om en mere restriktiv politik for tilladelser til grusgravning.
  Venstre ønsker, at Roskilde Kommune retter en henvendelse til Region Sjælland med henstilling om en mere restriktiv politik for tilladelser og dispensationer til grusgravning for at få lukket flere grusgrave før der åbnes nye.
  Der er store områder med åbne grave i Vindingeområdet og det er vores indtryk, at grave står åbne i strid med regionens intention om at koncentrere indvindingen på færrest mulige åbne grave og fremme færdiggravning og efterbehandling, så færrest muligt oplever langvarige gener af indvindingen. Konsekvensen er, at meget store områder fremstår uden efterbehandling og primært anvendes til transportformål mellem grave, hvilket giver unødig støv og støjegener for naboer. Der må ikke gives flere gravetilladelser, forlængelser eller dispensationer inden beslutning om nedlæggelse af nuværende transportvej og reetablering af Vindinge Syd er truffet. Samtidig ønsker vi stor tilbageholdenhed for tilladelser eller forlængelser til udgravning af råstoffer under vandspejl i grave med transportveje i nærheden af grusgravssøer grundet risiko for oliespild mv. fra lastbiler.
  Baggrunden for at sagen bringes direkte i byrådet, er at sagsbehandlingen af gravetilladelser pågår og myndighedsbeføjelser kan spilles af hænde, hvis Region Sjælland giver tilladelser inden der klarhed over alternative transportveje på tværs af kommunegrænser.
  Venstre har siden begyndelsen af november presset på for at problemet omkring transportveje blev drøftet i klima- og miljøudvalget i december og rettet henvendelse til borgmesteren for at få ønsket om en henstilling til Region Sjælland behandlet i økonomiudvalget i år. I begge tilfælde er vi blevet henvist til klima- og miljøudvalgsmødet midt i januar.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

  Byrådet, 18-12-2019, pkt. 281

  Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget i januar 2020.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 12

  Henrik Stougaard stillede forslag således: "Protokollen tilføjes, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet." For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Karsten Lorentzen (O), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter besluttede udvalget, at der i forbindelse med løbende henvendelser til regionen skal indgå, at kommunen ønsker, at der, inden der meddeles nye gravetilladelser eller fornyelser af eksisterende gravetilladelser, i samarbejde med grus-indvinder, Region Sjælland og Roskilde Kommune skal laves en samlet plan for konditionerne for den fortsatte indvinding i Vindingeområdet. Planerne skal indeholde aftale om fremtidig vejføring, aftale om hvor og hvornår nye og eksisterende områder udgraves samt et større fokus på miljø- og støjkonsekvenser af den øgede grusgravning. Borgerne skal sikres størst mulig inddragelse i processerne. Planerne forelægges til endelig politisk godkendelse.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 13 Orientering om transportveje beskrevet i Miljøkonsekvensrapport om råstofindvinding ved Vindinge

  Bilag_1_-_Baggrundsnotat_fra_Region_Sjaelland_-_Bilag_fra_Region_Sjaellands_udvalg_for_Regional_Udvikling_dagsordenspunkt_nr._9_d._5.12.19.pdf Bilag_2_-_Transportruter_-_Bilag_fra_Region_Sjaellands_udvalg_for_Regional_Udvikling_dagsordenspunkt_nr._9_d._5.12.19.pdf

  Pkt. 13

  Orientering om transportveje beskrevet i Miljøkonsekvensrapport om råstofindvinding ved Vindinge

  Sagsnr. 311725 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning til Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2019, punkt 153, om ”Bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge,” vil forvaltningen på mødet orientere om de forskellige transportveje, der skitseres i udkastet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer på mødet om hovedforslag, og alternative scenarier for interne transportveje og udkørsler for råstofindvinding ved Vindinge, som beskrevet i udkast til miljøkonsekvensrapport.
  Orienteringen gives på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets beslutning ved behandling af punkt 153 den 5. november 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 13

