You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 5, 2014 - 17:00
Sted: Roskilde Bibliotek, indg v/Rosenh. mødel. 1
 • Pkt. 135 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 135

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 135

  Godkendt.

 • Pkt. 136 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 136

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 136

  - Kongesporet
  - Kunstkomite Milen
  - Halvårsmøde med RIU
  - Spil Dansk
  - Roskildegardens årsfest
  - Lysfest
  - Kunstgræsbane i Viby

 • Pkt. 137 Temadrøftelse - bibliotekspolitik

  politikproces.pdf

  Pkt. 137

  Temadrøftelse – bibliotekspolitik 2015

  Sagsnr. 264091 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i en temadrøftelse skal der udarbejdes ny bibliotekspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslaget til temaer drøftes
  2. forslaget til tids- og procesplan godkendes

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 10. september 2014, punkt 122, at arbejdet med politikken skal igangsættes med en temadrøftelse i udvalget i november.
  Den gældende bibliotekspolitik blev vedtaget af byrådet 26.01.2011, og visionen lyder:
  ”Roskilde Bibliotekerne er kommunens levende mødested for alle borgere. Det er borgernes vigtigste adgang til oplevelser, læring, viden og møder på tværs af generationer og baggrund.
  Roskilde Bibliotekerne styrker borgernes digitale kompetencer, så alle aktivt kan udnytte de nyeste digitale informations- og kommunikationsteknologier.
  Roskilde Bibliotekerne deltager aktivt i byudviklingen centralt og lokalt og styrker via partnerskaber strategierne Uddannelse og Forskning, herunder sporene Liv i Byen og Universitetsbyen samt Det Musiske Roskilde, herunder sporene Fødekæden, Det Rytmiske Roskilde og Historisk Kulturelt.” Se http://roskilde.dk/kommunen/bibliotekspolitik
  Forvaltningen finder, at visionen fortsat er meningsfuld og foreslår, at visionen evt. med justeringer i 3. pind i perioden indfris via Bibliotekernes Rolle I Lokalsamfundet (BRIL).
  I lyset af de politiske beslutninger, der i denne byrådsperiode er taget i forhold til udvikling af bibliotekernes rolle i lokalsamfundet, herunder integration af borgerserviceopgaver, foreslår forvaltningen, at de politiske målsætninger og konkrete mål i den nye politik formuleres indenfor temaerne:
  - - fremme udvikling af det levende mødested
  - - sikre enkel adgang til de services, som borgeren har behov for
  - - fremme udvikling af lokal sammenhængskraft, partnerskaber og frivillighed
  Behovene i de enkelte lokalområder vil utvivlsomt variere af mange grunde – størrelse, befolkningssammensætning, lokale traditioner osv., og hvert lokalområde vil også udvikle sig forskelligt. Der kan derfor være behov for at formulere politiske målsætninger, der kan rumme både lokalområdernes forskellighed og dynamik.
  Forvaltningen foreslår endvidere en tidsplan for udvikling af politikken, som det fremgår af bilaget.
  Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg, som redegør for status for den nuværende politik og generelle perspektiver og uddyber forslagene til temaer i den nye politik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Politikken skal formuleres indenfor det afsatte budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 137

  Ad indstillingens punkt 1: Drøftet.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.

 • Pkt. 138 Orientering om status på implementering af Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  nyhedsbrev_nr._5_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf artikel_fra_personalebladet_kilden.pdf

  Pkt. 138

  Orientering om status på implementering af Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 3. september, punkt 314 at godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling vedrørende projektet ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”. Forvaltningen har igangsat implementeringen af projektet, som forventes at være fuldt implementeret den 1. marts 2015.
  Forvaltningen giver en kort status på implementeringen af projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 138

