You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 1, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 82 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 82

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 82

  To tillægsdagsordner optaget på dagsordenen.
  Herefter godkendt.

  Fraværende: Daniel Prehn Nielsen (A)

 • Pkt. 83 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 83

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 83

  Vibyspejdernes shelter
  Invitationer vedr. indvielser sendes til hele udvalget
  Viborgs kulturudvalg på besøg

  Fraværende: Daniel Prehn Nielsen (A)

 • Pkt. 84 Orientering om biblioteksindsatser på integrations- og internationals-områderne

  Pkt. 84

  Orientering om biblioteksindsatser på in-tegrations- og internationals-områderne

  Sagsnr. 280522 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteket orienterer om indsatser i forhold til integrationsområdet og i forhold til andre udenlandske borgere, der arbejder, studerer mm. i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune oplever en stor tilstrømning af borgere fra andre lande, dels i form af flygtninge og dels i form af udenlandske statsborgere, der skal arbejde, studere eller af andre grunde kommer midlertidigt. Der er tale om to meget forskellige opgaver i lyset af de meget forskellige bevæggrunde til at være i Kommunen. Men samtidig er der enkelte punkter, hvor der er synergimuligheder.
  På integrationsområdet er der et tæt samarbejde med Integrationsafdelingen omkring biblioteks- og borgerservice til flygtninge og indvandrere. Et eksempel er den åbne Drop in rådgivning, hvor serviceydelserne er tilpasset nye borgere, der ikke har forudsætninger for at anvende de ordinære tilbud. Der udvikles derudover projekter i lokalområderne sammen med frivillige med henblik på at fremme en social og kulturel integration. Indsatsen her har nær sammenhæng til bibliotekspolitikkens mål om Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.
  Der samarbejdes desuden med lokale afdelinger af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors om en række emner.
  Endelig orienteres der om indsatser, der afvikles sammen med andre biblioteker, med det formål at styrke dialog og kendskab mellem flygtninge og danske borgere.
  Området med udenlandske statsborgere, der kommer hertil for at arbejde, studere osv., kalder vi Internationals. I forhold til gruppen er der tale om et højt aktivitetsniveau og der kommer løbende nye ting til, der omfatter både børn og voksne. Expat dinners, pub quizzer, Library Intros og Board Gaming Nights er blot nogle eksempler. Der er også et tæt samarbejde med Skt. Josef Skoles internationale afdeling, RUC, EASJ, Risø m.fl. og selvfølgelig den øvrige forvaltning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 79

  Udsættes.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 84

  -

 • Pkt. 85 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  groen_blaa_strategi_handleplan_2017-2020.pdf den_dynamiske_bymidte_handleplan_2017-2020.pdf viby_handleplan_2017-2020.pdf jyllinge_handleplan_2017-2020.pdf dyrskuepladsen_og_milen_handleplan_2017-2020.pdf musicon_handleplan_2017-2020.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 279927 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er i planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 85

  -

 • Pkt. 86 Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Pkt. 86

  Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Indstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Afsluttende budgetdrøftelse. Drøftelse med OMU for Kultur og Idræt (august)
  - Evaluering af breddeidrætskommune projektet (august)
  - Udvidelse af selvbetjent åbningstid på lokalbibliotekerne (august)
  - Roskilde Kongres – Bauhaus Arena – visionsplan (september)
  - Puljen til idrætsfaciliteter (september)
  - Igangsætning af ny svømmehal (september)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende perioder:
  - Kildegården
  - Musikby 2020
  - Udvikling af de musiske skolers tilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 86

  -

 • Pkt. 87 Orientering om udvikling af klubområdet

  anbefalinger_fra_den_tvaerpolitiske_gruppe_om_klubudvikling.pdf

  Pkt. 87

  Orientering om udvikling af klubområdet

  Sagsnr. 278077 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforliget for 2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en tværpolitisk gruppe. Den tværpolitiske gruppe har nu udarbejdet anbefalinger i forhold til anvendelse af de 1,5 mio. kr., der med budget 2016 blev afsat til klubområdet. Sagen skal besluttes i Skole- og Børneudvalget, men sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget, da anbefalingerne vedrørende samarbejde med de musiske skoler og Sjov Ferie vedrører tilbud på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den tværpolitiske gruppe om klubudvikling besluttede den 20. april 2016, at de 1,5 mio. kr. der er afsat til klubområdet skal anvendes til indsatser, der bidrager til følgende:
  - Fastholde og tiltrække de børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller anden fritidsaktivitet
  - Styrke sammenhæng og overgang mellem skole/SFO og klub samt klub og fritidstilbud
  - Styrke klubbernes opsøgende arbejde
  - Udvikling af klubbernes arbejde i forbindelse med formidling af tilbud i det lokale kultur og idrætsliv mv.