  Udvalget besluttede, at gøre sagen til en beslutningssag.
  På baggrund af orienteringen om transportveje beskrevet i Miljøkonsekvensrapport om råstofindvinding ved Vindinge hæfter udvalget sig ved følgende:

  1. At der ikke er lavet en fælles rækkefølgeplan og reetableringsplan, som beskrevet i den indgåede hensigtserklæring for råstofindvinding ved Vindinge. Det finder udvalget ikke tilfredsstillende.
  2. At der vil foregå transport langs med Vindinge under Østre Vindingevej, så længe der indvindes råstoffer i området øst for Vindinge. Udvalget ønsker, at reducere perioden der transporteres råstoffer langs med Vindinge under Østre Vindingevej.
  3. At der færdiggraves og helt eller delvist reetableres flere områder, for at mindste størrelsen af åbne råstofgrave.

  På baggrund af ovenstående ønsker udvalget, at anbefale en alternativ løsning til den i Miljøkonsekvensrapporten anbefalede, som fremsendes til Regionen. Udvalget ønsker, at arealet, som der allerede indvindes råstoffer fra syd for Østre Vindingevej samt matriklerne 26g, 26æ og 26 Vindinge By, Vindinge, indvindes først, og senest skal være færdigindvundet ultimo 2020, hvorefter der kan reetableres primo 2021.
  Udvalget ønsker, at arealerne nord for Østre Vindingevej herefter indvindes, og arealerne ind mod Vindinge indvindes først og herefter reetableres. Dette vil medføre, at transport af råstoffer ikke vil foregå langs med Vindinge under Østre Vindingevej.
  Afslutningsvis ønsker udvalget, at de resterende dele af områderne syd for Østre Vindingevej, som beskrevet i Miljøkonsekvensvurderingen, indvindes, og at transport af råstoffer foregår af transportvej alternativ 3 med udkørsel i det sydøstlige hjørne af dette område.
  Såfremt indvinderen af grus mener at kunne godtgøre, at han pålægges disproportionale omkostninger, som følge af udvalgets anbefalede løsningsmodel, skal proportionaliteten i ovenstående løsningsforslag vurderes, hvorfor udvalget i så fald igen drøfter den konkrete sag.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karstens Lorentzen (O) stillede ændringsforslag således: "Al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning, og der må aldrig graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet. ". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte O og Ø. Imod stemte resten af udvalget. Hermed faldt forslaget.
  Ø og O ønsker følgende bemærkning medsendt til Regionen: "Ø og O finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet.”
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 14 Orientering om økonomien i de kommunale affaldsordninger

  Notat_om_oekonomien_i_de_kommunale_affaldsordninger.pdf

  Pkt. 14

  Orientering om økonomien i de kommunale affaldsordninger

  Sagsnr. 327753 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det blev på Byrådsmødet den 30. oktober 2019, punkt 239, besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en orientering om økonomien i Roskilde Kommunes affaldsordninger til Klima- og Miljøudvalget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ønsket en sag på et Klima- og Miljøudvalgsmøde med opdraget; "Der er i drøftelserne om at medtage plastik i affaldssorteringsordningen blevet udtrykt et ønske om at få mere viden om økonomien i affaldssorteringsordningen som medfører stigninger i taksterne år efter år og aldrig det modsatte. Derfor vil KMU på et kommende møde sætte en sag på dagsordenen med det formål at skabe en større viden om økonomien i Roskilde Kommunes affaldsordning, og om hvorvidt der kan skabes effektiviseringer."
  Grundlæggende kan de samlede ordningers udgifter beskrives som stigende over de seneste år – af flere årsager:
  - Der ønskes nye ordninger med flere og bedre muligheder for sortering.
  - Flere fraktioner kræver flere beholdere med efterfølgende mere service og drift.
  - Flere fraktioner kræver flere biler og mere mandskab.
  - Flere fraktioner kræver flere afsætningskanaler og koster, som hovedregel, mere i behandlingsafgifter, end dengang det meste endte til nyttiggørelse i fjernvarmen.
  Langt størstedelen af de opgaver, som løses i Roskildes Kommunes kommunale affaldsordninger, har været i udbud – og forventes derfor at være så gode som markedet kan tilbyde - set i forhold til miljø, kvalitet, service og pris.
  Forvaltningen vil på mødet gennemgå de enkelte ordninger på slides.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 14

