You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 6, 2018 - 17:00
Sted: Roskilde Bibliotekerne, Dronning Margrethes Vej 14
 • Pkt. 75 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 75

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 76

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 76

  - Fernisering Ursuppen i Milen
  - Møde vedr. skateranlægget i Darup
  - Møde med Åben Dans

 • Pkt. 77 Regelændring af Fritidspasordningen

  Pkt. 77

  Regelændring af Fritidspasordningen

  Sagsnr. 305712 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fritidspasordningen ”Like My Life” hjælper ikke-foreningsaktive børn og unge ind i foreningslivet i Roskilde Kommune. Det skal besluttes, om ordningen fremover kan tilbyde at udvide kontingentstøtten til efterfølgende år og ved foreningsskift samt yde støtte til ture i foreningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Fritidspasordningen fremover kan bevillige reduceret kontingenttilskud andet og tredje år på henholdsvis op til 750 kr. og op til 500 kr.
  2. Fritidspasordningen kan bevillige kontingenttilskud til børn, hvis de skifter forening efter ovenstående tilskudsmodel.
  3. Fritidspasordningen kan bevillige tilskud til ture på op til 500 kr. årligt, hvis dette kan sikre barnets fastholdelse i foreningen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11. april 2018, punkt 57, blev der givet en status på Fritidspasordningen ”Like My Life”, hvor der ses en stigende tendens i indkomne ansøgninger samt et behov for at øge muligheden for, at børn og unge fastholdes i foreningerne.
  Forvaltningens erfaring er, at det tidlige frafald typisk sker, fordi barnet ikke når at føle sig hjemme i foreningen. Denne udfordring afhjælper samarbejdet med Red Barnet, hvor barnet kan følges de første gange, og familien bliver grundigt introduceret til foreningen.
  Næste risiko for frafald sker typisk, når familien skal betale kontingent, efter at fritidspassets første tilskudsperiode på op til 1000 kr. er udløbet. For at vænne familien til at finde midler til børnenes kontingent, kan et gradvist faldende tilskud i mange tilfælde forhindre, at barnet forlader foreningen af økonomiske grunde. Der foreslås derfor et reduceret kontingenttilskud på op til 750 kr. andet år og op til 500 kr. tredje år.
  Ligeledes kan der være børn, der er begyndt til en aktivitet, som finder ud af, at de hellere vil gå til noget andet efter en periode. Som det er nu, kan Fritidspasordningen ikke støtte dette skift, og derved kan barnet være motiveret for foreningslivet men forhindret på grund af økonomi.
  En stor del af det sociale kit i foreningen er deltagelse i stævner og ture. For ikke at blive socialt ekskluderet i foreningen, med deraf følgende risiko for frafald, kan et tilskud, som forvaltningen sagsbehandler, på op til 500 kr. til deltagelse i stævner og ture være med til at sikre barnets fortsatte foreningsdeltagelse.
  Samlet vil disse tiltag kunne sikre en større fastholdelse. Hvis udvalget godkender indstillingen vil reglerne gælde fra nu og fremover.
  Udvidelsen af ordningens anvendelsesområde kan betyde, at der er ansøgere, som afvises, når de 100.000 kr. er disponeret. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i indkomne ansøgninger, gentagne ansøgninger og ture i forhold til det samlede budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er årligt 100.000 kr. til udstedelse af fritidspas.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Analyser af idrætsfaciliteter i efteråret 2018

  Idraetsfaciliteter_i_Roskilde_Kommune_-_Status_og_foreloebige_resultater.pdf Anbefalede_undersoegelser_i_efteraaret_2018_og_fremtidig_praksis.pdf

