You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 7, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 52 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 52

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 52

  Godkendt.

 • Pkt. 53 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 53

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 53

  Øresundsregional Kulturkonference.
  Åbning af SWOP-festival.

 • Pkt. 54 Drøftelse angående Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Kulturaftale

  Pkt. 54

  Drøftelse angående Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Kulturaftale

  Sagsnr. 256266 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur - og Idrætsudvalget skal drøfte kultursamarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland med afsæt i en orientering om kulturaftale 2011-2014 og de medfølgende spørgsmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplæg og spørgsmål drøftes med henblik på at tilvejebringe input til kulturgruppens fremadrettede arbejde og udarbejdelse af en ny kulturaftale 2015 - 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturministeriet afløste i 2007, efter kommunalreformen og amternes nedlæggelse, de amtslige regionale kulturaftaler med de kulturregionale aftaler. Roskilde Kommune indgik aftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er 13 kulturaftaler i landet, og kun 8 kommuner er ikke med i en aftale. I Region Sjælland er der to kulturaftaler; Kulturregion Storstrøm og Midt- og Vestsjælland.
  Kulturaftalernes formål er fra Kulturministeriets side at være en ramme om kulturpolitisk samarbejde og dialog mellem stat og kommuner og mellem kommuner, og målet er først og fremmest at fremme dispositionsfrihed, ressourceudnyttelse og udvikling på kulturområdet samt understøtte kommunernes engagement. Det har gennem aftaleperioderne vist sig for kommunerne i kulturaftalen, at en kulturaftale også er en platform og en strategisk mulighed for øget tværkommunalt samarbejde på kulturområdet.
  Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland blev indgået i 2011 og udløber med udgangen af 2014. Visionen for aftalen er;
  ”Alle borgere skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kultur, der er unik for Midt- og Vestsjælland. Nutidige kunstneriske udtryk skal sammen med formidlingen af den historiske arv styrke identiteten og selvforståelsen. Kulturregionen skal være attraktiv for børn og unge og styrke deres kulturelle kompetencer”
  Aftalen omfatter følgende indsatsområder:
  - Talentudvikling
  - Børne- og ungekultur
  - Identitet og kulturarv
  - International kunst- og kulturudveksling
  Indsatsområderne er i denne aftale periode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende:
  - Da Danmark blev til
  - SWOP, Dansefestival
  - Kunstrejsen
  - Bandakademiet
  - Billedkunstnerisk Grundkursus
  Ud over dette har Kulturgruppen siden 2011 igangsat og støttet projekter som:
  - Festival for ung kunst og kultur (FLUKS)
  - Forfatterskole
  - Kunstdage i Pinsen
  - Kulturlink
  - Teaterprojekt for udviklingshæmmede
  - Dansefyrtårnsprojektet ROK
  - Seminar om international kunst og kulturudveksling.
  Fælles for de projekter, der er sat i gang i denne aftaleperiode er, at det er større projekter, der har en volumen, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Det er projekter, der har høj kvalitet, og nogle af dem kræver specifikke fagligheder, der måske heller ikke kan tilvejebringes i en enkelt kommune. Tværgående samarbejder - sammenhæng og fællesskab er centrale fokuspunkter i de fleste projekter.
  Organisering
  - Kulturgruppen, 16 politikere, to fra hver kommune
  - Administrative følgegruppe, 8 kulturchefer
  - Fagråd; billedkunst, musik, børne- og ungekultur, biblioteker, teater, museum
  - Sekretariat
  Kulturaftaleperioderne følger ikke byrådsperioderne, og den nye kulturgruppe tager over i det sidste år af den nuværende kulturaftale. Den nye kulturgruppe har dermed mulighed for at kunne lægge de strategiske spor og visioner for en kommende ny kulturaftale.
  Den tidligere Kulturgruppe ønskede, at der inden udløbet af nuværende kulturgruppeperiode blev gennemført et politisk temamøde i oktober 2013 med fokus på muligheder og visioner i det tværkommunale samarbejde på kulturområdet – i og udenfor regi af kulturaftalen, med henblik på at kunne sende stafetten videre til den nye Kulturgruppe.
  På temamødet var der blandt andet enighed om:
  - At kommunerne i samarbejde kan løfte større projekter og initiativer, end man kan som enkelt kommune
  - At kommunernes økonomiske situation gør, at det ikke er økonomisk muligt at have alle kulturtilbud i alle kommuner på et højt kvalitetsniveau
  - At kommunerne med fordel både kan arbejde sammen i regi af kulturaftalen, og uden for kulturaftalen
  - At kommunerne skal se hinanden som samarbejdspartnere på kulturområdet og ikke som konkurrenter
  - At kommunerne kan støtte hinanden i bestræbelserne for at udvikle kulturregionen og ikke blot egen kommune
  Den administrative følgegruppe har på den baggrund udarbejdet spørgsmål til drøftelser i Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede, at spørgsmålene skulle sendes til de lokale fagudvalg til drøftelse. Tilbagemeldinger vil derefter indgå i Kulturgruppens videre arbejde. Spørgsmålene lyder:
  - Hvilke perspektiver og forventninger har udvalget til det kulturregionale samarbejde på kulturområdet?
  - Hvor ser I jeres kommunes styrkepositioner på kulturområdet?
  - Hvilke forventninger har I til en eventuel kommende kulturaftale?
  - Hvordan vil udvalget gerne inddrages i Kulturgruppens arbejde?
  Forvaltningen vil samle bemærkningerne fra drøftelsen og senere på året vil forslag til kulturaftale blive forelagt til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  De 8 kommuner i kulturregionen betaler 3 kr. pr. indbygger pr. år til kulturregionen, hvoraf 0,50 kr. går til drift af kulturaftalens sekretariat, som er placeret i Odsherred Kommune, og 2,50 kr. går til initiativer/projekter i kulturregionalt regi. Disse udgifter har hidtil været afholdt af Kultur- og Idrætsudvalgets budget af en særlig udgiftspost hertil og indgår også fremover i udvalgets basisbudget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 54

