You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 4, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 68 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 68

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 68

  Godkendt.

 • Pkt. 69 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 69

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 69

  Syng foråret ind i Viby.
  Møde med Roskilde Bordtennis.

 • Pkt. 70 Temadrøftelse turismepolitik

  strategi_for_turisme_-_oplaeg_til_workshop.pdf

  Pkt. 70

  Temadrøftelse turismepolitik

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temadrøftelse med henblik på at drøfte turisme i relation til kultur- og idrætsområdet og afgive eventuelle bemærkninger til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, som skal drøfte forslag til turismepolitik senere i juni måned.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes, og at der eventuelt afgives bemærkninger om turismepolitik.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har i april 2014, punkt 194, godkendt nedenstående procesplan for udarbejdelse af turismepolitik.

  Marts/april 2014 Strategigruppen under Visit Roskilde arbejder videre med vision, målsætninger og strategiske indsatsområder for den nye turismepolitik
  Maj 2014 Der afholdes en konference/workshop, hvor de foreløbige tanker og idéer kvalificeres gennem dialog med de forskellige turismeaktører i Roskilde Kommune.
  20. juni 2014 I forbindelse med VEG-udvalgets møde i juni (temamøde omkring turisme) præsenteres og drøftes et færdigt oplæg til ny turismepolitik
  12. september 2014 Den færdige turismepolitik vedtages på VEG-udvalgets møde og indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd
  September 2014 Den færdige turismepolitik godkendes i Økonomiudvalg og byråd

  Den 21. maj 2014 var der workshop om turismens fremtid i Roskilde. Oplægget til mødet er vedhæftet.
  Direktør Jens Müller, erhvervsForum Roskilde (som varetager turismeopgaven for kommunen) deltager med et oplæg, med henblik på drøftelse af turismepolitik i såvel et erhvervsperspektiv som et kultur- og idrætsperspektiv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 70

  Drøftet.

 • Pkt. 71 Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 71

  Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tema, destination og tidspunkt for en studietur drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen finder, at der er flere relevante temaer for en studietur for udvalget.
  Udnyttelse af byens rum til kultur- og idrætsaktiviteter, der skaber liv i bysamfundene, samt understøttelsen af breddeidræt og den selvorganiserede idræt vil være væsentlige temaer for udvalget i den kommende tid.
  Til brug for drøftelsen kan forvaltningen pege på følgende rejsemål:
  Freiburg, Basel, Zürich, de 3 byer ligger tæt på hinanden og giver mulighed for at kombinere et program med mulighed for at se:
  - Freiburgs bymidte – ”en af Europas mest velfungerende bylegepladser”
  - Vauban, nyt byområde i Freiburg, med fokus på kulturaktiviteter
  - Freiburgs domkirkes rolle som ”tiltrækker” af 3 mio. turister årligt
  - Basels levende musikliv, inspiration til samspillet mellem musiktradition, events og betydning i bylivet
  - Zürichs belysningsplan, lyskunst med fokus på at gøre det nemmere og tryggere at færdes i byen om natten
  - Zürichs kulturstøtteordning
  - Byrum på Campus i Zürich med blandt andet en ankomstplads med orange letvægtsmøbler, som udfylder rummet mellem bygningerne
  - MFO park med en spændende grøn struktur. Rummet bliver især benyttet af unge både med boldspil og ophold
  Barcelona med mulighed for at se:
  - Kultur i byrummene, hvordan der arbejdes med events og kulturplanlægning for borgere og turister
  - Byrum til leg og ophold
  - Kunst i byrummene, som i mange tilfælde er tænkt ind tidligt i projekterne
  - 22@-området, et gammelt industriområde der omdannes til en ny bydel, flere rekreative og kulturelle områder er planlagt
  - Et kulturproduktionscenter
  - Kulturcenteret CCCB i Raval-kvarteret (udstillinger, events og seminarer med fokus på byudvikling)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur for udvalget i løbet af byrådsperioden.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 71

  Udvalget besluttede destinationen Freiburg, Basel og Zürich i foråret 2015. Forvaltningen kommer med forslag til tidspunkt.

 • Pkt. 72 Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  bilag_til_budgetnotat_kiu_driftsansoegninger.pdf bilag_til_budgetnotat_kiu_anlaegsansoegning.pdf budgetnotat_2015_for_kultur-_og_idraetsudvalget_juni-moedet.pdf kiu-takstforslag_2015_juni-moedet.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_kultur-_og_idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 72

  Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetprocessen for budget 2015 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
  På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2015-2018. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige budget samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område.
  Det er ikke vurderingen på baggrund af drøftelserne om kommunens overordnede økonomi på forårsseminaret, at der er bevæggrund for at foretage reduktioner i driften, og budgetrammen for udvalget er således alene korrigeret med tekniske korrektioner, nye pris- og lønskøn samt eventuelle demografikorrektioner.
  På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser.
  Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 5. september til 22. september 2014. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet.
  Udover budgetprocessen har byrådet som bekendt også igangsat en proces vedrørende forøgelse af produktiviteten i Roskilde Kommune. Det er besluttet, at der over en 4 årig periode skal tilvejebringes produktivitetsforbedringer på 100 mio. kr. svarende til 25 mio. kr. årligt fra og med 2015.
  Arbejdet med produktivitetsstigning er ikke som sådan en del af budgetarbejdet, men derimod en løbende proces. Enkelttiltag vedrørende produktivitetsstigning vil alene blive forelagt til politisk godkendelse, hvis forslaget medfører ændringer af forhold, der kræver politisk godkendelse. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at produktivitetsfremmende tiltag alene påvirker metoden, en kommunal serviceydelse leveres på, men ikke selve serviceniveauet.
  Produktivitetsstigningen er indregnet som en særskilt række i fagudvalgstabellen nedenfor på baggrund af udvalgets andel af de kommunale nettodriftsudgifter. Inden udgangen af 2014 skal beløbet udmøntes. Arbejdet med udmøntning koordineres i en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Økonomichefen og med deltagelse af MED-repræsentanter, hvorfra der vil blive afrapporteret løbende.

  Budget 2015

  Udgangspunktet for Kultur- og Idrætsudvalgets budget er overslagsåret 2015 i det vedtagne budget 2014. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets samlede budget, som fremgår af nedenstående tabel:
  Budget 2015-2018 fordelt på politikområder

  Kultur & Idrætsudvalget
  Nettoudgifter i 1.000 kr.
  i 2015-priser
  -=udgifter/+=indtægter
  Budget 2014 Budget forslag 2015 Budget forslag 2016 Budget forslag 2017 Budget forslag 2018
  Fritidsfaciliteter & Fritidsområder -45.439 -44.851 -44.533 -44.533 -44.533
  Folkebiblioteker -54.864 -54.357 -54.722 -54.722 -54.722
  Kulturelvirksomhed -60.520 -55.687 -53.281 -52.766 -52.766
  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv -38.019 -36.979 -37.342 -37.342 -37.342
  Lov- og cirkulæreprogram
  Nettodriftsudgifter i alt -198.843 -191.873 -189.878 -189.363 -189.363
  Heraf:
  Serviceudgifter -198.843 -191.873 -189.878 -189.363 -189.363
  Nettodriftsudgifter i alt -198.843 -191.873 -189.878 -189.363 -189.363
  Produktivitetsstigning 1.009 1.009 1.009 1.009
  Anlæg i strategisk anlægsplan -45.600 -68.100 -62.000 -42.300
  Afledt drift i strategisk anlægsplan -2.100 -11.450 -11.900 -14.225
  Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -47.700 -79.550 -73.900 -56.525

  I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.

  Anlæg

  Forvaltningen har som ved tidligere års budgetlægning udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan på baggrund af en tværgående, administrativ vurdering af kommunens anlægsbehov inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret.
  Forslaget til den strategiske anlægsplan blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således Kultur- og Idrætsudvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
  Fagudvalgene skal på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over samtlige anlægsprojekter, der i perioden 2015-2018 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering. Samtlige anlægsforslag vil medgå i den videre budgetproces.

  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er udarbejdet budgetnotat for udvalgets område. Heri gives en nærmere beskrivelse af budgettet, forestående udfordringer og forslag til takster på udvalgets område. Fra notatet skal især nævnes:
  - Der lægges ikke op til ændringer i udvalgets driftsbudget udover den indarbejdede produktivitetsstigning.
  - Der er udarbejdet forslag til bloktekster på to tidligere bestillinger på udvalgets område.
  - Der er indsat lister over ansøgninger, der er modtaget, vedrørende udvalgets budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 72

  Drøftet. Udvalget bestilte til brug for budgetdrøftelsen i august:
  - et notat om muligheder for ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af de musiske skoler,
  - et forslag til bloktekst om at tilbageføre lokaletilskuddet til situationen før 2013, herunder muligheder for alternativer,
  - et forslag til bloktekst om udvidet åbningstid i Roskilde Badet,
  - oplysning om mulighederne for og økonomi i overdækning af atriumgården på Roskilde Bibliotek,
  - sammentænkning af bordtenniscenter og gymnastikcenter og muligheder for at fremme byggeriet i anlægsplanen.
  Udvalget præciserer, at der ikke er taget stilling til ovenstående. Der er tale om udredninger, der skal foreligge til udvalgets budgetdrøftelse i august.
  Udvalget anbefaler, at blok 2016 i overskriften ændres til "Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter".