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 15 Orientering om tilsagn om tilskud til indsamling af affald

  Nr._19_-_Tilsagn_-_Strandoprydning_-_virksomhed_-_Nationalparkfond_Skjoldungernes_Land.pdf

  Pkt. 15

  Orientering om tilsagn om tilskud til ind-samling af affald

  Sagsnr. 312635 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projekt ”Affaldsfri Fjord 2020” har modtaget tilsagn om 449.350 kr. fra Strandoprydningspuljen til indsamling af affald.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 5. marts 2019, punkt 29, om bekæmpelse af plast i naturen, igangsættes nedenstående initiativ.
  Forvaltningen har, i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Oplevelseshavn og Lejre Kommune, modtaget tilsagn om tilskud fra Strandoprydningspuljen.
  Der planlægges to oprydningsdage i 2020, hvor frivillige borgere og foreninger mobiliseres til at deltage i indsamlingerne. Markedsføringen vil blandt andet ske gennem annoncer i lokalaviser, via sociale medier samt plakater på offentlige steder. Den første indsamlingsdag er på Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamlingsdag den 26. april 2020. Den anden indsamlingsdag er den 19. september 2020 på World Cleanup Day.
  Ud over de to affaldsindsamlinger arrangeres et event i Roskilde Havn, hvor borgere i Roskilde og Lejre kommuner inviteres til at deltage. Fokus på dagen vil være minimering af affald i naturen.
  Projektet vil blive tilrettelagt og ledet af en styregruppe bestående af en repræsentant fra hvert af de deltagende parter.
  Projektet starter: 1. januar 2020.
  Projektet forventes afsluttet: 30. september 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da Roskilde Kommunes egenfinansiering på de 25.000 kr. afholdes inden for driftsbudget 2020.
  Det samlede budget for projektet er på 519.350 kr., heraf udgør tilskud fra Miljøstyrelsen 449.350 kr., som udbetales til nationalparken, der administrerer projektet. Resterende beløb afholdes af Nationalparken Skjoldungernes Land, Lejre Kommune, samt egenfinansiering fra Roskilde Kommune som udgør 25.000 kr.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 15

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 16 Orientering om robust vandforsyning i Jyllinge-området

  Referat_fra_moede_d._12-9-2019.pdf Referat_fra_moede_d._28-11-2019.pdf Samlet_notat_og_tjekliste.pdf

  Pkt. 16

  Orientering om robust vandforsyning i Jyllinge-området

  Sagsnr. 321855 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om afholdelse af to møder med en række af vandværkerne i Jyllinge-området om sikring af en robust vandforsyning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. maj 2019, punkt 66, besluttede udvalget, at der skulle afholdes et møde om en sikker og robust vandforsyning i Jyllinge Nordmark, hvor både udfordringer og løsninger skulle drøftes.
  I efteråret 2019 har der i den forbindelse været afholdt to møder med repræsentanter fra NordmarkenVand, Værebro Vandværk, Jyllingehøj Vandværk, Jyllinge Vandværk og Gundsømagle Vandværk. Desuden har Roskilde Vandråd (vandværksråd) også været repræsenteret. Fælles for de inviterede vandværker er, at de alle ligger i Jyllinge-området, og alle har større eller mindre udfordringer med pesticider i deres boringer. Referaterne fra de to møder er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.
  På det første møde den 12. september 2019 var der blandt vandværkerne bred enighed om, at det ville være en god idé at få udarbejdet en fælles risikoanalyse, som skal belyse vandforsyningernes robusthed i forhold til forureningshændelser.
  Forvaltningen har på den baggrund fået udarbejdet et generelt notat med tilhørende tjekliste (se bilag 3) om indhold i en robusthedsanalyse, som kan anvendes af alle de almene vandværker i kommunen. Notatet blev fremsendt og præsenteret i forbindelse med mødet den 28. november 2019. Forvaltningen har efterfølgende sendt det udarbejdede notat rundt til alle vandværkerne i kommunen.
  På mødet den 28. november 2019 blev det desuden besluttet, at vandværkerne efterfølgende nedsætter en projektgruppe, som arbejder videre med en projektbeskrivelse, udførelsen risikoanalysen med bistand fra ekstern rådgiver mv. Forvaltningen deltager som udgangspunkt ikke i projektgruppen, som drives af vandværkerne, men bistår gerne med eksisterende data, hvis vandværkerne henvender sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 16

