You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 3, 2015 - 18:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 86 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 86

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 86

  Godkendt.
  Tuncay Yilmaz (A) erklærede sig inhabil vedr. dagsordenens punkt 95.

 • Pkt. 87 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 87

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 87

  Vellykket arrangement på Gulddysse Kulturgård sidste søndag.

 • Pkt. 88 Helhedsplan for Kulturstrøget i Roskilde

  helhedsplan.pdf

  Pkt.88

  Helhedsplan for Kulturstrøget i Roskilde

  Sagsnr. 261384 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ny helhedsplan for Kulturstrøget i Roskilde foreslår en række projekter på strøget, der markerer det tydeligere som forløb og som et sted at opholde sig.
  Planen er grundlaget for, at kommunen i de kommende år kan realisere projekterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen for Kulturstrøget godkendes som grundlag for de kommende års anlægsprojekter på Kulturstrøget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2014 afholdt kommunen en idékonkurrence om helhedsplanen for anlægsprojekter på Kulturstrøget i Roskilde. Den 4. marts 2015, punkt 35, fik udvalget præsenteret vinderforslaget på et fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget. Marianne Levinsens tegnestue vandt konkurrencen, fordi forslaget aflæser og bygger videre på Kulturstrøgets nuværende kvaliteter. Desuden er det økonomisk realistisk at føre ud i livet, og det kan deles i etaper.
  Tegnestuen har bearbejdet sit forslag til en helhedsplan i løbet af foråret (se bilag). Forslaget fastholder de oprindelige kvaliteter. Nu er der kommet mere præcise bud på løsninger og etapedeling samt overslag på økonomi.
  Anlægsprojekterne kan realiseres i overensstemmelse med forslag til strategisk anlægsplan 2016-19 og handleplanen for bymidten 2016-19:
  - 2016: Byhaven ved Sankt Ols Stræde og passagen ved Husarstalden
  - 2017: Haven ved Algade 31 og Klosterstien
  - 2019: Sankt Peders Stræde
  Forvaltningen vurderer, at etaperne kan realiseres inden for anlægsplanens økonomiske ramme.
  Helhedsplanen er en overordnet ramme for anlægsprojekterne. De enkelte projekter skal konkretiseres og aftales med grundejere og naboer, før forvaltningen kan fremlægge det enkelte projekt og økonomi til politisk beslutning.
  Forvaltningen forventer at fremlægge projekter og økonomi på de første etaper i slutningen af 2015, så de kan udføres i 2016.
  Der vil være et oplæg ved Marianne Levinsen på mødet.
  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. juni 2015 indstiller forvaltningen, at udvalget – ligesom Kultur- og Idrætsudvalget – godkender helhedsplanen som grundlag for de kommende års anlægsprojekter på Kulturstrøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  c_handleplan_2016-19_den_dynamiske_bymidte.pdf d_handleplan_2016-19_trekroner_campus.pdf e_handleplan_2016-19_viby.pdf f_handleplan_2016-19_jyllinge.pdf g_handleplan_2016-19_aaben_arena_og_milen.pdf h_handleplan_2016-19_musicon.pdf l_handleplan_2016-19_kildegaarden.pdf

  Pkt. 89

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 270302 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder, som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende, der berører Kultur- og Idrætsudvalgets fagområder:
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Åben Arena og Milen
  - Musicon
  - Kildegården
  Endvidere vedlægges Trekroner Campus – Universitetsbyen Roskilde.
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er i planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Handlingsplanernes budgetter for 2016 og frem er i overensstemmelse med det fremlagte forslag til Strategisk Anlægsplan 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 89

  -

 • Pkt. 90 Orientering om kommende større sager - juni 2015

  Pkt. 90

  Orientering om kommende større sager - juni 2015

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Udvalgets afsluttende budgetdrøftelse (august)
  - Møde med deltagelse af OMU (august)
  - Godkendelse af bibliotekspolitik (august)
  - Helhedsplan for Jyllinge halområde til offentlig udstilling (august)
  - Godkendelse af ungepolitik (august)
  - Fritids- og kulturfacilitetspuljen (september)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Strategiplan og budget Åben Dans
  - Godkendelse af Kultur- og Idrætspolitik