  Pkt. 78

  Analyser af idrætsfaciliteter i efteråret 2018

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Præsentation af indledende afdækning af brugen af Roskilde Kommunes idrætsfaciliter. Udvalget skal beslutte ønsker til områder, som ønskes analyseret i den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. SDUs undersøgelse af Roskilde Kommunes idrætsfaciliteter drøftes.
  2. forslag til yderligere analyser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets mødet den 14. februar 2018, punkt 87, blev kommissoriet for en idrætsanalyse vedtaget. I kommissoriet beskrives en analyse i to faser, hvor første fase giver et samlet overblik over de data, der på nuværende tidspunkt findes, og de undersøgelser, der allerede er lavet på idrætsområdet i Roskilde Kommune, og som samtidig sætter dem i perspektiv i forhold til andre sjællandske kommuner, regionen og landet som helhed. Den vedhæftede rapport ”Idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune – Status og foreløbige resultater” er udført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.
  Rapporten vil blive præsenteret af Jens Høyer-Kruse, Syddansk Universitet på udvalgsmødet.
  Rapporten er drøftet med Roskilde Idræts Union (RIU), og der er taget højde for RIUs synspunkter i de i bilaget vedhæftede anbefalinger til yderligere undersøgelser og fremtidig praksis.
  Det foreslås, at den kommende analyse deles op i to dele. Den ene del fokuserer på at optimere brugen af kommunens faciliteter og forøgelse af belægningsgraden, mens den anden del drejer sig om at få lavet yderligere undersøgelser af faciliteternes stand, demografi og borgernes præferencer. Se nærmere beskrivelse i det vedhæftede notat.
  Afdækningen i fase 1 giver sammen med de foreslåede undersøgelser i fase 2 en baggrund for at udvikle kriterier både for fremtidige anlægsprioriteringer på idrætsområdet og for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter til beslutning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. december 2018. Desuden vil delanalysen om kunststofbaner liggge til politisk behandling på udvalgets møde i august 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgiften til yderligere undersøgelser og analyse afholdes inden for rammen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 78

  Ad1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 79 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse: Ansøgninger

  Vedligeholdelsesplan.pdf

  Pkt. 79

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse: Ansøgninger

  Sagsnr. 301061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018-2021 afsat 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune. Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den 4-årige plan i bilaget godkendes.
  2. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 5 forsamlingshuse lydende på i alt 1.150.206 kr. og har udarbejdet en 4-årig plan for de ansøgte vedligeholdelsesopgaver.
  Planen er udarbejdet med tanke på principperne, således at energibesparende tiltag har førsteprioritet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Da beløbene bliver givet som tilskud til forsamlingshusene, får kommunen dækket 17% af udgifterne, hvorfor de indstillede beløb er 17% lavere end det ansøgte.
  Hvis udvalget godkender den 4-årige vedligeholdelsesplan, vil der være 230.804 kr. tilbage i puljen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 79

  Anbefales.

 • Pkt. 80 Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Oversigt_over_indstillinger.pdf Hoeringssvar_fra_Roskilde_Idraets_Union.pdf Ansoegning_KFUM-Spejderne_Roskilde_Gruppe.pdf Ansoegning_DDS_Jyllinge_Gruppe.pdf Ansoegning_FDF_Gadstrup-Snoldelev.pdf Ansoegning_G77.pdf Ansoegning_Roskilde_Bridge_Union.pdf Ansoegning_Peder_Syv_Gruppe.pdf Ansoegning_FDF_Roskilde.pdf Ansoegning_KFUM-Spejderne_Skt._Andreas_Gruppe.pdf Ansoegning_DDS_Vigge_Gruppe.pdf Ansoegning_Roskilde_Issvoemmerforening.pdf Ansoegning_KFUM-Spejderne_Bolund_Gruppe_-_varmeanlaeg.pdf Ansoegning_KFUM-Spejderne_Bolund_Gruppe_-_nye_koekkenelementer.pdf Ansoegning_Hal_12_-_Parkour.pdf Ansoegning_Hal_12_-_toiletvogn.pdf Ansoegning_Gundsoelille_SGIF.pdf Ansoegning_Jyllinge_Minigolf_Klub.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub.pdf Ansoegning_Himmelev-Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Roskilde_SUP_Klub.pdf Ansoegning_Hedelands_Motorklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Tennisklub_-_Vandingsanlaeg.pdf Ansoegning_Roskilde_Tennisklub_-_Rep._af_tag.pdf Ansoegning_Roskilde_Tennisklub_-_Udskiftning_af_gulv.pdf Ansoegning_Roskilde_Tennisklub_-_Udskiftning_af_gavlplader.pdf Ansoegning_Orienteringsklubben_Roskilde.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Roskilde_Rideklub.pdf Ansoegning_Soenderlundskvarterets_IF.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_Gadstrup_Fodbold.pdf

