You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 4, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 129 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 129

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 129

  Punkt 138 og 139 flyttes op. Herefter godkendt.

 • Pkt. 130 Fællesmøde med Elite- og Talentrådet

  Pkt. 130

  Fællesmøde med Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 288019 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der afholdes fællesmøde med Elite- og Talentrådet med fokus på rådets årsplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 92, nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd. Et af de nye elementer i vedtægterne er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om rådets årsplan (sommer til sommer). Dette møde kunne ikke nås før sommeren i indeværende år, men vil fremover blive lagt i maj.
  Fællesmødet afholdes kl. 17:00-17:30 og har fokus på den årsplan, som i et andet punkt på udvalgets dagsorden forelægges til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 130

  Drøftet.
  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 130

  Fraværende

 • Pkt. 131 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 131

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 131

  - Møde med Roskilde Pigefodbold
  - Møde med HVB
  - Møde med Roskilde Kongres- og Idrætscenter
  - Hædring af breddeidrætten v. fmd/næstfmd. i hhv. SBU og KIU
  - Frivillig FredagKultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 131
  -
  -
  - Fraværende
  -

 • Pkt. 132 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 132

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 132

  Ad 1.: Udvalget ønsker begge forslag forelagt det nye udvalg.
  Ad 2. og 3.: Godkendt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 132

  Fraværende

 • Pkt. 133 Godkendelse af Elite- og Talentrådets Årsplan 2017/2018

  Forslag_til_Elite-_og_Talentraadets_Aarsplan_2017-2018_ETR_sag.pdf Oversigt_over_Elite-_og_Talentraadet_Aarsplan_for_20172018.pdf

  Pkt. 133

  Godkendelse af Elite- og Talentrådets Årsplan 2017/2018

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Årsplan 2017/2018 (fra sommer til sommer) for Elite- og Talentrådets arbejde med udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets Årsplan 2017/2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for Talentudviklingspuljen.
  Elite- og Talentrådet godkendte den 14. september 2017 forslag til Årsplan for Elite- og Talentrådet for 2017/2018, og fremlægger Årsplanen til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget.
  Særligt for årsplanen 2017/2018 (sommer til sommer)
  På grund af byrådets godkendelse af vedtægtsændringer for Elite- og Talentrådet den 26. april 2017 punkt 92, samt efterfølgende etablering af et nyt Elite- og Talentråd den 21. juni 2017, har rådet ikke haft mulighed for at fremlægge årsplan 2017/18 til godkendelse i 2. kvt. i Kultur- og Idrætsudvalget. 2017 må derfor betragtes som et overgangsår, hvor de indsatser det tidligere Elite- og Talentråd har igangsat for 2017 gennemføres.
  Det betyder bl.a., at kriterier for Talentudviklingspuljen 2017 hviler på de gældende kriterier, som det gamle Elite- og Talentråd godkendte den 8. september 2016.
  Kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 fremlægges til godkendelse i årsplanen. På grund af den forsinkede proces forslår Elite- og Talentrådets arbejdsgruppe, at kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 følger de samme kriterier fra 2016. Arbejdsgruppen henviser til, at klubberne ikke vil have mulighed for at omstille deres aktiviteter med så kort varsel.
  Årsplanen indeholder derudover en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 133

  Godkendt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 133

  Fraværende

 • Pkt. 134 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Orientering_om_halvaarlig_evaluering_af_elitesportsaftaler_ETR_sag.pdf Oversigt_forpligtelser_Roskilde_bordtennis_elitesportsaftaler.pdf Forpligtigelser_Roskilde_Bordtennis_Elitesportsaftale_juli_2015_-_juni_2018.pdf Oversigt_forpligtelser_FC_Roskilde_elitesportsaftaler.pdf Forpligtelser_FC_Roskilde_Elitesportsaftale_juli_2015_-_juni_2018.pdf

  Pkt. 134

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen skal Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges halvårlige evalueringer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne blev gennemgået. Kommentarer til de enkelte forpligtelser er medtaget i vedlagte bilag. Forvaltningen gav en orientering om de halvårlige evalueringer på Elite- og Talentrådets møde den 14. september 2017.

