You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 2, 2016 - 17:30
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 31 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 31

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 32

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 32

  Tinghuset, dialogmøde.
  Kulturkonference i Flensborg.

 • Pkt. 33 Temadrøftelse - Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Pkt. 33

  Temadrøftelse - Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Sagsnr. 278514 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om en undersøgelse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) har som vision, at Roskilde Kommune ønsker at understøtte lokale bysamfund med levende lokale miljøer, som er relevant for borgerne, ved både at tilbyde en enkel adgang til de services, som borgeren har behov for, og samtidig tilbyde muligheder for udfoldelse af aktiviteter i lokale fællesskaber.
  BRIL er en del af bibliotekspolitikkens punkter, og i forbindelse med gennemførelsen af den er der behov for et solidt videns- og læringsfundament, som kan konkretisere og virkeliggøre visionen.
  Undersøgelsen skal give ny viden om borgernes (både brugere og ikke-brugere) behov for og forventninger til lokal biblioteksservice. Undersøgelsen skal også give en vurdering af den lokale biblioteksservices aktuelle og potentielle bidrag til udviklingen af lokalområdernes sociale kapital, karakter og værdi.
  Resultatet vil være input til strategi og prioriteringer i forhold til lokal biblioteksbetjening og et idékatalog med konkrete anbefalinger og handlingsanvisninger. Tilsammen skal det understøtte en lokal biblioteksbetjening, som tilgodeser borgernes behov og fremmer tilknytningen til lokalområderne og dermed opfylder målene med BRIL.
  Afdækningen sker ud fra en antropologisk metode, der sikrer, at fokus er på reelle behov. Ud fra denne afdækning kan bibliotekets opgaver og service fastlægges indholdsmæssigt og geografisk.
  Afdækningen sker forskellige steder, bl.a. på nogle af bogbussens holdepladser, i lokale sportshaller, ved den lokale Brugs og ved andre steder, der er naturlige mødesteder lokalt.
  Ud over den direkte anvendelse af resultaterne i biblioteksplanlægningen er hensigten også at opnå metodisk viden og færdigheder, der kan anvendes i centralbibliotekssammenhæng.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet udgifterne kan afholdes dels af bibliotekets bevilling og dels af centralbiblioteksbevillingen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 33

  Drøftet.

 • Pkt. 34 Musikby-strategi / procesplan

  procesplan_for_musikbystrategi.pdf

  Pkt. 34

  Musikbystrategi / procesplan

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen handler om godkendelse af en procesplan for kommunens Musikbystrategi, hvor målet er at revitalisere Roskilde Kommune som musikby. Målet er besluttet i Kultur- og Idrætspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at procesplanen for Musikbystrategien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I december 2015 vedtog byrådet Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik. Et af målene i politikken er, at Roskilde Kommunes profil som musikby skal revitaliseres, og der skal udvikles visioner og initiativer, som adskiller Roskilde fra andre musikbyer.
  Intentionen er at udvikle en Musikbystrategi, der favner hele kommunen, og som skal være nærværende i borgernes hverdag. Strategien skal samtidig placere Roskilde Kommune, som en af de førende musikkommuner i Danmark.
  Forvaltningen fremlægger derfor procesplanen, som er udviklingsplanen frem til en ny Musikby-strategi, der skal politisk behandles ultimo 2016.

  Procesplanens faser

  1) En fase med planlægning og politisk godkendelse af processen.

  2) En Kick-Off fase, hvor der skabes en fælles begejstring og de første idéer udfoldes. Energien og musikmiljøer identificeres.
  3) En inspirationsfase, hvor politikere og udvalgte musikaktører får inspiration udefra af, hvordan andre arbejder strategisk og målrettet med musik.
  4) En opsamlings- og konceptfase, som dels omfatter yderligere involvering af udvalgte musikaktører i og uden for Roskilde Kommune, herunder en heldags strategiworkshop, hvor første udkast af strategien udarbejdes
  5) En konsoliderings-, feedback- og godkendelsesfase, som omfatter et afsluttende stormøde med musikaktører i forbindelse med Spil Dansk Ugen, feedbackmøder med samarbejdsgruppen og en politisk behandling ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 34

  Godkendt.

 • Pkt. 35 Udvikling af Roskilde Idrætspark

  Pkt. 35

  Udvikling af Roskilde Idrætspark

  Sagsnr. 277143 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget et forslag til udvikling af Roskilde Idrætspark fra FC Roskilde og ønsker at indgå i en videre afklaring af dette forslag med henblik på en senere præsentation for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. der arbejdes videre med et forslag om at udvikle og revitalisere Roskilde Idrætspark med henblik på en senere præsentation for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget
  2. der arbejdes med en finansiel model, som indebærer, at Roskilde Kommune kan overdrage kommunal jord til en investor med henblik på opførelse af kommercielle aktiviteter, mod at investoren finansierer en række forbedringer af idrætsparkens sportslige faciliteter

