You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 4, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 141 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 141

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 141

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 142 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 142

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 142

  Møde med WOD-house.
  Roskilde Teater 50 år.
  Møde med HV-Gym.
  Henvendelse fra Viby Idrætsforening.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 143 Plan for udmøntning af budgetaftale på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 143

  Plan for udmøntning af budgetaftale på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 264589 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2016-2019 på udvalgets område samt drøfter, hvordan der arbejdes videre med håndteringen af budgetudfordringen for 2017-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2016, som blev vedtaget i byrådet den 7. oktober 2015, indeholder en række nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos (0,5 mio. kr. i 2016 og 2017)
  - Forvaltningen udarbejder sag til januarmødet om udmøntning.
  Stjerneløbet 2016 (331.000 kr. i 2016)
  - Forvaltningen udarbejder tilsagnsskrivelse jf. ansøgningen, som forelå til udvalgets augustmøde, og udbetaler pengene i forlængelse heraf, uden yderligere behandling i udvalget.
  Lysfest (250.000 kr. i 2016 og frem)
  - Forvaltningen udarbejder forslag til ramme for afholdelse af lysfest i 2016 og fremover. Forslaget forelægges udvalget i februar 2016.
  Øget driftstilskud til Hal12 (180.000 kr. i 2016 og frem)
  - Midlerne udbetales primo januar hvert år til foreningen som driftstilskud uden yderligere behandling i udvalget.
  Idræt, udviklingssamarbejde (300.000 kr. i 2016 og frem)
  - Forvaltningen udarbejder forslag til ramme for igangsættelse af drøftelser om udviklingssamarbejde til behandling i udvalget i januar 2016.
  Vikingeskibsmuseet øget formidlingsindsats (100.000 kr. i 2016 og frem)
  - Midlerne udbetales i ½ årlige rater til museet sammen med det eksisterende driftstilskud uden yderligere behandling i udvalget.
  Rammebesparelse på udvalgets område (1 mio. kr. i 2016 og frem)
  - Forvaltningen forelægger forslag til udmøntning af rammebesparelsen til behandling i udvalget i anden sag på denne dagsorden.
  Herudover udmøntes fra Byrådets Udviklingspulje 300.000 kr. til Lokalarkivet, Roskilde Bibliotek til forbedring af formidlingsindsatsen og 200.000 kr. til digital skærm på Stændertorvet. Forvaltningen vil fremlægge sager for udvalget i 1. kvartal 2016, hvori det beskrives, hvad der kan opnås for de afsatte midler.
  De afsatte midler på 400.000 kr. til Frivillig Fredag disponeres til aftenarrangementet som i tidligere år. Roskilde Museums ansøgning vedr. integrationsprojekt videresendes til Beskæftigelses- og Socialudvalgets udmøntning af Integrationspuljen.
  Endelig fastlægger budgetforliget en analyse vedr. musiske skoler og en kapacitetsvurdering vedr. Ramsøhallen. Disse vil blive afrapporteret for udvalget, inden arbejdet med budget 2017 igangsættes i foråret 2016.
  Af budgetaftaleteksten til budget 2016-19 fremgår, at en hel eller delvis gennemførelse af det forudsatte omprioriteringsbidrag vil kræve politisk handling i kommunen for at sikre en stabil økonomisk udvikling i de kommende år. Partierne bag budgetaftalen ønsker derfor en proces igangsat med analyse og tværgående vurderinger i organisationen med henblik på forelæggelse af forslag til eventuel politisk prioritering. Udvalgene opfordres derfor til allerede nu at drøfte, hvilke områder der ønskes særlig fokus på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 143

