You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 5, 2014 - 17:00
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, mødelokalet i Tanken, 4000 Roskilde
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 25

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 26 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 26

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 26

  Byparkskoncerter
  Generalforsamling i Roskilde Firma- og Familieidræt
  Rejsegilde på klubhus ved Spraglehøj.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 27 Borgerservice - Digital Post

  Pkt. 27

  Borgerservice - Digital Post

  Sagsnr. 238278 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsmedlem Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget nedenstående punkt på udvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget nedenstående på udvalgets dagsorden:
  ”Alle borgere forpligtes fra 1. november 2014 til at have en digital postkasse, tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning e-boks.
  Men det viser sig, at det kan være et problem for mange borgere. Specielt de ældre og handicappede borgere, som enten ikke råder over internetforbindelse og PC, eller som af andre årsager er ude af stand til at agere digitalt. Der er imidlertid fritagelsesmuligheder, og her er det vigtigt, at vi som en kommune for alle borgere garanterer en hurtig og nem løsning for disse borgere.
  Dansk Folkeparti foreslår derfor, at man fortrykker sedler vedrørende fritagelse fra e-boks, som hjemmehjælperen kan have med ud til borgeren, samt at man kan fritage et helt plejehjem på en gang. Der kan være andre løsninger, alt efter forholdene, men det er et rigtig godt signal, at vi som folkevalgte tænker på, hvordan vi i Roskilde kan gøre det simpelt og enkelt for samtlige kommunens borgere.” Karsten Lorentzen henviser til dette website:
  http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Kom-godt-i-gang/Fritagelse/Fritagelse-af-borgere
  I forlængelse heraf kan forvaltningen orientere om, at fra 1. marts 2014 kan fritagelsesblanketten, som skal anvendes til fritagelse for digital post, fås i Borgerservice eller findes på www.roskilde.dk/digital post, hvor fritagelsesgrundene også kan læses. Pårørende med fuldmagt kan møde op i Borgerservice på vegne af borgere, der ikke selv kan møde op, og søge om fritagelse.
  Roskilde Kommune tager allerede i dag hånd om de borgere, som har svært ved de offentlige digitale løsninger. Fx har Borgerservice lavet et “Rejsehold”, som tager ud og underviser borgere i de digitale løsninger. Undervisningen foregår blandt andet på sprogskoler, undervisningsinstitutioner og på biblioteket.
  I foråret lanceres en landsdækkende kampagne, som Borgerservice tager udgangspunkt i. Kampagnen gør opmærksom på forpligtelsen til digital post, mulighederne for hjælp – og orienterer samtidig om at der er fritagelsesmuligheder.
  Borgerservice kan også tage ud og besøge ældre i hjemmet og hjælpe med at oprette Nem-ID og en digital postkasse.
  Forvaltningen er opmærksom på, at der er behov for oplysning og hjælp til ældre, der ikke kan selv og ikke har pårørende, der bistår.
  Det kan oplyses, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på mødet i marts 2014 får forelagt en sag om indsatsen for at hjælpe ældre med digital post. Heraf fremgår bl.a., at forvaltningen vil sørge for, at de medarbejdere, der kommer hos borgere, som har svært ved de offentlige digitale løsninger, har kendskab til, hvordan borgerne kan få hjælp, herunder fritagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 27

  Udvalget besluttede, at forvaltningen til næste møde skal komme med beslutningsforslag til, hvordan Roskilde Kommune i praksis håndterer fritagelsesreglerne, og hvad der sker ift. borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 28 Temadrøftelse om det musiske Roskilde og møde med MusicLab

  hvad_er_music_lab.pdf

  Pkt. 28

  Temadrøftelse om det musiske Roskilde og møde med MusicLab

  Sagsnr. 238278 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  MusicLab Roskilde ønsker en drøftelse med Kultur- og Idrætsudvalget om visioner for det musiske Roskilde. Der indledes med et oplæg med henblik på en efterfølgende temadrøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at temaet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  MusicLab er et netværk af aktører indenfor Roskildes musikliv, som i et par år har virket for synliggørelse og styrkelse af kommunens rige musikliv på alle niveauer.
  I den forbindelse er MusicLab inviteret til en temadrøftelse med Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forvaltningen indleder med en status for kommunens aktiviteter indenfor den musiske strategi, hvorefter repræsentanter fra MusicLab holder oplæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 28