  Drøftet.
  Udvalget besluttede at indgå i drøftelser om n Kulturaftale.
  Udvalget besluttede endvidere, at der til et kommende møde skal fremlægges en orienteringssag om Kulturaftalen KulturMetropol Øresund.

 • Pkt. 55 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  handleplan_den_dynamiske_bymidte.pdf handleplan_musicon.pdf handleplan_aaben_arena_og_milen.pdf handplan_jyllinge_bymidte.pdf udviklingsprogram_trekroner_campus.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 249636 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges handleplaner for fem større udviklingsprojekter for byområder. I forbindelse med det strategiske anlægsbudget har handleplanerne til formål at give et samlet overblik over de kommende års handlinger og udgifter til realisering af projekterne.
  Handleplanerne beskriver både den fysiske planlægning og øvrige aktiviteter og initiativer for udvikling af områderne. Hvor det er relevant beskrives initiativer fra flere fagudvalgsområder.
  Økonomiudvalget og Plan- og Teknikudvalget forelægges tilsvarende orienteringssag på møderne i maj 2014.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forvaltningens forslag til Strategisk Anlægsplan 2015, som fremlægges på Økonomiudvalgsmøde sidst i maj 2014, fremlægger forvaltningen her handleplaner til orientering. Handleplanerne vedrører Roskilde Bymidte, Musicon, Jyllinge Bymidte samt Åben Arena og Milen. Endvidere fremlægges notat om, at der er et udviklingsprogram undervejs om Trekroner Campus, og at det har givet anledning til enkelte forslag til Strategisk Anlægsplan 2015.
  Der findes også en handleplan for Grøn Blå Strategi, men den ligger til orientering i en selvstændig sag, fordi den går til orientering i flere fagudvalg.
  Den 9. april 2014, punkt 206, blev udviklingsprogram for Viby anbefalet af ØU suppleret med ønske om yderligere fokus på erhverv. Efter den offentlige debat om udviklingsprogrammet vil der blive udarbejdet en handlingsplan.
  Handleplanerne giver et overblik og udgør et baggrundsmateriale for Strategisk Anlægsplan. Handleplanerne beskriver den aktuelle situation i udviklingen i projektområderne og redegør for de handlinger, der skal gennemføres i 2014-17, samt opstiller de nødvendige anlægsudgifter. Handleplanerne beskriver både den fysiske planlægning og øvrige aktiviteter og initiativer for udvikling af områderne.
  Forvaltningen udarbejder handleplaner for kommunens større udviklingsprojekter for byområder og i det åbne land. Handleplanerne opdateres to gange årligt; om foråret som oplæg til udarbejdelsen af Strategisk Anlægsplan og om efteråret som konsekvens af byrådets vedtagelse af det årlige budget.
  Som det fremgår af handleplanerne, er kommunen langt i processerne med at tilrettelægge udviklingen i områderne og er allerede i gang med at realisere vigtige dele af planerne.
  Handleplan for Roskilde Bymidte – Den Dynamiske Bymidte
  Handleplanen foreligger i sin 4. udgave. I statusafsnittet er der kort redegjort for de aktiviteter, der er sat i gang i den forløbne periode. De 3 overordnede indsatsområder foreslås videreført fra den tidligere handleplan med justeringer af de konkrete handlinger og udgifter:
  - Mere og bedre bymidte. Her er fokus på Stændertorvet, Sortebrødre Plads og Kulturstrøget
  - Mere liv i bymidten. Her er fokus på aktiviteter i byrummet bl.a. dialog med de handlende og udviklingen af Byens Hus
  - Bedre tilgængelighed. Her er fokus på parkeringsstrategi, busser og let adgang for cykler
  Handleplan for Musicon – Den Musiske Bydel
  Handleplanen foreligger i sin 2. udgave. Indledningsvis er der en status for gennemførte og igangværende aktiviteter. Handleplanen fokuserer på 4 indsatsområder:
  - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed. Blandt andet fokus på unge og events.
  - ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter. Hvor der er fokus på at bygge rockmuseet.
  - Klare rammer for investeringer - midlertidigt og varigt erhvervsmiljø. Her er fortsat fokus på etablering af Rabalderstræde og byggemodning.
  - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne. Herunder aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by.
  Handleplan for Åben Arena og Milen
  Handleplanen ligger i sin 3. udgave. I statusafsnittet er kort redegjort for de aktiviteter, der er blevet gennemført indenfor det seneste år. De 3 indsatsområder foreslås videreført:
  - Åben Arena – Dyrskuepladsen og Den urbane zone.
  - Milen – Det aktive landskab. Handleplanen udvikler og tematiserer det rekreative område udenfor Åben Arena (Dyrskuepladsen).
  - Plads til idrætten. Her er kernen at samle idrætsfaciliteter i et nyt center.
  Handleplan for Jyllinge Bymidte
  Handleplanen foreligger i sin 2. udgave. I statusafsnittet er redegjort for de første projekters status. Handleplanen foreslår videreførelse af 4 indsatsområder samt trafik:
  - Fjordkilen. Åbningen ud mod fjorden planlægges 2014 og etableres i 2015.
  - Centerkvarteret.
  - Landsbyen. Her er fokus på etablering af et fjordbadeanlæg.
  - Det Grønne Bånd.
  - Trafik. Her udvikles en trafiksimulationsmodel, der skal bidrage til detailplanlægningen af trafikken i og omkring Jyllinge.
  Forløber for udviklingsplan og handleplan for Trekroner Campus
  Der foreligger et statusnotat, som beskriver, at der arbejdes på et udviklingsprogram i et samarbejde mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i området.
  Der foreslås indsatser indarbejdet i Strategisk Anlægsplan på følgende områder:
  - Regional busforbindelse til Lyngby
  - Campusstien
  - Universitetsstien
  - Udvikling af bylivsprojekter
  - Trekroner Hub, 2. etape

