You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 20, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 102 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 102

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 102

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 103 Temadrøftelse - vedvarende energi i Kommuneplan 2019

  Pkt. 103

  Temadrøftelse - vedvarende energi i Kommuneplan 2019

  Sagsnr. 314746 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til en drøftelse af, hvordan der skabes øget mulighed for etablering af vedvarende energianlæg i forslag til Kommuneplan 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes med afsæt i oplæg på mødet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Planstrategi 2018 på møde den 24. april, punkt 99. Under planstrategiens tema ”Robuste grønne miljøer” fremgår det, at byrådet vil arbejde for at blive CO2 neutral i 2040, herunder med omstilling til vedvarende energiproduktion. Dette skal blandt andet ske ved, som minimum at fastholde den nuværende produktion af vindenergi. Dette ligger i tråd med Strategisk Klima- og Energiplan, som blev godkendt i byrådet den 19. juni 2019, punkt 159.
  Kommuneplan 2016 indeholder allerede mulighed for etablering af større energianlæg, i St. Hede erhvervsområde. Herudover indgår der retningslinjer for etablering af solcelle- og varmeanlæg med hensyntagen til det åbne land. I forhold til vindenergi giver Kommuneplan 2016 kun mulighed for etablering af husstandsvindmøller under 25 meter, som kan realiseres med en landzonetilladelse. Forligspartierne bag budgetforlig for 2019 har besluttet, at kommuneplanens nuværende forbud mod vindmøller over 25 meter skal ophæves.
  På mødet vil forvaltningen komme med et oplæg til, hvordan kommuneplanlægningen i højere grad kan understøtte produktion af vedvarende energi under hensyn til landskab, kulturmiljøer og nabointeresser. Forvaltningen vil herunder forelægge oplæg til drøftelse af retningslinjer for større vindmøller, som kan understøtte byrådets ønske om at fastholde eller om muligt øge kommunens nuværende vindenergiproduktion.
  Drøftelsen skal munde ud i pejlemærker for forvaltningens videre arbejde med forslag til Kommuneplan 2019, som forelægges til behandling i Økonomiudvalget senere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 103

  Drøftet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 104 Tilladelse til ændring af Værebro Vandværks vandindvinding

  Tilladelse_til_aendret_indvindingsfordeling.pdf Hoeringssvar_og_hvidbog.pdf

  Pkt. 104

  Tilladelse til ændring af Værebro Vandværks vandindvinding

  Sagsnr. 89292 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Værebro Vandværk har søgt om en midlertidig tilladelse til at forøge indvindingen fra maksimalt 45.000 m3/år til 80.000 m3/år fra deres boring DGU nr. 199.1753. Vandværkets samlede indvindingsmængde på 140.000 m3/år ændres ikke.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse, jævnfør bilag 1, i en tidsbegrænset periode på 2 år.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2016, punkt 28, blev boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Værebro Vandværks nye boring (DGU nr. 199.1753) godkendt. Vandværkets samlede indvindingstilladelse blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 31. januar 2017, punkt 31. Af tilladelsen fremgår det, at vandværket i alt må indvinde 140.000 m3/år, med en fordeling af indvindingen på op til 45.000 m3/år fra boring 199.1753, 47.500 m3/år fra boring 199.919 og 47.500 m3/år fra boring 199.1290.
  Vandet fra boring 199.1753 viser god vandkvalitet, mens pesticiderne BAM og DMS er påvist i vandværkets to øvrige boringer. For at kunne levere vand med så lavt et indhold af pesticider som muligt, både til egne forbrugere og til NordmarkenVand, som de siden februar 2019 delvist har nødforsynet, har Værebro Vandværk ansøgt om tilladelse til midlertidigt at ændre på fordelingen af indvindingen. Vandværket vil øge indvindingen fra boring 199.1753 op til 80.000 m3/år. For boring 199.919 bibeholdes indvindingen på 47.500 m3/år, mens indvindingen fra boring 199.1290 ønskes reduceret til 12.500 m3/år. Den samlede indvinding vil derfor stadig være på 140.000 m3/år.
  Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen vurderet, at en midlertidig tilladelse til en ændret indvindingsfordeling ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Jyllingehøj Vandværks to indvindingsboringer, som ligger ca. 65 meter fra boring 199.1753. Desuden vurderes ændringen ikke at medføre risiko for spredning af forurening fra punktkilder eller medføre forringelse af natur og vandløb. Forvaltningen lægger op til, at tilladelsen meddeles for en begrænset periode på 2 år, da der kun er tale om et midlertidigt behov indtil vandværket har en mere permanent løsning med etablering af en ny boring på plads. Såfremt perioden på 2 år mod forventning ikke er tilstrækkelig, kan vandværket søge om en tidsforlængelse.
  Forvaltningen har udarbejdet et udkastet til en tilladelse, som har været i høring hos ansøger samt Jyllingehøj Vandværk og NordmarkenVand fra den 3.-24. juli 2019. Høringssvar er vedlagt bilag 2. Jyllingehøj Vandværk kan ikke støtte op om det ansøgte. Forvaltningen vurderer ikke, at Jyllingehøj Vandværks høringssvar giver anledning ændringer. Den endelig tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 105 Tilladelse til etablering af 8 boringer til jordvarme på Bromarken

