You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 6, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 157 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 157

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 157

  Godkendt.

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 158 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 158

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 158

  Fototeket, udgivelse
  Jul i Roskilde
  Ungedag

  Fraværende
  Karsten Lorentzen (O)

 • Pkt. 159 Udmøntning af KIU-rammebesparelse

  Pkt. 159

  Udmøntning af KIU-rammebesparelse

  Sagsnr. 290228 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til udmøntning af rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2018 og frem på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rammebesparelsen på 1 mio. kr. i 2018 og frem udmøntes med:

  1. 263.000 kr. på fagområdet Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene)
  2. 268.000 kr. på fagområdet Folkebiblioteker (Biblioteket)
  3. 292.000 kr. på fagområdet Kulturel virksomhed (Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v.)
  4. 177.000 kr. på fagområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter m.v. (Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården og driftsudgifter til klubhuse m.v.)
  5. at alle områder/institutioner under de enkelte fagområder reduceres forholdsmæssigt efter budgetstørrelse

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2018 blev der vedtaget en årlig rammebesparelse på 1 mio. kr. fra 2018 og frem på Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme. Rammebesparelsen blev vedtaget med den binding, at den skulle ske med en forholdsmæssig fordeling på de 4 fagområder i udvalgets budget, og sådan at både puljer, tilskud, institutionsdrift mv. berøres. Den årlige rammebesparelse på 1 mio. kr. svarer til ca. 0,5 pct. af KIU’s årlige nettobudget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 eller i kommende budgetår.
  Der er tale om en udmøntning af en indarbejdet rammebesparelse i budget 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 159

  Godkendt.

 • Pkt. 160 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2018.pdf

  Pkt. 160

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2018 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 266,98 kr./time plus 20,34 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2018 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 61

  Anbefalet.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 160

  Anbefales.

 • Pkt. 161 Kompetencen til udmøntning af midler til Musikbystrategien

  Pkt. 161

  Kompetencen til udmøntning af midler til Musikbystrategien

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at kompetencen til disponering af de resterende midler til Musikbystrategien i budget 2018 ændres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Musikbyudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kompetencen til disponering af de resterende midler til Musikbystrategien i budget 2018 overdrages til Musikbyudvalget inden for rammerne af handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt til udmøntning af musikbystrategien. På byrådsmødet i august 2017, punkt 198, blev det besluttet, at Musikbyudvalget fortsætter efter 2017. Der skal i starten af 2018 forelægges et opdateret kommissorium for udvalget.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. november 2017, punkt 146, blev dele af midlerne disponeret til dels Handi-festival og dels ansættelse af en musikbysupervisor. Samlet er 800.000 kr. i 2018 disponeret og 650.000 kr. i årene herefter.
  På byrådets møde i november 2017, punkt 291, blev handlingsplanen for Musikbystrategien godkendt.
  Forvaltningen foreslår, at de resterende 1,7 mio. kr. i 2018 disponeres af Musikbyudvalget indenfor rammerne af den godkendte handleplan for strategiens realisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Sagen vedrører disponering af midler afsat i budget 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 161

  Godkendt.

 • Pkt. 162 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2018

  Ansoegning_Idraetsfesten_2018.pdf

  Pkt. 162

  Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2018

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Idræts Union (RIU) ansøger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2018 og 25.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Børneidrætsfesten 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget træffer beslutning om tilskud til hhv. Idrætsfesten og Børneidrætsfesten 2018
  2. at der bevilges 30.000 kr. til indkøb af gaver fra Roskilde Kommune til medaljemodtagere i forbindelse med Idrætsfesten

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der afsat 260.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  Roskilde Idræts Union (RIU) ansøger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2018 og 25.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Børneidrætsfesten 2018.
  RIU har de sidste 3 år modtaget
  2017: 50.000 kr. til Idrætsfesten (ØU) og 25.000 kr. til Børneidrætsfesten (KIU)
  2016: 115.000 kr. til Idrætsfesten (KIU) og 25.000 kr. til Børneidrætsfesten (KIU)
  2015: 110.000 kr. til Idrætsfesten (KIU)
  Til gaver til medaljemodtagere er der bevilget 25.000 kr. i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, da den vedrører bevilling af tilskud i 2018 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb med undtagelse af beløbet til gaveindkøb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion. Der er dog ikke momsrefusion på udgifter til gaver. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 154.200 kr., og der vil være 105.800 kr. tilbage i udvalgets Pulje til store idræts- og kulturarrangementer 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 162

  Ad indstillingens punkt 1: Udvalget besluttede at bevilge 110.000 kr. til Idrætsfesten og 25.000 kr. til Børneidrætsfesten.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.
  Udvalget besluttede endvidere, at det nye udvalg skal drøfte konceptet med RIU, bl.a. om, hvordan der fra 2019 kan ske en hædring af breddeidrætten i sammenhæng med Idrætsfesten.