 • Pkt. 73 Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 73

  Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 255196 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget i alt 5 politikker på Kultur- og Idrætsudvalgets område, hvoraf 1 er tværgående. Politikudvikling tager afsæt i de enkelte fagudvalg eller i et samarbejde mellem flere fagudvalg, og den endelige politik for et område behandles endeligt af byrådet.
  Der lægges op til drøftelse af politikudvikling på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og stiller forslag til hvilke politikker, der i indeværende byrådsperiode skal formuleres indenfor udvalgets område, herunder forslag til tværgående politikker.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede på forårsseminaret i april 2014, hvordan den politiske målstyring kan forenkles og antallet af mål nedbringes samtidig med, at der formuleres tværgående mål og politikker som vedrører flere fagudvalg.
  På Kultur- og Idrætudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  - Bibliotekspolitik
  - Ungepolitik (udarbejdet i samarbejde med Skole- og Børneudvalget)
  - Folkeoplysningspolitik (lovpligtig)
  - Idrætspolitik
  - Kulturpolitik
  Der findes herudover en frivilligpolitik som i den nuværende form er fokuseret på social- og sundhedsområdet. De nuværende politikker på Kultur- og Idrætsudvalgets område omfatter og forholder sig til det frivillige engagement.
  Politikkerne kan ses på hjemmesiden (http://roskilde.dk/politikker). Til byrådets seminar i januar forelå status for alle politikkerne.
  Ungepolitikken går på tværs af udvalgsområder, og det kan overvejes, om den fortsat skal være en selvstændig politik, eller om indsatser for unge skal være tværgående indsatsområde i udvalgets andre politikker.
  Det kan overvejes, om nogle af de eksisterende politikområder skal samles, og om der skal udarbejdes politikker indenfor andre områder af udvalgets ressort, herunder om der skal formuleres nye tværgående politikker, der skal gælde for byrådsperioden 2014-2017.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling skal relevante aktører inddrages i processen. Når der foreligger et samlet overblik over, hvilke politikker, der skal udarbejdes i indeværende byrådsperiode, udarbejder forvaltningen en tidsplan for udarbejdelse af politikkerne, så de falder tidsmæssigt i forlængelse af hinanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Såfremt der er økonomiske konsekvenser som følge af de konkrete politiske mål, der formuleres i forbindelse med de enkelte politikker, vil dette fremgå af disse sager.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 73

  Drøftet. Udvalget anbefaler, at kultur- og idrætspolitikkerne samles i én politik. Udvalget anbefaler herudover, at der fortsat er en selvstændig bibliotekspolitik, en ungepolitik udarbejdet sammen med Skole- og Børneudvalget og herudover den lovpligtige folkeoplysningspolitik.

 • Pkt. 74 Resultater i Roskilde 2014

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2014.pdf

  Pkt. 74

  Resultater i Roskilde 2014

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved byrådets behandling af Resultater i Roskilde i 2013 fremgik, at der bliver arbejdet videre med udvikling af resultaterne i den nye byrådsperiode, og på den baggrund forelægges nu forslag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
  Resultater i Roskilde er servicemål, som indgår sammen med mål for politikker og mål for udviklingsstrategierne i det samlede sæt af mål for kommunen. Politikkerne er under revision. Ganske få af de nuværende politikmål er servicemål, men en ny politik kan indeholde et eller flere politikmål, som samtidigt er servicemål. Det foreslås derfor, at hver gang en ny politik indstilles til godkendelse, indstilles samtidigt, hvorledes Resultater i Roskilde justeres som konsekvens af den nye politik.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  Ved udviklingen er der lagt vægt på følgende:
  - færre mål (der er nu 39 mål mod tidligere 51 mål)
  - at der kan følges op på resultaterne hvert år
  - at der kan sammenlignes med andre kommuner
  - at ambitionsniveauet for det enkelte mål sættes således, at det er realistisk at nå det med en målrettet indsats
  Der skal fortsat ske en opfølgning på resultaterne en gang årligt.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - ventetid på telefonkontakt
  - ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  - borgernes vurdering af Borgerservice
  - brug af digitale selvbetjeningsløsninger
  - besøgende på Roskilde bibliotekerne
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende tidligere mål ikke i forslaget:
  - hjemmesidens score i bedst på nettet
  - tilfredshed med kultur- og idrætstilbud
  Af bilaget følger en nærmere begrundelse for, hvorfor disse tidligere mål ikke indgår i forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 74

  Anbefales.

 • Pkt. 75 Orientering om projektet "bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Pkt. 75

  Orientering om projektet "bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status og fremdrift i projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2014, punkt 19, at igangsætte en proces mod en fremtidig rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet. Efterfølgende er Kultur- og Idrætsudvalget blevet orienteret om projektet på mødet den 2. april 2014, punkt 48, samt mødet den 7. maj 2014, punkt 58.
  Der er i projektet udarbejdet forskellige scenarier, som frem til midten af juni konsekvensbeskrives i forvaltningen. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. juni vil de forskellige scenarier for samarbejde mellem bibliotek og borgerservice blive præsenteret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 75

  -

 • Pkt. 76 Orientering om indsats vedr. socialt bedrageri

  bilag_vedroerende_socialt_bedrageri_2013.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om indsats vedr. socialt bedrageri

