You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 2, 2016 - 17:30
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 7, 1. sal, mødelokale 7
 • Pkt. 151 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 151

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 151

  Punkt 160 og 164 blev rykket frem på dagsordenen.
  Godkendt.

 • Pkt. 152 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 152

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 152

  - Rejsegilde på Koblingen
  - Vikingeskibsmuseets ansøgning om affredning

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 153 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 153

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 286058 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2017-2020 på udvalgets område, og der er mulighed for at spille ind med ideer til det analysearbejde, der igangsættes for at kunne håndtere budgetudfordringen for 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Breddeidrætskommune (1,1 mio. kr. årligt i 2017 og frem)
  - Der er tale om permanentgørelse af det hidtidige initiativ. Mhp. udbredelse til flere skoler forelægges sag for KIU og SBU i december 2016.
  Roskilde Synger (0,2 mio. kr. i 2017)
  - Tilskud som udmøntes administrativt
  Rytmik og talentklasser (0,9 mio. kr. i 2017 stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem)
  - Der er tale om permanentgørelse af det hidtidige initiativ. Udmøntes administrativt.
  Byens Hus (incl. forpagtning) (0,5 mio. kr. i 2017 og frem)
  - Udmøntes administrativt.
  Flygtninge – frivillig koordinator (0,3 mio. kr. i 2017 og 2018)
  - Der forelægges en sag om udmøntning for udvalget i januar 2017.
  Kulturpuljen (rammereduktion) (250.000 kr. i 2017)
  - Der tages højde for den reducerede ramme ved de konkrete forelæggelser af ansøgninger for udvalget. Se anden sag på udvalgets novemberdagsorden.
  Rammebesparelse på udvalgets budget (450.000 kr. årligt i 2017 og frem)
  - Der henvises til anden sag på udvalgets novemberdagsorden.
  Anlægsprojekter i budget 2017 forelægges med frigivelsessager i første halvår 2017.
  Herudover udmøntes fra Byrådets Udviklingspulje 0,5 mio. kr. til samarbejdsaftale med DGI. Sag med forslag til samarbejdsaftale incl. Stjerneløb forelægges for udvalget i februar 2017.
  Budgetforliget beskriver initiativ vedr. nyt koncept for idrætsfesten. Der forelægges sag for udvalget herom i første kvartal 2017.
  Af præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 fremgår, at forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene, og at partierne derfor er enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen med henblik på at skabe balance i kommunens økonomi i kommende år. Såfremt udvalget har idéer eller forslag, som udvalget ønsker skal indgå i det videre arbejde, gives der hermed mulighed for at spille ind med idéer til analysearbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 153

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 154 Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2017 - udmøntning af rammebesparelse

  budgetforbedringsmuligheder_kiu_budget_2017-2020.pdf

  Pkt. 154

  Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2017 - udmøntning af rammebesparelse

  Sagsnr. 284972 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges sag om rammebesparelse på 450.000 kr. årligt på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, på hvilke af udvalgets budgetområder rammebesparelsen på 450.000 kr. årligt skal udmøntes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget 2017 er indarbejdet en besparelse på Kultur- og Idrætsudvalgets område på 450.000 kr. årligt fra 2017 og frem.
  Til udvalgets budgetforberedende drøftelser i juni og august 2017 forelå en liste over mulige budgetforbedringer. Denne liste er vedhæftet denne dagsorden til brug for udvalgets drøftelse af, hvor besparelsen skal udmøntes. I forbindelse med budgetdrøftelserne på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i august måned var der uddybende beskrivelser af mulige budgetforbedringsmuligheder i selve budgetnotatet (punkt 106 på mødet den 17. august)
  Forvaltningen gør opmærksom på, at Roskilde Bibliotekerne fik indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, og at Kulturpuljen i forbindelse med budget 2017 er blevet reduceret med 250.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet rammebesparelsen er indarbejdet i budget 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 154

  Udvalget besluttede at gennemføre rammebesparelsen ved at reducere budgettet til pleje af de grønne områder (idrætsanlæg) med 250.000 kr. årligt fra 2017 og frem og at reducere rammen til klubber, foreninger og projekter med 200.000 kr. årligt fra 2017 og frem.

