You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 2, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 151 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 151

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 151

  Godkendt.

 • Pkt. 152 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 152

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 152

  Intet at refererer.

 • Pkt. 153 Temadrøftelse Gimle

  gimle_evaluering.pdf gimle_regional_aftale.pdf gimle_projektstoetteudvalgets_maal_mv.pdf

  Pkt. 153

  Temadrøftelse Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gimle er udpeget af Kulturstyrelsen som regionalt spillested for rytmisk musik. På udvalgsmødet gives en status for de resultater der er opnået i indeværende periode, og der lægges op til en drøftelse af indsatser i en ny aftaleperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Gimle er regionalt spillested for rytmisk musik med driftsstilskud fra Roskilde Kommune og Kulturministeriet.
  Indeværende aftale udløber med udgangen af 2016, og der skal fremsendes udkast til ny aftale til Kulturstyrelsen senest den 27. februar 2016.
  I den anledning lægges der op til, at udvalget gives en status på resultater i indeværende aftaleperiode og en drøftelse af, hvilke elementer der er væsentlige for Roskilde Kommune i en ny aftaleperiode.
  Kultur- og Idrætsudvalget vil på baggrund af denne drøftelse få forelagt et udkast til ny aftale til politisk godkendelse på udvalgets møde i februar 2016.
  Spillestedsleder Lars Sloth og bestyrelsesformand Henrik Rasmussen vil være til stede under punktet og afgive status.
  Som bilag til denne sag er vedlagt nuværende spillestedsaftale med Gimle, Kunstrådets evaluering af Gimle 2013-14, samt Kunstrådets krav vedr. ny aftaleperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 153

  Drøftet.

 • Pkt. 154 Orientering om nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegården

  Pkt. 154

  Orientering om nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at Roskilde Kommunes kommende spring- og bordtenniscenter skal placeres på Kildegården, og efterfølgende besluttede byrådet den 17. juni 2015, punkt 177, principper for en helhedsplan for Kildegården. Endelig besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården.
  I forlængelse af disse beslutninger er forvaltningen i gang med at afklare behov og ønsker til det nye idræts- og bevægelsescenter på Kildegården i samarbejde med aktørerne.
  Forvaltningen orienterer om status på arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 154

  -

 • Pkt. 155 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober.pdf

  Pkt. 155

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober

  Sagsnr. 269267 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. oktober forelægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det er en forbedring siden budgetopfølgningen pr. 31. august på 0,9 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes lavere forventning til udgifter til erstatningstimer for brugerne af den nedbrændte hal i Jyllinge.
  - Mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes, at midler til indkøb af øvecontainere (flytning af øverlokaler fra Paramount til Musicon) opspares til et større samlet indkøb i 2016 for at sikre lavest mulig pris.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser uændrede likvide aktiver i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om en forbedring på 19,8 mio. kr. Denne forbedring skyldes, at forbruget på anlæg er nedjusteret i forhold til sidste opfølgning. Samtidig er de forventede overførsler på anlæg blevet større.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 155

  -

 • Pkt. 156 Orientering om kommende større sager - december 2015

  Pkt. 156

  Orientering om kommende større sager - december 2015

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Ramme for udviklingssamarbejde idræt (januar)
  - Takster for brug af kommunale lokaler (januar)
  - Ramme for Lysfest 2016 og fremover (februar)
  - Ny regional spillestedsaftale med Gimle (februar)
  - Idrætsfacilitetspuljen (marts)
  - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter (marts)
  - Evaluering af Kulturpuljen 2015 (marts)
  - Kulturpuljen 2016 (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Musikby-strategi
  - Resultat af arkitektkonkurrencen for Kildegården
  - Puljen til store kultur- og idrætsarrangementer
  - Samarbejdsaftale med DGI
  - Analyse af musikskoleområdet
  - Kapacitetsvurdering af Ramsøhallen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 156

