You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 14, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 110 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 110

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 110

  Godkendt.

 • Pkt. 111 Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Pkt. 111

  Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 14. august 2018 kl. 8.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljøer udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I møde med Klima- og Miljøudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2019. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejdes-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 111

  Drøftet.

 • Pkt. 112 Temadrøftelse - Vind i Roskilde

  Vind_i_Roskilde_-_rapport.pdf

  Pkt. 112

  Temadrøftelse - Vind i Roskilde

  Sagsnr. 303498 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rapporten ”Vind i Roskilde – anbefalinger til en vindenergi-strategi for Roskilde Kommune” fremlægges for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 8. maj 2018, punkt 73, orienteret om, at rapporten, som er støttet af Klimafonden, nu er afleveret til kommunen. På dette møde var der ønske om at få en mundtlig redegørelse om rapportens overvejelser og anbefalinger ved den ansvarlige seniorforsker ved DTU Vindenergi Asger B. Abrahamsen.
  Asger B. Abrahamsen vil derfor kl. 8:30 forelægge rapporten og lægge op til en efterfølgende drøftelse.
  Spørgsmålet om videre arbejde med realisering af vindenergiprojekter vil kunne være en del af den kommende strategiske klima- og energiplan, som skal udvikles igennem 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 112

  Drøftet.

 • Pkt. 113 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

  Bilag_1_status_og_oekonomi_ifm._Kystbeskyttelsesprojekterne.pdf Bilag_2_skitseprojekt_for_Toemmergrunden.pdf

  Pkt. 113

  Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde inderfjord er kystsikringen af Strandgade afsluttet, og der er indhentet tilbud på etablering af diger, sluse og pumpestation mv. i Jyllinge Nordmark. I inderfjorden øst foreslås det at opgradere Tømmergrunden og stien mod Vikingeskibsmuseet.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at

  1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2018 til kystbeskyttelse finansieret af kassen.
  2. Det samlede budget til kystbeskyttelse på 51,9 mio. kr. (44,1 mio. kr. + 7,8 mio. kr.) fordeles således:
   1. 31,5 mio. kr. til Jyllinge Nordmark,
   2. 11,3 mio. kr. til inderfjorden vest,
   3. 4,5 mio. kr. til inderfjorden midt, Vikingeskibsmuseet
   4. 3,1 mio. kr. til inderfjorden øst (heraf 3 mio. kr. til Tømmergrunden)
   5. 1,5 mio. kr. til tværgående indsatser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte 18. juni 2014, pkt. 266, et rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune. Den 28. januar 2015, pkt. 14, blev fordelingen af bidrag til projekterne i hhv. Jyllinge Nordmark, inderfjorden vest, inderfjorden midt og inderfjorden øst besluttet. I bilag 1 fremgår en status på de enkelte projekter. Forvaltningen har senest den 29. november 2017, pkt. 284, orienteret byrådet om opdrift i udgifterne til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark.
  Anlægsentreprisen i Jyllinge Nordmark har nu været i udbud. Som det fremgår af bilag 1, lyder det laveste bud på 48,5 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til en række supplerende omkostninger, herunder til projektering, byggeledelse, elforsyning samt erstatning til grundejere i Frederikssund Kommune, som ikke opnår gavn af sikringen. Forvaltningen vurderer derfor, at den samlede sum til projektet ligger på 64,5 mio. kr.
  På baggrund af byrådets beslutning 28. januar 2015, pkt. 14, om maksimal egenbetaling for de berørte grundejere på 50 %, betyder det, at der skal afsættes 18,2 mio. kr. ekstra til at dække den kommunale andel i Jyllinge Nordmark.
  Grundejernes udgift til finansiering efter kystbeskyttelsesloven forventes at udgøre i størrelsesordenen 30.000 kr. – 80.000 kr. alt efter antal parter og bidrag til østdige. Det svarer til en månedlig ydelse på mellem ca. 150-400 kr. Grundejerne i området har forskelligt partsantal jf. vedtægterne for digelaget.
  Den endelige økonomi og dermed grundejernes udgifter ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret, og alle udgifter er afholdt.
  Egedal Kommune er orienteret om de indkomne bud og forventes at behandle sagen snarest, herunder deres fordeling af økonomi mellem kommune og grundejere, da partsfordelingen ligger fast.
  I inderfjorden vest er kystbeskyttelsesprojektet samt rekreative elementer etableret, og der er en funktionsdygtig sikring af boliger og foreningshuse på Strandgade.
  Det samlede projekt i inderfjorden øst blev indstillet i 2017, hvorfor disse midler vil kunne indgå i finansiering af kystsikringsanlæg i Jyllinge Nordmark. Forvaltningen anbefaler dog, at sikringen af det kommunale areal ’Tømmergrunden’ fastholdes og udvides til at omfatte bastionen ved stien mod syd, samlet 3 mio. kr. Se skitseprojekt i bilag 2. Såfremt projektet ikke ønskes realiseret, kan også disse midler tilgå Jyllinge Nordmark og nedbringe anlægsbevillingen.
  I bilag 1 fremgår en oversigt over den oprindelige fordeling af de afsatte midler til kystbeskyttelse samt forslag til fordeling mellem projekterne og behov for ekstra midler.
  Projektstart: Er igangsat
  Projektslut: 2020

