You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 18, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 115 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 115

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 115

  Godkendt.
  Punkt 121 udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 116 Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Pkt. 116

  Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2021

  Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober

  1. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  2. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 116

  Drøftet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 117 Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

  Supplerende_oplysninger_til_ansoegning.pdf Udkast_til_tilladelse_til_opsaetning_og_midlertidig_drift_af_UV-anlaeg_ved_afgang_vaerk_paa_Vaerket_ved_Marbjerg.pdf

  Pkt. 117

  Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

  Sagsnr. 329082 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse jf. vandforsyningslovens § 21 som sendes i 4 ugers partshøring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at udkast til tilladelse sendes i partshøring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  HOFOR A/S har den 6. januar 2020 fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg, bilag 1. Roskilde Kommune har den 11. april 2018 meddelt HOFOR tilladelse til blødgøring af drikkevandet på Værket ved Marbjerg, som planlægges indført fra efteråret 2020. I forbindelse med denne ombygning ønsker HOFOR at etablere det ansøgte UV-anlæg.
  Formålet med UV-anlægget er at sikre rent drikkevand som et forebyggende tiltag til et stort forsyningsnet, der leverer vand til 12 kommuner i Hovedstadsområdet. UV-anlægget vil ikke være i permanent drift og anvendes kun ved bakteriel forurening samt potentiel risiko for forurening af drikkevandet. I disse tilfælde vil anlægget kunne anvendes som ekstra sikring af vandkvaliteten. HOFOR ønsker med tiden at etablere UV-anlæg på alle værkerne for fortsat at opretholde en høj drikkevandskvalitet hos forbrugerne.
  UV-anlæg er avanceret vandbehandling, og Roskilde Kommune giver som udgangspunkt kun tilladelse til dette i forbindelse med midlertidige løsninger på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Princippet i et UV-anlæg er, at det oppumpede grundvand med mikrobiologisk forurening strømmer forbi en UV-lampe. UV-lyset inaktiverer og dræber mikroorganismer ved, at de bliver bestrålet.
  Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til tilladelse, bilag 2. Ud over vilkår til indretningen og driften af anlægget, er der stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlæg, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.
  Forvaltningen har sendt HOFOR´s ansøgning og udkast til tilladelse til udtalelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som i mail af den 7. april 2020, bilag 3, skriver:
  ”Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sundhedsfaglige bemærkninger til, at der meddeles tilladelse til etablering et UV-anlæg på Værket ved Marbjerg. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke bemærkninger til tilladelsen og vilkårene heri.”
  Udkast til tilladelsen sendes i 4 ugers høring hos HOFOR A/S, aftagerkommunerne, forsyninger, Psykiatrisk Center Sct. Hans v/Region Hovedstaden samt Styrelsen for Patientsikkerhed.
  Efter høringen vil forvaltningen behandle eventuelt indkomne bemærkninger fra partshøringen og forelægge sagen til udvalgets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 76

  Indledningsvis vurderede udvalget, at formanden ikke er inhabil i sagen.
  Sagen blev udsat med henblik på yderligere oplysninger om forventet anvendelse og muligheder for skærpelse af vilkår i tilladelsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har efter sidste udvalgsmøde afholdt møder med HOFOR og Københavns Kommune den 17. og 24. juni 2020. Efterfølgende har HOFOR fremsendt supplerende ansøgningsmateriale (Bilag 1) og forvaltningen har udarbejdet en ny tilladelse med skærpede vilkår (Bilag 2).

  Ny indstilling i sagen

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at et justeret udkast til tilladelse sendes i partshøring, herunder, at:

  1. kompetencen til at meddele godkendelse til ibrugtagning delegeres til forvaltningen, dog alene i særlige situationer med forhøjede niveauer af bakteriel forurening, der kan true forsyningssikkerheden. Udvalget orienteres efterfølgende.
  2. tilladelse til præventiv ibrugtagning af UV-anlæg ved planlagte renoveringer forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et nyt udkast til tilladelse med vilkår om, at UV-anlægget kan etableres fysisk og med skærpede vilkår om ibrugtagning.
  Det foreslås, at kompetencen til at godkende ibrugtagning af UV-anlægget delegeres til forvaltningen. Det forudsættes med vilkår i tilladelsen, at UV-anlægget alene må ibrugtages i særlige situationer og efter forudgående skriftlig godkendelse fra Roskilde Kommune.
  Forvaltningen foreslår, at der alene meddeles godkendelse i situationer, hvor formålet med ibrugtagning af UV-anlægget er at sikre rent drikkevand ift. bakteriel forurening (fx ved målte forhøjede niveauer af Kim22). Det er således alene i situationer, hvor der er potentiel risiko for forurening af drikkevandet med deraf følgende påvirkning af forsyningssikkerheden for de ca. 70.000 borgere, der forsynes af værket.
  Et eksempel kunne være skybrudssituationer, hvor kilden til forureningen opstår akut. UV-anlægget vil give HOFOR tid til at få udført kildeopsporing, der i øvrigt er mest effektivt at udføre, når boringer og anlæg er i drift. Der kan herefter iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at genoprette den mikrobiologiske kvalitet. Hermed undgås gener for forbrugerne i form af forringet drikkevandskvalitet eller i værste fald, at der bliver udstedt en kogeanbefaling.
  HOFOR har fremsendt en uddybende beskrivelse ift. dette behov, som blev drøftet ved et møde med forvaltningen. Beskrivelsen er vedlagt som bilag 1.
  I situationer, hvor der planlægges renoveringer eller kan opstå andre langvarige behov for benyttelse af UV-anlægget, skal der fortsat ansøges om tilladelse til ibrugtagning med politisk godkendelse.
  Et alternativ til forvaltningens indstilling kan være, at udvalget alene meddeler godkendelse til fysisk etablering af UV-anlægget og fastholder fortsat politisk godkendelse forud for ibrugtagning af anlægget med henvisning til fastholdelse af princippet om simpel vandbehandling. Det bemærkes, at anlægget ikke generelt har problemer med mikrobiologiske parametre.
  Forvaltningen har vedlagt et opdateret udkast til tilladelse, bilag 2. Ud over bl.a. vilkår om at ibrugtagning kræver godkendelse, stilles der krav om, at der efter 10 års tilladelse skal evalueres på benyttelsen af UV-anlægget og, at forlængelse af tilladelsen vil kræve en fornyet godkendelse af Roskilde Kommune. Alternativt kan tilladelsen begrænses til at være gældende i 5 år.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 117

