You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 3, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 66 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 66

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 66

  Tillægsdagsorden optaget på dagsordenen og rykkes frem til beslutningspunkterne.
  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 67 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 67

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 67

  Breddeidrætskonference
  Kulturmetropolen
  DJ Fono åbnet
  Arrangement vedr. Algade 31

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 68 Fremtid for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)

  Notat_-_BGK_2018.pdf TAS_-_TalentAkademiSjaelland.pdf

  Pkt. 68

  Fremtid for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)

  Sagsnr. 290343 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget drøftede fremtidige modeller for en evt. videreførelse af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) efter udløbet af den kulturregionale finansiering ved udgangen af skoleåret 2017/18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på sit møde den 5. april 2017, punkt 54, mulige fremtidige modeller for videreførelse af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), som har været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2009. Finansieringen af BGK udløber med udgangen af skoleåret 2017/18, og vil ikke efterfølgende kunne finansieres fra Kulturregionen.
  Udvalget besluttede, at forvaltningen på baggrund af drøftelsen skal udarbejde et forslag til videreførelse af et BGK-tilbud i Roskilde med konkret finansieringsmodel til udvalgets møde i juni 2017.
  Som optakt til sagen i juni får udvalget i dette møde en præsentation af Billedkunstnerisk Grundkursus, som det har fungeret hidtil ift. undervisning, antal elever og økonomi. Dette kan danne baggrund for drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige fremtidige modeller. Leder af Kulturskolen Annette Salvad vil deltage med oplæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Finansiering af BGK skal afgøres i forbindelse med drøftelserne om budget 2018 og frem. BGK kan evt. finansieres af de midler som Roskilde Kommune betaler for at være en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som er årligt 3 kr. pr. indbygger.
  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 68
  Drøftet. Spørgsmålet om BGK's fremtid vil indgå i udvalgets budgetdrøftelser i juni.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 69 Ændringer i køreplan for Roskilde Bibliotekernes bogbus pr. 1.9.2017

  Koereplan2017_beskrivelse_af_holdepladser.pdf Koereplan_forslag_2017.pdf

  Pkt. 69

  Ændringer i køreplan for Roskilde Bibliotekernes bogbus pr. 1.9.2017

  Sagsnr. 290101 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændringer i benyttelsesmønsteret har bevirket et behov for justeringer i bogbussens køreplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ændret køreplan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ny køreplan er udarbejdet af en arbejdsgruppe af busbibliotekarer og – chauffører på basis af statistikker over udlån og besøg, opsamlede lånerønsker samt lokalkendskab og erfaringer. Der er endvidere taget højde for de mest effektive ruter mellem holdepladserne.
  Generelt viser det sig, at der er:
  - Øget efterspørgsel i områder langt fra stationære biblioteker.
  - Faldende udlån og besøg på pladser, tæt på Roskilde Bibliotek.
  Den nye køreplan indeholder opgraderinger på flere eksisterende holdepladser, oprettelse af ekstra holdeplads i Vindinge, flytning af holdepladsen i Snoldelev og i Hyrdehøj. Den samlede ugentlige åbningstid fordelt på 5 hverdage er uændret. En oversigt over ændringerne:
  Dommervænget, Herringløse, Hyrdehøj, Rønnebærparken: åbningstiden indskrænkes og tidspunktet på dagen ændres. I forhold til Dommervænget og Rønnebærparken planlægges andre tiltag i forbindelse med Zebraby-projektet, bl.a. indenfor Unge og demokrati og bogpakker
  Trekroner Vest og Øst, Himmelev: åbningstiden udvides og enkelte tidspunkter omplaceres
  Vindinge: Åbningstiden udvides og de to ugentlige stop placeres fremover to forskellige steder
  Snoldelev: Holdepladsen flyttes i nærheden af Børnehuset Lærken og åbningstiden omplaceres
  Svogerslev: fortsat 5 ugentlige stop, men ændring af et af tidspunkterne.
  Der iværksættes en intensiv informationskampagne i forbindelse med ændringerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 69

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 70 Udpegning til BIMUS Advisory Board

