You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 4, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 39 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 39

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 39

  Godkendt.

 • Pkt. 40 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 40

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 40

  Åbning af Bibliotek og Borgerservice 6 steder i kommunen den 1. marts.

 • Pkt. 41 Orientering om kommende større sager - marts 2015

  Pkt. 41

  Orientering om kommende større sager - marts 2015

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Vedtægtsændringer Elite- og Talentrådet (april)
  - Kildegårdsarealet – principper for helhedsplan (maj)
  - Ungepolitik – fællesmøde med SBU (juni)
  - Indledende budgetdrøftelser (juni)
  - Byens Hus – fremtidig organisering (juni)
  - Kulturstrøget – principper for helhedsplan (juni)
  - Musiconstien-rådhusområdet (juni)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Godkendelse af bibliotekspolitik
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Møde med deltagelse af OMU
  - Afsluttende budgetdrøftelser
  - Helhedsplan for Jyllinge halområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 41

  -

 • Pkt. 42 Status på Roskilde Badet

  Pkt. 42

  Status på Roskilde Badet

  Sagsnr. 268128 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på udbygningen af Roskilde Badet (Badebyen).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver på mødet en orientering om status for arbejdet med udbudsmaterialet for udbygningen af Roskilde Badet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 42

  -

 • Pkt. 43 Klage fra Roskilde Ældre motion over afslag fra Start- og Udviklingspuljen

  roskilde_aeldre_motions_ansoegning.pdf klage_vedr_spinning_start_-_og_udviklingspuljen.pdf

  Pkt. 43

  Klage fra Roskilde Ældre motion over afslag fra Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 267201 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Ældre Motion har indsendt en klage over afslag på deres ansøgning til start- og udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afslaget fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 15. december 2014 behandlet en ansøgning på 50.000 kr. fra Roskilde Ældre Motion om støtte til etablering af en spinning aktivitet. Foreningen oplyser i ansøgningen, at der er tale om flytning af en nuværende spinning aktivitet til andre lokaler, og forvaltningen indstiller på denne baggrund, at ansøgningen ikke kan imødekommes, idet der ikke er tale om en ny aktivitet i foreningen i henhold til puljens formål § 2.
  Folkeoplysningsudvalget vælger at følge indstillingen og give Roskilde Ældre Motion et afslag på deres ansøgning. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.
  Roskilde Ældre Motion fremsender den 9. december 2014 en klage over afslaget. Klagen er vedhæftet i bilag 2. Forvaltningen indstiller, at afslaget fastholdes, da der i klageskrivelsen ikke fremkommer oplysninger, der ændrer Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Hvis KIU beslutter at bevilge støtte, vil det blive finansieret med 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 43

  Godkendt.

 • Pkt. 44 Vision for Kildegården

  Pkt. 44

  Vision for Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede i november 2014, at der skal etableres et kraftcenter for forenings- og fritidslivet på Kildegården. Første skridt er formuleringen af en vision for Kildegårdsområdet, som her fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til vision for Kildegårdsområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at der skal etableres et kraftcenter for forenings- og fritidslivet på Kildegården. Første skridt er formuleringen af en vision for Kildegårdsområdet, som her fremlægges til godkendelse.
  Visionen er blevet til på baggrund af et visionsseminar den 27. januar 2015, hvor nuværende og kommende brugere samt byrådet var inviteret til at deltage. Med udgangspunkt i de mange input fra visionsmødet er der formuleret en vision, der beskriver de overordnede principper for udviklingen af Kildegården, som vil være styrende for det videre arbejde med Kildegårdsprojektet.
  Visionen lægger op til, at der i udviklingen af Kildegården skal lægges vægt på mangfoldighed, fællesskab og fleksibilitet. Den samlede vision ligger i bilag.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er i budget 2015 afsat 17 mio. kr. til udvikling af Kildegårdsområdet, og i 2016-18 er der afsat 50 mio. kr. til nyt gymnastik- og bordtenniscenter.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 44

  Anbefales med en sproglig justering. Opdateret bilag sendes videre til Økonomiudvalget.

