You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 7, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 16 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 16

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 16

  Godkendt.

 • Pkt. 17 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 17

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 17

  Besøgsrunde

 • Pkt. 18 Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 18

  Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en introduktion til udvalgets fagområde som udgangspunkt for en drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten, som blev godkendt i byrådet den 20. december 2017, punkt 318, fastlægger, at udvalgets opgaveområder er følgende:
  - Borgerservice
  - Frivilligområdet, bortset fra frivilligmidler efter serviceloven
  - Kultur
  - Idræt
  - Folkeoplysning
  - Biblioteker
  - Idræts- og kulturfaciliteter, herunder drift og vedligeholdelse
  - Museer
  - De musiske og kreative skoler
  - Musikfaciliteter, herunder rytmiske spillesteder
  - Fritidsaktiviteter for børn og unge
  - Egnsteater
  Forvaltningen giver på mødet en introduktion til området, herunder forestående større sager i 2018, der kan give anledning til temadrøftelser i forbindelse med udvalgsmøderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 6

  Udsættes.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 18

  Drøftet.

 • Pkt. 19 Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen

  Delegation_i_kommunestyret.pdf Delegationsplan_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 19

  Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om delegation af kompetence fra udvalg til forvaltning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at delegationer til forvaltningen indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område, som beskrevet i vedlagte oversigt, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en naturlig følge af funktionsopdelinger i kommunestyret har det fra lovgivers side været antaget, at den kommunale administration har et handlerum af en vis størrelse i og med, at den kommunale administration betragtes som en del af den kommunale beslutningsstruktur, hvor langt de fleste afgørelser nødvendigvis må træffes. Handlerummet afgrænses f.eks., ligesom for udvalgenes vedkommende, af de kommunale budgetter og kompetencefordelingsplaner. Handlerummet afgrænses naturligvis også af de enkelte ansattes konkrete kompetencer mv.
  Der er vedhæftet et notat til sagen, der nærmere redegør for de faglige og juridiske aspekter ved delegation i kommunestyret - særligt delegation til administrativt niveau.
  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over delegationer til forvaltningen på Kultur- og Idrætsudvalgets område på baggrund af den gældende delegation godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 5. januar 2014, punkt 29. I oversigten er medtaget delegationsskema for Elite- og Talent Rådet (ETR) godkendt af byrådet den 26. april 2017, punkt 92.
  Den hidtidige pulje til idrætsfaciliteter er nu erstattet af puljen til idræts-, fritids- og kulturfaciliteter. Forvaltningen har i overensstemmelse med budgetforligsteksten sat delegationen til Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forvaltningen vurderer løbende, om det er hensigtsmæssigt at ændre i delegationerne både ud fra hensyn til forvaltningen af opgaver og i relation til ny lovgivning mv. Forslag hertil vil i så fald blive forelagt konkret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 19

  Godkendt.

 • Pkt. 20 Besøg til kultur- og idrætsfaciliteter

  Pkt. 20

  Besøg til kultur- og idrætsfaciliteter

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår datoer til besøg på kultur- og idrætsfaciliteter i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udvalgets møder i maj og juni starter kl. 15:00 og indledes med besøg på én eller flere lokaliteter, og at udvalgets møde afholdes i forlængelse af besøget på et af besøgsstederne.
  2. Lørdag den 9. juni kl. 10-16 reserveres til en længere besøgstur rundt i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  En væsentlig del af udvalgets opgaveområde er de mange kultur- og idrætsfaciliteter, som findes rundt i kommunen.
  Det foreslås derfor, at der i første halvår indarbejdes en række besøg i alle dele af kommunen til de faciliteter og steder, der har stor kultur- og idrætspolitisk betydning.
  Formålet med sagen er at reservere tidspunkter. Forvaltningen vil i forlængelse heraf planlægge besøgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Flytning af møde i Kultur- og Idrætsudvalget i april

