You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 2, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 39 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 39

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 39

  Sag nr. 42 tages af dagsordenen.
  Herefter godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 40 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 40

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 40

  Intet at referere.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 41 Godkendelse af konkurrenceprogram til ny svømmehal

  opsamling_paa_dialogmoede_den_4.02.2014.pdf konkurrenceprogram_-_ny_svoemmehal.pdf

  Pkt. 41

  Godkendelse af konkurrenceprogram til ny svømmehal

  Sagsnr. 219143 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelsen af ny svømmehal ved Roskildebadet forelægges konkurrenceprogram til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at konkurrenceprogrammet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelsen af ny svømmehal ved Roskildebadet, er det næste skridt at udskrive en arkitektkonkurrence.

  Konkurrenceprogrammet er inspireret af en række møder i det nedsatte Dialogforum med kerneaktørerne på området, herunder svømmeklubberne og flere sociale aktører og sundhedsaktører, som alle har bidraget med interessante perspektiver og konkrete forslag. Oprettelsen og inddragelsen af Dialogforum har sin baggrund i et ønske om, at skabe en ny svømmehal for både den organiserede og selvorganiserede bruger.

  Dialogforum er blevet inddraget tre gange i 2013 og én gang i 2014 i forbindelse med udviklingen af konkurrenceprogrammet. Konkret har det affødt en række input, som er kommet med i konkurrenceprogrammet. Der var særligt tre temaer, der gik igen på Dialogforums møder:
  - Fokus på fleksible funktioner
  - Multifunktionelt svømmebassin og legeområde
  - Fokus på plads til alle målgrupper
  De tre temaer er tænkt ind i konkurrenceprogrammet og viser et billede af, hvilken forventning vores brugere har, når de tager i svømmehallen, og hvordan idrætten er i forandring.

  Alle input fra Dialogforums møder er vedlagt i bilag.

  De konkurrerende skal fremlægge et projekt, der indeholder 25 m. bassin, wellness og legeområder. Projektet skal samtidig give mulighed for at forlænge 25 m. bassinet til et 50 m. bassin, uden at den konceptuelle ide i forslaget påvirkes. Der skal foreligge prisoverslag på begge varianter.

  Kultur- og Idrætsudvalget vil blive informeret om valget af fagdommere efter den igangværende prækvalifikation.

  Tidsplan – politisk inddragelse ift. fase 1
  - 2. april 2014: Godkendelse af konkurrenceprogram
  - 16. juni 2014: Juryens 1. møde – præsentation af de indkomne projektforslag
  - 20. juni 2014: Juryens 2. møde – udpegning af vinderprojekt
  - 25. juni 2014: Evt. ekstraordinært møde i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Der arbejdes fortsat med den grafiske præsentation af programmet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler til projektering og anlæg i budget 2013-17.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 41

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende forvaltningens indstilling og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 42 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup

  referat_af_moede_i_daastrup_den_14._februar_2014.pdf

  Pkt. 42

  Flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup

  Sagsnr. 254294 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv har til huse i ejendommen Byvejen 16 og 18 i Daastrup. Ejendommen er forfalden, og lejligheden i bygningen står tom. Denne sag lægger op til en flytning af det lokalhistoriske arkiv til en midlertidig placering på Søndergade 15 i Viby med henblik på permanent placering i forbindelse med udviklingen af Pharmacosmos-grunden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv flyttes til Søndergade 15 hurtigst mulig
  2. arkivets permanente placering indgår i planerne for udviklingen af Pharmacosmos-grunden
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. vedr. udgifter til istandsættelse af og flytning til Søndergade 15. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  4. der afsættes beløb til afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  5. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg, som udlægger Byvejen 16-18 til boligformål, med henblik på et efterfølgende salg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup har til huse i kommunens ejendom Byvejen 16 og 18 i Daastrup, 4130 Viby Sj. Arkivet ligger i nr. 16 og råder over et areal på 120m2. I ejendommen, i den del der er nr. 18, er der en lejlighed på 143 m2, der er fraflyttet. Bygningerne er fra hhv. 1900 og 1852 og er oprindeligt opført til kirke- og skolebrug. Ingen af bygningerne har status som fredede eller bevaringsværdige.