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  139 borgere fik i 2013 stoppet sociale ydelser for 10,9 mio. kr., som de pågældende borgere ikke var berettiget til. Den kommunale andel heraf udgjorde ca. 7,7 mio. kr.
  Der er tale om et fald i forhold til 2012. Faldet skyldes, at Udbetaling Danmark i perioden fra d. 1. oktober 2012 til 1. marts 2013 overtog en række ydelsesområder fra kommunerne, således at disse ikke længere indgår i kommunens opgørelse.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 har kommunens kontrolteam i Borgerservice og sagsbehandlere i Ydelsesområdet opdaget snyd med sociale ydelser i 139 sager for et beløb på godt 10,9 mio. kr. omregnet til en årlig besparelse. Den kommunale andel heraf er ca. 7,7 mio. kr.
  I 2012 blev der stoppet ydelser for 13,9 mio. kr., hvilket giver et fald på 21,5 % i 2013. Faldet skyldes, at Udbetaling Danmark den 1. oktober 2012 overtog administrationen af børnefamilieydelser samt ordinært og ekstraordinært tilskud, pr. 1. december overtog Udbetaling Danmark barselsdagpenge, og endelig overgik områderne boligstøtte og pension til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013. Disse områder indgår ikke længere i kommunens opgørelser. Kommunens kontrolteam bistår Udbetaling Danmark med at undersøge sager og har samtaler med borgerne, selvom ydelsesområderne er overdraget til Udbetaling Danmark.
  Af de 10,9 mio. kr. er der sendt regninger til borgere på 1,3 mio. kr.
  I 2013 modtog kontrolteamet 107 anmeldelser fra borgere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside), hvilket er et fald på 28,6 % i forhold til 2012.
  I samarbejde med Skat, Politiet og andre offentlige myndigheder har kontrolteamet i løbet af året deltaget i kontrolaktioner på Roskilde Festival og på forskellige virksomheder.
  Kontrolteamet består af 2 medarbejdere, som udover at kontrollere konkrete sager, fungerer som konsulenter for sagsbehandlerne i kommunen. På alle ydelsesområder har ledere og sagsbehandlere fokus på at sikre, at der kun udbetales ydelser, som borgerne er berettiget til, ved at kontrollere og benytte alle relevante oplysninger om borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 76

  -

 • Pkt. 77 Orientering om kommende større sager i Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 77

  Orientering om kommende større sager i Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i udvalget:
  - Afrapportering af projektet ”Bibliotekets rolle i lokalsamfundene” og beslutning om borgerservice
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Forberedelse af budget 2015
  - Politikudvikling på udvalgets område, tidsplan og processer
  - Det årlige møde med Område-MED-udvalget på kultur- og idrætsområdet
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Evaluering af Roskilde2go og Likemylife
  - Bedømmelse af ”Roskildebadet som vandmekka”
  - Ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
  - Ny egnsteateraftale for Aaben Dans
  - Nye elitesportsaftaler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 77

  -

 • Pkt. 78 Innovationsindsats i forbindelse med ny svømmehal

  bilag_innovations_indsat_i_forbindelse_med_ny_svoemmehal.pdf

  Pkt. 78

  Innovationsindsats i forbindelse med ny svømmehal

  Sagsnr. 254279 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budget 2014 er der bevilliget 500.000 kr. til innovative indsatser i Roskilde Badene. I 2015 er der bevilliget 250.000 kr. I den forbindelse er der udarbejdet et innovationsstrateginotat, hvori der blandt andet er forslag til nye billettyper og metoder, som kan tiltrække nye målgrupper.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. innovationsnotatet drøftes
  2. nedenstående nye billettyper godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2014:
   1. Studierabat 30 kr. pr. gang
   2. Studierabat 10-turskort 280 kr. i alt
   3. Pensionist 30 kr. pr. gang
   4. Pensionist 10-turskort 280 kr. i alt
   5. 1 voksen og 3 børn 115 kr. pr. gang
   6. 1 voksen og 4 børn 136 kr. pr. gang
   7. 1 voksen og 5 børn 160 kr. pr. gang
   8. 2 voksne og 3 børn 150 kr. pr. gang
   9. 2 voksne og 4 børn 175 kr. pr. gang
   10. 2 voksne og 5 børn 195 kr. pr. gang

  Beslutningskompetence

  1. Kultur- og Idrætsudvalget
  2. Byrådet

  Sagsfremstilling

  Formålet med innovationsindsatsen er at afprøve nye metoder, som kan tiltrække og fastholde nye målgrupper, således at kundegrundlaget nu og i fremtiden øges, også set i lyset af at den nye svømmehal snart bliver klar til ibrugtagen.
  Innovationsindsatsen i 2014 vil særligt omhandle følgende fokusområder: Ungeindsats, børn og leg, wellness, træning, events til virksomheder og private (grupper), nye billettyper og kommunikation.
  Se en uddybning af fokusområder og en overordnet tidsplan i innovationsstrateginotatet, som er vedhæftet.
  I et forsøg på at imødekomme alle målgrupper og favne bredt i befolkningen, skal de nye billettyper være med til at gøre turen i svømmehallen mere attraktiv både økonomisk og indholdsmæssigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2014 og 0,25 mio. kr. i budget 2015 til innovationsindsats. Det forventes, at de nye billetpriser er udgiftsneutrale i den forstand, at den mindre indtægt pr. person modvejes af flere besøgende i de nævnte kategorier.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 78

  Ad indstillingens punkt 1: Drøftet
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 79 Udvidelse af åbningstider i Roskilde Badet

  Pkt. 79

  Udvidelse af åbningstider i Roskilde Badet

  Sagsnr. 258760 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden 1. oktober 2013 har Roskilde Badet som et forsøg haft udvidet åbningstid i weekenden. Det foreslås, at forsøget delvist videreføres som en permanent ordning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forsøget med udvidet åbningstid i Roskilde Badet gøres permanent i perioden 1. september til 31. maj, med virkning fra 3. kvartal 2014.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 21. august 2013, pkt. 73, at der som et forsøg i 4. kvartal 2013 blev holdt åbent indtil kl. 16 begge weekenddage i Roskilde Badet.

