You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 5, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 48 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 48

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 48

  Godkendt.

 • Pkt. 49 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 49

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 49

  Handifestival
  Dialogmøder med Elite- og Talentrådet
  Kidz Sport Awards
  Vindinge Kulturcenter
  Multibane ved Roskilde Gymnasium

 • Pkt. 50 Drøftelse af kriterier for driftsaftaler med kulturelle foreninger

  Notat_om_kulturelle_foreninger_med_driftstilskud.pdf Kriterier_og_principper_for_de_kulturelle_foreninger.pdf

  Pkt. 50

  Drøftelse af kriterier for driftsaftaler med kulturelle foreninger

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 2. november 2016, pkt. 156, at de ønskede en drøftelse af kriterierne for driftsaftaler med de kulturelle foreninger gældende fra 1. januar 2018, med udgangspunkt i ønsket om at flytte midler til kulturelle aktiviteter eller andre projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kultur- og Idrætsudvalget drøfter fremtidige kriterier og principper for tilskud til kulturelle foreninger, pr. 1. januar 2018
  1. det drøftes, om der skal laves en anden prioritering i de allerede eksisterende aftaler, for at få plads til de foreninger der er kommet til, og foreninger der endnu ikke har en aftale, og at
  1. Kultur- og Idrætsudvalget, på baggrund af drøftelserne, får forslag til nye principper og kriterier til behandling på udvalgsmødet i maj 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget skal på mødet drøfte input til de fremtidige kriterier for driftsaftaler med de kulturelle foreninger, samt prioritering af de økonomiske rammer.
  De kulturelle foreninger er igennem flere år, blevet godkendt som kulturelle foreninger enkeltvis, og har derefter modtaget et fast årligt tilskud.
  Før 2009 var der ikke en formaliseret dialog med de kulturelle foreninger om deres aktiviteter, men foreningerne sendte årsberetninger mv. til forvaltningen.
  Den 6. april 2009, pkt. 48, vedtog Kulturudvalget de nuværende kriterier og principper for tilskud til kulturelle foreninger. Det medførte følgende ændringer:
  At der blev indført tilskudsperioder på 2 år.
  At der skulle laves aftaler mellem de kulturelle foreninger og Kultur- og Idrætsudvalget, for tilskudsperioden. Aftalerne skulle indeholde beskrivelse af formål og aktiviteter, med fokus på, hvordan aktiviteterne kan bidrage til Roskildes kulturelle profil, mål for aftaleperioden, foreningens budget og eventuelle udviklingsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 50

  Drøftet. Drøftelserne fortsætter på et kommende møde.