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget for så vidt angår punkt 1.
  Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 2.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget et forslag til udvikling af Roskilde Idrætspark fra FC Roskilde. Forslaget omfatter dels forbedringer af de sportslige faciliteter og dels opførelse af kommercielle funktioner, som skal sikre den nødvendige økonomi til projektet.
  De sportslige faciliteter omfatter blandt andet, at opvisningsbanen vendes 90 grader, og der etableres en ny tribune langs den ene langside. Herudover etableres nye kontor- og klubfaciliteter til klubberne, yderligere omklædningsfaciliteter, m.v.. De kommercielle funktioner omfatter ungdomsboliger/talentcollege, kontorer, cafe samt lokaler til fitness, fysioterapi og andre støttefunktioner.
  Roskilde Kommune har været i dialog med FC Roskilde og RB06, som begge ser positivt på projektet.
  Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med forslaget til udvikling af Roskilde Idrætspark ud fra følgende fire principper:

  1. Der kan i tilknytning til idrætsparken overdrages kommunal jord til en investor med henblik på opførelse af kommercielle aktiviteter, mod at investoren finansierer en række forbedringer idrætsparkens sportslige faciliteter.
  2. Kommunen har ejerskabet til de nye og forbedrede idrætsfaciliteter
  3. Den finansielle model indebærer, at Roskilde Kommunes eneste økonomiske forpligtigelse ligger i at bidrage med kommunal jord til projektets realisering (jvnf. 1. princip)
  4. Projektet sikres tæt sammenhæng og synergi med den igangværende udvikling af Kildegården

  Det videre arbejde med forslaget skal ske med henblik på en senere præsentation for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget. I tilfælde af en eventuel realisering af projektet, vil Roskilde Kommune udbyde projektet efter udbudsbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I forbindelse med en eventuelt senere præsentation af projektet, vil der blive fremlagt en business case, som redegør for projektets finansiering.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 35

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Indstillingens punkt 2: Anbefales.

 • Pkt. 36 Samarbejdsaftale med DGI

  samarbejdsaftale_dgi.pdf

  Pkt. 36

  Samarbejdsaftale med DGI

  Sagsnr. 278602 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat 500.000 kr. til at lave en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for 2016, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  For at skabe et tættere samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland samt at få flere events til Roskilde Kommune, blev der afsat 500.000 kr. i budget 2015 og 2016 til samarbejdsprojekter.
  Forvaltningen har efter drøftelser med DGI følgende forslag til samarbejdsprojekter i 2016:

  Foreningsudvikling – Bevæg dig for livet

  Bevæg dig for livet er en fælles vision for DGI og DIF, hvor de 2 idrætsorganisationer ønsker at styrke foreningslivet og få flere idrætsaktive.

  Lederakademi – Bevæg dig for livet

  Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer, med afsæt i deltagernes ideer til udvikling i deres egen forening.

  Street-event/Danish Street Cup

  Landsdækkende event hvor Roskilde Kommune bliver vært for afdelingen af Danish Street Cup, der kulminerer med DM for Street fodbold på Rådhuspladsen i København.

  SwimRun

  Duatlon stævne (løb/svøm) i samarbejde med lokale foreninger.

  Foreningskurser

  En kursusrække der tilbydes alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  GoRun

  Et tilbud om motion, fællesskab og sundhed. Med GoRun tilbyder Roskilde Kommune alle borgere at deltage i et gratis 5 km-løb et fast sted i byen hver søndag kl. 10. Løbet laves i samarbejde med en lokal forening.

  Streetevent – Rabalderfestival

  I samarbejde med Hal 12 laves et streetevent på Musicons Rabalderfestival 2016.
  Uddybende projektbeskrivelse er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Samarbejdsaftalen finansieres af midler afsat i budget 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 36

  Godkendt.

 • Pkt. 37 Forberedelse af forbedringsmuligheder vedr. budget 2017-2020

  baggrund_og_procespapir_vedr._arbejdet_med_budgetforbedringer_i_budget_2017-2020.pdf sammmenfatningsnotat_vedr._budgetforbedringsmuligheder_til_fagudvalgsmoederne_i_marts.pdf kiu_anlaegsblokke.pdf kiu_anlaegstekster.pdf notat_vedr._budgetforbedringsmuligheder_paa_kultur-_og_idraetsudvalgets_omraade.pdf temaanalyse_vedr._kultur_fritid_og_bibliotek.pdf

  Pkt. 37

  Forberedelse af forbedringsmuligheder vedr. budget 2017-2020

  Sagsnr. 277621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2017-2020 på Kultur- og Idrætsudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2017-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter, hvilke budgetforbedringsmuligheder der kan peges på til udmøntning af Kultur- og Idrætsudvalgets måltal på hhv. 3,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019
  2. udvalget drøfter mulige udskydelser/udeladelser i forhold til den nuværende anlægsplan for at opfylde målet om en samlet strategisk anlægsplan på 140 mio. kr., som forelægges på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2017-20 og som bl.a. baserer sig på, at omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligt opretholdes i fuldt omfang uden tilbageløb til kommunerne, og at likviditetstilskud bortfalder fra 2017, har Økonomiudvalget på mødet d. 3. februar vedtaget, at håndtering af udfordringen tager udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer for 140 mio. kr. hvert år.
  En del af budgetforbedringerne tages som tværgående initiativer på driften (20 mio. kr. i 2017 og 2018 og 45 mio. kr. i 2019). På anlæg foreslås en midlertidig reduktion i anlægsniveauet til 140 mio. kr. i 2017 og 2018, hvilket er en reduktion på 32 mio. kr. i 2017 og 41 mio. kr. i 2018 i forhold til det nuværende budget.
  Tilbage bliver en ramme pr. udvalg (jf. bilag), hvor der skal forberedes konkrete budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område. For Kultur- og Idrætsudvalget er der tale om 3,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019.