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 90

  -

 • Pkt. 91 Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning

  elite-_og_talentraadets_aarsberetning_201415.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådets årsberetning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering, jf. rådets vedtægter § 10.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015 godkendte rådet årsberetningen med enkelte justeringer.
  Den opdaterede version af årsberetningen er vedlagt som bilag på sagen.
  Roskilde Kommune er i anden samarbejdsperiode med Team Danmark (2013-16), hvor fokus blandt andet er at opkvalificere klubberne til at udvikle vækstlaget i talentudviklingen.
  Fra årsberetningen kan fremhæves følgende succeser:
  - Der er stor interesse for at søge optagelse til talentklasserne på Himmelev Skole.
  - De 6 prioriterede idrætter løfter deres niveau i talentudviklingen, og næsten alle samarbejdsklubber har mindst én træner med diplomtrænerniveau. De prioriterede idrætsgrene er BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning.
  - Samarbejdsklubberne har taget medaljer på ungdomsniveau ved VM, EM og DM
  - Roskilde har en fleksibel løsning, hvor der optages elever fra andre idrætter end de prioriterede til talentklasserne. En del andre Team Danmark Elitekommuner optager kun fra de prioriterede idrætsgrene.
  - Vores talentudviklingspulje har ansøgninger for næsten 1 mio. kr. Rådet deler 400.000 ud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 91

  -

 • Pkt. 92 Bibliotekspolitik - drøftelse af mål

  bibliotekspolitik.pdf

  Pkt. 92

  Bibliotekspolitik - drøftelse af mål

  Sagsnr. 264091 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til drøftelse og prioritering af mål i bibliotekspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkastet til politik og udvælger 1-2 mål for hvert af dens fem fokusområder.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne har udarbejdet et forslag til en ny bibliotekspolitik, der afløser politikken fra 2011. Den nye politik skal gælde for resten af byrådsperioden.
  Bibliotekspolitikkens vision fokuserer fortsat på bibliotekets rolle som kommunens levende mødested og borgernes vigtigste adgang til oplevelser, viden og aktive fællesskaber på tværs af generationer og baggrund. Visionen peger desuden på styrkelse af borgernes digitale kompetencer og på bibliotekets rolle i byudviklingen centralt og decentralt.
  Politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder borgerservice og arkiverne, samt nationale brugerundersøgelser på biblioteksområdet. Politikken skal understøtte byrådets overordnede visioner for indeværende periode.
  Der peges på fem politiske målsætninger, der skal indfri visionen:
  - Bibliotekernes rolle i lokalområderne
  - Kulturstrøget og bymidten
  - Den digitale borger
  - IQ Roskilde
  - Litteraturen
  Bibliotekspolitikken består jf. kommunens politikudviklingsmodel af 3 delelementer:
  En vision, der skal være en overordnet ”erklæring” eller ”ledestjerner”, som er aktuelle og vedkommende for en længere periode.
  Politiske målsætninger, som er konkretiseringen af visionen, og som angiver hvordan Kultur- og Idrætsudvalget vil arbejde for at indfri visionen.
  Politiske mål, som skal være konkrete og direkte målbare mål, og kunne indfris inden for en kortere tidshorisont. Der skal formuleres 1 – 2 politiske mål inden for hvert område, og de skal kunne være indfriet inden for 1 – 2 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Politikkerne skal som udgangspunkt kunne realiseres indenfor det vedtagne budget

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 92

  Udvalget besluttede følgende mål til færdiggørelse af bibliotekspolitikken:
  Bibliotekernes rolle i lokalområderne: Mål 2 "Aktive borgere i ny fællesskaber" (med inddragelse af elementer fra de to andre mål)
  Kulturstrøget og bymidten: Mål 2 "Det levende kulturstrøg" og mål 3 "Aktiv formidling af Kulturstrøget i byrummet".
  Den digitale borger: Mål 2 "Lære borgerne at mestre deres digitale hverdag" suppleret med digital dannelse og mål 3 "Markedsføring af bibliotekets digitale tilbud".
  IQ Roskilde: Mål 1 "Internationale vinkler"
  Litteraturen - læsning, oplevelser, fællesskab: Mål 2 "Litterære fællesskaber" suppleret med elementer fra de to andre mål.

