You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 5, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokal 2A
 • Pkt. 140 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 140

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 140

  Godkendt.

 • Pkt. 141 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 141

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 141

  ̵ Besøg i Roskilde Roklub
  ̵ Roskilde Åben Kunstudstilling
  ̵ Møde med formanden for Elite og Talentrådet
  ̵ Arkivernes Dag
  ̵ Musikbyudvalgets seneste møde

 • Pkt. 142 Præsentation af facilitetsanalyse

  Notat_om_analysens_anbefalinger_og_kommunale_indsatser_i_forhold_til_disse_anbefalinger.pdf Idraet_fritid_og_kultur_i_Roskilde_Kommune_-_aktiviteter_og_faciliteter.pdf

  Pkt. 142

  Præsentation af facilitetsanalyse

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at kvalificere prioriteringerne i den nyetablerede Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, er der gennemført en facilitetsanalyse i efteråret 2018 i samarbejde med Syddansk Universitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anbefalingerne i analysen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. juni 2018, punkt 78, blev den indledende afdækning af idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune - Status og foreløbige resultater -drøftet. Det blev besluttet, at der skulle laves yderligere analyser af faciliteter mm. på kultur- og idrætsområdet.
  Syddansk Universitet har i efteråret 2018 udfærdiget rapporten Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter. Rapporten indeholder både resultaterne af spørgeskemaundersøgelser med svar fra omkring 7.000 af kommunens borgere samt resultaterne af mindre kommunale undersøgelser, der supplerer rapportens øvrige dele i forbindelse med forslag og anbefalinger. Desuden henvises der til andre landsdækkende undersøgelser, hvilket er med til at supplere rapporten.
  Facilitetsanalysen præsenteres af Jens Høyer-Kruse, adjunkt på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, på mødet. Rapporten er vedhæftet som bilag. Der henvises til afsnit VI, som opsummerer rapporten.
  I det vedhæftede notat om analysens anbefalinger og kommunale indsatser i forhold til disse anbefalinger, gives der et kort overblik.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Midlerne til fremtidige anlægsprojekter skal tages fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der i 2019 er på 8 mio. kr., og søges frigivet samlet i anden sag på dagsordenen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 142

  Drøftet. Forvaltningen justerer tidsplanen, som fremgår af notatet, således at der gives mere tid til RIU's gennemgang af rapporten og mulighed for at give input til det videre arbejde med indsatsområder.

 • Pkt. 143 Kriterier til Puljen for kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  Notat_omkring_principper_og_kriterier_for_Puljen_til_kultur-_fritids-_og_idraetsfaciliteter.pdf

  Pkt. 143

  Kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I februar 2018 godkendte byrådet principper og foreløbige kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Kriterierne behandles igen, da der i 2018 er gennemført en facilitetsanalyse, som har bidraget til viden omkring brugen og tilstanden af kommunens faciliteter, samt borgernes ønsker og behov i forhold til samme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de foreløbige kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, godkendt af byrådet den 28. februar, punkt 22, videreføres som de gældende kriterier.
  2. de forslåede kriterier for Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter, der prioriteres i samarbejde med Roskilde Idræts Union og repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, blev principper og foreløbige kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter godkendt. Se mere i det vedhæftede notat omkring principper og kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. En analyse af faciliteterne på området foretaget ultimo 2018 skal blandt andet bruges til at kvalificere kriterierne for puljen fra 2019 og fremover.
  Analysens overordnede anbefalinger i forhold til faciliteter peger på, at der skal fastholdes en grundforsyning af multifunktionelle faciliteter i hele kommunen, mens de mere specialiserede faciliteter lægges i områder med stor befolkningstæthed. Derudover lægges der vægt på, at faciliteterne udnyttes bedre, og der fokuseres på at udvikle faciliteter til selvorganiserede brugere.
  Som følge af analysen anbefales det at bibeholde de foreløbige kriterier for puljen og godkende dem som kriterier fremadrettet:
  - Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
  - Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt.
  - Projekter, som understøtter lokale fællesskaber, vægter højt.
  - Projekter, som gavner flere brugergrupper samtidig, vægter højt.
  Det anbefales ligeledes at godkende kriterierne for den del af puljen, som prioriteres i samarbejde med Roskilde Idræts Union og repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget og fremadrettet benævne den Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Denne pulje er i 2019 på 1 mio. kr. De foreslåede kriterier er:
  - Alle godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende institutioner, kan søge om støtte fra puljen.
  - Puljen kan anvendes til renovering og udvikling af kommunalt ejede faciliteter og til faciliteter ejet af foreningerne selv.
  - Der kan ikke søges om støtte til faciliteter med et kommercielt sigte, til renovering af lejemål der ydes lokaletilskud til, til inventar, til rekvisitter og til allerede igangsatte byggerier eller renoveringer.
  - Puljen kan heller ikke anvendes til skolernes lokaler, da udgiften til vedligeholdelse af skolernes lokaler afholdes af budgetter til indvendig og udvendig vedligeholdelse.
  - Ved prioritering af puljen høres en repræsentant for Roskilde Idræts Union samt to udvalgte medlemmer af Folkeoplysningsudvalget: en repræsentant for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS, og en for de kulturelle foreninger.
  - Ansøgningsfrist 15. april.
  I januar 2019 forelægges der en foreløbig udmøntningsplan for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter for udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da midlerne til fremtidige anlægsprojekter skal tages fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som i 2019 er på 8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er til Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Puljen søges frigivet samlet i anden sag på dagsordenen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Drøftelse af projekt Røgfri Fremtid