  Forvaltningens nye indstilling i sagen blev godkendt.
  Marianne Kiærulff (V) tager forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 118 Påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

  Paabud_om_aendredenye_vilkaar_for_at_reducere_lugt_fra_Solum_Roskilde_AS.pdf Status_paa_klager_over_Solum.pdf Solums_bemaerkninger_til_det_varslede_paabud.pdf Supplerende_partshoeringsbrev.pdf Solums_bemaerkninger_af_10._juni_2020_til_den_supplerende_partshoering.pdf Forvaltningens_svar_paa_spoergsmaal_til_vilkaar_22a_og_28a.pdf Solums_bemaerkninger_af_1._juli_2020_vedr._vilkaar_22a_og_28a.pdf

  Pkt. 118

  Påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til påbud om lugtreducerende vilkår, som forelægges til udvalgets beslutning. Udkast til påbud er udarbejdet på baggrund af det varslede påbud og Solums bemærkninger hertil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at påbuddet om lugtreducerende vilkår, jf. bilag 1, meddeles virksomheden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen er sidst behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31. marts 2020, punkt 61, hvor udvalget besluttede at varsle påbud til Solum Roskilde A/S om lugtreducerende vilkår. Påbuddet meddeles på grund af et stort antal klager fra borgere og virksomheder i Roskilde. Forvaltningen har i perioden fra april til og med 9. august 2020 modtaget 150 klager over lugt fra Solum (bilag 2). Når forvaltningen modtager klager, udføres der tilsyn snarest muligt. I nogle tilfælde har forvaltningen ikke kunne konstatere lugten og i andre tilfælde er lugten registreret på tilsyn. Det er alene forekomsten af væsentlige lugtgener på tilsynene, som fører til forvaltningens håndhævelser overfor Solum. Senest har forvaltningen den 14. juli og den 10. august 2020 indskærpet over for virksomheden, at de ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne.
  Solum har den 17. april 2020 fremsendt bemærkninger til det varslede påbud og forslag til vilkår (bilag 3).
  Forvaltning har behandlet Solums bemærkninger med brug af ekstern bistand og har den 13. maj 2020 sendt vilkårsændringerne i supplerende partshøring hos Solum (bilag 4). Frist for bemærkninger var den 20. maj 2020. Denne frist er efterfølgende udsat til den 10. juni 2020, fordi Solum den 18. maj 2020 har anmodet om aktindsigt i sagen.
  Den 10. juni 2020 har Solum fremsendt bemærkninger til den supplerende partshøring (bilag 5), hvor virksomheden har oplyst, at især en oplagsnedsættelse fra 110.000 m3 til 90.000 m3 (vilkår 12a og 13a) vil få store økonomiske konsekvenser, idet Solum mener, at de så er nødt til at etablere endnu en komposteringsplads/alternative produktionslokaler.
  Påbuddet indeholder imidlertid ikke krav om, at der skal etableres endnu en plads. Emissionsmålinger på andre komposteringsanlæg viser, at der er en tydelig sammenhæng imellem oplagsstørrelse og lugtemissioner herfra. Forvaltningen foreslår derfor, at påbuddet meddeles med en frist for overholdelse, så oplagsmængden løbende kan reduceres over 2 år, og der dermed ikke skal bortkøres kompostmateriale fra anlægget her og nu med økonomiske omkostninger til følge. Alternativt kan udvalget beslutte, at vilkår 12a og 13a skal udgå af påbuddet, således at oplagsmængden ikke reduceres. Dog vil dette have den konsekvens, at risikoen for lugtemissionerne reduceres i mindre grad.
  Solum har endvidere i forbindelse med den supplerende partshøring stillet nogle spørgsmål til vilkår 22a og 28a, som skulle afklares, før de kunne foretage de endelige beregninger af de økonomiske omkostninger forbundet med disse vilkår. Forvaltningen har svaret Solum den 24. juni 2020 (bilag 6) med mulighed for at fremsende bemærkninger senest den 1. juli 2020. Solums bemærkninger er vedlagt (bilag 7).
  Solum har oplyst, at de samlede økonomiske omkostninger til etablering af de påbudte vilkår vil påføre dem en meromkostning på 62 mio. kr. samt årlige driftsudgifter på 9.850.000 kr. Forvaltningen estimerer dog med hjælp fra Rambøll, at de samlede etableringsomkostninger vil være 3-4,3 mio.kr. samt årlige driftsudgifter på 400.000 kr. Den primære forskel mellem de to estimater skyldes, som nævnt ovenfor, at forvaltningen vurderer, at vilkårene kan opfyldes ved andre og mindre omkostningskrævende løsninger.
  Når omkostningerne forbundet med vilkårsændringerne vejes op i mod de konsekvenser, som vil være til stede, hvis kommunen ikke foretager en ændring af virksomhedens vilkår, er det forvaltningens vurdering, at vilkårene er proportionale, idet virksomheden ellers vil kunne give anledning til hyppigt forekommende lugtgener for et stort antal borgere og virksomheder.
  Påbuddet, som fremlægges til udvalgets godkendelse, er resultatet af forvaltningens behandling af Solums bemærkninger. Mange af bemærkningerne er imødekommet:
  - Vilkår 12a og 13a vedr. oplagsmængder: En oplagsmængde på 110.000 m3 imødekommes ikke.
  - Vilkår 22a vedr. densitet- og tørstofmåling: Imødekommes.
  - Vilkår 23a vedr. temperaturmåling om overholdelse af temperaturinterval: Imødekommes delvist. En max. temperatur på 70 °C fastholdes.
  - Vilkår 26a vedr. frister for oplægning af materiale til kompostering: Imødekommes delvist. For at undgå lugt skal neddelt have- og parkaffald opbevares i en overdækket container, da vi imødekommer, at det kan opbevares i 3 frem for 1 arbejdsdag inden frakørsel.
  - Vilkår 27a vedr. en præcisering af milestørrelsen så biofilter kan etableres uden kørsel i milen: Udgår, idet det blot var en præcisering af gældende vilkår.
  - Vilkår 28a vedr. tidsbegrænsning for milevending: Imødekommes delvist. Milevendingen må foregå kl. 7-15 på hverdage frem for de varslede 4 timer om dagen, men det fastholdes, at 1. milevending ikke må foretages samtidig med oplægning af miler eller harpning/sortering af kompost.
  - Vilkår 29a vedr. iltmåling og krav til iltindhold: Imødekommes delvist. Et iltindhold på mindst 10 vol.% fastholdes.
  - Vilkår 31a vedr. overdækning med biofilter: Imødekommes ikke, da det er en præcisering af et gældende vilkår.
  - Vilkår 33a vedr. registreringer i driftsjournal: Imødekommes delvist. Kravet om registreringer for hver enkelt mile og registrering af antal vendinger fastholdes, men kravet om måling af densitet i bunden af milen udgår.