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Handleplanerne indeholder forslag til anlæg og indsatser, som vil fremgå af forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 og indgå i budgetforhandlingerne.
  I den økonomiske politik er fastsat et årligt mål for anlæg på 175 mio. kr. Handleplanerne er en bruttoliste for anlæg og indsatser i områderne som oplæg til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen. Handleplanerne vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 55

 • Pkt. 56 Orientering om Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015 - 2018

  groen_blaa_strategi_-_handleplan_2015_-_2018.pdf groen_blaa_strategi_-_status_for_2013.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015 - 2018

  Sagsnr. 195341 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog i december 2012 Grøn Blå Strategi. Forvaltningen arbejder på realiseringen. Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015-18 giver en oversigt over igangværende og nye projekter til realisering af målene i Grøn Blå Strategi, som forvaltningen vil arbejde for at realisere i de kommende år.
  Orienteringssag forelægges samtidig for Klima- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi blev vedtaget af byrådet den 6. december 2012, punkt 321.
  Strategien består af et udviklingsprogram og en handleplan:
  - ”Grøn Blå Strategi – Udviklingsprogram” er en samlet strategi for de grønne og blå områder i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet beskriver kommunens vision for det grønne og blå, de eksisterende grønne og blå værdier og de fire fokusområder natur, sundhed, oplevelser samt erhverv og økonomi. For hvert af de væsentligste landskabselementer i kommunen fastsættes mål for de fire fokusområder, og der beskrives en række udviklingsmuligheder. Der er særlig vægt på den bynære natur omkring kommunes større byer.
  - ”Grøn Blå Strategi – Handleplan 2015-2018” beskriver planen for indsatsen i perioden 2015-2018. Handleplanen bygger videre på indsatsen i 2013 og 2014.

  I løbet af 2013 er der udviklet og påbegyndt realisering af en række projekter. Der var særligt fokus på kommunens nordlige og sydlige dele. ”Grøn Blå Strategi – Status for 2013” giver et overblik over de væsentligste indsatser.