  På den baggrund har den tværpolitiske gruppe om klubudvikling den 19. maj 2016 anbefalet, at igangsætte følgende 5 indsatser, som også fremgår af bilag:
  - 500.000 kr. til den opsøgende indsats
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde med DGI og lokale idrætsforeninger
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde mellem de musiske skoler og klubberne
  - 200.000 kr. til at fastholde og tiltrække børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller andet fritidstilbud
  - 200.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem Sjov Ferie og klubområdet.

  Den tværgående politiske gruppe har samtidig anbefalet, at forligsparterne bag budget 2016 i juni 2017 drøfter om denne fordeling af de 1,5 mio. kr. skal fortsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 1,5 mio. kr. er afsat på Skole- og Børneudvalgets budget til klubområdet fra 2016 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 87

  -

 • Pkt. 88 Orientering om status for Musikbystrategi

  musikby_-_procesplan.pdf musikby_2020_-_foraarsseminar_2016.pdf rapport_island_2016.pdf

  Pkt. 88

  Orientering om status for Musikbystrategi

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er igangsat en udviklingsproces, der har til formål at udvikle en ny og visionær Musikbystrategi for Roskilde Kommune (Musikby 2020).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har på baggrund af byrådets Kultur- og Idrætspolitik godkendt en procesplan for arbejdet frem mod en ny Musikbystrategi. Strategien skal lægge et solidt fundament for udarbejdelse af en handleplan, der skal sikre, at Roskilde bevarer sin position som en førende musikkommune. Repræsentanter fra Roskilde Kommune og Roskilde Festival været på en fælles inspirationstur til Island, som led i det strategiske samarbejde. Og senest har byrådet på forårsseminaret drøftet arbejdet med Musikby 2020. Procesplanen, notat fra forårsseminaret og rapport fra Island er vedhæftet som bilag.
  Der er defineret en række fokuspunkter, som skal indgå i strategien og handleplanen:
  - At alle borgere i Roskilde Kommune møder og skaber musik
  - At borgerne møder musik i deres hverdag – herunder et særlig fokus på de borgere, der i mindre grad møder den skabende og udøvende musik på nuværende tidspunkt. Det kan fx være piger/kvinder og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.
  - At sikre, at der er en stærk fødekæde, som starter med rytmik og musikforståelse i daginstitutionerne og i indskolingen, stærke og tidssvarende tilbud på de musiske skoler, talentudvikling for udskolingselever og eleverne på ungdomsuddannelserne og karriereudvikling af de bedste i Bandakademiet, musikskabelse for alle, mangfoldige scener samt at skabe ramme for afvikling af store koncertoplevelser på Roskilde Dyrskueplads
  - Forslag til en forankring af Bandakademiet med base i Roskilde
  Roskilde Kommune har allerede gode erfaringer med fødekædearbejdet. Der har fra skoleåret 2014/15 været obligatorisk rytmik og musikforståelse for alle elever i 0.-klasserne, forestået af Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole. Dette forløb er finansieret indtil skoleåret 2016/17, og er derfor et opmærksomhedspunkt i forbindelse med budget 2017.
  Desuden er der oprettet en Musiktalentklasse i udskolingen på Østervangsskolen med start fra skoleåret 2016/17. Hvis der ønsket oprettet ny musiktalentklasse i næste skoleår er det ligeledes et opmærksomhedspunkt i forbindelse med budget 2017.
  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, samt øvrige byrådsmedlemmer vil blive inddraget i det videre arbejde med Musikby 2020. Forvaltningen vil til august fremlægge et forslag om oprettelse af et §17 stk. 4 udvalg eller anden samarbejds- og udviklingsgruppe for udvikling af musikbystrategien, hvor begge udvalg vil være repræsenteret.
  Der vil bl.a. blive inviteret til temadrøftelse om Musikby 2020 for byrådet den 30. juni 2016 (fredagen på Roskilde Festival), og der afholdes Kick-off Event den 1. september 2016 på Ragnarock.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 88