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 17 Orientering om udlån af elcykler 2020

  Pkt. 17

  Orientering om udlån af elcykler 2020

  Sagsnr. 298833 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har også i 2019 udlånt elcykler for at motivere til ændrede transportvaner. Forvaltningen har fået mange positive tilkendegivelser om udlånet og fortsætter derfor udlånet i 2020. For at sikre drift i yderligere et år udskiftes enkelte af cyklerne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder for at øge antallet af cyklister og for at konvertere nogle af kommunens borgeres bilture til cykelture og derved opnå bedre sundhed, mindre trængsel på vejene samt mindske udledningen af CO2. Ét af virkemidlerne til dette er at udlåne elcykler, da elcykler ofte kan erstatte bilen i hverdagen.
  Kommunen har fra 2017-2019 årligt udlånt 15 elcykler i 3 perioder á 3 måneder. Efter hvert udlån bliver elcyklisterne bedt om at svare på spørgsmål om deres oplevelser med elcyklen. Resultaterne fra de mange udlån viser, at de har stor effekt på folks vaner. Ét af kravene for at låne en elcykel er, at bilen dagligt er det primære transportmiddel. I udlånsperioderne i 2019 har 96 % af dem, der svarer, erstattet bilen med elcyklen i mere end 2 dage om ugen, ligesom 56 % oplever en bedre sundhedstilstand ved brug af elcyklen. De foreløbige resultater viser yderligere, at 75 % af deltager­­ne overvejer at købe en elcykel.
  Projektets positive virkninger ses også i de udsagn, der er kommet ind i forbindelse med udlånet i 2019:
  - ”Den er let at cykle på, og den giver en lyst til at cykle”.
  - ”At køre i strid modvind og opleve at dét ikke er et problem”.
  - ”Undgik at sidde fast i kø”.
  - ”Dejligt så nemt det var og dejligt med frisk luft før og efter arbejde”.
  - ”På 6 minutter er jeg i byen, der er intet andet transportmiddel inkl. parkering som kan gøre dét!”
  Disse positive resultater og tilbagemeldinger giver anledning til, at udlånet fortsætter i 2020.
  Enkelte af cyklerne er imidlertid så nedslidte, at det ikke giver mening at reparere dem. Det forventes derfor, at forvaltningen må indkøbe 2 nye elcykler. Reservedele fra de elcykler, der tages ud af drift, vil blive brugt på de resterende ældre elcykler og dermed sikre udlån af elcyklerne i et år til.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da udgifterne til nyanskaffelse af 2 elcykler samt service af elcyklerne, kan afholdes af driftsmidler i 2020 til borgmesterpagtarbejde og grønne samarbejder.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 17

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 18 Orientering om Grøn Puls i 2020

