You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 14, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 61 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 61

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 61

  Godkendt, dog sådan punkterne 70-72 behandles i omvendt rækkefølge.

 • Pkt. 62 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 62

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 62

  Intet at referere.

 • Pkt. 63 Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Pkt. 63

  Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU). I forbindelse med budgetprocessen for budget 2020 er det aftalt, at dette møde skal falde forud for udvalgets beslutninger om besparelser, som skal videresendes til budgetforhandlingerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2020
   1. Status og drøftelser af mulige besparelser på udvalgets område
   2. Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Det er fortsat muligt for medarbejdersiden at komme med forslag til besparelser inden for udvalgets område. Udvalget skal på et senere punkt på dagsordenen beslutte udvalgets besparelsesforslag til budget 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 63

  Drøftet.

 • Pkt. 64 Endelig vedtagelse af opdateret handleplan for vand og klimatilpasning 2019-2022

  Bilag_1_-_Forslag_til_endelig_handleplan_for_Vand-_og_Klimatilpasning_2019-2022.pdf Bilag_2_-_Hvidbog_med_hoeringssvar_til_revideret_handleplan_for_klimatilpasning_2019-2022.pdf Bilag_3_-_hoeringssvar_til_Vand-_og_klimatilpasningsplanen.pdf Bilag_4_-_Fors_AS_kommentarer_til_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 64

  Endelig vedtagelse af handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-2022

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 med tilføjede ændringer jf. bilag 1 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan, som fortsat er gældende. Byrådet besluttede den 30. januar 2019, punkt 5, at sende udkast til handleplan for 2019-2022 i 8 ugers offentlig høring frem til 29. marts 2019.
  Forvaltningen har modtaget 7 høringssvar. Hvidbog med forvaltningens sammenfatning af høringssvarene og bemærkninger fremgår af bilag 2 og høringssvarene i sin helhed fremgår af bilag 3. Fors A/S har særskilt kommenteret de høringssvar, der vedrører indsatser, der er forankret hos Fors A/S, jf. bilag 4.
  På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende justeringer af handleplanen:
  - Titlen på indsats 18 ’Sponge city’, ændres til ’Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark’ og illustrationen på side 22 er fjernet.
  - Det underbygges i indsats 6-8, 15, 19, at løsninger så vidt muligt skal understøtte fremme af biodiversitet. Dette under hensyn til, at det er Fors A/S der finansierer tiltag for håndtering af regnvand ud fra hensyn til det mest omkostningseffektive.
  - Der indsættes tekst, der understøtter, at kampagnen ’Hvad kan jeg selv gøre’, jf. indsats 28, også omfatter nedsivning og regnvandssøer, og at løsningerne kan fremme biodiversitet.
  Ovenstående ændringer er indarbejdet i udkast til endelig handleplan, som er vedlagt i bilag 1. Ændringerne er sket i samarbejde med Fors A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre, at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt og som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 64

  Anbefales.
  Marianne Kiærulff (V) tager forbehold.

 • Pkt. 65 Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

  Nymoelles_ansoegning_om_gravetilladelse.pdf Nymoelles_SS_52_ansoegning.pdf Udkast_til_hoeringssvar_til_region_Sjaelland.pdf

  Pkt. 65

  Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

  Sagsnr. 316946 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ansøgning til råstofgravning og dispensation til jordopfyldning på private arealer i Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest samt dispensation fra forbuddet i Jordforureningsloven til efterfølgende tilkørsel og opfyldning til terræn med jord udefra. Arealet udgør 8,4 hektar, og ifølge ansøgningen vil der blive gravet 14-19 meter under terræn, heraf 9 meter under grundvandsspejlet.
  Hvis der graves under grundvandsspejlet, og der ikke gives dispensation fra forbuddet, vil arealet blive efterbehandlet til en lavtliggende sø, da det kun er den eksisterende overjord fra arealet, der må benyttes til efterbehandling. Kommunen er høringspart og har særlig interesse i sagen, da udgravning skal finde sted på arealer, som i dag benyttes til campingområde under festivalen. Endvidere kan sagen danne præcedens for fremtidig udgravning og efterbehandling i resten af Milen.
  Hvis regionen meddeler tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet, så bør der af hensyn til arealanvendelsen efter endt gravning samtidig meddeles dispensation til opfyldning med uforurenet jord. Opfyldningen skal ske til minimum 1 meter over grundvandsspejlet med henvisning til Råstoflovens § 3 og Roskilde Kommunes planmæssige interesser.
  Det er forvaltningens vurdering, at der kan foretages opfyldning med uforurenet jord, som ikke forurener grundvandet, såfremt jorden ikke indeholder miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller og pesticider, samt humusstoffer i et niveau som medfører, at grundvandskvalitetskriteriet overskrides. Dette vil sikre områdets grundvandsinteresser og en eventuel fremtidig indvinding til drikkevand mod forurening.
  Forvaltningen forventer således, at der meddeles skærpede vilkår i en eventuel dispensation til modtagelse af jord, således at grundvandet og tilhørende recipienter sikres mod forurening.
  Forvaltningen anbefaler, at Regionen i sagsbehandlingen inddrager hensyn til den efterfølgende arealanvendelse i området samtidig med sikring af en koordineret grundvandsbeskyttelse. Afslutningsvis bør regionen stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen, samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 65

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold med baggrund i Ø's bekymring ift. gravning under grundvandsspejlet.

