You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 1, 2014 - 17:00
Sted: KFUM's Boldklub, Snebærvej 16, Roskilde
 • Pkt. 125 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 125

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 125

  Udvalget besluttede at tilføje et punkt 134: "Orientering om budget 2015".
  Herefter godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 126 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 126

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 126

  Åbning af Kulturfestival på Musicon
  Rejsegilde hos spejderne på Bjældevej
  Flere møder vedr. budget
  Kongesporet i den kommende weekend
  Konference om bibliotekernes fremtid
  Frivillig Fredag, ros fra udvalget

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 127 Orientering om visionsplan for Byens Hus

  Pkt. 127

  Orientering om visionsplan for Byens Hus

  Sagsnr. 238265 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om forslag til visionsplan for Byens Hus

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at det gamle rådhus skal være et ”Byens Hus” for alle borgere, fuld af liv, spændende aktiviteter og et fokus på at stimulere det aktive demokrati og medborgerskab i Roskilde Kommune.
  Siden november 2013 har borgere, aktører og politikere været inddraget i udviklingen af Byens Hus. Først ved lanceringen af ”Byens Hus” til Lysfesten den 1. november 2013, hvor der kom mange ideer fra de 1500 besøgende i byrådssalen og siden ved løbende samtaler og input fra borgere og foreninger. Ved deltagelse i City LAB konference i Vejle i marts 2014 med unge, forvaltning og politikere repræsenteret og gennem to udviklingsmøder i april 2014 med 100 deltagere.
  Inddragelsen af borgere og politikere i udviklingen af Byens Hus har resulteret i mange gode ideer. Disse ideer kan ses som korte film og skriftlige input på www.roskilde.dk/byenshus.
  Sideløbende med denne inddragende proces har byrådssalen og kælderen været udlånt til forskellige arrangementer afholdt af foreninger og samarbejdspartnere. Stueetage og de resterende små mødelokaler er udlejet til RUC.
  Resultatet af det løbende udlån og de mange ideer viser et stort ønske om et ”Byens Hus” for alle borgere, der kan danne rammen om kulturelle-, forenings-, og demokratiskabende aktiviteter. Mange ideer kredser om ”Byens Hus” som kommunens ”forpost”, der er med til at præsentere Roskilde Kommunes mange muligheder. ”Byens Hus” aktiviteter og funktion skal understøtte det nye Stændertorv, Latinerhaven og resten af bymidten for at skabe liv både indendørs og udendørs. Endelig har ideer om forskellige cafetyper i ”Byens Hus” været et gennemgående tema.
  På et visionsmøde med forskellige aktører den 29. september 2014, vil forvaltningen præsentere et forslag, som inddrager Stændertorvet 1 D (bygningen med Borgerservice og turistkontor) i ”Byens Hus”. Det skal skabe mere liv i bymidten og imødekomme de mange ønsker om et levende hus med et utal af borgerrettede aktiviteter, som også kan rumme både RUC, turistfunktion, cafe og samtidig understøtte Stændertorvets aktiviteter og resten af kulturstrøget.
  Kultur- og Idrætsudvalget bliver på dette udvalgsmøde præsenteret for et forslag til en samlet vision for Byens Hus, inden dette sendes videre til politisk behandling i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 127

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 128 Orientering om status på implementering af Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Pkt. 128

  Orientering om status på implementering af Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 3. september, punkt 314, at godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling vedrørende projektet ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”. Forvaltningen har igangsat implementeringen af projektet, som forventes at være fuldt implementeret den 1. marts 2015.
  Forvaltningen giver en kort status på implementeringen af projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 128

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 129 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2014.pdf

  Pkt. 129

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  Sagsnr. 260406 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren viser de forventede nettodriftsudgifter fordelt på udvalgets fagområder.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  Økonomi

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,9 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til betaling af timer i Jyllingehallen pga. branden. Det har vist sig, at udgifterne til erstatningstimer i 2014 bliver mindre end det tilskud, som er tilbagebetalt fra Jyllingehallen. Pengene forventes at skulle bruges i 2015 i forbindelse med hele genopbygningsprojektet af Jyllingehallen / erstatningstimer i andre haller.
  - Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på breddeidrætskommuneprojektet i 2014. Pengene forventes brugt i 2015 og 2016.
  - Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Talent- og Eliteudvikling. Pengene forventes brugt i 2015 og 2016.
  - Mindreforbrug på Musisk Skole på 0,3 mio. kr. som følge af gældsafviklingsaftale.
  - Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projektet Like My Life, der omhandler Roskilde Kommunes fritidspasordning. Pengene er disponeret til anvendelse i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 129