  I 2014 er der mere vægt på aktiviteterne i kommunens centrale del. Realiseringen af landskabsplanen for Råstof- og Festivalområdet - Milen - påbegyndes i større dele af området. Endvidere udvikles samarbejdet med dagtilbud og skoler om i højere grad at bringe alle de gode muligheder og ressourcer for læring i naturen i spil.
  I 2015 vil fokus være på at igangsætte nogle af de lidt større projekter fra handleplanen som ”O14 Trampesti, opholds- og aktivitetssteder langs å” samt ”O11 Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde”. Men det vil fortsat blive prioriteret at udvikle adgang til bynær natur fra både store og mindre byer, og gribe de muligheder, der måtte opstå.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler til realisering af Grøn Blå Strategi i budget 2014, og i forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 indgår forslag til budget til videre realisering af strategien i 2015 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 56

 • Pkt. 57 Orientering om status på udviklingen på Roskilde Museum

  bilag_status_paa_udviklingen_paa_roskilde_museum.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om status på udviklingen på Roskilde Museum

  Sagsnr. 257506 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsmedlem Evan Lynnerup (V) har bedt om at få en orientering om status på udviklingsplanerne for Roskilde Museum. Statusnotat er vedhæftet denne sag som bilag.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Museum (RM) arbejder under en gældende strategiplan (2013-2015), som sammen med museumsloven udstikker rammerne for museets virke i sit dækningsområde. Museet har bl.a. som målsætning;
  - RM vil fastholde og udvikle sin position som et af landets førende kulturhistoriske museer.
  - RM vil fastholde og udvikle sin rolle i lokalsamfundene, herunder deltagelse i samfundslivet i bred betydning og i kulturlivet i særdeleshed. Med deltagelse forstår museet også innovative initiativer og arbejde på utraditionelle områder.
  - RM vil fastholde og udvikle sin indsats for videntilvejebringelse gennem undersøgelse, forskning og samarbejde med andre vidensinstitutioner nationalt og internationalt.
  Museet havde i 2013 en omsætning på 30.912.380 kr. og en budgetteret omsætning i 2014 på 24.567.697 kr. Museet modtager tilskud fra Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner samt staten. Desuden ydes regionale tilskud, samt oppebæres ekstern finansiering gennem bl.a. private fonde og bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser. Museets regnskaber fremsendes efter bestyrelsens godkendelse til museets primære tilskudsyder, Roskilde Kommune.
  Museets årsberetning fremsendes ligeledes, forventeligt primo maj 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 57

 • Pkt. 58 Orientering om projektet "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  nyhedsbrev_2_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf

  Pkt. 58

  Orientering om projektet "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status og fremdrift i projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet d. 5. februar 2014, punkt 19, at igangsætte en proces mod en fremtidig rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet. Efterfølgende er Kultur- og Idrætsudvalget blevet orienteret om igangsættelse af projektet på mødet d. 2. april 2014, punkt 48.
  Projektet har gennem den seneste måned indsamlet idéer fra en række medarbejdere og eksterne ressourcepersoner især med fokus på, hvordan samarbejdet mellem borgerservice og bibliotek kan styrkes. Der har været medarbejdere fra henholdsvis borgerservice og bibliotek på kollegaobservationer, og der er på den baggrund afholdt to workshops, hvor forskelle og ligheder mellem borgerbetjeningen de to steder er blevet drøftet. Det har medført en række forslag til konkrete samarbejdsmuligheder, som tager udgangspunkt i et samarbejde mellem to forskellige fagligheder. Der arbejdes videre med at beskrive de opgaver, som de to personalegrupper vil kunne være fælles om.
  I arbejdet omkring community centre, som har fået arbejdstitlen ”Netværksbiblioteker”, ses der på mulige løsninger ifm. de eksisterende biblioteker. Herudover har der været drøftelser med Lynghøjskolen og med Roskilde Universitetsbibliotek om et muligt fremtidigt samarbejde. På Lynghøjskolen arbejdes der med hvilke fordele, der vil kunne være ved et styrket samarbejde mellem læringscenteret og Roskilde Bibliotekerne og åbne skolens bibliotek for borgerne. Derudover drøftes, hvordan Lynghøjskolen i endnu højere grad kan blive en fælles indgang for borgerne til de lokale aktiviteter i området. Endelig drøftes det med Roskilde Universitetsbibliotek, om muligheden for et tættere samarbejde med Roskilde Bibliotekerne, samt om forskellige muligheder for at gøre Trekronerborgerne opmærksomme på de faciliteter, som universitetsbiblioteket allerede tilbyder i dag.
  I løbet af maj måned vil projektgruppen udarbejde forskellige scenarier for samarbejdet mellem borgerservice, biblioteker og lokalsamfund. Scenarierne vil frem til sommerferien blive konsekvensvurderet, og herefter vil de blive fremlagt til beslutning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 20. august.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 7. maj, vil der blive redegjort for den seneste udvikling i projektet. Nyhedsbrev nr. 2 er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 58

 • Pkt. 59 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  notat_budgetopfoelgning_pr_31_marts_2014.pdf

  Pkt. 59

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  Sagsnr. 256881 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Samlede nettodriftsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. (ekskl. forsyning)

  Figur 2. Nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
  Mindreforbruget skyldes planlagt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i Roskilde Badene i forhold til oprindeligt budget, der skal bruges til afdrag på gæld fra tidligere år.