  Når påbuddet er meddelt har virksomheden 4 ugers klagefrist. Såfremt der efter påbuddets meddelelse fortsat forekommer væsentlige lugtgener fra virksomheden, har kommunen mulighed for at ændre vilkårene yderligere.

  Dialog med Solum

  Solum har bemærket, at der ikke har været tilstrækkelig dialog med forvaltningen om, hvad der skal til for at reducere lugtgenerne. Forvaltningen og politikere har deltaget i 7 møder med Solum siden lugtproblematikken opstod i sommeren 2019. Således vurderes det, at der har været en tilstrækkelig dialog undervejs i forløbet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 118

  Pierre Kary (C) fremsatte følgende ændringsforslag:
  "

  1. 1. Roskilde Kommune hilser virksomheder, der støtter den grønne omstilling, velkomne i kommunen
  2. Roskilde Kommune ændrer påbuddet om lugtreducerendes vilkår som følger:
   Solum A/S skal straks og uden forbehold:

  a. Gennemføre forsøg med aktiv beluftning.
  b. Lagringstiden reduceres ved, at neddelt have- og parkaffald ligger i 3 - mod i dag 7 dage - før oplægning.

  1. Forsøg med temperaturstyring med målinger 3 steder i hele trapezmilers højde

  d. Ændring af procedure for vending af mile, således at tilladelsen kræver opdeling at trapezmilen fysisk, således at der skabes mere luft til kompostmaterialet.

  e. Hvis lugtgen vedvarer i yderligere 6 måneder, vil påbuddet blive implementeret automatisk

  1. Roskilde Kommune søger at finde arealer i Roskilde Kommune, hvor Solum kan flytte sine nuværende aktiviteter og udvide sin virksomhed til andre forretningsområder, herunder de planlagte faciliteter for genanvendelse af plast."

  For forslaget stemte C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Marianne Kiærulff (V) fremsatte følgende ændringsforslag:
  "Der skal findes en løsning med Solum. Det er en erhvervsvirksomhed, som har den grønne profil, som vi ønsker, gode arbejdspladser, men komposteringsdelen har til tider uacceptable lugtgener, som vi ikke kan leve med. Derfor foreslås, at virksomheden finder et andet sted at opbevare komposteringsdelen. Virksomheden, KMU og Roskilde Kommune skal bistå med løsningen. Hvis der ikke efter et halvt år er fundet en løsning, må vi give påbuddet."
  For forslaget stemte V. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Karim Arfaoui (A) og Henrik Stougaard (Ø) fremsattes følgende ændringsforslag:
  "Udvalget tiltræder forvaltningens indstillinger og bemærker herudover:

  1. Roskilde Kommune hilser grønne virksomheder velkommen, men der skal findes erhvervsområder, hvor virksomhederne kan sameksistere med omgivelserne.
  2. Såfremt det viser sig, at Solum tiltag kan fjerne væsentlige lugtgener, vil udvalget gerne behandle en ny revideret miljøtilladelse.
  3. Roskilde Kommunes Udvalg for Erhverv- Vækst og Globalisering inddrages i at søge at finde arealer i Roskilde Kommune med behørig afstand til bymæssig bebyggelse, hvor Solum kan flytte sine nuværende aktiviteter og udvide sin virksomhed til andre forretningsområder, herunder de planlagte faciliteter fo r genanvendelse af plast."

