You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 31, 2020 - 08:00
Sted: Skype-møde
 • Pkt. 58 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 58

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 58

  67 og 68 gøres til beslutningspunkter.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 59 Indsats som miljømyndighed i 2019 - Tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Tilsynsberetning_2019.pdf

  Pkt. 59

  Indsats som miljømyndighed i 2019 - Tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Sagsnr. 290689 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige lovpligtige tilsynsindberetning til Miljøministeriet om indsatsen som miljømyndighed i 2019. Tilsynsindberetningen viser, at forvaltningen overholder kravet til antal udførte tilsyn samt de to obligatoriske tilsynskampagner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at beretningen til Miljøministeriet om miljøtilsyn for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Beretningen til Miljøministeriet beskriver kommunens tilsynsindsats som miljømyndighed i 2019 med særlig fokus på indsatsen over for virksomheder og landbrug. Beretningen er lovpligtig for opgaverne inden for miljøbeskyttelsesloven.
  Forvaltningen har ført tilsyn med virksomheder og landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der årligt skal gennemføres tilsyn på mindst 40% af alle godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og tilsyn på mindst 25% af alle øvrige virksomheder og husdyrbrug. Indberetningen af tilsyn sker via Miljøstyrelsens indberetningsskema på DMA (Digital MiljøAdministration). Af DMA fremgår det, at der er gennemført tilsyn på 42% af alle de godkendelsespligtige virksomheder og landbrug samt på 27% af alle øvrige virksomheder og landbrug. Både i DMA og i kommunens egne systemer fremgår det, at kommunen overholder kravet om antal gennemførte tilsyn. Forvaltningen retter i øvrigt løbende henvendelse til Miljøstyrelsen for at sikre præcision af data i indberetningen. Tilsynene er fordelt som i vedlagte tilsynsberetning.

  Tilsynskampagner

  I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om gennemførelse af 2 tilsynskampagner om året. I 2019 udførte forvaltningen følgende kampagner:
  ”Blå fisk” kampagne i Erhvervsparken i Gadstrup med fokus på virksomhedernes opmærksomhed på ikke at anvende regnvandsafløbene til processpildevand, som kan forurene recipienten. Kampagnen blev ført som et pilotprojekt i 2019, og vil blive gentaget i 2020.
  Husdyrkampagne med fokus på at opdatere kommunens register over erhvervsmæssige dyrehold, der skal have regelmæssige tilsyn.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 59

  Godkendt.

 • Pkt. 60 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Indsatsplan_for_bekaempelse_af_kaempe_bjoerneklo.pdf Opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_bekaempelse_af_kaempe_bjoerneklo.pdf

  Pkt. 60

  Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Sagsnr. 187647 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget godkendte den 14. januar 2020, punkt 3, ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo til høring. Planen har været i 8 ugers høring, og der er indkommet ét høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2010 haft en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Planen var gældende til og med 2019. Siden 2010 er mange bestande blevet udryddet eller formindsket kraftigt, men der er også fundet mange nye. Det betyder, at der fortsat findes kæmpe-bjørneklo i kommunen. Det er dog både borgernes og kommunens klare holdning, at indsatsen hjælper, og der bliver færre kæmpe-bjørneklo.
  Da den hidtidige plan er udløbet, har forvaltningen udarbejdet forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, som er gældende i perioden 2020-2029. Forslaget blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. januar 2020, punkt 3. Efterfølgende har forslaget været i offentlig høring indtil den 16. marts 2020. Der kom ét høringssvar, som bl.a. vedrørte forslag til, hvordan bekæmpelsen skulle foretages. Høringssvaret medførte ikke ændringer i indsatsplanen. Når den endeligt vedtagne indsatsplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside, kan der klages over planen inden fire uger.
  Formålet med planen er at udrydde planten i hele kommunen. Det kræver en effektiv og vedholdende indsats.
  Indsatsplanen forpligter ejere (både private og offentlige) eller brugere til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så den enkelte plante dør og på intet tidspunkt reproducerer sig, dvs. sætter og spreder frø.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med, at kæmpe-bjørneklo bliver bekæmpet. Hvis der ikke bekæmpes eller bekæmpelsen er utilstrækkelig, kan kommunen, efter et forudgående varsel, påbyde ejeren eller brugeren af det pågældende areal at foretage bekæmpelsen med en frist på ikke under 14 dage.
  Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen uden yderligere varsel foretage bekæmpelsen på ejers eller brugers regning. Påbud om bekæmpelse kan påklages til Miljøstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 60

  Godkendt med den tilføjelse, at udvalget noterer sig med glæde, at bruge af Roundup er reduceret til et minimum. Ambitionen er udfasning af Roundup og pesticider, og udvalget ønsker derfor et oplæg herom, som også kan anvendes som indspil til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Oplægget bør forelægge i august.