  Økonomi

  Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 136,0 mio. kr. Merforbrug på anlæg finansieres af overførsler fra 2013. Merforbrug på driften forventes finansieret af overførsler fra 2013 samt kompensation ved midtvejsreguleringen. Udviklingen på områder med merforbrug følges løbende.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 59

 • Pkt. 60 Godkendelse af procesplan i forbindelse med fornyelse af elitesportsaftaler

  procesplan_for_fornyelse_af_elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 60

  Godkendelse af procesplan i forbindelse med fornyelse af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 257523 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende procesplan for fornyelse af elitesportsaftaler. Roskilde kommune har p.t. 3 elitesportsaftaler med Roskilde Håndbold, FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, som siden 2010 har været administreret af Roskilde Elite- og Talentråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at bilag med procesplan godkendes, herunder at Roskilde Elite- og Talentråd anmodes om at komme med forslag til kriterier for udvælgelse.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De nuværende Elitesportsaftaler udløber juni 2015. Af hensyn til foreningernes planlægning, vil det være optimalt at udpege de foreninger, der skal indgås elitesportsaftaler med fra 2015, allerede i år.
  Roskilde Elite- og Talentråd har, i henhold til rådets vedtægter §2, varetaget opfølgningen på de eksisterende aftaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Der er afsat midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til de aktuelle elitesportsaftaler, og der er tilsvarende midler til rådighed i årene fremover.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 60

  Godkendt med en præcisering at rådet kommer med forslag til kriterier for udvælgelse til fremtidige elitesportsaftaler.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 61 Samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler omkring rytmik og musik

  Pkt. 61

  Samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler omkring rytmik og musik

  Sagsnr. 257176 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer konkrete forslag til udmøntning af byrådets beslutning om at etablere 1) pilotprojekt med svømning i 1. klasse, 2) musik/leg/bevægelse i indskolingen for alle børnehaveklasser, 3) talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen, og 4) valgfag med instrumentundervisning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de konkrete forslag, vedrørende pilotprojekt med svømning i 1. klasse, musik/leg/bevægelse i indskolingen for alle børnehaveklasser, talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen og valgfag med instrumentundervisning, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014 i forbindelse med beslutning om udmøntning af midler til svømmeundervisning fra 1. klasse besluttet, at der tilrettelægges et pilotprojekt for en 1. klasse eller en SFO for at afprøve svømmeundervisning for aldersgruppen. Byrådet besluttede endvidere, at der i et samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler etableres følgende aktiviteter: 1) musik/leg/bevægelse en time om ugen i indskolingen for alle børnehaveklasser, 2) talentlinjer indenfor kunstfagene musik, dans, drama, billedkunst, håndværk og design i udskolingen og 3) valgfag i fx tre forskellige instrumenter i udskolingen. Aktiviteterne gennemføres i skoleårene 2014/15 og 2015/16, og evalueres i foråret 2015. Kultur- og Idrætsudvalget præsenteres hermed for konkrete forslag til aktiviteter.
  Svømning i 1. klasse
  Absalon Skole vil gerne afprøve forsøg med svømmeundervisning to lektioner om ugen i tre 1. klasser. Svømningen vil komme til at foregå som en del af den udvidede skoledag med uddannede svømmelærere. Skolen planlægges at anvende Sct. Jørgens Badet, som ligger nærmest.
  Musik, leg og bevægelse i børnehaveklassen (0. klasse)
  Forvaltningen foreslår, at den fælles indsats med musik, leg og bevægelse en time om ugen i indskolingens første trin tilrettelægges som kompagnonundervisning i en lektion, hvor der er både lærer/ pædagog tilstede sammen med en medarbejder fra de musiske skoler. Det giver muligheder for en fleksibel planlægning og sammenhæng til øvrige indsatser i skolen, når lærer/ pædagog kan koordinere med klassens øvrige arbejde.
  Aktiviteten får fokus på det legende, improvisatoriske i musikken samt på sammenspil, sang og instrumenter, hvor de musikalske grundprincipper udvikles. Udgangspunktet er børnenes spontane musikalitet for at stimulere og udvikle den musiske glæde og talent.
  Aktiviteten aftales lokalt mellem den enkelte skole og de musiske skoler i forbindelse med skemaplanlægning, og foregår i perioden 1. september til 15. juni. Der planlægges ugentlige lektioner, og hvor det giver mening kan timerne også indgå som et klasseprojekt. Undervisningen skemaplanlægges, så den kan koordineres med den frivillige selvvalgte undervisning i de musiske skoler.