  For forslaget stemte A og Ø. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Udvalget konstaterer, at der ikke er flertal for nogle af forslagene og beslutter at oversende sagen til byrådets behandling.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 119 Revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Paabud_af_vilkaar_om_terminalstoej_overfladevand_samt_praeferencebane_i_miljoegodkendelse_af_Koebenhavns_Lufthavne_AS_-_Roskilde_lufthavn.pdf Hoeringssvar_fra_Koebenhavns_Lufthavne_AS.pdf Beslutningsnotat_vedr._praeferencebane_fra_Koebenhavns_Lufthavne_AS.pdf Hoeringssvar_fra_Greve_Kommune.pdf Bemaerkninger_fra_Trafik-_Bygge-_og_Boligstyrelsen.pdf Bemaerkninger_fra_foreningen_StopStoejen.pdf

  Pkt. 119

  Revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høringsvar på varslet påbud om revurdering af vilkår for terminalstøj, overfladevand samt præferencebane ved skoleflyvninger til udvalgets behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender påbud om revurdering af vilkår for terminalstøj samt indførelse af vilkår for afledning af overfladevand samt præferencebane ved skoleflyvninger jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget høringssvar samt bemærkninger af varsel af påbud om vilkår for terminalstøj, afledning af overfladevand samt vilkår for baneanvendelse ved skoleflyvninger (præferencebane). Overordnet er det vilkåret om præferencebane, der har affødt kritiske høringssvar og bemærkninger og fra primært lufthavnen og styrelsen. Høringssvarene er vedlagt i bilag. Nedenfor er opridset de væsentligste bemærkninger.

  Københavns Lufthavne A/S

  Lufthavnen vurderer, at der bør foretages en screening efter miljøvurderingsloven, før der kan meddeles påbud, særligt da vilkår om præferencebane vil medføre en ændring af driften. Lufthavnen vurderer, at miljøfordelene ved vilkår om præferencebane ikke er vurderet tilstrækkeligt og potentielt er meget begrænsede. Samtidig vil vilkåret medføre stor operationel kompleksitet, øgede flyvesikkerhedsmæssige risici og en større administrativ byrde for både Naviair (flyvekontrollen) og lufthavnen. Lufthavnen ønsker at vilkåret udgår.
  Forvaltningen fastholder vurderingen af, at der ikke skal foretages en screening efter miljøvurderingsloven. Dette da der ikke meddeles tilladelse til nye eller udvidelse af eksisterende aktiviteter, men påbydes vilkår som efter kommunens vurderinger medfører en bedre fordeling af trafikken og derved udjævning af de støjgener som de omkringboende udsættes for. Det er korrekt, at det ikke meget præcist er fastlagt, hvor store miljøfordele er bl.a. fordi det afhænger af omfanget af flytrafik og vindforholdene jf. vilkåret om anvendelse af præferencebane. En omfattende kortlægning af de miljømæssige effekter vil måske kunne præcisere den miljømæssige gevinst. I vilkåret om præferencebane er det flyveledelsen i kontroltårnet, som afgør om forholdene betyder at vilkåret gælder og heri indgår også hensynet til flyvesikkerheden. I en situation med vind op til 1,5 m/s, hvor flyveledelsen alligevel afgør ikke at benytte bane 03 skal dette registreres med en begrundelse herfor. Kommunen vil ved f.eks. klager over manglende anvendelse af bane 03 indhente meteorologiske data og sammenholde dem med flyvningerne. Hvis det på baggrund af en konkret vurdering konstateres, at der er sket afvigelser fra vilkåret, vil kommunen anmode om en kort redegørelse for årsagen til afvigelsen fra Københavns Lufthavne A/S. Forvaltningen har ikke stillet formkrav til denne redegørelse.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  Styrelsen vurderer, at anvendelsen af bane 03 ved indførelse af et præferencebanesystem, vil være noget lavere end den i varslet opgjorte stigning fra nuværende 7% op til 10%. Styrelsen finder det ikke dokumenteret i varslet, at der ved anvendelse af præferencebane vil være en væsentlig positiv miljømæssig effekt. Styrelsen stiller desuden spørgsmål til om eventuelle rapporteringsforpligtigelser vil være proportionelt med den forventede effekt af bestemmelserne.
  Forvaltningen skønner er der vil være en positiv miljømæssig effekt forstået som at støjgenerne fra landingsrunder udjævnes, således at de omkringboende som i dag oftest oplever situationer med støj fra fly i landingsrunder nær deres bolig vil opleve lidt færre. Forvaltningen vurderer at kravet om rapportering ikke bør være en større administrativ byrde.

  Greve Kommune

  Kommunen ser frem til at vilkår bliver strammet markant i forhold til terminalstøj. Kommunen vurderer, at vilkårene ikke i større omfang nedsætter flystøjen og dermed generne for de omkringliggende byer. Kommunen ønsker, i det omfang det er muligt, krav til flystøjen, således at de ældste og mest støjende fly udfases. Der foreslås et maksimum for, hvor mange landsrunder der må foretages pr. dag i forhold til de forskellige flyverveje og at landsrunder forbydes om lørdagen.
  I dag er landingsrunderne reguleret gennem tidsbegrænsninger og yderligere begrænset i weekender. Det er forvaltningens vurdering, at en begrænsning i antallet af landingsrunder pr. flyvevej pr. dag, ikke vil fungere i praksis, da flyenes flyveveje er bestemt af vindforholdene. Derfor kan der med et sådan vilkår opstå situationer, hvor skole- og træningsflyvning må aflyses på dagen, da dagskvoten er opbrugt. Dette vil give især flyveskolerne væsentlige udfordringer.