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 144 Rammebesparelse på budget 2016 og frem

  hoeringssvar_fra_bibliotekets_lmu.pdf

  Pkt. 144

  Rammebesparelse på budget 2016 og frem

  Sagsnr. 267236 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2016 er vedtaget en rammebesparelse på Kultur- og Idrætsudvalgets budget på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den årlige rammebesparelse på 1 mio. kr. findes på biblioteksområdet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til forberedelsen af budgettet havde forvaltningen udarbejdet muligheder for besparelsesblokke vedr. sammenlægning af musiske skoler, lokaletilskud og bogbussen. Der er besluttet en bredere analyse frem mod budget 2017 vedr. musiske skoler, og der var ikke politisk ønske om at gennemføre de øvrige besparelsesforslag.
  Givet at der skal leveres en rammebesparelse på 1 mio. kr. på udvalgets budget fra og med 2016 er det forvaltningens vurdering at dette mest realistisk kan gennemføres som en rammebesparelse på Bibliotek og Borgerservice.
  Forvaltningen vurderer, at der vil kunne udvikles videre på det strukturarbejde, som er gennemført indenfor de senere år med organisatorisk sammenlægning af bibliotek- og borgerserviceopgaverne samt automatisering ved brug af sorteringsanlæg. Der kan på området arbejdes for, at opnå effektiviseringsgevinster hurtigere og i videre udstrækning end de gevinster, der er medregnet til opfyldelse af udvalgets produktivitetsmål 2015-18. De to initiativer er hidtil skønnet til at bidrage med 250.000 kr. i 2016 og 650.000 kr. i 2017 og frem.
  Det er ledelsens vurdering, at der vil kunne arbejdes målrettet og langsigtet med de nødvendige effektiviseringer og omlægninger på området i forlængelse af integrationen mellem bibliotek og borgerservice og implementeringen af sorteringsanlæg.
  Ved en beslutning om at lægge rammebesparelsen på denne del af udvalgets budget, er det forventningen, at Bibliotek og Borgerservice må komme mindre i fokus i det videre arbejde frem mod budget 2017, jf. den tidligere sag på dagsordenen.
  Da langt størstedelen af budgettet til Bibliotek og Borgerservice går til lønninger vil besparelsen have personalemæssige konsekvenser, og sagen lægges derfor til drøftelse i det lokale MED-udvalg. Bemærkninger herfra vil foreligge til udvalgets behandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Besparelsen i 2016 og frem er indregnet på udvalgets område i det vedtagne budget 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 144

  Udtalelse fra det lokale MED-udvalg i Bibliotek og Borgerservice blev omdelt i mødet og tilknyttes referatet.
  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 145 Organisering og retningslinjer for Byens Hus

  bilag_vision_principper_inddragelse_i_byens_hus.pdf fremtidig_sekretariatsfunktion_og_driftsoekonomi_for_byens_hus.pdf

  Pkt. 145

  Organisering og retningslinjer for Byens Hus

  Sagsnr. 238265 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til retningslinjer og borgerinddragelse for Byens Hus, samt forslag til fremtidig sekretariatsfunktion og driftsøkonomi til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Retningslinjer for lokaleudlån og borgerinddragelse godkendes,
  2. fremtidig sekretariatsfunktion og driftsøkonomi i Byens Hus godkendes,
  3. der vedtages et princip om, at lejeindtægter i Byens Hus anvendes til drift af Byens Hus,
  4. der gives indtægtsbevilling til lejeindtægter på 85.000 kr. i 2015, 425.000 kr. i 2016 og 810.000 kr. årligt fra 2017 og tilsvarende udgiftsbevilling til drift af Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Kultur- og Idrætsudvalget
  Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget
  Indstillingens punkt 3 og 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. januar 2015 etablering af sekretariatsfunktion i Byens Hus og afsatte udviklingsmidler til ombygning og drift til og med 2017. Samtidig fik forvaltningen til opgave at udarbejde en plan for inddragelse af borgere og brugere, retningslinjer for lokaleudlån og afklare sekretariatets opgaver og praktisk organisering af Byens Hus.
  Derfor fremlægges forslag til retningslinjer og borgerinddragelse, der sætter retningen for brugen af Byens Hus, og samtidig sikrer den nødvendige handlefrihed i denne udviklingsfase. Det betyder bl.a., at der i mindre omfang kan udlejes til kommercielle formål på markedsvilkår, og foreninger fortsat kan låne lokaler gratis eller med tilkøbsydelser. Der lægges op til et brugerforum, der skal forme og udføre de løbende aktiviteter i Byens Hus og et ambassadørkorps, der baner vejen og skaber nye samarbejder.
  For at arbejde hen mod en bæredygtig økonomi i Byens Hus og samtidig have en sekretariatsfunktion, der er i stand til at løfte den daglige drift og sikre fremdrift i visionen for Byens Hus, foreslås det, at den nuværende og kommende lejeindtægt bruges til at drifte sekretariatsfunktionen, kombineret med de allerede afsatte udviklingspuljemidler til og med 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler til sekretariatsfunktionen i Byens Hus fra Økonomiudvalgets bymidteinitiativer på 300.000 kr. og 340.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje i 2015, i alt 640.000 kr. og 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 fra Udviklingspuljen. Det foreslås derudover, at alle nuværende og kommende lejeindtægter i Byens Hus, undtagen Restaurant Rådhuskælderens leje, bruges til at drive Byens Hus.
  Sagen indebærer en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 85.000 kr. i 2015, 425.000 kr. i 2016 og 810.000 kr. årligt fra 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 145