 • Pkt. 156 Driftsaftaler med kulturelle foreninger

  Pkt. 156

  Driftsaftaler med kulturelle foreninger

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2017 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter omfanget af driftsaftaler med de kulturelle foreninger.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde, den 4. november 2015, punkt 146, at lave 1-årige driftsaftaler med 11 kulturelle foreninger. Det drejer sig om følgende foreninger:

  Navn Kroner (i 2016)
  Schubertselskabet 534.100
  Roskilde Kunstforening 271.400
  Gundsø Teater- og Musikforening 128.800
  Råstof Roskilde/Paramount 119.600
  Roskilde Teaterforening 90.000
  Roskilde Musikforening 44.100
  Musikforeningen Ramsø Musikhus 36.800
  Egnshistorisk Forening i Gundsø 23.000
  Historisk Samfund for Roskilde Amt 18.400
  Udstillergruppen Halvcirklen 18.400
  Vindinge Lokalhistoriske forening 5.520

  Driftsaftalerne er vedlagt sagen fra 4. november 2015. Aftalerne udløber med udgangen af 2016. Derfor skal Kultur- og Idrætsudvalget beslutte, om disse aftaler skal forlænges og med hvilke beløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 156

  Udvalget besluttede at forlænge de eksisterende aftaler med ét år til udgangen af 2017.
  Udvalget besluttede endvidere, at udvalget i første kvartal 2017 skal have forelagt en sag om drøftelse af omfang og beløb til aftaler fra 2018 med udgangspunkt i ønsket om at flytte midler til kulturelle aktiviteter eller andre projekter.
  Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til december 2016 skal udarbejde en sag om muligheder for, indenfor udvalgets budget, at finde midler til et tilskud til Foreningen L. A. Rings Venner og et supplerende tilskud til Roskilde Synger.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 157 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen_.pdf

  Pkt. 157

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 29 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2017. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, i hvilket omfang der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget bevilger tilskud på 847.228 kr. (netto) og underskudsgaranti på 41.400 kr. (netto).
  2. at ansøgninger om administrative bevillinger afventer til efter næste ansøgningsrunde.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. september, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der skal afholdes i 2017.
  Af nye initiativer kan nævnes musikfestivalen Gutter City med præsentation af musik fra spansktalende lande. Festivalen afholdes i tæt samarbejde med Gimle som bidrager med gratis lokaler og frivillig arbejdskraft. Foreningen Gutter Island Garage Rock Festival er etableret på baggrund af et samarbejde mellem unge fra forskellige kommuner. Fällings Litteratursaloner er møder og samtaler mellem kendte forfattere og publikum. Salonerne skal foregå i de historiske bygninger på Kulturstrøget og projektet er et samarbejde med biblioteket og med opbakning fra Kulturstrøgets aktører.
  I forvaltningens forslag til fordeling af midler (se bilag) er der taget hensyn til det reducerede budget for puljen i 2017, og der er reserveret midler til næste ansøgningsrunde. Det foreslås, at enkelte ansøgere meddeles helt eller delvist afslag ud fra den betragtning, at de i forvejen modtager driftstilskud til deres institution/forening. Endvidere er der foretaget en individuel vurdering af de øvrige ansøgninger.
  Da udvalget bør have mulighed for at prioritere det reserverede beløb i næste ansøgningsrunde, så foreslår forvaltningen at muligheden for at søge administrative bevillinger på op til 10.000 kr. afventer til efter næste ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2017, og udvalget behandler ansøgningerne primo marts måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Budgettet for Kulturpuljen udgør 1.447.000 kr. i 2017. Hvis udvalget følger forvaltningens forslag og bevilger 847.228 kr. (netto) i tilskud og 41.400 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil restbeløbet være 558.372 kr. (netto).
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 157

  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt, med den ændring, at der ikke meddeles tilskud til Schubertselskabet, samlet 40.000 kr. Dvs. samlet meddeles tilskud for 810.428 kr. (netto) og underskudsgaranti på 41.400 kr. (netto).
  Ad. indstillingens punkt 2: Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 158 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Pkt. 158

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat 1 mio. kr. til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter. Puljen støtter renovering og udbygning af eksisterende faciliteter samt etablering af nye mindre faciliteter.
  Ansøgningsfristen er den 15. januar 2017. Kultur- og Idrætsudvalget vil til mødet i marts 2017 få forelagt indkomne ansøgninger til behandling.
  Forventet slutdato 31.12.2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -1.000
  Anlæg, udgifter
  Ansøgning om anlægsbevilling: -1.000
  Anlæg, udgifter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 158

