You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 3, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 15 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 15

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 15

  Godkendt.

 • Pkt. 16 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 16

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 16

  - 25 års jubilæum i Museet for Samtidskunst.
  - Idrætsfest.
  - Åbning af udstilling på biblioteket.

 • Pkt. 17 Fordeling af undervisningstilskud for 2016

  ansoegning_fra_fof_midtsjaelland.pdf ansoegning_fra_gundsoe_korforening.pdf ansoegning_fra_roskilde_studiekor.pdf fordeling_af_budgetramme_2016_-_bilag_a.pdf fordeling_af_budgetramme_2016_-_bilag_b.pdf fordeling_af_undervisningstilskud_for_2016.pdf

  Pkt. 17

  Fordeling af undervisningstilskud for 2016

  Sagsnr. 217741 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) har klaget over Folkeoplysningsudvalgets afslag på aftenskolens ansøgning om forhøjet undervisningstilskud for 2016. Sagen fremlægges derfor til Kultur- og Idrætsudvalgets afgørelse i henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutning om ”Fordeling af undervisningstilskud for 2016” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har på møde den 14. december 2015 givet afslag på FOF Midtsjælland´s ansøgning om forhøjet undervisningstilskud i 2016 på 68.744 kr. Det forhøjede undervisningstilskud skal dække 259 ekstra timer i forbindelse med FOF´s genoptræningsforløb for borgere med særlige fysiske udfordringer. Forløbet udbydes som ”Hensynstagende undervisning”. FOF henviser til, at tilbuddet er en videreførelse af ”Den kompenserende undervisning”, som er et lovpligtigt kommunalt tilbud til ældre, der har behov for genoptræning efter sygdom. Tilbuddet er gratis for borgeren i en tidsbegrænset periode, og FOF og AOF har i en årrække udbudt ”Den kompenserende undervisning” i samarbejde med Roskilde Kommunes Træningsafsnit.
  Samarbejdet mellem Træningsafsnittet og FOF er ophørt pr. 31. december 2015. ”Den kompenserende voksenundervisning” varetages dog fortsat af AOF. FOF ønsker at videreføre genoptræningsforløb som ”Hensyntagende undervisning”. Deltagerne er ikke forudvisiteret af Træningsafsnittet, og er ikke omfattet af Servicelovens § 86 om kommunal genoptræningsforløb. Tilmeldingen til FOF ”Hensynstagende undervisning” sker derfor i rent aftenskoleregi, og FOF ansøger på denne baggrund om forhøjet undervisningstilskud, jfr. Folkeoplysningslovens § 8 stk. 2 vedrørende supplerende undervisningstilskud for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne.
  Folkeoplysningsudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, idet udvalget vurdere, at de forhøjede aktivitetstimer ikke kan begrundes i, at der er tale om en ekstraordinær dokumenteret situation, men om en udvidelse af aktiviteter, som ikke er lovpligtige. Et forhøjet undervisningstilskud til FOF i 2016 vil berøre de øvrige aftenskolers undervisningstilskud, idet tilskuddet til aftenskolernes handicapundervisning er 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, og må ikke overstige en samlet ramme på 8,55 mio. kr. jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 3. november 2010, punkt 122. I 2016 er tilskuddet til handicapundervisningen nedsat til 7/9, da man ellers vil overskride rammen på kr. 8,55 mio. kr.
  ”Fordeling af undervisningstilskud for 2016”, pkt. 48, af 14. december 2015 er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 17

  Godkendt.