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der udarbejdet en temaanalyse og herudover et sammenfatningsnotat, der redegør for udvalgets driftsbudget som grundlag for en drøftelse af muligheder for budgetforbedringer.
  I sammenfatningsnotatet er der endvidere vedhæftet oversigt over de tilskud, der de seneste år er givet via kulturpuljen, og som driftsaftaler med kulturelle foreninger med henblik på en indledende drøftelse af disse puljers anvendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da den omhandler forberedelse af budget 2017-2020.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 37

  Birgit Pedersen (F) stillede forslag således: "SF foreslår med henvisning til protokolbemærkning på byrådsmødet 17.2. pkt. 30, at udvalget vedtager:

  1. Udvalget finder besparelsesrammen urealistisk voldsom.
  2. Udvalget finder ikke at de foreslåede besparelser kan gennemføres uden at det får meget alvorlige konsekvenser for udvalgets virkeområde. Derfor foreslår udvalget at der lægges maksimalt pres på KL for at få forhindret omprioriteringsbidraget.
  3. Udvalget noterer sig, at SF har bebudet alternative generelle budgetforbedringsforslag.
  4. Med henvisning hertil, forbeholder udvalget sig at gå imod alle de forslag på udvalgets område, der rummer serviceforringelser eller forringede medarbejdervilkår.

  Udvalget kan dog tiltræde som procesbeslutning, at forslagene går videre i processen, og at politisk stillingtagen er planlagt at skulle ske på udvalgenes budgetmøder op til sommerferien." . Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Birgit Pedersen (F), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  A's medlemmer af udvalget stillede forslag således: ”Så længe Regeringen fastholder sit omprioriteringsbidrag vurderer udvalget, atforslag til en forholdsmæssig reduktion indenfor udvalgets budget kan indgåi forberedelserne til budgetforhandlingerne for 2017-2020, således at udvalget forbeholder sig retten til at ændre eller forkaste samtlige forslag i den senere prioritering. For stemte Daniel Prehn (A), Tuncay Yilmaz (A) og Poul Lindor Nielsen (A). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Drøftet.

 • Pkt. 38 Deltagelse i frikommuneforsøg

  Pkt. 38

  Deltagelse i frikommuneforsøg

  Sagsnr. 278670 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal forsøge at melde ind på invitation til nyt frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne, herunder finder relevante kommuner til kommunenetværk, inden for et eller flere af følgende områder: beskæftigelsesområdet, voksen-handicap området og mulighederne for at bygge billige boliger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet invitation fra Social- og indenrigsminister Karen Ellemann til nyt frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaringer, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.
  Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommune arbejder videre med at undersøge mulighederne inden for følgende områder:
  - Beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet ses et stort potentiale i at arbejde med regelforenklinger på området for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse med henblik på at yde en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.
  - Voksen-handicap området. På voksen-handicap området vurderes der umiddelbart at være et potentiale i at forenkle regler for sagsbehandling og tildeling af ydelser efter bestemte paragrafer samt mere fleksibilitet omkring brugen af bosteder.
  - Etablering af billige boliger: Mange kommuner, herunder Roskilde, oplever en stærkt stigende efterspørgsel efter billige boliger. Det er dog meget svært at bygge tilstrækkeligt billigt, bl.a. pga. en række lovkrav. Der anses således potentiale i at forenkle regler i bl.a. planloven, bygningsreglementet og den almennyttige boliglov.
  Forvaltningen vil i givet fald arbejde videre med vurdering af mulighederne inden for disse områder, herunder søge at finde relevante kommuner til dannelse af kommunenetværk. Forvaltningen er vidende om, at KL vil stå for at koble kommuner sammen i kommunenetværk. Sag om endelig beslutning om evt. ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget på et eller flere af de nævnte områder vil blive forelagt byrådet den 27. april.
  Ansøgningsfristen er 1. maj 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-02-2016, pkt. 59

  Sagen sendes til høring i alle fagudvalg med henblik på at høre om der er andre forslag der foreslås medtaget i frikommuneforsøget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 38

  Drøftet.

 • Pkt. 39 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen.pdf

  Pkt. 39

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 20 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter i 2016. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der bevilges tilskud på 567.640 kr. (netto) og underskudsgaranti på 78.200 kr. (netto) fra Kulturpuljen i 2016 fordelt som foreslået af forvaltningen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar, og der søges om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, der afholdes i 2016.
  Af nye initiativer kan nævnes Club Paramount Fønix, som er en ny forening med rødder fra Paramounts start. Den nye forening markeres med en koncert på spillestedet med 3 bands.
  Derudover er der et projekt med åbne musikværksteder, hvor publikum kan opleve processen, når komponist og musikere skaber nye værker. Det foregår på Museet for Samtidskunst, og man kan derfor opleve samtidsmusik og samtidskunst på samme tid.
  Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er udarbejdet ud fra en individuel vurdering. Der er også taget hensyn til Kulturpuljens økonomiske ramme, så arrangører har mulighed for at søge om administrative bevillinger resten af året.
  I første ansøgningsrunde den 15. september 2015, blev der bevilget tilskud/under-skudsgaranti på i alt 1.016.422 kr. (netto).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der resterer 746.835 kr. i Kulturpuljen i 2016. Herudover forventes overført uforbrugte midler på 172.594 kr. fra 2015. Puljen udgør herefter 919.429 kr.
  Hvis udvalget følger forvaltningens forslag og bevilger 567.640 kr. (netto) i tilskud og 78.200 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil puljens restbeløb udgøre 273.589 kr.
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 39

  Godkendt.