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 159 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2017.pdf

  Pkt. 159

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  Sagsnr. 264512 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2017 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 262,52 kr./time plus 20,40 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2017 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 58

  Anbefales.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 159

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 160 Orientering om strategiplan Roskilde Kongrescenter

  Pkt. 160

  Orientering om strategiplan Roskilde Kongrescenter

  Sagsnr. 286236 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena har gennem den seneste tid arbejdet med ny strategiplan for centeret. Direktør Rene la Cour Sell vil give udvalget en orientering om planen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena har gennem den seneste tid arbejdet med nye mål og strategiplan for centeret.
  Direktør Rene la Cour Sell vil orientere udvalget om status for arbejdet med strategiplanen og lægge op til en drøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 160

  -

 • Pkt. 161 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Pkt. 161

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med udvikling af strategi for Musikby 2020.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 161

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 162 Orientering om revideret strategi og budget - Åben Dans

  strategi-_og_aktivitetsplan_2017.pdf budget_regnskabsaar_2017.pdf

  Pkt. 162

  Orientering om revideret strategi og budget - Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aktivitetsplan og budget for Egnsteatret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:
  - producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge,
  - skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by,
  - videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk, kreative bydel Musicon,
  - bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed
  I 2017 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:
  - Dans i skolen forløb på Trekronerskolen, What Do You Think
  - Ny forestilling for småbørn og ældre: Tre Ben
  På turné i sæson 2017 vil der være følgende forestillinger nationalt og internationalt:
  - What Do You Think (for unge)
  - Igen (for børn og voksne)
  - Mulig Tre Ben (for de mindste og de ældste)
  Åben Dans’ ambitioner er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Åben Dans arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge redskaber fra kreative processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Åben Dans arbejder på at finde nye måder at bringe dansen og danseglæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.
  På den måde arbejder Åben Dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagscentre. Endvidere er Åben Dans partner i Europæisk EU projekt – PUSH 2017 og 2018. PUSH er et samarbejdsprojekt under Creative Europe, som har fokus på at udfordre og udvikle tanker, ideer og kunstneriske former inden for teater og dans for børn og unge.
  Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2017 og budget 2017, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 162

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 163 Orientering om status for arbejde med handicapfestival 2017

  Pkt. 163

  Orientering om status for arbejde med handicapfestival 2017

  Sagsnr. 285350 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budget 2016 blev der afsat 150.000 kr. til afholdelse af en festival for handicappede. Af hensyn til planlægningen er det efterfølgende besluttet, at festivalen afholdes i 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Planlægningen af Roskilde Kommunes første festival for handicappede er i fuld gang.
  Festivalen afholdes i Roskilde Kongrescenter den 15. marts 2017, kl. 14 – 23.
  Planlægningen foregår i samarbejde med Gimle og brugere på ITC.
  Musikprogrammet er lagt fast, og der arbejdes nu med at planlægge boder og andre ”festival ting”, der hører hjemme til en rigtig festival.
  Musikprogram:
  - Keld og Hilda
  - Lune Carlsen & Søren Sebber
  - Klaus & Servants
  - Candy Floss
  - Cirkus Luna
  - Alabama Blake Snakes
  - The Ten Sticks
  - Jonas Poss Pedersen og Louise Dubiel "toastmaster"
  - Wafande med band
  Der er oprettet en facebookside, så alle kan følge arbejdet med festivalen. Gå ind på Facebook og søg på ”Roskilde Handi-Festival”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Bevillingen søges overført fra 2016 til 2017 i forbindelse med den samlede overførselssag til byrådet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 163

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 164 Orientering om centralbiblioteksvirksomheden 2015, 2016 og 2017

  roskilde_cb_resultatrapport_2015.pdf referat_af_cb_virksomhedsmoede_2016_mellem_roskilde_bibliotekerne_og_slots-_og_kulturstyrelsen.pdf