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,8 mio. kr.

  Byrådet vedtog 28. januar 2015, punkt 14, en fordeling af de af byrådet afsatte 44,1 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekter. Grundet ændringer af projekterne, herunder opdrift i økonomien på projektet i Jyllinge Nordmark og indstilling af et samlet projekt i inderfjorden øst foreslås de afsatte midler omfordelt. Endvidere er der behov for yderligere midler til at dække omkostningerne til den kommunale andel i Jyllinge Nordmark og inderfjorden vest.
  Såfremt den øgede bevilling godkendes vil det medføre, at den kommunale lånegaranti øges tilsvarende. Der vil blive forelagt en separat sag herom.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.410 -18.000 -3.000 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.210 -18.000 -3.000 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.800
  Finansiering
  Forværring af kassebeholdningen 7.800

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 113

  Anbefales.
  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 113

 • Pkt. 114 Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Tillaeg_nr_1_til_vandforsyningsplan_2018-2025.pdf

  Pkt. 114

  Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025, hvor forsyningsgrænsen mellem Stikkelskær Vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Stikkelskær Vandværks forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors, og det er derfor nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde.
  Fors og Stikkelskær Vandværk har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.
  Forslaget til tillægget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 12. juni 2018, punkt 96, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 18. juni 2018 til den 16. juli 2018. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i det endelige tillæg. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025 kan forelægges til endelig behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 114

  Anbefales.

 • Pkt. 115 Videreførelse af Grøn Puls i 2. halvdel af 2018

  Pkt. 115

  Videreførelse af Grøn Puls i 2. halvdel af 2018

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Parterne i Grøn Puls bekræfter - efter udbud og ansættelse af ny direktør i Erhvervsforum Roskilde - at fortsætte partnerskabet uændret for resten af 2018. Derfor fremlægges forslag til finansiering af 2. halvår 2018, som er identisk med 1. halvår 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Partnerskabet Grøn Puls fortsætter i 2. halvdel af 2018 som i 1. halvdel af 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Partnerskabet Grøn Puls har eksisteret siden april 2013 og består i dag af Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune. Siden 2016 er Roskilde Kommunes bidrag til finansieringen på 200.000 kr. årligt finansieret inden for udvalgets driftsbevilling til arbejdet med energieffektiviseringer.
  På Klima- og Miljøudvalgets møde 7. november 2017, pkt. 174, blev det godkendt, at Grøn Puls fortsatte i 1. halvdel af 2018. Grundet udbud af den generelle indsats for erhvervsfremme blev det endvidere besluttet, at der skulle fremlægges ny sag om Grøn Puls indsatsen i 2. halvdel af 2018.
  Erhvervsforum Roskilde vandt udbuddet af den generelle indsats for erhvervsfremme og ansatte ny direktør. Alle parter i Grøn Puls partnerskabet har herefter bekræftet ønske om at fortsætte og videreudvikle Grøn Puls partnerskabet i 2. halvdel af 2018, ligesom i 1. halvdel af 2018 og i overensstemmelse med styregruppens anbefalinger om finansiering:
  - Roskilde Kommune afsætter 50.000 kr. fra driftsmidlerne til energieffektivisering i 2018 til Erhvervsforum Roskilde til at afslutte og evaluere videreførelsesfasen for SMV (Små og Mellemstore Virksomheder) samt til administration af energitjek af private boliger i forskningsprojektet SAVE-E og yderligere 50.000 kr. til Erhvervsforum Roskilde for at drive netværk og kommunikation. Roskilde Kommune forestår herudover som hidtil udgifterne til informationsarrangementer om energirenovering for borgerne.
  - Fors A/S afsætter midler til energitjek, kommunikation og diverse rådgivning samt 25.000 kr. til Erhvervsforum Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  - Boligselskabet Sjælland afsætter midler til kommunikation og energitjek samt 25.000 kr. til Erhvervsforum Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  Erhvervsforum Roskilde bidrager inden for sin kerneydelse med kompetencer inden for kommunikation, markedsføring og drift af netværk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Kommunens andel på 100.000 kr. finansieres inden for udvalgets driftsbevilling til arbejdet med energieffektiviseringer

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 115

  Godkendt.