 • Pkt. 18 Regional spilleaftale for Gimle 2017 - 2020

  bilag_kommunal_erklaering.pdf

  Pkt. 18

  Regional spilleaftale for Gimle 2017 - 2020

  Sagsnr. 277999 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gimle ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om at blive regionalt spillested for 2017 – 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. vedlagte kommunale erklæring med anbefaling af Gimle som regionalt spillested godkendes,
  2. driftstilskuddet til Gimle for perioden 2017-2020 suppleres med tilskuddet til Byparkkoncerter og midler fra Salpuljen. I alt 2,395 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Gimle har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested og fremstår i dag som et af de mest betydningsfulde danske spillesteder. Gimle har dermed en stor betydning for Roskildes profil som musikkommune. Der er pt. udpeget 19 regionale spillesteder, der udpeges ud fra kunstnerisk kvalitet, kommunal medfinansiering, samt regionale hensyn.
  De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år. Den nuværende periode udløber med udgangen af 2016, og en ny ansøgning skal være fagudvalget for musik under Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 28. februar 2016.
  Gimle har gennem årene været af vital betydning for udviklingen af Roskildes musikliv, og der er udklækket mange unge kulturentreprenører fra Gimle, som har beriget Roskilde med nye foreninger og initiativer lige fra Hal 12 til INSP. I den nuværende periode har Gimle både styrket sin drift og øget sit koncertniveau især uden for Gimles egne rammer.
  Forvaltningen foreslår, at fortsætte den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil, dog med den vigtige ændring at alle faste tilskud og samarbejder lægges ind i den regionale aftale.
  Gimle har siden sommeren 2012 stået for planlægningen og afvikling af Byparkskoncerterne og Sankt Hans. I denne periode er kvaliteten og publikumstilstrømningen steget markant. Borgerne får bedre musik for pengene og flere borgere får del i de musikalske oplevelser. Der vil fortsat skulle indgås en årlig konkret aftale med kommunen om indholdet i byparkkoncerterne.
  Som led i ansøgningen om at blive regionalt spillested skal Gimle fremsende en erklæring om Roskilde Kommunes støtte og anbefaling af ansøgningen. Forslag til kommunal erklæring er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og frem. Aftalen, der træder i kraft 1. januar 2017, finansieres af det afsatte budget til Gimle i 2017 og frem (1, 486 mio. kr. pr. år) samt det afsatte budget til Byparkskoncerter i 2017 og frem (0,709 mio. kr. pr. år) og bidrag fra Salpuljen i 2017 og frem (0,2 mio. kr. pr. år). I alt 2,395 mio. kr. i 2017 og frem. Tilskuddet er under forudsætning af, at der ikke sker reduktioner ved kommende budgetvedtagelser. Priserne er i 2016-niveau.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 18

  Anbefales.

 • Pkt. 19 Lokalhistorisk Arkivs forbedring af formidlingsindsatsen

  Pkt. 19

  Lokalhistorisk Arkivs forbedring af formidlingsindsatsen

  Sagsnr. 278064 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beslutning om anvendelse af midler i budget 2016 til Lokalhistorisk Arkivs forbedring af formidlingsindsatsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Arkivernes formidlingsindsats forbedres, som det fremgår af nedenstående.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Arkiverne er en organisatorisk del af Biblioteker og borgerservice. De omfatter stadsarkivet og de lokalhistoriske arkiver i Roskilde, Daastrup og Jyllinge.
  Digitalisering og borgerinddragelse er afgørende faktorer for arkivvirksomhed. Borgerinddragelse giver ejerskab til lokalhistorien, og adgang til arkivalierne og samlingerne via nettet er ganske enkelt et must i vores digitale verden.
  I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 blev der af udviklingspuljen afsat 300.000 kr. til forbedring af lokalarkivernes formidlingsindsats.
  Bevillingen på 300.000 kr. foreslås benyttet til anskaffelse af et nyt IT-system og klargøre det til formidling af arkivalierne.
  Det nye IT-system skal opfylde to formål: Dels at borgerne kan sidde hjemme og søge materialer frem fra arkivets samling (billeder, negativer, kort, og på sigt også vores store mængde af arkivalier). Dels at borgerne selv kan berige baserne med billeder, kommentarer osv. (naturligvis kvalitetssikret af arkivets medarbejdere).
  Det valgte system fra firmaet Busca rummer følgende web løsning (FotoWare):

  1. Alm. brugere kan søge og finde billeder frem i FotoWeb-base.
  2. Billeder kan downloades af brugeren (hvis dette er muligt ift. copyright mm).
  3. Søgning i basen efter resultat og/eller billedfiler via browser i webløsning. Dette søgeresultat kan sendes som link til andre, som kan se og downloade aktuel søgning fra webløsning.
  4. Registrerede brugere kan logge ind og have flere rettigheder – eks. upload billeder, tilføje metadata m.m.
  5. Registrerede brugere kan også anvende plugins til MS Word, og PowerPoint når de skal anvende billeder fra basen.

  De afsatte midlerne anvendes på tre områder:

  1. FotoWeb-basen, som er den grundlæggende base
  2. API modul, som bl.a. sikrer kobling til internettet
  3. Klargøring af arkivalier og opload

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er afsat 300.000 kr. i budget 2016 til dette formål.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 19

  Godkendt.

