You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 3, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 146 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 146

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 146

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 147 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 147

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 147

  Møde i Kulturregionen.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 148 Turismepolitik 2015-2018

  turismepoliitik_2015-2018_kommunal_politikskabelon.pdf turismepolitik_2015-2018_-_populaerudgave.pdf

  Pkt. 148

  Turismepolitik 2015-2018

  Sagsnr. 241041 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering besluttede på mødet den 7. marts 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en ny turismepolitik. Økonomiudvalget igangsatte efterfølgende dette arbejde. Der foreligger nu en færdig turismepolitik for perioden 2015-2018 til politisk vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter forslaget til turismepolitik.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I starten af 2014 tog Visit Roskilde initiativ til at danne en strategigruppe bestående af repræsentanter fra Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke, Roskilde Museum, Roskilde Handel, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Denne strategigruppe har i tæt dialog med dialogforum (en gruppe af ca. 25 lokale turismeaktører under Visit Roskilde) fået identificeret de styrkepositioner og de værdier, som den fremtidige turismeindsats i Roskilde bør bygge videre på.
  Dette har udmøntet sig i en turismepolitik, som nu ligger færdig til endelig vedtagelse. Turismepolitikken er baseret på tre strategispor:

  1. Historie og verdensarv: Roskilde skal hvile på sin stærke kulturhistorie og brande sig på vikinger og verdensarv.
  1. Fjord og natur: Roskilde skal være kendt som en fjordby med et unikt udbud af fritidsoplevelser.
  1. Events: Roskilde skal tiltrække flere større nationale og internationale events.

  Derudover har aktørerne identificeret tre såkaldte udviklingsspor, som er områder, der har potentiale til at blive selvstændige hovedstrategi-spor. De tre udviklingsspor omhandler temaerne ”Erhvervsturisme”, ”Musikbyen Roskilde” og ”Shopping i en unik købstad”.
  Turismepolitikken udgøres af to dokumenter. I det ene dokument er politikken blevet tilpasset den kommunale politik-skabelon (bilag 1). I det andet dokument er politikkens indhold og struktur udfoldet i populær-udgave, som skal bruges aktivt til at fortælle omverdenen, hvad Roskilde turismemæssige fokusområder er (bilag 2).
  Visit Roskilde og Roskilde Kommune arbejder allerede med de områder, der er beskrevet i turismepolitikken. Officielt træder turismepolitikken i kraft den 1. januar 2015. Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er ansvarlig for at sikre implementeringen af politikken gennem partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde.
  Eventuelle bemærkninger fra Kultur- og Idrætsudvalget vil bliver videresendt til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globaliserings møde den 5. december.
  Erhvervschef Jens Thornsen deltager med et kort oplæg på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 148

  Drøftet.
  Udvalget anbefaler, at det fremgår af selve politikken, hvilke målgrupper af turister, der satses på med politikken.
  V og O kan ikke tiltræde, at projektet om kompetenceløft af frontpersonale er med i politikken.

  Fraværende:Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 149 Orientering om status på implementeringen af "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Pkt. 149

  Orientering om status på implementeringen af "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 3. september, punkt 314, at godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling vedrørende bibliotekernes rolle i lokalsamfundet. Forvaltningen er i gang med at implementere de nye tilbud, som forventes at være fuldt implementeret den 1. marts 2015.
  Forvaltningen giver en kort status på implementeringsarbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 149

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 150 Orientering om fællessjællandsk samarbejde om telefonisk borgerbetjening

  Pkt. 150

  Orientering om fællessjællandsk samarbejde om telefonisk borgerbetjening

  Sagsnr. 265175 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde kommune indgår i samarbejde med en række andre sjællandske kommuner om telefonisk betjening af borgerne. Kommunerne bemander en telefonhotline efter turnus.
  På hotlinen besvares spørgsmål om selvbetjening og Digital Post. Fra januar 2015 udvides telefontiden fra aften til hele dagen, og det forventes at antallet af samarbejdende kommuner øges.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med stadig flere obligatoriske selvbetjeningsløsninger og Digital Post er der behov for, at borgerne kan få hjælp til bruge løsningerne, når de sidder ved pc’en derhjemme.
  Roskilde Kommune tilsluttede sig i 2012 et samarbejde med Fredensborg, Furesø, Sorø, Frederikssund og Holbæk kommuner om at drive en fælles chatkanal og telefonhotline, hvor borgerne kan få hjælp til selvbetjeningsløsninger og Digital Post i tidsrummet 15-21 mandag til torsdag og 15-18 fredag.
  I marts 2014 blev chatten lukket, da den stort ikke blev benyttet af borgerne. Telefonhotlinen blev videreført, og siden har en række andre sjællandske kommuner vist interesse for at deltage i samarbejdet.
  Fra januar 2015 udvides telefontiden fra aften til hele dagen. Det betyder, at borgerne kan få telefonisk hjælp med selvbetjeningsløsninger og Digital Post i 56 timer om ugen, dvs. fra 9-21 mandag – torsdag og 9-17 fredag på den fælles telefonlinje. Telefonnummeret på hotlinen er 46 31 30 20, og når borgerne ringer på kommunernes eget hovednummer, får de mulighed for at taste sig hen til hotlinen.
  Det forventes, at flere kommuner end de nuværende 7 vil tilslutte sig samarbejdet. Pt. overvejer yderligere 12 kommuner at indtræde i samarbejdet. I så fald vil samarbejdet dække næsten én million borgere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Indtil videre har Roskilde Kommune varetaget koordinering af samarbejdet indenfor driften. Samarbejdet forventes formaliseret i starten af 2015, og der forventes indført kontingentbetaling.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 150