 • Pkt. 51 Anvendelse af Algade 31

  Pkt. 51

  Anvendelse af Algade 31

  Sagsnr. 290442 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at aftenskolerne flytter til Kildegården, frigøres Algade 31. Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter anvendelsesmulighederne for bygningen og udearealerne hertil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at aftenskolerne flytter til Kildegården, åbnes der for nye anvendelsesmuligheder af bygningen Algade 31 og arealet uden om. Det samlede grundareal er på ca. 1.947 m2. Det samlede areal for selve bygningen er på 553 m2, heraf 200 m2 tagetage og 145 m2 kælder. Bygningen stammer fra 1901 og var tidligere klosterforvalterbolig for Roskilde Kloster. Bygningen er bevaringsværdig i højeste klasse (Klasse 1).
  Ejendommens placering mellem Algade og Kulturstrøget er ganske unik i forhold til Strategien for Den Dynamiske Bymidte. Den skaber en passage og en åbning mellem de to strøg, handelsgaden og kulturstrøget og dermed en god forbindelseslinje og sammenhæng mellem de to akser. Der er endvidere fra Algade et flot og indbydende kig ned mod klosteret.
  Udearealerne er allerede nu en fin, åben plads med enkelte aktiviteter. Med yderligere udvikling og åbning mod Algade kan det give mulighed for aktiviteter af forskellig art – både som ophold og som egentlige aktiviteter, f.eks. leg og bevægelse. Det kan samtidig være med til at gøre arealet mindre attraktivt til uønskede ophold.
  Bygningens bevaringsværdi, placering og indretning samt ønskerne til udearealerne, som også kommer til udtryk i Marianne Levinsens vinderforslag for Kulturstrøget, peger mindre mod butiksdrift og mere mod andre f.eks. kulturelle formål. Ser man på handelslivet, er der generelt et behov for at gøre denne del af Algade attraktiv.
  Hvis man ønsker at anvende bygningen og udearealerne til kulturelle formål, kan driften lægges på biblioteket, idet der dels er en nærhed og dels kan skabes synergier, afhængig af den konkrete anvendelse.
  Et eksempel på anvendelsesmulighederne kunne tage udgangspunkt i Roskildes kulturelle profil. Her, er det børnekulturelle felt inden for aldersgruppen ca. 0-13-årige mindre godt dækket ind. Her kan der med en tæt kobling til biblioteket og i et tæt samarbejde med handelslivet på Algade, f.eks. omkring café-virksomhed, skabes et unikt tilbud inden for børnekultur.
  Det er ønskværdigt, at bygningen i højere grad bliver tilgængelig for offentligheden i samme tidsrum, som handelslivet er åbent, så den både kan bidrage til bylivet og være et helle, som børnefamilier/børn kan benytte som et alternativ på turen på handelsstrøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 51

  Drøftet.
  Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg, der belyser mulige anvendelser af Algade 31 som et åbent børnekultursted tilknyttet biblioteket og Kulturstrøget.
  Oplægget skal danne grundlag for en åben drøftelse af anvendelsen af huset til børnekultur eller anden anvendelse i en workshop med borgere og aktører.
  På den baggrund kan der træffes beslutning om den fremtidige anvendelse.

 • Pkt. 52 Markering af foreningsidrætten

  Pkt. 52

  Markering af foreningsidrætten

  Sagsnr. 290345 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om markering af foreningsidrætten i relation til projektet ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indstiftes 3 priser på 10.000 kr., som uddeles til idrætsforeninger, som i samarbejde med en folkeskole har gjort en særlig indsats i forbindelse med ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”. Priserne skal bruges til at understøtte aktiviteten mellem forening og skole.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som udmøntning af budgetaftalen besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at der i foråret 2017 skulle drøftes et nyt koncept for idrætsfest. Idrætslivet i Roskilde Kommune hædres pt. ved følgende arrangementer:
  - Roskilde Idrætsunions (RIU) Idrætsfest, hvor medaljetagere ved nationale og internationale mesterskaber får overrakt en gave fra Roskilde Kommune. Desuden uddeles den Sociale pris (10.000 kr.) til en forening, som har gjort en særlig indsats for en særlig målgruppe. Prisen er en fælles pris mellem Roskilde Kommune og RIU.
  - Frivillig Fredag, hvor kommunen hædrer alle frivillige i kommunens foreningsliv med en festmiddag og et kulturelt indslag. Desuden udlodder Roskilde Festival donationer til 10 foreninger. Kommunen uddeler en idrætspris til en forening (15.000 kr.) og en idrætspris til en person (5.000 kr.)
  Kommunens idrætsforeninger løfter gennem ”Foreningslivet ind i Folkeskolen” en væsentlig rolle i arbejdet med Åben Skole. Derfor foreslår forvaltningen, at der indstiftes tre priser på hver 10.000 kr. af Kultur- og Idrætsudvalget, som tildeles en idrætsforening, der i samarbejde med en skole har gjort en særlig indsats i den forbindelse. Prisen vil være med til at synliggøre det store arbejde, der løftes af idrætsforeningerne i forbindelse med Åben Skole. Udvælgelse af prismodtagerne sker efter forslag fra forvaltningen til formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Priserne uddeles af formændene for de to udvalg i fællesskab. Prisoverrækkelsen sker på skolerne efter nærmere aftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Priserne, i alt 30.000 kr., finansieres af midler afsat på Kultur- og Idrætsudvalgets budget til ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 52

  Godkendt, dog således at der uddeles 4 priser a 10.000 kr., og at priserne uddeles af formænd og næstformænd for de to udvalg.