 • Pkt. 40 Ansøgning fra Atlantic Challenge, ang. VM i sømandskab 2016

  atlantic_challenge_ansoegning_til_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 40

  Ansøgning fra Atlantic Challenge, ang. VM i sømandskab 2016

  Sagsnr. 278032 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Atlantic Challenge afholder den 16. - 23. juli 2016 VM i sømandskab i Roskilde. Foreningen søger om økonomisk støtte til afholdelse af arrangementet. De søger om en bevilling på 283.800 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes, med en bevilling på 283.800 kr. fra Økonomiudvalgets pulje til store events.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Atlantic Challenge Roskilde er en forening som har til formål at formidle og udbrede kendskabet til bygning, vedligeholdelse og anvendelse af traditionelt byggede både, samt kendskabet til godt sømandskab. Foreningen søger om støtte til afholdelse af VM i Roskilde.
  Ved VM deltager der ca. 430 kvinder og mænd fordelt på 15 hold. Holdene skal konkurrere i Sailing Race, Rowing Race, Ropework, Navigation etc.
  Atlantic Challenge har været afholdt siden 1986, og der vil være deltagere fra Danmark, Belgien, Canada, Finland, Frankrig, Indonesien, Irland, Italien, Rusland, Storbritannien og USA.
  Arrangementet løber af stablen den 16. - 23. juli 2016, og konkurrencerne vil primært foregå på havnen i Roskilde, mens ceremonier og en parade vil involvere flere dele af byen. Det er foreningens mål, at mesterskabet skal være for alle i byen, både borgere og turister, og de har allerede skabt forskellige gode lokale samarbejder.
  De har forud for denne ansøgning fået bevilliget 500.000 kr. fra A.P. Møller Fonden og 50.000 kr. fra Lauritz Fonden, samt et sponsorat fra ELCON på eventtelt og elarbejde.
  Forvaltningen har desuden modtaget en forespørgsel fra Erhvervsforum Roskilde om et sponsorat af forplejning til deltagerne via rådhusets personalerestaurant. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er muligt.
  Det er forvaltningens vurdering at arrangementet er attraktivt for Roskilde Kommune og passer ind i to af indsatsområderne i turismepolitikken, nemlig ”Fjord og natur” samt ”Events - nationale og internationale”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Beløbet er for stort til at kunne rummes af Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til store arrangementer, og derfor er der peget på Økonomiudvalgets pulje til store events.
  Hvis ansøgningen godkendes vil der være ca. 400.000 kr. tilbage i Økonomiudvalgets pulje til resten af 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 40

  Anbefales.

 • Pkt. 41 HVG ansøgning om tilskud til leje af lokaler og ændring af lokaleanvisnings praksis.

  bilag_1._hvgs_traeningstider.pdf

  Pkt. 41

  HVG ansøgning om tilskud til leje af lokaler og ændring af lokaleanvisnings praksis.