  -

 • Pkt. 157 Orientering om helhedsplan for halområdet (endelig vedtagelse)

  helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge_-_borgernes_bemaerkninger.pdf helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 157

  Orientering om helhedsplan for halområdet (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 262625 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på sit møde den 2. december 2015 behandler et punkt om endelig vedtagelse af helhedsplanen for halområdet i Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på sit møde den 2. september 2015, punkt 238, at forslaget til helhedsplanen for halområdet i Jyllinge skulle offentliggøres ved en udstilling i 4 uger.
  Helhedsplanen tager afsæt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og fastlægger den overordnede disponering af halområdet. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret efterfølgende. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.
  Forslaget til helhedsplan har været udstillet på Jyllinge Bibliotek fra den 21. september til den 19. oktober 2015. Ved åbningen af udstillingen kunne borgerne stille spørgsmål til planen, og i hele perioden har borgere kunne komme med skriftlige bemærkninger. Der er kommet 7 bemærkninger til planen fra borgere.
  Langt de fleste af høringssvarene omtaler helhedsplanen i rosende vendinger for planens idé, sammenhænge og delelementer. 3 af høringssvarene er udelukkende positive, mens 4 har bemærkninger om boligerne og/eller den heraf afledte trafik. Bemærkningerne handler om:
  - at boliger på arealet vil skæmme området og tage for meget af det grønne areal samt, at boligerne bør trækkes lidt væk fra Lindebjergvej og holdes i en etage.
  - at boliger på arealet vil øge trafikken på Lindebjergvej og de tilstødende veje betragteligt til gene for naboer og til fare for bløde trafikanter. Lindebjergvej benyttes som afsætningsvej for forældre til skolebørn.
  For at imødekomme borgerne er boligerne trukket tilbage fra Lindebjergvej. Der er også givet plads til et fælleshus og ekstra p-pladser ved afsætningsparkeringspladsen for enden af Lindebjergvej. Det endelige antal, placering og udformning af boligerne fastlægges først i en efterfølgende lokalplanproces.
  Derudover er der foretaget mindre justeringer i stiføringen for at give større sammenhængende grønne arealer til boldspil samt til andre idræts- og legeaktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I budget 2016-19 er afsat midler til realisering af udviklingsprogrammet for Jyllinge.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 157

  -

 • Pkt. 158 Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016 - 2019

  bilag_1._oversigt_over_hoeringssvar_paa_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_2._hoeringssvar_til_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_3._forvaltningens_vurdering_af_hoeringssvar_til_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_4._roskilde_kommunes_kultur-_og_idraetspolitik_2016-2019_udsendt_til_hoering.pdf

  Pkt. 158

  Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitikken 2016 – 2019

  Sagsnr. 267229 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019 har været sendt til høring hos foreninger, borgere og kultur- og idrætsaktører. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund ændringsforslag til Kultur- og Idrætspolitikken 2016-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019 godkendes med de nedenfor nævnte tilføjelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget 17 høringssvar på Kultur- og Idrætspolitikken. Skematisk oversigt over hovedpointer i høringssvar fremgår i bilag 1, alle høringssvar er vedlagt i bilag 2, og forvaltningens kommentarer til høringssvarene er at finde i bilag 3.
  Forvaltningen fremlægger på baggrund af de indkomne høringssvar forslag til følgende ændringer til Kultur- og Idrætspolitikken 2016-2019:
  Politisk Målsætning 6: Musikby. Roskilde Kommune har en stærk musikhistorie, engagerede og visionære musikaktører samt musikevents og musikprojekter med national og international gennemslagskraft. Vi har igennem en årrække satset på musikken, blandt andet i en ambitiøs musikbystrategi fra 2005. Vi vil fortsat være i førertrøjen på musikområdet gennem fokusering og revitalisering af Roskilde Kommunes position som førende musikby.
  Politisk Mål 6: Musikby. Roskilde Kommunes profil som musikby skal revitaliseres, og der skal udvikles visioner og initiativer, som adskiller Roskilde fra andre musikbyer. Byrådet vil fortsat sikre et rigt og mangfoldigt musikliv, en stærk fødekæde med tidssvarende tilbud til alle niveauer, karriereudvikling af de bedste, musikskabelse for alle og mangfoldige scener til små og store koncertoplevelser. Der skal være et særligt fokus på, at alle uanset køn, alder eller etnicitet får glæde af at skabe og opleve musik.
  Målemetode: Medio 2016 er der udarbejdet en ny strategi for Musikby 2.0 i samarbejde med aktører i og udenfor Roskilde Kommune.
  Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes følgende tilføjelse (kursiv) i Politisk målsætning punkt 5. ”Events” i Kultur- og Idrætspolitikken:
  ”…. Vi vil give rum for nye og anderledes events og eksisterende events i RoskildeKommune, der sætter spor i kommunens udvikling …..”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 158

