You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 7, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 78 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 78

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 79

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 79

  Spil Dansk konference.
  Møder med fodboldklubber.

 • Pkt. 80 Strategi for Alle Tiders Musikby - til høring

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 80

  Strategi for Alle Tiders Musikby – til høring

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 1. september 2016 blev Musikby 2020 Udvalget nedsat med reference til Økonomiudvalget. Udvalget har udarbejdet en musikbystrategi. Musikbystrategien sendes i høring i de relevante fagudvalg, forud for byrådets godkendelse i august.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver evt. bemærkninger til strategien ”Roskilde - Alle Tiders Musikby.”

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Derudover er den inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:
  Vision:
  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”
  To målsætninger:
  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.
  Handleplan
  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 80

  Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler strategien.

 • Pkt. 81 Udvikling af de musiske skoler

  AlleTidersMusikby_-_udvikling_af_de_musiske_skoler_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 81

  Udvikling af de musiske skoler

  Sagsnr. 278527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med ledelser og medarbejdere fra de to musiske skoler gennem en række workshops arbejdet videre med muligheder for udvikling af de musiske skoler. Sagen præsenterer anbefalinger til indsatsområder og konkrete initiativer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1) rapportens strategi for fortsat udvikling af de musiske skoler drøftes og
  2) rapporten sendes i høring i de musiske skolers bestyrelser.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De foreløbige anbefalinger til indsatsområder og konkrete initiativer blev præsenteret på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. maj 2017, pkt. 74.
  Der er opstillet en udviklingsplan for videreudvikling af de musiske skoler, der følger tre spor.

  1. De musiske skoler har en opgave i forhold til, at alle børn i Roskilde Kommune skal møde musikken.

  Det betyder bl.a. forpligtigelse til at indgå i samarbejder med andre institutioner og aktører i kommunen.

  1. De pædagogiske tilbud skal udvikles mod endnu højere grad af musikalske fællesskaber.

  Det betyder bl.a. der i stigende grad gøres brug af holdundervisning i fleksible og tilpassede forløb efter denne model.
  Ind i musikken (0.- 2. klasse – kendskab til flere forskellige instrumenter)
  Musikundervisning (fra 3. klasse – instrumental undervisning i en kombination af holdundervisning, sammenspil og individuel undervisning)
  Derudover vil de musiske skoler fortsat tilbyde særlige talentforløb efter lærerens indstilling.

  1. Stærke sociale og fysiske miljøer – centralt og decentralt.

  Dette skal bl.a. sikres ved etablering af lydstudier, øvefaciliteter samt lokaler til samvær og fællesskab, der kan benyttes af skoler, institutioner, musiske skoler og andre lokale aktører.
  Forslag til ændret takststruktur for skoleåret 2018/19 bliver fremlagt senere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 81

  Godkendt.