 • Pkt. 53 Idrætstalentudvikling - nye vedtægter for Elite- og Talentrådet

  Referat_fra_moede_om_fremtidig_organisering_af_arbejdet_med_idraetstalentudvikling.pdf Forslag_til_vedtaegter_af_20._marts_2017.pdf Referat_ETR_20._marts._2017_punkt_10.pdf Referat_fra_dialogmoede_den_20._marts_2017_om_vedtaegter_for_Elite-_og_Talentraadet.pdf

  Pkt. 53

  Idrætstalentudvikling - nye vedtægter for Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd samt udpegning af yderligere 2 medlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslaget fra Elite- og Talentrådet drøftes
  2. Forslag til nye vedtægter for Elite- og Talentrådet godkendes
  3. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et yderligere medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet
  4. Byrådet udpeger endnu et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Elite- og Talentrådet for indeværende byrådsperiode.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1 og 3: Kultur- og Idrætsudvalget
  Indstillingens punkt 2 og 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede den 8. december 2016 at opfordre Kultur- og Idrætsudvalget til at drøfte den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling, og lagde på denne måde det over til Kultur- og Idrætsudvalget at afklare, om der fremover skal være et råd og på hvilke vilkår. I forlængelse heraf besluttede udvalget den 11. januar 2017, punkt 4, at formand og næstformand skulle afholde dialogmøde med Elite- og Talentrådet om fremtidig organisering.
  Den 6. februar blev det omtalte dialogmøde afholdt. På mødet blev det konstateret at der fortsat er bred interesse i at have et elite- og talentråd, men at der kan arbejdes med styrke relationen mellem rådet og udvalget, supplere rådet og præcisere formålet. Referatet fra mødet er vedhæftet.
  På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd, som kan forelægges til godkendelse i byrådet. Der er især arbejdet med at supplere rådet og at styrke relation og dialogmulighed mellem Roskilde Elite- og Talentråd og Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig er rådets formål og kompetence tydeliggjort.
  På dialogmødet den 20. marts drøftede formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget forslaget til vedtægter med Elite- og Talentrådet, referat vedhæftet.
  Efterfølgende samme dag blev forslaget til vedtægter behandlet på Elite- og Talentrådets møde. Referat fra Elite- og Talentrådets møde er vedhæftet. Heraf fremgår 4 konkrete ønsker:
  - Kompetencen til ETR vedr. fordeling af midler (500.000 kr.) til de prioriterede sportsgrene
  - Kompetencen til ETR vedr. fastlæggelse af kriterier for Puljen til individuel talentudvikling
  - Tilføjelse under §2.1 formål, at ETR én gang årligt anbefaler til udvalget, hvordan eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler frigives.
  - En form for tilbagemeldingspligt for udvalget, hvis der opstår uoverensstemmelser ift. ETR’s anbefalinger til udvalget.
  Forvaltningen har følgende forslag til, hvordan de 4 ønsker kunne indarbejdes:
  - Vedr. fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og fastlæggelse af kriterier for talentudviklingspuljen finde forvaltningen, at det følger af Kultur- og Idrætsudvalgets budgetansvar, at beslutningskompetencen vedrørende kriterier i begge tilfælde bør ligge i udvalget. Formålet med forslag om en årsplan til godkendelse i udvalget (§2 stk. 1 punkt 1) er bl.a. at Elite- og Talentrådet netop heri kan foreslå kriterier for disse forhold og på den baggrund disponere midlerne konkret. Dette kan eventuelt præciseres ved at tilføje i §2 stk. 1 punkt 1: ”….Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for talentudviklingspuljen, og forelægges i 2. kvartal.”
  - Det foreslås at tilføje en ny ”pind” i §2 stk. 1: ”at anbefale KIU, hvordan en eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler i det enkelte år frigives”
  - Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalget i en skrivelse til rådet tilkendegiver, at man er indstillet på en tilbagemelding til Elite- og Talentrådet, hvis udvalget ikke følger rådets anbefaling til udvalget. Dette kan ske enten på det årlige fællesmøde i maj (§4), hvor årsplan drøftes, eller skriftligt, hvis det er på et andet tidspunkt af året.
  Der er ikke ændret i kompetencer vedr. folkeskoleområdet, derfor forelægges sagen ikke i Skole- og Børneudvalget. Hvis der fremover er forslag om vedtægtsændringer mv., der berører folkeskoleområdet, vil de parallelt med forelæggelsen for Kultur- og Idrætsudvalget blive forelagt Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 53