  Sagsnr. 98021 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Himmelev-Veddelev Gymnastikforening (HVG) har fremsendt ansøgning om tilskud til leje af eksterne faciliteter samt anmodning om ændring i praksis i forbindelse med fordeling af tider i Kildegårdshallen frem til 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. HVG´s ansøgning om tilskud til leje af lokaler i Køge springcenter ikke kan imødekommes, idet HVG anvises til at søge ledige tider i Kildegårdshallen hver lørdag i samme tidsrum, eller i tidsrummet 08:00 – 18:00, hvor der er ledig tid.
  2. HVG´s ansøgning om træningstid på Kildegården hver tirsdag kl. 18:00 – 20:00 samt hver onsdag kl. 17:00 – 19:00 frem til 2018 ikke kan imødekommes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om tilskud til leje af lokaler.
  Himmelev-Veddelev Gymnastikforening (HVG) etablerede for ca. 5 år siden et konkurrencehold som skulle deltage i TeamGym. TeamGym er en holdsport hvor der konkurreres i 3 discipliner; rytme på gulv, trampolinspring samt spring på fiberbane. Minipigerne der startede er nu blevet til juniorpiger, og der er kommet micro piger til. Alle pigerne har hjemtaget flere medaljer i mesterskaber rundt om i landet, og har nået et niveau hvor de blander sig i toppen i bedste og næstbedste rækker i Danmark.
  HVG har træning 3 gange om ugen. Alle de hold som HVG konkurrer med, har minimum træning 4 gange om ugen. Hvis HVG skal være med på samme niveau med konkurrenterne, skal HVG ud og leje haltider i andre kommuner, da der ikke er ledig tid i Kildegårdshallen eller i øvrige haller, som kan rumme HVG´s aktiviteter. HVG oplyser, at det er en forudsætning for Team-gym (konkurrencespring-/rytmegymnastik) at kunne træne i springgrav, som giver gymnasterne mulighed for at træne spring langt tidligere, og som giver større sikkerhedsmæssig faciliteter for gymnaster og instruktører ved indøvelse af spring/dobbeltroterende spring i springgrav.
  I indeværende periode har HVG betalt leje af eksterne halfaciliteter i Køge til 18.150 kr. HVG betaler pt. 550 kr. pr. time (11 x træningspas i indeværende sæson á 3 timers varighed). HVG ansøger på denne baggrund om tilskud på 18.150 kr. til leje af faciliteter i Køge.
  Forvaltningen vurderer, at HVG TeamGym anvises tid i Kildegårdshallen hver lørdag i samme tidsrum, som træningstiderne i Springcentret i Køge, eller i tidsrummet kl. 08:00 - 18:00 i 2016 og 2017, hvor der er ledigt i Kildegårdshallen. Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at ansøgning om tilskud til leje af faciliteter i Køge ikke imødekommes, jfr. Folkeoplysningslovens § 23: ”Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaltilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.
  Ansøgning om ændring i praksis vedr. lokalefordeling.
  HVG ønsker ændring af praksis i forhold til den 2-årige bookingordning, som er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 01.10.14. Ordningen har haft til formål at mindske den daglige administration for foreningerne og forvaltningen i forbindelse med booking af tider og lokaler.
  Lokalefordelingen sker i dialog mellem RIU, forvaltningen og for Kildegårdens vedkommende specifikt med de implicerede gymnastikforeninger. Fordelingen sker indenfor rammerne af Folkeoplysningslovens prioriteringsprincip, jfr. § 21 stk. 3 om kommunens lokaleanvisningspligt samt på vægtningen af tidligere sæsoners lokalefordeling med henblik på at sikre foreningerne kontinuitet i deres årlige programlægning.
  HVG finder sidstnævnte praksis problematisk i forhold til HVG´s øget aktivitet og behov for tider til micro-, mini og juniorpiger. HVG foreslår at, som udgangspunkt må forhandlinger om tider ske på et neutralt grundlag, alternativt at man fordeler efter ”ko-hale” princippet (x antal foreningsmedlemmer udmønter x antal træningstimer i Kildegårdshallen).
  HVG TeamGym træner 2 dage om ugen i Kildegårdshallen, som har en springgrav der kan understøtte træning og talentudvikling på foreningens 3 gymnastikhold; micropiger, minipiger og juniorpiger. HVG TeamGym ønsker:
  - At få tildelt træningstimer min. 3 gange om ugen på Kildegården frem til 2018 svarende til de træningstimer, som foreningen pt. har i spejlsalen på Himmelev Gymnasium og i Trekronerhallen, jfr. bilag 1.
  - At træningstimerne i Køge Springcenter erstattes med 4 timer hver lørdag i Kildegårdshallen, fordelt med 2 timers træning for Minipigerne og 2 timer for Juniorpigerne.
  - Hvis HVG får tildelt de ønskede træningstimer i Kildegårdshallen, jfr. bilag 1. så har HVG ikke behov for træningstimer om lørdagen.
  Forvaltningen vurderer, at HVG´s ansøgte timer i Kildegårdshallen hver tirsdag og onsdag, jfr. bilag 1. er tildelt Sønderlundskvarteres Idrætsforening (SIF), som tilbyder forskellige øvelser og træning i springgraven for gymnaster i alderen 8 – 14 år. Forvaltningen indstiller på denne baggrund at den nuværende lokalefordeling på Kildegården fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 22-02-2016, pkt. 5

  Anbefales.
  Fraværende : Daniel Bjørkholm, Torben H. Madsen, Iben Blum, Jan Brink-Pedersen og Sonja Olsson.
  Suppleanter: Mogens Petersen for Torben H. Madsen, Egon Christensen for Iben Blum.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 41

  Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendes, hvilket bevirker at foreningens ansøgning ikke imødekommes.

 • Pkt. 42 Prioritering af midler fra Puljen til kultur og fritidsfaciliteter forår 2016

  notat_vedr._puljen_tl_kultur-_og_fritidsfaciliteter_foraar_2016.pdf

  Pkt. 42

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende foreninger får tilsagn om midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 377.500 kr. til Råstof Roskilde til et øvelokalemodul
  2. 120.000 kr. til Peder Syv Gruppen til etablering af en bålhytte
  3. 120.000 kr. til DDS Spejderne i Gundsømagle til etablering af en bålhytte
  4. 33.200 kr. til Lokalforeningen i Jyllinge til etablering af en shelter
  5. 54.550 kr. til Herringløse Skole til nye vinduer og dør i motionsrum
  6. 42.300 kr. til INSP! v. Preus & Paludan til etablering af cafe