  Pkt. 21

  Flytning af møde i Kultur- og Idrætsudvalget i april

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets møde i april foreslås flyttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets møde i april afholdes onsdag den 11. april kl. 8:30-10:30.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er Bibliotekspolitisk Topmøde i Herning den 12.-13. april 2018. Flere udvalgsmedlemmer vil gerne deltage, og bliver nødt til at tage af sted aftenen i forvejen.
  Forvaltningen foreslår derfor, at udvalgets møde den 11. april 2018 flyttes fra kl. 17-20 til samme dag om morgenen kl. 8:30-10:30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 21

  Mødet flyttes til onsdag den 11. april kl. 7:30-9:30.

 • Pkt. 22 Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  De_nye_anlaegspuljer.pdf Notat_Udmoentning_af_Kultur-_fritids-_og_idraetsfacilitetspuljen_2018.pdf

  Pkt. 22

  Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  Sagsnr. 300422 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til principper for udmøntning af anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som er vedtaget i budgetforliget for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Puljen fra 2019 og frem disponeres efter følgende principper:

  1. Puljen udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op (overføres midler) mellem årene, og hvor der i planens overslagsår er frie midler til uforudsete projekter.
  2. Frigivelse af puljemidlerne sker hvert år i december for næste års midler, udvalget beslutter i januar udmøntningen af årets midler på baggrund af en opdateret 4-årig udmøntningsplan. I juni forelægges status for udvalget for årets projekter, og her vil der eventuelt kunne forelægges udmøntningssag nr. 2, hvis der er behov herfor.
  3. 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og frem af puljens midler reserveres til prioritering sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU) til små forbedrings- og renoveringsprojekter på baggrund af én årlig ansøgningsrunde, hvor godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende kulturinstitutioner kan ansøge. Midlerne udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i juni.
  4. Der hvert år reserves 5% af puljen, der kan anvendes til forundersøgelser og dialog.
  5. Puljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder er ikke omfattet af puljen.
  6. Kriterierne for puljen fastsættes foreløbigt som det fremgår nedenfor i sagsfremstillingen, dog således, at idrætsfacilitetsanalysen, som gennemføres i 2018, kan bidrage til supplerende og/eller ændrede kriterier.

  2. 3,75 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til små forbedrings- og renoveringsprojekter og prioriteres sammen med RIU og FOU i én samlet ansøgningsrunde (frist 1. maj) og efterfølgende udmøntningssag til Kultur- og Idrætsudvalget i juni efter retningslinjer svarende til de hidtil gældende for de to tidligere facilitetspuljer (vedhæftet) og med hhv. 1 mio. kr. til kultur- og fritidsfaciliteter og 2,75 mio. kr. til idrætsfaciliteter.

  3. 0,25 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til en idrætsfacilitetsanalyse, der kan bidrage til kriterier for og prioritering af puljen fra og med 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 er indarbejdet en anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget. Puljen er på 4 mio.kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019, 10 mio.kr. i 2020 og 15 mio.kr. i 2021 og frem.
  Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljen, herunder at udvalget skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter.
  I første halvår af 2018 skal gennemføres en idrætsfacilitetsanalyse, som støtte for udvalgets grundlag for efterfølgende prioritering af ressourcer, hvor Kultur- og Idrætsudvalget godkender kommissorium – se anden sag på dagsordenen.
  I lyset af at puljebeløbet i 2018 er relativt lille, og der skal gennemføres den nævnte analyse, foreslår forvaltningen, at puljen i 2018 disponeres til dels analyse og dels prioritering sammen med RIU og FOU efter vedhæftede forslag til retningslinjer for 2018.
  Forvaltningen foreslår følgende foreløbige kriterier for puljen fra 2019 og frem, men foreslår samtidig, at udvalget i forbindelse fremlæggelse af idrætsfacilitetsanalysen tager stilling til, om analysen giver anledning til ændringer eller supplement til disse foreløbige kriterier:
  - Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
  - En mindre del prioriteres sammen med RIU og FOU til små renoverings- og forbedringsprojekter.
  - Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt. Analysen kan flytte på dette.
  - Projekter, som understøtter lokale fællesskaber, vægter højt.
  - Projekter, som gavner flere brugergrupper samtidig, vægter højt.
  Ved udmøntningssagen i 2019, hvor den første 4-årige udmøntningsplan forelægges, vil der samtidig blive taget stilling til de projekter, som budgetforligsteksten nævner, skal indgå i prioriteringen af puljen. Det drejer sig om: Teatersal på Jyllinge Skole, renovering af Sct. Jørgensbadet, Vindinge Rideskole, kunstgræsbane i Svogerslev, Svogerslev Tennis- og Boldklub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Den samlede bevilling for 2018 søges frigivet i anden sag på dagsordenen. Fremover vil der i december blive søgt om frigivelse af det kommende års puljemidler.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 22