  Arkivet indeholder arkivalier, f.eks. fotografier, tegninger, kort og samlinger fra private, foreninger og erhverv fra områderne Dåstrup, Snoldelev, Syv og Ørsted sogne + stationsbyerne Gadstrup og Viby. Ramsø Lokalhistorisk Forening (ca. 400 medlemmer) anvender lokalerne til møder og lign. Derudover kommer der årligt ca. 250 besøgende.

  Ejendommen er forfalden og bør renoveres i nær fremtid for at undgå skader på klimaskærmen. Det er forvaltningens vurdering, at lejligheden ikke kan genudlejes uden en renoveringsindsats. Udgiften til dette skønnes til ca. 2 mio. kr. og herudover 3 mio. kr. til nødvendige renoveringer på den samlede klimaskærm og af kloakforhold. Den årlige lejeindtægt for lejligheden har indtil 2011 været på ca. 40.000 kr. årligt. Lejligheden ligger i øvrigt i tæt sammenhæng med arkivet, så den er vanskelig at udleje til en lejer, som ikke har en tilknytning til arkivet. Lejligheden har stået tom siden oktober 2011.

  Forvaltningen har modtaget forespørgsler fra Ramsø Lokalhistoriske Forening, om Lokalhistorisk Arkiv kan få lov at disponere over hele ejendommen, endvidere har en borger klaget over ejendommens fremtræden.

  Såfremt lejligheden skal nedlægges, vil det kræve godkendelse i Plan- og Teknikudvalget. Der er ikke planmæssige forhindringer for, at hele ejendommen kan benyttes til arkivformål. Hvis hele ejendommen skal benyttes til boligformål kræver det et kommuneplantillæg.

  Hvis lejligheden nedlægges og overgår til Lokalhistorisk Arkiv, vil det kræve renoveringer i størrelsesordenen samlet 3 mio. kr. og en mindre driftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne til drift og vedligeholdelse af det øgede bygningsareal. Det er vurderingen, at renoveringen kan udskydes maksimalt 3 år.

  Forvaltningen finder, at en anden placering af Lokalhistorisk Arkiv af flere årsager kan være at foretrække. Dels vil en placering i sammenhæng med Pharmacosmosgrunden kunne være med til at styrke miljøet og livet her. Arkivet vil kunne indgå som en naturlig del af den udvikling, der er i gang i Viby, hvor bymidten i fremtiden danner et stærkt og levende midtpunkt med mulighed for mange synergieffekter til gavn for borgerne. Aktuelt arbejdes der med midlertidig disponering af Søndergade 15, der har et areal på 165 m2 + 52 m2 skur. En midlertidig placering af Lokalhistorisk Arkiv her, sammen med andre funktioner, vil kunne frigøre Byvejen 16 – 18 til salg hurtigt.

  En klargøring af Søndergade 15 til samme niveau som Søndergade 13, der er midlertidigt kulturhus, kræver en bevilling på ca. 0,5 mio. kr. i 2014 og en mindre årlig driftsbevilling til drift og vedligehold af bygningen. Herudover vil der være flytteomkostninger på 150.000 kr. På Roskilde Bibliotekernes budget er afsat 14.000 kr. til drift og indvendigt vedligehold af arkivet. Disse midler vil følge med arkivet.

  Roskilde Bibliotekerne har afholdt møde med Ramsøegnens Lokalhistoriske Forening om arkivets fremtidige placering. Foreningen foretrækker at blive i de nuværende lokaler og ønsker, at der udarbejdes et projekt og søges om støtte hos Realdania Fonden til et bevaringsprojekt for hele landsbyområdet. Foreningen modsætter sig dog ikke en flytning til andre lokaler. Ifølge Realdania’s hjemmeside vil der i forbindelse med støtte til offentlige byggearbejder normalt udelukkende kunne blive tale om en medfinansiering fra fonden.

  Det kan oplyses, at forvaltningen har undersøgt muligheden for placering af arkivet på biblioteket i Viby, men finder det ikke muligt at frigøre den nødvendige plads.