 • Pkt. 66 Dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskrav

  Pkt. 66

  Dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskrav

  Sagsnr. 318566 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  NordmarkenVand har ansøgt om dispensation til at overskride kvalitetskravene for pesticidnedbrydningsprodukterne 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og N,N-dimethylsulfamid (DMS). Kommunen er myndighed for afgørelse om dispensation jf. § 16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen meddeler dispensation efter drikkevandsbekendtgørelsen, såfremt udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er i modstrid hermed.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I vandværkets drikkevand er der påvist BAM og DMS på op til henholdsvis 0,13 µg/l og 0,16 µg/l. Kvalitetskravet er 0,1 µg/l. BAM er et nedbrydningsprodukt af dichlorbenil og chlorthiamid, som har været anvendt i ukrudtsmidlerne Prefix og Casoron, hovedsageligt i perioden 1965-1997. Stofferne er nu forbudte. DMS er et nedbrydningsprodukt af tolylfluanid, som bl.a. har været anvendt som svampemiddel i landbruget og gartneribranchen. Tolylfluanid blev som pesticid trukket tilbage fra det danske marked i 2007, og blev forbudt i EU i 2010. Stoffet har dog også været anvendt som biocid i fx træmaling og træbeskyttelse. Brancheforeningen for Farve- og Limindustri har oplyst, at tolylfluanid er udfaset i løbet af de sidste 4-10 år.
  NordmarkenVand forsyner ca. 992 husstande og har nødforbindelse til Værebro Vandværk. Hos Værebro Vandværk er der også påvist BAM og DMS i drikkevandet, og NordmarkenVands rådgiver vurderer, at selv ved opblanding af vand fra de to vandværker, kan det ikke garanteres, at kvalitetskriterierne kan overholdes. NordmarkenVand søger derfor om dispensation for overskridelserne, og vil i mellemtiden arbejde på løsninger, som kan sikre rent drikkevand. Vandværket vil bl.a. have fokus på deres indvindingsstrategi, så den bedst mulige vandkvalitet opnås i dispensationsperioden. Derudover ønsker vandværket at indgå i et pilotprojekt med Teknologisk Institut om rensning af grundvandet via biorensning og recirkulering af vandet gennem rodzonen. Målet er at sikre den nuværende kildeplads og arbejde videre med samarbejder med lokale landmænd og forbrugere om forebyggelse.
  En dispensation skal fastsættes for så kort tid som muligt, og må højst vare i 3 år. Dispensation er kun mulig, hvis ikke det indebærer en potentiel fare for sundheden, og det vurderes, at det ikke er umiddelbart muligt at fremskaffe en anden vandforsyning. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at kriterierne for dispensation er opfyldt. Inden der træffes afgørelse er der lovkrav om, at der indhentes udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. En eventuel dispensation vil bl.a. indeholde vilkår om den højst tilladte værdi af det pågældende stof, vilkår om en passende kontrolplan samt vilkår om underretning af forbrugerne jf. bestemmelserne i § 17 i Drikkevandsbekendtgørelsen. En afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet beslutter andet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 66

  Udvalget besluttede at afvise at give en dispensation, men at der i stedet udstedes et påbud om at sikre overholdelse af kvalitets- og tilsynsbekendtgørelsen inden for max. ½ år. Samtidig besluttede udvalget at invitere borgere og de mindre vandværker i Jyllinge Nordmark til møde om en sikker og robust vandforsyning, hvor både udfordringer og løsninger drøftes.

 • Pkt. 67 Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Bilag_1_-_Notat_fra_Bech_Bruun_vedr._proces_for_lovliggoerelse_af_kystbeskyttelse_i_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 67

  Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede med afgørelse af 12. april 2019 VVM-tilladelse til projektet i Jyllinge Nordmark til fornyet behandling. Forvaltningen giver en status for anlægsarbejdet og forslag til videre proces for hurtigst mulig genoptagelse af anlægsarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