  Bilag_1_-_Udkast_til_tilladelse_til_etablering_af_8_boringer_til_jordvarme_paa_Bromarken.pdf

  Pkt. 105

  Tilladelse til etablering af 8 boringer til jordvarme på Bromarken

  Sagsnr. 303334 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er ansøgt om tilladelse til etablering af 8 jordvarmeboringer til en dybde af maksimalt 192 meter under terræn på Dagmarvej 1, 4040 Jyllinge (Bromarken).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der meddeles tilladelse til etablering af de 8 jordvarmeboringer på en række vilkår (bilag 1).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Damgaard Rådgivende Ingeniører har på vegne af Lind & Risør ansøgt om tilladelse til etablering af 8 boringer ned til maksimalt 192 meter under terræn til opvarmning af 49 ejendomme på Bromarken. Dybe jordvarmeboringer kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg.
  Varmepumperne ejes og serviceres af den enkelte husejer, mens det fælles ledningsnet og boringerne ejes og serviceres af en fælles varmelaug.
  Placeringen af de 8 jordvarmeboringer ligger inden for indvindingsoplandet til Værebro Vandværk og Jyllingehøj Vandværk. Begge vandværker er almene vandværker som har indvindingsboringer placeret hhv. ca. 750 og 1100 meter vest for jordvarmeboringernes placering. Afstandskravet på 300 meter til den nærmeste indvindingsboring jf. § 9, stk. 3 i jordvarmebekendtgørelsen overholdes. Der er relativ kort strømningstid i grundvandet på omkring 25-50 år til nærmeste almene vandværker.
  På baggrund af grundvandsinteresserne i området, vurderer forvaltningen i medfør af jordvarmebekendtgørelsens § 11, stk. 3 det nødvendigt at fastsætte vilkår om særlig indretning af jordvarmeanlægget i form af forseglingsmateriale, søgestål i rørsamlinger, kemikalie- og bekæmpelsesmiddelfri beskyttelseszone omkring boringerne samt markeringsnet for at sikre grundvandet, og dermed også Værebro- og Jyllingehøj vandværk mod forurening.
  Derudover stilles der vilkår om udførelse af årlig kontrol af anlægget.

  Partshøring

  Tilladelsen har været sendt i partshøring i perioden fra d. 11. juli til d. 1. august 2019. Roskilde Kommune har i perioden modtaget høringssvar fra ansøger og fra Værebro vandværk. En sammenfatning af bemærkningerne fra parterne henholdsvist, findes på side 12–15 i bilag 1 sammen med forvaltningens kommentarer hertil. Bagerst i bilag 1 er høringssvarene.
  Forvaltningen har imødekommet en enkelt bemærkning fra Værebro vandværk som omhandler en mere grundig redegørelse af trykniveauet i de terrænnære grundvandsmagasiner, men ikke imødekommet ansøgers ønske om mindre tæt forseglingsmateriale til boringerne.
  Forvaltningen vurderer ikke, at denne ændring medfører en fornyet høring.
  Forvaltningen har delegation til at træffe afgørelse, men sagen forelægges, da anlægget er meget stort og placeret i indvindingsopland til to vandværker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 105

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 106 Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

  Bilag_1_-_Udkast_til_teknisk_hoeringssvar.pdf Bilag_2_-_NCC_Industry_ASs_ansoegning_om_gravetilladelse.pdf Bilag_2a_-_oversigtkort_-_ansoegt_samt_eksisterende_tilladelse.pdf Bilag_3_-_VVM-screening.pdf Bilag_4_-_grave-_og_efterbehandlingsplan.pdf