  Hvis forvaltningens indstilling følges, vil der på et senere tidspunkt blive forelagt en sag om salget af Byvejen 16 og 18. Det forventes at ejendommen kan sælges for ca. én mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 650.000 kr. i 2014, og 100.000 kr. fra 2015 og frem.
  Der vil komme en indtægt i forbindelse med salget af Byvejen 16-18.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -650
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -650
  Afledt drift:
  Udgifter 0 -100 -100 -100
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -650 -100 -100 -100

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 42

  Udsættes.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 43 Aktiviteter i Roskilde Bymidte 2014

  Pkt. 43

  Aktiviteter i Roskilde Bymidte 2014

  Sagsnr. Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen redegøres for, hvordan afsatte midler til aktiviteter i Roskilde Bymidte i 2014 foreslås anvendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det i Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2014 afsatte beløb på 500.000 kr. til byudviklingsaktiviteter disponeres med 350.000 kr. til Go Orange, 70.000 kr. til Danmarks Smukkeste byggeplads og 80.000 kr. til Lysfest på Kulturstrøget
  2. det i budget 2014 aftalte driftsbeløb på Økonomiudvalgets område på 450.000 kr. til bymidteinitiativer disponeres med 80.000 kr. til markedsføring af store udendørs begivenheder, 80.000 kr. til juleboder og 290.000 kr. til byudviklingsaktiviteter i mindre bysamfund
  3. 160.000 kr. af de i budgettet afsatte midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2014 til mobilscene i stedet reserveres til udvikling af ny julebelysning i Roskilde Bymidte
  4. der gives en indtægtsbevilling på Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2014 kr. 160.000 vedr. Roskilde Handel og Stjernebutikkers medfinansiering af mobilscene
  5. forvaltningen bemyndiges til at disponere midlerne konkret efter de ovennævnte formål.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 3
  Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 2
  Byrådet for så vidt angår indstillingens punkt 4 og 5

  Sagsfremstilling

  I budgettet for 2014 er der afsat midler til aktiviteter i Roskilde Bymidte således:
  - 400.000 kr. til ny mobilscene (KIU, fra Udviklingspuljen)
  - 450.000 kr. til bymidteinitiativer (ØU, årligt tilbagevendende beløb)
  - 500.000 kr. til byudviklingsaktiviteter, herunder Orange Route (KIU, fra Udviklingspuljen)
  Herudover har Roskilde Handel og Stjernebutikker afsat beløb på 160.000 kr. til medfinansiering af mobilscene. Endelig overføres 150.000 kr. fra 2013 (TMU, driftsmidler, nedsat leje ved udeservering mv.).
  Samlet er der således i 2014 1,66 mio. kr. til rådighed for aktiviteter i bymidten.
  Der er allerede afgivet bestilling på ny mobilscene indenfor det afsatte beløb på 400.000 kr. Eftersom Roskilde Handel og Stjernebutikker medvirker i finansieringen, frigøres der 160.000 kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets budget til yderligere aktiviteter i bymidten, som foreslås afsat til udvikling af julebelysning.
  De overførte midler på 150.000 kr. fra det gamle Teknik- og Miljøudvalgs budget er i forståelse med handelen disponeret til indkøb af julehytter.
  Bl.a. på baggrund af møde med Roskilde Handel og Stjernebutikker foreslår forvaltningen de ikke disponerede beløb anvendt således:
  - 350.000 kr. til Go Orange. Go Orange arrangeres af VisitRoskilde og Roskilde Handel i samarbejde med Roskilde Kommune (finansieret af KIU’s budget; byudviklingsaktiviteter)
  - 80.000 kr. til markedsføring af store udendørs begivenheder i kommunen (i busstoppesteder og AD shells) (finansieret af ØU’s budget, bymidteinitiativer)
  - 70.000 kr. til Danmarks Smukkeste Byggeplads med fokus på oplevelser ifm. byggepladshegnet (finansieret KIU’s budget; byudviklingsaktiviteter)
  - 80.000 kr. til Lysfest på Kulturstrøget i efteråret 2014 (finansieret af KIU’s budget; byudviklingsaktiviteter)
  - 160.000 kr. til julebelysning i bymidten (finansieret af restmidler på KIU’s budget, mobilscene)
  - 80.000 kr. til juleboder (finansieret af ØU’s budget, bymidteinitiativer)
  - 290.000 kr. til byudviklingsaktiviteter i mindre bysamfund (finansieret af ØU’s budget, bymidteinitiativer)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Midlerne er afsat i budget 2014 jf. ovenfor.
  Herunder ses den samlede økonomi:

  Projekt / 1.000 kr.