  Anbefales.
  V tager forbehold.

 • Pkt. 23 Kommissorium for idrætsfacilitetsanalyse

  Idraetsanalyse_-_kommissorium.pdf

  Pkt. 23

  Kommissorium for idrætsfacilitetsanalyse

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at støtte prioriteringerne i den nyetablerede Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje og kommende prioriteringer på idrætsområdet gennemføres en idrætsanalyse i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommissoriet for idrætsanalysen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en idrætsanalyse med fokus på faciliteternes bidrag til lokale fællesskaber.
  Formålet med analysen er at støtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af midlerne i Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspuljen og evt. bidrage til nye kriterier for puljen.
  Kommissoriet for idrætsanalysen beskriver indhold og tidsplan for en analyse i to faser.
  Første fase frem mod udvalgets møde i juni 2018 indeholder tre delelementer:
  - Opdatering af viden om eksisterende idrætsfaciliteters antal, type og tilstand
  - Samleanalyse af benyttelses-, aktivitets- og tilfredshedsanalyser fra SDU og COWI
  - Dialog med relevante idrætsaktører sammen med Roskilde Idræts Union
  Indeholdet af anden fase af idrætsanalysen besluttes på baggrund af udvalgets drøftelser i juni 2018 og gennemføres i efteråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgiften til analysen kan afholdes indenfor de afsatte puljemidler i budget 2018. Se anden sag på udvalgets dagsorden.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 23

  Anbefales.
  V tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 24 Principper for pulje til forsamlingshuse

  Pkt. 24

  Principper for pulje til forsamlingshuse

  Sagsnr. 301061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til en ny pulje til styrkelse af kommunens forsamlingshuse. Derfor forelægges hermed forslag til principper for fordeling af puljen til forsamlingshuse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. De foreslåede principper godkendes, herunder ansøgningsfrist den 1. maj 2018, generelle tildelingsprincipper og omfattede vedligeholdelsesopgaver.
  2. Der udarbejdes en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaver til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på augustmødet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Puljen til forsamlingshuse er en ny pulje under Kultur- og Idrætsudvalget, hvor alle kommunens forsamlingshuse kan søge om støtte til renovering og udvikling. Formålet med puljen er at styrke forsamlingshusene i Roskilde Kommune, da gode forsamlingshuse er med til at skabe liv i kommunens lokalsamfund.
  Forvaltningen foreslår, at puljen kan ansøges med frist den 1. maj 2018, hvorefter der udarbejdes en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaver til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Generelt vurderes tildeling af tilskud ud fra følgende principper:
  - I hvor høj grad vedligeholdelsesopgaven er påkrævet.
  - I hvor høj grad forsamlingshuset bruges til åbne kulturelle aktiviteter for de lokale borgere.
  - I hvor høj grad der er mulighed for medfinansiering (økonomisk og/eller ved frivillig arbejdskraft).
  Prioritering af hvilke vedligeholdelsesopgaver, der gives tilskud til:
  - Energibesparende tiltag (klimaskærm, herunder isolering af tag, vægge gulve, udskiftning af døre, vinduer og udskiftning af tag, udskiftning af varmekilde).
  - Indvendige opgaver (ombygninger, renovering af tekniske installationer, renovering af toiletter, renovering af køkken, nye gulve).
  - Løbende vedligeholdelse (maling af vægge, lofter, døre, lakering af gulve mv.).
  - Inventar (indkøb af borde/stole, tekniske maskiner, hårde hvidevarer mv.).
  Der kan ikke søges om støtte til allerede igangsatte byggerier eller renoveringer.
  Ultimo 2021 gennemføres en ny ansøgningsrunde, og der udarbejdes en ny 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budget 2018 og frem afsat 0,3 mio. kr. årligt til styrkelse af forsamlingshusene i kommunen. Frigivelsessag fremlægges på augustmødet i sammenhæng med godkendelse af årets projekt(er).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 24