  Drøftet.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 29 Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen

  delegation_i_kommunestyret.pdf delegationsplan_kultur-_og_idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 29

  Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af delegation på udvalgets område forelægges her sag med beskrivelse af delegation af kompetence fra udvalg til forvaltning med indstilling om, at delegationsniveauet fastholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at delegationer til forvaltningen indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område, som beskrevet i vedlagte oversigt, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 15. januar 2014, pkt. 9, godkendt, at der i marts 2014 bliver forelagt en sag om delegation til det administrative niveau og eventuelt med forslag til konkrete ændringer i den tildelte delegation.
  Som en naturlig følge af funktionsopdelinger i kommunestyret har det fra lovgivers side været antaget, at den kommunale administration har et handlerum af en vis størrelse i og med, at den kommunale administration betragtes som en del af den kommunale beslutningsstruktur, hvor langt de fleste afgørelser nødvendigvis må træffes. Handlerummet afgrænses f.eks., ligesom for udvalgenes vedkommende, af de kommunale budgetter og kompetencefordelingsplaner. Handlerummet afgrænses naturligvis også af de enkelte ansattes konkrete kompetencer mv.
  Forvaltningen har udarbejdet et notat til sagen, der nærmere redegør for de faglige og juridiske aspekter ved delegation i kommunestyret - særligt delegation til administrativt niveau.
  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over delegationer til forvaltningen på Kultur- og Idrætsudvalgets område på baggrund af den gældende delegation godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 13. januar 2010, pkt. 9. I oversigten er medtaget ny lovgivning på området. Forvaltningen har ikke forslag til ændringer i delegationerne.
  Forvaltningen vurderer løbende, om det er hensigtsmæssigt at ændre i delegationerne både ud fra hensyn til forvaltningen af opgaver og i relation til ny lovgivning mv. Forslag hertil vil i så fald blive forelagt konkret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 29

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 30 Drøftelse af arbejdet med produktivitet

  Pkt. 30

  Drøftelse af arbejdet med produktivitet

  Sagsnr. 252978 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen påbegyndes drøftelser af arbejdet med produktivitet på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Drøftelserne skal indgå i udarbejdelsen af en samlet model for arbejdet med produktivitet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvordan der kan arbejdes med produktivitet på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På strategiseminaret mellem direktionen og Økonomiudvalget den 16.-17. januar 2014 blev kommunens arbejde med fortsat produktivitetsstigning drøftet med afsæt i KORA-rapportens analyser af kommunernes og herunder Roskilde Kommunes nuværende produktivitet.
  Økonomiudvalget behandlede den 5. februar 2014 et forslag om, at der udarbejdes en model, der indhenter et produktivitetsmål på 20-25 mio. kr. årligt akkumuleret til 80-100 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden 2014-2017, dvs. i praksis til og med budgetlægningen for 2018.
  Sagen blev begæret i Byrådet (BY 26. februar 2014). Byrådet godkendte, at der arbejdes videre med realisering af et samlet produktivitetsmål for byrådsperioden 2014-2017 på 80-100 mio. kr. Det blev tillige besluttet, at der på alle fagudvalgsmøder i marts skal være en drøftelse af, hvad produktivitet kan være på det pågældende udvalgsområde.
  Afsættet med indledende drøftelser i fagudvalgene afspejler i høj grad, at når målene for produktivitet skal blive til virkelighed, skal det ske lokalt, dvs. konkret i den kommunale produktion af service og administrative ydelser.
  Produktivitetsmålene kan indfries lokalt på en lang række måder - både gennem strukturtilpasninger (fx bibliotek set i sammenhæng med borgerservice og tilpasning på skole- og børneområdet til det faldende børnetal), men det kan ikke mindst ske gennem innovative forslag til levering af velfærdsydelser på andre måder, ændret arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse m.v.
  Fagudvalgenes drøftelser af produktivitet på de respektive udvalgsområder skal således danne baggrund for udarbejdelsen af den endelige, tværgående model for arbejdet med produktivitet i Roskilde Kommune til forelæggelse i april. Processen for arbejdet med produktivitet drøftes i HMU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Hvis man fremadrettet beregner 25 mio. kr. årligt af hele kommunens nettodriftsudgifter svarer det til en procentandel på 0,54 pct. (dvs. beregnet på al drift ekskl. det brugerfinansierede område).