 • Pkt. 45 Principper for Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  notat_om_principper_for_puljen_til_kultur-_og_fritidsfaciliteter.pdf

  Pkt. 45

  Principper for Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til principper for Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. De foreslåede principper jf. nedenfor godkendes
  2. Ansøgningsfristen for 2015 sættes til 7. april

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter er en ny pulje under Kultur- og Idrætsudvalget (KIU), hvor alle godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende institutioner kan søge om støtte til renovering og udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter, der ikke hører under idrætsområdet. Formålet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af faciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er i 2015 afsat 1 mio. kr. til puljen.
  Alle godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende institutioner, der ikke kan opnå støtte fra Idrætsfacilitetspuljen, kan søge om støtte fra denne pulje til renovering af eksisterende faciliteter, til udbygning af eksisterende faciliteter og til etablering af nye mindre faciliteter.
  Puljen kan anvendes til renovering og udvikling af kommunalt ejede faciliteter og til faciliteter ejet af foreningerne selv.
  Der kan ikke søges om støtte til faciliteter med et kommercielt sigte, til renovering af lejemål der ydes lokaletilskud til, til inventar, til rekvisitter og til allerede igangsatte byggerier eller renoveringer.
  Puljen kan heller ikke anvendes til skolernes lokaler, da udgiften til vedligeholdelse af skolernes lokaler afholdes af skolerne selv.
  Det er ikke muligt at opnå støtte fra Idrætsfacilitetspuljen og Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter på samme tidspunkt til samme projekt.
  Ved fordeling af Idrætsfacilitetspuljen høres Roskilde Idræts Union og disse kommentarer vedhæftes de politiske prioriteringssager. Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Roskilde (BUS), og en repræsentant fra de kulturelle foreninger, der ligeledes høres i forbindelse med prioritering af kulturfacilitetspuljen.
  Det foreslås ligeledes, at der i 2015 laves en ekstra ansøgningsfrist d. 7. april, da den normale ansøgningsfrist for foråret er overskredet i indeværende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er i budget 2015 og frem afsat 1 mio. kr. til renovering af kulturfaciliteter. Frigivelse af midlerne indgår i anden sag på dagsordenen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 45

  Godkendt.

 • Pkt. 46 Kulturpuljen 2015: Ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen.pdf

  Pkt. 46

  Kulturpuljen 2015: Ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 22 ansøgninger om tilskud og underskudsgaranti til kulturelle projekter og arrangementer. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal bevilges støtte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at alle ansøgninger godkendes, så der bevilges tilskud på 576.523 kr. (netto) og underskudsgaranti på 161.000 kr. (netto) fra kulturpuljen i 2015 til fordeling.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar 2015. Der er kommet 22 ansøgninger om tilskud og underskudsgaranti til arrangementer og projekter, der skal afholdes i 2015.
  Forvaltningens forslag er udarbejdet ud fra en individuel vurdering med fokus på byrådets vision om, at Roskilde skal være førende musisk kommune i Danmark. Målsætningen er bl.a., at børn og unge bliver styrket ekstraordinært i udviklingen af deres musikkreative kompetencer og talenter, samt at det rytmiske vækstlags vilkår og muligheder for udfoldelse og talentudvikling understøttes. Herudover er der lagt vægt på lokal forankring og medfinansiering samt Kulturpuljens økonomiske ramme.
  Forvaltningen indstiller, at alle 22 ansøgninger imødekommes.
  Bilag: Oversigt over ansøgninger til kulturpuljen om tilskud/underskudsgaranti til projekter og arrangementer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Ved rammeoverførsel fra 2014 til 2015 forventes 446.334 kr. overført, hvoraf der er disponeret over 331.660 kr. Restbeløbet på 114.684 kr. forventes tilført budget 2015. Kulturpuljens budget for 2015 er 1.790.200 kr., hvoraf der er disponeret over 959.704 kr. Rådighedsbeløbet udgør herefter 945.180.
  Der er vedlagt en oversigt som bilag, der viser de indstillede tilskud i brutto og nettobeløb. Økonomi og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift udgøre 737.523 kr. Restbeløbet udgør herefter 207.657 kr. Herudover tilbageføres evt. uforbrugte tilskud og underskudsgarantier, som kan anvendes til administrative bevillinger på op til 10.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 46