  Henvendelse_om_BIMUS_Advisory_Board.pdf

  Pkt. 70

  Udpegning til BIMUS Advisory Board

  Sagsnr. 291503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udpegning til Advisory Board for BIMUS-samarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter henvendelsen og udpeger et af udvalgets medlemmer til Advisory Board for resten af byrådsperioden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har fået vedhæftede henvendelse fra BIMUS- samarbejdet, som er det formaliserede samarbejde mellem ROMU og Roskilde Bibliotekerne, der har været etableret siden 2013. Udvalget anmodes om at udpege et medlem til Advisory Board. Der har i 2013-14 været nedsat et udviklingsråd for BIMUS, også med politisk repræsentation.
  Af skrivelsen fremgår, at BIMUS-samarbejdet nu går ind i næste fase, hvor der bl.a. skal drøftes de næste skridt og herunder, i hvilket omfang en yderligere integrering af samarbejdet vil få betydning for lovgivning, andre regler og sædvane for de to institutionstyper. Det skal også drøftes, hvordan samarbejdsrelationer til andre institutioner (uddannelse, forskning) og private partnere (handelsliv, erhverv, turisme, kulturformidlere) kan udvikles og styrkes.
  Til at drøfte og rådgive i de spørgsmål vil BIMUS nedsætte et rådgivende organ, Advisory Board, som over 2-3 møder, vil behandle spørgsmål, som enten formuleres af BIMUS og/eller af deltagerne i det rådgivende organ. Arbejdet vil foregå fra juni og indtil årsskiftet.
  Følgende er inviteret til at være repræsenteret i board’et:
  Kim Rockhill, ROMUs bestyrelse
  Ib Poulsen, fhv. rektor, RUC
  Ole Winther, Kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen
  Tine Vind Slots- og Kulturstyrelsen
  Søren Mørk, Bibliotekschef, Helsingør
  Michel Steen-Hansen, direktør, Danmark Biblioteksforening
  Et medlem af Frederikssunds Kommunes Fritidsudvalg
  Et medlem af Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
  Et medlem af Lejre Kommunes Udvalg for Kultur & Fritid
  Der lægges ikke op til, at der træffes beslutninger i board’et. Det er alene et forum for inspiration og diskussion af, hvordan BIMUS-samarbejdet kan bevæge sig videre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 70

  Udvalget udpegede Karsten Lorentzen til Advisory Board.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 71 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 71

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 71
  Taget til efterretning.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 72 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

  Mindreforbruget består af:
  - Et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedr. Roskilde Badene, da det afsatte beløb til afledt drift (ny svømmehal) anvendes til anlægsudgifter, jf. politisk beslutning. Derudover et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. vedligehold af stadion og Idrætsanlæg
  - Mindreudgifter til Folkebiblioteker på 0,6 mio. kr. vedr. den nuværende gældsafviklingsaftale, der udløber ved udgangen af 2017
  - Merforbrug på 2,3 mio. kr. til flerårige projekter (Team Danmark-aftalen, Musikmetropolen, Bandakademiet)
  - Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. restmidler i udviklingspuljen og på lokaletilskudsrammen fra 2016, der forventes anvendt i 2017.
  Merforbrug på enkeltområder finansieres af overførsler fra 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 72

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 73 Orientering om Åben Hal projektet

  Pkt. 73

  Orientering om Åben Hal projektet

  Sagsnr. 249521 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune var breddeidrætskommune i 2014-16, og Åben Hal projektet var et af de tre delprojekter herunder. Projekt Åben Hal afprøvede at åbne udvalgte kommunale faciliteter til private brugere, og de private har taget godt imod tilbuddet. Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om projektets resultater, og hvordan Åben Hal vil udvides i 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Åben Hal projektet er at gøre det nemmere at dyrke idræt for alle dem, som bor i Roskilde Kommune og at få udnyttet de tider, hvor idrætsfaciliteter står ledige rundt om i kommunen.
  Forvaltningen vil på mødet give en kort præsentation af Åben Hal.
  I projektperioden fra efterår til juleferie 2016 (uge 41 – 51) kunne private booke faciliteter til idrætsaktiviteter på fire lokale skoler i deres ledige tider: Baunehøjskolen, Klostermarksskolen, Peder Syv Skolen og Sct. Jørgen Skole. De ledige tider har været tilbudt både på hverdage og i weekender. Derudover har der været morgenåbent inden skolestart på tre af stederne, og på en af skolerne har der været åbent i de korte ferier.