  Stop støjen

  Foreningen vurderer at en præferencebane ikke ændrer på støjgenerne ved lufthavnen. Foreningen har stillet 5 forslag til vilkår til lufthavnens drift.
  Forvaltningen vurderer, at 4 af forslagene ligger udover hvad der kan stilles vilkår om i en miljøgodkendelse. Et forslag om begrænsning af det totale antal landingsrunder pr. rute pr. dag kan indføres, men jf. forrige afsnit vurderer forvaltningen, at det ikke vil fungere i praksis.
  Forvaltningens vurderinger indeholder som nævnt en vis skønsmargin.
  Som alternativ til forvaltningens indstilling kan forvaltningen pege på:
  - Påbuddet ændres således, at det alene omfatter vilkår om terminalstøj og afledning af overfladevand med begrundelse om miljøfordelene ved vilkåret om en præferencebane vurdereres for små i forhold til den administrative byrde for flyvekontrollen og lufthavnen og de øgede flyvesikkerhedsmæssige risici.
  Hvis udvalget finder behov for yderligere beslutningsgrundlag, vil det selvfølgelig også være muligt at beslutte at gennemføre en mere detaljeret kortlægning af de miljømæssige fordele ved en evt. indførelse af et vilkår om præferencebane. Dette vil skulle gennemføres af ekstern konsulent og skønnes at koste i størrelsesorden 200.000 – 400.000 kr., dog uden at der foreligger et tilbud. Begrundelsen skulle i givet fald være, at udvalget vurderer det nødvendigt at gennemføre en kortlægning for at kunne afveje byrderne yderligere ved et eventuelt vilkår om præferencebane i forhold til miljøfordelene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 119

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 120 Roskilde Kommunes brug af pesticider

  Baggrundsnotat_om_brug_af_pesticider_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 120

  Roskilde Kommunes brug af pesticider

  Sagsnr. 327764 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et notat om kommunens bekæmpelse af invasive plantearter som for eksempel bjørnklo. Notatet beskriver hvilke metoder, der anvendes, herunder anvendelse af pesticider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter notatets indhold.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 31. marts 2020, punkt 60, anmodet om et oplæg om udfasning af Roundup og pesticider.
  Det eneste pesticid, der anvendes i Roskilde Kommune, er glyphosat. De sidste mange år har det årlige forbrug af aktivstof ligget på 4-6 kg, primært til bekæmpelse af invasive arter på vanskeligt tilgængelige steder. (Det er meget lidt i forhold til det gennemsnitlige forbrug i danske kommuner).
  I 2000 vedtog Teknik- og Miljøudvalget i den daværende Roskilde Kommune en pesticid handleplan, der udfasede anvendelsen af pesticider i den daglige drift. I handleplanen er der åbnet mulighed for at anvende pesticider i forbindelse med bekæmpelse af særligt vanskeligt ukrudt og invasive arter, specielt kæmpebjørneklo og i de senere år de store pileurtarter japansk pileurt og kæmpe-pileurt.
  I dag foregår den almindelige ukrudtsbekæmpelse på veje og stier og i beplantninger og busketter enten mekanisk eller med damp/afbrænding.
  Bekæmpelsen af for eksempel kæmpebjørneklo foregår overvejende med rodstikning og afgræsning. På steder hvor disse metoder ikke kan bruges, for eksempel i vanskeligt terræn, svært tilgængelige naturarealer eller i veletablerede beplantninger, er der en risiko for, at de maskiner, der anvendes til mekanisk bekæmpelse, kan ødelægge både beplantningerne og jordbunden. På disse steder har der i stedet været anvendt pletsprøjtning med glyphosat. Den mekaniske bekæmpelse kan på en lang række af disse steder godt gennemføres, men det vil dels være ekstra omkostningsfyldt og dels vil der være en risiko for, at de invasive arter atter vil brede sig.

  Forvaltningen foreslår, at anvendelse af pesticider fremover skal godkendes af afdelingens ledelse, at der løbende føres en logbog over pesticidanvendelsen på kommunens arealer, og at der laves en årlig rapport med beskrivelse af pesticidanvendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis der ønskes stop for anvendelsen af pesticider, vil det, som beskrevet i notatet, fremover medføre øgede omkostninger til bekæmpelsen af blandt andet kæmpebjørneklo, hvis kommunens indsatsplan skal fastholdes.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 120

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 121 Anmodning om sag på dagsorden - Afbrændning af affald