 • Pkt. 20 Lystfest 2016 og fremover

  lysfest_budget_2016.pdf

  Pkt. 20

  Godkendelse af budget til Lysfest 2016

  Sagsnr. 278020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har fra 2016 og frem bevilget 250.000 kr. til at afholde Lysfest på Kulturstrøget. I 2015 anslås det, at ca. 20.000 mennesker var i bymidten på Allehelgens aften.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Lysfester afholdes årligt en fredag i forbindelse med Allehelgens aften i samarbejde med Roskilde Handels og bymidtens øvrige aktører.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Sagsfremstilling
  For tredje år i træk afholdt aktørerne på Kulturstrøget Lysfest i 2015. Lysfest 2015 blev en stor succes med liv i hele bymidten. Vi estimerer, at ca. 20.000 borgere valgte at opleve Lysfesten.
  Omkring 250 frivillige, musikgrupper, kor, foreninger, samt elever fra RUC skabte sammen med professionelle kunstnere og aktørerne på Kulturstrøget begivenheden. Lysfesten udvikles yderligere i 2016, bl.a. fordi Roskilde Kommune i de næste tre år deltager i EU projektet Lighting Metropolis.
  Et af formålene med Lysfesten er at vække nogle af de gamle, danske allehelgens traditioner til live. På aftenen mindes man de døde og hylder lyset for dets livgivende kraft. Arrangementet laves i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel sammen med aktørerne på Kulturstrøget (Roskilde Museum, Roskilde Bibliotek, Roskilde Domkirke, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kloster og Byens Hus).
  Sammenfattende kan man sige, at Lysfesten er en bymidtebegivenhed, der fordrer samarbejde mellem kommune, kulturinstitutioner og handelen. Den bringer RUC´s studerende til byen i et kreativt samarbejde med midtbyens kulturinstitutioner til glæde for alle parter.
  Lysfesten kan afholdes på et beskedent budget, da ca. 250 frivillige støtter op og bidrager med færdigheder, udstyr og timer, og fordi kulturinstitutionerne anvender timer og midler fra deres eget regi. Desuden er samarbejdet med Roskilde Handel en afgørende forudsætning for at skabe en succesfuld Lysfest.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Ansøgning til puljen til større Idræts- og kulturarrangementer

  ansoegning_fra_riu_til_boerneidraetsfest.pdf

  Pkt. 21

  Ansøgning til puljen til større Idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 275268 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Idræts Union søger støtte til at afholde en børneidrætsfest den 13. marts 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 25.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af en børneidrætsfest.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Idræts Union søger støtte til at afholde en Børneidrætsfest. Det er en fest for børn og unge under 16 år, og den kommer til at foregå i Viby Idrætscenter den 13. marts 2016.
  Festen afløser den tidligere afholdte børneidrætsfest, og den har fået et nyt navn: Kidz Sport Awards. Der vil være optræden med idrætsbørn og musik, og der vil blive uddelt forskellige priser for Årets Kammerat, Årets ildsjæl etc.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udgifterne kan dækkes fra puljen til større idræts- og kulturarrangementer.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 21

  Godkendt.

 • Pkt. 22 Indtægts- og udgiftsbevilling - Biblioteket som vært for Europe Direct informationscenter for Sjælland

  Pkt. 22

  Indtægts- og udgiftsbevilling - Biblioteket som vært for Europe Direct informationscenter for Sjælland

  Sagsnr. 275647 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til biblioteket som vært for Europe Direct informationscenter for Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 131.250 kr. i 2016 og tilsvarende udgiftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne som vært for Europe Direct informationscenter for Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I juni 2015 blev Roskilde Bibliotekerne udvalgt af Europa Kommissionen som vært for Europe Direct Informationscenter (EDIC) for Sjælland – i øvrigt efter opfordring til at søge værtskabet.
  Europe Direct informationscentre fungerer som et kontaktpunkt mellem borgerne og EU på lokalt plan. Der findes over 500 EDIC’s i Europa og 5 i Danmark.
  Formålet med Europe Direct er at:
  - Gøre det muligt for de lokale borgere at indhente information, rådgivning, bistand og svar på spørgsmål om EU 's institutioner, lovgivning, politikker, programmer og finansieringsmuligheder for projekter;
  - At fremme den lokale og regionale debat om EU og dets politikker og gøre det muligt for EU-institutionerne at forbedre formidlingen af ​​information skræddersyet til lokale og regionale behov;
  - Give offentligheden mulighed for at sende feedback til EU-institutionerne i form af spørgsmål, meninger og forslag. Centrene skal give borgere adgang til oplysninger om hvordan EU fungerer. Centrene skal give adgang til information om forskellige emner og synspunkter om EU, der viser og ​​forklarer, hvad EU gør og hvordan EU er relevant for et lokalområde og befolkningen i området.
  EDIC Roskilde giver Roskilde Bibliotekerne muligheden for at udvide sit netværk og skabe kontaktflader, der er bredere end de nuværende, både biblioteksfaglige og regionale, til gavn for lokale og regionale aktører, herunder projektmagere i regionen. Det forstærker også bibliotekets funktion som Centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 22

  Anbefales.