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar, og der er kommet 6 ansøgninger (skema i bilag).
  Vedrørende ansøgningen fra Råstof Roskilde om etablering af 4 øvelokale moduler på Musicon foreslår forvaltningen en samlet løsning, sådan at alle øvelokaler bliver samlet på Musicon i 2016. Gartnergården skal kondemneres i 2017 for at gøre plads til det nye Idræts- og bevægelsescenter, hvilket bl.a. betyder at grejbanken og 1 øvelokale skal flyttes. Endvidere skal 3 øvelokaler på Paramount lukkes på grund af støjgener. Hvis der etableres 4 øvelokalemoduler på Musicon, kan grejbanken flyttes til Paramount. Hermed skabes et samlet musikmiljø på Musicon, som vil give bedre mulighed for samarbejde mellem bands og med de øvrige aktører på området. Finansiering af de øvrige tre øvelokalemoduler kan ske inden for kommunens budget, hvoraf 2 kan finansieres af uforbrugte driftsmidler, der forventes overført fra 2015 (jf. anden sag på dagsordenen), og 1 er indregnet i Kildegårdens anlægsbudget til genhusning af brugerne på Gartnergården.
  Etablering af bålhytter med shelter i Viby og Gundsømagle vil give bedre mulighed for, at spejderne kan lave flere aktiviteter udenfor. Begge steder kan faciliteterne bruges af foreninger og borgere. De to spejdergrupper i Jyllinge har et fælles ønske om en shelter, og den bliver lavet sammen med de unge som selvbyg.
  Nye vinduer i aktivitetshuset på Herringløse skole A.m.b.a. der finansieres med støtte fra Energipuljen. Herringløse skole A.m.b.a., som selv bidrager med ca. en tredjedel, modtager et årligt driftstilskud fra kommunen til el og varme.
  Preus & Paludan, der søger om tilskud på vegne af INSP!, er en non-profit organisation, som vil etablere og drive en cafe baseret på frivillig arbejdskraft. Cafeen skal være et sted for seksuelle minoriteter og danne ramme for kunst, musik, foredrag og samliv. INSP! stiller lokalerne til rådighed, og etablering af cafeen er afstemt med bygningens ejer.
  De to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er enige i forvaltningens indstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2016 afsat 1 mio. kr. Midlerne blev frigivet på byrådets møde den 27. januar 2016, pkt. 20. Herudover overføres uprioriterede midler på 112.000 kr. fra 2015. Der søges om overførsel af midler fra 2015 til 2016 i den samlede overførselssag. Hvis udvalget bevilger midler som foreslået af forvaltningen, vil der være 364.500 kr. tilbage til næste ansøgningsrunde.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 42

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende indstillingens punkt 6.

 • Pkt. 43 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb forår 2016

  notat_til_sagsfremstilling_-_ansoegningsoversigt.pdf oekonomiskema_vedr._puljen_til_renovering_af_idraetsfaciliteter.pdf udtalelse_fra_riu.pdf ansoegninger_og_bilag_til_idraetsfacilitetspuljen_foraar_2016.pdf

  Pkt. 43

  Prioritering af midler fra idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb forår 2016

  Sagsnr. 276677 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2016, samt indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for i alt 1.899.095 kr. til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.899.095 kr. ved delvis frigivelse det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til pulje til renovering af idrætsområdet fordelt således:
  1. 188.000 kr. til Idrætsforeningen Hercules 10-473, til renovering af ventilationssystem.
  2. 63.000 kr. til Viby Idrætsforening, til renovering af beachbanen.
  3. 9.600 kr. til G77 Petanque, til udvidelse af redskabsrum.
  4. 325.256 kr. til Roskilde Tennisklub, til etablering af nyt spilleunderlag i RTK-hallen i Darup.
  5. 52.800 kr. til Svogerslev Boldklub, til indkøb og opsætning af ny måltavle.
  6. 57.063 kr. til Roskilde BMX Klub, til etablering af nyt tidstagningssystem.
  7. 400.000 kr. til Idrætsforeningen G77, til renovering af lokaler til motionscenter.
  8. 83.000 kr. til Roskilde Mountainbike Klub, til renovering og omlægning af mountainbikespor i Himmelev og Boserup Skov.
  9. 29.876 kr. til Vindinge IF, til udskiftning af varmesystem.
  10. 400.000 kr. til Roskilde Roklub, til udbygning af eksisterende motionsrum.
  11. 290.500 kr. til Roskilde eSport, til eSport klubhus på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2016 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. til Idrætsfacilitetspuljen, og der er endnu ikke disponeret nogen af disse midler.
  Forvaltningen har modtaget i alt 20 ansøgninger på samlet 6,5 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. (RIUs kommentar i bilag).
  Forvaltningen indstiller, at der kun frigives midler til de prioriterede indstillinger, den øvrige pulje vil kunne søges med frist august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er afsat penge til de foreslåede bevillinger i budget 2016 vedr. Idrætsfacilitetspuljen 2016.
  Samlet søges der anlægsbevilling og frigivelse for 1.899.095 kr. i denne omgang.
  Et detaljeret økonomiskema ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 43

  Anbefales.

 • Pkt. 44 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  milens_kunststrategi_-_status_og_historik.pdf

  Pkt. 44

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2016 til Milens kunststrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til næste kunstværk i Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 er afsat 300.000 kr. til realisering af næste kunstværk i Milen. Udgifterne til realiseringen af værket er anslået til 1,2 mio. kr., derfor skal budgetbevillingen suppleres med eksterne midler. Forvaltningen er derfor i gang med en fundraisingproces i samarbejde med Kunstkomitéen.
  Milens kommende kunstværk forventes påbegyndt efteråret 2016, hvis finansieringen er på plads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Såfremt der opnås ekstern medfinansiering, fremlægges sag med indtægts- og udgiftsbevilling på et senere møde.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 25

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat på mødet i februar 2016. Der er vedhæftet et notat om status på Milens kunststrategi.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 44

  Anbefales.
  V og O kan ikke anbefale indstillingen.