 • Pkt. 163 Ansøgning fra FC Roskilde, koncert i Rådmandshaven

  Ansoegning_om_afholdelse_af_koncertarrangement_i_Raadmandshaven.pdf

  Pkt. 163

  Ansøgning fra FC Roskilde, koncert i Rådmandshaven

  Sagsnr. 299410 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde A/S ansøger om tilladelse til at afholde et koncertarrangement på træningsbanerne i Rådmandshaven, lørdag den 19. maj 2018 kl. 14-24. FC Roskilde A/S har brug for råderet over banerne i perioden 14. – 20. maj 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget beslutter, om Rådmandshaven skal udlejes til det ansøgte koncertarrangement
  2. at FC Roskilde A/S, såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen, skal betale leje af Rådmandshaven, herunder forbrugsafgifter, reetablering af eventuelle skader på græsset, udgifter i forbindelse med parkeringsløsninger samt andre eventuelle følgeomkostninger for kommunen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  FC Roskilde A/S ansøger om tilladelse til at afholde et koncertarrangement i Rådmandshaven lørdag den 19. maj 2018 kl. 14-24.
  Der er tale om et musikarrangement med 5- 6 danske topartister, der har til formål at løfte kulturlivet yderligere i Roskilde. Koncerten/arrangementet henvender sig primært til personer 30+, og det forventes at kunne tiltrække i størrelsen 12- 20.000 betalende gæster.
  I forbindelse med arrangementet vil det være nødvendigt for koncertarrangøren, Danske Koncerter & Events ApS, at leje Rådmandshaven inklusiv alle træningsbaner på sydsiden af Rådmandshaven i 5 dage op til og 1 dag efter. Dette betyder, at Rådmandshavens græs-træningsbaner ikke kan benyttes af de normale brugere fra mandag den 14. maj til og med søndag den 20. maj 2018.
  De normale brugere er RB1906, Roskilde Ældre Motion med et ugentligt hold og FC Roskilde. RB1906, som er den største bruger af faciliteterne, tilkendegiver overfor kommunen, at det er okay for dem, at anlægget er lejet ud til andre i den pågældende uge.
  Lejeprisen for Rådmandshavens træningsbaner i en uge er 123.000 kr. hertil kommer udgifter til forbrugsafgifter på el og vand, retablering af eventuelle skader på græsset og eventuel økonomi i forhold til parkeringsløsning. Alle udgifter skal afholdes af FC Roskilde. Alle beløb tillægges moms.
  Forvaltningen vurderer på den ene side, at arrangementet understøtter kommunens ambition om at være en Musikby, der også tilbyder større endagskoncerter. På den anden side vurderer forvaltningen, at det kan være uhensigtsmæssigt at afholde arrangementet i Rådmandshaven af hensyn til såvel naboer som trafikforhold. Roskilde Dyrskueplads vil være en bedre lokalitet til arrangementet.
  Forvaltningen har i dialogen med arrangør henvist til mulighederne på Roskilde Dyrskueplads, da det er det naturlige sted at afvikle den type koncerter, bl.a. af hensyn til trafikafvikling, infrastruktur, P-forhold mv. Arrangørerne har ønsket at fastholde ansøgning om afvikling i Rådmandshaven.

  Økonomi

  Såfremt ansøgningen imødekommes, vil sagen medføre en indtægt i 2018 svarende til lejeindtægten.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 163

  Udvalget besluttede, at Rådmandshaven ikke skal udlejes og bruges til dette arrangement. Udvalget anbefaler i stedet Dyrskuepladsen til arrangementet.

