You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 6, 2015 - 17:00
Sted: KulturCosmos, Søndergade 13, 4130 Viby Sj.
 • Pkt. 70 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 70

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 70

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 71 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 71

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 71

  Koncert i Jyllingehallen for unge og voksne med særlige behov

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 72 Temadrøftelse - strategi for større event

  Pkt. 72

  Temadrøftelse - strategi for større event

  Sagsnr. 269813 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har igennem de seneste år afsat midler til tiltrækning af større events til kommunen. Der lægges op til en tematisk drøftelse i udvalget om en strategi for dette.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en ambition om at være værtskommune for større nationale og internationale events. Roskilde har bl.a. været vært for VM i paracykling, Den internationale Racing Festival og EM i BMX indenfor de seneste år. Desuden har Roskilde Kommune støttet Stjerneløbet, Champions League i bordtennis, Parkstafet mv.
  Byrådet har desuden vedtaget i den nye Turismepolitik, at Roskilde skal tiltrække mindst 4 nye events i byrådsperioden.
  Forvaltningen lægger op en drøftelse af strategi for og forventning om arbejdet med tiltrækning af flere større events.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 72

  Drøftet. Forvaltningen udarbejder oplæg til videre drøftelse på et kommende møde i udvalget.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 73 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts.pdf

  Pkt. 73

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

  Sagsnr. 269264 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  Økonomi

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til rammebudgettet.
  Merforbruget består af:
  - Mindreforbrug på 1,5 mio.kr. grundet lavere tilskud til Jyllingehallen pga. branden sidste sommer og det heraf lavere aktivitetsniveau.
  - Mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på biblioteker svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale.
  - Merforbrug på 2,1 mio. kr. grundet flerårige projekter, hvor overførte beløb fra 2014 forventes anvendt i 2015. Det drejer sig bl.a. om Bandakademiet, Breddeidrætskommune og Kulturskolen.
  - Merforbrug på 1,0 mio.kr vedr. kompensationstilskud fra 2014 til diverse foreninger, der udbetales i 2015. Merforbrug er finansieret af rammeoverførsler fra 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 73

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 74 Orientering om Musikpavillion i Latinerhaven

  Pkt. 74

  Orientering om Musikpavillon i Latinerhaven

  Sagsnr. 255543 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget gives en orientering om etableringen af en musikpavillon i Latinerhaven efter input fra Ungedagen den 8. april 2015

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Etablering af musikanlægget:

  Etablering af musikanlægget i Latinerhaven kræver, at der nedgraves signalkabler, og at et elkabel fra musikanlæggets placering i Latinerhaven til et elskab. Derudover skal anlæggets mikserforstærker placeres indendørs. Roskilde Gymnasium, som er Latinerhavens nærmeste nabo, vil gerne have mikserforstærkeren stående på gymnasiet. Da gymnasiet skal etablere en ny trappeindgang til gymnasiet tæt på Latinerhaven i august/september 2015, har forvaltningen aftalt med gymnasiet, at kablerne til musikanlægget nedgraves i samme proces og periode. Musikanlægget er installeret og klar til brug i midten af september 2015.

  Rammerne for brugen af musikanlægget:

  Som udgangspunkt vil anlægget være tændt i tidsrummet 15.00-18.00 på hverdage samt lørdag og søndag i tidsrummet 10.00-22.00 af hensyn til gymnasiets undervisning og de omkringliggende naboer. I samarbejde med gymnasiet vil anlægget forsøgsvis været tændt i dele af gymnasiets undervisningstid.
  Lydniveauet vil blive styret således, at lydniveauet følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
  De omkringliggende naboer og institutioner bliver informeret om musikanlægget i Latinerhaven i august 2015.

