You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 15, 2019 - 08:00
Sted: Materielgården, Navervej 16
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 2 Besøg på Materielgården

  Pkt. 2

  Besøg på Materielgården

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget besøger Materielgården.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil give en kort introduktion, dels til hvordan der arbejdes med kommunens grønne områder, dels til hvordan Materielgården som virksomhed i Roskilde Kommune arbejder med at minimere CO2 udslip ved blandt andet at anskaffe elektrisk drevne køretøjer og maskiner til det daglige driftsarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 2

  -

 • Pkt. 3 Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Udkast_til_handleplan_for_Vand_Klimatilpasning_2019-2022.pdf

  Pkt. 3

  Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Sagsnr. 302619 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet i maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan. Klima- og Miljøudvalget har i december 2015, punkt 143, vedtaget den seneste revision af Handleplanen for klimatilpasning for perioden 2016–19.
  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at handleplanen skal revideres og har den 6. februar 2018 drøftet mulige emner, som skulle indgå.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan, jf. bilag 1. I handleplanen er opstillet indsatser, som skal sikre by og land mod forventede klimabetingede ændringer i nedbørsmængde og havenes stigende vandstand. Indsatserne er opdelt i følgende temaer:
  ̵ Bedre datagrundlag
  ̵ Klimatilpassede byer
  ̵ Det åbne land
  ̵ Beredskab
  ̵ Formidling og lokalt ejerskab
  Fokus de kommende 4 år bliver at skabe et stærkt beslutningsgrundlag, så løsninger i risikoområder i kommunens byområder fastlægges og etableres på et kvalificeret grundlag. Endvidere anviser planen, hvor der allerede nu kan udføres indsatser, da problemet og løsningen er afklaret.
  Fors A/S har været en fast del af projektgruppen, og revisionen er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt. Udgangspunktet er, at der gennemføres projekter og indsatser, som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 179

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til udvalgets behandling er vedhæftet et justeret udkast til handleplan for Vand- og Klimatilpasningsplan 2019-2022. Der er alene ændret i afsnittet vedrørende FNs verdensmål og den tilhørende figur.
  Forvaltningen foreslår i øvrigt, at udkast til handleplan videresendes til behandling i byrådet inden udsendelse til høring.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 3

  Udvalget besluttede at sende udkastet til handleplan anbefalet videre til byrådets godkendelse med henblik på udsendelse til 8 ugers offentlig høring.

 • Pkt. 4 Temadrøftelse - Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Udkast_til_Strategisk_Klima-_og_Energiplan_2019-22.pdf

  Pkt. 4

  Temadrøftelse - Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temadrøftelse af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 er i gang. Der er i denne forbindelse afholdt tre workshops om henholdsvis bygninger den 22. maj, energiforsyning den 20. september og transport den 24. oktober 2018. Endvidere er der udarbejdet en række analyser, der er præsenteret for Klima- og Miljøudvalget, som skal hjælpe med at pege på, hvordan Roskilde Kommune kan indfri de klima- og energipolitiske mål.
  På baggrund af de input, som processen med workshops har resulteret i, har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt udkast til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022.
  Udkastet til planen er bygget op om tre overordnede indsatsområder:
  1) Grøn omstilling af energisystemet
  2) Flere grønne løsninger hos borgere og erhverv
  3) En grøn kommune
  Der er en række strategiske pejlemærker inden for hvert indsatsområde, der været forelagt Klimarådet på møde den 14. november 2018 og derefter tilrettet.
  Forvaltningen vil på mødet lægge op til en drøftelse af mål, strategiske pejlemærker og puljer med henblik på, at Klima- og Miljøudvalget kan kvalificere planen yderligere som grundlag for endelig udarbejdelse af planen. Det forventes, at et forslag til plan foreligger til udvalgets møde i marts, hvorefter den kan sendes i høring inden endelig godkendelse i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 4

  Drøftet.

 • Pkt. 5 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 5

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  ̵ Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  ̵ Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  ̵ Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  ̵ Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  ̵ Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  ̵ Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 5

  Drøftet.

 • Pkt. 6 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Pkt. 6

  Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2019.
  Slutdato: 31. december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 6

  Anbefales.