 • Pkt. 93 Principper for udvikling af Kildegården

  principper_for_udvikling_af_kildegaarden.pdf

  Pkt. 93

  Principper for udvikling af Kildegården

  Sagsnr. 269240 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår principper for en helhedsplan for Kildegården. Forvaltningen foreslår, at Helligkorsvej 3 sælges, som et led i arbejdet med at optimere faciliteter og brug af bygninger til områdets brugere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. principper for det videre arbejde med helhedsplan for Kildegården godkendes,
  2. principper for aktørernes fordeling på områder godkendes og
  3. forvaltningen sonderer mulighederne for salg af Helligkorsvej 3 med henblik på at anvende indtægten til at skabe funktionsopdelte bygninger og fleksible lokaler til områdets brugere i overensstemmelse med visionen for Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Plan- og Teknikudvalget har indstillingskompetencen vedrørende indstillingens punkt 1. Kultur- og Idrætsudvalget har indstillingskompetencen vedrørende indstillingens punkt 2. Økonomiudvalget har indstillingskompetencen vedr. indstillingens punkt 3.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at der skal etableres et kraft-center for kultur-, idræts- og fritidslivet på Kildegården. Der er siden formuleret en vision for området godkendt af Økonomiudvalget den 18. marts 2015, punkt 112.
  Med afsæt i visionens vægtning af mangfoldighed, fællesskab og fleksibilitet fremlægger forvaltningen principper for en helhedsplan for Kildegården, som skal være rammesættende for det videre arbejde med helhedsplanen i forhold til:
  - Områdets fremtidige karakter og indretning
  - Trafik og vigtige forbindelser
  - Det ny Idræts- og Bevægelsescenter
  - Boligudvikling langs Møllehusvej/ Helligkorsvej
  På baggrund af det hidtidige arbejde med indplacering af aftenskolerne på Kildegården sonderer forvaltningen mulighederne for salg af Helligkorsvej 3 til anden side med henblik på en fremtidig anvendelse, der spiller sammen med visionen for Kildegården. Sammen med Kildegårdens brugere arbejdes videre på at skabe funktionsopdelte bygninger, hvor brugerne samarbejder om faciliteterne på tværs af foreninger, og en eventuel salgsindtægt skal anvendes til at skabe de nødvendige rammer. I forbindelse med et eventuelt salg, vil forvaltningen fremlægge et dagsordenspunkt vedrørende dette.
  På baggrund af de foreslåede principper udarbejder forvaltningen et forslag til en helhedsplan i dialog med nuværende og kommende brugere af Kildegården. Herunder er der dialog med brugerne af Gartnergården med henblik på at finde mulige alternative løsninger til deres aktiviteter.
  De nye funktioner i området, som beskrives i principperne for helhedsplanen, kræver ændringer af kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor forvaltningen planlægger en indledende offentlig høring i efteråret 2015. I samme periode vil forvaltningen også fremlægge forslag til den endelige helhedsplan for Kildegården til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. På sigt kan der forventes indtægter ved et salg af de kommunale arealer, der udlægges til boligudvikling.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 93

  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på, at beslutningskompetencen vedr. indstillingens punkt 3 er Økonomiudvalget.
  Indstillingens punkt 2 anbefales.