  Ad. indstillingens punkt 1: Drøftet.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales med følgende ændringer:
  1) Præcisering i §2 punkt 1: ”….Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for talentudviklingspuljen, og forelægges i 2. kvartal.” og
  2) Der tilføjes et nyt punkt i §2: ”8) at anbefale KIU, hvordan en eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler i det enkelte år frigives”.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at meddele rådet, at udvalget er indstillet på at give en tilbagemelding til Elite- og Talentrådet, hvis udvalget ikke følger rådets anbefaling. Dette kan ske enten på det årlige fællesmøde i maj (§4), hvor årsplan drøftes, eller skriftligt, hvis det er på et andet tidspunkt af året.
  Ad indstillingens punkt 3: Udvalget besluttede at udsætte udpegelse af nyt medlem med elitemæssig baggrund til første kvartal 2018 (dvs. i den nye byrådsperiode).
  Ad indstillingens punkt 4: Udvalget indstiller Evan Lynnerup til rådet for resten af byrådsperioden.
  A kan ikke tiltræde beslutningen vedr. indstillingens punkt 2, idet A anbefaler Elite- og Talentrådets anbefaling.

 • Pkt. 54 Fremtid for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)

  Notat_-_BGK_2018.pdf TAS_-_TalentAkademiSjaelland.pdf

  Pkt. 54

  Fremtid for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)

  Sagsnr. 290343 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget tager en indledende drøftelse af en fremtidig model for en evt. videreførelse af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) efter udløbet af den kulturregionale finansiering ved udgangen af skoleåret 2017/18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. sagen drøftes
  2. forvaltningen på baggrund af drøftelsen udarbejder et forslag til videreførelse af et BGK-tilbud i Roskilde med konkret finansieringsmodel til udvalgets møde i juni 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) har været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2009. Finansieringen af BGK udløber med udgangen af skoleåret 2017/18, og vil ikke efterfølgende kunne finansieres fra Kulturregionen.
  Holbæk Kommune har fremsendt et forslag til fremtidig organisering, hvor BGK videreføres med en afdeling i Holbæk og en i Roskilde. Det vil være en afdeling mindre end i dag, da Ringsted Kommune ikke fremover ønsker en selvstændig afdeling.
  Holbæk Kommune ønsker, at BGK organisatorisk forankres i Holbæk Kulturskole fra skoleåret 2018/19.
  Finansieringen af et fremtidigt BGK bygger på, at de deltagende kommuner forpligter sig til køb af elevpladser i en af de to afdelinger. Den kommunale betaling beløber sig i spændet mellem 42.000 – 51.000 kr. pr. elev.
  Derudover har Roskilde Kulturskole fremsendt forslag til en fremtidig organisering og udvikling af BGK-tilbuddet. Denne model bygger på fortsat tre afdelinger og en organisatorisk forankring på Roskilde Kulturskole.
  Forvaltningen foreslår, at de to modeller drøftes. Der afholdes desuden et fællesmøde mellem formandskabet for kulturudvalgene i Holbæk og Roskilde Kommune den 18. april 2017, for at vurdere mulighederne for at blive enige om en fælles fremtidig model, som kan fremlægges til politisk behandling i de 8 kommuner i Kulturregion Midt - og Vestsjælland før sommerferien 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Finansiering af BGK skal afgøres i forbindelse med drøftelserne om budget 2018 og frem. BGK kan evt. finansieres af de midler som Roskilde Kommune betaler for at være en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som er årligt 3 kr. pr. indbygger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 54

  Ad. indstillingens punkt 1:Drøftet.
  Ad. indstillingens punkt 2: Godkendt.