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 151 Orientering om kommende større sager - december 2014

  oversigt_over_kommende_stoerre_sager_-_alle_udvalg.pdf

  Pkt. 151

  Orientering om kommende større sager - december 2014

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode:
  - Temadrøftelse om videre udvikling af Kulturstrøget (januar)
  - Strategi for kulturaftaler (januar)
  - Egnsteateraftale Åben Dans (januar)
  - Idrætsfacilitetspuljen (februar)
  - Kulturpuljen (februar)
  - Godkendelse af folkeoplysningspolitik (februar)
  - Igangsættelse af udviklingsplan for Kildegårdsarealet, herunder gymnastik- og bordtenniscenter (februar)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Igangsættelse af ungepolitik
  - Godkendelse af bibliotekspolitik
  - Strategioplæg om fremtidige events
  - Byens Hus – fremtidig organisering
  - Udviklingsplan for Kildegårdsarealet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 151

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 152 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2014.pdf

  Pkt. 152

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  Sagsnr. 260407 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren viser de forventede nettodriftsudgifter fordelt på udvalgets fagområder
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  Økonomi

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august på 1,4 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreudgifter til erstatningstider på 0,2 mio.kr. i forhold til tidligere forventet niveau i forbindelse med branden i Jyllingehallen. Pengene forventes at skulle bruges i 2015 i forbindelse med hele genopbygningsprojektet af Jyllingehallen / erstatningstimer i andre haller.
  - Mindreudgifter til Bredddeidrætsprojektet på 0,3 mio. kr. i forhold til tidligere forventninger (Pengene forventes brugt i 2015 og 2016).
  - Mindreudgifter til Åben Dans på 0,2 mio. kr. (Pengene forventes brugt i 2015)
  - Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på lokaletilskudsområdet samlet set, hvilket primært skyldes mindreudgifter til kortvarige lejemål.
  - Merindtægter på 0,3 mio. kr. på lokaletilskudsområdet samlet set, hvilket skyldes svømmehallerne er blevet en del af gebyrindtægtsgrundlaget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 152

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 153 Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2015

  program_til_studietur_for_kultur-_og_idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 153

  Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2015

  Sagsnr. 265444 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at tage på studietur den 18. – 20. marts 2015. Forslag til program sendes til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til program godkendes,
  2. der træffes beslutning om hjemrejsetidspunkt

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af tidligere beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget er der nu udarbejdet et konkret forslag til program for studieturen til Freiburg, Basel og Zürich den 18. – 20. marts 2015.
  Programmet er udarbejdet for at give udvalget inspiration til:

  - aktivering af byrum, torve og pladser i byen, såvel mindre som større
  - aktiviteter i byen, skæve og sjove, der aktiverer byens borgere
  - lys i byen som noget, der skaber liv i den mørke tid
  - sammenhænge mellem Musicon og bymidten
  - understøtte fysisk aktivitet med gode stiforbindelser, rammer for selv-organiseret bevægelse
  - forbindelse mellem campus og bymidten, men også hvordan man skaber liv på campus
  - arkitektur og den historiske bymidte – hvordan formidles historien om Roskilde som tidligere magtcentrum?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Der er afsat budget til en studietur for udvalget i byrådsperioden

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 153

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 2: Der blev besluttet hjemrejse lørdag den 21. marts.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 154 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2015

  bilag_1._takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_til_folkeolysning_2015.pdf

  Pkt. 154

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2015

  Sagsnr. 264512 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (FOL § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger, der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2015 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 253,32 kr./time plus 20,38 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2015 er vedlagt i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget, 10-11-2014, pkt. 47

  Anbefales.

  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk og Daniel Bjørkholm.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 154

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 155 Anlægsregnskab - Chipning af materiale på Roskilde bibliotekerne

  Pkt. 155

  Anlægsregnskab - Chipning af materiale på Roskilde bibliotekerne

  Sagsnr. 238136 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for opgaven med chipning af materiale på Roskilde Bibliotekerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. marts 2011 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til chipning af materiale på Roskilde Bibliotekerne. Projektet blev afsluttet i 2013.
  Regnskabet viser udgifter på 3.500.261 kr., og der er således en merudgift på 261 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014
  Merforbrug på hele projektet på 261 kr. er afholdt i tidligere år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 155

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 156 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 156

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 264328 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 156

  Møde i dommerkomiteen ny svømmehal.
  Jyllingehallerne, kommende sag
  Bandakademiet efter 2015, kommende sag
  Julehytter på Stændertorvet

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 157 Eventuelt

  Pkt. 157

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-12-2014, pkt. 157

  Habilitet
  Juleevents, inspiration
  Avisartikel vedr. elitesportsaftaler
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 158 Gasværket - forhandlingsmandat (Lukket)