 • Pkt. 94 Mulighed for etablering af sportscollege i Roskilde

  Pkt. 94

  Mulighed for etablering af sportscollege i Roskilde

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådets temamøde i 2014 havde temaet ”sportscollege”. Rådet har siden arbejdet med ideen om at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune. En arbejdsgruppe har været på studietur i Esbjerg og Haderslev i april 2015. Det skal besluttes, om rådet skal arbejde videre med sagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Elite- og Talentrådet udarbejder en procesplan, inklusiv økonomisk oversigt, som led i at afdække muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På foranledning af foreninger, der samarbejder med kommunen om talentklasserne, handlede årets temamøde i Elite- og Talentrådet den 24. september 2014 om sportscollege. Ole Keldorf fra Elite Sports Akademi Aarhus holdt temamødets oplæg. På baggrund heraf nedsatte rådet en arbejdsgruppe på mødet den 5. marts 2015, med det formål at arbejde videre med et tilsvarende projekt i Roskilde Kommune.
  Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, prioriterede idrætsgrene og erhvervslivet: Lisbeth Klarskov, Carsten Reinholdt, Claus Niller og Jens Müller.
  Arbejdsgruppen har sammen med forvaltningen været på studietur for at indhente erfaringer fra de to velfungerende sportscolleger i Haderslev og Esbjerg den 24. april 2015.
  På Elite- og Talentrådets møde den 7. maj 2015 blev rådet orienteret om studieturen, og følgende blev fremhævet under punktet:
  - Det er afgørende for projektets succes, at der er skabt fleksible rammer for den enkelte udøver, og at der skal være tæt kontakt mellem klub, uddannelse og projektet.
  - I både Esbjerg og Haderslev var sportscollege placeret meget bevidst ved siden af træningsanlæg og uddannelsesinstitution.
  - I Roskilde handler det om at tilbyde, at eleverne kan studere, træne og bo indenfor en lille radius.
  - Roskilde er en uddannelsesby.

  Videre proces

  Hvis der træffes beslutning om at udarbejde en procesplan, skal denne forelægges til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er ikke afsat midler i budgettet til et sportscollege. Følges forvaltningens indstilling vil økonomien i etablering af et college blive undersøgt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 94

  Godkendt.

 • Pkt. 95 Lokaler til Roskilde Kulturforening

  Pkt. 95

  Lokaler til Roskilde Kulturforening

  Sagsnr. 270866 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kulturforening har ansøgt om brug af kommunale faciliteter til brug for fredagsbøn i en midlertidig periode i forbindelse med ombygning af foreningens lokaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kulturforening får tildelt tid i Himmelevhallen fredage i tidsrummet kl. 12-14 gældende for skoleåret 2015/16.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kulturforening står for at skulle have ombygget foreningens lokaler. I den forbindelse mangler foreningen et sted til at afholde den ugentlige fredagsbøn for foreningens ca. 400 medlemmer.
  Forvaltningen har undersøgt mulige steder at stille til rådighed i en midlertidig periode for at imødekomme det muslimske samfund i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen anser Himmelevhallen som et velegnet sted, da der er gode P-muligheder, og hallen kan rumme det ønskede antal personer. Hvis foreningen tildeles faciliteten, vil den ikke kunne anvendes af Himmelev Skole i dette tidsrum.
  Det kan oplyses, at Roskilde Kommune tidligere har udlånt kommunale faciliteter til kirkelige handlinger, fx pinsegudstjenester i Folkeparken til Roskilde Domprovsti.
  Roskilde Kulturforening har desuden søgt Folkeoplysningsudvalget om lokaler til deres folkeoplysende aktiviteter. Foreningen vil kunne søge om ledige kommunale faciliteter til disse efter reglerne i folkeoplysningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 95

  Tuncay Yilmaz (A) erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på, at Kultur- og Idrætsudvalget har beslutningskompetencen i denne sag.
  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 96 Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportaftaler

  Pkt. 96

  Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arbejdsgruppen har udarbejdet kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler til anbefaling i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På rådsmøde den 5. marts 2015 blev en arbejdsgruppe, bestående af Henrik Mielke, Poul Lindor Nielsen og Jens Müller, nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015. Ifølge rådets vedtægter kan Elite- og Talentrådet anbefale til Kultur- og Idrætsudvalget, hvordan eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportstalerne frigives.
  Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag til kriterier for frigivelse af bonusordninger:
  Når sæson 2015/16 er afsluttet bliver det opgjort, om der skal udbetales bonus til FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales en gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling til bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.