  Pkt. 106

  Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

  Sagsnr. 278226 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, udarbejdet et teknisk høringssvar til Region Sjælland om tilladelse til ny indvinding af råstoffer syd og vest for eksisterende grusgrav ved Øde Hastrup Vej 130.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det tekniske høringssvar godkendes (bilag 1).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Industry A/S har for privat grundejer søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer de næste 10 år på del af matr. nr. 13a og del af 13hp, Tjæreby By, Vor Frue beliggende Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde. Der er i dag en eksisterende gravetilladelse for den nordøstlige del af matrikel 13a, som endnu ikke er udnyttet. Se arealerne i bilag 2a. Den nye ansøgning om gravetilladelse udgør 12,2 ha og den samlede råstofgravning vil dække et areal på 15,5 ha. Den årlige indvinding bliver op til 150.000 m3, hvoraf 1/3 af råstofferne indvindes under grundvandsspejlet.
  Region Sjælland har den 7. april 2017 givet tilladelse til indvinding af råstoffer på den nordøstlige del af matrikel 13a (3 ha). De dengang uafklarede adgangsforhold betød, at grusgravningen afventede afgørelse om dette. Der søges nu om grusgravning på et større areal beliggende på begge sider af Øde Hastrup Vej. Ansøgningen ses i bilag 2, VVM-screening i bilag 3, mens grave- og efterbehandlingsplanen er vedlagt i bilag 4. Høringssvaret ses i bilag 1 og peger bl.a. på følgende forhold:
  Graveområdet er væsentligt udvidet efter kommunens godkendelse af den 11. februar 2019. De adgangsmæssige forhold er ikke afklaret for udkørsel syd for Øde Hastrup Vej, og vejmyndigheden kan ikke umiddelbart godkende samtidig udkørsel i begge områder. Det er trafikalt problematisk og med risiko for uheld. Kommunen som vejmyndighed vurderer, at dette vil kræve en nærmere vurdering og eventuel tilladelse efter vejlovens § 49.
  Hvis der gives tilladelse til gravning over skel mod nord betyder det, jf. den fremsendte slutretableringsplan, at der etableres en meget stor sammenhængende sø for de forskellige grusgrave i området. Dette forhold bør vurderes nærmere af regionen, og der bør udarbejdes en samlet slutretableringsplan for hele Øde Hastrup området. Ved retableringen er det vigtigt, at søerne udformes med et naturligt udseende, og varierende vanddybder vil øge deres naturværdi.
  Der er i dag en ikke godkendt større jordvold på 13a. Kommune anbefaler, at der ikke gives mulighed for at etablere en permanent støjvold i området, som vist på reetableringsplanen. Råjorden bør anvendes til at reetablere gravene med blødere former end det er vist på reetableringsplanen.
  Det ansøgte kræver fra kommunen tilladelse efter vandforsyningsloven, vejloven, og muligvis efter planloven.
  Høringsfristen er den 21. august 2019, hvorfor høringssvaret sendes til Region Sjælland efter Klima- og Miljøudvalgets behandling, med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder, at grusgravningen for længst har overskredet smertegrænsen, og derfor helt generelt ønsker et hurtigst muligt stop for al grusgravning i Roskilde Kommune.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 107 Energikonference i efteråret

  Pkt. 107

  Energikonference i efteråret

  Sagsnr. 301015 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreslås afholdt en Energikonference mandag den 11. november 2019 kl. 17-20:30 med fokus på selskabernes og kommunens medvirken i den grønne omstilling i varmeforsyningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afholdes Energikonference mandag den 11. november kl. 17-20:30 med deltagelse af udvalget, byrådsudpegede medlemmer af selskabsbestyrelserne, Klimarådet og repræsentanter fra Fors, Argo og VEKS.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Mødet i Koordineringsgruppen for KMU og byrådsudpegede i selskabsbestyrelserne i maj blev aflyst. Mødets tema skulle have været dialog med Fors om mulighederne for at fremme nye grønne løsninger på fjernvarmeområdet, herunder lavtemperatur, overskudsvarme, store varmepumper og fjernvarme på abonnement.
  I forbindelse med udviklingen af den Strategiske Klima- og Energiplan 2019-22 blev der holdt en energiworkshop i september 2018, hvor Klima- og Miljøudvalgets formand afsluttede workshoppen med et tilsagn om et tilsvarende arrangement næste år, dvs. efteråret 2019.
  I mellemtiden er den Strategiske Klima- og Energiplan godkendt i byrådet den 19. juni 2019, punkt 159, samtidig blev forslaget til handleplan sendt i høring, punkt 160. Fors A/S’s bestyrelse har i juni 2019 godkendt selskabets varmestrategi.
  Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen, at Koordineringsgruppens møde og workshoppen slås sammen til én samlet Energikonference med temaet:
  Hvordan opnås en grønnere varmeforsyning i Roskilde Kommune?
  Flere elementer vil kunne indgå i konferencen:
  - Afsæt i indsatsområderne i Roskilde Kommunes nye Strategiske Klima- og Energiplan
  - Aktuelle energipolitiske spørgsmål og rammebetingelser – nationalt perspektiv
  - Kommunen og Fors redegør i et fælles oplæg for de seneste års initiativer; succeser, barrierer og aktuelle udfordringer
  - Oplæg fra Fors og VEKS om aktuelle satsninger med fokus på samarbejdsflader til kommunen
  - Temaer for test af og forsøg med nye løsninger

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifterne til konferencen afholdes inden for budgettet til strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 107

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 108 Pensionist rabat til den kollektive trafik