  Forsøget blev af Kultur- og Idrætsudvalget den 4. december 2013, punkt 114, besluttet videreført indtil udgangen af juni 2014, med henblik på at undersøge, om forsøget skulle gøres permanent.

  Forsøget udvidede den samlede åbningstid i weekenden med 3 ½ time. Én ekstra åbningstime i weekenden koster i runde tal ca. 1.000 kr., og skal derfor for at være udgiftsneutral have ca. 30 betalende gæster (15 voksne og 15 børn) pr. ekstra åbningstime.

  Besøgstallet er blevet fulgt fra oktober 2013 til april 2014. Tallene viser, at de betalende gæster har taget godt imod den udvidede åbningstid i weekenden, særligt i vinterperioden.

  I perioden fra 1. oktober til 11. maj var der i gennemsnit 45 betalende gæster pr. time.

  I perioden fra 1. maj til 11. maj var der i gennemsnit 30 betalende gæster pr. time.

  Det er forvaltningens opfattelse, at der er blevet taget positivt imod den udvidet åbningstid i forsøgsperioden, som også giver overskud i forhold til de øgede omkostninger, der er forbundet med udvidelsen.

  I perioden 1. juni til 31. august er besøgsantallet forventeligt lavere og således ikke økonomisk rentabelt, hvorfor det anbefales, ikke at gøre den udvidet åbningstid permanent i denne periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 79

  Godkendt.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 80 Fjordbad Jyllinge

  ideskitse_fjordbad_jyllinge.pdf

  Pkt. 80

  Fjordbad Jyllinge

  Sagsnr. 204151 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En vinterbadeforening i Jyllinge har fremsendt et forslag til en permanent badebro og vinterbadeanlæg i Jyllinge. Projektet er i overensstemmelse med Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte og bakkes op af andre lokale foreninger og borgere. Projektet forudsætter kommunal medfinansiering og anlægstilladelse fra Kystdirektoratet. Projektet vil kunne anlægges i etaper.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med sagen og ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til at anlægge 1. etape af Jyllinge Fjordbad.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forløbet med udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte gav en del borgere udtryk for et ønske om bedre bademuligheder i fjorden, end der er i dag. Jyllinge Gundsø Idrætsforening (JGI) har udtrykt ønske om mulighed for svømmebaner i fjorden, og vinterbadeforeningen Istapperne ønsker vinterbadefaciliteter. Fjorden er meget lavvandet ved Jyllinge, og man skal derfor langt ud for at få en dybde, hvor man kan svømme. Et fjordbadeanlæg lokalt i Jyllinge vil yderligere styrke livet i Jyllinge Bymidte, og derfor blev ønsket et punkt i Udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte.
  Vinterbadeforeningen Istapperne har arbejdet videre med ideen og er kommet med vedlagte forslag til et fjordbad i Jyllinge, der er fint i tråd med Udviklingsprogrammet. Forslaget omhandler en permanent badebro med indpasset soldæk, udspringshus mm. samt omklædning placeret ude på broen - som vil være offentligt tilgængeligt. Hertil vil der være en mindre del med sauna og vinterbadefaciliteter, som kun vil være for medlemmer.
  For at sikre offentlige adgang til anlægget til gavn for borgerne i Jyllinge er det forvaltningens vurdering, at kommunen skal eje anlægget. Relevante foreninger vil, under forudsætning af at de indgår en driftsaftale med kommunen, kunne få stillet en del af anlægget til rådighed eller etablere supplerende faciliteter. Forvaltningen anbefaler også, at der som udgangspunkt arbejdes videre med realisering af en første og offentlige tilgængelig del af projektet. Anlægget kan senere udvides med vinterbadefaciliteter i en etape 2, som finansieres af vinterbadeforeningen.
  Det er forvaltningens vurdering, at det foreslåede anlæg kan opfylde Jyllingeborgernes ønsker til et fjordbad. Anlægget har endvidere en fin arkitektur, der bygger videre på forløbet af små fiskerskure langs kysten i Jyllinge landsby, og kan dermed blive et godt bidrag til landsbyens miljø og livet i Jyllinge Bymidte.
  Det er foreslået, at anlægget placeres ud for Klinten eller ud for den nordlige del af det grønne område mellem Jyllinge landsby og Jyllinge Nordmark. Der er fordele og ulemper ved begge placeringer, som vil bliver nærmere afdækket i det videre forløb, hvis Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med projektet.
  Roskilde Fjord er natura 2000 område samt natur- og vildtreservat. Dette vil sammen med en række øvrige forhold indgå i vurderingen af hvilken placering, der er bedst egnet.
  Kystdirektoratet har myndigheden til at give tilladelse til etablering af badeanlæg i fjorden. I forbindelse med Kystdirektoratets behandling af sagen foretager de en omfattende høring, som vil danne baggrund for deres endelige beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Den totale anlægssum forventes at blive 3,0 mio. kr. Der er i Strategisk Anlægsplan 2014 afsat 1,0 mio. kr. i 2015 i Plan- og Teknikudvalgets budget til projektet. Dette beløb er i forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 flyttet til Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  Lokale- og Anlægsfonden samt Friluftsrådet har tilsammen givet mundtligt tilsagn om en tredjedel af anlægssummen, hvis hele projektet gennemføres. Det forventes, at disse fortsat vil bidrage med 1/3, såfremt projektet reduceres eller anlægges i etaper. Med en etapedeling, vil hovedbro og soldæk kunne etableres for 1,5 mio. kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 80