  Talentlinjer

  Forvaltningen forslår, at der afprøves tre modeller for talentliner indenfor kunstfagene musik, dans, drama, billedkunst, håndværk og design i udskolingen geografisk opdelt i nord, midt og syd. De tre pilotprojekter skal afprøve forskellige strukturer og opnå erfaringer, som kan indgå i en kommende beslutning om eventuelt at søge ministeriet om forsøg med talentklasse i musik.
  Talentlinjerne skal tilrettelægges, så eleverne kan deltage i den almindelige undervisning på egen distriktsskole, samtidig med at de har undervisning på en talentlinje, der fysisk kan foregå flere steder. Forsøgene i nord, midt og syd foreslås organiseret forskelligt, hvor de nordlige skoler afprøver både to sammenhængende lektioner to gange ugentlig og et kortere projektforløb. I midt og syd foreslås et forsøg med to intensive projektforløb af to til tre uger i henholdsvis efteråret og foråret. I den periode deltager eleverne ikke i deres normale klasser, og der laves individuelle aftaler omkring selvstudie mv.
  Forvaltningen forslår, at der udvikles en model for optagelse på talentlinjen, hvor både de musiske skoler og folkeskolerne har indflydelse. På den måde sidestilles alle talenter, uanset om eleven er indskrevet i en af de musiske skoler i forvejen.

  Valgfag

  Oprettelse af valgfag i forskellige instrumenter i udskolingen foreslås organiseret på samme måde som der i dag oprettes valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen. Det betyder, at byrådet kan godkende andre valgfag end oplistet i lovgivningen, og at indholdet skal fremgå af en politisk godkendt læseplan for faget.
  De musiske skoler afsætter et budget svarende til to ugentlige lektioner i 36 uger med en medarbejder fra de musiske skoler på alle folkeskoler, hvor de musiske valgfag tilbydes som en supplerende ressource til skolerne. Valgfagsrækken organiseres geografisk forskelligt alt efter, hvordan de konkrete musiske valgfag supplerer de øvrige tilbud. I den sydlige del af kommunen har alle skoler eksempelvis skemalagt valgfag på samme tidspunkt, så eleverne kan vælge fag på tværs af skolerne og derved få et bredere udbud af fag at vælge imellem. På andre skoler organiseres valgfag som et samlet projekt på en uge.
  Byrådet præsenteres for konkrete læseplaner for de valgfag, der aftales mellem skolerne og de musiske skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 7,5 mio. kr. over fire år, fordelt på 1,1 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017.
  Aktiviteterne gennemføres i de to kommende skoleår 2014/15 og 2015/16, og evalueres i foråret 2015. Der afsættes 0,2 mio. kr. til svømning, 1,9 mio. kr. til musik, leg og bevægelse, 1,6 mio. kr. til valgfag, 1,1 mio. kr. til talentlinje og 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. I alt 5,1 mio. kr. i 2014-2016.
  Udmøntningen af de resterende 2,4 mio. kr. i budget 2016 og 2017 afventer dermed resultatet af evalueringen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 61

  Sagen sendes til behandling i byrådet.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 62 Musikpavillon i Roskilde

  billede_af_pavillon.pdf billede_2_af_pavillon.pdf billede_3_af_pavillon.pdf billede_4_af_pavillon.pdf