 • Pkt. 61 Varsel af påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

  Notat_1_-_raadgivers_udkast_til_vilkaarsaendringer.pdf Solums_forslag_til_vilkaar.pdf Solums_handleplan.pdf Udkast_til_varsel_af_paabud_om_aendredenye_vilkaar.pdf

  Pkt. 61

  Varsel af påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til varsel af påbud om lugtreducerende vilkår, som forelægges til udvalgets beslutning. Forvaltningen har anvendt ekstern rådgiver i sagen og har indarbejdet nogle af de bemærkninger, som Solum Roskilde A/S har haft efter et indledende møde om vilkårene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til varsel af påbud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen er sidst behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 6. februar 2020, punkt 34.
  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. december 2019, punkt 169, at: ”der på et kommende møde skal lægges en sag frem om den videre proces for at sikre, at lugtgener fra virksomheden standses”.
  Forvaltningen har afholdt et møde med Solum Roskilde A/S den 12. februar 2020, hvor virksomheden er præsenteret for et udkast til de vilkårsændringer, som forvaltningen påtænker at varsle påbud om. Udkast til vilkårsændringer fremgår af ”Notat 1”, som er vedlagt som bilag.
  Solum har efterfølgende fremsendt deres endelige handleplan for reduktion af lugt og deres egne forslag til vilkårsændringer. Solums forslag til vilkår og handleplan er vedlagt som bilag.
  Solum ønsker at fortsætte med den komposteringsmetode, som de hidtil har anvendt, men de vil ændre på strukturen i kompostmaterialet samt optimere reguleringen af tørstof, ilt og temperatur i milerne, bl.a. ved at kunne etablere aktiv beluftning. Solum ønsker desuden at reducere oplaget af kompostmateriale på pladsen fra de tilladte 110.000 m3 til 90.000 m3.
  Forvaltningens eksterne rådgiver har vurderet, at ved at overgå til aktiv beluftning vil Solum, med den rette dimensionering og anvendelse af aktiv beluftning, kunne foretage en aerob kompostering.
  Solum har så vidt vides endnu ikke haft en optimal aerob kompostering siden miljøgodkendelse den 15. september 2017 blev meddelt. Vilkårsændringer i form af en mindre reduktion i oplagsmængderne, en optimering af driften med krav om måling af iltindhold i kompostmassen og flere målinger af temperatur og densitet, samt kravet om øget afrapportering af måleresultater i en periode, vurderes at ville reducere risikoen for væsentlige lugtgener. Udkast til varsel af påbud om ændrede/nye vilkår er vedlagt som bilag.

  Solum skal senest den 17. april 2020 komme med deres bemærkninger til varslet af påbud om vilkårsændringer, hvorefter forvaltningen udarbejder det endelige påbud, som planlægges forelagt udvalget til behandling på mødet den 5. maj 2020, inden det meddeles til virksomheden.

  Generelt gælder, at jo større mængde af kompost der ligger på pladsen, jo større lugtemissionsniveau i omgivelserne. Det betyder, at der er mulighed for at reducere oplaget af kompost yderligere, hvis man ønsker at reducere risikoen for fremtidige væsentlige lugtgener endnu mere.
  Hvis der igen konstateres væsentlige lugtgener ved uanmeldt tilsyn eller tilsyn på grund af klager, kan det blive nødvendigt at påbyde virksomheden yderligere tiltag, som f.eks.:
  - At oplagsmængden reduceres yderligere
  - At husstandsindsamlet haveaffald i komprimatorbiler ikke må modtages
  - At milestørrelsen skal reduceres
  - At komposteringen skal foregå i et lukket anlæg

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 61

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) og Pierre Kary (C) kan ikke godkende indstillingen, idet O og C ønsker, at punktet udsættes med henblik på dialog mellem Roskilde Kommune og Solum A/S om vilkår, som passer til kompostering uden væsentlig gentagne eller hyppige lugtgener og uden kommunens styring af virksomhedens drift. O og C ønsker det nuværende maksimale oplag på 110.000 m3 fastholdt og en orientering om status på sagen i august.