 • Pkt. 23 Indtægts- og udgiftsbevilling - Udvidet musikformidling via lytteklubstanken

  Pkt. 23

  Indtægts- og udgiftsbevilling - Udvidet musikformidling via lytteklubstanken

  Sagsnr. 277919 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Udvidet musikformidling via lytteklubstanken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 161.500 kr. i 2016 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet Udvidet musikformidling via lytteklubstanken under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er stor interesse blandt borgerne for at deltage i lytteklubber, hvor bibliotekspersonalet inviterer publikum ind til en uformel samtale om musik. Personalet indtager en aktiv rolle som både værter og eksperter med det folkeoplysende sigte at give borgerne en ny viden og en oplevelse, samtidig med, at de selv har mulighed for at være samskabere af den gode oplevelse. I projektet ”Udvidet musikformidling via lytteklubstanken” fortsættes lytteklubberne, samtidig med at metoder til musikformidling via lytteklubberne udbredes til andre biblioteker, både store og små. Efter endt projektperiode er der derfor udviklet en formidlingspakke til bibliotekerne, indeholdende redskaber til egenproduktion af lytteklubber, og metoder til afvikling af disse.
  Projektet består af to spor:
  Podcasts: Podcasts er en del af den ”on demand”-tendens, som ses i medielandskabet lige nu. Podcasts giver brugerne mulighed for at tilgå indhold når det passer dem, uafhængigt af tid og sted. Vores definition af en lytteklub er ikke blot et 2-timers arrangement. En lytteklub kan også være en speed-talk på 1 minut, som kan stå alene eller bruges som en teaser for en længere klub. Eller en lytteklub kan være en podcast af 10-20 minutters varighed, som gøres tilgængelig på forskellige platforme eller afspilles i biblioteksrummet. En del af projektet er derfor at eksperimentere med forskellige former for podcasts med musikformidlende indhold.
  Uddannelsessamarbejder: I projektperioden tilpasses et udvalg af lytteklubberne rammerne for gymnasiernes undervisning, og biblioteket afholder lytteklubberne for udvalgte gymnasieklasser. Eleverne får desuden præsentation af de podcasts, som allerede er gjort tilgængelige. Målsætningen for denne del af projektet, er at biblioteket afholder en eller flere lytteklubber for mindst to gymnasieklasser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2016. Beløbet på 161.500 kr. er finansieret 100 % af Kulturstyrelsen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 23

  Anbefales.

 • Pkt. 24 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Pkt. 24

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Sagsnr. 69109 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg!”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  ”Kom ud og leg!” understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  I 2016 er der afsat 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”, dels som en pulje der kan søges af borgerne, og dels til faciliteter der etableres af kommunens team omkring ”Kom ud og leg!”.
  Anlægsprojekterne forventes igangsat og afsluttet i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 24

  Anbefales.

 • Pkt. 25 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Pkt. 25

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2016 til Milens kunststrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til næste kunstværk i Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 er afsat 300.000 kr. til realisering af næste kunstværk i Milen. Udgifterne til realiseringen af værket er anslået til 1,2 mio. kr., derfor skal budgetbevillingen suppleres med eksterne midler. Forvaltningen er derfor i gang med en fundraisingproces i samarbejde med Kunstkomitéen.
  Milens kommende kunstværk forventes påbegyndt efteråret 2016, hvis finansieringen er på plads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Såfremt der opnås ekstern medfinansiering, fremlægges sag med indtægts- og udgiftsbevilling på et senere møde.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 25

  Udsættes.

 • Pkt. 26 Orientering om helhedsplan for Viby bymidte

  endelig_bebyggelsesplan_for_cosmosgrunden_revideret_scenarie_4.pdf hoeringssvar_helhedsplan_for_viby_bymidte.pdf hoeringsnotat_hehedsplan_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 26

  Orientering om helhedsplan for Viby bymidte

  Sagsnr. 256400 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om, at forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og nu fremlægges til endelig godkendelse i Plan- og Teknikudvalget sammen med et forslag til den videre proces frem mod realisering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Under-vejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af hø-ringsperioden modtaget 14 høringssvar - heraf 5 fra lokale foreninger m.v.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i by-midten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bed-re trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Byggemulighed ved tankstationen og Menu udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund. Samlet set er antallet af parkeringspladser øget ift. idag. Herudover kan parkeringskapaciteten på Toftehøjen øges ved hensigtsmæssig opstribning.
  Cosmoshallen nedrives delvist, søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Sønderga-de. Mejeriets udformning og proportioner fastholdes. Det kan ske ved restaurering eller alternativt nedrivning og delvis genopførelse.
  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktivi-teter for at realisere planen:
  Der indledes dialog med ejere og mulige investorer og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger fremlægges sag for Økonomiudvalget.
  Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i Plan- og Teknikudvalget.
  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 26

  -

 • Pkt. 27 Meddelser fra forvaltningen

  Pkt. 27

  Meddelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 27

  - Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget den 2. marts kl. 16-17:30 om strategi for Stændertorvet.
  - Vinterferieprogram for børn og unge, nyt samarbejde med klubberne
  - Orientering vedr. Dampradioen
  - Kildegården, DGI's projekt
  - Jyllingehallerne

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 28

  - Borgerservice
  - Åben Hal