  Godkendt, dog således at der indarbejdes en forhøring om placering forud for frigivelse af anlægsbevilling.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 81 Ansøgning til Puljen til store idræts- og kulturarrangementer

  Pkt. 81

  Ansøgning til Puljen til store idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet to ansøgninger: 1) Copenhagen Pride, Cafe Heimdal og INSP! er gået sammen om projektet ”Roskilde – Under the Rainbow/Viking Pride”, og søger om 63.730 kr. til dekorationsmaterialer og leje af lastbiler mm.
  2) Roskilde Speedcubing er vært ved EM i Speedcubing (rubiksterning). Der søges 32.535 kr. til lokaleleje, scene, borde, markedsføring og T-shirts.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges tilskud på 63.730 kr. til Copenhagen Pride til dekorationsmaterialer og leje af lastbiler mm.,og
  2. der bevilliges tilskud på 32.535 kr. til mesterskabet EM i Speedcubing

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den første ansøgning er til et fælles projekt mellem Copenhagen Pride, Cafe Heimdal og INSP! Disse er gået sammen om ”Roskilde – Under the Rainbow/Viking Pride”, og Copenhagen Pride søger om 63.730 kr. til dekorationsmaterialer og leje af lastbiler mm. Arrangementet er et fællesprojekt mellem Cafe Heimdal, café for LGBT personer i Roskilde, INSP! og Copenhagen Pride. Der er tale om et pilotprojekt, som skal markere Roskilde som en by, der hylder mangfoldighed, diversitet og tolerance. Visionen er, at arrangementet skal blive årligt tilbagevendende. Der skal, gennem aktivering af borgere i Roskilde over en bred kam, med Café Heimdals unge som rygrad i arrangementsgruppen, dekoreres en paradefloat, som fyldt med Roskildedensere skal deltage i Copenhagen Prides parade i København den 30. august 2014. Floaten skal præsenteres offentligt ved en udendørs "Under the Rainbow"-koncert, som Copenhagen Pride leverer kunstnere til, den 29.8.2014, som skal afholdes på INSP! Copenhagen Pride er involveret i et lignende pilotprojekt med Helsingør Kommune.
  Den anden ansøgning vedrører EM i Speedcubing arrangeret af både lokalforeningen Speedcubing Roskilde og landsforeningen Dansk Speedcubing. Begge organisationer har hjemsted i Roskilde og samarbejder om værtskabet - EM i Speedcubing. Arrangementet hører under World Cube Association og er et åbent arrangement, der afholdes på Østervangsskolen d. 8. til d. 10. august 2014. Der afholdes 19 forskellige events (konkurrencediscipliner) og der kommer deltagere fra hele Europa.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Inden udvalgets behandling er der 239.510 kr. tilbage i puljen til rådighed for resten 2014 (inkl. restmidler fra 2013 og ekstrabevilling).
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift udgøre 88.564 kr. i tilskud.
  Hvis indstillingen følges, vil der være 150.946 kr. tilbage i puljen for 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 81

  Godkendt.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 82 Ansøgning til Puljen til store idræts- og kulturarrangementer

  Pkt. 82

  Ansøgning til Puljen til store idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Bordtennis deltagelse i Champions Leaque vil være forbundet med betydelige udgifter for klubben, og for at deltagelsen ikke skal påvirke klubbens øvrige drift i negativ retning ansøges om et kommunalt tilskud på 75.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud på 55.000 kr. til Roskilde Bordtennis fra puljen til store idræts- og kulturarrangementer til at dække udgifter ved deltagelse i Champions Leaque.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis deltagelse i Champions Leaque vil skabe mulighed for mange gode sportsoplevelser i Roskilde i forbindelse med, at nogle af verdens bedste bordtennisspillere vil komme til Roskilde i forbindelse med kampene, og der vil også være en vis sandsynlighed for at der kommer TV-dækning af kampene.
  Roskilde Bordtennis deltagelse i Champions Leaque vil dog være forbundet med betydelige udgifter for klubben, og for at deltagelsen ikke skal påvirke klubbens øvrige drift i negativ retning ansøges om et kommunalt tilskud på 75.000 kr.
  De 55.000 kr. foreslås bevilget via Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til store idræts- og kulturarrangementer, mens de sidste 20.000 kr. foreslås dækket af borgmesterkontoen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Inden udvalgets behandling er der 239.510 kr. tilbage i puljen til rådighed for resten 2014 (150.946 kr., hvis forvaltningens indstillinger følges i andet punkt på dagsorden vedr. støtte til Copenhagen Pride og EM i Speedcubing)
  Det indstillede beløb i sagsfremstillingen er et bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift fra puljen til store idræts- og kulturarrangementer udgøre 50.600 kr. i tilskud.
  Hvis både denne samt tidligere indstillinger på dagsorden følges, vil der være 100.346 kr. tilbage i puljen for 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 82