  Godkendt.

 • Pkt. 25 Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Roskilde_TRI_-_klage_over_Roskilde_Svoemning_behandlet_i_Folkeoplysningsudvalget_den_18.12.2017.pdf Bilag_til_Roskilde_TRI_klagesag_vedr._samarbejdet_med_Roskilde_Svoemning_behandlet_i_Folkeoplysningsudvalget_den_18.12.2017.pdf

  Pkt. 25

  Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Sagsnr. 187882 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde TRI har fremsendt klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse i forbindelse med klubbens samarbejde med Roskilde Svømning. Roskilde TRI´s klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse fremlægges til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde TRI´s klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse afvises, idet kommunen ikke kan gå ind som 3. part i den økonomiske tvist mellem de 2 parter, men at udvalget opfordrer klubberne til at gå i dialog om en positiv løsning på Roskilde TRI’s kompensationskrav.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 11. juni 2017 afgivet afgørelse af Roskilde TRI´s klagemål over Roskilde Svømning. Roskilde TRI har anket afgørelsen til Folkeoplysningsudvalget, som har afvist Roskilde TRI´s klage over forvaltningens afgørelse på møde den 18. december 2017. Udvalget giver forvaltningen medhold i vurderingen af nedenstående klagemål fra Roskilde TRI:

  1. Lovligheden ved foreningers salg af overskydende timer til andre foreninger.
  2. Roskilde Svømnings betaling på 2.500 kr. til Roskilde TRI, som kompensation for klubben overtagelse af haltid fra Roskilde TRI i Maglegårdsbadet.
  Ad.1.: Roskilde TRI og Roskilde Svømning har i perioden 2013-2016 haft en uofficiel samarbejdsaftale, hvor Roskilde TRI har købt ledig haltid fra Roskilde Svømning i Maglegårdsbadet. Ifølge Roskilde TRI har Roskilde Svømning overbooket tider og ”solgt” overskydende tider til en høj takst til klubben.

  Ad. 2.: Roskilde TRI har afgivet 2 haltimer i efteråret 2015 samt 2 haltimer den 23. april 2017 i Maglegårdsbadet til Roskilde Svømning i forbindelse med afholdelse af svømmestævner, som Roskilde Svømning ikke havde fået booket i Interbook. Roskilde TRI ønsker 2.500 kr. fra Roskilde Svømning for dækning af Roskilde TRI´s udgifter til lokalegebyr og livreddere, hvilket Roskilde Svømning har afvist.

  Forvaltningens vurdering og afgørelse:

  Forvaltningen har afholdt møder med Roskilde TRI og Roskilde Svømning, og har indskærpet overfor Roskilde Svømning at salg af overskydende tid ikke er acceptabelt, og at aflysning af haltid skal ske i Interbook i henhold til Roskilde Kommunes lokaleudlånsregler for svømmehaller. Hvis det konstateres, at haltid ikke udnyttes i overensstemmelse med lokaleudlånsreglerne, kan Folkeoplysningsudvalget inddrage foreningens tilladelse til at benytte lokaler. Forvaltningen foretager sig ikke yderligere, idet aftalen mellem Roskilde Svømning og Roskilde TRI er ophørt.