 • Pkt. 82 Forslag til anvendelse af Algade 31

  Bilag_1_-_Analyse_Algade_31.pdf Bilag_2_-_Proces_Algade_31.pdf

  Pkt. 82

  Forslag til anvendelse af Algade 31

  Sagsnr. 290442 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af dialogmøde m.v. foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter anvendelsen af Algade 31 med udgangspunkt i funktionen som børnekulturhus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter den fremtidig anvendelse af Algade 31 med udgangspunkt i funktionen som børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. april 2017, pkt. 51, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg, der belyser mulige anvendelser af Algade 31 som et åbent børnekultursted tilknyttet biblioteket og Kulturstrøget eller til andet formål. Kultur- og Idrætsudvalget har påpeget, at Algade 31 er et vigtigt forbindelsesled mellem handelsgaden og Kulturstrøget. Udvalget har ønsket, at bygningen er offentligt tilgængelig. Udvalget har ønsket, at administration og facilitering af bygning og aktiviteter henlægges til Biblioteker og Borgerservice. Algade 31 er bevaringsværdig i klasse 1, hvilket betyder, at bygningens ydre rammer ikke kan forandres. Der er ikke muligheder for p-pladser i umiddelbar tilknytning til bygningen.
  Den 18. maj gennemførtes en workshop med borgere og aktører. Her blev dels oplæg om børnekulturhus drøftet og beriget, og der blev efterlyst andre anvendelsesmuligheder af Algade 31. Sidstnævnte er oplistet i bilag til sagen. Nogle af forslagene kan evt. tænkes i et børnekulturhus. Andre har en mere selvstændig karakter.
  I den fortsatte proces bør det afklares, om der skal være en helhedsplan for huset, med en enkelt aktør som drivende og med stærkt og nært samarbejde med andre aktører, eller om huset skal baseres på samarbejde mellem en række aktører.
  En foreløbig vision for børnekulturhuset i Roskilde kunne være at skabe et sted, der stimulerer fantasi, leg og kreativitet med udgangspunkt i den medskabende historiefortælling - det at fortælle og skabe historier sammen. Udgangspunktet for husets indholdsmæssige vinkel kunne være ”ord, fortælling, sansning”, for derigennem at gøre Børnekulturhuset i Roskilde til noget særligt. Det er derved hverken et legehus, et litteraturhus, et kreativt værksted eller en filial af børnebiblioteket.
  Den videre proces rummer forskellige muligheder. Hvis der er politisk opbakning til visionen om et børnekulturhus foreslås den vedtaget som en ramme for det videre arbejde og grundlag for en fortsat proces omkring videreudvikling af projektet med bred inddragelse af relevante aktører og borgere om konkret udformning af planer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt udvalget ønsker, at sagen skal indgå i budgetdrøftelserne, kan det oplyses, at der forventes anlægsudgifter på skønsmæssigt 9,9 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. årligt til driften.
  Projektet indgår ikke i Strategiske Anlægsplan 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 82

  Udvalget besluttede, at forslaget videresendes til udvalgets budgetdrøftelse i august.

 • Pkt. 83 Ny indgang mm. på Roskilde Bibliotek i forbindelse med Kulturstrøget

  Bilag_1_-_Roskilde_Bibliotek_vendt_mod_Kulturstroeget.pdf Bilag_2_-_Roskilde_Bibliotek_vendt_mod_Kulturstroeget_overslag.pdf

  Pkt. 83

  Ny indgang mm. på Roskilde Bibliotek i forbindelse med Kulturstrøget

  Sagsnr. 289344 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af udviklingsprojektet for Sortebrødre Plads kunne bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer kunne udvikles samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter mulighederne for, at bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer udvikles, samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 8. marts 2017, pkt. 27, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvordan bibliotekets publikumsarealer kan udvikles, og hvordan samspillet med et kommende projekt for Sortebrødre Plads og Kulturstrøget kunne udfoldes.
  Af det vedhæftede bilag fremgår, at der etableres en ny hovedindgang mod Kulturstrøget. Publikumsfunktionerne, der nu er spredt over 2 etager, samles på samme etage. Formålet er at skabe bedre relationer for borgerne mellem biblioteket og Kulturstrøget via udsynet fra de mange vinduer, der vender mod Kulturstrøget, og via en let adgang til pladsen foran biblioteket. Samtidig skaber forslaget en større overskuelighed for borgerne i forhold til tilbuddene, ligesom der skabes større sammenhæng til aktiviteterne på pladsen ved biblioteket. Endelig indgår, at der etableres en transparent og inspirerende forbindelse mellem Kulturstrøget og Folkeparken. Bibliotekets nuværende orientering har ingen publikumsfunktioner mod Kulturstrøget.
  Indgangen fra Dr. Margrethes Vej bevares (herunder også afleveringsfunktionerne). Pladsdannelsen i forbindelse med Kulturstrøget indebærer, at nogle logistikfunktioner skal flyttes om på Østsiden (Ved Klostermuren).
  Med forslaget er der mulighed for, at borgerservicefunktionerne kan samles på én adresse i Roskilde by. Det vil give mere effektiv drift, bedre forhold for diskretion og fuld service i den bemandede åbningstid. Der kan også være en mulighed for, at de Kulturhistoriske Bogsamlinger får en præsentationsmulighed.
  Den nuværende Rosenhave er egnet til mindre aktiviteter. Med en egentlig pladsdannelse kan der skabes større begivenheder på pladsen, f.eks. koncerter, optræden, udstillinger, inddragende aktiviteter (f.eks. fælles dans, spil og lign.), som biblioteket kan facilitere. Der kan også skabes sammenhæng til de aktiviteter, der måtte foregå i Algade 31. Undervejs i processen har der været tæt dialog med Roskilde Kloster.
  Oplægget skal, såfremt det ønskes fremmet, ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Sortebrødre Plads og Kulturstrøget – som en vigtig del af udviklingsprogrammet Den Dynamiske Bymidte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt udvalget ønsker, at sagen skal indgå i budgetdrøftelserne, forventes der anlægsudgifter på skønsmæssigt 10,6 mio. kr. I forbindelse med projekt Sortebrødre Plads kan salg af byggeretter evt. indgå i finansieringen.
  Projektet indgår ikke i Strategisk Anlægsplan 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 83

  Udsættes.