  Skilte i Latinerhaven:

  På Ungedagen den 8. april 2015 havde de unge på workshoppen om Musikpavillon i Latinerhaven flere gode ideer. De foreslog bl.a., at der skal være skilte i Latinerhaven, som både formidler, hvordan man kan bruge Latinerhaven, og som giver gode ideer til brug af musikanlægget. Forvaltningen vil derfor inddrage de unge fra workshoppen i en arbejdsworkshop parallelt med etableringen af musikanlægget, hvor de unge i samarbejde med Makerspace laver formidlingsskilte til Latinerhaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015. Der er afsat 0,1 mio. kr. i budget 2015 til anlægget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 74

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 75 Studietur afrapportering

  sammenfatning_kultur-_og_idraetsudvalgets_studietur_2015.pdf

  Pkt. 75

  Studietur afrapportering

  Sagsnr. 265444 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et opsamlende notat fra Kultur- og Idrætsudvalgets studietur den 18.- 21. marts 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den vedhæftede afrapportering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget var på studietur den 18.-21. marts 2015 til byerne Zürich, Freiburg og Basel.
  Formålet med turen var at hente inspiration til udvalgets arbejdsområde, herunder: Aktivering af byrum og aktiviteter i byrum, lys i byen, liv på campus, og hvordan den historiske bymidte bruges som trækplaster for turister.
  Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.
  Denne sammenfatning tager udgangspunkt i den evaluering, som udvalget gennemførte ved afslutningen af turen og har fokus på at fremhæve elementer fra turen, der giver inspiration til den videre udvikling af Roskilde Kommune indenfor udvalgets opgavefelt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 75

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 76 Udpegning af suppleant for Kultur- og Idrætsudvalgets repræsentant i Elite- og Talentrådet

  Pkt. 76

  Udpegning af suppleant for Kultur- og Idrætsudvalgets repræsentant i Elite- og Talentrådet.

  Sagsnr. 270146 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege en suppleant for udvalgets medlem i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en suppleant, der kan deltage i Elite- og Talentrådets møder, når Kultur- og Idrætsudvalgets medlem er forhindret i at deltage.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 15. april 2015 reviderede vedtægter for Elite- og Talentrådet.
  Jfr. Vedtægternes § 3, stk. 3, skal der også udpeges en suppleant for rådets medlemmer.
  Poul Lindor Nielsen (A) er udpeget som Kultur- og Idrætsudvalgets medlem i Elite- og Talentrådet.
  Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege en suppleant, der kan deltage i Elite- og Talentrådets møder, når Kultur- og Idrætsudvalgets medlem er forhindret i at deltage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 76

  Udvalget udpegede Daniel Prehn Nielsen (A) som suppleant.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 77 Prioritering af midler fra Kultur- og fritidsfacilitetspuljen 2015

  notat_vedr._prioritering_af_puljen_til_kultur_og_fritidsfaciliteter_foraar_2015.pdf ansoegning_kulturcosmos.pdf ansoegning_schaeferhundeklubben.pdf ansoegning_vigge_gruppe.pdf ansoegning_kfum_spejderne_bolund_gruppe.pdf ansoegning_gimle.pdf ansoegning_kfum_spejdergruppe_jyllinge.pdf ansoegning_roskilde_bridgeunion.pdf ansoegning_ramsoe_billardklub.pdf ansoegning_fdf_sct._joergensbjerg.pdf ansoegning_aabakkens4h.pdf ansoegning_hal_12.pdf

  Pkt. 77

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfacilitetspuljen 2015

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2015. Puljen på 1 mio. kr. blev frigivet ved Byrådsmødet den 25. marts 2015, punkt 92.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende foreninger får tilsagn om midler fra puljen til etablering og renovering af kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 65.570 kr. til Schæferhundeklubben til renovering af klubfacilitet,
  2. 250.000 kr. til Vigge Gruppe til renovering og ombygning af klubhus,
  3. 41.500 kr. til KFUM Spejderne Jyllinge til etablering af klatretårn,
  4. 160.000 kr. til ombygning af foreningslokaler på Kildegården
  5. 16.600 kr. til FDF Sct. Jørgensbjerg til etablering af udendørs strøm og vand og
  6. 166.000 kr. til Hal 12 til etablering af Koblingen, et indgangsparti med cafe mm.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2015 afsat og frigivet et beløb på 1 mio. kr. i Puljen til kultur og fritidsfaciliteter, og der er endnu ikke disponeret over disse.
  Forvaltningen har modtaget 11 ansøgninger (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget fra henholdsvis Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Roskilde (BUS) og fra de kulturelle foreninger, der begge er enige i ovenstående indstillinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet de foreslåede projekter kan dækkes af Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter 2015.
  Hvis indstillingen følges vil der være 0,3 mio. kr. tilbage i puljen til fordeling på anden fordelingsrunde i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 77