  -

 • Pkt. 139 Orientering om strategiplan og budget - Åben Dans

  aaben_dans_budget_2015.pdf aaben_dans_strategi-_og_aktiviteksplan_2015.pdf

  Pkt. 139

  Orientering om strategiplan og budget - Åben Dans

  Sagsnr. 263143 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aktivitetsplan og budget for Egnsteateret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:
  - producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge,
  - skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by,
  - videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk kreative bydel Musicon,
  - bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed.
  I 2015 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:
  - Ny forestilling for Børn/Unge: ”I My Mini Me”
  - Ny forestilling for Voksne: ”Horisont” i samproduktion med Det Kongelige Teater
  - Forestillingen ”HANe og HUNd” for 3-8 årige.
  - Forestillingen ”IGEN” for ½-4 årige og forældre.
  Åben Dans’ ambitioner er at nå så bredt et publikum som muligt i Roskilde Kommune. De arbejder på at henvende sig til borgere på alle alderstrin, til borgere af forskellig social og kulturel herkomst, samt borgere spredt geografisk i hele kommunen.
  Åben Dans har, fra begyndelsen som egnsteater i 2008, arbejdet med kreativ dans i skolen. I forbindelse med den nye folkeskolereform har Åben Dans indgået aftaler med fire skoler (Gadstrup, Trekroner, Østervang og Tjørnegård) om årlige danseforløb for mellemtrinnet.
  Som noget helt usædvanligt har Åben Dans indgået en aftale om samproduktion med Det Kongelige Teater om forestillingen ”Horisont”. Forestillingen involverer både Den Kongelige Ballet, Den Kongelige Opera og Skuespilhuset samt dansere fra Åben Dans. Opsætningen vil være på Store Scene i Skuespilhuset.
  Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2015 og budget 2015, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 139

  -

 • Pkt. 140 Elitesportsaftaler fra juli 2015 til juni 2018

  oekonomisk_oversigt._udarbejdet_efter_elite-_og_talentraadsmoede_25._september_2014.pdf oversigt_over_ansoegere_behandlet_paa_elite-_og_talentraadsmoede_den_25._september_2014.pdf ansoegninger_elitesportsaftaler_med_roskilde_kommune_juli_2015-juni_2018.pdf referat_elite-_og_talentraadsmoede_den_25._september_2014.pdf

  Pkt. 140

  Elitesportsaftaler fra juli 2015 til juni 2018

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beslutning om elitesportsaftaler i Roskilde Kommune for perioden juli 2015 til juni 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kultur – og Idrætsudvalget træffer beslutning om, hvilke klubber, der skal indgås elitesportsaftale med for juli 2015 til juni 2018 og hvilet beløb, der bevilges til de udvalgte klubber.
  2. Forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at udarbejde elitesportsaftaler, indeholdende de samme elementer som i de seneste aftaler, og indgå aftalerne med de udvalgte klubber.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget afgør hvor mange elitesportsaftaler, der skal indgås i perioden. Elite- og Talentrådet kommer med anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget jf. punkt 102 på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 20. august 2014. Der er årligt afsat 1.675.000 kr. i budgettet til elitesportsaftaler i årene 2015 – 2018, svarende til 1.820.652 kr. i årlig udbetaling.
  Elite- og Talentrådet behandlede de fire indkomne elitesportsansøgninger fra hhv. Roskilde Roklub, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og FC Roskilde på sit møde den 25. september. Ansøgningerne er behandlet ud fra de kriterier, som Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 20. august.
  Elite- og Talentrådet anbefaler,
  - at indgå elitesportsaftale med to klubber frem for tidligere tre,
  - at indgå elitesportsaftale med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis,
  - at give i alt kr. 3.000.000 til FC Roskilde. 2015 (2. halvår) kr. 450.000, 2016 kr. 900.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2017 kr. 900.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2018 (1. halvår) kr. 450.000 + kr. 100.000 i mulig bonus,
  - at give i alt kr. 2.400.000 til Roskilde Bordtennis. 2015 (2. halvår) kr. 350.000, 2016 kr. 700.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2017 kr. 700.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2018 (1. halvår) kr. 350.000 + kr. 100.000 i mulig bonus,
  - at der ikke afsættes midler til fællespuljen.
  Elite- og Talentrådet anbefaler at fordele de økonomiske ressourcer på færre klubber med det formål at optimere på det sportslige niveau og styrke klubberne som helhed.