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 130 Orientering om Brugerundersøgelse af Interbook og kommunens servicering af foreningerne

  generel_tilfredshedsundersoegelse.pdf

  Pkt. 130

  Orientering om ”Brugerundersøgelse af Interbook og kommunens servicering af foreningerne”

  Sagsnr. 249909 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af de godkendte folkeoplysende foreningernes tilfredshed med kommunens Interbook system samt foreningernes tilfredshed med kommunens servicering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har sendt en brugerundersøgelse ud til 363 antal godkendte folkeoplysende foreninger. Samlet oversigt over undersøgelsens resultater er vedlagt i bilag 1. Følgende er derfor en summarisk beskrivelse af hovedresultaterne i undersøgelsen.
  Resultat i forhold til kommunens servicering af foreningerne
  Tilfredshedsundersøgelsen viser at 65 % af foreningerne er tilfreds med kommunens information og rådgivning, medens 9 % er utilfreds og 25 % er ”hverken/eller”. Op til 72 % er tilfredse med henvendelser via telefonkontakt og e-mails, medens der kan registreres en forholdsvis lav procentsats på 37 % af tilfredse bruger i forhold til informationssøgning på kommunens hjemmeside og Interbook.
  Resultat i forhold til brugen af Interbook generelt
  Resultatet af foreningerne oplevelse af Interbook viser, at 68 % af de bookingsansvarlige i foreningerne giver udtryk for, at det nemt eller meget nemt at booke lokaler, medens 14 % svarer ”hverken/eller” og 19 % svarer, at det er svært eller meget svært. Interbook opleves tungt og trægt at arbejde i, og der efterlyses en bedre intuitiv opbygning af systemet og hurtigere responstider fra systemet, som ville afhjælpe megen spildtid i foreningernes søgning over tider og lokaler.
  Resultat i forhold til den 2-årige bookingordning
  Resultatet af foreningernes tilfredshed med den 2-årige bookingordning viser, at 56 % er tilfreds med ordningen medens 21 % udtrykker utilfredshed og 32 % svarer ”hverken/ eller”. Generelt er foreningerne positive overfor muligheden for at booke 2 sæsoner ad gangen, idet ordningen giver mindre administration for foreningerne. Foreningerne ser samtidig en fordel i at de kender deres tider tidligt, så de kan planlægge deres program i god tid.
  Flere foreninger oplever at have tekniske udfordringer i forbindelse med bookinger af tid og lokaler, hvilket imidlertid vurderes at have en mere generel karakter i forhold til tekniske problemer i Interbook systemet. I forhold til den 2-årige bookingordning peges der på bekymringer over foreningernes tendens til at overbooke tider, som tager tid fra andre foreninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 15-09-2014, pkt. 32

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Torben H. Madsen og Iben Blum.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 130

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 131 Evaluering af 2-årig bookingperiode

  henvendelse_fra_viby_if.pdf bilag_til_2-aarige_bookingeordning.pdf

  Pkt. 131

  Evaluering af 2-årig bookingordning

  Sagsnr. 249909 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af de godkendte folkeoplysende foreningernes tilfredshed med kommunens 2-årige bookingordning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en 2-årig bookingordning gøres permanent.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført en brugerundersøgelse hos de godkendte folkeoplysende foreninger med henblik på at få foreningernes erfaringer og tilfredshed med den 2-årige bookingordning. Ordningen blev indført i 2013 med henblik på at mindske den daglige administration for foreningerne og forvaltningen i forbindelse med booking af tider og lokaler.
  Brugerundersøgelsen er sendt ud til 363 antal godkendte folkeoplysende foreninger. Heraf har 25 bookingsansvarlige svaret. Samlet oversigt over undersøgelsens resultater er vedlagt i bilag 1. Følgende er derfor en summarisk beskrivelse af hovedresultaterne i undersøgelsen.
  Foreningernes tilfredshed med den 2-årige bookingordning.
  Resultatet af foreningernes tilfredshed med den 2-årige bookingordning viser, at 56 % er tilfreds med ordningen medens 21 % udtrykker utilfredshed og 32 % svarer ”hverken/ eller”. Generelt er foreningerne positive overfor muligheden for at booke 2 sæsoner ad gangen, idet:
  - Ordningen giver mindre administration for foreningerne, som ikke skal bruge tid på at booke tid og lokaler hvert år.
  - Foreningerne kender deres tider tidligt og kan planlægge deres program i god tid.
  Flere foreninger oplever at have tekniske udfordringer i forbindelse med bookinger af tid og lokaler, hvilket imidlertid vurderes at have en mere generel karakter i forhold til Interbook systemet. I forhold til den 2-årige bookingordning peges der på bekymringer over foreningernes tendens til at overbooke tider, som tager tid fra andre foreninger. Forvaltningen vil gå i dialog med foreningerne om problemet.
  I perioden 01.08.13 til 22.08.14 er der godkendt 19 nye folkeoplysende foreninger. 11 af de nye foreninger har fået lokaler medens 8 foreninger ikke har søgt lokaler. En eventuel udfordring for nye folkeoplysende foreninger i forhold til den 2-årige bookingordning vurderes derfor ikke at være et problem. Forvaltningen vil dog løbende følge udviklingen på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 15-09-2014, pkt. 33

  Anbefales.