 • Pkt. 45 Anlægsbevilling - Etablering af Koblingen ved Hal 12 på Musicon

  Pkt. 45

  Anlægsbevilling - etablering af Koblingen ved Hal 12 på Musicon

  Sagsnr. 278584 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og finansiering af bygning ved Hal 12 kaldet Koblingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 290.500 kr. vedr. Koblingen ved frigivelse af rådighedsbeløb og at beløbet finansieres af driftsmidler

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Hal 12 søger om et tilskud på 350.000 kr. til etablering af Koblingen. Det er en bygning på 85 m2, der skal rumme cafe, toiletter og forsamlings rum. Koblingen skal være en indgangsportal til Hal 12 og et levende mødested for skatere, forældre og alle andre der kommer på Musicon.
  Hal 12 har arbejdet på dette projekt i en længere periode og har indhentet tilsagn fra fonde på ca. halvdelen af byggesummen på 1.200.000 kr. Den ene fond, som vil bidrage med en væsentlig andel, har forlænget fristen for realisering af hele byggesummen til den 1. april 2016. Hvis projektet skal gennemføres, er det derfor afgørende, at der er tilsagn om de resterende midler forinden. Hal 12 har fået rådgivning fra Musiconsekretariatet og et firma på området. Der bliver indgået en 10-årig aftale med Musiconsekretariatet om grunden.
  Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede i mødet den 6. maj 2015 et tilskud på 200.000 kr. (brutto) til projektet finansieret af Puljen til kultur- og idrætsfaciliteter.
  Hal 12 har endvidere sendt en ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen på 350.000 kr., som indgår i pkt. 39 på dette møde. Denne ansøgning indgår ikke i forvaltningens indstilling om forslag til projekter, der bør støttes. Begrundelsen herfor er bl.a., at projektet allerede har fået støtte fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter.
  Forvaltningen mener imidlertid, at projekt Koblingen er et godt initiativ, som kan bidrage til yderligere udvikling af Musicon og ikke mindst i forhold til den unge målgruppe. Desuden vil det være ærgerligt, hvis de eksterne midler går tabt, og projektet derfor ikke kan realiseres.
  Projektet udføres af Hal 12 og skal realiseres i 2016.
  Projektets byggesum er ifølge det fremsendte budget på 1.199.940 kr. og kan realiseres som følger: Fonde 614.210 kr., Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter 200.000 kr. egenfinansiering 35.730 kr. samt denne anlægsbevilling på 290.500 kr. (350.000 med moms)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Beløbet finansieres af driftsmidler fra Salpuljen på 200.000 kr. og 90.500 kr. fra puljen til indvendig vedligehold af klubhuse/-lokaler i 2016.
  Tilskuddet fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2015 er ikke udbetalt, da det afventer tilsagn om fuld finansiering af projektet. Beløbet overføres til 2016 i den samlede overførselssag for anlæg i marts.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Senest vedtaget rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -291
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -291

  Finansiering:

  Budgetomplacering af drift til anlæg 291
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 45

  Anbefales.

 • Pkt. 46 Anlægsbevilling - Etablering af øvelokalemoduler på Musicon

  etablering_af_oevemoduler_paa_musicon.pdf

  Pkt. 46

  Anlægsbevilling - Etablering af øvelokalemoduler på Musicon

  Sagsnr. 267236 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler anlægsbevilling til etablering af øvelokalemoduler på Musicon og finansieringen heraf.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb 1.510.000 kr. til øvelokalemoduler på Musicon og gives en anlægsbevilling på 1.510.000 kr. ved frigivelse af rådighedsbeløbet til øvelokalemoduler på Musicon. Beløbes finansieres af drifts- og anlægsmidler jf. økonomiskema nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal lukkes tre øvelokaler på Paramount pga. støjgener, og samtidigt skal Gartnergården nedrives i 2017 på Kildegårdsområdet for at gøre plads til nyt idræts- og bevægelsescenter, hvilket bl.a. betyder at et øvelokale skal flyttes. Hvis der etableres 4 øvelokalemoduler på Musicon i stedet, vil det skabe mulighed for et samlet musikmiljø på Musicon, som vil give bedre mulighed for samarbejde mellem bands og med øvrige aktører på området. Det ene øvelokalemodul påtænkes finansieret via midler fra anlægspuljen til kultur- og fritidsfaciliteter (jf. anden sag på dagsordenen), mens et andet allerede er indregnet i Kildegårdens anlægsbudget ”jf. nedrivningen af Gartnergården”. De sidste to ønskes finansieret via overførsel af uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje fra budget 2015 ”øvecontainere”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  755.000 kr. finansieres af uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje fra budget 2015 ”øvecontainere”, derudover 377.500 kr. fra anlægspuljen til Kultur- og fritidsfaciliteter 2016 og 377.500 kr. fra Kildegårdens anlægsbudget.
  Finansieringen af rådighedsbeløbet er under forudsætning af, at de uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje (fkt. 3.64, puljer) fra budget 2015 ”øvecontainere”, samt anlægsbudgettet vedrørende Kildegården overføres som forventet i forbindelse med den samlede rammeoverførelsessag fra 2015 til 2016 på Økonomiudvalget i midten af marts måned.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016, se bilag

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 46

  Anbefales.