  Godkendt.

 • Pkt. 47 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

  roskilde_firma_og_familie_idraet_ansoegning.pdf roskilde_haandbold_ansoegning.pdf vindinge_if_multibane_ansoegning.pdf vindinge_if_overdaekning_af_terrasse_ansoegning.pdf vindinge_if_renovering_af_omklaedningsfaciliteter_ansoegning.pdf vindinge_if_udendoers_belysning_ansoegning.pdf vindinge_if_reparation_af_gulv_i_motionsrum_ansoegning.pdf svogerslev_tennis_og_boldklub_ansoegning.pdf kfums_boldklub_roskilde_ansoegning.pdf jyllinge_sejlklub_ansoegning.pdf roskilde_aeldre_motion_ansoegning.pdf roskilde_roklub_ansoegning.pdf jyllinge_fc_ansoegning.pdf hellas_atletik_ansoegning.pdf jyllinge_tennisklub_ansoegning.pdf notat_vedr._idraetsfacilitetspuljen_2015.pdf rius_kommentarer_til_prioritering_af_midler_i_idraetsfacilitetspuljen_2015.pdf oekonomiskema.pdf

  Pkt. 47

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

  Sagsnr. 266528 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2015 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at, der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling finansieret af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter således:

  1. 49.800 kr. til Roskilde Firma og Familie Idræt til etablering af mini kunstgræsbane inkl. belysning,
  2. 285.000 kr. til Roskilde Håndbold til etablering af 2 strandhåndboldbaner,
  3. 311.250 kr. til Vindinge Idrætsforening til etablering af multibane,
  4. 15.562 kr. til Vindinge Idrætsforening til overdækning af terrasse,
  5. 363.125 til Vindinge Idrætsforening til renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter,
  6. 41.500 kr. til Vindinge Idrætsforening til etablering af udendørs belysning og reparation af el,
  7. 31.125 kr. til Vindinge Idrætsforening til reparation af gulv i motionscentret,
  8. 202.313 kr. til KFUMs Boldklub Roskilde til etablering af tribune og udskiftningsbokse,
  9. 66.400 kr. til Jyllinge Sejlklub til udskiftning af klubhusets låsesystem,
  10. 450.000 kr. til Roskilde Ældre Motion til etablering af ventilation i spinninglokale,
  11. 850.000 kr. til Jyllinge Tennisklub til etablering af 2 paddletennisbaner,
  12. 450.000 kr. til IK Hellas til etablering af nyt belysningsanlæg på atletikstadion,
  13. 368.800 kr. til Jyllinge FC til etablering af multibane og udendørsfitnessredskaber.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2015 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. i Idrætsfacilitetspuljen, og der er endnu ikke disponeret af disse.
  Forvaltningen har modtaget 15 ansøgninger på samlet over 7,1 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idrætsunion (RIU), der ikke er enig i ovenstående indstillinger. RIU’s kommentarer er vedhæftet.
  Forvaltningen indstiller, at hele puljens beløb prioriteres nu. Dette har flere fordele. Midlerne kommer hurtigst muligt ud at arbejde, og projekterne kan nå at blive realiseret i 2015, foreningerne skal ikke vente til efteråret på midler til projekter, som de brænder for at komme i gang med nu, og det vil bidrage til produktivitet på forvaltningsniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet de foreslåede projekter kan dækkes af Idrætsfacilitetspuljen 2015.
  Det sædvanlige samt et mere detaljeret økonomiskema notat kan ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 47

  Anbefales.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen, idet V og O finder, at uddeling skal ske over to årlige ansøgningsrunder.
  Udvalget anbefaler desuden, at ansøgningen fra Svogerslev Tennis- og Fodboldklub på 3 mio. kr. sendes frem til prioritering i forbindelse med Strategisk Anlægsplan til budget 2016.