  Pkt. 144

  Drøftelse af projekt Røgfri Fremtid

  Sagsnr. 312745 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget diskuterer projektet Røgfri Fremtid og de mulige indsatser på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet Røgfri Fremtid drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er på baggrund af en beslutning i Sundhedsudvalget i 2017 gået med i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”, som Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden står bag. Visionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og max. 5% af den voksne befolkning ryger.
  Antallet af børn og unge, der ryger, har i flere år været faldende. Den seneste opgørelse fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser dog en stigning for aldersgrupperne 16-24 år og 25-34 år på både nationalt og regionalt plan (Region Sjælland). Roskilde Kommune kan, sammen med de lokale aktører, sætte initiativer i gang, der sætter fokus på tobak og røg, og på den måde nedbringe antallet af børn og unge, der tænder deres første cigaret.
  Sundhedscentret er tovholder på den lokale del af projektet og har fokuseret indsatsen på 3 områder, der dækker unges liv:

  1. Røgfri folkeskole
  2. Røgfri ungdomsuddannelse
  3. Røgfrit kultur- og idrætsliv

  Mulige ideer kunne være:
  - Skiltning om rygeforbud på udendørs idrætsanlæg og ved haller.
  - Oplysningskampagner rettet mod rygning omkring
  - Tilbud om rygestopkurser i foreningslivet, evt. i samarbejde med DGI/DIF og Folkeoplysningsudvalget
  - Obligatorisk drøftelse af rygepolitik som en del af indgåelse/fornyelse af aftaler om selvejende institutioners driftsaftaler.
  Til inspiration arbejder andre kommuner med følgende:
  - Varde Kommune arbejder med nudging i form af fodspor omkring haller for at få rygning flyttet.
  - Aarhus Kommune ser på, om det er muligt at forbyde salg af tobak på kommunens grund, når den lånes eller lejes ud til f.eks. festivaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 144

  Drøftet. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal komme med et oplæg til et senere møde.

 • Pkt. 145 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2019

  Ansoegning_OK_Roskilde.pdf Ansoegning_om_stoette_til_Idraetsfesten_og_Boerneidraetsfesten_2019.pdf Ansoegning_Jyllinge_Boxing_Team.pdf