  Pkt. 80

  Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Sagsnr. 302471 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til kultur-, fritids og idrætsfaciliteter i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Puljen til kultur-, fritids og idrætsfaciliteter fordeles som følgende:

  1. 830.000 kr. til ud- og ombygning af spejderhus til KFUM Spejderne Roskilde Gruppe.
  2. 43.368 kr. til etablering af shelter til DDS Jyllingegruppe.
  3. 69.720 kr. til etablering af naturværksted og færdiggørelse af shelter til FDF Gadstrup Snoldelev.
  4. 43.052 kr. til udskiftning af belysning i Bridgehuset til Roskilde Bridgeunion.
  5. 41.241 kr. til etablering af bålplads til Peder Syv Gruppe i Viby.
  6. 24.734 kr. til udvidelse af køkkenfaciliteter til FDF Roskilde.
  7. 189.715 kr. til renovering af toiletter til KFUM Spejderne i Svogerslev.
  8. 122.425 til etablering af bålhytte til DDS Viggegruppe.
  9. 41.500 kr. til udskiftning af varmeanlæg til KFUM Spejderne Bolund Gruppe.
  10. 39.010 kr. til udskiftning af køkken til KFUM Spejderne Bolund Gruppe.
  11. 85.594 kr. til faldunderlag til parkourstativ ved Hal 12.
  12. 41.500 kr. til elektroniske markeringsanlæg til GSG&IF Skydeafdeling.
  13. 18.049 kr. til etablering af 18 hullers minigolfbane til Jyllinge Minigolf Klub.
  14. 197.955 kr. til udskiftning af ridehusbund til Himmelev Rideklub.
  15. 125.000 kr. til etablering af lys på multibane i Himmelev Idrætspark.
  16. 149.815 kr. til etablering af sauna ved Himmelsøen til Roskilde Issvømmerforening.
  17. 57.270 kr. til etablering af opbevaringsskur til Roskilde SUP.
  18. 913.000 kr. til etablering af bade- og toiletfacilitet til Hedeland Motorklub.
  19. 101.831 kr. til nyt banevandingsanlæg til Roskilde Tennisklub.
  20. 28.169 kr. til reparation af taget i tennishallen i Darup til Roskilde Tennisklub.
  21. 42.557 kr. til udskiftning af gulv ved tennishallen i Darup til Roskilde Tennisklub.
  22. 55.341 kr. til renovering af tag til Orienteringsklubben Roskilde.
  23. 24.900 kr. renovering af tennisklubhus til Viby Tennisklub.
  24. 700.000 kr. til udbygning af depotplads til fodbold ved Himmelev Idrætspark.
  25. 20.750 kr. til etablering af hegn ved Gadstrup Fodbold.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2018 er der 4 mio. kr. til fordeling i puljen.
  Forvaltningen har modtaget 31 ansøgninger på samlet godt 7 mio. kr. (skema i bilag), og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU) og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, der er enige i ovenstående indstillinger. RIUs notat er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2018 afsat 4 mio. kr., som blev frigivet på byrådets møde den 28. februar 2018, punkt 135. Herudover er der overført uprioriterede midler på 65.593 kr. fra 2017 til 2018 fra de gamle puljer til henholdsvis idrætsfaciliteter og kultur- og fritidsfaciliteter. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 59.098 kr. tilbage.
  De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. moms.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 80

  Godkendt.

 • Pkt. 81 Godkendelse af årsregnskab 2017 - Museet for Samtidskunst

  Museet_for_Samtidskunst_aarsrapport_2017.pdf Museet_for_Samtidskunst_aarsregnskab_2017.pdf Allonge_til_vedtaegt_for_Museet_for_Samtidskunst.pdf

  Pkt. 81

  Godkendelse af årsregnskab 2017 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2017 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2017 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2017 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et underskud på kr. 156.820. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2017 kr. 285.227.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 23. april 2018 godkendt årsrapporten 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 81

  Godkendt.