 • Pkt. 62 Ansøgning om midlertidigt UV-anlæg på Snoldelev Vandværk

  Udkast_til_tilladelse_til_midlertidigt_UV-alnlaeg_paa_Snoldelev_Vandvaerk.pdf

  Pkt. 62

  Ansøgning om midlertidigt UV-anlæg på Snoldelev Vandværk

  Sagsnr. 330287 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Snoldelev Vandværk søger om tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling i form af et UV-anlæg. Avanceret vandbehandling kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 21. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til endelig tilladelse (se bilag 1).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der meddeles tilladelse til midlertidigt UV-anlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Snoldelev Vandværk har ved mail den 19. februar 2020 søgt om tilladelse til midlertidigt at opsætte et UV-anlæg i forbindelse med renovering af reaktionstank på vandværket. Ansøgningen begrundes med, at der erfaringsmæssigt kan forekomme overskridelser af de mikrobiologiske parametre efter renoveringsarbejder. Arbejdet forventes afviklet på én dag, og det forventes derfor ikke at medføre gener for vandværkets forbrugere.
  I Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025 fremgår det af retningslinjerne, at Roskilde Kommune som udgangspunkt kun meddeler tilladelse til udvidet rensning, når der er tale om en ekstraordinær og midlertidig løsning på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Da Snoldelev Vandværk ikke har en nødforbindelse til et andet vandværk og derfor er særlig sårbar over for forurening af drikkevandet, vurderer forvaltningen, at ansøgningen er i overensstemmelse med retningslinjerne i vandforsyningsplanen, og at der bør meddeles tilladelse til midlertidigt opsætning af et UV-anlæg. I tilladelsen lægges der vægt på, at der er tale et anlæg af midlertidig karakter. Der stilles vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlægget, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at anlægget ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.
  Forvaltningen har sendt et udkast til tilladelse i høring fra den 25. februar til den 10. marts 2020 hos ansøger samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Snoldelev Vandværk har i høringsperioden bemærket, at de ønsker, at tilladelsens varighed er 3 måneder i stedet for 1 måned, som oprindeligt fremgik af udkastet. Forvaltningen vurderer, at dette kan efterkommes, idet der fortsat er vilkår om, at tilladelsen kan tilbagekaldes, såfremt analyserne viser, at UV-anlægget ikke længere er en nødvendighed.
  En tilladelse til avanceret vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21 kan påklages inden for 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. En eventuel klage har ikke opsættende virkning for udnyttelsen af tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jævnfør § 78 i vandforsyningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 62

  Godkendt.

 • Pkt. 63 Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Forslag_til_tillaeg_nr._3_-_Maglemosen.pdf

  Pkt. 63

  Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Maglemosens Vandværk ønsker at lade Fors A/S overtage forsyningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 3 til vandforsyningsplanen, da Maglemosen Vandværk på generalforsamlingen har besluttet at nedlægge vandværket og lade Fors A/S overtage vandforsyningen. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1.
  Maglemosens Vandværk og Fors A/S er enige om overtagelsen. Fors A/S overtager kun forsyningsområdet og ikke Maglemosens Vandværks behandlingsanlæg eller indvindingsboring. Maglemosens Vandværk skal derfor sløjfe disse anlæg.
  Tillægget omfatter en ændring af forsyningsgrænserne samt en angivelse af, hvilke ejendomme, som tilsluttes Fors A/S, samt hvor tilkobling af Fors forsyningsledning og Maglemosens eksisterende forsyningsledninger kommer til at forløbe.
  Forslaget vil blive sendt i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Efter høringsperioden forelægges eventuelle høringsbemærkninger samt forslaget på ny for udvalget. Dette forventes at ske på mødet den 2. juni 2020 med endelig godkendelse i byrådet den 17. juni 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 63

  Godkendt.