  Fraværende: Torben H. Madsen og Iben Blum.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 131

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 132 Kulturaftalen Midt og Vest 2015 - 2018

  Pkt. 132

  Kulturaftalen Midt og Vestsjælland 2015-2018

  Sagsnr. 256266 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kulturgruppen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har afholdt dialogmøde med Kulturarvstyrelsen den 4. september 2014 og besluttede at igangsætte processen med at udarbejde en ny kulturaftale for perioden 2015 – 2018.
  Kulturgruppen ønsker at inddrage de kommunale fagudvalg i arbejdet og i første omgang i forhold til valg af indsatsområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter forslag til indsatsområder til en ny kulturaftale.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner – Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø indgik i 2011 en kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen udløber med udgangen af 2014, og processen vedrørende forhandling af ny aftale har trukket ud, da kulturgruppen har afventet Kulturstyrelsens servicetjek af aftalekonceptet.
  På dialogmøde med Kulturstyrelsen den 4. september 2014 var konklusionen, at en ny kulturaftale kan forhandles på indsatsområder og mål. Det betyder, at de projekter, der skal udmønte indsatserne kan udvikles efterfølgende. Det kom også frem, at indsatsområder gerne må gå igen fra den ene kulturaftale til den anden, hvis de har kulturregional værdi og relevans. Videreudvikling af igangværende projekter kan også indgå i en forhandling, såfremt de rummer nye vinkler mv. Ren drift støttes ikke.
  Visionen for den nuværende aftale er:
  ”Alle borgere skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kultur, der er unik for Midt- og Vestsjælland. Nutidige kunstneriske udtryk skal sammen med formidlingen af den historiske arv styrke identiteten og selvforståelsen. Kulturregionen skal være attraktiv for børn og unge og styrke deres kulturelle kompetencer”.
  Aftalen omfatter følgende indsatsområder:
  - Talentudvikling
  - Børne- og ungekultur
  - Identitet og kulturarv
  - International kunst- og kulturudveksling
  Indsatsområderne er i denne aftaleperiode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende:
  - Da Danmark blev til
  - SWOP, Dansefestival
  - Kunstrejsen
  - Bandakademiet
  - Billedkunstnerisk Grundkursus
  Ud over dette har Kulturgruppe siden 2011 igangsat og støttet projekter som:
  - Festival for ung kunst og kultur (FLUKS)
  - Forfatterskole
  - Kunstdage i Pinsen
  - Kulturlink
  - Teaterprojekt for udviklingshæmmede
  - Dansefyrtårnsprojektet ROK
  - Seminar om international kunst og kulturudveksling.
  Fælles for de projekter, der er sat i gang i denne aftaleperiode, er, at det er større projekter, der har en volumen, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Det er projekter, der har høj kvalitet og nogle af dem kræver specifikke fagligheder, der måske heller ikke kan tilvejebringes i en enkelt kommune. Tværgående samarbejder - sammenhæng og fællesskab er centrale fokuspunkter i de fleste projekter.
  Kulturgruppen beder de kommunale fagudvalg drøfte de nuværende indsatsområder, evt. forslag til nye og følgende spørgsmål:
  - Talentudvikling
  - Børne- og ungekultur
  - Identitet og kulturarv
  - International kunst- og kulturudveksling
  - Har udvalget ønsker/forslag til andre indsatsområder?
  - Skal alle indsatsområderne indgå i en ny aftale? (hvis nej, hvilke skal udgå eller erstattes af andre?)
  Udvalgenes svar vil indgå i Kulturgruppens videre arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 132

  Drøftet. Udvalget finder at de 4 indsatsområder er dækkende.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 133 Eventuelt

  Pkt. 133

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 133

  Kulturelt Samråd
  Roskildebadet
  Kick-off for breddeidrætsprojektet den 31. oktober
  Frivillig Fredag

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 134 Orientering om budget 2015

  Pkt. 134

  Orientering om budget 2015

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om budgetforlig.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om budgetforligets indhold på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-10-2014, pkt. 134

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)