  Anbefales.

 • Pkt. 159 Arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården

  bilag_vedr._arkitektkonkurrence_paa_kildegaarden.pdf

  Pkt. 159

  Arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med udgangspunkt i den vedtagne disponering af Kildegården foreslår forvaltningen, at der afholdes en arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afholdes en arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården, og
  2. rammen for arkitektkonkurrencen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 17. juni 2015, punkt 177, principper for en helhedsplan for Kildegården, og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården.
  I forlængelse af ovennævnte beslutninger foreslår forvaltningen, at der afholdes en arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen har tre delopgaver:
  - En overordnet disponering af hele området i form af en helhedsplan
  - Et projekt for den nye bygning Kunstens Hus
  - En plan for de centrale udearealer
  Den nye bygning, Kunstens Hus, får en central placering i forhold til Kildegårdens udearealer, hvorfor forvaltningen foreslår en konkurrence, der både omhandler udearealer og Kunstens Hus. Herved sikres en tæt kobling mellem de nye udearealer og den nye bygning, så synergien mellem indendørs og udendørs faciliteter kan udnyttes optimalt. Rammen for arkitektkonkurrencen er yderligere beskrevet i bilag.
  Arkitektkonkurrencen foreslås afholdt i perioden januar til marts 2016, og det foreslås at dommerkomiteen udgøres af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, formand og næstformand for Plan- og Teknikudvalget, borgmesteren samt yderligere en repræsentant fra Økonomiudvalget.
  Der pågår en dialog imellem forvaltningen og grundejerne på Helligkorsvej 9 A-D, 11 og 13 om, hvorvidt de ønsker at indgå i helhedsplanen for Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der vil senere blive fremlagt sager om indtægts- og udgiftsbevillinger til udvikling af det samlede område i overensstemmelse med det princip, som er godkendt af byrådet i sagen om salg af fast ejendom d. 28. oktober 2015, punkt 320.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 159

  Anbefales med den tilføjelse, at det skal indgå, at strøget fra Helligkorsvej til Roskilde Kongrescenter synliggøres på en spændende måde.

 • Pkt. 160 Indsatsområder KulturCosmos 2016-17

  Pkt. 160

  Indsatsområder KulturCosmos 2016-17

  Sagsnr. 276102 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til indsatsområder, som KulturCosmos skal arbejde med i 2016-2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de beskrevne indsatsområder for KulturCosmos i 2016-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budgettet for 2016 indeholder 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til projektstilling som daglig leder for foreningen KulturCosmos. Foreningens bestyrelse ansætter lederen pr. 1. januar 2016.
  Forvaltningen har med bestyrelsen aftalt følgende indsatsområder, som den daglige leder skal arbejde med i 2016 og 2017:
  - Sikre faglighed og professionalisme i ledelsen af kulturhuset
  - Sikre et bredt kunstnerisk tilbud i samarbejde med de frivillige
  - Skabe sociale relationer, netværk og samarbejde på tværs af nye og etablerede aktører
  - Aktivere og motivere frivillige på tværs af alder, køn og etnicitet
  - Sikre koordination af arrangementer og projekter, så resurser anvendes bedst muligt
  - Sikre at arrangementer og projekter markedsføres via flere relevante kanaler
  - Arbejde strategisk med udvikling af lokalområdet
  - Udvikle en forankringsplan
  Indsatsen med disse opgaver evalueres ved møde mellem forvaltning og bestyrelse i december 2016 og 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er tale om midler afsat i budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 160