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 78 Lysholmbadet - ændring af offentlig tid til foreningstid

  Pkt. 78

  Lysholmbadet - ændring af offentlig tid til foreningstid

  Sagsnr. 269879 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at Lysholmbadet bliver fordelt mellem offentlig tid og foreningstid. Der har været efterspurgt flere foreningstider i Roskilde Badenes svømmehaller, f.eks. har den nystiftede Viby Svømmeklub et behov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Lysholmbadet ændres fra offentlig bad til et delt foreningsbad.
   Mandag bibeholdes den offentlige tid kl. 14.15 – 19.45 (pt. 70 badegæster).
   Roskilde Badene tilbyder foreninger at søge tider i Lysholmbadet; tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 15.00 – 22.00
  2. Den offentlige tid lørdag udvides med 3,5 time, kl. 8.00 – 14.00.
   Åbningstiden er pt. kl. 8.45 – 11.15

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lysholmbadet er pt. et bad med udelukkende offentlig adgang. Badet har pga. dets størrelse og kapacitet maksimalt plads til 8 gæster af gangen. Det betyder, at den offentlige tid skal forudbestilles af borgerne.
  De foreslåede foreningstider vil påvirke omkring 80 offentlige bruger, men er valgt på de dage og tidspunkter, hvor færrest vil blive ramt. Det foreslås, at holde offentligt åbent på mandage og lørdage.
  Med forslaget om udvidelsen om lørdags åbent, giver det mulighed for, at offentlige brugere kan anvende lørdag i stedet for de 4 hverdage, der reserveres til foreningssvømning. Det vurderes også, at de offentlige gæster, der benytter Lysholmbadet, vil kunne bruge Roskilde Badets faciliteter i stedet for.
  Formålet med ændringen vil være at kunne tilbyde flere foreninger, herunder Neptun Svømmeklub og Viby Svømmeklub, mere tid i et varmtvandsbassin i Roskilde. Her lægges vægt på, at det er hold, der henvender sig til borgere med fysiske og psykiske handikap, samt babyer, børn og ældre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle mindreindtægter, som følge af den ændrede offentlige åbningstid, indeholdes i Roskilde Badenes samlede budget, således at den nuværende gældsafviklingsaftale fortsat overholdes.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 78

  Udsættes med henblik på høring af Folkeoplysningsudvalget.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 79 Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud 2015

  bilag_1._oversigt_over_roskilde_kulturforenings_aktiviteter_og_lokaler.pdf

  Pkt. 79

  Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud 2015

  Sagsnr. 246349 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 15.12.2014 at udsætte behandling af Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud for 2015, idet udvalget ønskede at få sagen yderligere belyst.
  Forvaltningen fremlægger på denne baggrund en orientering om Roskilde Kulturforenings aktiviteter, lokalebehov og lokaletilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaltilskud for 2015 afvises, idet foreningen anvises til at søge ledige lokaler i kommunens Interbook system.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningens medlemmer og aktiviteter