  Årsregnskab

  Begge klubber har fremsendt regnskab for 2016. FC Roskilde har medsendt klubbens godkendte licensansøgning fra DBU, som er én af FC Roskildes forpligtelser. Roskilde Bordtennis årsregnskab har i de seneste to år udvist et mindre underskud, som klubben har redegjort overfor forvaltningen. Det tilsendte regnskab har ikke givet anledning til bemærkninger fra forvaltningen.
  Én af forudsætningerne for at FC Roskilde kan blive godkendt til at spille 1. division i fodbold er, at Dansk Boldspils Union (DBU) kan godkende klubbens regnskab. DBU har godkendt FC Roskildes ansøgning, herunder regnskab.

  Skolesamarbejdet

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har fremsendt forslag til kommunens folkeskoler om skolesamarbejde. Klubberne er gået sammen om et roadshow, som de har præsenteret sammen på 5 forskellige folkeskoler.

  Pressearbejde

  FC Roskilde har oplevet en positiv vækst på klubbens facebookside, og klubben er derudover aktiv på Youtube, Instagram og Twitter.
  Roskilde bordtennis har i 2016 har været ligeså gode til at eksponere klubben via deres facebookside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler i årene 2015 – 2018, svarende til 1.739.130. kr. i årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger årligt. Roskilde Bordtennis har fået udbetalt tilskud på 380.435 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017. FC Roskilde har fået udbetalt tilskud på 489.130 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 134

  -
  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 134

  Fraværende

 • Pkt. 135 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til halvårsregnskabet på 0,5 mio. kr.
  Forværringen består af:
  - Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes periodiske forskydninger på flerårige projekter (bl.a. Bandakademiet og Musikmetropolen), hvor der nu forventes lidt højere nettoforbrug i 2017 end tidligere antaget.
  - Et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes lavere aktivitetsniveau i Ramsøhallen (jf. brand), og det er blevet mere tydeligt, som året er gået.
  - Et fald på 0,1 mio. kr. af et forventet merforbrug vedr. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, hvor anvendelsen af tidligere års overskud går en smule langsommere end tidligere antaget.

  Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 135

  -
  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 135

  Fraværende

 • Pkt. 136 Orientering om anvendelse af midler til klubområdet

  Pkt. 136

  Orientering om anvendelse af midler til klubområdet

  Sagsnr. 278077 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at følge anbefalinger fra den tværpolitiske gruppe for klubområdet, der blev nedsat med budgetforliget for 2016. Den tværpolitiske gruppe havde fremsat anbefalinger for anvendelse af de 1,5 mio. kr., der var afsat til klubområdet med budgetforliget. Midlerne blev i første omgang fordelt for 2016 og 2017, hvor udvalget med denne sag skal tage stilling til anvendelse af midlerne i 2018. Da to af indsatserne vedrører samarbejde med de musiske skoler og sjov ferie, er sagen fremlagt til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at igangsætte fem indsatser, med henblik på, at
  - Fastholde og tiltrække de børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller anden fritidsaktivitet
  - Styrke sammenhæng og overgang mellem skole/SFO og klub samt klub og fritidstilbud
  - Styrke klubbernes opsøgende arbejde
  - Udvikling af klubbernes arbejde i forbindelse med formidling af tilbud i det lokale kultur og idrætsliv mv.
  De fem indsatser, der foreslås videreført i 2018, og som er finansieret af de 1,5 mio. kr., der blev afsat med budget 2016 er:
  - 500.000 kr. til den opsøgende indsats
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde med DGI og lokale idrætsforeninger
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde mellem de musiske skoler og klubberne
  - 200.000 kr. til at fastholde og tiltrække børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller andet fritidstilbud
  - 200.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem Sjov Ferie og klubområdet.
  Forvaltningen vil i juni 2018 give udvalget en opsamling på erfaringerne med ovenstående indsatser, som kan danne baggrund for en beslutning om fremtidig anvendelse af de 1,5 mio. kr. til klubområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De 1,5 mio. kr. er afsat på Skole- og Børneudvalgets budget til klubområdet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 136