  Godkendt.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 83 Godkendelse af årsrapport 2013 - Vikingeskibsmuseet

  aarsberetning_2013_for_vikingeskibsmuseet.pdf aarsprotokollat_2013_for_vikingeskibsmuseet.pdf aarsrapport_for_2013_for_vikingeskibsmuseet.pdf

  Pkt. 83

  Godkendelse af årsrapport 2013 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2013 for Vikingeskibsmuseet. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2013 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2013, med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 5.708 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013, 80.398 kr.
  Institutionen har i 2013 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 1.261.524 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 24.416.500 kr.
  Der arbejdes fortsat med projektet ”Fremtidens Museum”, som skal sikre, at museet fortsat kan udvikle sig og på langt sigt kan blive ved med at tiltrække besøgende.
  Der har været 120.874 besøgende, heraf 77.357 voksne og 43.517 børn og unge under 18 år. Størstedelen af museets betalende gæster, 69,5 %, kommer fra udlandet. Besøgstallet er steget med 4,3 % i forhold til 2012.
  Da museet blev ramt af en stormflod i december, er behovet for en snarlig restaurering af Vikingeskibshallen blevet forøget, og samtidig er behovet for en fremtidig stormflodssikring blevet anskueliggjort.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Vikingeskibsmuseets bestyrelse har den 7. april 2014 godkendt årsrapporten 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 83

  Godkendt.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 84 Godkendelse af årsrapport 2013 - Fonden Gimle

  aarsrapport_2013.pdf revisionsprotokollat.pdf tjekliste.pdf koncertliste.pdf

  Pkt. 84

  Godkendelse af årsrapport 2013 – Fonden Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fonden Gimles regnskab for 2013 skal godkendes, inden det sendes til Kulturstyrelsen. Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste for 2013 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden det sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på 532.000 kr. og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2013 1.173.000 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2013 i alt 1.559.674 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 1. maj 2014.
  Årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 84

  Godkendt

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 85 Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af spejderhytter

  Pkt. 85

  Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af spejderhytter

  Sagsnr. 251428 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat henholdsvis 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter vedr. FDF-spejderne i Gadstrup/Snoldelev samt Bjarke-Gruppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af spejderhytter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat henholdsvis 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter vedr. FDF-spejderne i Gadstrup/Snoldelev samt Bjarke-Gruppen.
  Der er sat gang i Bjarke-Gruppe projektet, og på den baggrund ønskes de afsatte midler i budget 2014 til renovering af spejderhytter frigivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiske konsekvenser i 2014 og 2015

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000 -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000 -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 85

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 86 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Sø

  Pkt. 86

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Sø

  Sagsnr. 237152 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af pladsen ved søen (Trekroner HUB).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner, Færdiggørelse af pladsen ved søen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Pladsen ved søen eller Trekroner HUB, som den nu er navngivet, er nu under udførelse, og der er behov for frigivelse af midlerne til betaling af entreprenør. Der henvises i øvrigt til punkt 164 fra byrådsmødet den 26. juni 2013, hvor projektet tidligere er beskrevet og behandlet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 86

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 87 Frigivelse af rådighedsbeløb 2014 - Roskildebadet som vandmekka

  Pkt. 87

  Frigivelse af rådighedsbeløb 2014 - Roskildebadet som vandmekka

  Sagsnr. 253754 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i 2014, 23 mio. kr. i 2015, 60 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 til en ny svømmehal ”Roskildebadet som vandmekka”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til ”Roskildebadet som Vandmekka”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i 2014, 23 mio. kr. i 2015, 60 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 til en ny svømmehal ”Roskildebadet som vandmekka”.
  Projektkonkurrencen sættes nu i gang, og derfor ønskes de afsatte 2 mio. kr. i 2014 frigivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -23.000 -60.000 -20.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -23.000 -60.000 -20.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 87

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 88 Frigivelse af rådighedsbeløb 2014 - Danmarks Rockmuseum

  Pkt. 88

  Frigivelse af rådighedsbeløb 2014 - Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 47101 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Danmarks Rockmuseum har med arkitekterne COBE/MVRDV gennemført projekteringen, og byggeriet kan igangsættes. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen, for 2013 og 2014 på samlet 28 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 28 mio. kr. ved frigivelse af overført beløb fra 2013 (12 mio. kr.) samt det i budget 2014 (16 mio. kr.) endnu ikke frigivet rådighedsbeløb til Danmarks Rockmuseum.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projekteringen af Danmarks Rockmuseum på Musicon er afsluttet, og byggeriet kan iværksættes. Det forventes, at det samlede byggeri og udstillingen er klar til ibrugtagning ultimo 2015. Byggeriet, og etablering af udstillingen, har et samlet budget på 120 mio. kr. Heraf finansierer Roskilde kommune samlet 50 mio. kr. og de øvrige midler er tilvejebragt gennem eksterne fonde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiske konsekvenser i 2014-15:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -28.000 -11.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -28.000 -11.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -28.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 88