  Opdelt på udvalg svarer det til følgende fordeling:

  Udvalgsbudget i 1.000 kr. (ekskl. brugerfinansieret område) Produktivitetsmål Heraf:
  Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter Overførselsudgifter
  Økonomiudvalget 516.621 2.769 2.771 -1 0
  Kultur & Idrætsudvalget 195.249 1.047 1.047 0 0
  Beskæftigelses & Socialudvalget 1.185.012 6.353 1.900 4 4.448
  Skole & Børneudvalget 1.570.759 8.420 8.384 0 37
  Plan & Teknikudvalget 192.852 1.034 1.034 0 0
  Klima & Miljøudvalget 51.103 274 276 0 0
  Sundheds & Omsorgsudvalget 951.632 5.101 3.711 1.390 0
  I alt 4.663.228 25.000 19.122 1.392 4.485

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 30

  Drøftet.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 31 Orientering om webbaseret arrangørguide

  Pkt. 31

  Orientering om webbaseret arrangørguide

  Sagsnr. 243141 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes webbaserede arrangørguide bliver lanceret primo marts 2014 på www.roskilde.dk/arrangoerguide. Guiden beskriver de mest almindelige former for arrangementer i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes webbaserede arrangørguide bliver lanceret primo marts 2014 på www.roskilde.dk/arrangoerguide. Formålet med guiden er at sikre, at eksterne aktører lettere kan få viden om kommunale udendørsarealer velegnet til arrangementer, tilladelser, støttemuligheder, markedsføring samt sparring, råd og vejledning, når de skal holde et arrangement i Roskilde Kommune.
  Arrangørguiden er et middel til at opfylde Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitiske mål: "det skal være let og attraktivt at være kulturel arrangør og iværksætter i Roskilde Kommune.” "Roskilde har potentiale til at blive en endnu mere levende og aktiv kulturby og kommune......... Kommunens åbne rum og pladser skal i højere grad bruges som scene for både større og mindre events."
  Arrangørguiden er delt op i fem områder:
  - Fra idé til plan - ny arrangør (Herunder information om 14 kommunale udendørsarealer velegnet til arrangementer i nord, syd og Roskilde by)
  - Tilladelser (Information om de mest almindelige former for tilladelser et arrangement kræver og tidsanbefalinger)
  - Praktiske ting
  - Tilskud
  - Markedsføring
  Kulturaktører har været inddraget i udviklingen af arrangørguiden. Via brugerrejser har kulturaktører bidraget til relevant input i startfasen og via brugertest har de bidraget til navigation og revideret indhold inden lanceringen.
  Arrangørguiden ligger under menupunktet, Kultur og Fritid, på kommunens hjemmeside.