  Pkt. 121

  Anmodning om sag på dagsorden – Afbrænding af affald

  Sagsnr. 323753 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anmodningen lyder:
  ”Afbrænding af affald skal udfases
  Baggrund:
  Vi praktiserer et klima-paradoks i Roskilde kommune.
  På den ene side har Roskilde byråd vedtaget en række planer og strategier med målsætninger og visioner om forebyggelse, genanvendelse og recirkulering af det vi i dag kalder affald, samt om at udfase affaldsforbrænding. Det fælleskommunale affaldsselskab ARGO, som Roskilde er medejer af, har beskrevet tilsvarende visioner i sit Strategipapir 2019-2022.
  På den anden side – og her kommer paradokset - har Roskilde via ARGO en omfattende fjernvarmeforsyning der i dag i væsentlig grad er afhængig af afbrænding af affald. I den forbindelse aftager / ’importerer’ ARGO oven i købet betydelige affaldsmængder fra udlandet.
  Pt blandt andet fra Irland og Storbritannien.
  Det er beskrevet at dette arrangement rent penge-økonomisk er en god forretning, som er med til at billiggøre fjernvarmen for blandt andre fjernvarmeforbrugerne i Roskilde.
  For de fleste vil det imidlertid nok være åbenlyst at dette paradoks nødvendigvis skal afvikles til fordel for vores klimamål og -visioner. I dag er der ingen planer for hvordan vi kan opnå dette, og derfor fremsætter vi følgende procedure-forslag om at få tilvejebragt sådanne planer.
  Konkret forslag
  ”Byrådet giver på ovennævnte baggrund forvaltningen til opgave, til på et snarligt møde i KMU, at forberede en sag med fremlæggelse af forslag til mulige beslutninger om at starte en proces der kan udfase affaldsforbrændingen og dermed bringe den faktiske fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med de vedtagne klima-målsætninger.
  I denne forbindelse ønskes følgende spørgsmål belyst:
  - Konkret, hvori består de udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre en udfasning af lokal affaldsforbrænding i Roskilde, herunder på ARGO ?
  - Hvilke tiltag kan der gribes til for at løfte udfordringerne ?
  - Hvilke tidshorisonter for en afbrændings-udfasning kan angives for de beskrevne tiltag? ””

  Økonomi

  Ikke vurderet.

  Byrådet, 27-05-2020, pkt. 115

  Følgende forslag blev sat til afstemning:
  "Byrådet sender sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget."
  22 Stemte for: A, B, C, F, Ø
  4 Stemte imod: I, O
  5 undlod at stemme: V
  Forslaget blev vedtaget.

  Fraværende:
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Anne Marie Wulff Hedenborg (A) deltog som stedfortræder.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 121

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 122 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2019

  Pkt. 122

  Anlægsregnskab - Energispareindsats 2019

  Sagsnr. 335380 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. anlægsregnskabet godkendes, og
  2. driftsbesparelsen på 579.891 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2020 og følgende år.
  3. budgettet til renter og afdrag forøges med 419.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. januar 2019, punkt 12, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter. Endvidere er godkendt en overførsel på 967.725 kr. fra 2018.
  Der aflægges anlægsregnskab for bevilling for 2019 og overførte midler fra 2018 i alt 10.967.725 kr.
  Der er i alt brugt 10.330.066 kr. i 2019. Der er således et mindreforbrug på 637.659 kr.
  Derudover er der i byrådet den 19. juni 2019, punkt 162, givet en indtægtsbevillingen på 1.307.400 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til et projekt omkring Databaseret Energiledelse, som er støttet af Energistyrelsen. Formålet med projektet er at opnå driftsbesparelser ved overvågning af elforbrug på ventilationsanlæg. Det samlede projekt er budgetteret til 2.179.000 kr. og Energistyrelsens tilskud udgør 60% svarende til 1.307.400 kr. Beløbet indtægtsføres til energibesparelser i 2020.
  Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2019, er på 579.891 kr. pr. år. Besparelsen udmøntes fra 2020 og frem.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Investeringsniveauet i 2019 har dog givet højere driftsbesparelser og højere udgifter til renter og afdrag, derfor opjusteres driftsbesparelsespuljen og budgettet til renter og afdrag med 419.000 kr. Justeringen er udgiftsneutral.

  Økonomi

  Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Mindreforbruget fra 2019 er overført til energispareprojekter i 2020 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg behandlet på byrådet den 25. marts 2020, punkt 66.
  Puljen til udmøntning af driftsbesparelser for 2020 udgør 161.000 kr. Driftsbesparelsen til udmøntning udgør 579.891 kr. Forskellen på 419.000 kr. tilføres budgettet for renter med 5.000 kr. og afdrag 414.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 122

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 123 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_for_2021_augustmoedet.pdf Budgetnotat_for_det_brugerfinansierede_affaldsomraade_budget_2021_august-moedet.pdf KMU_takster_til_budget_2021_august-moedet.pdf Blokliste_KMU.pdf Bloktekster_KMU.pdf KMU_budgetbemaerkninger_budget_2021_august-moedet.pdf

  Pkt. 123

  Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Sagsnr. 334833 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Klima- og Miljøudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen.
  2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 88,5 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. som følge af effekten af lov- og cirkulæreprogrammet, ligesom der indgår anlæg for 3,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2021 på 31,8 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Der henvises til det vedlagte budgetnotat for udvalgets område.
  På baggrund af udvalgets budgetdrøftelse i juni indgår der i notatet blokforslag vedr.:
  - bæredygtig mobilitet
  - ændret arealanvendelse, ophør af bortforpagtning af visse arealer
  - bus 201A øget weekendfrekvens
  - pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning/natur
  - ladeinfrastruktur

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 123

  Godkendt.
  Udvalget videresender de 5 nævnte blokforslag uden videre bemærkninger til budgetforhandlingerne.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 124 Orientering om overløb fra kloaksystemer

  Notat_fra_forvaltningen_om_baggrund_og_administrative_rammer_for_overloeb.pdf Notat_fra_FORS_vedroerende_aktuelle_overloeb_for_2019.pdf

  Pkt. 124

  Orientering om overløb fra kloaksystemer

  Sagsnr. 336017 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om overløb fra kloaksystemerne til recipienter, det vil sige vandløb, søer og Roskilde Fjord.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Aktualiseret af verserende sager om overløb af spildevand i hovedstadsområdet, orienterer forvaltningen om, hvor der er udledningspunkter med mulighed for overløb, og hvor ofte det er sket i 2019. Baggrunden for overløb er beskrevet i vedlagte Bilag 1, hvor også ansvarsfordelingen mellem Roskilde Kommune, Fors og Miljøstyrelsen er beskrevet.