 • Pkt. 7 Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Pkt. 7

  Orientering om sagsforløbet i påbudssager efter jordforureningsloven

  Sagsnr. 305375 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om det typiske forløb i en påbudssag.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet, ved en kort præsentation, orientere om forløbet i en påbudssag efter jordforureningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 168

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 188

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 7

  -

 • Pkt. 8 Orientering om udarbejdelse af samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Pkt. 8

  Orientering om udarbejdelse af samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 225342 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune. Der er flere grundvandskortlægningsområder, der berører Roskilde Kommune, og i stedet for at udarbejde en indsatsplan for det enkelte område samles alle indsatserne i én plan.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen forventer, at der primo 2019 er modtaget en revurdering af grundvandskortlægninger fra staten, som giver grundlag for igangsættelse af én samlet indsatsplan for Roskilde Kommune. Der er flere grundvandskortlægningsområder, der berører flere af nabokommunerne, og som har et delområde i Roskilde Kommune. Det planlægges nu, at der udarbejdes en samlet indsatsplan for hele kommunen.

  Primo 2019 vil de berørte vandværker og grundvandskoordinationsforum blive indkaldt til to separate opstartsmøder. I grundvandskoordinationsforum er Klima- og Miljøudvalget repræsenteret af Pierre Kary og Marianne Kiærulff, jf. Klima- og Miljøudvalgsmøde den 8. maj 2018, punkt 68.

  Indsatsplanen koordinerer aktiviteter til beskyttelse af grundvandet i Roskilde Kommune. Planen skal indeholde et resumé af grundvandskortlægningerne, forureningstrusler og beskyttelsestilstanden. På baggrund af en opgørelse af behovet for beskyttelse af områdets grundvand bliver der opstillet et indsatsprogram, som er den egentlige handlingsplan for beskyttelse af grundvandet, herunder eventuelle tiltag inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Beskyttelsestilstanden for hvert enkelt vandværk i området vil også blive gennemgået.
  Forvaltningen har arbejdet med en revurdering af BNBOerne, da indvindingsmængde, boringsantal og placering er ændret siden 2014 (dagsordenspunkt 50, 1. april 2014). I mellemtiden har staten ved bekendtgørelse nr. 1420, i krafttrådt 1. januar 2019, foretaget udpegningen af BNBO i landets kommuner. Forvaltningen vil i forlængelse af udpegningen bl.a. fremsende de foreliggende data og samtidig oplyse, at der ikke er udpeget BNBO for Ramsø kildeplads, således at Miljøstyrelsen har grundlag for at vurdere, hvorvidt der skal ske en genberegning af BNBO ud fra styrelsens metode.
  BNBO’erne udpeget i bekendtgørelsen vil indgå i indsatsplanen, hvor kommunen eventuelt kan anvende Miljøbeskyttelsesloven § 24 i form at forbud eller påbud for at undgå forurening af et vandindvindingsanlæg.
  Under udarbejdelsen af den samlede indsatsplan for grundvandbeskyttelse i Roskilde Kommune vil vandværker, andre myndigheder, relevante interessenter og eventuelt berørte lodsejere blive inddraget.
  Medio 2019 planlægger forvaltningen at orientere udvalget om status for arbejdet. Udkastet til indsatsplanen vil blive forelagt for grundvandskoordinationsforum, og herefter vil udkastet blive forelagt til politisk behandling ultimo 2019. Såfremt det godkendes, vil udkastet til planen blive fremsendt i 12 ugers offentlig høring. Herefter vil den endelige version af planen blive forelagt til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 8

  -

 • Pkt. 9 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO den 3. december 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_ARGO_den_3._december_2018.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO den 3. december 2018

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO den 3. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO den 3. december 2018 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 9

  -

 • Pkt. 10 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 14. december 2018

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_VEKS_den_14._december_2018.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS 14. december 2018

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 14. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS den 14. december 2018 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 10

  -

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 11

  -

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 12

  ̵ Rågekoloni
  ̵ Papcontainere
  ̵ Mindre vandløb
  ̵ KL's Teknik og Miljømøde i april 2019