  Videre proces

  Arrangørguiden er en første version. Vi afventer brugernes reaktioner og vurderer herefter videre udviklingstiltag. Mulige udviklingsområder kan være:
  - Information om lokaler velegnet til arrangementer
  - Støjanbefalinger ved udendørs kommunale arealer
  - Certificering af ny mobilscene på de mest hyppige udendørs kommunale arealer

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 31

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 32 Orientering om folkeskolereformens betydning for Musisk Skole og Kulturskolen

  skolereformens_betydning_for_musisk_skole.pdf

  Pkt. 32

  Orientering om folkeskolereformens betydning for Musisk Skole og Kulturskolen

  Sagsnr. 252184 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om mulige konsekvenser af den nye skolereform for Musisk Skole og Kulturskolen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den nye folkeskolereform betyder, at eleverne skal være i skole flere timer om ugen end på nuværende tidspunkt, og det vil have en umiddelbar betydning for Musisk Skole, fordi der fremover vil være skoletid på eftermiddage, hvor der hidtil har været fritid og foregået musikundervisning.
  Det er ca. 25 pct. af Musisk Skoles nuværende aktiviteter, som er placeret i et tidsrum på dagen, der efter sommerferien vil være skoletid. En del af disse aktiviteter (primært instrumentalundervisningen) forventes at kunne rykkes til senere på de enkelte dage, mens der også er aktiviteter (primært rytmikundervisningen), hvor der må forventes en betydelig nedgang i aktivitetsniveauet. Se nærmere i vedhæftede bilag. Der er aktuelt venteliste til nogle af Musisk Skoles tilbud.
  Hvad angår Kulturskolen er der ikke tidlige undervisningstimer i samme omfang, og denne forventes derfor kun at blive berørt i begrænset omfang sammenholdt med Musisk Skole.
  I Roskilde Kommune er det besluttet, at den åbne folkeskole skal tage afsæt i de 3 udviklingsstrategier, herunder den musiske strategi, og at det er den enkelte skoleleder, der er endeligt ansvarlig for tilrettelæggelsen af den understøttende undervisning.
  I den kommende tid skal afklares, hvordan de musiske skoler mere konkret kan indgå i den åbne folkeskole både i det førstkommende og også med fokus på udvikling af initiativer til efterfølgende skoleår. Der vil også blive vurderet muligheder for samarbejder med de musiske skoler på tværs af kommunens folkeskoler.
  Som udgangspunkt kan musikskoler samarbejde og bidrage i understøttende undervisning på lige fod med andre aktører, herunder SFO og klub (hvor der er politisk ønske om, at pædagogisk personale fremover både i SFO og klub så vidt muligt tilbydes fuldtidsstillinger, jf. byrådsbehandling 29. januar 2014). I den nye lovgivning er der endvidere givet mulighed for, at skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole.
  Skole- og Børneudvalget behandler i marts 2014 en sag om fremtidens folkeskole og rammer for samarbejde med lokale aktører, jf. byrådsbeslutning af 29. januar 2014.
  Heraf fremgår bl.a., at de konkrete samarbejder mellem folkeskolerne og de musiske skoler (og andre lokale aktører) vil danne baggrund for en opsamling primo 2015 med henblik på fortsat udvikling af de fælles rammer for samarbejder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Afhængig af forældres valg vedr. fortsat efterspørgsel af de to musikskolers tilbud i lyset af børnenes længere skoledag, vil det kunne få økonomiske og personalemæssige konsekvenser fra august 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 32

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 33 Frigivelse af rådighedsbeløb - ny boldbane ved Spraglehøj Idrætsanlæg

  Pkt. 33

  Frigivelse af rådighedsbeløb - ny boldbane ved Spraglehøj Idrætsanlæg

  Sagsnr. 252223 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af et nyt boldbaneareal i tilknytning til de eksisterende baner på Spraglehøj Idrætsanlæg, der huser FC Jyllinge. Banen erstatter en af de nuværende baner ved Jyllinge Hallerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til ny boldbane ved Spraglehøj Idrætsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvikling af området omkring Jyllinge Hallerne er det besluttet at flytte alle boldbanerne til Spraglehøj Idrætsanlæg. I dag er FC Jyllinges træning fordelt på de 2 lokationer. Udover at flytningen giver plads til andre aktiviteter omkring Jyllinge Hallerne bliver boldklubbens aktiviteter samlet omkring det nye klubhus, dette gavner klubbens sociale liv og giver bedre mulighed for udnyttelse af faciliteterne, både ved stævner og den daglige træning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2014:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 33