  Succeskriteriet var 75 bookninger i perioden (7-8 bookinger pr. uge), og resultatet blev mere end det dobbelte med 156 bookinger. De positive erfaringer har medført, at Åben Hal er blevet en permanent løsning i kommunen.
  Generelt fungerer løsningen godt, da de private brugere på en let og brugervenlig måde booker og betaler via appen WannaSport, og henter adgangsnøgle via nøgleboks, som er opsat ved faciliteten. I linket kan I se PR-videoen.
  I perioden medio oktober 2016 til medio marts 2017 har i alt 208 personer booket tider via Åben Hal. I snit har brugerne booket 3 gange. 77 brugere har booket en gang. Der har i alt været 570 bookinger i perioden, og brugen stiger henover januar, februar og marts 2017. Der har været 414 bookinger mod 156 i projektperioden. Alene i januar var der 155 bookinger.
  Sammenligner vi den totale udnyttelsesgrad i perioden uge 1-5 på Klostermarksskolen, som er det sted med flest bookinger (60 %), var 24 % udnyttet i 2016. I 2017 var den steget til 70 %.

  Videre proces

  Forvaltningen arbejder for, at Åben Hal vil blive udvidet i løbet af 3. kvartal 2017, så det er klar til, når folk trækker indendørs for at dyrke idrætsaktiviteter. Der arbejdes for at udvide med 4 nye steder. Planlægningen af denne implementeringsproces begynder i april 2017 med fokus på udvælgelse af de nye steder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er afsat kr. 100.000 i budget til drift af Åben Hal årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 73

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 74 Orientering om udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune

  Pkt. 74

  Orientering om udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 278527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer foreløbige anbefalinger til udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde den 1. juni 2016, pkt. 89, foranalysens forslag til retning og principiel model for de musiske skoler i Roskilde Kommune som afsæt for et videre udviklingsarbejde.
  Forvaltningen har i samarbejde med ledelser og medarbejdere fra de to musiske skoler gennem en række workshops arbejdet videre med muligheder for udvikling af de musiske skoler.
  Projektet er tænkt sammen med udviklingen af en ny musikbystrategi. Analysen er endvidere nævnt i sagen om budget 2018 på udvalgets møde den 8. marts 2017, pkt. 29.
  På mødet vil forvaltningen præsentere de foreløbige anbefalinger til indsatsområder og konkrete initiativer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 74

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 75 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 75

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 75

  Borgerservice og tidsbestilling.
  Nyt bibliotekssystem.
  Kildegården - markering af igangsættelse af Kunstens Hus
  Musiske Skoler i Tivoli
  1. spadestik på Roskilde Badet
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 76 Eventuelt

  Pkt. 76

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 76

  Intet at referere.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 77 Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Pkt. 77

  Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af 2 medlemmer til Elite- og Talentrådet med elitemæssig baggrund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Morten Fenger og Henning Hansen udpeges til Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 92, nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd.
  Af vedtægterne fremgår, at Kultur- og Idrætsudvalget fremover skal udpege 3 repræsentanter med elitemæssig baggrund.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 5. april 2017, punkt 53 (i forbindelse med anbefaling af vedtægterne), at udsætte udpegelsen af det tredje medlem med elitemæssig baggrund til første kvartal 2018, det vil sige i den nye byrådsperiode.
  De to hidtidige medlemmer i Elite- og Talentrådet, som forvaltningen ved nedsættelse af det nye råd ultimo 2016 har peget på, er:
  - Morten Fenger, tidligere topatlet i triatlon og er i dag direktør i Dansk Triatlon Forbund.
  - Henning Hansen, uddannet i coaching og ledelse og har arbejdet med talentudvikling i DBU, har eget konsulentfirma Sportshouse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-05-2017, pkt. 77

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V). Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.