 • Pkt. 55 Evaluering af partnerskabsaftale med Roskilde Roklub og Roskilde Håndbold

  Roskilde_Roklub_-_evaluering_af_Partnerskabsaftale_2016.pdf Roskilde_Haandbold_-_status_paa_indsatsomraaderne_i_partnerskabsaftalen.pdf

  Pkt. 55

  Evaluering af partnerskabsaftale med Roskilde Roklub og Roskilde Håndbold

  Sagsnr. 276962 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. april 2016, at indgå partnerskabsaftaler med henholdsvis Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub. Aftalen indebærer, at der en gang årligt skal indsendes en evaluering af de aftalte indsatsområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringerne fra henholdsvis Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. april 2016, punkt 58, at indgå partnerskabsaftaler med henholdsvis Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.
  Aftalerne indebar følgende indsatsområder:
  Handleplaner for talentarbejdet
  Samarbejde med folkeskolerne
  Videreformidling af erfaringer til andre klubber
  Roskilde Håndbold har i 2016 udarbejdet talentplaner, der bl.a. indeholder planer for den håndboldmæssige udvikling, spillestil, teknik og taktik, for talentarbejdet og fysiske træning.
  I 2016 har der været partnerskabsaftaler med Roskilde Handelsskole og Absalons Skole, og samarbejde med Vor Frue Skole og Østervangsskolen, samt en lang række samarbejder med omegnsklubber.
  Roskilde Roklub har bl.a. haft fokus på optimering af fysiske træningsfaciliteter til styrketræning, uddannelse af trænere og hjælpetrænere og talentarbejdet.
  I 2016 har der været gennemført skolearrangementer med bl.a. Roskilde Gymnasium og to 8. klasser på Dåstrup skole, og der er allerede planlagt yderligere aktiviteter i foråret.
  Det er forvaltningens vurdering, at begge klubber lever op til de indgåede aftaler.
  Hele evalueringen, med uddybende kommentarer, vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 55

  Godkendt.

 • Pkt. 56 Godkendelse af årsrapport 2016 - egnsteatret Åben Dans

  Aarsrapport_2016.pdf Regnskabserklaering_20162.pdf Revisionsprotokollat.pdf

  Pkt. 56

  Godkendelse af årsrapport 2016 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2016 for egnsteatret Åben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2016 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2016.
  Regnskabet viser et overskud på kr. 919 og en egenkapital på kr. 262.399, hvilket er et overskud på egenkapitalen på kr. 919 i forhold til resultatet 2015.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2016. Åben Dans er fortsat med i arrangementet Åbent Laboratorium, hvor der bl.a. blev vist tre værker af unge up-coming dansere og koreografer.
  Åben Dans har været på turne med fire forskellige forestillinger i ind- og udland, herunder: Arme og Ben – og noget ind imellem, Igen, Babyspace og Tre Ben.
  I 2016 spillede Åben Dans 158 forestillinger, hvor de 113 var på turne. Heraf var 58 i udlandet.
  Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 27. februar 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 56

  Godkendt.

 • Pkt. 57 Indtægts- og udgiftsbevilling Projekt Synergi Bibliotek Borgerservice

  Pkt. 57

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Synergi Bibliotek Borgerservice