  -Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 136

  Fraværende

 • Pkt. 137 Orientering om status på ungepolitikken

  Status_paa_Roskilde_Kommunes_ungepolitik_-_Unge_og_demokrati.pdf Kortlaegning_af_unges_kompetencer_i_Kulturcrew_Projektpionererne_og_Traenerspirerne.pdf Vision_og_maalsaetninger_ungepolitik.pdf politiske_maal_2015_-_16.pdf

  Pkt. 137

  Orientering om status på ungepolitikken

  Sagsnr. 266903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres sammen med Skole- og Børneudvalget om status på arbejdet med opfyldelsen af målene i byrådets ungepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd vedtog ungepoIitikken den 2. september 2015. Visionen for ungepolitikken er, at Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i højere grad kan handle som aktive medborgere og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.
  Ungepolitikken vedrører aldersgruppen 14-25 årige og indeholder tre politiske målsætninger: Unge og demokrati, Frivillighed og fællesskaber samt Liv i byen. Med ungepolitikken blev der vedtaget otte konkrete politiske mål. I juni 2017 blev der givet en status på 6 af målene. Med denne sag for udvalget en status på målet om ”at eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder”, samt en status på målet om ”kortlægning af de kompetencer, unge opnår igennem tre uformelle uddannelsesforløb – Kulturcrew, Projektpionererne og Trænerspirerne – hvor børn og unge tilegner sig kompetencer til at udvikle og gennemføre aktiviteter og projekter lokalt”.
  I forhold til målet om inddragelsesmetoder, er der blevet arbejdet med inddragelse af unge i Byens Hus, KulturCosmos og i udviklingen af Partnerskabsprojektet Samskabelse Unge og Alkohol (SUA). Erfaringerne herfra viser dels, at de unge er forskellige, og at ungeinddragelsen derfor skal ske på forskellige måder. Dels, at det er vigtigt, at de unge bliver taget seriøst, og har reel indflydelse. Erfaringerne viser også, at de unge er mest optaget og aktive i afvikling af konkrete aktiviteter og arrangementer og er svære at fastholde i planlægning og tilbagevendende mødeaktiviteter. Her er facilitering ofte nødvendig.
  I forhold til målet om kortlægning af de kompetencer unge opnår via uformelle uddannelsesforløb er der gode erfaringer med alle tre ordninger: Eleverne bliver blandt andet mere selvstændige, opnår viden der er nært knyttet til praksis og får erfaringer med at stå foran en stor forsamling. Særligt for Projektpionererne gælder, at eleverne via undervisningen er blevet rustet til at føre deres projektideer fra skrivebordsskuffen ud i livet og har herigennem ført værdi tilbage til deres hjemkommuner. Kortlægningen munder ud i anbefalinger for, hvordan Kulturcrew kan styrkes ved fx at blive struktureret som et valgfag som det gælder for Trænerspirerne.
  Samtlige mål i ungepolitikken er nu opfyldt.
  Ungepolitikken fremgår af bilag sammen med en uddybende status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 137