  Notat_om_Movias_forslag_til_rabat_for_pensionister_til_den_kollektive_trafik.pdf

  Pkt. 108

  Pensionist rabat til den kollektive trafik

  Sagsnr. 318026 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afsat 300.000 kr. i budget 2019 til analyse af og forsøg med rabat for pensionister, der modtager ældrecheck til den kollektive busstrafik i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forsøget ikke igangsættes med det nuværende budget, da administrationen af ordningen vil være for stor i forhold til effekten.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Pensionister får i dag betydelig rabat til den kollektive trafik i forhold til fx pendlere. Movia har udarbejdet forslag til en model, hvor pensionister i Roskilde Kommune køber et ordinært pensionistkort for 3 måneder eller et helt år, der gælder til både bus og tog på de normale vilkår for pensionister. De pensionister, der ønsker at gøre brug af ordningen, kan få refunderet en del af beløbet efterfølgende. Roskilde Kommune skal etablere en administrativ ordning, hvor denne rabat kan udbetales.
  Movia anslår, at der er cirka 3.000 pensionister med ældrecheck i Roskilde Kommune, og vurderer at maksimalt halvdelen af disse vil gøre brug af tilbuddet. I så fald vil der kunne gives 200 kr. i rabat per person. Denne rabat er under forudsætning af, at de administrative omkostninger forbundet med ordningen ikke skal finansieres af den samlede ramme.
  Hvordan administrationen af ordningen kan fungere i praksis er ikke fastlagt, men der vil være en del administrative omkostninger forbundet med ordningen. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at forsøget gennemføres med den nuværende ramme, da de administrative omkostninger vil være for store i forhold til størrelsen af den rabat som hver enkelt pensionist kan opnå.
  Hvis modellen ønskes gennemført, skal der afsættes et større beløb i forbindelse med budget 2020. Et 3 zoners pensionistkort i tre måneder koster 460 kr. i dag. Hvis der afsættes 1,5 mio. kr., vil man potentielt kunne sikre en rabat op til 800 kr. per person i et helt år svarende til, at et 3 zoners pensionistkort for 3 måneder vil koste 260 kr. Ved at afsætte 1,5 mio. kr. sikres det at flere end halvdelen af personer på ældrecheck kan gøre brug af ordningen.

  Økonomi

  Hvis forsøget ikke igangsættes, vil de 300.000 kr. kunne give en forbedring af kassebeholdningen på 300.000 kr. i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 85

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 108

  Udvalget besluttede, at sende temaet om rabat på kollektiv trafik videre til budgetdrøftelserne mhp. senere udmøntning inden for temaet. Pengene går dermed ikke til kassen, men fastholdes i budgettet og foreslås overført til 2020.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 109 Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Pkt. 109

  Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Sagsnr. 281235 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der anmodes om udpegning af et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde, som konsekvens af Tomas Breddams udnævnelse til ny borgmester i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til tidligere byrådsbeslutning den 28. november 2018, punkt 375, er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til Kontaktforum Roskilde – hhv. Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.
  Kontaktforum Roskilde blev oprettet for at danne rammen om dialogen mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Kontaktforum Roskilde blev etableret efter Folketingets beslutning om at forlænge oplagringen af det radioaktive affald på Risø i op til 50 år jf. beslutningsforslag B 90.
  Som konsekvens af byrådsmedlem Tomas Breddams tiltrædelse som borgmester i Roskilde Kommune, anmodes der om udpegning af ny repræsentant til Kontaktforum Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 109

  Udvalget indstiller Daniel Prehn (A).
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 110 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020.pdf

  Pkt. 110

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 110

  Godkendt

  Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde, at mødetidspunktet er kl. 8.00 med nedenstående begrundelse:
  "Det er tidligere foreslået at mødetidspunktet flyttes til onsdag kl. 13, eller at mødet forlænges til kl. 10.30. Ingen af disse forslag har opnået opbakning hos de øvrige partier.
  Som byrådsmedlem er man omfattet af borgerligt ombud. Dette betyder, at man har krav på at få fri af sin arbejdsgiver, når man er indkaldt til møde i forbindelse med sit byrådsarbejde. Der er altså intet i vejen for, at mødet kan ligge på et senere tidspunkt, hvis der ikke er tid nok til udvalgets drøftelser.
  Borgerligt ombud kan imidlertid ikke anvendes som undskyldning over for børn, der senere i livet klager over ikke at have set deres forældre nok.
  Mine børn skal i forvejen undvære deres far i gennemsnit 2-3 aftener om ugen på grund af byrådsarbejde. Jeg har ingen intention om, at de nu også skal til at undvære mig op til en time om morgenen, før de skal møde i skole. Det er det Radikale Venstres opfattelse, at det skal være muligt at varetage et byrådshverv, også for børnefamilier med skolesøgende børn. Byrådsarbejde skal således ikke kun være for ældre mennesker og studerende. Dette kræver, at mødetidspunkter fastlægges, så også familiefædre/mødre kan deltage i møderne.
  Mødeplanen fastlægges ved simpelt flertal. Hvis udvalgets flertal ikke ønsker at tage hensyn til mit synspunkt, kan jeg ikke gøre noget ved det. Det betyder, at der i fremtiden vil være møder, hvor jeg ikke kan deltage fra mødets start. Dette vil næsten med sikkerhed føre til tab af indflydelse for Radikale Venstre i forhold til behandlinger af sager i udvalget. Det er min opfattelse, at dette er en pris, som mit partis vælgere vil have forståelse for at jeg betaler, idet Radikale Venstre traditionelt er et parti, der bakker op om børnefamiliers vilkår.
  At jeg har skullet lægge øre til upassende bemærkninger som ”har du ikke en kone?”, og ”er det ikke store børn, der kan klare sig selv?”, er ikke foreneligt med hverken mit syn på kvinder eller på børneopdragelse, og giver mig derfor kun anledning til at stå yderligere fast. Uanset om mine børn er gamle nok til selv at gå i skole, betyder det ikke, at det vil være ansvarlig børneopdragelse at lade dem være alene om morgenen. Hvad andre har gjort i forhold til deres egne børn, blander jeg mig ikke i, da det må tilhøre privatlivets fred, hvordan man organiserer sine hjemlige familieforhold. Det må dog aldrig blive en præmis for deltagelse i byrådsarbejde, at man har en hjemmegående hustru, der tager sig af børnene."
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 111 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf

  Pkt. 111

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Det overordnede mål vedr. CO2-belastning er ændret i overensstemmelse med den netop vedtagne Strategiske Klima- og Energiplan 2019, hvor målet for kommunen som virksomhed er, at vi når CO2-neutralitet i 2035.
  På Klima- og Miljøudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Fjordvandskvalitet – Badevand
  - CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
  - Miljøtilsyn
  - Mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 111

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 112 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_2020_august-moedet.pdf Notat_om_Flextur_og_Flexhandicap.pdf Takstkatalog_2020_-_KMU.pdf Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetbemaerkninger_2020-2023.pdf KMU_blokliste_2020-2023.pdf KMU_bloktekster_2020-2023.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker_-_KMU.pdf

  Pkt. 112

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Klima- og Miljøudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 88,1 mio. kr., og der indgår anlæg for 7,7 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Der foreligger budgetnotat vedrørende udvalgets 2020 budget, både drift, anlæg og takster.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 112

  Godkendt, dog således:

  Udvalget besluttede at videresende et blokforslag fra Marianne Kiærulff (V) til de videre budgetdrøftelser:
  "Kommunen betaler fuldt ekstra entreprenøromkostninger ved digestop. Standsning af digeprojektet medfører ekstra omkostninger på 1,75 mio. kr. jf. KMU pkt. 67. Kommunernes andel af de ekstra udgifter udgør i øjeblikket 0,875 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 55.000 kr. Roskilde Kommunes udgifter bliver øget med 0,875 mio. kr. til 1,7 mio.kr. "
  Udvalget besluttede endvideree at videresende blokforslag fra Henrik Stougaard (F) til de videre budgetdrøftelser:
  "EL-ny 8, KMU; Upcycling
  Genoptagelse af aktiviteten fra 2017/2018
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -500, -500, -500, -500
  EL-ny 9, KMU; Pilotprojekt gratis bybusser
  (Dette forslag skal ses i fortsættelse af KMU-sag 86, fra mødet 4.6.2019.)
  Ideen er at indføre gratis buskørsel med den kollektive bustrafik på udvalgte dage og udvalgte ruter. Her foreslås de el-drevne bybusser på lørdage i op til tre måneder (fx fra kl. 8 til kl. 16) som et forsøg / et pilotprojekt.
  Formålet er dels være at finde ud af, hvor mange det kan påvirke til at erstatte bilen med en bustur til bymidten for at aflaste parkeringspladserne i bymidten. Derudover kan det være med til at gøre yderligere reklame for den kollektive trafik og de nye elbusser til kommunens borgere.
  Der føres samtidig kampagne med opfordring til at folk, hvis de kører i bil for at handle i bymidten, så vidt muligt undlader at bruge privatbilen helt ind til bymidten, men i stedet parkerer uden for bymidten og anvender de gratis bybusser til den sidste del af turen. I de tre måneder måles der både på virkningen mht. P-belastningen i bymidten. Efter de tre måneder foretages desuden en spørgeundersøgelse blandt bymidtens handlende for at få en vurdering af påvirkningen på de handlendes omsætning.
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -2.000, 0, 0, 0
  EL-ny 10, KMU; Flerårige investeringer i vedvarende energianlæg
  Genoptagelse af investeringerne fra før 2019-budgettet.
  Anlægs-udgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -2.500, -2.500, -2.500,
  -2.500
  EL-ny 11, KMU; ”Stor kommunal vindmølle”
  Kommunal investering i en lokal ”stor vindmølle” på 100 til 150 m’s højde. Som udgangspunkt foreslås at midlerne anvendes til kommunal med-investering sammen med lokale el-aftagere i form af virksomheder og eller borgergrupper, men hvis dette går for langsomt kan det også være en rent kommunal vindmølle, der opføres som eksempel til efterfølgelse.
  Som det fremgår af VIROS’ arbejde, kan én eller et par af sådanne møller placeres i selve Roskilde Kommune. Eksempelvis i det område VIROS har peget på i nærheden af ARGO
  Anlægs-udgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -3.500, -9.000, 0, 0.