 • Pkt. 84 Evaluering og drift af Byens hus

  Evaluering_af_opgaver_og_maal_og_fortsat_drift_af_Byens_hus.pdf

  Pkt. 84

  Evaluering og drift af Byens hus

  Sagsnr. 238265 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges evaluering af opgaver og mål for sekretariatet i Byens hus efter 2 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen af opgaver og mål for sekretariatet i Byens hus tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet bevilligede den 28. januar 2015, punkt 9, midler fra udviklingspuljen frem til udgangen af 2017 til bl.a. etablering af sekretariatsfunktion i Byens hus for at gennemføre visionen for Byens hus. Der blev samtidig bedt om en evaluering af sekretariatets mål og opgaver efter to år. Derudover bad byrådet sekretariatsfunktionen om at udarbejde retningslinjer og fremtidig organisering af Byens hus. Dette blev godkendt den 25. november 2015, punkt 329, og ved samme lejlighed vedtog byrådet princippet om, at eventuelle lejeindtægter skulle tilfalde Byens hus.
  Byens hus er efter to års levetid i en positiv udvikling med over 900 bookinger i 2016 og en realistisk forventning om over 1800 bookinger i 2017. Et bookingsystem er sat i drift, og der er løbende inddragelse af brugerne. Sekretariatet har udviklet folkemøder, Byrådet i Bh og ByLivsLab som nye formater for dialogen på tværs af borgergrupper, forvaltning og politikere. Derudover har sekretariatet deltaget aktivt del i udviklingsarbejdet omkring Den Dynamiske Bymidte, herunder Kulturstrøget samt Stændertorvet i tæt samarbejde med den øvrige forvaltning og en række attraktioner og aktører. Byens hus har desuden formået at tiltrække et bredt udsnit af befolkningen. I den unge målgruppe er det fx sket gennem partnerskaber med BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus), ungeprojektet NextWork, RUC, UCSJ og brugergrupper som Ungdommens Røde Kors, Nørdklubben og Roskilde Rotaract.
  For at kunne fortsætte driften på det nuværende niveau samt fortsætte den positive udvikling af Byens hus og de politisk besluttede visioner, er der behov for et fast driftstilskud på yderligere 1,65 mio. kr., da midlerne fra udviklingspuljen stopper med udgangen af 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byens hus får 0,5 mio. kr. i årligt driftstilskud, og har herudover modtaget tilskud fra Byrådets Udviklingspulje. Det forventes besluttet i Økonomiudvalget den 31. maj 2017 (lukket sag), at lejeindtægter fra restaurationen i Byens hus skal bruges på tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. over de næste 2-3 år til bl.a. indretning af produktionskøkken.

  Såfremt der er et politisk ønske om at fortsætte driften og udviklingen af Byens hus på nuværende niveau, kræver det en yderligere driftsbevilling på 1,65 mio. kr. fra og med 2018, dvs. et samlet driftstilskud på i alt 2,15 mio. kr. årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 84

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 85 Situationen i ROMU

  Pkt. 85

  Situationen i ROMU

  Sagsnr. 288019 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få en orientering om driftsforholdene i ROMU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har fremsendt ønske således: ” "Dansk Folkeparti ønsker, at udvalget får en orientering om driftsforholdene i Romu på baggrund af artikel i Politiken den 17.5".
  Forvaltningen kan oplyse, at årsrapport for ROMU 2016 forventeligt vil blive forelagt til udvalgets godkendelse i august 2017. Den behandles i ROMU’s bestyrelse den 13. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 85

  V og O stillede forslag om, at udvalget anbefaler bestyrelsen for ROMU at få lavet en undersøgelse af hændelsesforløbet. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte F og A.
  Kultur- og Idrætsudvalget holdt et møde den 31. maj med de byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer i ROMU, hvor udvalget fik en orientering om forholdene i ROMU og bestyrelsens ageren. Udvalget tager denne orientering til efterretning.
  V og O tager orienteringen til efterretning og anbefaler bestyrelsen for ROMU at få lavet en undersøgelse af hændelsesforløbet.