 • Pkt. 164 Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

  Vedtaegter.pdf

  Pkt. 164

  Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

  Sagsnr. 299563 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører vedtægtsændringer, herunder funktionsperiode og navneændring, for Fonden Danmarks Rockmuseum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum har anbefalet nogle ændringer til fondens vedtægter. Ændringerne er efterfølgende godkendt den 27. april 2017 på et bestyrelsesmøde i ROMU. Vedtægterne skal også godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.
  Vedtægtsændringerne vedrører en forlængelse af udpegningsperioden til 3 år mod hidtil 1 år dog således, at ved ændringens ikrafttræden udpeges 2 af de af ROMU udpegede medlemmer første gang for 1 år, så det sikres, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer går fra på samme tidspunkt.
  Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer, herunder vedrørende museets navn.
  I bilaget er ændringerne markeret med rødt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 164

  Anbefales.

 • Pkt. 165 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Roskilde Pigefodbold

  Mail_vedr._Roskilde_Pigefodbold.pdf

  Pkt. 165

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Roskilde Pigefodbold

  Sagsnr. 288019 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status for initiativer i forhold til Roskilde Pigefodbold og faciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Marianne Kiærulff (V) har anmodet om at få en sag på dagsordenen:
  ”Jeg vil gerne have et punkt på om status for pigefodboldens lokaler i Himmelev.
  Vi vendte det 4-10 men der er åbenbart ikke sket noget
  Bilag medsendt”
  Forvaltningen vil orientere om status på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 165

  Drøftet. Der udarbejdes et administrativt svar til klubbens formand.

 • Pkt. 166 Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

  Pkt. 166

  Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i forbindelse med etableringen af næste værk i Milen, Ursuppen af René Schmidt, fået tilsagn på en donation på 400.000 kr. fra Roskilde Festival, svarende til en bevilling på 330.000 kr. efter indbetaling af et lovpligtigt bidrag på 17,5 % til momsrefusionsordningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende indtægter i 2017 fra Roskilde Festival til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen).
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende udgifter i 2017 til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstværket Ursuppen er det tredje værk, som skal realiseres i Milens kunststrategi. Det etableres i foråret 2018 og finansieres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival.
  Byrådet har i marts 2017 givet tilsagn til, at der bruges op til 500.000 kr. af de allerede frigivne midler til kunststrategien for Milen på betingelse af, at det søgte tilskud fra Roskilde Festival på 400.000 kr. blev opnået. Roskilde Festival gav tilsagn umiddelbart efter. Det lovpligtige bidrag til momsrefusionsordningen finansieres ud af tilskuddet.
  Forventet slutdato: juni 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter på 330.000 kr.
  Der blev overført 879.373 kr. fra 2016 til 2017 vedr. kunststrategien.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -879
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.209
  Anlæg, indtægter 330
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -330
  Anlæg, indtægter 330
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 166

  Anbefales.

 • Pkt. 167 Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

  Pkt. 167

  Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

  Sagsnr. 281534 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med branden af Ramsø Hal 2, har Roskilde Kommune modtaget forsikringsmidler. Disse forsikringsmidler skal nu bruges til genopbygningen og den videre udvidelse af Ramsø Hal 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende indtægter på 5,3 mio. kr. i 2017 udbetalt af forsikringsselskabet i forbindelse med branden.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende udgifter på 5,3 mio. kr. i 2017 til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om bevillinger vedr. indtægter og udgifter på 5,3 mio. kr. da det på nuværende tidspunkt forventes, at forsikringen dækker udgifter svarende til det beløb.
  Da genopbygningen ikke er gennemført endnu, vides det ikke præcist hvor mange penge der bliver udbetalt fra forsikringsselskabet. Bliver beløbet større end antaget på nuværende tidspunkt, vil der blive fremlagt en ny bevillingssag.
  Forventet slutdato: 01.03.2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Senest vedtaget rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.300
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.606
  Anlæg, indtægter 5.306
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.306
  Anlæg, indtægter 5.306
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 167

  Anbefales.

 • Pkt. 168 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 168

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til den seneste budgetopfølgning på 1,2 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes, at en teknisk flytning af driftsudgifter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vedr. køb af HBK-hallen fra egenkapitalen hos Roskilde Kongres- og Idrætscenter er overført til anlæg
  - Et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på driften af Roskilde Kongres- og Idrætscenter siden seneste budgetopfølgning.
  - Et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en gældsafviklingsaftale, der justeres som følge af en nedjustering af lønudviklingen.
  - Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes periodiske forskydning på flerårige projekter (bl.a. Bandakademiet, Musikmetropolen og BGK), hvor der nu forventes lidt højere nettoforbrug i 2017 end tidligere antaget.
  - Et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger vedr. ferieaktiviteter, hvor der ikke når at komme alle regninger for aktiviteterne udført i 2017. Restbetaling vil ske i starten af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 168