  -
  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 137

  Fraværende

 • Pkt. 138 Orientering om status på arkivområdet

  Pkt. 138

  Orientering om status på arkivområdet

  Sagsnr. 296386 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteker og borgerservice orienterer om status på arkivområderne: stadsarkiv og lokalhistoriske arkiver.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Biblioteker og borgerservice omfatter tre hovedområder: Bibliotek, borgerservice og arkiv. Arkiverne omfatter dels de tre lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Jyllinge, Daastrup (Viby) og Roskilde og dels stadsarkivet. Sidstnævnte blev overført fra Byrådssekretariatet i 2010. Roskilde Arkiverne fungerer således som et samlet kommune- og lokalarkiv. Det fremmer en sammenhængende, ensartet og langsigtet arkivstrategi og sikrer synergi i forhold til indsamling, bevaring og formidling af alle arkivalietyper af såvel kommunal som privat oprindelse.
  En hovedopgave er at formidle både de kommunale og de lokalhistoriske arkivalier. Den sker både via borgerhenvendelser omkring konkrete spørgsmål og via udstillinger, udgivelser mm. Et særligt område er den digitale formidling, hvor både sociale medier og FOTOTEKET spiller en vigtig rolle. I hele formidlingsarbejdet understøttes kommunens forskellige aktiviteter, hvor det er relevant. Et eksempel er udstillingen i forbindelse med omdannelsen af Stændertorvet. Arkivet er samtidig en meget aktiv part i samarbejdet med ROMU – BIMUS-samarbejdet.
  Meget af formidlingsarbejdet sker i et bredt samarbejde og gennem netværk med foreninger og kulturinstitutioner i og udenfor kommunen.
  Stadsarkivfunktionen er etableret i henhold til Arkivloven § 7 og omhandler alle kommunale arkivalier – både fysiske og digitale – og de myndighedsopgaver, der knyttet hertil. Det drejer sig dels om at sikre opbevaring og tilgængelighed i sagsbehandlingen, dels at medvirke til at give aktindsigt ved direkte borgerhenvendelser og via forvaltningen og dels at rådgive forvaltningen i arkiveringsspørgsmål, herunder navnlig i forbindelse med digitale arkiver. Rigsarkivet har tilsynet med de kommunale arkiver, og relationen varetages under stadsarkivfunktionen.
  Roskilde Arkivernes mål for perioden frem til og med 2017 har været:
  - Forbedre den digitale tilgængelighed til arkivet viden og samlinger (f.eks. FOTOTEKET)
  - Fokus på digital bevaring
  - Roskilde Arkiverne på Danmarkskortet
  - Brugervenlighed/brugertilfredshed
  Stadsarkivfunktionen havde 125 henvendelser vedr. sager i papirform
  De lokalhistoriske arkiver havde 1445 personlige forespørgsler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 138

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 138

  Fraværende
  -

 • Pkt. 139 Orientering om status på bibliotekernes indsatser på børneområdet

  Pkt. 139

  Orientering om status på bibliotekernes indsatser på børneområdet

  Sagsnr. 296401 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteker og Borgerservice orienterer om status på bibliotekets indsatser på børneområdet (0-16-årige)

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes indsatser på børneområdet dækker aldersgruppen 0-16 år.
  Udover en generel orientering om indsatserne i lokalt og centralt og i forhold til Kulturstrøget og Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet orienteres der om en række konkrete indsatser. Det drejer sig bl.a. om samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, så som bibliotekets deltagelse i Sundhedsplejens familieforberedende kurser, projekt Kulturrejsen i samarbejde med bl.a. Boligselskabet Sjælland, samt BIMUS-samarbejdet med udgangspunkt i 2 konkrete forløb for henholdsvis mellemtrin og modtageklasse samt udskolingen.
  Sidstnævnte er dels et resultat af projektet ”Lærende Partnerskaber på tværs af skole- og kulturområdet i Roskilde Kommune” og dels deltagelse i projekt ”Mix din Kulturarv” i samarbejde med bl.a. Roskilde Museum. Projekterne Kulturrejsen og Mix din Kulturarv er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
  Dernæst gives en status på Sjov Ferie, herunder bl.a. samarbejdet med klubberne om tilbud i klubregi til børnene i ferierne. Endvidere gives en status på samarbejdsaftalen mellem Skole og Klub samt Biblioteker og Borgerservice vedr. Åben skole med præsentation af indsatserne og resultaterne i skoleåret 2016/17. Samarbejdsaftalen med skolerne er tidligere fremlagt for udvalget den 2. november 2016, pkt. 165
  Endelig orienteres der om den kommende nationale indsats under Slots- og Kulturstyrelsen ”SprogStavLæs”, som rulles ud over hele landet via Centralbibliotekerne i løbet af 2018 med bl.a. en Sprogfitness-event for indskolingsbørn.
  Desuden præsenteres de fine resultater i dette års Sommerbogen, som er en national læsekampagne i regi af Biblo.dk. Igen i år leverede Roskildes børn knap 10 % af det samlede antal anmeldelser i hele landet, samtidig med at Roskildes egen rekordstore deltagelse sidste år blev slået med en stigning på 15 % i år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 139