  I tilladelserne for 15 udløbspunkter accepteres mellem 1 og 10 overløb om året, og der angives en maksimal overløbsmængde. I alle punkter skete der overløb i 2019, men 7 punkter overskred deres udledningstilladelse enten mht. antal overløb eller overløbsmængde - se Bilag 1, s. 6-8, og Bilag 2, s. 17.
  Fors har udarbejdet et notat, som bl.a. giver overslag for omkostninger ved forskellige løsninger, der reducerer overløb og overløbsmængder og dermed udledte stofmængder fra overløb. Detaljerne og omkostningerne, som er trecifret millionbeløb, kan ses i vedlagte Bilag 2, s. 10-15.
  Fors peger i deres notat på følgende igangværende indsatser, som vil reducere antallet af overløb; nyt renseanlæg i Viby, afkobling af regnvand fra fælleskloakerede områder, styring af bassiner og pumpestationer, renovering af riste i overløbsbygværker, indsatsen ”Risikoområder – fastlægge løsninger”.
  Rammerne for indsatser fremgår af hhv. klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen. Klimatilpasningsplanen omfatter flere indsatser, der har til hensigt, dels at opnå mere viden om overløb, dels at reducere omfanget af overløb. Grundprincippet i Klimatilpasningsplanen er således, at overfladevand - i videst muligt omfang - tilbageholdes i oplandet, så det ikke belaster det eksisterende kloaksystem. Der er desuden i planen en aktivitet vedr. modellering af kloaksystemet, som vil danne grundlag for vurdering, prioritering og planlægning af fremtidige indsatser.
  Spildevandsplanen indeholder desuden flere servicemål og miljømål, som på sigt vil reducere overløbene i antal og mængde. Det drejer sig bl.a. om separering, styring af bassinudnyttelse og LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Desuden indeholder planen krav til større dimensioner af nye ledninger og bassiner af hensyn til klimaforandringer.
  Det skal understreges, at der løbende vil foregå en justering af de konkrete indsatser mhp. at sikre størst mulig synergi og omkostningseffektivitet.
  Ud over de løsninger, som allerede er indeholdt i klimatilpasnings- og spildevandsplanerne, kan effekten af overløb begrænses ved forlængelse af udløbsledninger og rensning af overløb f.eks. med mikro- eller ultrafiltrering og UV-bestråling før udledning.
  Afslutningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside (https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/forstaa-overloeb-hvorfor-er-der-spildevand-vandmiljoeet/), at ”Kun 1-2 procent af udledningen af kvælstof på landsplan kommer fra overløb af urenset spildevand. Landbruget står for 60-70 procent af kvælstofudledningen på landsplan.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 124

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 125 Orientering om forvaltningens implementering af BNBO-bekendtgørelsen

  Pkt. 125

  Orientering om forvaltningens implementering af BNBO-bekendtgørelsen

  Sagsnr. 213655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for implementering af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (BNBO-bekendtgørelsen).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2020, punkt 51, orienterede forvaltningen om ikrafttrædelsen af den nye BNBO-bekendtgørelse (bek. nr. 1476) pr. 1. januar 2020.
  Forvaltningen har efter bekendtgørelsens ikrafttræden arbejdet med at afklare omfanget af opgaver, og hvordan de konkret skal udmøntes og løses, så kommunen overholder bekendtgørelsens forpligtigelser. Denne gennemgang har rejst en række spørgsmål og medført et behov for en række beslutninger, som bl.a. har betydning for, hvordan bekendtgørelsen udmøntes, omfanget af opgaver, herunder hvordan der skal foretages risikovurderinger samt hvad grundlaget for eventuelle frivillige aftaler med lodsejere, der har et erhvervsmæssigt brug af pesticider inden for et BNBO, skal være.
  På nuværende tidspunkt foreligger ”Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder” kun i en høringsversion, og vejledningen afklarer ikke mange af de spørgsmål, som bekendtgørelsen rejser, men lægger i flere tilfælde op til, at det er kommunen, som skal foretage valget.
  Forvaltningen planlægger at afholde et orienterings- og dialogmøde for repræsentanter fra landbrugsorganisationer og vandværker, hvor forvaltningen vil præsentere, hvordan opgaven generelt set tænkes løst. Forvaltningen vurderer, at et sådant møde bedst afholdes i en form, hvor repræsentanterne er fysisk tilstede. Hvornår mødet kan afholdes, afhænger af myndighedernes udmeldinger om genåbning og forsamlinger i forhold til covid-19.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet supplere ovennævnte med en præsentation af de væsentligste punkter i bekendtgørelsen, og hvordan de kan udmøntes og løses. Det omhandler:
  - Risikovurdering
  - Aftaler med lodsejere under ekspropriationslignende vilkår
  - Erstatningsfastsættelse
  - Forventet ressourceforbrug i forhold til indgåelse af frivillige aftaler
  På baggrund af dialogen med de nævnte relevante parter, vil forvaltningen vurdere, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af et kort administrationsgrundlag, som i så fald skal forelægges byrådets behandling, da det bl.a. vil omfatte ekspropriationsgrundlaget, herunder grundlaget for indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 104

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 125

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 126 Orientering om arbejdet med DK2020