  Godkendt.
  Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen, idet disse finder, at stillingen skal slås op. V og O begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 161 Initiativer vedr. veteraner i Roskilde Kommune

  initiativer_vedr._veteraner_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 161

  Initiativer vedr. veteraner i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 275682 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Roskilde Kommunes initiativer vedr. veteraner, dvs. personer der har været udsendt i international operation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Forslag til Roskilde Kommunes veteraninitiativer” godkendes for så vidt angår initiativer på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, punkt 295, at Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle udarbejde en ”veteranpakke”, der forholder sig til kommunens tilbud til krigsveteraner. Samtidig skulle det undersøges, om det er muligt at give gratis adgang i Roskilde Kommunes svømmehaller, også til andre grupper af borgere med særlige behov.
  Veteraner defineres således: ”Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.”
  Forvaltningen har udarbejdet det vedhæftede notat, som fortæller om allerede igangværende initiativer vedrørende veteraner. Notatet munder ud i en samling af initiativer for veteraner, ”Forslag til Roskilde Kommunes veteraninitiativer”, hvor indgangen er en anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark, og hvor der fokuseres på både de kompetencer veteraner har og de problemer, veteranerne kan have som følge af de internationale operationer. Indholdet er:
  - Samarbejde med Veterancentret om kompetenceafklaring og beskæftigelse (BSU)
  - Koordineret kommunal indsats for veteraner (BSU)
  - Akuttilbud (BSU)
  - Sundhedsinitiativer for veteraner (SOU)
  - Lokal veteranforening (KIU)
  - Endvidere fremhæves højtideligholdelsen af flagdagen den 5. september.
  Forvaltningen anbefaler ikke, at der indføres gratis adgang eller reduceret billetpris til Roskilde Badene for veteraner, idet det er tvivlsom om veteraner kan betegnes som en entydig socialt udsat gruppe. I forlængelse heraf peger forvaltningen heller ikke på andre udsatte grupper, der kan gives gratis adgang til Roskilde Badene.
  Forvaltningen vil i forlængelse af vedtagelsen oprette et site på kommunens hjemmeside, der fortæller om initiativerne og henviser videre til de relevante steder på kommunens og Veterancentrets hjemmesider.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 161

  Godkendt med den tilføjelse, at udvalget finder, at krigsveteraner kan betragtes som en gruppe borgere, som kommunen har et særligt ansvar for at støtte jf. regeringens opfordring til kommunerne om at anerkende og støtte veteraner. Udvalget besluttede derfor at supplere initiativerne på udvalgets område med reduceret billetpris (svarende til pensionist/studerendepris) til Roskilde Badene for veteraner, der kan fremvise veterankort.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet O ønsker at anerkende veteraner, der har været udsendt i internationale operationer, ved at tilbyde gratis adgang til kommunens svømmehaller.
  O begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 162 Flytning af Roskilde Dampradio til nye lokaler