  FC Roskilde

  FC Roskilde kan kun få nedenstående udbetalt, forudsat at holdet spiller i 1. division.

  15.000 kr. Bliver i 1. division
  20.000 kr. Ligger i Top 6 i 1. division
  20.000 kr. Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe
  15.000 kr. U19 ligger i Top 6
  15.000 kr. Øge omsætning med 20% i forhold til seneste årsregnskab
  15.000 kr. Øget eksponering med 25% på regionale medier (statistik-infomedia)

  Roskilde Bordtennis

  30.000.kr. Vinder DM hold
  15.000.kr. Øge eksponering med 25 % på regionale medier (infomedia)
  30.000 kr. CHL/Europa League, videre fra gruppespil
  15.000 kr. 6 medaljer ved Ungdoms DM
  10.000 kr. Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-05-2015, pkt. 11

  Godkendes, idet det omformuleres, at FC Roskilde kan få nedenstående udbetalt, forudsat at holdet spiller i 1. division.

  Fraværende

  Anne Faber-Faldborg, Ronni Lück

  Supplerende sagsfremstilling

  Bonusordningen finansieres indenfor den afsatte ramme til Elitesportsaftalerne. Derfor har sagen ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 96

  Godkendt.

 • Pkt. 97 Lysholmbadet - ændring af offentlig tid til foreningstid

  lysholmbadet_nuvaerende_aabningstider_for_offentlige_brugere.pdf

  Pkt. 97

  Lysholmbadet - ændring af offentlig tid til foreningstid

  Sagsnr. 269879 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at Lysholmbadet bliver fordelt mellem offentlig tid og foreningstid. Der har været efterspurgt flere foreningstider i Roskilde Badenes svømmehaller, f.eks. har den nystiftede Viby Svømmeklub et behov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Lysholmbadet ændres fra offentlig bad til et delt foreningsbad.

  Mandag bibeholdes den offentlige tid kl. 14.15 – 19.45 (pt. 70 badegæster).
  Roskilde Badene tilbyder foreninger at søge tider i Lysholmbadet; tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 15.00 – 22.00

  1. Den offentlige tid lørdag udvides med 3,5 time, kl. 8.00 – 14.00.
  2. Åbningstiden er pt. kl. 8.45 – 11.15

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lysholmbadet er pt. et bad med udelukkende offentlig adgang. Badet har pga. dets størrelse og kapacitet maksimalt plads til 8 gæster af gangen. Det betyder, at den offentlige tid skal forudbestilles af borgerne.
  De foreslåede foreningstider vil påvirke omkring 80 offentlige bruger, men er valgt på de dage og tidspunkter, hvor færrest vil blive ramt. Det foreslås, at holde offentligt åbent på mandage og lørdage.
  Med forslaget om udvidelsen om lørdags åbent, giver det mulighed for, at offentlige brugere kan anvende lørdag i stedet for de 4 hverdage, der reserveres til foreningssvømning. Det vurderes også, at de offentlige gæster, der benytter Lysholmbadet, vil kunne bruge Roskilde Badets faciliteter i stedet for.
  Formålet med ændringen vil være at kunne tilbyde flere foreninger, herunder Neptun Svømmeklub og Viby Svømmeklub, mere tid i et varmtvandsbassin i Roskilde. Her lægges vægt på, at det er hold, der henvender sig til borgere med fysiske og psykiske handikap, samt babyer, børn og ældre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle mindreindtægter, som følge af den ændrede offentlige åbningstid, indeholdes i Roskilde Badenes samlede budget, således at den nuværende gældsafviklingsaftale fortsat overholdes.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 78