  -

 • Pkt. 89 De musiske skoler i Roskilde - foranalyse

  foranalyse_af_de_musiske_skoler.pdf

  Pkt. 89

  De musiske skoler i Roskilde – foranalyse

  Sagsnr. 278527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget for budget 2016-2019 indgår, at forligspartierne ønsker at få gennemført en analyse af musikskoleområdet. Med denne sag fremlægges foranalyse og forslag til, hvordan et videre udviklingsarbejde kan gribes an.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at foranalysens forslag til retning og principiel model for de musiske skoler i Roskilde Kommune godkendes som afsæt for et videre udviklingsarbejde
  der igangsættes et udviklingsarbejde ud fra den beskrevne procesplan

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for budget 2016-2019 indgår, at partierne ønsker, at langt flere børn i Roskilde Kommune skal opleve glæden ved at spille på et instrument eller synge. Partierne ønsker at få udarbejdet en analyse med henblik på at videreudvikle kommunens musikskoletilbud og nedbringe ventelisterne. Udvalget drøftede status og foreløbige resultater på sit møde den 4. maj, punkt 72.
  Foranalysen peger på følgende overordnede retning for udvikling af de musiske skoler:
  - Det er afgørende at fastholde og udvikle en decentral struktur med musikskoleundervisning på folkeskoler samt etablering af et antal lokale centre, som kan være udgangspunkt for sammenspil, events mv. Der er behov for at udvikle samarbejdet mellem folke- og musikskolerne i forlængelse af de igangværende initiativer med obligatorisk rytmik og talentklasser.
  - Undervisningsudbuddet kan i højere grad end i dag tilrettelægges som holdundervisning, særligt som værksteder / musikkarrusel mv. i begynderundervisningen, men også for de mere og de mest øvede elever.
  - Der er behov for at udvikle flere og nye typer sammenspil, afholde koncerter, events mv., som kan supplere den normale undervisning og være med til at skabe fællesskab omkring musikken, gøre det sjovere og mere udfordrende at gå i musikskole og understøtte en progression/dygtiggørelse.
  - Der skal sikres gode og egnede lokaler og faciliteter i øvrigt både på skolerne og i de nævnte centre, der kan understøtte musikudøvelsen, fællesskab og dygtiggørelse.
  Endelig kan der med fordel indføres en forenklet og mere logisk elevbetalingsstruktur med relativ lav takst for begynderundervisning på hold, mens de mere øvede, og de, der modtager individuel undervisning, betaler mere. Analysen anbefaler også, at der indføres et enkelt system om differentieret elevbetaling i forhold til husstandsindkomst, som det kendes fra efterskoleområdet, samt at taksterne samlet set hæves.
  Endelig har foranalysen vist, at det vil være relevant at igangsætte et større udviklingsarbejde på musikskoleområdet sammen med bl.a. de musiske skoler, som tænkes sammen med det igangværende arbejde en musikbystrategi. Afklaring af en fremtidig administrativ organisering af musikskolerne bør indgå i dette arbejde.
  Den skitserede model forventes alt efter udformning at kunne nedbringe ventelisterne betydeligt og kunne frigøre økonomi til den beskrevne udvikling af musikskoleområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 89

  Godkendt.

 • Pkt. 90 Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Pkt. 90

  Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Sagsnr. 278514 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om de foreløbige resultater af en undersøgelse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at resultaterne drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet den 2. marts 2016, pkt. 33, drøftede Kultur- og Idrætsudvalget et oplæg til en undersøgelse, der skal skabe et solidt videns- og læringsfundament, som kan konkretisere og virkeliggøre visionen om Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.
  Undersøgelsen skal give ny viden om borgernes (både brugere og ikke-brugere) behov for og forventninger til lokal biblioteksservice. Undersøgelsen skal også give en vurdering af den lokale biblioteksservices aktuelle og potentielle bidrag til udviklingen af lokalområdernes sociale kapital, karakter og værdi.
  Indsamlingen af data er nu gennemført, og de foreløbige resultater heraf præsenteres med henblik på at kvalificere den endelige rapport med anbefalinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 90

  Drøftet.

 • Pkt. 91 Ansøgning fra Erhvervsforum om Go Orange

  ansoegning_fra_erhversforum_om_go_orange.pdf

  Pkt. 91

  Ansøgning fra Erhvervsforum om Go Orange

  Sagsnr. 281631 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde har fremsendt ansøgning til aktiviteter i forbindelse med Go Orange for 100.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes, og der træffes beslutning om, der gives bevilling.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde har ansøgt Kultur- og Idrætsudvalget om støtte til to events i forbindelse med Go Orange i ugen op til Roskilde Festival. Der søges om i alt 100.000 kr. Det drejer sig om følgende to events:

  Roskilde Festival, nu som venskabsby!!