  Ialt ØU
  Bymidte
  KIU
  Byudvik-ling
  KIU
  Mobil-scene
  Roskilde Handel Overført fra 2013
  PTU
  Go Orange 350 350
  Markedsføring af
  udendørs begivenheder
  80 80
  DK’s smukkeste byggeplads 70 70
  Lysfest på Kulturstrøg 80 80
  Mobilscene 400 240 160
  Julebelysning
  (udvikling eller medfinansiering)
  160 160
  Juleboder 230 80 150
  Byudviklingsaktiviteter i mindre bysamfund 290 290
  Ialt 1.660 450 500 400 160 150

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 43

  Ad 1 og 3: Godkendt
  Ad 2, 4 og 5: Anbefales

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 44 Håndtering af fritagelse af borgere fra Digital Post

  Pkt. 44

  Håndtering af fritagelse af borgere fra Digital Post

  Sagsnr. 248155 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan fritagelsesreglerne vedrørende Digital Post i praksis håndteres for de borgere, der ikke har mulighed for selv at møde op i Borgerservice.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de administrative fritagelsesregler i praksis administreres således for de borgere, der ikke har mulighed for selv at møde op i Borgerservice:

  1. At hjemmeplejen, plejehjem, bosteder og lignende, kan sørge for administrativ fritagelse for borgere, så de ikke behøver at møde op i Borgerservice.
  2. At Borgerservice efter ansøgning om administrativ fritagelse sender fritagelseskvitteringen til borgeren per brev.
  3. At administrativ fritagelse i udgangspunktet er uden tidsbegrænsning, hvis ikke andet er oplyst til Borgerservice.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2014, punkt 27, at forvaltningen til aprilmødet skal fremlægge beslutningsforslag til, hvordan Roskilde Kommune i praksis håndterer fritagelsesreglerne, og hvad der skal ske i forhold til borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt.
  Det kan endvidere oplyses, at Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. marts 2014 i sag om Digital Post i forhold til ældre borgere, punkt 27, besluttede, at det er vigtigt, at alle borgere, der modtager ydelser fra hjemmeplejen, herunder på plejecentre, får hjælp til at blive fritaget fra Digital Post med fokus på, at det skal gøres så nemt som muligt for de borgere, der opfylder kriterierne, at blive fritaget.

  Information til borgerne

  Forvaltningen kan oplyse, at der fra april vil være en landsdækkende presseindsats for it-svage grupper. Fra august vil der være en landdækkende oplysningskampagne og i august-september udsendes underretningsbreve til alle borgere, som ikke er tilmeldt Digital Post.
  Derudover går Borgerservice i Roskilde Kommune i samarbejde med relevante foreninger om information om fritagelse til borgere i Roskilde, blandt andet i forhold til borgere som ikke kan dansk.
  Forvaltningen har udarbejdet og udsendt materiale om Digital Post og fritagelse, som medarbejdere i fx hjemmeplejen kan anvende i dialogen med borgerne, med henblik på at få hjælp til en fritagelse fra Digital Post, hvis de ønsker det.

  Digital Post og fritagelsesregler

  Folketinget vedtog juni 2012 lov om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Dette træder i kraft 1. november 2014, hvor alle borgere over 15 år, som har en fast bopæl, automatisk får en Digital Postkasse på borger.dk.
  Borgere som ikke kan anvende Digital Post, kan fritages. Digitaliseringsstyrelsen forventer at op til 20 % af borgerne skal fritages. Borgere eller en fuldmagtshaver (fx en pårørende) kan søge fritagelse i Borgerservice, hvis de på tro og love skriver under på, at de er omfattet af en af følgende fritagelsesgrunde:
  - Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer borgeren i at anvende post digitalt
  - Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i borgerens eget hjem
  - Er registreret som udrejst af Danmark
  - Er hjemløs
  - Har sproglige vanskeligheder
  - Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID
  Bekendtgørelsen foreskriver, at borgere som søger fritagelse, skal møde personligt op i Borgerservice og udfylde fritagelsesblanketten, eller at en fuldmagtshaver møder personligt op i Borgerservice med udfyldt fritagelsesblanket.
  Hvis en borger som er tilmeldt Digital Post, bliver syg, dement eller på anden vis bliver ude af stand til at læse sin Digitale Post, kan borgere til enhver tid, også efter 1. november, fritages fra Digital Post. Dette kan ske, enten ved at borgeren selv eller en pårørende med fuldmagt går i Borgerservice eller via administrativ fritagelse, som beskrives nedenfor.