  Pkt. 62

  Musikpavillon i Roskilde

  Sagsnr. 255543 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  To af udvalgets medlemmer har set Pavillonen i Mariaparken i Vejle. Udvalgsmedlemmerne foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, om Roskilde Kommune skal bygge noget lignende i Folkeparken.
  Pavillonen er et lille overdækket areal med højtalere og tribune med mange forskellige muligheder for at spille musik, lave teater og lignende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I marts var Karsten Lorentzen og Daniel Prehn Nielsen til City Lab i Vejle. City Lab handlede om at udvikle idéer til Byens Hus. Der var også tid til at besøge Vejles nye park til de unge – Mariaparken.
  Parken lægger op til idræt og bevægelse men også til kulturaktiviteter og ophold, så der er noget for både aktive og stille unge. Karsten og Daniel blev inspireret af Pavillonen, som ligger i parkens ene hjørne. De foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, om Roskilde Kommune skal bygge noget lignende i Folkeparken.
  Pavillonen er et overdækket areal på ca. 140 m2. Her er der scene, tribune med siddepladser og et lille anlæg, hvor du kan spille din egen musik via bluetooth. I loftet er der højtalere og lys.
  Pavillonen kan bruges på mange forskellige måder. Den er værested, når det er dårligt vejr. Scenen kan bruges til danseforestillinger. Der er strømudtag til højtalere, som har været anvendt i forbindelse med koncerter og demonstrationer. I forbindelse med City Lab var der musik og unge på bmx-cykler, som holdt til i Pavillonen.
  Pavillonen ligger ca. 25 meter fra nærmeste naboer, og der har været klager over støj. Derfor har Vejle Kommune generelt blev skruet ned for lydniveauet, og der bliver slukket helt om aftenen. Hærværk har indtil videre ikke været et problem. Kommunen oplever ikke, at brugerne er uenige om at dele stedet. Det er primært unge, der benytter Pavillonen.
  Mariaparken har samlet kostet 17 millioner. Vejle Kommune har selv betalt halvdelen, mens resten af pengene kommer fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og fra Lokale- og Anlægsfonden. Udgifterne er ikke delt op på de enkelte dele af parken. Vejle Kommune vurderer, at Pavillonen alene har kostet mellem 3 og 4 millioner.
  Der er ikke afsat penge i budgettet til en lignende pavillon i Roskilde Kommune.
  Unge i Roskilde efterlyser mulighed for at spille deres egen musik. Det kom frem, da Folkeparken som ungezone blev søsat. De vil også gerne have mulighed for at lave graffiti.
  Hvis det ønskes, at der skal ske en videreudvikling af ideen til et projekt i Roskilde, foreslår forvaltningen at det sker i dialog med lokale brugergrupper og tilpasses i relation til konkrete have- og parkanlæg. Her kan være tale om Latinerhaven som ungezone, Folkeparken, der i forvejen har den meget benyttede amfiscene og Byparken, hvor flere områder er forberedt til koncerter og bl.a. mobilscenen.
  De unge bruger området omkring amfiteateret, så en scene er måske ikke det, de mangler mest. En graffitivæg med mulighed for at spille musik er et alternativ til overvejelse. Udvalget kan også overveje en placering i Latinerhaven på sigt, når det nuværende, midlertidige anlæg er udtjent.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Såfremt udvalget ønsker forslaget om en pavillon fremmet, vil det skulle indgå i udvalgets drøftelse af forslag til budget 2015 og indgå i budgetforhandlingerne.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 62

  Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et forslag, der kan indgå i budgetdrøftelserne.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.

 • Pkt. 63 Anmodning om udbetaling af tilskud til FC Roskilde

  fc_roskilde_-_nu_og_i_fremtiden.pdf

  Pkt. 63

  Anmodning om udbetaling af tilskud til FC Roskilde

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget en henvendelse fra FC Roskilde med anmodning om tidligere udbetaling af 2. rate af det årlige tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det halvårlige tilskud til FC Roskilde, som normalt udbetales i juni, udbetales primo maj 2014.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  FC Roskilde har henvendt sig med følgende anmodning:
  ”På vegne af FC Roskilde skal jeg hermed anmode om, at restbeløbet af detaf kommunen bevilgende tilskud for 2014 frigives og udbetales snarest muligt.
  Normalt er det sådan, at vi får tilskuddet udbetalt i to rater, hhv. primo januar og primo juli. Imidlertid er vi i den glædelige situation, at vi udover at ligge nr. et i 2. division øst og dermed har chancen for at rykke op i landets næstbedste række, også har fået sammensat en bestyrelse med masser af initiativ og lyst til at udvikle klubben.
  Og som det ofte er, så er det i den lange vinterpause fra november til marts, at man skal udvikle en fodboldklub, og det er lige, hvad vi er i gang med. Vi har sat en masse sat gang og har mindst ligeså meget i pipelinen, hvilket jeg har forsøgt at sammenfatte det i vedhæftede notat, som fortæller lidt om vor ambitionen i relation til vort førstehold, som jo også er med i den aftale/eliteaftale, vi har indgået med Roskilde Kommune. Men vigtigst i denne sammenhæng er vor ungdomsafdeling, hvor der virkelig sker ting og sager. Notatets andet afsnit omhandler derfor denne.
  Imidlertid er den slags initiativer ikke gratis, hvorfor vi på aktivitetssiden har et stort økonomisk pres lige netop nu, og derfor har et stort behov for at få udbetalt anden rate fra kommunen, så vi kan sætte aktion bag alle tankerne.
  Derfor denne anmodning om at få frigivettilskuddet nu, i stedet for at vente til den 1. juli.”
  Det bilag, som omtales i henvendelsen er vedhæftet.
  Midlerne til FC Roskilde reguleres af Samarbejdsaftalen mellem FC Roskilde A/S og Roskilde Kommune. De overordnede økonomiske rammer for den nuværende samarbejdsaftale er en udløber af behandlingen af eliteidrætsstrategien på Byrådets møde 28. marts 2012, punkt 62. Af aftalen fremgår (punkt 5.1): ”Roskilde Kommunes bidrag i henhold til nærværende aftale udgør for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2015 et årligt beløb på DKK 782.609,00, der erlægges med DKK 391.304,00 pr. 1. januar og DKK 391.304,00 pr. 1. juni i hvert af årene, aftalen løber. I 2015 udbetales kun en rate.”
  Midlerne indgår i Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget under området ”kommunale tilskud”, og da der alene er tale om en fremrykning af udbetalingstidspunktet for et enkelt år, er der forvaltningens vurdering, at beslutningskompetencen ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Midlerne indgår i Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2014, og der er alene tale om en fremrykning af udbetalingstidspunktet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 63