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 34 Frigivelse af rådighedsbeløb - Prioritering af af midler fra Idrætsfacilitetspuljen

  rius_udtalelse_til_ansoegningerne.pdf badminton_roskilde_-_net_og_stolper.pdf hal12_-_skatebane.pdf himmelev-veddelev_boldklub_-_multibane_klatrebane.pdf jyllinge_tennisklub_-_stensaetning_net_og_stolper.pdf kfum_boldklub_-_renovering_af_omklaedningsrum.pdf roskilde_brydeklub_-_nyt_koekken_gulv_traeningsmaatter.pdf roskilde_roklub_-_motionscenter.pdf roskilde_skyttecenter_-_elektronisk_anlaeg.pdf roskilde_vikinge_vinterbadere_-_badeponton.pdf roskilde_aeldremotion_-_ventilation_kildegaarden.pdf viby_if_-_motionscenter.pdf vindinge_if_-_pavillon_opstilling_og_indretning.pdf vindinge_if_-_net_og_stolper.pdf veddelev_strand_og_baadelaug.pdf

  Pkt. 34

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen forår 2014

  Sagsnr. 250979 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i forår 2014, og indstilling om anlægsbevilling til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 415.000 kr. til Hal12 til renovering af skatebane.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.192.710 kr. til Himmelev-Veddelev boldklub til etablering af multibane.
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 20.439 kr. til renovering af stensætning til tennisbane til Jyllinge Tennisklub
  4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.240.233 kr. til KFUM boldklub til renovering af omklædningsrum.
  5. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 312.910 kr. til Roskilde Skyttecenter til etablering af elektronisk anlæg.
  6. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 332.000 kr. til Roskilde Vikinge Vinterbadere til etablering af flytbar flydeponton.
  7. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 116.250 kr. til Roskilde Ældermotion til etablering af ventilations anlæg.
  8. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 62.250 kr. til Vindinge IF til etablering af pavillon til omklædning.
  9. det samlede rådighedsbeløb på 3.691.792 kr. til ovenstående projekter, finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2014 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. Derudover er der en rammeoverførsel på 1.539.000 kr. fra 2013 (jf. byrådsbeslutning 25. sept. 2013, punkt 230). Det giver et samlet rådighedsbeløb på 5.039.000 kr. til renovering af idrætsanlæg i 2014.
  Forvaltningen har modtaget 14 ansøgninger til over 7,7 mio. kr. og har gennemgået ønsker til projekter med Roskilde Idrætsunion (RIU), der er enig i indstillingen af ansøgningerne.
  Roskilde Brydeklubs ansøgning finansieres af forvaltningens budget for indvendig vedligeholdelse af klubhuse. Forvaltningen har taget kontakt til foreningen.
  Forvaltningen foreslår, at der ydes tilskud til nedenstående projekter:

  Ansøger Aktivitet / Projekt Ansøgt Forvaltn. indstilling Moms refusion Kommunens udgift
  Inkl. moms kr. kr. kr.
  Badminton Roskilde Nye net og netstolper 18.030 0 0 0
  Hal12 Renovering af skatebane 500.000 500.000 85.000 415.000
  Himmelev-Veddelev BK Multibane og Klatrebane 1.737.000 1.437.0001 244.290 1.192.710
  Jyllinge Tennisklub Etablering af stensætning mv. 25.000 24.6252 4.186 20.439
  KFUM Boldklub Renovering af omklædningsrum 1.494.257 1.494.257 254.024 1.240.233
  Roskilde Brydeklub Køkken, gulv og træningsmåtter 111.714 0 0 0
  Roskilde Roklub Udbygning af motionsrum 955.000 0 0 0
  Roskilde Skytte Center Etablering af Elektronisk anlæg 377.000 377.000 64.090 312.910
  Vikinge Vinterbadere Etablering af ny badeponton 400.000 400.000 68.000 332.000
  Roskilde Ældremotion Ventilation på Kildegården (RKE) 116.250 116.250 0 116.250
  Viby IF Etablering af motionscenter (RKE) 1.700.000 0 0 0
  Vindinge IF Pavillon opstilling og indretning 75.000 75.000 12.750 62.250
  Vindinge IF 2 nye spærrenet og håndboldmål 38.000 0 0 0
  Veddelev Strand og bådelaug Flydebro 155.680 0 0 0
  I alt 7.702.931 4.424.132 732.340 3.691.792
  Roskilde Kommunes Ejendom (RKE)