  Smart_energi_i_almene_boliger.pdf

  Pkt. 18

  Orientering om Grøn Puls i 2020

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styregruppen for Partnerskabet Grøn Puls har på seneste møde fastlagt rammerne for Grøn Puls’ indsats i 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 7. oktober 2019 var der møde i styregruppen for Partnerskabet Grøn Puls (Fors A/S, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune). På mødet blev der præsenteret en status for tre aktuelle projekter, som de forskellige partnere i Grøn Puls Partnerskabet har taget kontaktansvar for på vegne af Grøn Puls.
  - Smart Energi i almene boliger (kontakt ved Boligselskabet Sjælland og med støtte fra Energistyrelsen) (se bilag). Der er gennemført en databaseret adfærdskampagne i fem afdelinger ud fra fælles data fra kommune/BBR og realtidsdata fra boligselskab. Et enkelt brev har givet varige besparelser på 4 % på varmt vand og 11 % på koldt vandt. Der er desuden forberedt adfærdskampagne for varme.
  - Save-E (kontakt ved Roskilde Kommune og med støtte fra EU). Anvendt forskning med fokus på hvad der motiverer private boligejere til at energirenovere med deltagelse fra blandt andet Det Økonomiske Råd. Setup’et er designet, så der om 3-4 år vil kunne vises sammenhæng mellem energitjek og effekt på energiforbrug.
  - Stronghouse (kontakt ved Fors A/S og støtte fra EU, tilsagn givet december 2019). Dansk del af projektet koordineres af Gate21. Der arbejdes videre med erfaringer fra blandt andet Grøn Puls/Save-E om, hvad der motiverer private boligejere til at energirenovere. Adfærdsforskere - der pt gennemfører projekt for Energistyrelsen om at få flere til at energirenovere ud fra blandt andet mere digital energimærkerapport og let adgang til banklån - deltager på lige fod med kommuner.
  Styregruppen besluttede, at fokusområder for Grøn Puls i 2020 er:
  - At indsatsen rettet mod SMV’er (energitjek med fokus på energi samt indeklima og komfort) gennemføres og finansieres som i 2019.
  - At indsatsen rettet mod netværk og energivejledere/energitjekordning (videnopbygning og fortsat opkvalificering) fortsættes i 2020 med finansiering som i 2019
  - At basis kommunikationsindsatsen (hjemmeside, nyhedsbreve, nyhedsartikler) fortsætter i 2020 med finansiering som i 2019.
  -
  Det betyder, at Roskilde Kommune som hidtil bidrager økonomisk med 0,2 mio. kr., Fors A/S med 0,05 mio. kr. og Boligselskabet Sjælland med 0,05 mio. kr. til Erhvervsforum Roskilde. Roskilde Kommune forestår herudover som hidtil udgifterne til informationsarrangementer om energirenovering for borgerne, og Boligselskabet Sjælland afsætter yderligere op til 0,15 mio. kr. til implementering af resultater fra Smart Energi i almene boliger mv. Erhvervsforum Roskilde bidrager inden for sin kerneydelse med kompetencer inden for kommunikation, markedsføring og drift af netværk.
  Styregruppen besluttede, at temaindsats for grønne samarbejder i 2020 fortsat er ”Indeklima og komfort”. Der afsættes 0,05 mio. kr. til Erhvervsforum Roskilde til 1) videreførelse af test af integration af indeklima og komfort i Grøn Puls energitjek rettet mod først SMV og dernæst boligejere samt 2) efterfølgende konsolidering til normal drift (også videre i 2021). Desuden afsættes 0,01 mio. kr. til formidling af det nye. Styregruppen besluttede desuden, at øvrig indsats og fordeling af de resterende 0,09 mio. kr. i budgettet til temaindsatser i partnerskabet afventer den kommende klimalov og udspil til grøn omstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Indsatsen finansieres inden for udvalgets driftsbevillinger til energieffektiviseringer og grønne samarbejder, samlet 0,35 mio. kr. til Grøn Puls Partnerskabet.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 18

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 19 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

  Borgerraadgiverens_beretning_for_2018_-_KMU.pdf

  Pkt. 19

  Borgerrådgiverens beretning 2018

  Sagsnr. 303137 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning.
  2. beretningen sendes til fagudvalgene til orientering

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2018.
  Den sene afgivelse af beretningen for 2018 skyldes bl.a. borgerrådgiverens fravær som følge af orlov tidligere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 394

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Borgerrådgiverens beretning for 2018 fremsendes til udvalget til orientering jf. byrådets beslutning.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 19

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 20 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 20

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 20

  Intet at referere.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 21 Eventuelt

  Pkt. 21

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 21

  Intet at referere.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).