  EL's her fremsatte forslag i udvalget skal ses i sammenhæng med, at EL arbejder for et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi sørger således for finansieringsforslag der som minimum matcher de her fremsatte udgiftskrævende forslag. EL ser i den forbindelse meget gerne gennemført en generel forøgelse af kommunens indtægter, ikke via indkomstskatterne men gennem forøgelse af først og fremmest grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil således være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår, og vi ser gerne noget sådant gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der ikke opnås flertal for noget sådant, fremsætter vi imidlertid senere i processen et selvstændigt samlet EL-budgetforslag der opfylder disse kriterier."
  A, B og O tager dog forbehold for de ufinansierede blokforslag, som stilles af enkeltpartierne, da det er i strid med de aftaler, der er indgået ved forårsseminaret, hvor alle udvalg tager ansvar for at lave et udvalgsbudget i balance.
  Udvalget bemærker, at blokken fra pakke 1 om omlægning af bionaturgas, 600.000 kr. (tekst KM1) ikke fremgår af materialet og skal afklares af budgetparterne.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 113 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 113

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2019 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2019 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022, som indgik i budgetprocessen til budget 2019. Handleplanen indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2019. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes udgifter til især projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, Borgere som naturplejere samt Himmelsøen og Lynghøjsøerne.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekter.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 113

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 114 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

  Pkt. 114

  Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

  Sagsnr. 319986 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for bevilling til energispareprojekter i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftsbesparelse på 434.750 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelses-puljen i 2019 og følgende år.
  3. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 27. januar 2016, punkt 23, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Anlægsbevillingen er blevet forbrugt i løbet af 2016-2018, og der er tidligere aflagt regnskab for forbruget i 2016 og 2017.
  Der aflægges hermed regnskab for overførte midler til 2018 på 6.032.668 kr., hvoraf der er forbrugt 5.064.943 kr. Der er således et mindreforbrug i 2018 på 967.725 kr.
  Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2018, er 434.750 kr. pr. år. Besparelsen udmøntes fra 2019 og frem.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  På grund af lavere investeringsniveau og dermed lavere driftsbesparelser og lavere udgifter til renter og afdrag nedjusteres såvel driftsbesparelsespuljen og budgettet til renter og afdrag med 1.116.000 kr. Justeringen er udgiftsneutral.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Mindreforbruget fra 2018 på 967.725 kr. er overført til energispareprojekter i 2019 i forbindelse med overførelsessagen vedr. anlæg behandlet i byrådet den 27. marts 2019 punkt 75.
  Ud over energisparepuljen i 2016 på 25 mio. kr. er der også i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2 x 10.000.000 kr. som ikke er frigivet, men overført til 2019. Puljen til udmøntning af driftsbesparelser og budgettet til renter og afdrag blev derfor ved budgetlægningen for 2018 fastsat ud fra et forventet forbrug/lånefinansiering på ca. 26 mio. kr. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 114

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 115 Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB

  Pkt. 115

  Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB

  Sagsnr. 320508 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab vedrørende renovering af institutioner for PCB.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 17. juni 2015, punkt 185, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af institutioner for PCB.
  Midlerne er anvendt til:
  ̵ Vindinge Børnehus – luftmålinger, samt vinduesudskiftning.
  ̵ Dommervængets Børnehus – luftmålinger og efterfølgende ventilationsprojekt og sikring af indeklima for PCB.
  ̵ Børnehuset Spilloppen – luftmålinger m.v.
  Den samlede udgift har været på 2.971.196,80 kr., og der er derfor et mindreforbrug på 28.803 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen har ingen kasseeffekt i 2019, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 116 Orientering om Lønagerparken

  Pkt. 116

  Orientering om Lønagerparken

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om mulighederne for at give Lønager Strandpark et løft.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet anmodede i forbindelse med budgetforlig 2019 om at der bliver set på muligheden for at give stranden ved Lønagerparken i Jyllinge Nordmark et løft, samt at undersøge muligheder for at frilægge flere af byens kilder i Roskilde Bymidte.
  Fritlægning af bymidtens kilder er særskilt behandlet i Roskilde Kommunes handleplan for vand og klimatilpasning (2019-2022), som er godkendt i byrådet d. 29. maj 2019, pkt. 135.
  Forvaltningen har i foråret haft en landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer i bachelorpraktik. Den studerende har i sit praktikforløb udarbejdet et projekt om Lønager Strandpark. Dette projekt er udgangspunkt for forvaltningens anbefaling til det videre arbejde med strandparken.
  Lønager Strandpark indeholder i dag nogle fine kvaliteter, i form af det dramatiske landskab og nogle lægivende og rumdannende beplantninger. Begge elementer kan med fordel styrkes gennem en ændring af driften fra høslæt til afbrænding og græsning med dyr. På den måde vil naturoplevelsen kunne styrkes for området.
  Lønager Strandpark er omfattet af flere fredninger, der medfører, at større nyanlæg er svære at få tilladelse til at gennemføre, og samtidig er strandparken ikke så stor, at den kan rumme mange aktiviteter. Derfor foreslås det at begrænse områdets funktioner til et pusterum for eksempel til vandrere på Fjordstien, som attraktivt udgangspunkt for kajak- og kanoroere, samt for kitesufere, der allerede i dag nyder godt af den ringe vanddybde og de gode vindforhold, der er i området.
  Derfor foreslås det at opgradere p-pladsen for enden af Osvej med simple tiltag. Eksempelvis et mere tidsvarende toilet, omklædningsfaciliteter, en vandpost, og eventuelt små aflåselige bokse. Forslagene understøttes dels af Grøn Blå Strategi og ikke mindst idrætsanalysens konklusion om et øget behov blandt borgere om øget adgang til at dyrke selvorganiseret idræt.
  Forvaltningen vil arbejde videre med de driftsmæssige ændringsforslag, i form af afbrænding og mulighed for græsning, dette for at forbedre og øge naturoplevelsen i området. Yderligere anbefales det også, at p-pladsen gives en let opretning. Dette dog tidligst efter færdiggørelse af kystsikringen nord for området. Forslag til justering og anlæg vil blive forelagt udvalget inden gennemførelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det forventes, at anlægstiltagene kan finansieres af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi og justering af driften kan indeholdes i den nuværende budgetramme til drift af naturområder.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 116