  Administrativ fritagelse – praktisk håndtering

  Bekendtgørelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at fritage borgere administrativt på grundlag af kendskab til de pågældendes borgeres forhold.
  Forvaltningen foreslår nedenstående praksis for håndtering af fritagelsesreglerne for den målgruppe af borgere, der ikke kan møde personligt op i borgerservice:

  1. At hjemmeplejen, plejehjem, bosteder og lignende, kan sørge for administrativ fritagelse for borgere, så de ikke behøver at møde op i Borgerservice.
  2. At Borgerservice efter ansøgning om administrativ fritagelse sender fritagelseskvitteringen til borgeren per brev.
  3. At administrativ fritagelse i udgangspunktet er uden tidsbegrænsning, hvis ikke andet er oplyst til Borgerservice.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 44

  Godkendt.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 45 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Hvis Landet Kunne Tale

  Pkt. 45

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Hvis Landet Kunne Tale

  Sagsnr. 247410 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvis Landet Kunne Tale er et musik- og billedkunstprojekt, som løber af stablen i 20 børnehaver i Roskilde Kommune fra marts til november i 2014.
  Projektet har en budgetramme på 414.000 kr. hvoraf 402.000 allerede er bevilget fra Roskilde Kommune og eksterne puljer og fonde. De resterende 12.000 kr. søges pt hos eksterne fonde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på i alt 414.000 kr. til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet er et led i kommunens satsning på at inddrage samfundets yngste og tage dem alvorligt i den proces, det er at uddanne fremtidens publikum og udøvende musikere.
  De 4-6 årige bliver direkte involveret i de skabende processer, hvor de sammen med en komponist ’lokker musik op af jorden’, som senere, sammen med tre professionelle musikere bliver til interaktive musikværker, hvor børnene medvirker med sang, stemmer og bevægelse. En billedkunstner sætter sideløbende børnene i gang med at lave billedcollager af lokalområdet før og nu. Når projektet er slut, har hvert område fået sit eget musikværk, og hver institution sin helt egen sang og tilhørende billedværk.
  Hvis Landet Kunne Tale gør børnene medskabende og udøvende og bringer børn og pædagoger i nærkontakt med en komponist, professionelle musikere og deres instrumenter samt en billedkunstner. Erfaringsmæssigt er det oplevelser som disse, der 1) giver børn interesse for selv at komme til at spille et instrument og 2) giver familier mod på at melde deres børn til undervisning i musik og billedkunst.
  Dermed styrker projektet yngste led i den musikalske fødekæde. Førskolebørn har både iboende musikalitet og visuel sans i behold, men målgruppen prioriteres som oftest ikke, skønt tidlig indsats har markant positiv effekt på resten af fødekæden.
  Projektet tilskynder de deltagende institutioner til at benytte eksisterende muligheder for at få opfølgende projekter med kunstnerbesøg ud i børnehaven og sender motiverede børn videre til folkeskoler, Kulturskolen og Musisk Skole. Børn og voksne får kontakt til undervisere fra Musisk Skole samt til lokalmuseerne og lokalområdet.
  Projektet gennemføres i 4 moduler á 6 uger. I hvert modul deltager 5 børnehaver/-huse fra samme geografiske område:
  - uge 10-15 (3.3.-11.4.) 5 inst. i ØST
  - uge 19-24 (5.5.-13.6) 5 inst. i VEST
  - uge 35-40 (25.8.-3.10.) 5 inst. i NORD
  - uge 43-48 (20.10.-28.11.) 5 inst. i NORDØST
  Alle 8 områder i kommunen har fået tilbuddet og deltager efter først-til-mølle princippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Da projektet er delvist eksternt finansieret, er der behov for både en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 414.000 kr.
  Udgifter og indtægter i projektperioden fremgår af tabellen nedenfor:

  Budget for projekt Hvis Landet Kunne Tale
  Udgifter 414.000
  Komponist 205.000
  Musikere 98.400
  Billedkunstner 27.600
  Videodokumentarist (kun på 2. modul) 20.000
  Lokaleleje til områdekoncerter 12.000
  Transport 21.000
  Materialer 30.000
  Indtægter 414.000
  Roskilde Kommune:
  Velfærd / Dagtilbud (udviklingsmidler) 100.000
  K&I / Kulturbuspuljen (udviklingsmidler) 65.000
  K&I / Kulturpuljen 32.000
  K&I / Salpuljen 12.000
  209.000
  Egenfinansiering Børnehaver 30.000
  Kulturstyrelsen (Huskunstnerordningen) 125.000
  DMF (Hovedbestyrelsen) 30.000
  DMF (Roskilde) 8.000
  Forventet yderligere støtte fra eksterne parter 12.000
  Balance 0

  De sidste 12.000 kr. søges lige nu hos Det Obelske Familiefond og Nordea Fonden, hvorfra svar afventes. Hvis der mod forventning ikke modtages støtte herfra, søges andre eksterne fonde. Såfremt der ikke opnås den sidste eksterne finansiering, finansieres beløbet indenfor driftsbudgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 45

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 46 Frigørelse af rådighedsbeløb - prioritering af midler fra idrætsfacilitetspuljen

  hal12_-_skatebane.pdf hvb_-_multi-_motorik-_og_klatrebane.pdf jyllinge_tennisklub_-_stensaetning_og_net.pdf kfum_boldklub_-_omklaedning.pdf roskilde_skytte_center_-_elektronisk_anlaeg.pdf roskilde_vikinge_vinterbadere.pdf roskilde_aeldremotion_-_ventilation.pdf vindinge_if_-_pavillon_og_opsaetning.pdf badminton_roskilde_-_net_og_stolper.pdf roskilde_brydeklub_-_koekken_og_maatter.pdf roskilde_roklub_-_motionsklub.pdf veddelev_strand_og_baadelaug_-_flydebro.pdf viby_if_-_motionscenter.pdf vindinge_if_-_net_og_stolper.pdf rius_udtalelse.pdf

  Pkt. 46

  Frigørelse af rådighedsbeløb - prioritering af midler fra idrætsfacilitetspuljen

  Sagsnr. 250979 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i forår 2014, og indstilling om anlægsbevilling til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 415.000 kr. til Hal12 til renovering af skatebane.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.553.383 kr. til Himmelev-Veddelev boldklub til etablering af multibane og motorikbane.
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 20.439 kr. til renovering af stensætning til tennisbane til Jyllinge Tennisklub
  4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.556.250 kr. til KFUM boldklub til renovering af omklædningsrum.
  5. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 290.500 kr. til Roskilde Skyttecenter til etablering af elektronisk anlæg.
  6. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 332.000 kr. til Roskilde Vikinge Vinterbadere til etablering af flytbar flydeponton.
  7. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 93.000 kr. til Roskilde Ældremotion til etablering af ventilations anlæg.
  8. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 62.250 kr. til Vindinge IF til etablering af pavillon til omklædning.
  9. det samlede rådighedsbeløb på 4.322.822 kr. til ovenstående projekter, finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen har, i en tidligere version, været behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 5. marts 2014, punkt 34 og på Økonomiudvalgets møde den 12. marts, punkt 173. Der er efterfølgende blevet konstateret fejl i momsberegningerne, og sagen sættes derfor på dagsorden til Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 2. april 2014 i opdateret version til fornyet behandling.
  Der er i budgettet for 2014 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. i idrætsfacilitetspuljen. Derudover er der en rammeoverførsel på 1.539.000 kr. fra 2013 (jf. byrådsbeslutning 25. sept. 2013, punkt 230). Det giver et samlet rådighedsbeløb på 5.039.000 kr. til renovering af idrætsanlæg i 2014.
  Forvaltningen har modtaget 14 ansøgninger til over 8,5 mio. kr. og har gennemgået ønsker til projekter med Roskilde Idrætsunion (RIU), der er enig i indstillingen af ansøgningerne.
  Roskilde Brydeklubs ansøgning finansieres af forvaltningens budget for indvendig vedligeholdelse af klubhuse. Forvaltningen har taget kontakt til foreningen.
  Forvaltningen foreslår, at der ydes tilskud til nedenstående projekter:

  Ansøger Aktivitet/Projekt Ansøgt kr.
  (inkl. Moms)
  Forvaltningens
  Indstilling kr.
  Moms refusion kr. Kommunens Udgift kr.
  Hal12 Renovering af skatebane 500.000 500.000 85.000 415.000
  Himmelev-Veddelev Boldklub1 Multibane og Klatrebane 2.171.583 1.871.546 318.163 1.553.383
  Jyllinge Tennisklub2 Etablering af stensætning mv. 30.975 24.625 4.186 20.439
  KFUM Boldklub Renovering af omklædningsrum 1.875.000 1.875.000 318.750 1.556.250
  Roskilde Skytte Center Etablering af Elektronisk anlæg 350.000 350.000 59.500 290.500
  Roskilde Vikinge Vinterbadere Etablering af ny badeponton 400.000 400.000 68.000 332.000
  Roskilde Ældremotion ventilation i kælderen på Kildegården (RK) 116.250 93.000 0 93.000
  Vindinge IF Pavillon opstilling og indretning 75.000 75.000 12.750 62.250
  Badminton Roskilde Nye net og netstolper 18.030 0 0 0
  Roskilde Brydeklub Nyt køkken, køkkengulv og træningsmåtter 227.153 0 0 0
  Roskilde Roklub Udbygning af motionsrum 955.000 0 0 0
  Veddelev Strand og bådelaug Flydebro 50.000 0 0 0
  Viby IF Etablering af motionscenter (RK) 1.700.000 0 0 0
  Vindinge IF 2 nye spærrenet og 2 nye håndboldmål 38.000 0 0 0
  I alt 8.506.991 5.189.171 866.349 4.322.822

  1 Vedrørende ansøgningen fra Himmelev-Veddelev Boldklub, der både omhandler en multibane, parkouranlæg og klatre- og motorikbane til i alt 2.171.583 kr.
  Her indstiller forvaltning med et enigt RIU, at der alene gives til multibanen og parkouranlægget til 1.871.546 kr.
  2 Vedrørende ansøgning fra Jyllinge Tennisklub, der både omhandler udskiftning af net, stænger og renovering af stensætning ved tennisbanen. Her indstiller forvaltningen med et enig RIU, at der kun gives til renovering af stensætning til i alt 24.625 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i budget 2014 afsat midler til formålet.

  Økonomiske konsekvenser i 2014:
  Alle tal i 1.000 kr.
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Idrætsfacilitetspuljen: -5.039
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Idrætsfacilitetspuljens rådighedsbeløb (restbeløbet) -716
  - Hal 12 - Renovering af skatebane -415
  - HVB – Multibane og parkourbane -1.553
  - Jyllinge Tennisklub – renovering af stensætning -20
  - KFUM boldklub – renovering af omklædningsrum -1.556
  - Roskilde Skytte Center – etablering af El-anlæg -291
  - Roskilde Vikinge Vinterbadere – flytbar flydeponton -332
  - Roskilde Ældremotion – ventilation i kælder -93
  - Vindinge IF – Pavillon til omklædning -62
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  - Hal 12 - Renovering af skatebane -415
  - HVB – Multibane og parkourbane -1.553
  - Jyllinge Tennisklub – renovering af stensætning -20
  - KFUM boldklub – renovering af omklædningsrum -1.556
  - Roskilde Skytte Center – etablering af El-anlæg -291
  - Roskilde Vikinge Vinterbadere – flytbar flydeponton -332
  - Roskilde Ældremotion – ventilation i kælder -93
  - Vindinge IF – Pavillon til omklædning -62
  Finansiering:
  Budgetomplacering 4.323
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 46

  Anbefales.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 47 Ansøgning til puljen til større kultur- og idrætsarrangementer

  Pkt. 47

  Ansøgning til puljen til større kultur- og idrætsarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen handler om tilskud fra ”Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer”. Der er modtaget to ansøgninger fra hhv. Dansk Volleyball Forbund og Roskilde BMX.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der bevilges 100.000 kr. til støtte til European League Volleyball til Dansk Volleyball Forbund i samarbejde med Roskilde Volleyballklub. Tilskuddet dækker omkostninger til halleje, arenaopbygning og kampafvikling
  2. at der gives afslag på ansøgning fra Roskilde BMX til EM i BMX

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Volleyball landskampe i European League

  Dansk Volleyball Forbund søger 100.000 kr. af puljen til større kultur og idrætsarrangementer på vegne af Roskilde Volleyball Klub. Der søges tilskud til dækning af halleje i Roskilde Kongres og Idrætscenter – hal D, samt omkostninger i forbindelse med afvikling af landskampene.