  Udsættes med henblik på høring af Folkeoplysningsudvalget.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Supplerende sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget behandlede på sit møde den 18. maj 2015 forslaget.
  Udvalgets beslutning lyder:
  Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Lysholmbadet holder åbent hver tirsdag for offentlige brugere, og i stedet tilbyder foreningssvømning lørdag fra kl. 08:00 - 13:00. Øvrig svømmetid om lørdagen fra kl. 13:00 - 16:00 tilbydes offentlige brugere, jfr. oversigten nedenfor. Folkeoplysningsudvalgets forslag imødekommer foreningernes ønskede svømmetimer og sikre samtidig mere svømmetid til Lysholmbadets offentlige brugere. De ændrede åbningstider vil berøre 57 offentlige brugere i stedet for 78 offentlige brugere, sådan som det oplyses i den fremsendte høringssag.
  Folkeoplysningsudvalgets forslag til nye åbningstider for offentlige brugere:

  Ugedag Åbningstider Berørte offentlige brugere
  Mandag 14:15 – 19:45 0
  Tirsdag 15:00 – 19:30 0
  Onsdag Lukket 0
  Torsdag Lukket 12
  Fredag Lukket 22
  Lørdag Lukket (evt. åben for kl. 13 for off. brugere) 23
  Antal berørte off. gæster 57

  Folkeoplysningsudvalgets forslag til nye åbningstider finansieres indenfor budgettet til Roskilde Badene. Derfor har sagen ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 97

  Udvalget godkendte Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

 • Pkt. 98 Budget 2016-2019 - Indledende drøftelser

  kultur-_og_idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf budgetnotat_for_kultur-_og_idraetsudvalget_-_budget_2016.pdf bilag_til_budgetnotat_for_kultur-_og_idraetsudvalget_-_budget_2016.pdf strategisk_anlaegsplan_2016.pdf strategisk_anlaegsplan_-_kultur-_og_idraetsudvalget_-_blokliste.pdf strategisk_anlaegsplan_-_kultur-_og_idraetsudvalget_-_bloktekster.pdf takstkatalog_budget_2016-2019_kiu.pdf uddrag_af_referat_fra_elite-_og_talentraadets_moede_den_7._maj_2015.pdf

  Pkt. 98

  Budget 2016-2019 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 270302 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2016 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 196 mio. kr., mens der indgår anlæg for 70 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  I de samlede driftsudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår 1 mio. kr. som udvalgets andel af den samlede forudsatte produktivitetsforøgelse på 25 mio. kr. i 2016.
  Forvaltningen har som tidligere år udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret. Forslaget blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2015 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over de anlægsprojekter, der i perioden 2016-2019 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering.
  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget
  Der er vedhæftet notater vedrørende udvalgets budget, herunder særlige udfordringer og oplistning af indkomne ansøgninger til budget 2016.
  Der kan opnås produktivitetsgevinst ved etablering af et sorteringsanlæg på Roskilde Bibliotek. Der kan etableres en leasingordning for selve anlægget. Det vil være en fordel, at forarbejdet indledes allerede i efteråret 2015, således at produktivitetsgevinsten kan opnås hurtigt i 2016. Derfor disponeres 300.000 kr. fra udvalgets budget i 2015 (ophør af idrætsskoler) til det forberedende arbejde, herunder gulvarbejde og omflytning.
  Endvidere gennemføres en teknisk flytning af 2 mindre budgetdele mellem fagområder på grund af ændret administrativt opgaveansvar. Det drejer sig om sommerunderholdning for børn og driften af en spejderhytte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 98

  Indledningsvis besluttede udvalget at optage referatet fra Elite- og Talentrådets møde den 7. maj 2015, punkt 8, som bilag til sagen. Heraf fremgår, at Rådet har ønsker vedr. budget 2016.