 • Pkt. 47 Indtægts- og udgiftsbevilling til Danskernes Digitale Indhold

  Pkt. 47

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Danskernes Digitale Indhold

  Sagsnr. 278949 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Danskernes Digitale Indhold. Projektet støttes af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 184.210 kr. i 2016 og 242.680 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i de to år til projektet Danskernes Digitale Indhold under Roskilde Bibliotekerne

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et forpligtende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kulturministeriet. Samarbejdetskal udover at skabe fælles digital infrastruktur også styrke bibliotekernes mulighed for at håndtere og formidle borgerproduceret, dansksproget, digitalt indhold fra internettet.
  Projektet Danskernes Digitale Indhold (DDI) har fået tilskud fra DDB til at konceptudvikle og levere et vurderingsgrundlag til en app, der præsenterer, overskueliggør og stimulerer produktion af dansksproget internetindhold for at ligestille medier. Tilskuddet gives til projektet, fordi vurderingen er, at resultatet rummer et stort potentiale for brugerværdi, og projektet har et nationalt sigte. Der er tale om en projektmodning som undersøger:
  - Kuratering af digitalt indhold og kilder samt afgrænsning af emner
  - Datalogistik (server-struktur, crawlere, der høster indhold)
  - Brugerbehov ift. muligt brugerinterface
  - Driftsmuligheder og ressourcekrav
  - DDB integration i app’en, ex. Biblioteksproduceret Indhold (BPI) og Litteratursiden
  - Markedsføring af app’en, og formidling af historien om at tilgængeliggøre dansk netkultur. Effekten af at folk får mere viden, som de ikke vidste fandtes og derved bliver klogere
  - Kortlægning af potentielle samarbejdspartnere
  Projektet er et samarbejde under ledelse af Roskilde Bibliotekerne med blandt andre, Københavns Biblioteker, Vejle Biblioteker, Ballerup Bibliotek, Greve Bibliotek, Køge Bibliotekerne og Slagelse Bibliotekerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 47

  Anbefales

 • Pkt. 48 Anlægsregnskab - Vibyhallen, tag

  Pkt. 48

  Anlægsregnskab - Vibyhallen, tag

  Sagsnr. 278352 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Vibyhallen, tag.
  Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 82.714 kr. i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 18. dec. 2013 en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til et nyt tag på Vibyhallen. Der har været et samlet forbrug på 4.917.506 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 82.494 kr.

  Økonomi

  I 2015 har der været afsat et rådighedsbeløb på 1.351.000 kr. hvoraf der har været et forbrug på 1.268.286 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 82.714 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 48

  Anbefales.

 • Pkt. 49 Anlægsregnskab - Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde

  Pkt. 49

  Anlægsregnskab - Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde

  Sagsnr. 277835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges et anlægsregnskab vedrørende Biblioteks- og Borgerservicesamarbejdet. Regnskabet udviser et forbrug svarende til bevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 3.sept. 2014 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde. Der har været et samlet forbrug på 3.000.000 kr. svarende til anlægsbevillingen.

  Økonomi

  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 49

  Anbefales.

 • Pkt. 50 Orientering om nyt Idræts-og bevægelsescenter på Kildegården

  Pkt. 50

  Orientering om nyt Idræts- og bevægelsescenter på Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at Roskilde Kommunes kommende spring- og bordtenniscenter skal placeres på Kildegården, og efterfølgende besluttede byrådet den 17. juni 2015, punkt 177, principper for en helhedsplan for Kildegården. Endelig besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården.
  I forlængelse af disse beslutninger er forvaltningen i gang med at afklare behov og ønsker til det nye idræts- og bevægelsescenter på Kildegården i samarbejde med aktørerne. På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 2. december 2015 fik udvalget en foreløbig status på afklaringen af de primære aktørers behov og ønsker for det kommende Idræts- og bevægelsescenter.
  Forvaltningen orienterer om status på arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 50

  -

 • Pkt. 51 Orientering om kommende større sager - marts 2016

  Pkt. 51

  Orientering om kommende større sager - marts 2016

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Partnerskabsaftaler med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub (april)
  - Kildegården, disponering af bevægelseshus, kunstens hus og udearealer, samt salg af byggeretter (april)
  - Godkendelse af regnskab og årsrapport Åben Dans (april/maj)
  - Godkendelse af regnskab og årsrapport Gimle (april/maj)
  - Godkendelse af regnskab og årsrapport ROMU (april/maj)
  - Godkendelse af regnskab og årsrapport Vikingeskibsmuseet (april/maj)
  - Godkendelse af regnskab og årsrapport Museet for Samtidskunst (april/maj)
  - Forberedelse af budget 2017 (april – juni)
  - Elite- og Talentrådets årsberetning (maj)
  - Foranalyse vedr. udvikling af musiske skolers tilbud mv. (maj)
  - Kapacitetsvurdering af Ramsøhallen (juni)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Etablering af sportscollege
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter
  - Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med OMU Kultur og Idræt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 51

  -

 • Pkt. 52 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 52

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 52

  Roskilde Dampradio
  Banerne på Spraglehøj

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 53

  Idrætsfacilitetspuljen.
  Borgerservice.