 • Pkt. 64 Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Forslag_til_tillaeg_nr._4_-_Aagerup-Taagerup.pdf

  Pkt. 64

  Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Fors A/S ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 4 til vandforsyningsplanen, da Fors A/S har oplyst, at de ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1.
  Nedlæggelsen af vandværket skyldes vedvarende problemer med bakterier i rentvandsbeholderne, som ikke har været mulige at løse på trods af gentagne forsøg. Ågerup forsynes i dag fra Hornsherredværket i Lejre, som Fors A/S ejer. Hornsherredværket har rigelig kapacitet til at levere vand til Ågerups forsyningsområde. Vandforsyningsboringerne, som er knyttet til Ågerup-Tågerup Vandværk, vil blive sløjfet, og vandværk og grund afhændes.
  Forslaget vil blive sendt i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Efter høringsperioden forelægges eventuelle høringsbemærkninger samt forslaget på ny for Klima- og Miljøudvalget.
  Dette forventes at ske på mødet den 2. juni 2020 med endelig godkendelse i byrådet den 17. juni 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Forprojekt om hybridvarmepumper

  Pkt. 65

  Forprojekt om hybridvarmepumper

  Sagsnr. 316342 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Handleplan 2019-2020 for Strategisk Klima- og Energiplan forelægger forvaltningen forprojekt om hybridvarmepumper. Hybridvarmepumper kan som et delelement i den grønne omstilling medvirke til at indfri målet om en CO2-neutral individuel opvarmning i 2035.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunens deltagelse i forprojekt om hybridvarmepumper godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, vedtaget af byrådet den 25. maj 2019, punkt 159, er der vedtaget et ambitiøst mål om en CO2-neutral individuel opvarmning i 2035. For at medvirke til at indfri målet er der med Handleplan 2019-2020 for Strategisk Klima- og Energiplan, vedtaget af byrådet den 23. oktober 2019, punkt 247, defineret en handling i forhold til demonstration af hybridvarmepumper.
  Hybridvarmepumper kombinerer en traditionel gaskedel med en luft-til-vand-varmepumpe på el. Teknologien forventes at kunne reducere naturgasforbruget betragteligt (op mod 80%). En hybridvarmepumpe fungerer på den måde, at
  elvarmepumpedelen kører det meste af tiden og skifter til gasfyret, når udetemperaturen er meget lav, eller når elprisen er særligt høj. Ud over at reducere drivhusgasudledningen væsentligt kan løsningen også potentielt reducere behovet for forstærkning af elnettet, fordi forbruget i spidsbelastningsperioder kan sænkes.
  Som led i det tværgående projekt Energi på Tværs 3 har forvaltningen i samarbejde med en række samarbejdspartnere bl.a. Gate 21, Evida (tidl. HMN Naturgas I/S), Dansk Gasteknisk Center, Lyngby-Taarbæk Kommune og Fredensborg Kommune defineret et forprojekt om hybridvarmepumpe.
  Formålet med projektet er at forberede udbredelsen af gashybridvarmepumper i den individuelle boligopvarmning uden for fjernvarmeområder ved, at:
  - Indlede et samarbejde med leverandører, installatører og energiselskaber m.fl. med henblik på udvikling af en forretningsmodel, der imødekommer udfordringen vedrørende en forholdsvis høj startinvestering, men en lavere driftsomkostning.
  - Vurdere skalerings-potentialet for hybridvarmepumper i hovedstadsområdet, herunder Roskilde Kommune.
  - Afprøve samarbejds- og forretningsmodel med henblik på installation og demonstration af hybridvarmepumper, herunder 5 anlæg i Roskilde Kommune.
  - Udbrede kendskabet til løsningen gennem eksemplariske cases m.m.
  Forvaltningen forventer aktuelt, at de deltagerne borgere rekrutteres via annonce i lokalavis og på kommunens hjemmeside samt en målrettet e-boks-invitation. Så vidt muligt i ét afgrænset byområde der defineres som led i projektet. Forvaltningen vurderer, at løsningen primært er relevant i boliger med et stort forbrug i områder, som ikke forventes forsynet med fjernvarme, og gerne områder hvor der vil blive behov for, at elnettet skal forstærkes.
  For at gøre det så attraktivt som muligt for borgerne at deltage inden for rammerne i projektet, vil deltagerne modtage et konkret tilskud til en hybridvarmepumpe på 10.000 kr. pr. husstand fra de eksterne projektmidler. Dertil vil Dansk Gasteknisk Center kvalitetskontrollere installationen. Borgerne forventes at bidrage til projektet via udarbejdelsen af en case. Hvis det ikke lykkes at indlede et samarbejde med leverandører, installatører mfl. eller at rekruttere interesserede borgere, vil projektet blive sat i bero.
  Klima- og Miljøudvalget godkendte den 5. marts 2019, punkt 31, kommunens deltagelse i demonstrationsprojekt for hybridvarmepumper. Projektet blev ikke realiseret, da det ikke blev bevilget midler fra det nationale Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Forprojektet er defineret på baggrund af de efterfølgende drøftelser med bl.a. Evida.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forprojektet finansieres med 250.000 kr. fra Gate 21, Energi på Tværs 3. Kommunens medfinansiering er medarbejderressourcer og herudover ca. 50.000 kr. af driftsbudgettet til strategisk energiplanlægning til analyser af elnettet og udarbejdelsen af cases fra Roskilde Kommune.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 65

  Godkendt.