 • Pkt. 48 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Pkt. 48

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 til realisering af næste kunstværk i Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til næste kunstværk i Milen, Lost World af Morten Stræde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2015 afsat 1 mio. kr. til realisering af næste kunstværk i Milen, Lost World, af billedhugger Morten Stræde.
  Udgifterne til opførsel af værket er anslået til ca. 5,7 mio. kr., og budgetbevillingen skal derfor suppleres med eksterne midler. Forvaltningen er i gang med en fundraising-proces i samarbejde med Milens Kunstkomite på de næste 5 værker, herunder Lost World. For at en realisering af værket skal kunne lykkes i år, skal pengene være i hus senest i marts 2015. Derefter vil værket formentlig kunne etableres i efteråret 2015.
  Sideløbende med fundraising-processen arbejder forvaltningen sammen med Kunstkomiteen på udarbejdelsen af et mindre værk, som kan realiseres i år, såfremt det ikke lykkes at finansiere Lost World i tide til en realisering i 2015. Morten Stræde vil også her være kunstneren bag værket sammen med SLA Landskabsarkitekter.
  Kommunens andel vil efter planen udgøre max 300.000 kr. til det mindre værk, som er det beløb, der er afsat til kunststrategien for Milen i 2016. Hvis finansieringen af Lost World ikke lykkes i 2015, bliver værket udskudt et år. Restbeløbet fra det mindre værk (700.000 kr.) overføres så til 2016, hvorfor Roskilde Kommune i givet fald stadig vil have 1 mio. kr. i egenfinansiering til værket foruden fondsmidler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -300 -300 -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Såfremt der opnås ekstern medfinansiering, fremlægges sag med indtægts- og udgiftsbevilling på et senere møde.
  Lost World ventes påbegyndt efteråret 2015, hvis finansieringen er på plads. Alternativt vil det lille projekt blive realiseret i løbet af maj 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 48

  Anbefales.
  O og V kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at afvente afklaring af ekstern medfinansiering.

 • Pkt. 49 Frigivelse af rådighedsbeløb - pulje til renovering af kulturfaciliteter

  Pkt. 49

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til renovering af kulturfaciliteter

  Sagsnr. 267117 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 til ny pulje for renovering af kulturfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af pulje til renovering af kulturfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat 1 mio. kr. til etablering af ny pulje til renovering af kulturfaciliteter.
  Kultur- og Idrætsudvalget får på mødet i marts forelagt en sag med forslag til retningslinjer for den nye pulje. Hidtil har der kun været en pulje til renovering af idrætsfaciliteter. Retningslinjerne for denne danner udgangspunkt for den nye pulje på kultur- og fritidsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 49

  Anbefales.

 • Pkt. 50 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 50

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 50

  Samarbejde mellem foreningslivet og folkeskolen, mange aktiviteter.
  Projekt om bevægelse på HG, godt fremmøde.
  Orientering om ulykke i Kildegårdshallen.
  Eventstrategi udarbejdes.
  Samarbejdsaftale med DGI forhandles.
  Nye kulturaftaler udarbejdes.
  Borgerservice de første dage.
  Studietur.

 • Pkt. 51 Eventuelt

  Pkt. 51

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 51

  Elite- og Talentrådet, forslag til ændrede vedtægter til næste møde.
  Mogens Vestergaard er blevet genvalgt som formand for Bibliotekschefsforeningen.