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 117 Orientering om projekt om samkørsel

  Pkt. 117

  Orientering om projekt om samkørsel

  Sagsnr. 320568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er gået med i en projektansøgning til Movias pulje ”Kollektiv mobilitet uden for de større byer”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2018 gav Roskilde Kommune støtte fra Miljøpuljen til Blaffernationen til at gennemføre en workshop med borgere om mulige placeringer af opsamlingssteder i Roskilde by samt udarbejdelse af stoppesteds-figurer.
  I forlængelse af dette projekt er Roskilde Kommune gået sammen med Blaffernationen om en projektansøgning til Movias pulje ”Kollektiv mobilitet uden for de større byer”. Projektet har til formål at synliggøre alternative mobilitetsformer, med fokus på samkørsel.
  Projektet lægger blandt andet op til at inddrage og samarbejde med lokale samarbejdspartnere og foreninger samt at udbrede viden og resultater fra projekterne, i første omgang til resten af kommunerne i Region Sjælland senere til hele landet.
  Projektets elementer:
  - Etablering af opsamlingssteder i landsbyer/landdistrikter.
  - Vidensopsamling med forskellige målgrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 117

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 118 Orientering om afprøvning af temaet 'Indeklima/komfort' i Grøn Puls-partnerskabet

  Pkt. 118

  Orientering om afprøvning af temaet 'Indeklima/komfort' i Grøn Puls-partnerskabet

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Partnerskabet Grøn Puls er i gang med at afprøve, om det at synliggøre indeklima/komfort i sammenhæng med energiforbrug, kan få flere både virksomhedsejere og boligejere til at gennemføre energirenoveringsprojekter.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et øget fokus på bygningers indeklima/komfort vil ofte indirekte synliggøre, hvor energien bruges. Ved samlet at synliggøre indeklima/komfort og energiforbrug får man et bedre beslutnings- og prioriteringsgrundlag for, hvordan virksomhedens/borgerens ressourcer optimalt kan bruges.
  Partnerskabet Grøn Puls er i gang med at afprøve om dét, at synliggøre indeklima/komfort i sammenhæng med energiforbrug, kan få flere både virksomhedsejere og boligejere til at gennemføre energirenoveringsprojekter.
  I regi af Grøn Puls bliver der i samarbejde med virksomheden Climaid gennemført et kursus om indeklima og energi for Grøn Puls’ energivejledere samt øvrige fra Grøn Puls-netværket. I tillæg hertil videreudvikler Grøn Puls skabeloner til gennemførsel af indeklima-/energitjekket.
  Skabelonerne afprøves i løbet af efteråret 2019 på henholdsvis virksomheder og boligejere. Herefter vil projektgruppen i samarbejde med energivejlederne evaluere forløbet og energitjekkene og på baggrund heraf komme med anbefaling til Grøn Puls’ styregruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 118

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 119 Orientering om Kørt Grønt arrangement

  Pkt. 119

  Orientering om Kørt Grønt arrangement

  Sagsnr. 321614 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I samarbejde med Dansk Elbilsforening (forenede danske elbilister) arrangeres en elbilsdag på Hestetorvet lørdag den 21. september 2019, hvor temaet vil være ”Kør Grønt”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Transport er en af de større udfordringer for Roskilde Kommune i forhold til at nå målet om en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040. I 2016 stod personbiler i Roskilde Kommune for 77% af den samlede udledning fra transport. Det er derfor nærliggende at fokusere på dette område, hvor blandt andet elbiler kan være en løsning.
  For at udbrede kendskabet til elbiler, har Roskilde Kommune derfor i samarbejde med Dansk Elbilsforening arrangeret en elbilsdag på Hestetorvet. Her vil det være muligt at tale med engagerede elbilsejere, afprøve forskellige typer af elbiler og høre nærmere fra udvalgte producenter af elbiler.
  Dansk Elbilsforening vil derudover opstillet en 4-D biograf til gratis afbenyttelse af de fremmødte borgere. Det vil blive afspillet en film om energiens historie.
  Forvaltningen forventer selv at bidrage til dagen i form af orientering til borgerne om lokale delebilsordninger, lån af elcykler, kommunes klimamål og elbusserne.
  Arrangementet vil bidrage til det strategiske pejlemærke ”Grøn mobilitet og stationsnærhed” i Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022. Hvor fokus blandt andet er på bæredygtig transport og støtte af udviklingen hen mod 100 % elektrificering af biltrafikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 119

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 120 Orientering om implementering af regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark

  Tillaeg_1_til_Spildevandsplan_2015-2021.pdf Fors_-_Statusnotat_Jyllinge_Nordmark_regnvandshaandtering.pdf