 • Pkt. 116 Udviklingsplan for Skjoldungestien

  Ideoplaeg_Skjoldungestien.pdf

  Pkt. 116

  Udviklingsplan for Skjoldungestien

  Sagsnr. 308763 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges en plan for udarbejdelse af en ny helhedsplan for Skjoldungestien. Projektet er et samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre og Roskilde kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indgår i udarbejdelse af udviklingsplan for Skjoldungestien.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nationalpark Skjoldungernes Land har fremsendt et idéoplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Skjoldungestien. Udviklingsplanen skal udarbejdes af arkitektfirmaet NORRØN og blive til i et samarbejde mellem Nationalparken, Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Udviklingsplanen skal senere bruges til ekstern fundraising af opgradering af stien. Planen vil indeholde følgende:
  - Beskrivelse af identitet for Skjoldungestierne
  - Beskrivelse af formidlings- og oplevelsestemaer
  - Kortlægning af eksisterende faciliteter og attraktioners potentiale
  - Illustration af vision for nye faciliteter og attraktioner
  - Designmanual for arkitektonisk udtryk
  - Skitseforslag for nye faciliteter, eksempelvis shelter, vandposter, bænke o.lign.
  - Grafisk kortmateriale
  - Grafik for logo og skilte
  Projektet organiseres med en fælles styregruppe samt fælles finansiering. Udgiften til udviklingsplanen er på 600.000 kr., og udgiften fordeles ligeligt mellem Nationalparken, Lejre Kommune og Roskilde Kommune.
  Det forventes, at driftsansvar og fordeling af driftsudgifter vil blive afklaret i forbindelse med de konkrete projekter i realiseringen af udviklingsplanen.
  Arbejdet med udviklingsplanen er anslået til ca. 6 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommunes bidrag finansieres af midler afsat i budgettet til dels Nationalparkprojekter og dels realisering af Grøn Blå Strategi.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 116

  Godkendt, dog således at der under pind 6 tilføjes "…. herunder overvejelser om tilgængelighed".

 • Pkt. 117 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

  Pkt. 117

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

  Sagsnr. 302069 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.
  Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandplan-indsatser, og en tilsvarende indtægtsbevilling på 3 mio. kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
  Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.
  Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.
  Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende og nye projekter:
  - Fjernelse af to spærringer i Hove Å (igangværende)
  - Fjernelse af to spærringer i Langvad Å (igangværende)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å (nye)
  Projektet forventes startet: 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Der er afsat et udgiftsbeløb på 3 mio. og et indtægtsbeløb på 3 mio. i 2018.
  Det skal dog bemærkes, at størsteparten af refusionen sandsynligvis først realiseres i 2020/2021.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 3.000
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Indtægterne kommer forsinket i forhold til udgifter, hvilket håndteres i forbindelse med overførselssagen på anlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 117

  Anbefales.

 • Pkt. 118 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

  Pkt. 118

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

  Sagsnr. 307500 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til finansiering af kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.
  Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, retablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.
  Projektet forventes påbegyndt: Juli 2018
  Projektet forventes afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 118

  Anbefales.

 • Pkt. 119 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_-_budget_2019_til_augustmoedet.pdf Budgetnotat_for_affaldsomraadet_2019_-_august.pdf Notat_vedroerende_kloakering_af_kolonihaver.pdf Takster_KMU_budget_2019_augustmoedet.pdf KMU_bloklister.pdf KMU_bloktekster.pdf KMU_-_Budgetbemaerkninger.pdf

  Pkt. 119

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Klima- og Miljøudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 86,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 21,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyse vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Klima- og Miljøudvalget på 0,9 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Der foreligger opdateret budgetnotat vedr. udvalgets område. Her næves bl.a. driftsudfordringer vedr. fortsættelse af Citylogistikordningen og Klimaprisen til virksomheder.
  Der er endvidere vedhæftet notat vedr. kloakering i kolonihaver, som efterspurgt på udvalgets møde i juni.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 119