 • Pkt. 82 Godkendelse af årsrapport 2017 - ROMU

  ROMU_aarsrapport_2017.pdf ROMU_revisionsprotokollat_2017.pdf

  Pkt. 82

  Godkendelse af årsrapport 2017 - ROMU

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2017 for ROMU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2017 for ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  ROMU har fremsendt årsrapport 2017 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.
  Årets drift resulterede i et overskud på kr. 10.096, og egenkapitalen udgjorde kr. 3.653.818 ved årets udgang.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  ROMUs bestyrelse har den 24. april 2018 godkendt årsrapporten 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 82

  Godkendt.

 • Pkt. 83 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2019_til_junimoedet.pdf Bilag_til_Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2019_junimoedet.pdf Takster_Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf KIU_-_bloklister.pdf KIU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 83

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalgets budget drøftes, og det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.
  2. kompetencen til disponering af de 1,85 mio. kr. årligt til Musikbystrategi overdrages til Musikbyudvalget for resten af byrådsperioden med det formål at realisere Musikbystrategien med tilhørende handleplan.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 190,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 47,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2019. Heri indgår bl.a. budgetmæssige udfordringer i 2019 og indkomne ansøgninger fra aktører.
  Det foreslås, at kompetencen til disponering af de 1,85 mio. kr. til realisering af musikbystrategien indenfor strategien og handleplanens rammer også i 2019-21 overdrages til Musikbyudvalget, som hermed samtidig får kompetencen til at vurdere, om Handi-festival fremover skal støttes fra puljen. 650.000 kr. af de i alt 2,5 mio. kr. årligt er allerede med Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 6. december 2017, punkt 161, disponeret til musikbysupervisor.
  Budgetforbedringsforslag på udvalgets område, som forventes fremlagt på mødet i august, vil fortrinsvis rette sig mod de områder, hvor udvalget i benchmark ligger højt, dvs. folkeoplysningsområdet og tilskud til museer. Forvaltningen vil kort redegøre herfor på udvalgets møde. Der er ikke igangsat temaanalyse på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 83

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 84 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 84

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Borgernes vurdering af Borgerservice
  - Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt
  - Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 84

  Anbefales.

 • Pkt. 85 Orientering om uddannelse i kommerciel sangskrivning

  Eliteuddannelse_i_kommerciel_sangskrivning.pdf Eliteuddannelse_i_sangskrivning.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om uddannelse i kommerciel sangskrivning

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og udvalgsformand Claus Larsen har haft møde med initiativtagerne til en uddannelse i kommerciel sangskrivning. De afsøger mulige værtskommuner, der kan huse uddannelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsvalget

  Sagsfremstilling

  Et nyt initiativ vil forsøge at etablere en eliteuddannelse i kommerciel sangskrivning og produktion i Danmark. Vigtige aktører i den danske musikbranche står bag initiativet. Uddannelsen, der vil være den første af sin art i Danmark, er både inspireret af og undersøger muligheden for et tæt samarbejde med en tilsvarende svensk uddannelse (Musikmakarna).
  Uddannelsen bliver i første omgang en 2-årig privatuddannelse med brugerbetaling. Målet er, at uddannelsen optager de første 12 studerende i september 2019.
  Arbejdet med at etablere uddannelsen er i første omgang placeret i en forening, der bl.a. består af en række kommercielle musikaktører – primært musikvirksomheder og nogle af Danmarks internationale sangskrivere og producere.
  Uddannelsen afsøger muligheden for at etablere sig i egnede kommunale bygninger, som de lejer. Forvaltningen ønsker at afsøge muligheder for dette i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 85

  -

 • Pkt. 86 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2019-22_-_UDKAST.pdf C_-_Den_Dynamiske_Bymidte_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf E_-_Viby_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf F_-_Jyllinge_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf G_-_Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf H_-_Musicon_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf

  Pkt. 86

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 303494 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder med videre, som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 86

  -

 • Pkt. 87 Orientering om status på indsatser på Kulturstrøget samt BIMUS

  Pkt. 87

  Orientering om status på indsatser på Kulturstrøget samt BIMUS

  Sagsnr. 306012 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteker og Borgerservice orienterer om status på indsatser på Kulturstrøget samt samarbejdet mellem Biblioteker og Borgerservice og ROMU (BIMUS).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturstrøget som begreb nævnes i udviklingsprogrammet for bymidten, vedtaget af Byrådet 29. august 2012. Vedtagelserne her blev blandt andet fulgt op med en helhedsplan, præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget den 4. marts 2015, punkt 88. Her skitseres den fysiske planlægning, der binder institutionerne og forløbet sammen til en helhed. Ligeledes vedtog byrådet den 2. september 2015, punkt 228, en bibliotekspolitik, hvor et af indsatsområderne fik overskriften: Kulturstrøget og bymidten.
  Udviklingsprogrammet fra 2012 medførte, at det spirende samarbejde mellem institutionerne langs Kulturstrøget: Roskilde Bibliotek, Roskilde Kloster, ROMU, Museum for Samtidskunst, Roskilde Domkirke, Palæfløjen og Byens Hus blev forstærket væsentligt. Et af resultaterne samme år var henholdsvis en Lydfest og en Lysfest, som ud over aktørerne samlede Roskilde Handel og RUC. Lysfesten har med tiden udviklet sig til en markant begivenhed i Roskilde i den mørke tid.
  Koordinationen af Lysfesten ligger nu i Biblioteker og Borgerservice.
  Der har været gennemført mange indsatser på Kulturstrøget, både af Biblioteker og Borgerservice alene, via partnerskabet mellem Bibliotek og Borgerservice og ROMU (BIMUS – Bibliotek og Museum), og som en samlet indsats af Kulturstrøget aktører. F.eks. på børnekulturområdet, som optakt til Roskilde Festival og senest med udstillingen ”100 % fremmed” i samarbejde med Københavns Internationale Teater. Aktørerne har desuden et fælles professionelt kit til lyssætning, som fremover i vinterhalvåret skal markere det fysiske Kulturstrøg ved begivenheder.
  I oktober 2012 dannedes partnerskabet BIMUS mellem det daværende Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Museum. Formålet med partnerskabet er at udvikle samarbejdsrelationer, at skabe synergi i både drift og udvikling, at gennemføre projekter m.v. Virkeområdet er hele Roskilde Kommune samt ROMUs virkeområde.
  I forhold til Kulturstrøget, men også på anden vis er BIMUS en central aktør i kraft af de to institutionernes samlede kapacitet. Det har blandt andet betydet, at BIMUS er sekretariat for Kulturstrøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 87

  -

 • Pkt. 88 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 88

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 88

  -

 • Pkt. 89 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 89

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2019 (august)
  2. Budget 2019-2022: Afsluttende drøftelse (august)
  3. Analyse af behov for kunststofbaner (august)
  4. Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter (august)
  5. Udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020 (august)
  6. Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2018/2019 (august)
  7. Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/2018 (august)
  8. Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler (august)
  9. Orientering om internationale projekter (TOL, AMS, Sherpa m.fl.) (august)
  10. Nyt biblioteksreglement (september)
  11. Evaluering af Byparkskoncerterne 2018 (september)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Videnstrategi
  2. Status på de store biblioteksprojekter (Hovedbibliotek og Viby)
  3. Resultat af testperiode for Børnekulturhuset
  4. Afrapportering af idrætsfacilitetsanalyse
  5. Frigivelse af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019
  6. Ansøgninger til Kulturpuljen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 89

 • Pkt. 90 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 90

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 90

  - 15. juni holder Roskilde Musiske Skole Musikkens Dag.
  - Udstilling ved Føtex om Skoleslagteriet er fjernet pga graffiti.
  - Biblioteksbesøg fra Canada og Shanghai.

 • Pkt. 91 Eventuelt

  Pkt. 91

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 91

  Intet at referere.