  Forvaltningen har oplyst overfor begge klubber, at kommunen ikke kan gå ind som 3. part i økonomiske tvister mellem to private juridiske parter, og at Roskilde TRI kan anlægge et civilt søgsmål mod Roskilde Svømning. Forvaltningen har dog opfordret klubberne til at gå i dialog om en positiv løsning på Roskilde TRI´s kompensationskrav.

  Roskilde TRI´s klage og øvrige uddybende oplysninger til klagesagen er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 25

  Tuncay Yilmaz (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.
  Sagen blev udsat.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 26 Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

  Pkt. 26

  Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

  Sagsnr. 291647 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. Byrådet skal godkende de valgte foreningsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de valgte foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for valgperioden 25. januar 2018 – 31. december 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden januar 2018 – 31. december 2021. 9 af de 11 medlemmer vælges blandt de godkendte, folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der vælges yderligere 1 til 3 personlige suppleanter for hvert medlem. Der er afholdt valg den 25. januar 2018 i overensstemmelse med vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og retningslinjer for valget.
  For kategorien ”Aftenskoler”, ”Spejdere og religiøse ungdomsforeninger”, ”Kulturelle og øvrige foreninger” samt ”Handicapforeninger” var der en enig indstilling fra valgmødet.
  For kategorien ”Idrætsforeningerne” var der 4 kandidater til deres 2 pladser. Der blev derfor foretaget skriftlig afstemning på valgmødet.
  Valgte medlemmer, samt suppleanter er som følger:

  Aftenskoler
  Medlemmer Suppleanter
  Brian Mortensen, AOF Roskilde. 1. Peter Munch Jørgensen, AOF Roskilde.
  2. Steen Andersen, AOF Gundsø.
  Mogens Petersen, Roskilde Studiekor aftenskole. 1. Per Søgaard, Roskilde Aftenskole.
  Brian Hornuff, Roskilde Oplysningsforbund. 1. Torben Hornuff Madsen, Roskilde Oplysningsforbund.
  Idrætsforeninger
  Medlemmer Suppleanter
  John Jacobsen, KFUMs Boldklub Roskilde. 1. Ove Pedersen, Roskilde Roklub.
  2. Daniel Zielinski, Roskilde Klatreklub.
  Jan Brink-Pedersen, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening. 1. Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold.
  2. Jarl Matthiesen, Idrætsforeningen G77.
  Spejdere og religiøse ungdomsforeninger
  Jesper Kejlhof, FDF Roskilde. 1. Bo Hagensten Møller, Roskilde Gruppe, KFUM-spejderne.
  Kulturelle og øvrige foreninger
  Iben Blum, Salsa Latina. 1. Uffe Clemmesen, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub.
  2. Lars Peter Nielsen, Salsa Latina.
  Cevri Ocak, Roskilde Kulturforening. 1. Hulusi Ocak, Roskilde Kulturforening.
  Handicapforeninger
  Ole Bæk Nielsen, Roskilde Handicap Idrætsforening. 1. Sonja Olsen, Roskilde Handicap Idrætsforening.

  Byrådet har udpeget Tuncay Yilmaz (S), suppleant Jens Børsting (S) og Marianne Østergaard Kiærulff (V), suppleant Evan Lynnerup (V) til Folkeoplysningsudvalget. Denne udpegning er sket i forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til øvrige råd og nævn m.v. den 4. december 2017, pkt. 16.
  Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, at Integrationsrådet og Ungeudvalget hver har én tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget jf. byrådets beslutning den 29. november 2017, punkt 292.
  Integrationsrådet skal udpege en tilforordnet til posten samt suppleant.
  Ungeudvalget har udpeget Daniel Wilken til posten. Suppleant Caroline Borup Øland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 26

  Anbefales.