  Opstilling af skærme med lyd og billede i hhv. Roskilde Centrum (Stændertorvet) og på et udvalgt sted på festivalpladsen. Det skal være muligt at kommunikere med festivalgæster og byens borgere på dagen. Festivalgæster vil kunne tale med folk på Stændertorvet og omvendt, og derigennem skabe et digitalt bånd mellem de to ”byer”. Formålet er at knytte byen og festivalen tættere sammen.
  Der ansøges om 40.000 kr. til opsætning, skærme, kamera, lydudstyr, strøm, vagter i Roskilde centrum, nedtagning.

  Camp City

  Der etableres et campområde på Stændertorvet, den 27. juni, ved hjælp af rullegræs, f.eks. afgrænset af lavt orange stakit, telte, loungemøbler/sofaer eller lign. Dagen igennem vil campen være bemandet med ”festivaldeltagere” (spejdere), der vil lege forskellige lege og skabe camp-stemning på Stændertorvet, og derved vise borgere og brugere af Roskilde (dem der ikke kommer på festival), hvad campliv er på Roskilde. Aktiviteterne skal så vidt muligt være inddragende, så borger/brugere af Roskilde får lov til at lege med. Formålet er at skabe liv i centrum af Roskilde, og formidling af campliv for derigennem at tiltrække borgere fra Roskilde og opland ind til centrum. Eventen vil ligeledes have en ikke uvæsentlig PR værdi for Roskilde, som både regionale og nationale medier kunne tænkes at interessere sig for.
  Der ansøges om 60.000 kr. til etablering (og nedtagning) af Camp med rullegræs, telte, møbler mv., forplejning til deltagere mv.
  Ansøgningen er ikke indkommet rettidigt til ordinær behandling i forbindelse med uddeling fra Kulturpuljen, hvor der er to årlige ansøgningsfrister. Der er ikke flere midler i Kulturpuljen til uddeling i 2016.
  Erhvervsforum Roskilde har fået bevilget 250.000 kr. til Go Orange fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på udvalgets møde, den 8. april 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er ikke midler nok i udvalgets pulje til større arrangementer til denne ansøgning. I puljen resterer 26.774 kr.
  Hvis udvalget ønsker at støtte ansøgningen, kan den evt. finansieres af Salpuljen, der normalt benyttes til kulturarrangementer. I denne pulje resterer 124.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 91

  Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen vedr. "Roskilde Festival - nu som venskabsby!!" og give en bevilling på 40.000 kr. finansieret af de resterende midler i udvalgets Pulje til større arrangementer og herudover fra udvalgets Salspulje.
  Ansøgningen vedr. "Camp City" imødekommes ikke.

 • Pkt. 92 Ansøgning om tilskud til NM i sabelfægtning

  Pkt. 92

  Ansøgning om tilskud til NM i sabelfægtning

  Sagsnr. 281687 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Fægteklub har ansøgt om 45.000 kr. til afholdelse af nordiske mesterskaber i fægtning den 22.-23.oktober 2016. Roskilde Fægteklub har søgt puljen til store idræts- og kulturarrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes, og der træffes beslutning om, der gives bevilling.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Fægteklub har fået tildelt værtskabet for de nordiske mesterskaber i fægtning. Klubben har søgt Roskilde Kommune om tilskud fra puljen til store idræts- og kulturarrangementer.
  Roskilde Fægteklub er en forholdsvis lille forening i Roskilde Kommune med 20 medlemmer, men klubben har store ambitioner på sportens vegne.
  De nordiske mesterskaber vil have deltagelse af udøvere fra de nordiske lande, Island samt Baltikum.
  Selve budgettet for arrangementet er på ca. 110.000 kr., hvor halleje i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (30.000 kr.) og udgiften til internationale dommere (15.000 kr.) udgør væsentlige poster. Klubben dækker selv de øvrige udgifter, der er forbundet med arrangementet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er ikke midler nok i udvalgets pulje til større arrangementer til denne ansøgning. I puljen resterer 26.774 kr. jf. tidligere sag på dagsordenen.
  Hvis det ønskes, at arrangementet skal støttes, kan forvaltningen pege på Økonomiudvalgets pulje til store events. Der er dog ikke tale om en stor idrætsgren i Roskilde Kommune, og der er tale om et arrangement af mindre størrelse.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 92

  Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen på 45.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets pulje til større events.