  Pkt. 145

  Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2019

  Sagsnr. 312258 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Idræts Union (RIU), Orienteringsklubben Roskilde og Jyllinge Boxing Team søger om støtte fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2019. Der er afsat 267.000 kr. til puljen i budget 2019. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte prioritering af midlerne fra puljen 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges 110.000 kr. til Idrætsfesten, 25.000 kr. til Børneidrætsfesten, 31.000 kr. til SMUK Kvindeløb 2019 og 35.000 kr. til De Nationale Begyndermesterskaber i boksning 2019. I alt 201.000 kr.
  2. der bevilges 37.500 kr. til indkøb af gaver fra Roskilde Kommune til medaljemodtagere ved Idrætsfesten.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der afsat 267.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  Roskilde Idræts Union (RIU) ansøger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter til afvikling af Idrætsfesten 2019 og 25.000 kr. til dækning af udgifter til afvikling af Børneidrætsfesten 2019. Det anbefales at midlerne bevilges ligesom tidligere år.
  Orienteringsklubben Roskilde ansøger om 31.000 kr. til dækning af udgifter til afvikling af SMUK Kvindeløb 2019.
  Jyllinge Boxing Team ansøger om støtte til dækning af udgifter til afvikling af De Nationale Begyndermesterskaber i boksning på Baunehøjskolen i Jyllinge den 26.-28. april 2019. Mesterskaberne afholdes for aldersgrupperne 11-40 år for både kvinder og mænd.
  Desuden ansøger Roskilde Idræts Union om gaver til hædring af medaljemodtagere. Det indstilles, at der bevilges 37.500 kr. til dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb med undtagelse af beløbet til gaveindkøb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion. Der er dog ikke momsrefusion på udgifter til gaver. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 222.420 kr., og der vil være 44.580 kr. tilbage i udvalgets Pulje til store idræts- og kulturarrangementer af det vedtagne budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 145

  Godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at Roskilde Kommune nævnes som bidragyder på lige fod med andre sponsorer til arrangementerne.

 • Pkt. 146 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2018 og 2019

  Ansoegning_DGI_Midt-_og_Vestsjaelland.pdf Ansoegning_5._etape_af_PostNord_Danmark_Rundt_2019.pdf Ansoegning_Gimle_byparkskoncerter_2019.pdf

  Pkt. 146

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2018 og 2019

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  DGI Midt- og Vestsjælland, Danmarks Cykle Union og Gimle har ansøgt Puljen til store events. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte prioritering af midlerne fra puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges 250.000 kr. af 2018 midler til DGI Midt og Vestsjælland til afvikling Stjerneløbet 2019.
  2. der bevilges 150.000 kr. af 2018 midler til Danmarks Cykle Union til afvikling af starten på 5. og sidste etape på PostNord Danmark Rundt den 25. august 2019, samt 70.000 kr. af 2018 midler til kommunale udgifter i forbindelse med løbet.
  3. der bevilges 150.000 kr. af 2019 midler til Gimle til afvikling af Byparkskoncerterne 2019.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  DGI Midt og Vestsjælland ansøger om støtte til afvikling af Stjerneløbet 2019. Løbet samler den danske elite og bredde inden for cykling på Stændertorvet midt i Roskilde. Stjerneløbet i Roskilde er Danmarks tredje største cykelevent kun overgået af Post Nord Danmark Rundt samt DM for eliten.
  Danmarks Cykle Union søger om støtte til dækning af udgifter til afvikling af starten af 5. etape i PostNord Danmark Rundt 2019. Løbet er Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed.
  Gimle søger om støtte til dækning af udgifter til afvikling af Byparkskoncerterne i 2019. Byparkskoncerterne i Roskilde er blevet en større og større succes med flere tilskuere år for år. Det ekstra tilskud skal anvendes til at sikre et højt fagligt musikniveau og dække øgede udgifter til produktion, pladsindretning, herunder handicappodie, og lydteknik.
  Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2018 og 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er fra Økonomiudvalget overført 1.319.909 kr. i 2018 til store events inklusiv rammeoverførsel fra 2017. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 826.404 kr. fra Puljen til store events i 2018, og der er dermed 493.505 kr. tilbage i den. Der er ikke tidligere bevilget midler fra Puljen til store events 2019, og der er dermed 716.000 kr. tilbage i den.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningerne, vil den samlede kommunale udgift være 576.000 kr., og der vil være 55.505 kr. tilbage af 2018 midlerne og 578.000 kr. tilbage af 2019 midlerne.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 146

  Godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at Roskilde Kommune nævnes som bidragyder på lige fod med andre sponsorer.
  Evan Lynnerup (V) kan ikke godkende indstillingens punkt 3, idet Venstre er indstillet på en lille stigning i tilskuddet til Byparkkoncerterne fra 735.000 kr. til 750.000 kr.