  Ad 1.: Godkendt, herunder at blokforslag vedr. Citylogistik oversendes. Herudover oversendes nye blokforslag:
  1) bekæmpelse af plast i naturen - oplysning og konkrete indsatser (2 mio. kr. årligt),
  2) Upcycling (0,5 mio. kr. årligt),
  3) klimapris til virksomheder (0,05 mio. kr. årligt)

  Ad 2.: Godkendt og herudover oversendes nye blokforslag vedr.
  1) Investeringer i vedvarende energianlæg (2,5 mio. kr. i 2019) samt
  2) Vandposter i bymidten (reducere forbrug af engangsflasker) (1,0 mio. kr. i 2019)
  Det bemærkes at blokforslag under PTU anlæg - Grøn Blå Strategi - bør flyttes til Klima- og Miljøudvalgets anlægsbudget.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 120 Orientering om status på grøn varelevering til rådhuset

  Pkt. 120

  Orientering om halvårlig status på grøn varelevering til rådhuset

  Sagsnr. 291580 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen aflægger en halvårlig status for vareleverance via firmaet CityLogistik. En evaluering viser, at hovedparten af leverancerne til rådhuset er pakker, som leveres i mindre varebiler fra erhvervsområder øst for Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved at tegne sig for et etårigt abonnement hos firmaet Citylogistik er alle leverancer til Roskilde Rådhus overgået fra at blive leveret på Rådhusbuen 1 til Byleddet 3B – og med én daglig levering til rådhuset. Dermed er antallet af last- og varebiler ved rådhuset reduceret markant, og leverancerne kommer hurtigere væk fra indgangspartiet og på plads i depot. Ændringen af leveringsadresse har krævet en tilvænningsperiode, ligesom der har været en ændring af arbejdsgangen i forbindelse med distribution af varer.
  Ved at registre alle varer og pakker er det muligt for CityLogistik at analysere alle leverancer til rådhuset i forhold til afsender, størrelse og antal. Med denne nye viden kan det dokumenteres, at over halvdelen af leverancerne til rådhuset kommer fra øst, de bliver leveret i varebiler under 3500 kg., og at en tredjedel af varebilerne er over 5 år gamle. Langt hovedparten af leverancerne er små eller mellemstore pakker.

  For leverancerne til rådhuset viser evalueringen, at der i en 3 måneders periode er registreret 36 forskellige leverandører til adressen Byleddet 3B. Leverandørerne har leveret mindst 145 leverancer om ugen, hvoraf flere har udført gentagende leverancer, forstået som at samme fragtfirma har leveret flere gange dagligt. Disse leverancer bliver nu afleveret en gang dagligt til rådhuset til gavn for klima, trafiksikkerhed og fremkommelighed på Københavnsvej og Ny Østergade. Forvaltningen ser ikke umiddelbart effektiviseringer i rådhusdriften forbundet med ordningen, og dermed er det vurderingen, at udgiften ikke på nuværende tidspunkt fremadrettet kan afholdes af rådhusets driftskonti.
  Det vil være muligt at tegne en treårig kontrakt og dermed forlænge den igangværende forsøgsperiode, så det er muligt at undersøge potentialet for at leverer pakker med ladcykler eller at udvide ordningen til øvrige kommunale funktioner som skoler og plejehjem. Udvidelsen af forsøgsperioden vil koste ca. 100.000 kr. årligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. En fortsættelse af ordningen vil koste 100.000 kr. årligt i perioden 2019-21, og kan eventuelt indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 120

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 121 Orientering om status for arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22

  Opfoelgning_paa_workshop_om_bygninger.pdf

  Pkt. 121

  Orientering om status for arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er i gang. Forvaltningen giver en status på processen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er i gang. Flere af de konsulent- og projektrapporter, der skal hjælpe med at pege på, hvordan Roskilde Kommune når i mål med ambitionerne om CO2-reduktion er blevet præsenteret for Klima- og Miljøudvalget:
  - VIROS-rapporten med anbefalinger om en vindenergi-strategi for Roskilde Kommune, 8. maj 2018, punkt 73, (oplæg herom på udvalgets møde i august)
  - Roadmap 2025 fra projektet Energi På Tværs blev præsenteret 25. maj 2018 på Energipolitisk Topmøde og indeholder beskrivelse af 34 konkrete tiltag, der sigter mod fossilfri fremtid
  - CO2-kortlægning 2018, der viser en reduktion i CO2-udledningen fra 2008 til 2016 på 29 %, Klima- og Miljøudvalgetsmøde den 12. juni 2018, punkt 99.
  - Grønt Regnskab 2017, der viser CO2-reduktion på 18 % fra 2008 til nu, men kun en CO2-reduktion på 0,8 % i 2017, Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018, punkt 100.