 • Pkt. 93 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordbad

  luftfoto_med_placering_af_fjordbad_jyllinge.pdf skitseprojekt_for_fjordbad_ved_helligkorsparken_i_jyllinge.pdf underskriftindsamling_for_et_fjordbad_i_jyllinge.pdf tidsplan_for_fjordbad_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 93

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordbad

  Sagsnr. 280758 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser og udarbejdelse af hovedprojekt samt efterfølgende udbud og anlæg af et fjordbad i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Fjordbad.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte indgår etablering af et fjordbad i Jyllinge som et af de anlæg, der skal forbedre Jyllinges forbindelse til fjorden og give borgerne bedre muligheder for vandaktiviteter.
  I efteråret 2014 holdt forvaltningen en forhøring med borgerworkshop om et skitseprojekt til et fjordbad. Projektet var placeret ved Klinten og bestod af en lang bro med omklædningsfaciliteter mv. ude på broen. Der deltog ca. 40 borgere på workshoppen, og de fleste havde indvindinger mod projektets placering, størrelse og udformning.
  På baggrund af input fra workshoppen har forvaltningen i samarbejde med en borgergruppe arbejdet videre med en ny udformning og placering af fjordbadet, der bedre indpasser sig i landskabet. Sideløbende har der været en underskriftindsamling i Jyllinge, hvor 560 beboere har skrevet under på, at de ønsker et offentligt fjordbad i Jyllinge.
  De næste skridt i realiseringen af et fjordbad er, at der skal gennemføres forundersøgelser, og evt. projektjusteringer. Herefter foretages en ny høring. På baggrund af høringen forelægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning om realisering.
  Kystdirektoratet skal ansøges om tilladelse til fjordbadet. Hvis der opnås godkendelse fra Kystdirektoratet, kan første del af fjordbadet (broen) anlægges, mens anden del (wc-faciliteter og sauna) kræver medfinansiering fra en eller flere fonde.
  Projektet forventes startet (med forundersøgelser) i juni 2016 og forventes afsluttet i sommeren 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 1,0 mio. kr. er overført fra 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen: 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 93

  Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til forundersøgelser ved frigivelse af 200.000 kr. af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Fjordbad.

 • Pkt. 94 Godkendelse af årsrapport 2015 - Museet for Samtidskunst

  museet_for_samtidskunst_aarsregnskab_2015.pdf

  Pkt. 94

  Godkendelse af årsrapport 2015 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2015 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2015 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2015 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 714.381 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2015 256.880 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 26. april 2016 godkendt årsrapporten 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 94

  Godkendt.

 • Pkt. 95 Godkendelse af årsrapport 2015 - Fonden Gimle

  fonden_gimle_aarsrapport_2015.pdf

  Pkt. 95

  Godkendelse af årsrapport 2015 - Fonden Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fonden Gimles regnskab for 2015 skal godkendes, inden det sendes til Kulturstyrelsen. Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste for 2015 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden det sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 91.336 kr. og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2015 2.408.343 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2015 i alt 1.460.700 ex. moms.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 26. april 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 95

  Godkendt.

 • Pkt. 96 Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  kultur-_og_idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf budgetnotat_for_kultur-_og_idraetsudvalget_-_budget_2017.pdf takster_2017_-_kiu.pdf kiu-blokliste.pdf kiu-bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2017-2024.pdf bilag_til_kiu-budgetnotat.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_kultur-_og_idraetsudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 96

  Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fagudvalgets budget drøftes
  2. fagudvalget drøfter budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område med afslutning på augustmøderne, hvorefter de endelige forslag oversendes til at indgå i den politiske prioritering i august

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2017 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 198,3 mio. kr., mens der indgår anlæg for 58,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 140 mio. kr., der er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, der i perioden 2017-2020 af fagudvalgene vurderes at skulle indgå i den videre budgetbehandling.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2017-2019 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 140 mio. kr. samt en udvalgsfordelt andel for Kultur- og Idrætsudvalget på 3,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019. Kultur- og Idrætsudvalget gennemfører på junimøderne og med afslutning på augustmøderne drøftelser af budgetforbedringsmulighederne og oversender herefter endelige forslag til at indgå i den politiske prioritering i august.