 • Pkt. 27 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

  Pkt. 27

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

  Sagsnr. 289344 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 11 mio. kr. i budget 2018 til, at Roskilde Bibliotek orienteres mod Kulturstrøget, bl.a. ved at etablere ny hovedindgang, omlægge publikumsarealerne og skabe mulighed for samling af borgerservicefunktionerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møderne den 8. marts 2017, punkt 27, den 7. juni 2017, punkt 83 og 16. august 2017, punkt 108 samt Budget 2018, bloklistens punkt 2015c har forvaltningen inden for budgetrammen på 11,0 mio. kr. udarbejdet procesplan mv. til, at Roskilde Bibliotek kan orienteres mod Kulturstrøget.
  I planen tages der højde for, at der evt. kan ske samling af borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2).
  Af det vedhæftede bilag fremgår, at der etableres en ny hovedindgang mod Kulturstrøget. Publikumsfunktionerne, der nu er spredt over 2 etager, samles hovedsagelig på samme etage. Samtidig ændres ind- og udsyn for borgerne fra kun at være rettet mod Folkeparken og Dronning Margrethes Vej til også og i høj grad at omfatte Kulturstrøget og pladsen ved den nuværende Rosenhave. Dermed skabes meget større sammenhæng til aktiviteterne på pladsen ved biblioteket.
  Den nuværende Rosenhave er egnet til mindre aktiviteter. Med en egentlig pladsdannelse kan der skabes rum for lidt større begivenheder på pladsen, f.eks. koncerter, optræden, udstillinger, inddragende aktiviteter (f.eks. fællesdans, spil og lign.), som biblioteket kan facilitere. Der kan også skabes sammenhæng til de aktiviteter, der måtte foregå i Børnekulturhuset, Algade 31. Undervejs i processen har der været tæt dialog med Roskilde Kloster.
  Indgangen fra Dr. Margrethes Vej bevares (herunder også afleveringsfunktionerne). Man kan overveje en ”lomme” til korttidsparkering til aflevering og afhentning af materialer.
  Med forslaget er der mulighed for, at borgerservicefunktionerne kan samles på én adresse i Roskilde by. Det vil give mere effektiv drift, bedre forhold for diskretion og fuld service i den bemandede åbningstid.
  Pladsdannelsen i forbindelse med Kulturstrøget indebærer, at nogle logistikfunktioner skal flyttes om på Østsiden (ved Klostermuren).
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen
  0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 27

  Anbefales.

 • Pkt. 28 Frigivelse af rådighedbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Pkt. 28

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Sagsnr. 300422 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til den nye pulje til kultur- og idrætsfaciliteter 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ny pulje til kultur- og idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til anden sag på dagsordenen om principper for disponering af puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2018 foreslås det afsatte beløb frigivet.
  Der søges om frigivelse af beløbet nu, dels fordi en del af midlerne skal benyttes til en facilitetsanalyse og dels for formelt at kunne sætte ansøgningsproces for årets midler i gang.
  Anvendelsen af midlerne i puljen starter primo 2018 med igangsættelse af idrætsfacilitetsanalyse, og de øvrige midler disponerer udvalget i juni 2018 med henblik på, at projekterne er gennemført ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000 -8.000 -10.000 -15.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 28

  Anbefales.

 • Pkt. 29 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 29

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 29

  - Projekt Ny idrætspark i Rådmandshaven
  - Lys ved Himmelevhallen
  - Nyt booking- og tilskudssystem
  - Landsundersøgelse af uro på bibliotekerne
  - Telefonservice
  - Danmarks Biblioteksforenings årsmøde
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 30 Eventuelt

  Pkt. 30

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 30

  Status for Jyllingehallerne
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).