  1 Vedrørende ansøgningen fra Himmelev-Veddelev Boldklub, der både omhandler en multibane, parkouranlæg og klatre- og motorikbane til i alt 1.737.000 kr.
  Her indstiller forvaltning med et enigt RIU, at der alene gives til multibanen og parkouranlægget til 1.441.710 kr.
  2 Vedrørende ansøgning fra Jyllinge Tennisklub, der både omhandler udskiftning af net, stænger og renovering af stensætning ved tennisbanen. Her indstiller forvaltningen med et enig RIU, at der kun gives til renovering af stensætning til i alt 24.625 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i budget 2014 afsat midler til formålet.

  Økonomiske konsekvenser i 2014:
  Alle tal i 1.000 kr.
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Idrætsfacilitetspuljen: -5.039
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Idrætsfacilitetspuljens rådighedsbeløb (restbeløbet) -1.348
  - Hal 12 - Renovering af skatebane -415
  - HVB – Multibane og parkourbane -1.193
  - Jyllinge Tennisklub – renovering af stensætning -20
  - KFUM boldklub – renovering af omklædningsrum -1.240
  - Roskilde Skytte Center – etablering af El-anlæg -313
  - Roskilde Vikinge Vinterbadere – flytbar flydeponton -332
  - Roskilde Ældremotion – ventilation i kælder -116
  - Vindinge IF – Pavillon til omklædning -62
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  - Hal 12 - Renovering af skatebane -415
  - HVB – Multibane og parkourbane -1.193
  - Jyllinge Tennisklub – renovering af stensætning -20
  - KFUM boldklub – renovering af omklædningsrum -1.240
  - Roskilde Skytte Center – etablering af El-anlæg -313
  - Roskilde Vikinge Vinterbadere – flytbar flydeponton -332
  - Roskilde Ældremotion – ventilation i kælder -116
  - Vindinge IF – Pavillon til omklædning -62
  Finansiering:
  Budgetomplacering 3.692
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 34

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 35 Kulturpuljen: Ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen_om_tilskud.pdf

  Pkt. 35

  Kulturpuljen: Ansøgninger til Kulturpuljen om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 43 ansøgninger om tilskud og underskudsgaranti til kulturelle projekter og arrangementer. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal bevilges støtte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes, så der bevilges tilskud på 411.240 kr. (netto) og underskudsgaranti på 4.600 kr. (netto) fra Kulturpuljen i 2014 til fordeling som oplistet nedenfor (brutto).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar 2014. Der er kommet 43 ansøgninger om tilskud og underskudsgaranti til arrangementer og projekter, der skal afholdes i 2014.
  Forvaltningens forslag er udarbejdet ud fra en individuel vurdering, med fokus på byrådets vision om at Roskilde skal være førende musisk kommune i Danmark. Målsætningen er bl.a., at børn og unge bliver styrket ekstraordinært i udviklingen af deres musik-kreative kompetencer og talenter samt at det rytmiske vækstlags vilkår og muligheder for udfoldelse og talentudvikling understøttes. Herudover er der lagt vægt på lokal forankring og medfinansiering samt Kulturpuljens økonomiske ramme.