  bilag_vedr._flytning_af_og_nye_lokaler_til_roskilde_dampradio.pdf

  Pkt. 162

  Flytning af Roskilde Dampradio til nye lokaler

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent

  Resume

  I forbindelse med opførelse af et nyt Idræts- og bevægelsescenter på Kildegården skal Gartnergården nedrives, hvorved Roskilde Dampradio mister sine nuværende lokaler. Derfor foreslås det, at Roskilde Kommune stiller nye lokaler til rådighed for Roskilde Dampradios aktiviteter og afholder udgifter til flytning af Roskilde Dampradios udstyr m.v. samt forbindelse til sendemast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der indgås en ny låneaftale med Roskilde Dampradio vedrørende lokaler på Græsengen 1, 4000 Roskilde,
  2. Roskilde Kommune afholder udgifter til flytning af Roskilde Dampradios udstyr m.v. efter nærmere aftale,
  3. Roskilde Kommune afholder udgifter til flytning af Roskilde Dampradios forbindelse til TDC’s sendemast på baggrund af tilbud fra TDC,
  4. Roskilde Kommune i forlængelse af tilbuddet om en ny låneaftale opsiger den eksisterende låneaftale vedrørende Gartnergården til den 1. januar 2016, da der er 12 måneders varsel.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 17. juni 2015, punkt 177, principper for udviklingen af Kildegården, som blandt andet omfatter opførelse af nyt Idræts- og bevægelsescenter i det område på Kildegården, hvor Gartnergården ligger i dag. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården, herunder at Gartnergården skal nedrives for at muliggøre opførelse af nyt Idræts- og bevægelsescenter.
  Roskilde Dampradio har siden 2011 haft lokaler i Gartnergården til brug for at lave lokalradio. Forvaltningen finder, at det fortsat er relevant at støtte Roskilde Dampradios aktiviteter med at producere lokalradio og foreslår derfor at stille alternative lokaler til rådighed for Roskilde Dampradio. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at Roskilde Dampradio ikke er godkendt som en folkeoplysende forening, hvorfor Roskilde Kommune ikke er forpligtiget til at stille lokaler til rådighed for radioens aktiviteter.
  Roskilde Kommune har gennem 2015 haft løbende dialog med Roskilde Dampradio dels om projektet for Kildegården og konsekvensen for Gartnergården, og dels om alternative lokaler til Roskilde Dampradios aktiviteter. På baggrund af denne dialog er det forvaltningens opfattelse, at Roskilde Dampradios aktiviteter kan videreføres i lokaler på Græsengen 1, som forvaltningen foreslår, at Dampradioen får stillet til rådighed gennem en låneaftale. Se bilag.
  Forvaltningen har i løbet af efteråret gentagne gange inviteret til et møde med Roskilde Dampradio for at finde en løsning, hvilket desværre er blevet afvist af Dampradioen. Da der er mange hensyn, der skal tages i forbindelse med etableringen af Idræts- og bevægelsescenteret, lægger forvaltningen nu denne sag frem. Hvis Kultur- og Idrætsudvalget følger forvaltningens indstilling, vil forvaltningen efterfølgende invitere Roskilde Dampradio til at mødes vedrørende tilbuddet om en ny låneaftale.
  I forlængelse af tilbuddet om en ny låneaftale og af hensyn til etableringen af Idræts- og bevægelsescenteret, foreslår forvaltningen, at den eksisterende låneaftale vedrørende Gartnergården opsiges til den 1. januar 2016, da der er 12 måneders varsel.
  Lokalerne på Græsengen 1 forventes at kunne tages i brug ultimo 2016 under forudsætning af, at de lokalemæssige forhold for Klub Margrethehåbs brugere er tilvejebragt på Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet udgifterne afholdes indenfor den eksisterende bevilling til udvikling af Kildegården.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 162

  Godkendt.

 • Pkt. 163 Klage fra Trekroner Idrætsforening over lokalefordeling 2015/16 og 2016/17

  oversigt_over_tildelte_lokaletider_for_hvg_og_tif_for_saeson_20152016_og_20162017.pdf