 • Pkt. 86 Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_junimoedet.pdf Bilag_til_KIU-budgetnotat_junimoedet.pdf KIU-takstforslag.pdf KIU_bloklister.pdf KIU_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2018-2025.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 86

  Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes, herunder konkrete forslag til budgetforbedringer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2018 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 205,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 49,8 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen som foreløbigt budgetteringsgrundlag indarbejdet forslag til strategisk anlægsplan inden for en ramme på 140 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, det vurderer skal indgå i den videre behandling af budget 2018-2021.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Kultur- og Idrætsudvalget på 3,2 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen.
  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget
  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2018. Heri indgår bl.a. budgetmæssige udfordringer i 2018 og indkomne ansøgninger fra aktører.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det vedrører budget 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 86

  Drøftet. Der suppleres med planforhold omkring Viby Sj. Idrætscenter i notatet som fremlægges i august.

 • Pkt. 87 Godkendelse af årsrapport 2016 - Vikingeskibsmuseet

  Vikingeskibsmuseet_aarsrapport_2016.pdf Vikingeskibsmuseet_aarsprotokollat_2016.pdf

  Pkt. 87

  Godkendelse af årsrapport 2016 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2016 for Vikingeskibsmuseet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2016 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2016 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 4.891 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 99.453 kr.

  Institutionen har i 2016 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 2.025.451 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 21.800.500 kr. Et væsentligt projekt er ”Fremtidens museum”, som handler om at opføre en ny bygning til formidling af kulturarven fra havbunden. Fremtidens museum er et samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Vikingeskibsmuseets bestyrelse har den 18. april 2017 godkendt årsrapporten 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Godkendelse af årsregnskab 2016 - Museet for Samtidskunst

  aarsregnskab_2016_incl_revisionsprottokolat.pdf

  Pkt. 88

  Godkendelse af årsregnskab 2016 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2016 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2016 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2016 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 85.167 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2016 442.048 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 25. april 2017 godkendt årsrapporten 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Godkendelse af årsrapporten 2016 - Fonden Gimle

  Gimle_aarsrapport_2016.pdf Gimle_tjekliste_2016.pdf Gimle_koncertliste_2016.pdf

  Pkt. 89

  Godkendelse af årsrapporten 2016 - Fonden Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2016 for Fonden Gimle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat, tjekliste og koncertliste for 2016 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden den sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på 47.000 kr. og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2016 2.565.000 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2016 i alt 1.616.000 kr. ex. moms.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 25. april 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 89

  Godkendt.