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 146 Driftsaftaler med kulturelle foreninger

  oekonomisk_oversigt_med_forvaltningens_forslag_til_aarligt_tilskud_for_perioden_2016.pdf driftsaftale_2016-2017_roskilde_teater.pdf driftsaftale_2016-2017_roskilde_musikforening.pdf driftsaftale_2016-2017_schubertselskabet.pdf driftsaftale_2016-2017_roskilde_kunstforening.pdf drifsaftale_2016-2017_historisk_samfund_for_roskilde_amt.pdf driftsaftale_2016-2017_halvcirklen.pdf driftsaftale_2016-2017_raastof_roskilde.pdf driftsaftale_2016-2017_vindinge_lokalhistorisk_forening.pdf driftsaftale_2016-2017_gundsoe_teater_og_musikforening.pdf driftsaftale_2016-2017_egnshistorisk_forening_i_gundsoe.pdf driftsaftale_2016-2017_ramsoe_musikhus.pdf

  Pkt. 146

  Driftsaftaler med kulturelle foreninger

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med de kulturelle foreninger udarbejdet driftsaftaler for perioden 2016-2017. Alle foreningerne lever op til de kriterier, som udvalget har godkendt. Aftalerne forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at driftsaftalerne for 2016-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt dialogmøde med hver forening for at få en status over de indsatområder, som blev aftalt for perioden 2014/2015 samt en drøftelse af udviklings- og indsatsområder for 2016/2017.
  Foreningerne er indforstået med og har forpligtet sig til at arbejde med de indsatsområder, der er skrevet ind i de nye driftsaftaler, og som ligger ud over deres sædvanlige aktiviteter.
  Driftsaftalerne omhandler endvidere det økonomiske aspekt i forhold til driftstilskud og dokumentation herfor.
  Forvaltningen har bl.a. på baggrund af dialogen med foreningerne udarbejdet et forslag til prioritering af den økonomiske ramme til de kulturelle foreninger. Som det fremgår af oversigten har foreninger med de mindste tilskud fået et økonomisk løft.
  Der er i driftsaftalerne taget højde for byrådets godkendelse af budgettet for 2017, og jf. tidligere sag på denne dagsorden om udfordringer i kommende års budgetter kan udvalgets videre drøftelser om fremtidigt budget få betydning også for driftsaftalerne, der behandles i denne sag. Økonomisk oversigt med forvaltningens forslag til årligt tilskud er vedlagt sagen.
  Kriterier godkendt af udvalget.
  Den kulturelle forening skal bidrage til at styrke Roskilde kommunes kulturelle profil.
  Den kulturelle forening skal have fokus på udvikling og samarbejdsmuligheder.
  Den kulturelle forening skal være organiseret som en ikke kommerciel forening med vedtægter. Der skal være tale om medlemskab med kontingent.
  Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
  Den kulturelle forening skal udarbejde budget og regnskab til forvaltningen.
  Foreningen skal i budgettet anvise andre indtægter end det kommunale tilskud.
  Den kulturelle forenings aktiviteter skal blandt andet tilbyde aktiviteter, der er åbne for alle Roskildes borgere.
  Den kulturelle forening skal synliggøre sine arrangementer, f.eks. på Kulturbasen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Budgettet for 2016 og 2017 udgør 1.290.137 kr. i begge år. Social- og Indenrigsministeriet godtgør ca. 2 % og 8 % af momsen på musik- og øvrige kulturelle foreninger. Der er ingen momsgodtgørelse på teater.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 146