 • Pkt. 147 Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Sag_fra_ETR_Roskilde_model.pdf Roskilde_model_for_morgentraening.pdf

  Pkt. 147

  Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet anbefaler en udvidet model for morgentræning, som en del af en samlet ”Roskilde model” for eliteidrætsudøvere tilknyttet ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at modellen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune finansierer i dag en stor del af morgentræningen for idrætsudøvere på ungdomsuddannelserne som en del af Team Danmark aftalen. Derfor besluttede Elite- og Talentrådet på mødet den 7. juni 2018, punkt 23, at forvaltningen skulle udarbejde en række forslag til modeller med indhold, afgrænsning og økonomi for den kommunalt finansierede morgentræning til behandling i Elite- og Talentrådet og til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  På baggrund af dialog med ungdomsuddannelsesinstitutioner og klubber, samt erfaringer fra de år, der har været morgentræning i Team Danmark projektet og efter inspiration fra andre elitekommuner, har forvaltningen foreslået 4 mulige modeller for morgentræning for eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune.
  Efter drøftelse i Elite- og Talentrådet den 15. november 2018, punkt 48, anbefaler rådet følgende model:
  - Morgentræningen gælder for elever med Team Danmark godkendelse og elever med sportslig godkendelse fra Roskilde Kommune.
  - Alle idrætsudøvere til morgentræning skal være tilknyttet en ungdomsuddannelse i Roskilde Kommune, men det er ikke en forudsætning, at eleven repræsenterer en forening i Roskilde Kommune.
  - Såfremt det er nødvendigt at begrænse deltagelsen i morgentræningen, har samarbejdsklubberne fra de 6 prioriterede sportsgrene førsteret.

  Der tilbydes idrætsspecifik morgentræning i fodbold, håndbold og bordtennis. Tilskud til finansiering af morgentræner dækkes med 2/3 fra Roskilde Kommune.

  For roning, BMX og cykling, der er samarbejdsklubber i Team Danmark aftalen (3 af de 6 prioriterede sportsgrene), er der mulighed for at have morgentræning hos FysioDanmark.

  Elever, der ikke er fra en samarbejdsklub, men har Team Danmark godkendelse eller har sportslig godkendelse fra Roskilde Kommunes Team Danmark projekt, kan deltage i morgentræning hos FysioDanmark. Det sidstnævnte vil være for udøvers egen regning (cirka 4.000 kr. årligt).

  I forhold til hvordan morgentræningen er foregået indtil nu, er det en udvidelse af ordningen, at alle elever fra en ungdomsuddannelse i Roskilde Kommune kan deltage upåagtet klubtilhørsforhold i både den idrætsspecifikke morgentræning i håndbold, fodbold og bordtennis og morgentræning i FysioDanmark - dog med egenbetaling for sidstnævnte.
  Se medfølgende referat fra Elite og Talentrådet den 15. november 2018, punkt 48, samt notat, hvor forklaringer på godkendelser, modeller, dilemmaer, økonomi og baggrundsfakta præsenteres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018-2020. Udgifterne dækkes af eksisterende budget til morgentræning i Team Danmark projektet for perioden 2017-2020. Deltagere, der ikke er fra én af samarbejdsklubberne i de 6 prioriterede sportsgrene, vil selv skulle betale for basistræningen i FysioDanmark og vil dermed ikke belaste budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 147

  Godkendt.

 • Pkt. 148 Udmøntning af besparelse på budget 2019 på Roskilde Bibliotekerne

  Pkt. 148

  Udmøntning af besparelse på budget 2019 på Roskilde Bibliotekerne

  Sagsnr. 313294 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indarbejdet en generel besparelse på 350.000 kr. i Roskilde Bibliotekernes budget 2019. Forvaltningen peger på en reduktion af servicen ”Bogen kommer” som konsekvens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at besparelsen på 350.000 kr. årligt udmøntes i en reduktion af servicen ”Bogen kommer” fra aktuel udbringning hver 5. uge til fremover hver 10. uge.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at besparelsen udmøntes i en reduktion af servicen ”Bogen kommer”. I servicen kan alle Roskildeborgere, der på grund af handicap, langvarig sygdom eller alder ikke selv kan besøge biblioteket få bragt materialer hjem. Det gælder alle materialer, som kan lånes på biblioteket. Materialerne bringes ud hver 5. uge af bibliotekets tilknyttede chauffør.
  Der er tale om en svagere målgruppe, som beholder servicen, men i reduceret form. Forvaltningens forslag er, at det i stedet bliver hver 10. uge, man kan få bragt materialer hjem.
  Aktuelt bringes ud til 95 borgere, hvilket koster omtrent 650.000 kr. og vedrører opgaver fordelt på flere medarbejdere, primært bibliotekarer, der varetager dialog, udvælgelse, fremfinding og pakning. Hvis ydelsen reduceres fra hver 5. til hver 10. uge, vil besparelsen være ca. 350.000 kr.
  Det vil betyde en reduktion på ca. ¾ stilling, der effektueres 1. januar 2019 ved, at der ikke genbesættes fuldt i forhold til fratrædelser pga. pension eller jobskifte i 2019.
  Forslaget til besparelse er drøftet i det lokale MED-udvalg på Roskilde Bibliotekerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da den vedrører udmøntning af budgetbesparelse på Roskilde Bibliotekerne på Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 148