  Pkt. 120

  Orientering om implementering af regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 318914 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med implementering af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-21: Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på sit møde den 27. april 2016, punkt 117, et tillæg til Roskilde Kommunes spildevandsplan, som beskrev, hvorledes udvalgte områder i Jyllinge Nordmark skulle ændres, så der, ud over den eksisterende spildevandskloakering, skulle etableres mulighed for tilslutning til et regnvandsafledningssystem i området. Dette var udtryk for byrådets ønske om, at Fors leverede den samme service til dette område, som i andre separatkloakerede områder i kommunen. Tidsplanen forudsatte implementering i perioden 2018-21. I det vedlagte notat fremgår det, at Fors ud fra den angivne tidsplan for udmøntningen af Tillæg 1 først vil ske senere end 2021, da pilotprojektet først etableres i 2021.
  Tillægget forudsatte en udgift til Fors på ca. 40 mio. kr., og en udgift i størrelsesordenen 10. – 50.000 kr./grundejer. Tillægget var udarbejdet i samarbejde med forsyningsselskabet Fors. Fors oplyste ved udarbejdelsen af Tillæg 1, at udgifterne kunne holdes inden for det udarbejdede langtidsbudget uden at medføre takststigninger. I vedlagte notat har Fors anslået en udgift for grundejerne inden for intervallet angivet i Tillæg 1.
  Tillægget muliggør, at Fors kan etablere et sådant system, og at Fors kan vælge den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, idet der var mulighed for at etablere traditionel kloakering, overfladiske render eller andre metoder.
  Fors har i mellemtiden undersøgt flere løsningsmuligheder og har haft en løbende dialog med grundejerforeninger i området for at finde den bedst mulige løsning, bl.a. senest den 26. juni 2019.
  Fors har udarbejdet et notat, som beskriver resultatet af det foreløbige arbejde, som bl.a. beskriver forslag til løsning, økonomiske overslag og tidsplan for etablering af regnvandshåndtering. Vedlagt som bilag.
  Forvaltningen har i forløbet tilkendegivet, at der evt. kan udarbejdes supplerende tillæg i området, såfremt det har væsentlig betydning for områdets regnvandshåndtering, og at det skal politisk godkendes. Såfremt det evt. skulle nødvendig med et supplerende tillæg, vil et høringsudkast blive udarbejdet i samarbejde med Fors med henblik på politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Fors anlægsbudget er ca. 120 mio. kr. årligt, og den løsning, der arbejdes videre med, vurderes at kunne etableres for 55 mio. kr.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 120

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 121 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_KMU.pdf

  Pkt. 121

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Klima- og Miljøudvalget viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:
  Merforbrug på serviceudgifter på 5,8 mio. kr.
  Merforbrug på det brugerfinansierede område på 1,5 mio. kr.
  Merforbruget på 7,3 mio. kr. er en forværring på 2,5 mio. kr. på serviceudgifter siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler, mens det på det brugerfinansierede område sikres at området hviler i sig selv set over en årrække. Årsagerne til merforbruget gennemgås i det vedhæftede notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 121

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 122 Orientering om bestyrelsesmøde i Veks I/S den 7. juni 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Veks_IS_den_7._juni_2019.pdf

  Pkt. 122

  Orientering fra bestyrelsesmøde i VEKS den 7. juni 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 7. juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS den 7. juni 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 122

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 123 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. juni 2019

  Aabent_referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_20._juni_2019.pdf

  Pkt. 123

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. juni 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 20. juni 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 123

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 124 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 124

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i resten af året og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Vedtagelse af Handleplan 2020-21 for Strategisk Klima- og Energiplan (oktober)
  2. Temadrøftelse - Plastsortering i affaldsordning (oktober)
  3. Anvendelse af Klimafonden (oktober)
  4. Orientering om vandplanprojekter (oktober)
  5. Spildevandstillæg for Viby Øst (oktober)
  6. Busbestilling 2020 (oktober)
  7. Grøn Blå Strategi (til høring) (november)
  8. Sager vedr. kystbeskyttelse (november/december)

  Oversigt over større sager i udvalget i 1. kvartal 2020:

  1. Grøn Puls i 2020
  2. Grøn Blå Strategi (endelig vedtagelse)
  3. Status for DK2020 projektet
  4. Plastsortering i affaldsordning
  5. Forlængelse af tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 124

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 125 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 125

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 125

  ̵ Borgermøde om vandforsyning i nord, jf. KMU i maj 2019, punkt 66 - konverteres i første omgang til et møde med repræsentanter fra vandforsyningerne i området. Udvalget inviteres.
  ̵ Mose ved Gadstrup.
  ̵ Værebro Å samarbejdet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 126 Eventuelt

  Pkt. 126

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 126

  ̵ ARGO's arrangement den 29. august
  ̵ Afslag på ansøgning vedr. gas-hybrid varmepumper
  ̵ Svar fra KL vedr. bæredygtig transport til konferencer.
  ̵ Vandrefestival.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 127 Orientering om politianmeldelse(Lukket)

 • Pkt. 128 Orientering om politianmeldelse(Lukket)