 • Pkt. 66 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 66

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2020 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2020-2023.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2020 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2020-2023, som indgik i budgetprocessen for budget 2020. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt et overblik over forventet forbrug i 2020. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes især udgifter til projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, Vibystierne, udvikling af Skjoldungestien, Borgerne som naturplejere og Himmelsøen og Lynghøjsøerne.
  Udvalget behandlede på møde den 3. marts 2020, punkt 43, forslag til opdateret Grøn Blå Strategi, som skal udmøntes i en handleplan for 2021-24. Heraf fremgår gennemførte og planlagte projekter rundt i hele kommunens geografi. Strategien forventes forelagt byrådet i maj 2020.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2020. Der vil løbende blive søgt tilskud samt fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnet til dette.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:
  Alle tal i 1.000 kr. 2020
  -= merudgifter eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  Investeringsoversigt, seneste vedtagne
  Rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansering:
  Ændring i kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 66

  Anbefales.

 • Pkt. 67 Orientering om reduceret busdrift under corona nedlukning

  Pkt. 67

  Orientering om reduceret busdrift under corona nedlukning

  Sagsnr. 332278 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om den aktuelle situation for busdriften under corona nedlukningen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På grund af corona nedlukningen er passagertallet i busserne faldet drastisk på hele Sjælland og også i Roskilde. Movias vurdering er, at der er tabte passagerindtægter for hele Sjælland er på ca. 50 mio. kr. pr. uge. Trafikselskaberne i Danmark har indgået en fælles forståelse med busoperatørernes brancheorganisation om, at kommunerne med kort varsel kan skifte fra hverdagskøreplan til feriekøreplan eller lørdagskøreplan på hverdage.
  For hele Sjælland er det som hovedregel besluttet, at busserne i Storkøbehavn skifter til lørdagskøreplaner, mens resten af Hovedstadsområdet og Sjælland kører på feriekøreplan eller normal drift. Der er taget særligt hensyn til, at der bevares et højt serviceniveau til især sygehuse.
  Forvaltningen har efter Movias anbefaling godkendt, at bl.a. 201A og 202A skal køre på feriekøreplan, der betyder, at enkelte myldretidsafgange udgår. Kvarters-drift og afgange i ydertimerne kører stadigvæk på A-busserne. De andre bybusser og enkelte tværkommunale linjer kører normal drift. Enkelte tværkommunale linjer kører på ferieplan, og 217 kører på lørdagskøreplan.
  Et muligt næste skridt kunne være, hvis nedlukningen af arbejdspladser og skoler fortsætter i længere tid, at skifte til lørdagskøreplaner for bybusserne i Roskilde. Dermed vil man kunne spare mindre omkostninger til opladning af elbusser, men der skal stadig betales kompensation til operatøren Umove for planlagte køretimer, der ikke længere vil blive kørt. Movia kan ikke vurdere den økonomiske konsekvens på nuværende tidspunkt, dvs. hvor meget, der vil kunne spares på dette tiltag for Roskilde Kommune.
  Fordele ved at reducere i kørslen fra hverdagskøreplan til feriekøreplan og eventuelt til lørdagskøreplan er, at hvis mange chauffører bliver syge hos Umove, mindskes risikoen for, at der ikke er chauffører nok til at betjene alle afgange. Ved den foreslåede model for Roskilde vurderer Movia på nuværende tidspunkt, at der er chauffører nok.
  Der vil være ulemper ved skift til lørdagskøreplan for busserne i Roskilde, da bl.a.
  morgenbetjeningen forringes, så man fx ikke kan nå at møde kl. 07.00 på Roskilde Sygehus med bus fra Trekroner og Svogerslev. Der vil ikke være aftenafgange på andre end 201A og 202A. Derudover anbefaler Movia, at skiftet til lørdagskøreplaner sker som del af en eventuel større ændring i hovedstadsområdet udenfor for Storkøbenhavn, så der er sammenhæng i busbetjeningen og den nemmere kan kommunikeres.