  Udvalget besluttede at godkende aftalerne, dog således at de alene er godkendt for ét år, dvs. 2016.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 147 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen.pdf

  Pkt. 147

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 20 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter i 2016. Udvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der bevilges tilskud på 979.622 kr. (netto) og underskudsgaranti på 36.800 kr. (netto) fra Kulturpuljen i 2016 til fordeling som foreslået i oversigten over ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen til Kulturpuljen var den 15. september 2015. Der ansøges om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2016.
  Af nye initiativer kan nævnes huskunstnerprojektet Tunnel Visions Back to Black, hvor unge arbejder sammen med kunstnere, kunstinstallationen Snorejungel baseret på publikums medvirken i forbindelse med SWOP-international dansefestival for børn og unge samt dukketeaterforestillinger i det Blå Hus. Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er udarbejdet ud fra en individuel vurdering, herunder ansøgers medfinansiering. Der er endvidere taget hensyn Kulturpuljens økonomiske ramme, sådan at der er reserveret midler til næste ansøgningsrunde.
  Oversigt over ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i budget 2016 afsat 1.821.687 kr. til Kulturpuljen. Der ansøges om 1.031.153 kr. (netto) i tilskud og 48.760 kr. (netto) i underskudsgaranti.
  Hvis forvaltningens indstilling følges, så der bevilges 979.622 kr. (netto) i tilskud og 36.800 kr. (netto) i underskudsgaranti, vil restbeløbet i Kulturpuljen udgøre 805.265 kr.
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 147

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 148 Orientering om strategiplan og budget - Åben Dans

  aaben_dans_budget_2016_revideret.pdf aaben_dans_strategiplan_2016.pdf aaben_dans_detaljebudget_2016.pdf

  Pkt. 148

  Orientering om strategiplan og budget - Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aktivitetsplan og budget for Egnsteateret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:
  - producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge,
  - skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by,
  - videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk kreative bydel Musicon,
  - bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed.
  I 2016 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:
  - International festival for dans for børn og unge: Swop 16
  - Ny forestilling for småbørn og ældre mennesker: (titel endnu ikke fastsat)
  På turné i sæson 2016 vil der være følgende forestillinger:
  - Babyspace, fra 3 mdr. – 12 mdr.
  - IGEN, fra ½ år – 4 år.
  Åben Dans’ ambitioner er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Åben Dans arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge redskaber fra kreative processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Åben Dans arbejder på at finde ny måder at bringe dansen og danseglæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.
  På den måde arbejder Åben Dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagscentre. Endvidere arbejder Åben Dans regionalt gennem dansefyrtårnet ROK på dans i skolen, talentudvikling og nabodans. Alle disse tiltag er med til at skabe forbindelse mellem Åben Dans og det omkringliggende samfund og er med til at generere nye publikummer.
  Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2016 og budget 2016, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egns-teateraftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 148

  -

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 149 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 149

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 149

  Borger.dk kampagne i uge 46-47
  Drop-in/integration
  Ventetider og betjeningstid i borgerservice
  Ageforce
  Projektansøgninger
  Spil Dansk Uge
  Lysfest
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 150 Eventuelt

  Pkt. 150

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 150

  Naturbasen
  Multihallen ved Hedeboparken
  Bogforum, Danmarks Biblioteksforeningen har en stand

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)