  Sagsnr. 290391 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet ”Synergi Biblioteker Borgerservice”, som har fået støtte af Slots– og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 282.103 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne for projektet Synergi Biblioteker Borgerservice.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne blev i 2015 lagt sammen med borgerservice. Der blev i den forbindelse bl.a. lagt vægt på synergien mellem de to områder. Indtil nu har fokus især været på at give effektiv borgerservice-ydelse af høj kvalitet og mindre på synergi-effekterne mellem bibliotek og borgerservice. Med projektet sættes der nu fokus på den del for dermed at opfylde dette behov.
  Projektet Synergi Biblioteker Borgerservice er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne og drejer sig om at formidle erfaringer og skabe modeller og koncepter, der mest effektivt kan fremme synergi mellem de to områder. Det vil være til fordel for borgeren, hvis vejledningen fra henholdsvis bibliotek og borgerservice forbindes, og så at sige "taler sammen". Modellerne skal kunne anvendes i andre kommuner med sammenlagte biblioteker og borgerservice-funktioner.
  Projektet har som samarbejdspartnere Ringsted og Næstved Bibliotekerne. Projektet har fået 282.103 kr. i støtte fra Slots– og Kulturstyrelsens udviklingsmidler.
  Forventningen er, at borgerne vil få en endnu bedre service efter projektets gennemførelse, fordi der skabes en bedre sammenhæng mellem ydelserne fra de to områder. Desuden får medarbejderne et kompetenceløft bl.a. i form af en større helhedsforståelse og dermed bedre formidlingsmuligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 57

  Anbefales.

 • Pkt. 58 Anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Pkt. 58

  Anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fremrykning af anlægsbudget til Ramsø Hallen fra 2018 til 2017 med henblik på hurtigst mulig færdiggørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen finansieret af kassebeholdningen (ved fremrykning af anlægsbudget fra 2018)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På byrådets møde den 29. marts 2017, punkt 74, behandles frigivelse af 2 mio. kr. til Ramsø Hallens genopbygning efter brand og udbygning af hal 2. I budgettet står yderligere 5,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af denne opgave.
  Branden har givet store udfordringer for Gadstrup Skole og Gadstrup Idrætsforenings mange aktiviteter. Ramsø Hallen anvendes til daglig til alle skolens idrætstimer, ligesom idrætsforeningens, særligt deres gymnastikaktiviteter, har lidt under den manglende halkapacitet.
  For at holde den ønskede tidsplan for renoveringsarbejdet og sikre, at hallen kan tages i anvendelse så hurtigt som muligt for at imødekomme skolens og foreningernes akutte behov for halkapacitet, foreslås det, at de 5,2 mio. kr. fremrykkes til 2017 og frigives.
  Forventet slutdato: Årsskiftet 2017/2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 5,2 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -5.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.200 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.200 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 5.200
  Forværring af kassebeholdningen 5.200

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 58

  Anbefales.

 • Pkt. 59 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg puljen

  Pkt. 59

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg puljen

  Sagsnr. 69109 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2017 på 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg!”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  ”Kom ud og leg!” understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”, dels som en pulje der kan søges af borgerne, og dels til faciliteter der etableres af kommunens team omkring ”Kom ud og leg!”.
  Anlægsprojekterne forventes igangsat og afsluttet i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 59

  Anbefales.

 • Pkt. 60 Orientering om "Syng foråret ind", indvielse af amfiscene i Folkeparken

  Pkt. 60

  Orientering om ”Syng foråret ind”, indvielse af amfiscene i Folkeparken

  Sagsnr. 290364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med indvielse af amfiscene i Folkeparken har forvaltningen bedt Roskilde Synger arrangere sang i parken den 19. maj 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen og formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen indvier den nyrenoverede amfiscene i Folkeparken, fredag den 19. maj 2017, kl. 16.30 – 17.30 med arrangementet ”Syng foråret ind”.
  Roskilde Synger har bedt lederne af KOR KOR – Camilla Tiedt vælge en håndfuld forårsglade sange og indbyde alle sangglade roskildedensere til en herlig eftermiddag i parken.
  Historikeren Mette Høy indleder arrangementet med et rids gennem Folkeparkens historie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 60

  -

 • Pkt. 61 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Pkt. 61

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med udvikling af strategi for Musikby 2020

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.
  Der henvises til referatet fra det seneste møde i udvalget den 21. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 61

  -

 • Pkt. 62 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 62

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 62

  Roskilde Dampradio.
  EM i Karate i weekenden.
  Copenhagen Phil den 7. juni.
  Folkeuniversitetet

 • Pkt. 63 Eventuelt

  Pkt. 63

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 63

  Opvisningsbanens tilstand.