  Herudover fremlægges på udvalgets møde i august den bestilte analyse om kommunens muligheder for at opnå CO2-neutralitet for kommunen som geografisk område inden 2050 og for el- og varmesektoren i 2035.

  Den første af de planlagte tre workshops – bygningsworkshoppen – er blevet gennemført den 22. maj 2018. På workshoppen deltog ud over Klima- og Miljøudvalget, Klimarådet, Boligselskabet Sjælland, Fors A/S, Seas-NVE og Erhvervsforum Roskilde. Der blev debatteret mange temaer og mulige indsatser med fokus på energibesparelser i bygninger, herunder blandt andet bygningers indlejrede energiforbrug, arbejdet med adfærdsændringer og fremme af energieffektiviseringer i private boliger. Der er vedhæftet et kort notat med opsamling af workshoppen og de spor, der kan arbejdes videre med i den Strategiske Klima- og Energiplan 2019-22.
  De næste planlagte workshops er om henholdsvis energiforsyning (20. september 2018) og om transport (24. oktober 2018).
  Næste status til Klima- og Miljøudvalget vil ske på mødet 2. oktober 2018 i forlængelse af workshoppen om energiforsyning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 121

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 122 Orientering om analyse af CO2-mål

  Rapport_-_Analyse_af_mulighederne_for_CO2-neutralitet.pdf

  Pkt. 122

  Orientering om analyse af CO2-mål

  Sagsnr. 302417 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om analysen af Roskilde Kommunes muligheder for at opnå CO2-neutralitet før 2050.

  Beslutningskompetence

  Klima – og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017, punkt 126, at: ”Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el og varme før 2035. Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport”.
  Klima- og Miljøudvalget vedtog den 15. august 2017, punkt 124, at analysen skulle igangsættes i starten af 2018, for derved at kunne bygge videre på andre igangværende kortlægninger og analyser på området.
  Gennem et inviteret udbud er opgaven faldet til rådgivningsvirksomheden SWECO. SWECO har stor erfaring med at gennemføre CO2-kortlægninger, udarbejde scenarieanalyser og udfærdige økonomiske konsekvensberegninger på netop dette område.
  Analysen består af 3 primære dele:

  1. Basisscenariet (situationen i dag), der kortlægger hvor langt vi når, hvis vi ikke udbygger vores nuværende klima- og energiindsats, men alene satser på, at de nuværende nationale indsatser skal bringe os i mål.
  2. Indsatser frem mod 2035 og 2050, der kortlægger mulighederne for indfri målsætninger på el- og varmeområdet for 2035, og den ikke kvotebelagte sektor frem mod 2050. Indsatserne ses i relation til 2 scenarier for indsatser på nationalt niveau – 1 konservativt (Roskilde-2035) og et optimistisk (IDA-2050)
  3. Roadmap 2050, hvor rådgiveren giver deres anbefalinger til, hvilke af disse tiltag, der ud fra et samfundsøkonomisk og klima- og energimæssigt perspektiv, vil være bedst at eftersætte.

  Analysen sætter yderligere fokus på kommunens indflydelses- og investeringsmuligheder til fremme af den lokale grønne omstilling.
  Analysen vil sammen CO2-kortlægningen og tidligere analyser virke som grundlag for den kommende Strategiske Klima- og Energiplan.
  Et topnotat til analysen er vedlagt som bilag. Baggrundsrapporterne, der ligger til grund for analysen, udfærdiges og overleveres efter udvalgets møde.
  SWECO er indstillet på at holde et oplæg om rapporten for udvalget, hvis det ønskes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgiften til analysen afholdes inden for driftsbevillingen til Strategisk Energiplan, analyser, i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 122

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 123 Orientering om borgerinddragelse i revision af Grøn Blå Strategi