  Pkt. 164

  Orientering om centralbiblioteksvirksomheden 2015, 2016 og 2017

  Sagsnr. 276914 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteket orienterer om afrapportering over for Slots- og Kulturstyrelsen om centralbiblioteksvirksomheden 2015 samt om status for 2016 og planer for 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år afrapporterer Roskilde Bibliotekerne til Slots- og Kulturstyrelsen om centralbiblioteksvirksomheden i det foregående år. Samtidig gives der en status på indeværende år, og endelig drøftes indsatser m.m. for det kommende år.
  Den 26. september 2016 blev der afrapporteret for 2015. Der var generel ros til de gennemførte indsatser og spørgsmål til enkelte dele af virksomheden. Særligt diskuteredes dels de store forskelle mellem bibliotekerne i centralbiblioteksområdet og dels det digitale område og brugen af digitale ressourcer.
  For 2016 blev bl.a. behovsanalyser nævnt – dels i form af en besøgsrunde til kunderne (dvs. bibliotekerne i Region Sjælland samt Bornholms Regionskommune) og dels i form af den lokalsamfundsanalyse, der er gennemført i Roskilde Kommune, hvis resultater kan anvendes regionalt og nationalt. Hertil kommer fokus på brug af metoder til involvering af borgerne og samskabelsesprocesser sammen med dokumentationsteknikere.
  For 2017 blev yderligere perspektiver drøftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 164

  -

 • Pkt. 165 Orientering om status på samarbejdet mellem folkeskole og folkebibliotek

  strategi_for_skole-_og_bibliotekssamarbejde.pdf status_paa_folkeskolesamarbejdet_-_aaben_skole_foraaret_2016.pdf

  Pkt. 165

  Orientering om status på samarbejdet mellem folkeskole og folkebibliotek

  Sagsnr. 285285 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteket orienterer om status på samarbejdet mellem folkeskole og folkebibliotek.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I rammerne for folkeskolen er der generelt et krav om tættere samarbejde med andre institutioner. Centralbibliotekerne har via kontrakten med Slots- og Kulturstyrelsen taget initiativer på nationalt plan. Lokalt i Roskilde er der i lyset heraf og ud fra ønsket om større synergi indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Skole og Klub og Biblioteker og Borgerservice. Aftalen styrker på en række områder samarbejdet både inden for rammerne af den åbne skole og i forhold til bibliotekspolitikken, men også på andre, relevante felter.
  Strategien, der fremgår af bilag, har fokus på fire områder: Communitycentre, Den åbne skole og folkeskolereformen, Kompetenceudvikling, samt Materialer – både fysiske og digitale. Status her vedrører primært den del af samarbejdsaftalen der vedrører den åbne skole og folkeskolereformen. Denne del er valgt som den første, store indsats ud fra en konstatering af, at der er meget stort fokus fra mange sider på netop dette område.
  Formålet har været at fremme læselyst og digitale kompetencer hos eleverne samt inspirere det pædagogiske personale. Målet har været at give børnene fælles oplevelser på biblioteket og en fælles ramme for læring og trivsel. Derudover har målet været, at biblioteksmedarbejderne tilegnede sig øgede pædagogiske kompetencer med det tætte samarbejde med skolernes pædagogiske personale.
  På baggrund af status på samarbejdet, der fremgår af bilag, er vurderingen, at formålet er indfriet. Status er, at Roskilde Bibliotekerne fra februar til juli 2016 har gennemført 45 enkeltstående indsatser fordelt på 16 skoler i kommunen, og har på dette halvår været i kontakt med ca. 1129 skolebørn bosiddende i kommunen. Med ca. 9200 elever i alt i kommunen, har biblioteket via folkeskolesamarbejdet været i kontakt med ca. 12 % af alle skolebørn i første halvår af 2016, størstedelen på mellemtrinnet.
  Reaktionerne fra lærere, elever og biblioteksmedarbejdere har været meget positive. Indsatserne har primært drejet sig om litteraturen og information om brug af biblioteket og vores mange tilbud, men også om digital dannelse. Biblioteket har derudover også varetaget forløb i forbindelse med flere nationale kampagner, herunder Forskningens Døgn ”Hvem styrer din hjerne” og børnebibliotekernes nylancerede børnesite Biblo.dk, som også står for ferielæsekampagnen ”Sommerbogen”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 165

  -
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 166 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 166

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 166

  - Samarbejdet HVB og Roskilde Pigefodbold.
  - Spil Dansk Uge
  - Åben Hal
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 167 Eventuelt

  Pkt. 167

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 167

  - Tilsynssag
  - Bogforum, fredag debat på biblioteksforeningens stand
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Daniel Prehn (A).