You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 4, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 70 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 70

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 70

  Punkt 79 udsættes. Herefter godkendt.

 • Pkt. 71 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 71

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 71

  Den forgangne weekends arrangementer.
  Møde med Rotary.
  Byparkens 100 års jubilæum i september.

 • Pkt. 72 Temadrøftelse - de musiske skoler i Roskilde Kommune - foranalyse

  Pkt. 72

  Temadrøftelse - de musiske skoler i Roskilde Kommune – foranalyse

  Sagsnr. 278527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Budgetforliget for budget 2016-2019 indgår, at forligspartierne ønsker at få gennemført en analyse af musikskoleområdet. Denne sag giver en status på arbejdet som afsæt for en temadrøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for Budget 2016-2019 indgår, at partierne ønsker, at langt flere børn i Roskilde Kommune skal opleve glæden ved at spille et instrument eller synge. Partierne ønsker at få udarbejdet en analyse med henblik på at videreudvikle kommunens musikskoletilbud og nedbringe ventelisterne. Analysen skal både komme med forslag til organisering, nye undervisningstilbud, som sætter fokus på hold- og samspilsundervisning og forslag til differentieret elevbetalingsstruktur, som understøtter dette.
  Analysen er igangsat og foretages i samarbejde med de musiske skoler og med inddragelse af eksterne eksperter samt ved at indhente inspiration, viden og erfaringer fra musiske skoler i andre kommuner.
  Forvaltningen vil på mødet give en status for arbejdet og præsentere første udkast til mulige løsningsmodeller i forhold til organisering, undervisningstilbud og elevbetalingsstruktur. Foranalyse forelægges på udvalgets møde i juni.
  Arbejdet med de musiske skoler har vist, at det vil være relevant at gennemføre en omfattende udvikling af musikskoleområdet, som tænkes sammen med et igangsat statsligt udviklingsarbejde på området og Roskilde Kommunes eget arbejde med Roskilde som musisk by.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 72

  Drøftet.

 • Pkt. 73 Godkendelse af konkurrenceprogram for nyt Idræts- og Bevægelsescenter

  konkurrenceprogram_generelt.pdf byggeprogram_-_teknik.pdf rumskema_-_alle_rum.pdf foreloebig_bilagsliste.pdf

  Pkt. 73

  Godkendelse af konkurrenceprogram for nyt Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 257573 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse af opførelsen af det kommende Idræts- og Bevægelsescenter forelægges konkurrenceprogrammet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at konkurrenceprogrammet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. april 2016, punkt 57, at igangsætte forberedelsen af en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter med et samlet budget på 53 mio. kr.
  Forvaltningen har nu udarbejdet et endeligt forslag til et konkurrenceprogram, som er opdelt i et ”generelt afsnit” og ”teknik afsnit”, samt rumskema og diverse bilag. Konkurrenceprogrammet indeholder de indholdsmæssige rammer som Kultur- og Idrætsudvalget fik præsenteret i sagen den 12. april 2016.
  Idræts- og Bevægelsescenteret kommer til at indeholde en springhal, trampolinhal, rytmesale, bevægelsessale, bordtennishal samt diverse fællesarealer. Konkurrenceprogrammet beskriver minimumskravene for byggeriet. Såfremt de bydende teams kan bygge mere end kommunens minimumskrav indenfor den fastsatte ramme, så prioriteres øget fleksibilitet i byggeriet og mere plads til brugerne.
  Konkurrenceprogrammet er blevet til i et tæt samarbejde med de primære brugere af det nye Idræts- og Bevægelsescenter, som fortsat vil være repræsenteret som rådgivere til den nedsatte udvælgelseskomite og i byggeudvalget. Såfremt konkurrenceprogrammet godkendes, sendes konkurrenceprogrammet umiddelbart efter ud i en totalentreprisekonkurrence.
  Udvælgelseskomiteen, der består af Kultur- og Idrætsudvalget, udvælger vinder af totalentreprisekonkurrencen i oktober 2016, og byggeriet forventes afsluttet medio 2018, så foreningerne kan tage det i brug fra sæsonstart 2018/2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården (herunder finansiering og frigivelse) behandles på byrådets møde den 27. april som et lukket punkt, da en del af finansieringen hidrører salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet. Sagen er derfor betinget af, at byrådet godkender finansieringen og frigiver midlerne den 27. april.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sherpa