  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om udvalgets budget og herunder budgetmæssige udfordringer i 2017 og indkomne ansøgninger fra aktører.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet sagen vedrører budget 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 96

  Drøftet.
  Udvalget bestilte, at forvaltningen undersøger mulighederne for at træde ud af Kulturregion Midt og Vest og hvilke budgetforbedringsmuligheder det i givet fald medfører.
  Udvalget bestilte endvidere budgetblok vedr. belysning ved Himmelevhallen.
  Daniel Prehn (A) tager forbehold vedr. eventuel udtræden af Kulturregion Midt og Vest.

 • Pkt. 97 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 97

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 97

  Brand i Ramsøhallen
  Jyllingehallens genopbygning - sag i ØU den 8. juni.
  Tilsyn med folkeoplysende foreninger
  Loppemarked ved Jyllinge Bibliotek

 • Pkt. 98 Eventuelt

  Pkt. 98

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 98

  Fremme af turisme
  Gundsømagles Jagtforenings jubilæum

 • Pkt. 99 Ændret benyttelse af kommunal ejendom

  Pkt. 99

  Ændret benyttelse af kommunal ejendom

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lukning af Klub Margrethehåb ønsker forvaltningen at benytte ejendommen til fritidsformål herunder til brug for kommunens foreninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at bygningerne på ejendommen på Græsengen 1, 4000 Roskilde, overgår til fritidsformål.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har i forbindelse med Kildegårdsprojektet været tæt samarbejde på tværs af forvaltningen for at sikre en samlet løsning på den fremtidige klubstruktur og realiseringen af Kildegårdsprojektet. Den 1. august 2016 lukker Klub Margrethehåb på Græsengen 1, og klubbens medlemmer overflyttes til Klub Kildegården, som integreres i Kildegårdsprojektet.
  Forvaltningen ønsker at benytte ejendommen på Græsengen 1 til fritidsformål og blandt andet stille lokaler til rådighed for foreninger, der flytter fra Kildegården som følge af projektet.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. december 2015, punkt 162, at tilbyde Roskilde Dampradio nye lokaler på Græsengen 1, 4000 Roskilde, som konsekvens af Kildegårdsprojektet. Roskilde Dampradio har ad flere omgange afslået tilbuddet om de nye lokaler, hvorfor forvaltningen ønsker at stille denne del af lokalerne til rådighed for andre brugere.
  I forlængelse af den endelige disponering af Kildegårdsprojektet ser forvaltningen mulighed for at tilbyde foreninger fra Vestergade 17, 4000 Roskilde, nye lokaler på Græsengen 1 med det formål at tømme ejendommen på Vestergade 17 for brugere. Det vil være en både funktionsmæssig og økonomisk god løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der ikke er tale om en udvidelse af kommunens faciliteter til fritidsbrug, men en omfordeling af faciliteter indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område. En mulig konsekvens af omfordelingen er, at ejendommen på Vestergade 17 kan afhændes. Desuden arbejdes der for at udstykke et antal parcelhusgrunde på ejendommen Græsengen 1.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 99

  Anbefales.

 • Pkt. 100 Byparkens 100 års jubilæum

  Pkt. 100

  Byparkens 100 års jubilæum

  Sagsnr. 281891 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende plan og budget for Byparkens 100 års jubilæum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at plan og budget som foreslået nedenfor godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. juni 2016, punkt 300, at der gives en rammebevilling på 300.000 kr. til markering af Byparkens 100 års jubilæum finansieret af Økonomiudvalgets konto til bymidteinitiativer. Udmøntning af rammebevilling forudsætter forelæggelse af et konkret budget for eventen for Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.
  Forvaltningen foreslår følgende plan og budget:
  - 75.000 kr.: Særlig kunstnerisk beplantning i parken - i samarbejde med Museet for Samtidskunst
  - 50.000 kr.: Udstyr til brug for historiefortælling på forskellig vis om, hvad der er sket i gennem 100 år i parken – hvad parken har måttet lægge græstæppe og ”øre” til - i samarbejde med Roskilde Museum
  - 10.000 kr.: Markering i forbindelse med byparkkoncerterne – i samarbejde med Gimle
  - 165.000 kr.: Arrangement den 11. september, hvor borgerne inviteres til en event og fejring i parken, bl.a. med indslag af byens kor. Program udarbejdes i samarbejde med de 3 museer, Gimle m.fl.
  Planlægningen er sat i gang med henblik på et detaljeret program for fejringen. Der vil kunne ske justeringer af beløbene indenfor den samlede ramme på 300.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Økonomiudvalget har afsat rammebeløb på 300.000 kr. fra kontoen vedr. bymidteinitiativer.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 100

  Godkendt.