  Rapport_DK2020_soejle_1_og_2_30.06.2020.pdf

  Pkt. 126

  Orientering om arbejdet med DK2020

  Sagsnr. 318124 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I foråret 2019 blev Roskilde Kommune sammen med 19 andre kommuner udvalgt af Realdania, CONCITO og C40 til at indgå i DK2020-projektet, som handler om, at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne ved at gennemføre klima- og energiplanlægning med et ambitiøst niveau, der lever op til Parisaftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Målet med DK2020 er, at kommunerne, via deltagelsen og den tilknyttede indsats, skal gå i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe internationale klimafrontløbere, der alle har udarbejdet ambitiøse klima- og klimatilpasningsplaner, som lever op til C40s standarder. Roskilde Kommune har allerede et mål om CO2-neutralitet i 2040, mens C40 har et mål om neutralitet i 2050.
  Roskilde Kommunes udgangspunkt for at indgå i DK2020 var at deltage med de ambitiøse mål og planer, som allerede er vedtaget indenfor både klima- og energiområdet og for klimatilpasning. Det har dog vist sig, at der forventes et større dokumentationsarbejde, og at vores planer derfor har skullet reformuleres og suppleres ind i en DK2020-rapportform (C40-standarden), bestående af 3 søjler med hver 5 underafsnit:
  Søjle 1: Tilslutning til klimamål og samarbejde
  Søjle 2: Udfordringer og muligheder
  Søjle 3: Fremskyndelse og implementering af indsatser.
  Søjle 1 og 2 er udarbejdet (vedlagt) og undervejs kommenteret og godkendt af CONCITO. De indeholder kommunens allerede besluttede mål og indsatser, og er derudover suppleret med redegørelse for økonomi, medarbejderressourcer og organisation omkring opgaverne. Herudover er der i samarbejde med EA Energianalyse udarbejdet CO2-udledningsscenarier frem mod Roskilde Kommunens målår for CO2-neutralitet: 2040.
  Arbejdet med Søjle 3 er i fuld gang, og indtil videre er det fortsat forventningen, at vi kan holde os inden for de indsatser, vi allerede har udpeget i vores gældende planer, og at behov for yderligere indsatser/analyser skal adresseres til vores kommende handleplaner for 2021-22 og videre frem.
  Forvaltningen forventer senest i møderækken i oktober 2020 at kunne forelægge den samlede DK2020 rapport til politisk godkendelse, og at der inden årsskiftet kan forelægges handleplan 2021-22 for Strategisk Klima- og Energiplan, mens den netop vedtagne handleplan for Vand og Klimatilpasning er fuldt dækkende.
  Forvaltningen har opnået værdifulde erfaringer med C40/DK2020-standarden, og der er brugt mange personaleressourcer til skrivearbejde og videndeling med de andre DK2020-kommuner om planudarbejdelse og dokumentation. KL arbejder for at få flere kommuner til at tilslutte sig DK2020-standarden, og at lægge videndeling/sparrings-arbejdet i KKR-regi. I den forbindelse har forvaltningen i forskellige fora tilkendegivet, at der bør være et større fokus på, at kommunerne kan deltage med allerede besluttede mål og planer uden at skulle reformulere disse – men alene supplere med de elementer, som ikke allerede indgår i planerne. Det er vigtigt for såvel forebyggelses- som tilpasningsarbejdet, at kommunernes ressourcer ikke bindes i skrivearbejde og dokumentation, men kan indgå i partnerskaber og indsatser, der er direkte værdiskabende i forhold til den grønne omstilling og tilpasning.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Arbejdet gennemføres med personaleressourcer og herudover konsulentbistand vedr. beregning af udledningsscenarier frem mod 2040 for ca. 200.000 kr., som finansieres inden for driftsbevillingen til Strategisk Energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 126

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 127 Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2020_-_KMU.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2020_-_KMU.pdf Status_paa_Resultater_i_Roskilde_2020_-_KMU.pdf

  Pkt. 127

  Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Sagsnr. 239364 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2020, punkt 108, ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”
  Forvaltningen orienterer her om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.
  På Klima- og Miljøudvalgets område indgår følgende mål:
  - Fjordvandskvalitet – Badevand
  - CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
  - Miljøtilsyn
  - Mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
  Målene er i mørk eller lys grøn. Ingen af målene på udvalgets område er i gul eller rød.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 127

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 128 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2020_-_PTU.pdf

  Pkt. 128

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni

  Sagsnr. 327702 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Der henvises til det vedhæftede notat, hvor forskellen på udvalgets rammebudget (dvs. det oprindeligt vedtagne budget) og forventet forbrug er forklaret.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 128

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 129 Orientering om kommende større sager - august 2020

  Pkt. 129

  Orientering om kommende større sager - august 2020

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Vedtægter for inderfjorden vest (sept./oktober)
  2. DK2020 rapport (oktober)
  3. Godkendelse af busudbud (oktober)
  4. Plan for udmøntning af budget 2021-24 (november)
  5. Ny affaldsordning (november)
  6. Handleplan 2021-22, Strategisk Klima- og Energiplan (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Godkendelse af resultatet af busudbud
  2. Godkendelse af strategi for bæredygtig mobilitet
  3. Godkendelse af el-ladestrategi

  Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 129

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 130 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 4. juni 2020

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_VEKS_4._juni_2020.pdf

  Pkt. 130

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 4. juni 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 4. juni 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 4. juni 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 130

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 131 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. juni 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juli 2020

  Aabent_referat_bestyrelsesmoede_i_Fors_22.06.2020.pdf Aabent_referat_ekstraordinaert_bestyrelsesmoede_i_Fors_06.07.2020.pdf

  Pkt. 131

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. juni 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juli 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. juni 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juli 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. juni 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juli 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 131

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 132 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 132

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 132

  Solceller - sag til et kommende møde.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 133 Eventuelt

  Pkt. 133

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 133

  Bevaring af træer
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 134 Orientering om politianmeldelse for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven(Lukket)