You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 6, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 131 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 131

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 131

  Godkendt.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 132 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 132

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 132

  Intet at referere.
  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 133 Temadrøftelse - Stændertorvet

  Pkt. 133

  Temadrøftelse - Stændertorvet

  Sagsnr. 238278 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Stændertorvet er snart færdigrenoveret. I den forbindelse præsenteres udvalget for pladsens muligheder, og kommende aktiviteter drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Renoveringen af Stændertorvet er snart færdig. I den forbindelse lægger forvaltningen op til en tematisk drøftelse i udvalget.
  Udvalget vil blive præsenteret for Stændertorvets indretning og muligheder. Desuden vil der blive præsenteret en foreløbig aktivitetsplan, herunder Lysfest og juleaktiviteter.
  Endelig lægges der op til en drøftelse af, hvorledes åbningen det nye Stændertorv markeres.
  Der deltager medarbejdere fra forvaltningen under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 133

  Drøftet.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 134 Forslag til Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019

  roskilde_kommunes_kultur-_og_idraetspolitik_2016-2019_kiu.pdf

  Pkt. 134

  Forslag til Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019

  Sagsnr. 267229 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik 2016 – 2019 fremlægges til drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætspolitik 2016 – 2019 godkendes med henblik på høring.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. juni 2014, punkt 261, at Roskilde Kommunes to politikker; Kulturpolitikken og Idrætspolitikken samles til én politik med tværgående politiske mål og målsætninger. Politikken gælder for perioden 2016 – 2019.
  Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf forslag til ny Kultur- og Idrætspolitik. Politikken er udarbejdet i samarbejde med foreninger og øvrige aktører på kultur- og idrætsområdet på Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 15. juni 2015, hvor ideer til mål og indsatser i den nye politik blev drøftet. Derudover tager politikken afsæt i byrådets øvrige politikker og udviklingsstrategier for hele Roskilde Kommune.
  De bærende værdier i den nye politik er samskabelse, frivillighed og entreprenørskab, der er betegnende for Roskilde Kommunes DNA, som en levende kommune. Vi vil fællesskabet, men samtidig give plads til det individuelle. Vi vil det nye og eksperimenterende, og vi vil det bevarende og genkendelige i form af vores stærke kulturarv og stærke lokalsamfund.
  Kultur- og Idrætspolitikken bygger på 5 tværgående politiske målsætninger og 5 politiske mål, som har fokus på at understøtte det gode liv i hele Roskilde Kommune. Vi ser borgeren som det hele menneske, der gennem livet skal have gode muligheder for læring, bevægelse og kulturelle oplevelser. Livet skal leves og formes i inspirerende og fleksible rammer og i dynamiske bymiljøer, og Roskilde Kommune vil fortsat være kraftcenter for kultur- og idrætsaktiviteter lokalt, regionalt og internationalt.
  Kultur- og Idrætspolitikken vil, efter Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af politikken, blive sendt til høring hos foreninger, borgere og kultur- og idrætsaktører. Der vil blive oprettet et høringsmodul på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar kan indsendes frem til primo november 2015. På baggrund af høringssvar vil politikken blive fremlagt til endelig godkendelse på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 2. december 2015 og i Byrådet den 16. december 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 134

  Godkendt, dog således at der under politiske mål punkt 2, Talentudvikling, tilføjes sætningen: "Gennem talentudvikling skabes et lokalt elitemiljø, der understøtter Byrådets ønske om løbende at arrangere kultur- og idrætsoplevelser på nationalt og internationalt niveau.”

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 135 Disponering af Kildegården