  1. forvaltningen arbejder på en retslig lovliggørelse af det foreliggende kystbeskyttelsesprojekt ved udarbejdelsen af en ny VVM-redegørelse og VVM-tilladelse med henblik på anvendelse af habitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser.
  2. der parallelt arbejdes på at afklare, hvorvidt miljø- og fødevareministeren ved lov agter at sikre projektets gennemførsel ved vedtagelse af anlægslov i Folketinget.
  3. området opmåles med henblik på at forberede en eventuel beredskabsindsats, såfremt kystbeskyttelsen ikke kan nås etableret inden stormsæsonen 2019/2020.
  4. forvaltningen gennemfører de beskrevne tiltag for at minimere de øgede udgifter som følge af, at anlægsarbejdet p.t. er stoppet.
  5. opkrævning af grundejernes bidrag udskydes til anlægsarbejdet genoptages.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 om ophævelse og hjemvisning af VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark, er projektet indstillet på uvis tid.
  Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts 2019 var vækst- og muldlag afrømmet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført nødvendig stabilisering af undergrunden samt spunsvægge for sluse og pumpestation. Der udestår færdiggørelse af digeopbygningen samt levering og opsætning af sluse og pumpestation.
  Som følge af standsningen er der afholdt udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr. Der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af indkøbte sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr. Ved genopstart af anlægsarbejderne skal forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket.
  Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Der er ikke iværksat opkrævning af grundejerenes finansiering, og kommunen afholder midlertidigt udgifterne.
  Forvaltningen indstiller, at indkrævning af digelagets andel udskydes til anlægsarbejdet genoptages. Hvis digelagets bestyrelse i mellemtiden ønsker at have et budget til rådighed til fx forsikring, afholdelse af møder mv., kan der igangsættes den nødvendige opkrævning af driftsbidrag.
  Området fremstår nu sårbart over for oversvømmelse ved en stormflod. Forvaltningen har igangsat en opmåling af de nuværende forhold, og digelagets bestyrelse har kontakt med Østsjællands Beredskab for opdatering af beredskabsplanen for området.
  Videre proces
  Forvaltningen har afklaret, hvilke muligheder der er for at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet hurtigst muligt, og gerne inden stormsæsonen 2019/2020 sætter ind. Dette for at sikre borgerne og de store værdier i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg samt begrænse skader på de dele af anlægget, som er anlagt og yderligere økonomisk tab.
  Forvaltningen har overvejet følgende muligheder:

  1. Søgsmål mod klagenævnet med henblik på at få ændret afgørelsen. Kommunen er som udgangspunkt underordnet myndighed, der skal følge klagenævnets afgørelse. Det vil være nødvendigt at påvise en særlig principiel interesse, der går videre end den konkrete sag. Såfremt sagen skal føres helt til Højesteret, vil det i værste fald tage op til 10 år.
  1. Fysisk lovliggørelse, hvor projektet ændres, så påvirkning af Natura 2000 området undgås eller minimeres. P.t. er der ikke beskrevet en alternativ løsning, som er teknisk eller økonomisk realistisk. Det vurderes, at en fast sikring, i form af spuns eller mur, vil være en teknisk dårlig løsning, i forhold til stabilitet og sikkerhed og have en begrænset levetid sammenlignet med et jorddige. Fast sikring er tidligere fravalgt efter vejledning fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Endvidere vil det eksisterende anlægsområde skulle reetableres, og der skal indhentes nye myndighedsgodkendelser, fastsættes ny bidragsfordeling mv., hvilket vurderes at tage mindst 2 år.
  1. Retlig lovliggørelse, hvor projektet fastholdes.De nødvendige vurderinger og tilladelser tilvejebringes. Retlig lovliggørelse skal ske på grundlag af en fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. afgørelse om fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet. Det kan enten ske ved meddelelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning eller ved vedtagelse af en anlægslov for projektet, jf. vedlagte notat af 3. maj 2019.