  -

 • Pkt. 169 Orientering om endelig egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018 - 2020

  Egnsteateraftale_Opera_Hedeland_underskrevet.pdf

  Pkt. 169

  Orientering om endelig egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018 - 2020

  Sagsnr. 265099 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om endelig egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018 – 2020.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Opera Hedeland havde indsendt en ændret egnsteateraftale til Slots- og Kulturstyrelsen. I den ændrede teateraftale fastholdt Opera Hedeland deres ansøgning om dis-pensation fra kravet om 2 årlige scenekunstproduktioner. I ansøgningen om dispensation tager Opera Hedeland det forbehold, at såfremt der ikke gives dispensation, forpligter de sig til at præsentere to scenekunstforestillinger. Forbeholdet var indarbejdet for at sikre, at Opera Hedeland ikke blev afvist som egnsteater og derved måtte lukke.
  Opera Hedeland har derefter i brev fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg af 1. september 2017 modtaget afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om 2 årlige scenekunstproduktioner i perioden 2019 – 2020. Udvalget har dog givet dispensation til Opera Hedeland for året 2018.
  Efter afslaget har Opera Hedeland indsendt en endelig egnsteateraftale til Slots- og Kulturstyrelsen og til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i november 2017.
  I den endelige egnsteateraftale fremgår det, at teatret forpligter sig til at producere minimum to årlige scenekunstforestillinger i 2019 – 2020.
  På den baggrund vil Opera Hedeland gå i gang med forberedelserne til at skulle lave en ekstra produktion i 2019 og 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 169

  -

 • Pkt. 170 Orientering om strategiplan og budget 2018 Åben Dans

  Strategi-_og_Aktivitetsplan_2018.pdf Budget_2018.pdf

  Pkt. 170

  Orientering om revideret strategiplan og budget 2018 Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategi- og aktivitetsplan, samt budget 2018 for Egnsteatret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:
  - producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge,
  - skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by,
  - videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk, kreative bydel Musicon,
  - bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed
  I 2018 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:
  - Swop 18 – international festival for dans for børn og unge
  - Ny humoristisk børneforestilling
  På turné i sæson 2018 vil der være følgende forestillinger national og internationalt:
  - Tre Ben (for de mindste og de ældste)
  - PUSH (for børn og unge) to-årigt samarbejdsprojekt under Creative Europe
  - stART (for unge)
  - IGEN (for børn, unge og voksne)
  Åben Dans’ ambitioner er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Åben Dans arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge vores redskaber fra de kreative processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Åben Dans arbejder på at finde nye måder at bringe dansen og danseglæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.
  På den måde arbejder Åben Dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagscentre. Endvidere er Åben Dans partner i Europæisk EU projekt – PUSH 2017 og 2018. PUSH er et samarbejdsprojekt under Creative Europe.
  Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2018 og budget 2018, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 170

  -

 • Pkt. 171 Orientering om kommende større sager december 2017

  Pkt. 171

  Orientering om kommende større sager december 2017

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion til udvalgets område (januar)
  - Udmøntning af midler Musikbystrategi (januar)
  - Kommissorium for idrætsfacilitetsundersøgelse (februar)
  - Roskilde Bibliotek – vending af indgang (februar)
  - Forsamlingshuse – principper og frigivelse af rådighedsbeløb (februar)
  - Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen (marts)
  - Indgåelse af Elitesportsaftaler (marts)
  - Fremtiden for BGK, udmøntning af budget (marts)
  - Børnekulturhus i Algade 31 – procesplan (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode
  - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet
  - Elite- og Talentrådets årsplan
  - Idrætsfacilitetsundersøgelsen
  - Flytning af bibliotek mv. i Viby, procesplan

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 171

  -

 • Pkt. 172 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 172

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 172

  Algade 31, der forventes de første aktiviteter i haven i løbet af sommeren
  Udvikling af biblioteks- og kulturhus i Viby, dialogproces
  BIMUS, advisory board den 18. december. Relationer til handel og RUC
  Nummer- og bookingsystem i Borgerservice
  MGK, der forventes politisk sag i februar
  Stadionsagen og møder i den forbindelse

 • Pkt. 173 Eventuelt

  Pkt. 173

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 173

  Økonomiudvalgets bevillinger til større arrangementer.
  Musikpavillonen.