  Budgetmaterialet blev drøftet. Udvalget bestilte til budgetdrøftelsen i august en beregning af, hvad det koster at orientere Roskilde Bibliotekets indgang mod Kulturstrøget og et forslag vedr. indsatser for forbedring af formidling fra lokalarkivet.

 • Pkt. 99 Roskilde Bibliotek - leasing af udvidet sorteringsanlæg

  Pkt. 99

  Roskilde Bibliotek - leasing af udvidet sorteringsanlæg

  Sagsnr. 212395 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvidelse af bibliotekets sorteringsanlæg vil skabe grundlag for produktivitetsforbedringer. Sagen vedrører leasingkontrakt med en 10-årig løbetid om udvidelse af sorteringsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indgås en leasingkontrakt med en 10-årig løbetid til udvidelse af sorteringsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Biblioteket har indhentet tilbud på udvidelse af det eksisterende sorteringsanlæg, således at kapaciteten forøges og arbejdsgange lettes. Fuldt indfaset forventes anlægget at give en produktivitetsforbedring på én fuldtidsstilling. Anskaffelsessummen forventes at blive ca. 1,5 mio. kr.
  Anskaffelsen kan ske via leasing over 10 år med ca. 160.000 kr. pr. år. Udover den faste leasingaftale vil der skulle regnes med serviceudgifter knyttet til anlægget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Sorteringsanlægget indebærer en produktivitetsforbedring på én fuldtidsstilling, ca. 450.000 kr. Den årlige ydelse incl. service vil være ca. 250.000 kr. og kan således afholdes inden for bibliotekets driftsbudget, hvor der så samtidig vil være en årlig netto-produktivitetsgevinst på ca. 200.000 kr. årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 99

  Anbefales.

 • Pkt. 100 Anlægsregnskab - Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2

  Pkt. 100

  Anlægsregnskab - Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2

  Sagsnr. 269549 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende nyindretning (etape 2) af Hovedbiblioteket. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. nov. 2012 en anlægsbevilling 2.000.000 kr. til nyindretning (etape 2) af Hovedbiblioteket.
  Nyindretningens etape 1 bestod primært af etablering af nyt område til aflevering af materiale, hvor borgerne kan betjene sig selv hele døgnet.
  Nyindretningens etape 2 har bestået i etablering af forskellige zoner, f.eks. digital zone, familiezone, musikzone, studiezone og cafézone.
  De sidste posteringer på projektet er sket i løbet af regnskabsåret 2014, og derfor aflægges regnskabet først nu.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 100

  Anbefales.

 • Pkt. 101 Anlægsregnskab - Elevator på Roskilde Museum

  Pkt. 101

  Anlægsregnskab - Elevator på Roskilde Museum

  Sagsnr. 269419 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende til etablering af elevator på Roskilde Museum. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 18. juni 2014 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til etablering af elevator på Roskilde Museum.
  Etableringen af en elevator var en forudsætning for, at der kunne gives byggetilladelse til hele projektet med ombygning af Sankt Ols Stræde 3-5, omfattende ny hovedindgang og nyopstilling af museet.
  I projektet er etableringen af ny hovedindgang med bl.a. den anførte elevator til alle museets etager samt med café, butik og øvrige publikumsarealer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 101

  Anbefales.

 • Pkt. 102 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 102

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 102

  5-årseftersyn af Roskildebadet indebærer lukning af badet fra 6. juli til den 2. august. Maglegårdsbadet holdes åbent som erstatning.
  Erfaring med udvidet åbningstid i Roskildebadet.
  Breddeidrætsprojektet har gennemført et fodboldtræner-undervisningsforløb med stor succes i samarbejde med Roskilde Handelsskole.
  Tilfredsheden med borgerservice er på 85 %, og ventetiden er gennemsnitligt 15 minutter.
  Byens Hus laver aktiviteter omkring folketingsvalget.

 • Pkt. 103 Eventuelt

  Pkt. 103

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 103

  Intet at referere.