  Roskilde Kulturforening er en godkendt folkeoplysende forening med 440 medlemmer, heraf er der 216 medlemmer under 25 år. Foreningen forventer at afholde ca. 5000 aktivitetstimer i 2015. Foreningen tilbyder en bred vifte af aktiviteter af social, samfundsfaglig og pædagogisk karakter. Derudover fungerer foreningen som et værested for foreningens medlemmer, som tilbydes fodbold tv aftener, pc spil, madlavning og hobbymæssige aktiviteter. Endelig fungerer foreningens lokaler som samling for bøn.
  Forvaltningen har oplyst formanden for foreningen, at ”bøn” opfattes som egentlig gudsdyrkelse og henregnes derfor ikke som en tilskudsberettiget folkeoplysende aktivitet i henhold til Folkeoplysningslovens § 33. stk.3
  Formanden for foreningen har oplyst, at aktiviteten ikke indgår i foreningens oplyste aktivitetstimer for 2015.
  Roskilde Kultur Forening har fremsendt en oversigt over foreningens aktiviteter og lokaler, som er vedlagt i bilag 1.
  Forvaltningen vurderer, at foreningens aktiviteter (undtagen de sociale aktiviteter som blandt andet fodbold tv aftener og lign. aktiviteter) kan afvikles i skolernes lokaler, f.eks. på Østervangsskolen, samt at foreningens hobbymæssige aktiviteter kan gennemføres på aftenskolerne. Endelig kan foreningens medlemmer og borgere generelt modtage gratis hjælp hos Borgerservice i forbindelse med f.eks. hjælp til skriftlige kommunikation med offentlige myndigheder.
  Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at Roskilde Kulturforening henstilles til at søge egnede, ledige lokaler i Kommunens Interbook system med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 2.:
  ”Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale”.
  Såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender lokaletilskud til Roskilde Kulturforening, vil tilskuddet indgå i lokaletilskudspuljen for 2015.

  Foreningens lokaler

  Foreningen holder til huse på Allehelgensgade 11 B, 4000Roskilde. Foreningens lokaler er ved at blive renoveret (nedrivning af bygninger og opførelse af en moske med nye foreningslokaler). Foreningen har i denne forbindelse lejet sig ind i midlertidige lokaler på Vindingevej 7-9, 4000 Roskilde, og har i 2014 og i 2015 ansøgt om lokaletilskud til det midlertidige lejemål. Foreningen forventer at kunne flytte ind i sine egne lokaler ultimo april 2016.

  Ansøgning om lokaletilskud 2014

  Folkeoplysningsudvalget gav den 20.01.14 afslag på Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud til to lejede kælderlokaler på Vindingevej 9 kld. mf. og 9 kld. th., 4000 Roskilde. Ansøgningen blev afvist, idet alle midler i tilskudsrammen for 2014 var fordelt, og at der derfor vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen med henvisning til folkeoplysningslovens § 25. stk. 5, nr. 4.
  Kulturforeningen blev anbefalet at søge ledige lokaler i bookingsystemet, idet der på daværende tidspunkt ikke kunne anvises ledige lokaler med egen nøgle i Roskilde Midtby i henhold til foreningens ønsker.

  Ansøgning om lokaletilskud 2015

  Roskilde Kulturforening har fremsendt en ny ansøgning om lokaletilskud i 2015 til leje af et kælderlokale, kld. th., på Vindingevej 7-9, 4000 Roskilde. Foreningen har opsagt det midlertidige lejemål af kælderlokalet mf. på samme adresse, og ansøger derfor om lokaletilskud til et kælderlokale som udgør 117. kvm. Den årlige husleje og driftsudgif-ter udgør 126.500 kr.
  Som oplyst i mødesag den 15.12.14, pkt. 57 ”Ansøgning om lokaletilskud til Roskilde Kulturforening” har ”Forvaltningen på baggrund af foreningens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen beregnet udgør ca. 64.377 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/sale i 2015, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 126,61 kr. pr. time, jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16”.
  Ansøgningen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15.12.14, og genfremlægges på baggrund heraf til behandling i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes indenfor den afsatte lokaletilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud 2015.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-03-2015, pkt. 5

  Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen afvises, idet foreningen anvises til at ansøge om ledige lokaler i kommunens Interbook system. Udvalget opfordrer foreningen til at ansøge Start- og Udviklingspuljen 2015 for så vidt angår tilskud til foreningens aktiviteter, som opfylder puljens kriterier for tilskud.
  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 61

  Udsættes.
  Supplerende sagsfremstilling
  Forvaltningen har vurderet foreningens aktiviteter. Foreningen har både folkeoplysende og sociale aktiviteter. Det er muligt at anvise lokaler på folkeskoler i Roskilde Midt (fx Hedegårdenes Skole eller Absalons Skole) til alle folkeoplysende aktiviteter, da disse enten er placeret på hverdage udenfor skoletid eller på weekenddage.
  Foreningens sociale aktiviteter (fx lektiehjælp, værested mv.) støttes ikke af folkeoplysningsområdet, og derfor kan der ikke stilles offentlige lokaler til rådighed for disse efter folkeoplysningsloven.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 79

  Tuncay Yilmaz erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af sagen.