  Illustration_af_procesforloeb.pdf

  Pkt. 123

  Orientering om borgerinddragelse i revision af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges procesplan for borgerinddragelse i forbindelse med revision af Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi skal revideres, så den også fremover sikrer det langsigtede perspektiv på den videre udvikling af kommunen inden for det grønne og blå.
  Klima- og Miljøudvalget har ønsket en proces med en høj grad af borgerinddragelse.
  Der igangsættes nu en proces med fokus på at ramme de relevante brugergrupper, gennem aktivering af kommunens eksisterende netværk. Der afholdes arrangementer målrettet de primære målgrupper inden for fokusområderne sundhed, oplevelser, natur og erhverv og økonomi, f.eks. kreative input fra børn og børnefamilier til Naturens Dag på Boserupgård Naturcenter, cyklende rundspørge til lokale turismeaktører og dialog om sundhed i naturen på Sundhedsdagen på Hestetorvet. Målet er både input til strategien samt at skabe motivation til at deltage i den videre proces.
  De lokale arrangementer og input munder ud i en workshop, hvor engagerede borgere og foreninger, i samarbejde med medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget, producerer et fælles input til Grøn Blå Strategi.
  For at sikre en bred forankring inviteres til et efterfølgende temamøde for politikere. Her vil borgerrepræsentanter præsentere idéerne fra workshoppen, og der vil blive mulighed for at diskutere indholdet. På denne måde sikres, at der bliver en direkte linje fra borgernes ønsker til de politiske prioriteringer og udarbejdelsen af den endelige strategi.
  Den endelige strategi udarbejdes af kommunen, på baggrund af borgernes bidrag, og arbejdet udføres med løbende inddragelse af de allerede engagerede og involverede borgere og foreninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 123

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 124 Orientering om malmoplag på Risø

  Pkt. 124

  Orientering om malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Risø har i 1980 etableret et oplag af malm fra Kvanefjeld i Grønland. Malmen skulle anvendes til forsøg med udvinding af uran. En stor del af malmen er ikke anvendt og ligger fortsat på Risø.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt, men forhøjet indhold af uran samt mineraler med blandt andet tungmetaller. Malmen er blevet anvendt til forsøg med udvinding af uran. I 1985 besluttede Folketinget, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark, og Risø besluttede derfor at afslutte projektet med udvinding af uran fra malmen. Den resterende del af malmen er fortsat oplagret på Risø i store bunker.
  Forvaltningen har bedt Dansk Dekommissionering undersøge, om der er sket en udvaskning af tungmetaller og fluorid til jorden og det terrænnære grundvand. Dansk Dekommissionering har af flere omgange udført undersøgelser af jord og grundvand. Der er konstateret indhold af fluorid i jorden over jordkvalitetskriteriet samt indhold af fluorid, arsen og bly i grundvandet over grundvandskvalitetskriteriet. Forvaltningen har vurderet, at undersøgelserne afgrænser den påviste forurening i jord og grundvand, og at der derfor ikke er grundlag for at kræve yderligere undersøgelser.
  Forvaltningen har medio juni 2018 varslet påbud til Dansk Dekommissionering om følgende:
  - Overdækning af malmen
  - Overvågning af grundvandet
  - Afværgepumpning
  - Fjernelse af malmen og oprensning af oplagspladsen senest ultimo 2023
  Kravene i varslet er givet for at sikre, at der ikke sker yderligere udvaskning og spredning af forurening frem til 2023, hvor malmen senest forventes fjernet fra arealet.
  Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. De gennemførte undersøgelser af jord og grundvand omfatter således ikke radioaktive stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 124

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 125 Orientering om bestyrelsesmøder i Fors A/S den 30. april og 18. juni 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_den_30._april_2018.pdf Referat_af_bestyrelsesmoede_den_18._juni_2018.pdf

  Pkt. 125

  Orientering om bestyrelsesmøder i Fors A/S den 30. april og 18. juni 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøder i Fors A/S den 30.april og 18. juni 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referater fra bestyrelsesmøder i Fors A/S den 30. april og 18. juni 2018 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 125

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 126 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 126

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 126

  TV 2 News indslag om genbrugsbutikker.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 127 Eventuelt

  Pkt. 127

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 127

  - Sweco-rapport om CO2-reduktion præsenteres for Klimarådet, udvalgsmedlemmerne inviteres.
  - Kloaker i Viby.
  - Egedal Kommunes §17.4 udvalg vedr. oversvømmelser.
  - Borgermøde om blødgøring.
  - Der afsættes én time ekstra på septembermøde - besøg på Argo.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).