  Pkt. 135

  Disponering af Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med udgangspunkt i visionen for Kildegården og principperne for helhedsplanen har forvaltningen udarbejdet et forslag til den fremtidige disponering af Kildegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til den fremtidige disponering af Kildegården godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede d. 26. november 2014, punkt 387, at Kildegården skal udvikles til et kraftcenter for forenings- og fritidslivet. Visionen for Kildegården blev godkendt af Kultur- og idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i marts 2015, og endelig besluttede byrådet d. 17. juni 2015, punkt 177, principperne for udviklingen af Kildegården.
  I forlængelse af disse beslutninger og på baggrund af en omfattende dialog med Kildegårdens nuværende og fremtidige brugere, har forvaltningen udarbejdet et samlet forslag til den fremtidige disponering af Kildegården. Et væsentligt princip for denne disponering er, at de fremtidige aktiviteter samles efter tema på tværs af foreninger, aftenskoler, Musisk Skole og Klub Kildegården. Derfor foreslås etableringen af:
  - Musikkens Hus i Helligkorsvej 5 (på de to øverste etager)
  - Kunstens Hus i nyopførte bygninger i gården bag Helligkorsvej 5
  - Idræts- og Bevægelsescenter, i det sydøstlige hjørne af Kildegården, hvor både idrætsforeninger, bordtennisforening og aftenskolerne har aktiviteter
  - Oplysningens hus i Helligkorsvej 7, med aftenskolernes boglige fag og administration
  Princippet om den foreslåede placering af Idræts- og bevægelsescentret fastholdes, hvilket medfører at Gartnergården skal nedrives.
  Projektet foreslås realiseret indenfor en økonomi, som tilvejebringes gennem salg af Helligkorsvej 3, salg af byggeretter langs Møllehusvej samt supplerende fondsstøtte.
  I forlængelse af dette dagsordenspunkt fremlægges en beslutningssag i Økonomiudvalget vedrørende de økonomiske disponeringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der forventes udgifter i 2016-18, som ikke indgår i Strategisk Anlægsplan 2016 på nuværende tidspunkt. Disse forventes at blive modsvaret af indtægter fra salg samt fondsstøtte. Projektets samlede økonomi behandles i ovennævnte beslutningssag til Økonomiudvalget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 135

  Godkendt.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 136 Driftsoverenskomst vedr. KulturCosmos

  driftsoverenskomst_vedr._kulturcosmos.pdf

  Pkt. 136

  Driftsoverenskomst vedr. KulturCosmos

  Sagsnr. 239348 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler indgåelse af ny driftsoverenskomst med Foreningen KulturCosmos om bygningen Søndergade 15 for perioden 2016-2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at driftsoverenskomsten med foreningen KulturCosmos godkendes for perioden 2016-2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den midlertidige driftsoverenskomst med foreningen KulturCosmos udløber den 31. december 2015. Den nye driftsoverenskomst gælder for perioden 2016-2017, og den kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Driftstilskud til rengøring mv. udgør 44.000 kr.
  I forbindelse med udviklingen af Viby bymidte samt lokalplanarbejdet for Cosmosgrunden, forventes det, at der bliver taget stilling til, hvorvidt den pågældende bygning også fremover skal være kulturhus.
  Plan- og Teknikudvalget vil på mødet den 1. oktober tage stilling til forlængelse af den midlertidige nedlæggelse af de to boliger i Søndergade 15, sådan at der kan gives ibrugtagningstilladelse i samme periode, som driftsoverenskomsten løber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Driftsoverenskomsten finansieres også i 2016 og 2017 inden for Kultur- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme. I materialet til budget 2016 indgår en driftsudvidelsesblok vedrørende projektstilling som daglig leder af KulturCosmos (blok 2103). Sagen om ny driftsoverenskomst er uafhængig af denne driftsudvidelsesblok.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 136

  Indledningsvis blev det oplyst, at sagen vedrører Søndergade 13.
  Godkendt.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 137 Anlægsregnskab - Danmarks Rockmuseum

  Pkt. 137

  Anlægsregnskab - Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 272428 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Danmarks Rockmuseum. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. juni 2012 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Danmarks Rockmuseum, og siden blev der givet yderligere 42 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-16, så der i alt har været afsat 50 mio. kr. fra 2012-2015 til etableringen af Danmarks Rockmuseum.
  Danmarks Rockmuseum har udover anlægsmidlerne fra Roskilde Kommune modtaget penge fra diverse fonde m.v., der har gjort det muligt at opføre Danmarks Rockmuseum på Musicon-området.
  Danmarks Rockmuseum forventes at åbne i begyndelsen af 2016, men fordi Roskilde Kommunes del af anlægsfinansieringen er afsluttet, kan anlægsregnskabet aflægges allerede på nuværende tidspunkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 137

  Anbefales.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 138 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august.pdf

  Pkt. 138

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  Sagsnr. 269266 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 1,1 mio. kr. Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes periodiske forskydninger på flerårige projekter herunder Team Danmark projektet og samarbejdsprojektet mellem folkeskolen og de musiske skoler.
  - Merforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes bedre overblik over udgifter til erstatningstimer for brugerne af Jyllingehallerne pga. brand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 19,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2015 er der tale om en forbedring på 55,2 mio. kr. (primært vedr. anlæg).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 138

  -

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 139 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 139

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 139

  Breddeidrætsprojektet.
  Sjov Ferie i efterårsferien.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 140 Eventuelt

  Pkt. 140

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 140

  Danmarks Biblioteksforening er repræsenteret på Bogmessen.
  Roskilde Kongrescenter - Bauhaus Arena.

  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A)