  Økonomi

  Der vil som følge af de færre passagerindtægter blive en større udgift til busdriften i Roskilde end normalt. Det er for tidligt at give et bud på størrelsesorden. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med årets budgetopfølgninger og om nødvendigt blive forelagt en politisk sag.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 67

  Sagen blev gjort til beslutningssag jf. punkt 58. Det blev indledningsvis oplyst, at tabte passagerindtægter er vurderet af Movia for hele Sjælland til 25 mio. kr. pr. uge.
  Udvalget noterer sig, at busdriften er reduceret så meget det er muligt på nuværende tidspunkt og ønsker ikke yderligere reduktion med henvisning til de udmeldinger, der er kommet fra de centrale parter om langsom genåbning af samfundet efter påske.

 • Pkt. 68 Orientering om genbrugspladser i coronaperioden

  Pkt. 68

  Orientering om genbrugspladser i coronaperioden

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Genbrugspladserne er lukket for borgerne frem til og med 13. april 2020, mens der er åbent i afgrænsede perioder for erhvervskunder. Genbrugspladserne drives af Argo.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Genbrugspladser er ikke på de centrale parters liste over kritiske funktioner. Det er derimod dagrenovation.
  I overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer fra de centrale parter har genbrugspladserne derfor været lukket for borgerne siden fredag den 13. marts.
  Se: https://argo.dk/noedberedskab/
  Der er nødåbent for erhvervskunder på genbrugspladsen i Roskilde (og 4 andre pladser i Argos område) mandag, onsdag og fredag kl. 9-11.
  Forvaltningen vil orientere nærmere på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 68

  Sagen blev gjort til beslutningssag jf. punkt 58. Det blev indledningsvis oplyst, at der siden udsendelse af sagen er truffet beslutning om åbning af pladserne.
  Udvalget tog sagen til orientering.

 • Pkt. 69 Orientering omkring arbejdet med DK2020

  Pkt. 69

  Orientering omkring arbejdet med DK2020

  Sagsnr. 318124 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I foråret 2019 blev Roskilde Kommune sammen med 19 andre kommuner udvalgt af Realdania, CONCITO og C40 til at indgå i DK2020-projektet, som handler om, at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne ved at gennemføre klima- og energiplanlægning med et ambitiøst niveau, der lever op til Parisaftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Målet med DK2020 er, at kommunerne, via deltagelsen og den tilknyttede indsats, skal gå i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere, der alle har udarbejdet ambitiøse klima- og klimatilpasningsplaner, som lever op til C40s standarder.
  Roskilde Kommunes udgangspunkt var, at vi ville deltage med de ambitiøse mål og planer, som allerede er vedtaget indenfor både klima- og energiområdet og for klimatilpasning. Det har dog vist sig, at der forventes et større dokumentationsarbejde af kommunerne, end hvad der ligger i vores planer. Som en konkret leverance i forbindelse med projektet skal forvaltningen udarbejde en DK2020-rapport, som indeholder den nødvendige dokumentation af klimaarbejdet. Forvaltningen er derfor i gang med at reformulere vores strategier og indsatser ind i en form, der er udviklet til DK2020.
  Arbejdet, som er relativt ressourcekrævende, er i fuld gang, og indtil videre er det fortsat forventningen, at vi kan holde os inden for de indsatser, vi allerede har udpeget i vores gældende planer, og at behov for yderligere indsatser skal adresseres til vores kommende handleplaner for 2021-22 og videre frem.
  Forvaltningen forventer frem mod september 2020 at udarbejde og have dialog med CONCITO om den nødvendige dokumentation i forhold til C40-standarden og input til det videre klimaarbejde. Det forventes, at den samlede rapport kan forelægges til politisk behandling i efteråret 2020, og at der i forlængelse heraf forelægges handleplan 2021-2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Deltagelsen medfører medarbejderressourceforbrug, og herudover konsulenthjælp til visse dele af dokumentationsarbejdet og dokumentation af udviklingsstier for CO2-reduktion i størrelsesorden 150.000 kr., der afholdes af driftsbudget til strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 69

  -

 • Pkt. 70 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 3. februar 2020

  Referat_bestyrelsesmoede_i_ARGO_3._februar_2020.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 3. februar 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 3. februar 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 3. februar 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 70

  -

 • Pkt. 71 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 71

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 71

  -

 • Pkt. 72 Eventuelt

  Pkt. 72

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 72

  Konkret sag
  Trækfærgen i Svogerslev