  Retslig lovliggørelse skal ske efter en anden og mere omfattende procedure end den kommunen hidtil har anvendt. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er en stramning af den hidtidige fortolkning af, hvornår der foreligger en skade på et Natura2000 områdes integritet. I lyset af EU-kommissionens meddelelse, om forvaltning af Natura2000-lokaliteter af 21. november 2018, afgøres, at enhver varig ødelæggelse af naturtyper, omfattet af udpegningsgrundlaget, er i strid med habitatdirektivets artikel 6.3. Det betyder, at en retslig lovliggørelse af projektet kræver anvendelse af habitatdirektivets fravigelsesbestemmelser efter artikel 6.4.
  Ved vedtagelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning vil processen minimum omfatte: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet, 8 ugers offentlig høring af VVM-redegørelse og efterfølgende behandling af høringssvar, indhentning af udtalelse fra miljø- og fødevareministeren, partshøring af VVM-tilladelse og efterfølgende behandling af høringssvar, meddelelse af VVM-tilladelse, 4 ugers klagefrist og eventuelt 6 måneders klagesagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bedste fald vil anlægsarbejdet kunne genoptages ultimo 2019 og færdiggøres i løbet af 2020. Hvis tilladelsen påklages, forventes klagenævnet at afgøre sagen medio 2020 og i værste fald ophæve VVM-tilladelsen på ny.
  Ved vedtagelse af en anlægslov om VVM-tilladelse for kystbeskyttelse omfattende Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som skaber sikkerhed for fremdrift, projektøkonomi og gennemførelse, vil processen overordnet være: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelse af habitatområdet, politiske forhandlinger og indgåelse af aftale i Folketinget, udarbejdelse af lovforslag, offentlig høring med efterfølgende behandling af høringssvar og vedtagelse. Forvaltningen vil i så fald bidrage med alt det fornødne materiale, som Miljø- og Fødevareministeriets departement måtte efterspørge.
  En anlægslov vil hurtigt kunne tilvejebringe en bemyndigelse, som ved lov sikrer en hurtig igangsættelse, med sigte på, at kystbeskyttelsen er færdigetableret inden stormsæsonen 2019/2020. Vedtages det ved lov, at projektet gennemføres, vil det sikre, at projektet nyder fremdrift så vidt mulig inden for den afsatte økonomi og dermed, at borgerne ikke oplever unødig opdrift i betaling til projektet – men først og fremmest, at borgerne og deres bolig hurtigst mulig sikres mod oversvømmelse. Forvaltningen vurderer derfor, at vedtagelse af en anlægslov bedst muligt sikrer den hurtigst mulige genoptagelse af anlægsarbejdet.
  Den 10. maj 2019 holder forvaltningen møde med Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement og Kystdirektoratet, hvor proces og mulighederne for løsninger søges afklaret.
  Digelagets bestyrelse for kystbeskyttelse i Tangbjerg og Jyllinge Nordmark er løbende blevet orienteret og inddraget i forbindelse med den videre proces og er enig i, at projektet skal søges realiseret efter denne fremgangsmåde. Egedal Kommune er orienteret om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.
  Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Grundejerne finansierer den anden halvdel af udgifterne. Det meddelte tilsagn om et statsligt tilskud på 6,85 mio. kr., hvoraf kommunen har modtaget 6 mio. kr., går til at nedsætte grundejerenes andel.
  Standsning af projektet medfører ekstra omkostninger på 1,75 mio. kr. Kommunernes andel af de ekstra udgifter udgør 0,875 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 55.000 kr. Kommunen har til dato afholdt udgifter for ca. 36,5 mio. kr. inklusiv kommende byggeleveringer til projektet, som ikke kan standses.
  Hvis det besluttes, at opkrævning af grundejerenes andel udskydes, vil kommunen midlertidigt skulle afholde udgifterne. Når anlægsarbejderne genoptages vil opkrævning af grundejerenes finansiering blive effektueret.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 67

  Anbefales.

 • Pkt. 68 Ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse af Veddelev Strands Bådelaugs klubhus

  Ansoegning_om_tilskud_til_hoejvandssikring.pdf

  Pkt. 68

  Ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse af Veddelev Strand Bådelaugs klubhus

  Sagsnr. 318246 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Veddelev Strand Bådelaug har anmodet Roskilde Kommune om at yde økonomisk støtte til kystbeskyttelse af klubhus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på anmodning om tilskud til kystbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Veddelev Strand Bådelaug har den 12. marts 2019 søgt om tilskud til etablering af stormflodssikring af klubhus, jf. bilag 1. Klubhuset er beliggende på Roskilde Kommunes arealer, mens bygningen er ejet af bådelauget. Ved en forhøjet vandstand på omkring 2,0 m DVR90, står der vand ved soklen til klubhuset.
  Der ønskes etableret en sikring til kote 2.25 m DVR90 bestående af en kombination af hævet terræn, beton-blomsterkummer og mobil sikring (bowwalls). Der skal ske en opgradering af underlaget bestående af fortov for at understøtte den mobile sikring. Den samlede omkostning er opgjort til 114.750,50 kr.
  Bådelauget henviser til det kommunale bidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Inderfjorden og anmoder om tilsvarende tilskud.
  Efter kystbeskyttelsesloven er der ingen pligt til, at kommunen yder tilskud til kystbeskyttelse, ej heller hvor kommunen er grundejer.
  Efter stormfloden Bodil afsatte byrådet den 18. juni 2014, punkt 302, 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, en række principper for valg af sikring, herunder, at der er tale om fire konkrete projekter, som de 44,1 mio. kr. skulle fordeles mellem. Samtidigt blev det besluttet at ”Roskilde Kommune medfinansierer kystsikring af helårsboliger og bygninger beliggende på kommunalt ejede arealer. Herunder kan foreningshuse og Vikingeskibsmuseet i rimeligt omfang omfattes af sikringen”.
  Byrådet ændrede den 29. august 2018, punkt 296, fordelingen af de tidligere afsatte 44,1 mio. kr. og afsatte yderligere 7,8 mio. kr. for at dække de øgede omkostninger i Jyllinge Nordmark. De afsatte midler er disponeret fuldt ud.
  Forvaltningen har ikke i journaliseringssystemet kunne identificere en sag vedr. oversvømmelse af Veddelev Strand Bådelaug efter stormfloden Bodil og har i øvrigt ikke oplysninger om, at klubhuset skulle have være oversvømmet.
  Forvaltningen anbefaler, at der ikke ydes tilskud til kystbeskyttelse i henhold til tidligere fastlagte principper. Der var tale om en konkret indsats, som følge af Stormfloden Bodil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 68

  Forvaltningens indstilling blev godkendt.