  Godkendt.

 • Pkt. 149 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

  Pkt. 149

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2019.
  En foreløbig prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2019, jf. tidligere sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 149

  Anbefales.

 • Pkt. 150 Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Pkt. 150

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 21,5 mio. kr. til ny svømmehal ved Roskildebadet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang, og der søges nu om frigivelse af de sidste afsatte budgetmidler til at færdiggøre arbejdet.
  Planen er åbning af den nye svømmehal i efteråret 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -21.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 150

  Anbefales.

 • Pkt. 151 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

  Pkt. 151

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 5 mio. kr. til etablering af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byggeriet af en ny svømmehal ved det eksisterende Roskildebadet, søges nu om frigivelse af de afsatte budgetmidler til at etablere parkeringsanlæg m.v., så arbejdet med dette kan være afsluttet, når den nye svømmehal åbner i efteråret 2019.
  Projektstart: Forsommer 2019
  Projektslut: Ultimo 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 151

  Anbefales.

 • Pkt. 152 Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

  Pkt. 152

  Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

  Sagsnr. 248738 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet ”Litteratur i digital transformation”. Projektet handler om formidling og udstilling af digital litteratur til borgere og skoler. Roskilde Bibliotekerne har en førende national position på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 917.500 kr. i 2019 og tilsvarende udgiftsbevilling på 917.500 kr. i 2019 til projektet ”Litteratur i digital transformation” under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Litteratur i digital transformation er en national opsamling på de senere års arbejde med digital litteratur som et nyt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne har en førerposition på dette område. Den eksperimenterede digitale litteratur kan skabe overraskende oplevelser i biblioteksrummet og har vist sig særligt velegnet til at nå unge brugere, bl.a. gennem skolesamarbejde.Litteratur i digital transformation forener udviklingen af formidling til borgerne, udstillinger, skoletilbud og kompetenceudvikling i ét projekt.
  Der indsamles aktuelle, digitale værker, der formidles, udstilles og distribueres lokalt i Roskilde Kommune og nationalt via Poesimaskinen+. Der skabes nye undervisningsforløb i skoleregi samt kompetenceudvikling for biblioteksansatte.
  Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget tilskud på 917.500 kr. i perioden 01.11.2018 - 30.11.2019.
  Roskilde Bibliotekerne er projektledere i et samarbejde med Aarhus Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Helsingør Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 152

  Anbefales.

 • Pkt. 153 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_KIU.pdf

  Pkt. 153

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forbedringen består af:
  ̵ Forbedring på 0,6 mio.kr., som skyldes periodiske forskydninger i de konkrete udgifter / udbetalinger på Samarbejdsaftalen med festivalen og puljen til store arrangementer og events.
  ̵ Forbedring på 0,1 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger i udgifter vedr. Sjov ferie.
  ̵ Forværring på 0,5 mio. kr., som skyldes lavere forventninger til billetindtægter i Roskildebadene i 2018 end tidligere skønnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 153

  -

 • Pkt. 154 Orientering om udvidelse af Ramsø Hallen

  Pkt. 154

  Orientering om udvidelse af Ramsø Hallen

  Sagsnr. 302621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til næste fase af udvidelsen af Ramsø Hallen. Forvaltningen har i samarbejde med relevante aktører udarbejdet et forslag til haludvidelsen, som fremlægges på mødet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til Kultur- og Idrætsudvalget budgetdrøftelse den 16. august 2017, punkt 103, forelå et notat, der detaljeret beskrev 4 mulige scenarier for udbygningen af Ramsøhallen. De 4 scenarier varierede fra 1 mio. kr. for det billigste (scenarie 4) op til 20 mio. kr. for det dyreste (scenarie 1), som indeholdt alle ønsker fra Ramsø Hallens bestyrelse og brugere. Byrådet afsatte efterfølgende 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Midlerne blev afsat med henblik på at skabe et lokalt samlingssted for kultur- og idrætslivet i Gadstrup i samarbejde med aktører i lokalområdet.

