You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 1, 2017 - 17:00
Sted: P-pladsen Gormsvej jf. mail
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 13

  Godkendt.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 14

  Møde med fodboldklubber.
  Idrætsfest.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 15 Godkendelse af kriterier for optagelse i musikklasse

  Kriterier_for_optagelse_i_Roskilde_Kommunes_musikklasse.pdf

  Pkt. 15

  Godkendelse af kriterier for optagelse i musikklasse

  Sagsnr. 257176 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgettet for 2017 er det besluttet at videreføre ”den musiske talentklasse, således at der oprettes en ny talentklasse på 7. årgang ved begyndelsen af hvert skoleår”. Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i januar 2016 at etablere et forsøg med en musikklasse på 7. årgang på Østervangsskolen. Med denne sag skal kriterier for optagelse i Roskilde Kommunes musikklasse på Østervangsskolen godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at optagelse i musikklassen på Østervangsskolen sker ud fra en samlet vurdering af eleven i forhold til 5 optagelseskriterier og en optagelsesprøve, der består af tre elementer.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Musikklassen på Østervangsskolen er etableret som et forsøg med godkendelse fra ministeriet. Ifølge folkeskoleloven kan ministeriet godkende forsøg med talentklasser i musik, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af enten en optagelsesprøve eller optagelseskrav. Forvaltningen afventer godkendelse fra ministeriet på etablering af yderligere en musikklasse indenfor forsøgsordningen i det kommende skoleår 2017/ 2018. Ministeriet evaluerer forsøgsordningen med musikklasser i efteråret 2017.
  Musikklasser medvirker til at opnå målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan og udvikler talent i folkeskolen. Samtidig understøtter musikklassen nogle af de mål, der arbejdes med frem mod en strategi for Roskilde som Musikby. Det øgede musiske fokus i elevernes hverdag tænkes sammen med de øvrige fag i skolen, og styrker fagligheden. Undervisningen tilrettelægges stadig inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.
  Klassen er tilknyttet en kunstnerisk leder med ansvar for klassens musiske fælles oplevelser og som samarbejder med skolen om relevante undervisningsforløb. Den kunstneriske leder varetager de enkelte elevers musikalske udvikling i samarbejde med elevens instrumentlærer.
  I forhold til fremtidige musikklasser fra skoleåret 2017/18, som forudsætter en ministeriel godkendelse, foreslår forvaltningen, at optagelse i Roskilde Kommunes musikklasse på Østervangsskolen tager afsæt i fem optagelseskriterier. Optagelse sker herefter ud fra en samlet vurdering af elevens niveau i disse kriterier til en optagelsesprøve, som består af tre elementer. De fem optagelseskriterier og de tre elementer i optagelsesprøven fremgår af bilag. Den samlede vurdering ved optagelsesprøven foretages af et panel bestående af en faglærer i musik fra Østervangsskolen, en musiklærer fra Roskilde Musiske Skole, den kunstneriske leder af Musikklassen samt en ekstern, musikfaglig censor. Inden optagelsesprøven afvikles en introdag, hvor elevens deltagelse kan tages med i betragtning. Kriterier for optagelse i musikklassen, beskrivelse af optagelsesprøve samt introdage fremgår af bilag. Skolelederen træffer den endelig beslutning både ved optag til musikklassen og, hvis en elev skal flytte klasse, hvis interessen for musik falder væk. Dette vil i givet fald ske med afsæt i Folkeskoleloven og med baggrund i en helhedsvurdering for det enkelte barns trivsel og efter tæt dialog med eleven og forældre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der vil være en grundudgift på 140.000 kr. til etablering af en ekstra klasse på årgangen, som musikklassen medfører. Eleverne kommer fra flere skoler, så det vil ikke medføre reducerede udgifter på grund af færre klasser andet sted. Med ressourcemodellen på skoleområdet skal der minimum være 18 elever i klassen for, at den er selvfinansierende. Udgiften kan afholdes indenfor rammen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 15

  Godkendt.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 16 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Ansoegning_IK_Hellas.pdf Ansoegning_Kultur_Kosmos.pdf Ansoegning_Jyllinge_Boxing_Team.pdf Ansoegning_DBU.pdf

  Pkt. 16

  Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er 4 ansøgninger til Puljen til store idræts- og kulturarrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 45.000 kr. til IK Hellas til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Spar Nord Gadeløb 2017,
  2. der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til Kultur Kosmos til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Modelteater Festival 2017,
  3. der bevilges et tilskud på 30.000 kr. til Jyllinge Boxing Team til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Regionskamp mod Dublin,
  4. der bevilges et tilskud på 80.000 kr. til DBU til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af DBU Tour 17 og fodboldlandskamp på storskærm.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er 202.700 kr. tilbage i Puljen til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  IK Hellas søger om støtte på 45.000 kr. til Spar Nord Gadeløb 2017 til afspærring af løbsruten.
  Kultur Kosmos søger om støtte på 20.000 kr. til Modelteater Festival 2017 til afviklingsteknik.
  Jyllinge Boxing Team søger om støtte på 30.000 kr. til Regionskamp mod Dublin til leje af udstyr samt udgifter til overnatning.
  DBU søger om støtte på 80.000 kr. til DBU Tour 2017 og fodboldlandskamp på storskærm til leje af udstyr, præmier, transport mm.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion med undtagelse af støtten til IK Hellas, der vil være ren kommunal udgift. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 164.600 kr., og der vil være 38.100 kr. tilbage i Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 16