 • Pkt. 69 Anmodning om sag på dagsordenen "Forslag om opfordring overfor Movia om at modvirke social dumping"

  Buschauffoer_folder.pdf

  Pkt. 69

  Anmodning om sag på dagsordenen "Forslag om opfordring overfor Movia om at modvirke social dumping"

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard, Enhedslisten, har anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen om modvirkning af social dumping.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard, Enhedslisten, har anmodet om at få følgende sag på dagsordenen,

  ”Forslag om opfordring overfor Movia om at modvirke social dumping.
  På marts-byrådsmødet blev vedlagte folder uddelt til byrådet af repræsentanter fra 3F.
  På baggrund af denne henvendelse foreslås det, at:
  ’Roskilde Kommunes repræsentanter fremsætter i Movia 's besluttende fora beslutningsforslag om, at trafikselskabet snarest muligt indfører de i vedlagte folder beskrevne 'arbejdsklausuler'.”
  Såfremt udvalget træffer den foreslåede beslutning, vil sagen skulle sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 69

  Udvalget drøftede sagen og henviser til, at der er informeret om, at parterne pt. forhandler, og at kommunens repræsentation følger sagen i de relevante fora.

 • Pkt. 70 Studietur for Klima- og Miljøudvalget efterår 2019

  Pkt. 70

  Studietur for Klima- og Miljøudvalget efterår 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges foreløbigt program for udvalgets studietur til Porvoo i Finland den 23. til 26 oktober 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at programmet for turen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på sit møde den 6. november 2018, punkt 164, at udvalgets studietur til udlandet gennemføres den 23.-26. oktober 2019. Turen går til Porvoo i Finland og har fokus på Grøn Blå Strategi, transport og affald. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet et foreløbigt program for besøget:
  Afgang onsdag den 23. oktober 2019 kl. 15.40 fra Kastrup ankomst Porvoo kl. ca. kl 21.30 (lokaltid).

  Torsdag den 24. oktober 2019:

  Formiddag: Møde med Porvoo Kommune (Afdeling for bæredygtig udvikling og ansvarlig for Porvoo National Urban Park). Eventuelt vandretur i byen.
  Eftermiddag: Møde med aktører og vandring i Porvoo National Urban Park, der er en nationalpark, der er etableret 2010 og strækker fra og med den gamle bydel til den omgivende fjord og naturen omkring Porvoo. Porvoo National Urban Park er en del af et internationalt netværk af urbane nationalparker.

  Fredag den 25. oktober:

  Formiddag: Møde med Rosk’n Roll OY om affaldshåndtering i Porvoo. Virksomheden arbejder med affaldssortering og genbrug, og håndterer blandt andet indsamling af husholdningsaffald og genbrugsstationer. Virksomheden har i 2018 afsluttet et projekt sammen med ca. 200 husstande, hvor det er lykkedes at hæve genbrugsprocenten markant.
  Eftermiddag: Møde med Nyland, der er en forening af kommuner, der sammen opkøber og lejer naturområder. Fokus på tværkommunalt samarbejde om at udvikle befolkningens rekreationsmuligheder. Besigtigelse af tværkommunale rekreative anlæg i naturen.

  Lørdag den 25 oktober:

  Kollektiv trafik i Helsinki. Drift af elbusser og udvidelse af metro med blandt andet ny linje til lufthavnen.
  Afgang fra Helsinki lufthavn kl. 17.15 ankomst Kastrup 17.55.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er afsat midler i udvalgets budget til én studietur til udlandet i byrådsperioden.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 70

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning. Enhedslisten er ikke imod studierejser generelt, og Ø mener, at den spareramme, som Roskilde byråd pt. arbejder efter, er mindst tre gange så stor som den reelt realistiske udfordring; men i lyset af det som byrådsflertallet arbejder ud fra; i lyset af at der arbejdes på ekstraordinært i indeværende budget at skære og nedlægge 20 fuldtidsstillinger på rådhuset; samt i lyset af at der administrativt er iværksat et såkaldt "blødt ansættelsesstop"; - I dette lys ønsker Enhedslisten, at der indføres et "blødt stop for studierejser"; og som konsekvens heraf foreslår Ø, at KMU beslutter at droppe den planlagte studierejse.

 • Pkt. 71 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Klima-_og_Miljoeudvalget.pdf Spareforslag_fra_medarbejdersiden_BKM_FMU.pdf