  Rådet anbefaler herefter at indgå aftale med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, da de to klubber historisk har klaret sig bedst i forhold til de opstillede kriterier, og hvis ansøgninger bedst adresserede fremtidige kriterier.
  Rådet vurderer, at Roskilde Kommune vil opnå størst eksponering/branding og give kommunens borgere kvalitetsfyldte elitesportsoplevelser ved at støtte FC Roskilde. Fodbold er Danmarks største sport, og klubben er klart mest synlig i medieeksponeringen og har flest tilskuere blandt ansøgerfeltet. Sportsligt ligger FC Roskilde i næstbedste række og har et velfungerede talentudviklingsarbejde.
  Roskilde Bordtennis har udøvere på højeste niveau i Danmark og spiller Champions League/Europa League. Klubben har lavet TV-aftaler og har en god mediedækning, og har endda ambitioner om, at dette niveau skal løftes. Klubben har en meget velfungerende talentudvikling med spillere på junior- og drengelandsholdet. Klubben er en af de mest vindende klubber ved både Ungdoms- og Senior DM. Endelig har klubben historisk været meget engageret i skole- og SFO samarbejdet, hvilket Rådet forventer fortsætter ud fra ansøgningen.
  Den mulige, årlige bonus udløses ud fra mål for eksponering via infomedia, facebook og twitter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er afsat midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til elitesportsaftalerne i perioden 2015-2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 140

  Indledningsvis blev det oplyst, at Poul Lindor Nielsen (A) ved behandlingen i Elite- og Talentrådsmødet undlod at tage stilling til sagen om kommende elitesportsaftaler.
  Ad 1.:
  Poul Lindor Nielsen (A) stillede ændringsforslag til rådets anbefaling således: "Da også Roskilde Håndbold i indeværende elitesports-aftale periode har vist glimrende resultater, bl.a. med oprykning til Ligaen indstilles, at også Roskilde Håndbold indgår i den nye aftaleperiode. Forslag til fordeling:
  FC Roskilde: 800.000 kr. årligt
  Roskilde Bordtennis: 650.000 kr. årligt
  Roskilde Håndbold: 370.000 kr. årligt"
  Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Poul Lindor Nielsen (A), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt ændringsforslaget.
  Herefter blev Elite- og Talentrådets anbefaling sat til afstemning med den tilføjelse, at det præciseres i aftalerne, at der skal gøres en større indsats fra klubbernes side ift. pressearbejde og deltagelse hos lokalforeninger og skoler, samt at de halvårlige evalueringer skal forelægges udvalget. Dette blev vedtaget af et enigt udvalg.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 141 Udvidelse af Milens kunstkomite

  Pkt. 141

  Udvidelse af Milens kunstkomite

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om komiteen skal udvides med ét medlem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sanne Kofod Olsen udpeges som medlem af Milens kunstkomite.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sanne Kofod Olsen har sagt sin stilling som direktør for Museet for Samtidskunst op pr. 1. september 2014 og bliver nu rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun vil dog gerne blive siddende i Kunstkomiteen for Milen og fortsat understøtte arbejdet.
  Forvaltningen foreslår derfor at udvide kredsen af medlemmer i Kunstkomiteen. Sanne Kofod Olsen besidder de nødvendige kunstfaglige kompetencer, har erfaring med fondssøgning og kan desuden med sin nye position være med til at tiltrække kunstnere på meget højt niveau, fx ved udskrivning af konkurrencer om kommende kunstværker.
  Museet for Samtidskunst vil fortsat være repræsenteret med sin direktør, da museet varetager formidlingen af hele kunstprojektet i Milen.
  Kunstkomiteens medlemmer vil i så fald bestå af:
  - Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen (formand for Milens Kunstkomité)
  - Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, Jakob Klitgaard Bojsen
  - Direktør for By, Kultur og Miljø, Martin Holgaard
  - Direktør for Museum for Samtidskunst, NN
  - Roskilde Festival-gruppen v/ Henrik Bondo Nielsen
  - Erhvervsforum Roskilde v/arkitekt Nanna Vöge
  - Kunstfaglig: Billedkunstner og professor Morten Stræde
  - Kunstfaglig: Billedhugger Elisabeth Toubro
  - Landskabsarkitekturfaglig: Tegnestuen SLA, Kreativ direktør Stig L. Andersson
  - Kunstfaglig: Rektor for Kunstakademiet, Sanne Kofod Olsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 141

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 142 Ansøgninger til Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer

  Pkt. 142

  Ansøgninger til Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  IK Hellas ansøger om en tillægsbevilling på 3.415 kr. til dækning af udgifter til afspærring ved afvikling af Gadeløbet 2014. Roskilde Idræts Union ansøger i lighed med tidligere år om støtte til at afholde Idrætsfesten 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 3.415 kr. til IK Hellas til at dække udgifter til afspærring ved Gadeløbet 2014, og
  2. der bevilges et tilskud på 120.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Idrætsfesten i 2015.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  IK Hellas ansøger om en tillægsbevilling til dækning af udgifter til afspærring ved afvikling af Gadeløbet 2014. IK Hellas fik den 5. februar 2014 bevilget 40.000 kr. til formålet. De har nu modtaget en regning for afspærring ved Gadeløbet 2014 på 3.415 kr. IK Hellas søger hermed om en tillægsbevilling til at dække det resterende beløb på 3.415 kr.
  Roskilde Idræts Union ansøger i lighed med tidligere år om støtte til at afholde Idrætsfesten 2015. Der ansøges om støtte på 120.000 kr. til at dække udgifter forbundet med afholdelsen af arrangementet. Det anbefales, at der støttes med det resterende beløb i puljen 2014, og at resten af beløbet bevilges fra puljen i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift fra Puljen til større idræts- og kulturarrangementer udgøre henholdsvis 3.142 kr. til IK Hellas og 110.400 kr. til Roskilde Idræts Union i tilskud. De 110.400 kr. til Roskilde Idræts Union vil være fordelt med 47.000 kr. i 2014 og 63.400 kr. i 2015.
  Herudover har forvaltningen i lighed med andre år disponeret over 25.000 kr. til erindringsgaver til uddeling ved Roskilde Idræts Unions Idrætsfest 2015. Midlerne er disponeret af puljen i 2015.
  Hvis denne indstilling følges, vil puljen være opbrugt for 2014, og restbeløbet i 2015-puljen vil være kr. 157.800.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 142

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 110.000 kr.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 143 Kulturpuljen: Ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter

  oversigt_over_ansoegninger_til_kulturpuljen_2015.pdf

  Pkt. 143

  Kulturpuljen: Ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 22 ansøgninger om tilskud og underskudsgaranti til kulturelle arrangementer og projekter i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der bevilges tilskud på 788.124 kr. (netto) og underskudsgaranti på 50.600 kr. (netto) fra Kulturpuljen i 2015 til fordeling som foreslået i oversigten over ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. september 2014, og der er kommet 22 ansøgninger fra kulturelle foreninger og kulturarrangører. Alle arrangementer og projekter skal afholdes i 2015.
  Af nye initiativer kan bl.a. nævnes, at CosmosHallen i Viby bliver indviet den 8. november 2014, og den skal være ramme for en række arrangementer og projekter for borgerne i Roskilde syd. Til dette møde foreligger ansøgning om afholdelse af Peder Syv Poetry Slam, som er et ungdommeligt formidlingsprojekt af egnens kulturhistoriske rødder. Herudover er der planer om at arrangere en række teaterforestillinger og koncerter.
  Forvaltningens forslag til tilskud er udarbejdet ud fra en individuel vurdering i forhold til bl.a. medfinansiering og Kulturpuljens økonomiske ramme samt med fokus på, at Roskilde Kommune forsat skal være kendt for sit rige kulturliv og kulturhistoriske fundament.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Sagen vedrører 2015 har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er i budget 2015 afsat 1.790.170 kr., hvoraf der er reserveret 204.200 kr. til Sommerunderholdning for børn og KulturmetropolØresund. Rådighedsbeløbet udgør herefter 1.585.970 kr.
  Der ansøges om 934.864 kr. (netto) i tilskud og 90.160 kr. (netto) i underskudsgaranti.
  Hvis forvaltningens indstilling følges sådan, at der bevilges 788.124 kr. (netto) i tilskud og 50.600 kr. (netto) i underskudsgaranti, vil restbeløbet i Kulturpuljen udgøre 747.246 kr. Herudover forventes eventuelle uforbrugte midler i 2014 overført til 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 143

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 144 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 144

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 264328 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 144

  - HBK-hallen.
  - Kultur- og idrætsbegivenheder i den seneste uge: Racing Festival, velkomst til nye borgere, dialogmøde om folkeoplysningspolitik, opstart på breddeidrætsprojektet, Spil Dansk koncerter, Lysfest, indvielse af kunstgræs i Viby.
  - Roskilde Badet.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 145 Eventuelt

  Pkt. 145

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-11-2014, pkt. 145

  - Invitation fra Hedelands Motocross Klub
  - Forslag fra dialogmøde om folkeoplysningspolitik
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).