  Godkendt.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 17 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 17

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,850 mio. kr. i 2017 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Idræts- og Bevægelsescenter på 13,850 mio. kr. samt det afsatte rådighedsbeløb til Kildegårdens Bevægelsescenter på 1,0 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, punkt 150, at frigive første del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen for Idræts- og Bevægelsescenteret i sin egenskab af udvælgelseskomite.
  For at igangsætte opførelsen af det nye byggeri i 2017 er der behov for at få rådighedsbeløbene i 2017 frigivet.
  Projektet forventes afsluttet i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -13.850
  Anlæg, Kildegårdens Bevægelsescenter -1.000
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -14.850
  Anlæg, Kildegårdens Bevægelsescenter -0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -14.850
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 17

  Anbefales.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 18 Indtægts- og udgiftsbevilling til A Million Stories

  Pkt. 18

  Indtægts- og udgiftsbevilling til A Million Stories

  Sagsnr. 288023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”A Million Stories”, der drejer sig om indsamle og formidle flygtninges fortællinger. Projektet støttes af EU's Creative Europe-pulje for integration af flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.025.877 kr. i 2017 og på 439.661 kr. 2019 samt tilsvarende udgiftsbevillinger i begge år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne har i de seneste år haft fokus på at bidrage til en bedre integrationsindsats og har deltaget i nationale projekter på området.
  Projektet A Million Stories er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne. Det drejer sig om at indsamle, kuratere og formidle fortællinger fra asylansøgere og flygtninge i Europa til et bredt publikum i værtslandene via digitale kanaler. Hensigten er at skabe gensidig forståelse og respekt mellem flygtninge og værtslandenes borgere på et kulturelt plan.
  Den digitale platform, der oprettes, vil give muligheder for at indsamle i forskellige formater (tekst, film, lyd osv.). Der vil være muligheder for at skabe kontakter på tværs, og flygtningehistorierne vil kunne danne baggrund for forskningsprojekter.
  Projektet har et samlet budget på 1.876.657 kr., og EU bevillingen er på 1.465.538 kr. Roskilde Bibliotekernes del af bevillingen er på 452.717 kr. Som lead partner administrerer Roskilde Bibliotekerne det samlede beløb. Resten vil i løbet af projektperioden blive kanaliseret videre til samarbejdspartnerne, som er Malmøs Stadsbibliotek, Kölns Stadsbibliotek samt paraplyorganisationen Future Libraries fra Grækenland.
  Roskilde Bibliotekerne har, som den eneste danske institution, modtaget støtte fra EU’s Creative Europe pulje for integration af flygtninge.
  Projektet giver medarbejderne et kompetenceløft inden for områder som integration og nye former for formidling. Projektet vil have en PR- og kommunikationseffekt og styrke Roskildes internationale profil.
  Roskilde Bibliotekerne har det juridiske og økonomiske ansvar for projektet, men ansvaret er dækket af gennem aftaler med de øvrige partnere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 - 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i 2017 og 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 18

  Anbefales.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 19 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Bilag_1_Roskilde_Bordtennis_forpligtigelser_og_overholdelse_heraf.pdf Bilag_1_FC_Roskildes_forpligtigelser_og_overholdelse_heraf.pdf Bilag_3_School_tour_Roskilde_Bordtennis_og_FC_Roskilde.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget en halvårlig evaluering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har holdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne er gennemgået.
  Begge klubber lever op til forpligtigelserne. Dog kan FC Roskilde ikke fremvise licensgodkendelsen fra DBU, da der er ansøgningsfrist til DBU i marts. FC Roskilde eftersender ansøgningen til forvaltningen. Licensgodkendelsen medtages på næste halvårlige evalueringsmøde. I bilag 1 ses Roskilde Bordtennis forpligtigelser og i bilag 2 ses FC Roskildes.
  Forvaltningen har tildelt kr. 50.000 i bonus til FC Roskilde og kr. 75.000 til Roskilde Bordtennis for sæson 2015/16 ud af i alt muligt kr. 100.000 til hver klub. Se hvilke mål, der blev opfyldt i sagen på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet 17. august.
  I elitesportsperioden skal de to klubber yde en større indsats omkring pressearbejde og deltagelse hos skoler og lokalforeninger end tidligere.