  Pkt. 71

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Sagsnr. 313770 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts- og aprilmøderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område prioriteres med henblik på at indgå i politiske forhandlinger i løbet af maj/juni.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette har været drøftet på marts- og aprilmøderne i fagudvalgene og udvalgsvis fremlagt på forårsseminaret. Klima- og Miljøudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 1,5 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Klima- og Miljøudvalgets andel heraf udgør 0,4 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetsstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 1,9 mio. kr. for Klima- og Miljøudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, men mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Klima- og Miljøudvalgets andel udgør 0,6 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 2,6 mio. kr.
  Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. april en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj som afspejlet i ovenstående indstillingspunkt. Fremrykningen sker med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj. I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Budgetnotatet, som forelå til udvalgets aprilmøde, er opdateret på baggrund af udvalgets drøftelse i april og konklusionerne fra forårsseminaret. Forvaltningen peger i notatet på, at udvalgets sparemål på 1,9 mio. kr. kan findes således:
  ̵ 1,20 mio. kr. fra Busdrift
  ̵ 0,10 mio. kr. under Miljø og Klima fra Gate21 (kontingent kan stadig betales)
  ̵ 0,15 mio. kr. under Miljø og Klima fra Temaindsats i Grøn Puls Partnerskabet (berører ikke grundbevillingen til Grøn Puls)
  ̵ 0,10 mio. kr. fra Klimafond som halveres
  ̵ 0,25 fra byfornyelsespuljen til energirenovering som fjernes (ordningen giver i dag op til 15.000 kr. i tilskud til private).
  ̵ 0,10 mio. kr. fra Borgmesterpagtpulje til dokumentation af CO2 udledning og projekter som halveres.
  Der vedhæftes endvidere en liste over forslag fra medarbejderstaben i BKM FMU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 71

  Udvalget besluttede vedr. udvalgets besparelsesramme at følgende poster skal indgå i de politiske forhandlinger i løbet af marts/juni:
  ̵ 1,20 mio. kr. fra Busdrift
  ̵ 0,10 mio. kr. under Miljø og Klima fra Gate21 (kontingent kan stadig betales)
  ̵ 0,15 mio. kr. under Miljø og Klima fra Temaindsats i Grøn Puls Partnerskabet (berører ikke grundbevillingen til Grøn Puls)
  ̵ 0,10 mio. kr. fra Klimafond som halveres
  ̵ 0,25 fra byfornyelsespuljen til energirenovering som fjernes (ordningen giver i dag op til 15.000 kr. i tilskud til private).
  ̵ 0,10 mio. kr. fra Borgmesterpagtpulje til dokumentation af CO2 udledning og projekter som halveres.
  Hvis der bliver behov for at gennemføre besparelser på yderligere 30 mio. kr. (udvalgets andel 0,6 mio. kr.) peger udvalget på en forholdsmæssig fordeling.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning men finder, at udvalgets samlede besparelse skal findes på busbudgettet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning og stemmer imod. Dette allerede fordi det findes absolut nødvendigt at forøge indsatsen på klima- og miljøområdet, inklusive den kollektive trafik. Hertil kommer at Enhedslisten, med hensyn til det overordnede budget, foreslår budgetbalance opnået gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser.

 • Pkt. 72 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2019_-_KMU.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Sagsnr. 313425 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  For Klima- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til 2019. Merforbruget udgøres af:
  - Forventet merforbrug på fagområdet Miljø på 0,3 mio. kr. pga. højere aktivitet end budgetlagt.
  - Forventet merforbrug på fagområdet Busdrift på 2,9 mio. kr. som følge af etablering af nye busstoppesteder med ”count down”-displays samt opstart af elbusdrift i 2019.
  - Forventet merforbrug på fagområdet Naturforvaltning på 0,1 mio. kr. pga. højere aktivitet end budgetlagt.

  De brugerfinansierede udgifter under Klima- og Miljøudvalget viser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på fagområdet Renovation. Merforbruget skyldes en forventet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende bortfald af erhvervsaffaldsgebyr som følge af ændret lovgivning. Det brugerfinansierede område hviler i sig selv, idet merudgifter betales af brugerne i form af takster.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 72

  -

 • Pkt. 73 Orientering om justeret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Opdateret_tidsplan_for_udarbejdelse_af_indsatsplan.pdf Orientering_til_grundvandskoordinationsforum.pdf

  Pkt. 73

  Orientering om justeret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 314904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om justeret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. januar 2019, punkt 8, orienterede forvaltningen om, at arbejdet med udarbejdelsen af en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune blev igangsat. Heraf fremgik at et udkast til indsatsplanen ville være klar ultimo 2019, og at forvaltningen ville orientere om status for indsatsplanen medio 2019. På byrådets møde den 27. februar 2019, punkt 52, blev medlemmerne af Koordinationsforum godkendt.
  På grund af blandt andet stor opdrift i sager med bygge- / anlægsarbejde på forurenede grunde, og flere sager med overskridelse af drikkevandskvaliteten på grund af pesticidforurening, udskydes udarbejdelsen af indsatsplanen i ca. 6 måneder. De planlagte vandværkstilsyn og den tilknyttede dialog med vandværkerne om indsatsplanen vil dog blive gennemført i løbet af foråret 2019 som planlagt. Udarbejdelsen af indsatsplanen forventes genoptaget i september 2019, hvor der forventes at være samme personalemæssige ressourcer, som da arbejdet blev igangsat i januar 2019. Udkast til indsatsplanen forventes derfor forelagt til politisk behandling tidligst sommeren 2020.
  Udskydelsen er ikke ensbetydende med, at indsatsplanarbejdet ikke er vigtigt og højt prioriteret, men skyldes alene, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at balancere nuværende ressourcer i forhold til igangværende opgaver.
  Forvaltningen har vedlagt opdateret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplanen, bilag 1, og udkast til orienteringsbrev til medlemmerne af koordinationsforum, bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 73