  Ansøger UG/T Indstilling kr. (brutto)
  1 Foreningen Teater Solaris T 0
  1 Foreningen Teater Solaris UG 0
  2 Viby Idrætsforening T 10.000
  3 Roskilde Kommunes Kunstforening T 0
  4 Danmarkssamfundet T 0
  5 Roskilde Amatørscene Lo Specchio T 10.000
  6 Anders Mathiasen (komponist og musiker) T 0
  7 Museet for Samtidskunst T 0
  8 Di Vers T 10.000
  8 Di Vers UG 0
  9 Roskilde Kulturskoles Venner T 30.000
  9 Roskilde Kulturskoles Venner UG 0
  10 Tjørnegårdskolen T 0
  11 Teatergruppen De Slagfaste T 10.000
  12 Viby Idrætsforening T 30.000
  13 Børnekorforeningen T 10.000
  14 Viby Musikforening T 6.000
  15 Kældertråd 39 T 10.000
  15 Kældertråd 39 UG 0
  16 Trekroner Musikforening T 30.000
  16 Trekroner Musikforening UG 0
  17 Trekroner Musikforening UG 5.000
  18 Roskilde Tangoforening T 18.000
  19 Byhøjskolen Roskilde T 0
  20 Vindinge Kulturcenter T 30.000
  21 Råstof Roskilde T 30.000
  22 Rollo - Lejre Rollespilsforening T 0
  23 Vikingeskibsmuseet T 0
  24 Himmelev Kulturcenter T 10.000
  25 Foreningen Gimlevenner T 0
  26 Roskilde Kunstforening T 0
  26 Roskilde Kunstforening UG 0
  27 Schubertselskabet T 25.000
  28 Schubertselskabet T 15.000
  29 Schubertselskabet T 20.000
  30 Schubertselskabet T 20.000
  31 Schubertselskabet T 0
  32 Schubertselskabet T 15.000
  33 Schubertselskabet T 0
  34 Ungmusik Roskilde T 12.000
  35 Foreningen af aktører på Musicon T 30.000
  36 Roskilde Teater T 14.000
  37 Orange Innovation T 0
  38 Gundsø Teater- og Musikforening T 10.000
  38 Gundsø Teater- og Musikforening UG 0
  39 CAAC - Chill as a cucumber T 10.000
  40 Litteraturen T 0
  41 Kulturforeningen WoWiWo T 0
  41 Kulturforeningen WoWiWo UG 0
  42 Sct. Hans Have T 0
  43 Music for the Mysteries T 32.000
  I alt tilskud 447.000
  I alt underskudsgaranti 5.000
  I alt tilskud og underskudsgaranti 452.000

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Kulturpuljens budget for 2014 er på 1.666.500 kr., hvoraf der er disponeret over 1.247.000. Rådighedsbeløbet udgør herefter 419.495 kr.
  De indstillede beløb er nettobeløb, mens det i skemaet er de indstillede bruttobeløb der fremgår. Økonomi og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift udgøre 415.840 kr. Restbeløbet udgør herefter 3.655 kr. Ved rammeoverførsel fra 2013 til 2014 forventes overført ca. 100.000 kr. Herudover tilbageføres evt. uforbrugte tilskud og underskudsgarantier. Disse midler kan anvendes til administrative bevillinger på op til 10.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 35

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 36 Ansøgninger til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Pkt. 36

  Ansøgninger til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Sagen handler om tilskud fra ”Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer”. Der er modtaget to ansøgninger, som forvaltningen indstiller imødekommes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. at der bevilges tilskud på 100.000 kr. til Roskilde Cykelring - Stjerneløbet 2014
  2. at der bevilges tilskud på 55.000 kr. til damernes EM kvalifikation i håndbold

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgning 1 – Roskilde Cykelring 2014 - Stjerneløbet

  Landevejsløbet – Stjerneløbet – går mere end 100 år tilbage. Cykelløbet har været afviklet før i 1997 i Roskilde. Roskilde Cykelring genoptager løbet i 2014 og søger om 100.000 kr. til arrangementet.