  Forvaltningen har på den baggrund, i tæt dialog med Ramsø Hallens bestyrelse, foreningerne i Gadstrup IF, samt skole, klub og SFO, arbejdet videre med at indfri scenarie 1, der inkluderer en ombygning af indgangsarealet, faciliteter til motionsafdelingen med alle dens forskellige aktiviteter, en ny rytmesal, samt et moderniseret foyer- og caféområde.

  Efter første dialogmøde blev der nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra forvaltningen, halbestyrelsen og den lokale idrætsforening. Byggeudvalget har siden februar 2018 arbejdet konkret med programmeringen af projektet og vil også løbende følge byggeriet. For at skabe en sammenhæng i byggeriet har forvaltningen valgt at samarbejde med de rådgivere, der stod for tilbygningen af Hal 2.

  Udbygningen betyder, at halkomplekset udvides og kommer til at indeholde en rytmesal, faciliteter til crossfit, cirkeltræning, fitness og spinning, et multirum, der blandt andet er indrettet til E-sport, et anretterkøkken, et kontor og et moderne og inviterende café- og foyerområde. Facaden får et moderne udtryk, der sikrer et godt lysindfald til de forskellige dele af udbygningen. Tegningerne af det kommende byggeri vil blive præsenteret på mødet.

  Udvidelsen af hallen betyder, at parkeringsarealet og vejen foran hallen reduceres. Til gengæld bliver de to midlertidige pavilloner fjernet, hvor Gadstrup IFs motionsafdeling er på nuværende tidspunkt, da motionsaktiviteterne flyttes ind i halkomplekset. Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i dialog med skole, klub og SFO samt Ramsø Hallens bestyrelse og foreningerne omkring udearealerne for at sikre et sammenhængende, indbydende og trafiksikkert udeareal, der rummer de mange aktørers behov.

  Hallen forventes færdig primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da byrådet har afsat 16 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallen. Midlerne er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 154

  -

 • Pkt. 155 Orientering om evaluering af elitesportsaftaler

  Sag_fra_ETR_evaluering_af_elitesportsaftaler.pdf Evaluering_af_elitesportsaftale_FC_Roskilde.pdf Evaluering_af_elitesportsaftaler_Roskilde_Bordtennis.pdf Evaluering_af_elitesportsaftale_Roskilde_Haandbold.pdf Evaluering_af_elitesportsaftale_Roskilde_Roklub.pdf

  Pkt. 155

  Orientering om evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering. Evalueringerne blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 15. november 2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne blev gennemgået.
  Evalueringen er den første i indeværende aftaleperiode, fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.
  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.
  Da dette er den første evaluering i aftaleperioden er mange af de beskrevne samarbejdsforpligtelser mellem klubber og kommune endnu ikke igangsat.
  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale. Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål, men kun på de indgåede forpligtelser der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.
  På møderne med klubberne er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilaget er der en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysninger er indhentet medio oktober, og bilaget til næste evaluering vil være opdateret, baseret på information ultimo 2018.

  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale. Evalueringerne blev godkendt af Elite- og Talentrådet på mødet den 15. november 2018, punkt 47.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 155

  -

 • Pkt. 156 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 156

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019 (januar)
  2. Kunstgræsbaner (januar)
  3. Ansøgning til koncertkapellet (januar)
  4. Resultat af testperiode for Det kreative hus for børn (Algade 31) (januar)
  5. Status på de store biblioteksbyggeprojekter (januar)
  6. Temadrøftelse om Roskildebadene (februar)
  7. Internationale projekter mm. i Biblioteker og Borgerservice (februar)
  8. Kulturpuljen (marts)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Status på Bygaden 28
  2. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 156

  -

 • Pkt. 157 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 157

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 157

  Biblioteksstatistikken - stigende besøgstal på landets biblioteker, også på Roskilde Kommunes biblioteker

 • Pkt. 158 Eventuelt

  Pkt. 158

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 158

  Intet at referere.