  -

 • Pkt. 74 Orientering om Grønt Regnskab 2018

  Groent_Regnskab_2018.pdf

  Pkt. 74

  Orientering om Grønt Regnskab 2018

  Sagsnr. 319045 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 11. august 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO2 med 2% om året frem til 2025. Målet gælder kommunens egen virksomhed, og måden opgørelsen skal ske på, betyder, at aftalen primært fokuserer på energiforbrug.
  Der opgøres i et årligt Grønt Regnskab. Det grønne regnskab hjælper kommunen til at holde fokus på energibesparelser og energisparende adfærd. Resultatet af regnskabet kan ligeledes pege på relevante indsatsområder.
  Som klimakommune skal Roskilde Kommune årligt afrapportere til DN, hvordan udviklingen i CO2-udledningen går, hvad der er gjort i det forgangne år for at påvirke den samt planlagte indsatser i det kommende år. Afrapporteringen skal ske på områderne: Bygningsmasse, idrætsanlæg og haller, vejbelysning og den kommunale kørsel.
  Den samlede rapport til DN er vedlagt som bilag.
  Årets resultat viser, at CO2-udledningen fra Roskilde Kommune som virksomhed er reduceret med 3% i 2018. Dermed indfrier kommunen det årlige mål for 2018.

  Af det grønne regnskab 2018 fremgår det, at CO2-udledningen fra elforbrug i bygninger, fjernvarme, olieforbrug og tjenestekørsel i eget køretøj er uændret i forhold til 2017. For naturgas og kørsel i kommunale køretøjer er det sket en stigning på henholdsvis 4,7% og 10%.

  I 2018 købte Roskilde Kommune yderligere andele i vindmøllen i Tjørntved. Kommunens andel i Tjørntvedmøllen har produceret strøm svarende til en besparelse på omkring 600 tons CO2 i 2018. Samtidigt har vindmøllerne på Prøvestenen produceret strøm svarende til en besparelse på 300 tons CO2 i henhold til Roskilde Kommunes andel. Det betyder en samlet CO2-besparelse fra vind på ca. 900 tons, resulterende i en reduktion på i alt 5,7% af den samlede udledning.
  CO2-udledningen fra el- og varmeforbrug i kommunens bygninger udgør over 70 % af den samlede udledning fra kommunen som virksomhed. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør ca. 4% af udledningen fra kommunen som geografisk område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 74

  -

 • Pkt. 75 Orientering om status for Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan

  Handleplan_2019-20.pdf

  Pkt. 75

  Orientering om status for Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde første handleplan til realisering af mål og visioner opstillet i Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med Handleplan 2019-20 (til udmøntning af Strategisk Klima- og Energiplan) er godt i gang. Handleplanen er 2-årig og skal således gælde for 2019-2020, hvorefter den vil blive efterfulgt af en ny 2-årig handleplan, der dækker perioden 2021-2022.
  De mange input, der kom i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan, herunder fra workshops, klimarådsmøder og drøftelser i Klima- og Miljøudvalget udmøntede sig i en lang række handlinger. Disse handlinger har forvaltningen arbejdet videre på, med henblik på konkretisering, herunder vurdering af kommunens rolle, økonomi og CO2-besparelsespotentialer.
  Det foreløbige udkast har været drøftet på møde i Klimarådet den 2. maj 2019. Her kom der følgende tilbagemeldinger:
  - Roskilde Kommune bør i forbindelse med, at plasten skal ud af forbrændingen, gøre sin indflydelse gældende i forhold til selskaberne
  - I forhold til transportområdet er det vigtigt også at se på ’Indkøb af transport-ydelser’, som fx taxakørsel
  - Mange af handlingerne i planen kan realiseres ved at indtænke klima i den eksisterende opgaveløsning.
  Siden opstart af arbejdet med handleplanen er Roskilde Kommune blevet udvalgt som én af 20 kommuner til at deltage i DK2020-projektet. DK2020-projektet er et samarbejde imellem Realdania, CONCITO og 20 udvalgte kommuner, der skal sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau. Arbejdet i regi af DK2020-projektet vil passe med udarbejdelsen af den næste handleplan gældende for år 2021-2022.
  Det forventes, at et endeligt forslag til handleplan foreligger til udvalgets møde i juni.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 75

  -

 • Pkt. 76 Orientering om samarbejdet med Fors om den grønne omstilling

  Notat_om_samarbejdet_med_Fors_om_den_groenne_omstilling.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om samarbejdet med Fors om den grønne omstilling