  Udvalget besluttede at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling, idet udvalget anbefaler foreningen at kontakte forvaltningen om eventuelle andre mulige løsninger.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 80 Godkendelse af årsrapport 2014 - Gimle

  gimle_aarsrapport_2014.pdf gimle_revisionsprottokolat_2014.pdf gimle_koncertliste_2014.pdf

  Pkt. 80

  Godkendelse af årsrapport 2014 - Fonden Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fonden Gimles regnskab for 2014 skal godkendes, inden det sendes til Kulturstyrelsen. Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste for 2014 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden det sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på 628.000 kr. og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2014 1.801.000 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2014 i alt 1.447.700 kr. ex. moms.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 13. april 2015.
  Årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 80

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 81 Godkendelse af årsrapport 2014 - Vikingeskibsmuseet

  vikingeskibsmuseet_aarsrapport_2014.pdf vikingeskibsmuseet_revisionsprotokollat_2014.pdf vikingeskibsmuseet_vedtaegter_2014.pdf

  Pkt. 81

  Godkendelse af årsrapport 2014 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2014 for Vikingeskibsmuseet. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2014 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2014, med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 9.829 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2014 90.227 kr.
  Institutionen har i 2014 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 1.240.540 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 24.896.662 kr.
  Der arbejdes fortsat med projektet ”Fremtidens Museum”, som skal sikre, at museet fortsat kan udvikle sig og på langt sigt kan blive ved med at tiltrække besøgende.
  Der har været 134.159 besøgende, heraf 85.971 voksne og 48.188 børn og unge under 18 år. Størstedelen af museets betalende gæster, 69,5 %, kommer fra udlandet. Besøgstallet er steget med 13 % i forhold til 2013.
  2014 blev et skelsættende år for Vikingeskibsmuseet. Museets fremtidige status blev afklaret med tildelingen af et selvstændigt marinarkæologisk ansvar, gældende fra 1. januar 2015. Dermed er målet om at blive et ”rigtigt” museum opnået.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Vikingeskibsmuseets bestyrelse har den 23. april 2015 godkendt årsrapporten 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 81

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 82 Godkendelse af årsregnskab 2014 - Roskilde Museum

  aarsregnskab_2014.pdf protokollat_2014.pdf

  Pkt. 82

  Godkendelse af årsregnskab 2014 - Roskilde Museum

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2014 for Roskilde Museum. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2014 for Roskilde Museum godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Museum har fremsendt årsrapport 2014 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat på 0 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2014 6.448.267,12 kr.
  Egenkapitalen omfatter hensættelser til projekter på Rockmuseet for 3.133.809,12 kr., Roskilde Museum 2.366.764,39 kr., Frederikssund Museum 74.200 kr., Lejre Museum 621.627,66 kr. og Roskilde Museums forlag for 202.280,48 kr. samt en resterende egenkapital på 49.685,47 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Roskilde Museums bestyrelse har den 15. april 2015 godkendt årsrapporten 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 82

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 83 Godkendelse af årsregnskab 2014 - Museet for Samtidskunst

  aarsregnskab_2014.pdf revisionsprotokollat_2014.pdf ledelseserklaering.pdf

  Pkt. 83

  Godkendelse af årsregnskab 2014 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2014 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2014 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2014 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et underskud på 1.029.745 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2014 - 457.500 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 25. marts 2015 godkendt årsrapporten 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 83

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 84 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 84

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 84

  Ansøgning fra Museet for Samtidskunst
  KulturMetropol Øresund møde 1. juni
  Forespørgsel fra Handicapidrætsforbundet vedr. svømning
  Fraværende: Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 85 Eventuelt

  Pkt. 85

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2015, pkt. 85

  Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Bauhaus Arena.
  Roskilde Badet

  Fraværende: Evan Lynnerup (V)