  Pkt. 163

  Klage fra Trekroner Idrætsforening over lokalefordeling 2015/16 og 2016/17

  Sagsnr. 276106 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har på møde den 24. august 2015 afvist Trekoner Idrætsforenings klage over lokaleanvisning for sæson 2015/16 og sæson 2016/17. Sagen fremlægges derfor til Kultur- og Idrætsudvalgets afgørelse i henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Trekroner Idrætsforenings klage over lokaleanvisning for sæson 2015/16 og sæson 2016/17 afvises.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Trekroner Idrætsforening (TIF) er utilfreds over, at foreningen ikke har fået tildelt ønsket tid i overensstemmelse med foregående års lokalefordeling. Som det fremgår af bilag 1 har TIF fået tildelt tid i Trekronerhallen på Trekronerskole hver mandag fra kl. 16:30 – 17:30. Foreningen har fået tildelt ½ time tidligere end foregående år. Derudover har TIF fået tildelt tid i Spejlsalen på Trekronerskole hver mandag fra kl. 19:00 – 22:00, som er 1 time senere end tidligere år.
  TIF oplyser, at Himmelev Veddelev Gymnastik forening (HVG) har afgivet tider til TIF for sæson 2015/2016, således at TIF har fået deres ønskede tider tilbage, jfr. tabel 1. HVG ønsker ikke at afgive sine tildelte tider for sæson 2016/2017, og TIF har på denne baggrund fremsendt klage over Folkeoplysningsudvalgets godkendelse af lokaleanvisningen for 2016/17, idet foreningen ønsker at få tilbageført sine tider i forhold til foregående år.
  Forvaltningens lokalefordeling for sæson 2015/2016 og 2016/2017 er bl.a. sket på grundlag af Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3 vedrørende prioriteringer af brugergrupper ved lokaleanvisning, herunder at aktiviteter for børn vægtes højt. Dertil har forvaltningen ved fordelingen af lokaletider lagt vægt på bedst mulig optimering af haltid. Fordelingen er som nævnt sket i dialog med RIU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 163

  Forvaltningens indstilling blev godkendt.

 • Pkt. 164 Indtægts- og udgiftsbevilling til Palles Gavebod

  Pkt. 164

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Palles Gavebod

  Sagsnr. 248738 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Palles Gavebod.
  Palles Gavebod er folkebibliotekernes digitale site for de større børn. Projektet finansieres ved støtte fra Kulturstyrelsen og betaling fra andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2016 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet Palles Gavebod under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Palles Gavebod er folkebibliotekernes digitale site for de større børn. Sitet er et sted, der formidler bibliotekets materialer på en sjov og kreativ måde. Kampagnerne skaber en kobling mellem det fysiske og digitale rum og har samtidig til formål at skabe et stærkt samarbejde mellem det lokale bibliotek og de lokale skoler.
  Fra april 2016 vil det nuværende Pallesgavebod.dk blive erstattet af et nyt site, som lige nu har arbejdstitlen ”PalleNext”.
  Pallesgavebod.dk har på nuværende tidspunkt i gennemsnit 9.000 besøg om ugen, og i perioder, hvor kampagner er kørende, er der op mod 13.000 besøg om ugen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 164

  Anbefales.

 • Pkt. 165 Anlægsregnskab - Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj

  Pkt. 165

  Anlægsregnskab - Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj

  Sagsnr. 276359 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på kr. 11.300 i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 2012 -2013 bevilliget en samlet anlægsbevilling på 9.289.425 kr. til etablering af klubhus på Spraglehøj. Der har været et samlet forbrug på 9.276.905 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 12.520 kr., hvoraf de 1.220 kr. er indregnet i tidligere regnskabsår, så mindreforbruget vedr. 2015 er på 11.300 kr.
  Etableringen af klubhuset har sammenhæng til projektet med at flytte alle fodboldaktiviteter til anlægget ved Spraglehøj og væk fra Jyllingehallen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på kr. 11.300 i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 83.000 kr., og afholdt et forbrug på 71.700 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 165

  Anbefales.

 • Pkt. 166 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 166

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 166

  - Breddeidrætskonference.
  - Baneforhold ifm. snevejr.
  - Bibliotek og Borgerservice lukket fredag den 4. december.

 • Pkt. 167 Eventuelt

  Pkt. 167

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 167

  - Naturbasen.
  - Bookingsystem.
  - Aktiviteter i biblioteksforeningen