  BMX EM

  Roskilde BMX søger om yderligere 250.000 kr. til afvikling af EM, samt en underskudsgaranti på 100.000 kr.
  Roskilde BMX har tidligere fået bevilliget 168.000 kr. af puljen til større kultur- og idrætsarrangementer samt 520.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen til ramper, i alt 688.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Inden udvalgets behandling er der 328.323 kr. tilbage i puljen til rådighed for resten 2014 (incl. restmidler fra 2013)
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift udgøre 92.000 kr. i tilskud.
  Hvis indstillingen følges, vil der være 236.323 kr. tilbage i puljen for 2014 (incl. restmidler fra 2013).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 47

  Godkendt.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 48 Orientering om projektet " Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  nyhedsbrev_1_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf

  Pkt. 48

  Orientering om projektet ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status og fremdrift i projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet d. 5. februar 2014, punkt 19, at igangsætte en proces mod en fremtidig rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet. Processen skal munde ud i forslag til en fremtidig samarbejdsmodel mellem bibliotek og borgerservice, samt organisationsmodeller for såkaldte Community Centre på udvalgte lokaliteter i lokalsamfundene. Community Centre tager udgangspunkt i lokale institutioner og samarbejder og har fokus på, hvordan kommunale og private aktiviteter kan spille sammen om at skabe liv i lokalsamfundene.

  Som opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning er der igangsat et projekt som løber frem til juli 2014. Projektet skal udvikle konkrete samarbejds- og organisationsmodeller, som omfatter kommunens service og tilstedeværelse i lokalområderne med det formål, at sikre en god udnyttelse af kommunens ressourcer til bibliotek og borgerservice, samt at sikre et godt samspil med og understøttelse af det lokale liv.
  Projektet har især fokus på, at:
  - sikre et samarbejde mellem bibliotek og borgerservice med fokus på, at oplære borgeren til digital selvbetjening
  - sikre et målrettet tilbud til borgere, der ikke har mulighed for at betjene sig selv digitalt
  - understøtte lokale initiativer og aktiviteter og de synergieffekter, der kan opstå mellem disse gennem lokale Community Centre
  Projektgruppen lægger vægt på inddragelse af medarbejdere i såvel borgerservice som på biblioteket, i forhold til at udvikle løsningsforslag, som er baseret på frontpersonalets erfaringer med borgerbetjening. Derudover inddrages lokale ressourcepersoner i arbejdet med Community Centre.
  Projektgruppen prioriterer derudover at indhente erfaringer fra en række andre kommuner, som har gjort sig erfaringer med samarbejde mellem borgerservice, biblioteker, skolebiblioteker og andre parter for eksempel indenfor kulturområdet.
  Kultur- og Idrætsudvalget vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift frem mod juli 2014, ligesom byrådet vil blive orienteret på forårsseminaret d. 24.-25. april 2014. Det endelige beslutningsoplæg forventes klar til udvalgets møde i august 2014.
  Der udarbejdes nyhedsbreve i løbet af projektet. Nyhedsbrev nr. 1 er vedhæftet denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 48

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 49 Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Pkt. 49

  Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Sagsnr. 238882 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne. Forvaltningen orienterer om, hvad byrådets beslutning indebærer på Kultur- og
  Idrætsudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne.
  Justeringerne omhandler en tilpasning af forvaltningens kompetence til at omplacere budget samt en fastsættelse af de rammestyrede enheder.
  Forvaltningen vil på mødet orientere om, hvad byrådets beslutning indebærer på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 49

  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 50 Eventuelt

  Pkt. 50

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 50

  Sag til Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af besøg i Vejle
  Forslag om udvalgsmøde på Insp!
  Proces vedr. Byens Hus
  Orienteringssag om Roskilde Museum til kommende møde
  Elite- og Talentrådet
  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

 • Pkt. 51 Ansøgning om ændret navngivning af Roskilde-Hallerne(Lukket)