  Pkt. 74

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sherpa

  Sagsnr. 280515 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projekt Sherpa, der skal styrke folkebibliotekernes internationale engagement. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 75.000 kr. i 2016 og 75.000 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i 2016 og 2017 til projekt Sherpa under Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bibliotekskontoret under Slots- og Kulturstyrelsen har gennem lang tid haft et ønske om, at folkebibliotekerne i højere grad var i stand til at medvirke til at tiltrække projektfinansiering fra bl.a. nordiske og EU's fonde. Derfor støttes projekt Sherpa med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til nationale biblioteksopgaver.

  Projekt Sherpa har som formål – gennem implementering af en række konkrete projektaktiviteter – at styrke folkebibliotekernes internationale engagement og skabe en international projektprofil i folkebibliotekssektoren for derved at:

  - Skabe øget viden og fokus på internationalt kulturelt samarbejde
  - Skabe øget evne til at finde nye veje og inspiration til biblioteksudvikling – og derigennem skabe merværdi på en ny måde
  - Medvirke til at tilføre og sikre en finansiering af dette engagement ud over den nationale finansiering
  - Bidrage til styrkelse af udviklingspotentialet i folkebibliotekssektoren, så denne bliver mere robust i forhold til at løse fremtidens udfordringer
  - Fremme folkebibliotekers viden og erfaring på området – herunder på evnen til at etablere internationale partnerskaber
  Det er således et centralt mål med projektet at dagsordenssætte, fremme og understøtte øget viden og brug af nordiske og europæiske støtteordninger i folkebibliotekssektoren - gennem videndeling og erfaringsudveksling samt konkret sparring, vejledning, support og henvisning til information omkring støtteordningerne og gennemførelse af projektansøgninger.

  Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem Odense Centralbibliotek og Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek) med Odense Centralbibliotek som juridisk og økonomisk ansvarlig over for Slots- og Kulturstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 74

  Anbefales.

 • Pkt. 75 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 75

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 fra den samlede bevilling til Idræts- og Bevægelsescenteret fra budgetaftalen 2016-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb Idræts- og Bevægelsescenter i budget 2016

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede d. 12. april 2016, punkt 57, at igangsætte forberedelsen af en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter.
  Forberedelse og gennemførelse af en totalentreprisekonkurrence er forbundet med forskellige udgifter til forundersøgelser, landmåler, honorar til de deltagende konkurrenceteams, m.v.. Der er derfor brug for at få frigivet det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til at dække disse udgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 75

  Anbefales.

 • Pkt. 76 Godkendelse af årsrapport 2015 - ROMU

  romu_aarsregnskab_2015.pdf romu_revisionsprotokollat_11042016.pdf romu_aarsberetning.pdf

  Pkt. 76

  Godkendelse af årsrapport 2015 - ROMU

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2015 for ROMU. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2015 for ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  ROMU har fremsendt årsrapport 2015 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat på kr. 7.347,26. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2015 kr. 7.602.275,79
  Egenkapitalen omfatter hensættelser til projekter på Ragnarock for kr. 2.563.638,85, Roskilde Museum kr. 0,00, Frederikssund Museum kr. 2.378.391,69., Lejre Museum kr. 2.394.337,50. Og Roskilde Museums Forlag for kr. 208.875,02, samt en resterende egenkapital på kr. 57.032,73.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  ROMU’s bestyrelse har den 11. april 2016 godkendt årsrapporten 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Godkendelse af årsrapport 2015 - Vikingeskibsmuseet

  vikingeskibsmuseet_aarsberetning_2015.pdf vikingeskibsmuseet_aarsrapport_2015.pdf vikingeskibsmuseet_aarsprotokollat_2015.pdf