  Godkendt.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.

 • Pkt. 64 Anlægsregnskab for renovering af Lynghøjskolens Teatersal

  Pkt. 64

  Anlægsregnskab for renovering af Lynghøjskolens Teatersal

  Sagsnr. 72064 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for renovering af Lynghøjskolens Teatersal. Der er bevilget 2. mio. kr. til projektet i 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet for Lynghøjskolens Teatersal godkendes.
  2. merudgiften på 27.384,00 kr. finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lynghøjskolens teatersal er blevet renoveret med gulvbelægning, maling af vægge og lofter, nyt snoretræk, scenetæppe og nye stole. På Byrådets møde den 19.12.2012 er der frigivet et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 27.384,00 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 27.384,00.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 64

  Anbefales.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.

 • Pkt. 65 Anlægsregnskab for Kulturskolen i Jyllinge

  Pkt. 65

  Anlægsregnskab for Kulturskolen i Jyllinge

  Sagsnr. 252932 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2013 er der afsat kr. 2.400.000 til at købe en pavillon for at give mere plads til Kulturskolen i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet for Kulturskolen i Jyllinge godkendes.
  2. merforbruget på kr. 17.219,95 finansieres af kassebeholdningen i 2014.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturskolen i Jyllinge har haft et stort behov for lokaler, efter en del af de tidligere anvendte lokaler er inddraget til SFO.
  Byrådet besluttede derfor at opstille en pavillon, der lægger hus til skolens musikundervisning og hvor der samtidig er blevet plads til kulturskolens administration.
  På Byrådets møde den 28.11.2012 er der frigivet et rådighedsbeløb på kr. 2.400.000,- til køb og opstilling af pavillon samt til indkøb af instrumenter. Regnskabet viser et forbrug på kr. 2.417.219,95.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på kr. 17.219,95 i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 65

  Anbefales.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.

 • Pkt. 66 Godkendelse af årsrapport 2013 - egnsteatret Åben Dans

  aarsrapport_2013.pdf revisonsprotokollat_2013.pdf

  Pkt. 66

  Godkendelse af årsrapport 2013 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2013 for egnsteatret Åben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2013 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport, med ledelsesberetning og regnskab for 2013. Regnskabet viser et overskud på kr. 21.907 og en egenkapital på kr. 180.756, hvilket er en konsolidering af egenkapitalen på kr. 21.907 i forhold til resultatet i 2012.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2013. Åben Dans er fortsat med arrangementet Åbent Laboratorium, som startede op i 2012. I forbindelse med Dansens Dag igangsatte de projektet Lyrikspor. Åben Dans har således fortsat dørene åbne for andre kunstnere, institutioner og borgere.
  Åben Dans har endvidere været på turne med 5 forestillinger i ind- og udland, herunder forestillingerne ”I Svanesøen” og ”HANe og HUNd”, som havde premiere i 2013.
  I 2013 spillede Åben Dans 156 turnéforestillinger, som slår deres rekord fra 2012 på 147 turnéforestillinger. Heraf var 60 uden for landets grænser. Stationært på Scenen i Laboratoriet blev der opført 27 forestillinger.
  Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 24. februar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 66

  Godkendt.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.

 • Pkt. 67 Eventuelt

  Pkt. 67

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-05-2014, pkt. 67

  Byens Hus.
  Aaben Dans og Opera Hedeland er indstillet til Årets Reumert.

  Fraværende

  Karsten Lorentzen og Evan Lynnerup.