  Sagsnr. 318066 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Realisering af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 kræver et forsat aktivt ejerskab af Fors, videreudvikling af samarbejdet mellem kommunen og Fors, og at der udvikles nye innovative vedvarende energiløsninger og forretningskoncepter.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget ønskede på mødet den 5. marts 2019, punkt 38, en sag på et kommende møde i udvalget om: ”… hvordan kommunen og Fors kan samarbejde om realisering af kommunens strategiske klima- og energiplan, og hvordan Fors i det hele taget kan understøtte den grønne omstilling i Roskilde Kommune”.
  Når forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 godkendes endeligt i juni 2019, vil planen være den overordnede ramme for kommunens arbejde med grøn omstilling inden for klima- og energiområdet i årene 2019-2022.
  Med planen opstilles der bl.a. nye ambitiøse mål for en CO2-neutral fjernvarmeforsyning i 2030 og individuel opvarmning i 2035. Realiseringen af disse mål kræver et forsat aktivt ejerskab af Fors, videreudvikling af samarbejdet mellem kommunen og Fors, og at der udvikles nye innovative vedvarende energiløsninger og forretningskoncepter.
  Strategisk Klima- og Energiplan er defineret gennem tre overordnede temaer med underliggende pejlemærker. Fors vil have en mere eller mindre central rolle inden for en række af strategiens pejlemærker.
  Typisk vil projektudviklingen og anlægsarbejdet inden for varmeforsyningen skulle ske i regi af Fors – ofte i tæt dialog og samarbejde med VEKS, og indsatserne kan finansieres over varmeprisen. Kommunens overordnede rolle er via et aktivt ejerskab at sætte den overordnede strategiske ramme, understøtte indsatsen som facilitator og som planlægnings- og godkendelsesmyndighed. Samarbejdet samt Fors’ og kommunens roller er beskrevet nærmere i bilag.
  Indeværende punkt kan ses i sammenhæng med det kommende møde i Koordineringsgruppen den 29. maj. Her er temaet samarbejdet med Fors og mulighederne for at fremme nye løsninger på varmeområdet, herunder eksempelvis store varmepumper, lavtemperatur-fjernvarme, udnyttelse af overskudsvarme og varmepumper på abonnement. Dagsordenen er besluttet af udvalget den 5. februar 2019, punkt 15. På koordineringsgruppemødet vil der være lejlighed til, at udvalget drøfter emnet med Fors, som vil være repræsenteret på direktørniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 76

  -

 • Pkt. 77 Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

  Bilag_1_-_Hedelands_Handleplan_Etape_1-4_marts_2019.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

  Sagsnr. 319060 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådene i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner vedtog i oktober 2017 en ny Udviklingsplan 2017-2030 for Hedeland Naturpark. Den 29. marts 2019 godkendte I/S Hedelands bestyrelse på baggrund af udviklingsplanen en handleplan for udviklingsarbejdet i de kommende år.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplanen er I/S Hedelands arbejdsplan for den videre udvikling af Hedeland i de kommende år.
  Der er i handleplanen fokuseret på at prioritere indsatser, der tiltrækker flere brugere til Hedeland og danner afsæt for det videre udviklingsarbejde.
  Udvikling af Hedeland Naturpark forudsætter god planlægning, kortlægning og retningslinjer for udviklingsarbejdet. Handleplanen peger derfor på flere indsatser, der i sig selv udgør en forudsætning for etablering af nye anlæg og igangsætning af nye aktiviteter i Hedeland. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af en helhedsplan for Flintesø/Flintebjerg, plejeplaner, retningslinjer for samarbejdet med kommercielle aktører mv.
  Indsatser i handleplanen er fordelt på etaper. Indsatserne igangsættes kun såfremt der er afsat økonomi og ressourcer til det, derfor kan faserne strække sig over kortere eller længere tid. Der er forventning om fremtidig finansiering gennem f.eks. eksterne fondsmidler til en del af indsatserne.
  I de første etaper vil der også være fokus på indsatser, som hurtigt kan igangsættes, og som ikke kræver den store økonomiske investering. Bedre formidling og vejvisning i området i form af skiltning prioriteres ligeledes i de første faser.
  I de næste etaper fokuseres der på formidling og kommunikation, for at styrke Hedeland Naturparks brand i samarbejde med aktører. Dernæst kan der arbejdes med realisering af nogle af de større anlægsprojekter, som besluttes og planlægges i tidligere etaper.
  Sagen forelægges både Klima- og Miljøudvalg, Plan- og Teknikudvalg, og Kultur- og Idrætsudvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 77

  -

 • Pkt. 78 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 9. april 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_ARGO_den_9._april_2019.pdf

  Pkt. 78

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 9. april 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 9. april 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 9. april 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 78

  -

 • Pkt. 79 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 9. april 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_9._april_2019.pdf

  Pkt. 79

  Orientering om bestyrelsesmøde i FORS den 9. april 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 9. april 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 9. april 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 79

  -

 • Pkt. 80 Orientering om bestyrelsesmøde i Veks I/S den 26. april 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Veks_den_26._april_2019.pdf

  Pkt. 80

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 26. april 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 26. april 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS den 26. april 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 80

  -

 • Pkt. 81 Eventuelt

  Pkt. 81

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 81

  ̵ Nyt stof der skal analyseres for hos vandværkerne.
  ̵ Udbud.
  ̵ Køreplaner i stoppesteder.
  ̵ Elbusser.
  ̵ Møde på ARGO om plast.