  Ansøgning 2 – EM Håndbold kvalifikation

  Damerne skal spille EM kvalifikation i håndbold i juni 2014 i Roskilde Kongres og idrætscenter i Hal D. Der søges 55.000 kr. til leje af hal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Puljen til større idræts- og kulturarrangementers rådighedsbeløb for 2014 udgør 423.440 kr., når der er taget hensyn til de allerede vedtagne disponeringer. (jf. KIU-møderne i januar og februar). Derudover er der et restbeløb på 47.483 kr. fra 2013, der vil blive søgt overført til 2014 i forbindelse med den generelle rammeoverførselssag senere på foråret.
  De indstillede beløb på i alt 155.000 kr. er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Kommunens nettoudgift er 142.600 kr.
  Hvis indstillingen følges vil restpuljen for 2014 være på 328.323 kr. (incl. restbeløbet fra 2013).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 36

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 37 Indtægts- og udgiftsbevilling - Roskilde som breddeidrætskommune

  beskrivelse_af_breddeidraetsprojekterne.pdf

  Pkt. 37

  Indtægts- og udgiftsbevilling – Roskilde Kommune som breddeidrætskommune

  Sagsnr. 249521 Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16. Med titlen ”Idræt for alle”, har Roskilde Kommune fået bevilliget 2.090.000 mio. kr. i støtte til 3 delprojekter. Sagen handler om indtægts- og udgiftsbevilling i den anledning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet ”Idræt for alle” på i alt 2.090.000 mio. kr. fordelt med 696.666 kr. i 2014, 696.666 kr. i 2015 og 696.668 kr. i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36 kommuner, der ansøgte om at blive breddeidrætskommune var Roskilde Kommune var én af de 7 udvalgte. Med titlen ”Idræt for alle”, har Roskilde Kommune fået bevilliget 2.090.000 mio. kr. i støtte til 3 delprojekter. Roskilde Kommune bidrager med tilsvarende 2.090.000 mio. kr., således at de 3 projekter har en samlet budgetramme på 4.180.000 mio. kr.
  Herunder er en kort beskrivelse af de 3 delprojekter (se mere i vedlagte bilag):
  - Foreningslivet ind i folkeskolen: Projektet skal udvikle nye metoder til at integrere foreningslivet i folkeskolens dagligdag. Der udvælges to folkeskoler, der skal fungere som breddeidrætsskoler, hvor der laves forsøg med at bringe idræt og bevægelse ind i folkeskolen i et koordineret samarbejde mellem skoler og forenings- og idrætsliv.

  - Bevægelse på erhvervsskoler:Det andet delprojekt omhandler bevægelse på erhvervsskolen, hvor 4 hold på Roskilde Handelsskole grunduddannelse (HG) vil modtage fire ugentlige idræts- og bevægelsestimer via koordinerede forløb primært af idrætsforeninger og ved at tænke bevægelse ind i undervisningen. Projektet undersøger og dokumenterer, hvilke effekter et øget fokus på bevægelse har for erhvervsskoleelevers sundhed og tilknytning til skolen, særligt ift. trivsel, frafald og fravær.

  - Idræt til selvorganiserede grupper:Det sidste delprojekt omhandler idræt til selvorganiserede grupper, hvor vi ønsker at åbne op for de selvorganiserede grupper, hvor der ikke har været åbent tidligere, og vi ønsker at anvende faciliteterne mere optimalt og derigennem udvide den tidsmæssige kapacitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Da projektet er delvist ekstern finansieret, er der behov for en både en indtægts- og en udgiftsbevilling. Den kommunale andel af projekt, 2 mio. kr., blev i forbindelse med budget 2014 afsat fra Økonomiudvalgets udviklingspulje. De resterende 90.000 kr. af den kommunale andel finansieres af den almindelige drift i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 37

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 38 Eventuelt

  Pkt. 38

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-03-2014, pkt. 38

  Interbook.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).