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 89 Anlægsbevilling - Elevator på Roskilde Museum

  notat_vedr._fordyrende_forhold_i_forbindelse_med_etablering_af_elevator_paa_roskilde_museum.pdf ansoegning_fra_roskilde_museum_i_forbindelse_med_etablering_af_elevator.pdf

  Pkt. 89

  Anlægsbevilling - Elevator på Roskilde Museum

  Sagsnr. 217539 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Roskilde Museum’s overtagelse af Sankt Ols Stræde 3-5 tilbage i 2010 var det en forudsætning for hele byggetilladelsen af ombygningsprojektet, at der skulle etableres en elevator for at sikre lige adgang for alle. Det har vist sig, at det bliver væsentligt dyrere end først antaget at etablere en elevator, og på den baggrund søges om en anlægsbevilling til etableringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedr. udgifter til etablering af elevator på Roskilde Museum. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hele projektet med ombygning af Sankt Ols Stræde 3-5, omfattende ny hovedindgang og nyopstilling af museet, er anslået til en samlet udgift på 10-12 mio. kroner. Museet har igangsat en fondsansøgningsrunde, der forventes at strække sig frem til sommerferien.

  1. etape i projektet er etableringen af ny hovedindgang med bl.a. den anførte elevator til alle museets etager samt med café, butik og øvrige publikumsarealer. Til det projekt råder museet over ca. 4 mio. kroner, der var det oprindeligt anslåede beløb til formålet.

  Imidlertid har udbudsrunden givet et resultat, der er ca. 2 mio. højere. Årsagen er primært en ret stor fordyrelse af elevatoren, der er blevet tredoblet i pris. Det skyldes de meget komplicerede forhold, der er beskrevet i vedlagte notat fra arkitekten.

  Penge til byggeri og bygningskonstruktioner findes stort set ikke i fondenes bevillingspraksis, hvorfor museet ikke finder, at der er en finansieringskilde her. Det er en forudsætning for hele byggetilladelsen af projektet, at der etableres en elevator, der kan sikre lige adgang for alle.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2 mio. kr. i 2014.
  Økonomiske konsekvenser i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter

  Forslag til revideret rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter

  2014

  0
  -2.000

  2015 2016 2017
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -2.000

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 89

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 90 Anlægsregnskab for udvidelsen af Roskilde Hallerne

  anlaegsregnskab_roskildehallerne.pdf

  Pkt. 90

  Anlægsregnskab for udvidelsen af Roskilde Hallerne

  Sagsnr. 98816 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for udvidelsen (hal D) af Roskilde Hallerne.
  Der er til projektet i 2010-2013 bevilget i alt 59,1 mio. kr. Der er anvendt 57.394.313 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1.705.687 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes, og
  2. restbeløbet på 1.705.687 kr. indsættes på en mellemregningskonto, så pengene kan anvendes til at betale for udbedring af de mangler, som det endnu ikke har været muligt at udbedre pga. entreprenørens konkurs.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udbygningen af Roskilde Hallerne blev besluttet på byrådsmøde 28.4.2010, pkt. 91, og der blev oprindelig afsat 50 mio.kr. til det samlede projekt fra 2010 til 2013. Projektet blev udbudt i totalentreprise, og den vindende entreprenør blev Jönsson A/S ( nu under konkurs) med Christensen og Co A/S som arkitekter og Wessberg A/S som ingeniører.
  Efterfølgende er der afsat midler i form af tillægsbevillinger til udvidelse af projektet i form af møde- og opholdsarealer, ekstra kvadratmeter til en ½ spilleflade, ændrede depotforhold og faste bygningsdele i forbindelse med tilkøb af tribuner.Endvidere er der givet en tillægsbevilling til ekstraomkostninger til bl.a. blød bund og dybtliggende kloakker, som projektets oprindelige risikopulje til uforudsete udgifter ikke kunne dække.
  Der er på nuværende tidspunkt brugt 57,4 mio. kr. af en samlet bevilling på 59,1 mio. kr., og der er således et restbudget på 1,7 mio. kr. Byggeriet er afleveret i eftersommeren 2013 og er taget i brug. Det er i store træk færdigt, men på grund af entreprenørens konkurs har det endnu ikke været muligt at afslutte udbedring af mangler. Udbedringen foregår i øjeblikket i tæt samarbejde med konkursboets garantiselskab, og det er forventningen, at byggeriet vil kunne afsluttes indenfor restbeløbet på de 1,7 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 90

  Anbefales.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 91 Eventuelt

  Pkt. 91

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-06-2014, pkt. 91

  Møde om motionscenter i Viby.
  Lokalhistorisk Arkiv Daastrup.

  Fraværende
  Tuncay Yilmaz