  Pkt. 77

  Godkendelse af årsrapport 2015 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2015 for Vikingeskibsmuseet. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2015 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2015 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 4.334 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2015 i alt 94.561 kr.
  Institutionen har i 2015 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 2.188.051 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 22.954.500 kr.
  Et nyt kapitel i Vikingeskibsmuseets historie begyndte i 2015: Museet overtog pr. 1. januar det marinarkæologiske ansvar på søterritoriet øst for Storebælt, og kunne dermed påbegynde opbygningen af en arkæologisk samling. Museet er dermed blevet et ”rigtigt” museum, der løfter alle museumslovens opgaver.
  Der har været 146.891 besøgende, heraf 104.070 voksne og 42.821 børn og unge under 18 år. Størstedelen af museets betalende gæster 64,8 % kommer fra udlandet.
  Besøgstallet er steget med 9,5 % i forhold til 2014.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Vikingeskibsmuseets bestyrelse har den 18. april 2016 godkendt årsrapporten 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._313-2016.pdf

  Pkt. 78

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  Sagsnr. 280645 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

  Merforbruget består af:
  - Merudgifter til haller på 2,2 mio. kr., som skyldes at opsparede midler vedr. Jyllingehallen forventes anvendt i 2016 i forbindelse med opførelsen af ny hal
  - Mindreudgifter til Roskilde Badene på 0,5 mio. kr.
  - Mindreudgifter på Folkebiblioteker på 0,3 mio. kr.
  - Merudgifter på flerårige projekter på 1,3, mio. kr.
  - Merudgifter til folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes periodiske forskydninger i aktivitets- og lokaletilskud
  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 78

  -

 • Pkt. 79 Orientering om biblioteksindsatser på integrations- og internationals-områderne

  Pkt. 79

  Orientering om biblioteksindsatser på in-tegrations- og internationals-områderne

  Sagsnr. 280522 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteket orienterer om indsatser i forhold til integrationsområdet og i forhold til andre udenlandske borgere, der arbejder, studerer mm. i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune oplever en stor tilstrømning af borgere fra andre lande, dels i form af flygtninge og dels i form af udenlandske statsborgere, der skal arbejde, studere eller af andre grunde kommer midlertidigt. Der er tale om to meget forskellige opgaver i lyset af de meget forskellige bevæggrunde til at være i Kommunen. Men samtidig er der enkelte punkter, hvor der er synergimuligheder.
  På integrationsområdet er der et tæt samarbejde med Integrationsafdelingen omkring biblioteks- og borgerservice til flygtninge og indvandrere. Et eksempel er den åbne Drop in rådgivning, hvor serviceydelserne er tilpasset nye borgere, der ikke har forudsætninger for at anvende de ordinære tilbud. Der udvikles derudover projekter i lokalområderne sammen med frivillige med henblik på at fremme en social og kulturel integration. Indsatsen her har nær sammenhæng til bibliotekspolitikkens mål om Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.
  Der samarbejdes desuden med lokale afdelinger af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors om en række emner.
  Endelig orienteres der om indsatser, der afvikles sammen med andre biblioteker, med det formål at styrke dialog og kendskab mellem flygtninge og danske borgere.
  Området med udenlandske statsborgere, der kommer hertil for at arbejde, studere osv., kalder vi Internationals. I forhold til gruppen er der tale om et højt aktivitetsniveau og der kommer løbende nye ting til, der omfatter både børn og voksne. Expat dinners, pub quizzer, Library Intros og Board Gaming Nights er blot nogle eksempler. Der er også et tæt samarbejde med Skt. Josef Skoles internationale afdeling, RUC, EASJ, Risø m.fl. og selvfølgelig den øvrige forvaltning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 79

  Udsættes.

 • Pkt. 80 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 80

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 80

  Video om Stændertorvets åbning og Swop.
  Sag om lokaler til august.
  Vordingborgtur den 15. juni.
  Svømmehallens tidsplan.

 • Pkt. 81 Eventuelt

  Pkt. 81

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 81

  Sponsorering
  Annoncering
  Ansøgning vedr. brug af Stændertorvet
  Bookingsystem
  Byens Hus