  Skolesamarbejde

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har blandt andet været på schooltour sammen og besøgt Jyllinge Skole, Baunehøjskolen og Vindinge Skole. Alle skoler og SFOer har fået tilbuddet.

  Pressearbejde

  Siden sidste evaluering har FC Roskilde indarbejdet Roskilde Kommunes logo på Youtubekanalen i de tilfælde, hvor de ikke står foran reklamemuren med sponsorerne.
  FC Roskilde har 7.512 likes på deres facebookside, og havde i 2016 et daglig reach på 7.336 på deres opslag på facebook. Roskilde Bordtennis har 897 likes på deres facebookside og havde i 2016 et dagligt reach på 884 på deres opslag på facebook. FC Roskilde var nævnt 4.244 gange i danske medier i 2016. Roskilde Bordtennis var nævnt i 303 gange i danske medier i 2016.

  Deltagelse hos lokalforeninger

  FC Roskilde og forvaltningen har tidligere holdt møde med DBU om at få struktureret et tilbud om uddannelse til alle fodboldklubber i kommunen med målgruppen U9-U12 trænere. DBU er endnu ikke kommet med et bud på dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i fast støtte til elitesportsaftaler i 2015 – 2018, svarende til 1.739.130 kr. i årlig udbetaling inklusiv bonus. Roskilde Bordtennis har fået udbetalt 380.435 kr. pr. halvår siden 2. halvår 2015. FC Roskilde har fået udbetalt 489.130 kr. pr. halvår siden i 2. halvår 2015. Det forelægges ved næste halvårlige evaluering, om klubberne har opnået den mulige bonus efter sæson 2015/16.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 19

  -

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 20 Orientering om proces for valg af bookingsystem

  Pkt. 20

  Orientering om proces for valg af bookingsystem

  Sagsnr. 274883 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen undersøger markedet for nyt booking- og tilskudssystem på folkeoplysningsområdet. Udvalget orienteres om proces og hvilke leverandører, der overvejes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har haft KMD Booking som system siden 1998. KMD har valgt ikke længere at udvikle på dette system fra udgangen af 2017 og har lanceret et helt nyt system i 2016. Forvaltningen gennemfører en proces, hvor markedet undersøges, inden der træffes beslutning om nyt booking- og tilskudssystem i april 2017. Det er afklaret i forvaltningen, at systemet ikke skal i udbud.
  Forvaltningen har indhentet referencer fra kommuner, som anvender systemer fra leverandørerne Conventus, BRND, EG A/S, WinKAS, KMD (nyt system) og Edora. Referencerne er indhentet ud fra en enslydende spørgeguide.
  Bruttolisten med de seks leverandører er sat på baggrund af erfaringsudveksling med andre kommuner igennem de seneste to år, tidligere møder med leverandører i forbindelse med Åben Hal i 2015, krav til bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening og henvendelser fra leverandører.
  Ud fra en helhedsvurdering af leverandørerne på områderne booking (sæson/enkelt), tilskud (årlige/løbende) og foreningskontaktoplysninger (til kommunikation) er EG A/S, WinKAS, KMD og Edora udvalgt til at præsentere deres systemer for forvaltningen i den videre proces. To leverandører, Conventus og BRND, gik ikke videre.
  De folkeoplysende foreninger er inviteret til at deltage i et leverandørmøde i marts 2017, hvor fokus er på foreningernes behov til systemet indenfor booking og tilskud.
  På baggrund af de to leverandørmøder træffer forvaltningen det endelige valg af bookingsystem i april 2017. Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget orienteres efterfølgende.
  Implementeringsfasen vil forløbe fra april til ultimo juni, hvorefter systemet kan tages i drift medio august. Det betyder, at foreningerne skal søge om aktivitets- og lokaletilskud som det første i det nye system med deadline 1. oktober 2017. Der vil være tilrettelagt et kursusforløb for foreningerne i forbindelse med overgangen til det nye.
  Forvaltningen vil fremadrettet have fokus på en fortsat videreudvikling af systemet, når vi er gået i drift, og vil arbejde for en model, hvor foreningerne inddrages i forhold til ønsker og forbedringsforslag.
  Folkeoplysningsudvalget har drøftet ovenstående proces på møde den 12. december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 20

  -

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 21 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Pkt. 21

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med udvikling af strategi for Musikby 2020.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 21

  -

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 22 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 22

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 22

  Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. båndmateriale fra Roskilde Lokal TV.
  Sjov Ferie program.
  Henvendelse om biblioteksområdet og Danmarks Biblioteksforening.
  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 23 Eventuelt

  Pkt. 23

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 23

  Bibliotekets rolle på Kulturstrøget.
  Ventetid på kørekort.
  Kommunens overtagelse af HBK-hallen.
  Arrangement om Lützhøfts Købmandsgård.
  Diskretion ifm. borgerservice.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)