  -Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 139

  Fraværende

 • Pkt. 140 Orienteringssag om status på samarbejdet mellem Himmelev-Veddelev Boldklub og Roskilde Pigefodbold

  Samarbejdsprincipper_for_Himmelev_Veddelev_Boldklub_Roskilde_Pigefodbol.pdf Moedeliste_-_maeglingsmoeder.pdf

  Pkt. 140

  Orientering om status på samarbejdet mellem Himmelev-Veddelev Boldklub og Roskilde Pigefodbold

  Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status på samarbejdet mellem Himmelev-Veddelev Boldklub og Roskilde Pigefodbold.

  Sagsfremstilling

  Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB) har gennem mange år haft en brugsaftale med Roskilde Kommune på klubhus og omklædningsfaciliteter i Himmelev Idrætspark. Endvidere har de benyttet de tilknyttede græsbaner og på lige fod med andre brugere, kunstgræsbanen. I 2014 valgte HVBs pigeafdeling at forlade HVB og danne en ny forening ved navn Roskilde Pigefodbold (RPF). RPF blev godkendt som folkeoplysende forening, og fik dermed ret til støtte og faciliteter på lige fod med alle kommunens andre godkendte foreninger.
  Der var plads til begge fodboldklubber i de eksisterende faciliteter i Himmelev Idrætspark og i dem, der var ved at blive bygget, og det blev på trods af HVBs brugsaftale besluttet, at de to klubber skulle have plads i faciliteterne.
  Sameksistensen mellem de to klubber har ikke været uden problemer, og kommunen har i den forbindelse gennem flere år arbejdet med begge klubber for at forbedre denne, blandt andet ved at der i efteråret 2016 blev udarbejdet de i KIU besluttede Samarbejdsprincipper for Himmelev-Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune. Samarbejdsprincipperne er vedhæftet i bilag 1.
  I samarbejdsprincipperne står bl.a. at Der afholdes månedlige møder med forvaltningen som opfølgning. Disse møder er det af forskellige grunde kun lykkedes at gennemføre ét i 2017. Mødeliste med årsager hertil er vedhæftet i bilag 2.
  Begge fodboldklubber er gennem de sidste tre år vokset, men det er stadig forvaltningens vurdering at klub- og omklædningsfaciliteterne kan rumme det samlede antal fodboldspillere.
  Træningstider på banerne fordeles som følge af en fordelingsnøgle, der er beskrevet i samarbejdsprincipperne:
  HVB fordeler træningstid, kamptid, boldrum og omklædning ud fra klubbernes andel af det samlede antal af aktive kontingentbetalende medlemmer i de to foreninger.
  Begge klubber har som udgangspunkt udtrykt tilfredshed med denne fordeling, som lever op til ovenstående principper, men en lille fejl fra en af parterne opfattes hurtigt som tilsigtet chikane af den anden part.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 140

  Udvalget besluttede at gøre punktet til et beslutningspunkt.
  Udvalget besluttede, at aftalen om driften af klubhuset forlænges ½ år, og at forvaltningen indleder en dialog med parterne i området ved hallerne og klubhuset om samarbejde og muligheder for optimering af driften af faciliteterne. På baggrund af dialogen forelægges en sag for udvalget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 140

  Fraværende

 • Pkt. 141 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 141

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 141

  - Der forventes udbud af forpagtning af cafédrift i Viby Sj. Idrætscenter i løbet af den kommende måned.
  - Henvendelse fra MGK Sjælland
  - Kontakt med Universitetsbiblioteket
  - Udstilling om digital litteratur åbnes den 5. oktober kl. 16Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 141
  -
  -
  - Fraværende
  -

 • Pkt. 142 Eventuelt

  Pkt. 142

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 142

  - Tidspunkter for indvielser og åbninger.
  - Møde i BIMUS.Kultur- og Idrætsudvalget, 04-10-2017, pkt. 142
  -
  -
  - Fraværende
  -