 • Pkt. 90 Flytning af Viby Bibliotek

  Viby_Bibliotek_arkiv_fremtid.pdf

  Pkt. 90

  Flytning af Viby Bibliotek

  Sagsnr. 293020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby Bibliotek kunne flyttes fra sin nuværende placering til Søndergade 11, Viby, og dér skabe rammer for bibliotek, arkiv og kulturaktiviteter i partnerskab med KulturCosmos og andre relevante aktører og derved samtidig bidrage aktivt til en levende bymidte i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter et forslag om etablering af nye rammer for bibliotek, arkiv og kulturaktiviteter i partnerskab med foreningen KulturCosmos og andre relevante aktører.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udviklingsplanerne for Viby bymidte indgår muligheden af, at bibliotek, arkiv og KulturCosmos samles i en nyopført bygning på arealet omkring Søndergade 13/Cosmos. Planerne herom er beskrevet i en anden sag på dagsordenen.
  Det centrale i den nye placering er at skabe en stærk synergi med KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og at medvirke til at skabe og understøtte et levende centrum i Viby. Det sidste vil ske dels som følge af de mange og mangeartede aktiviteter og dels i kraft af antallet af besøgende, som forventes at øges i forhold til det nuværende i de tre institutioner. Endelig vil det nye sted sikre en opdatering af biblioteksfunktionerne, herunder borgerservice.
  Synergien mellem de tre institutioner skabes bl.a. gennem dels bedre arealanvendelse i form af fælles udstillingsarealer, fælles mødefaciliteter, fælles café-funktion osv. og dels gennem tæt samarbejde omkring aktiviteter, udstillinger, værkstedaktiviteter, debatmøder, kulturarrangementer osv.
  Visionen for huset bør udformes konkret af parterne med vægt på at skabe et dynamisk og aktivt sted, der kan fremme et levende og attraktivt centrum i Viby.
  Der er allerede nu et tæt samarbejde mellem biblioteket, KulturCosmos og Ramsø Lokalhistoriske Forening. Dialogen er intensiveret på det seneste. Såfremt forslaget realiseres vil den fremtidige proces indebære et nært samarbejde om at konkretisere planerne, dels gennem fortsat tæt dialog mellem de tre institutioner og en styregruppe med repræsentanter fra de tre institutioner, dels gennem borgerinddragelse.
  Der bør i huset være afsat arealer til de særlige funktioner, der er særegne for de enkelte institutioner – dvs. arkiv, biblioteksområder, område til borgerservice (inkl. diskretion), og værkstedsaktiviteter mv. Det er afgørende med fri og åben adgang til huset, så foreningen KulturCosmos administrerer booking af lokaler. Der foreligger en foreløbig arealopgørelse, som vil skulle bearbejdes yderligere.
  Det foreslås, at ansvaret for drift og vedligehold af bygningen henlægges til Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt udvalget ønsker, at sagen skal indgå i budgetdrøftelserne, forventes der anlægsudgifter på 35-40 mio. kr. Driftsudgifterne forventes at være uændret – som summen af udgifterne til arkiv, bibliotek og KulturCosmos. Der forventes indtægter ved salget af det nuværende bibliotek, arkivet i Daastrup, byggeretter mm på i størrelsesorden 10-13 mio. kr.
  Projektet indgår ikke i Strategisk Anlægsplan 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 90

  Udvalget besluttede at oversende forslaget til budgetdrøftelserne.

 • Pkt. 91 Orientering om fremtidig bymidte i Viby

  En_fremtidig_bymidte_i_Viby.pdf Situationsplan.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om fremtidig bymidte i Viby

  Sagsnr. 288528 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. januar 2017, punkt 21, realiseringsstrategien for Viby bymidte m.v. Forvaltningen har på denne baggrund arbejdet videre med et forslag om at samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et bibliotek- og kulturhus på Cosmosgrunden. Forvaltningen orienterer om status.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der arbejdes med en realisering af en fremtidig bymidte i Viby, hvor de nuværende biblioteks- og borgerservicefunktioner flyttes til en ny placering i Viby bymidte i en ny bygning, hvor der skabes et fælles bibliotek og kulturhus, der vil skabe mulighed for etablering af en levende bymidte. Der henvises i den forbindelse til sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden om flytning af Viby Bibliotek.
  Endvidere vil der blive skabt mulighed for at etablere en række boliger, som kan være et supplement til de kommende boliger på Skousbo. Boligerne i Viby bymidte foreslås udformet, så de især henvender sig til seniorer.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag hertil, som fremgår af vedlagte situationsplan. Forslaget betyder, at der etableres en bymidte, hvor et af de centrale omdrejningspunkter vil være et bibliotek og kulturhus, samtidig med at der etableres en række centralt placerede boliger. Forslaget indebærer at Søndergade 13 og 15 sælges sammen med Byvejen 16, Dåstrup (det nuværende Dåstrup Lokalarkiv, der flytter ind i det nye bibliotek og kulturhus).
  Forvaltningen har endvidere drøftet med de to lægepraksis’er i Viby muligheden for at etablere et sundhedshus med bl.a. de to lægepraksis, og på denne baggrund foreslås det, at der i Viby bymidte skabes mulighed for etablering af et sundhedshus.
  En nærmere beskrivelse af forslaget fremgår af notatet – En fremtidig bymidte i Viby.
  Forvaltningen arbejder frem imod at fremlægge lokalplansag i Plan- og Teknikudvalget, sag om fremtidigt bibliotek mv. i Kultur- og Idrætsudvalget samt salgssag til Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Anlægsudgiften ved realisering af dette projekt vil andrage mellem 35 og 40 mio.kr. og samtidig give en indtægt ved salg af ejendomme m.v. på mellem 10 og 12 mio.kr., således at netto anlægsudgiften forventes at blive mellem 25 og 28 mio.kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 91

  -

 • Pkt. 92 Orientering om Festival for unge med særlige behov

  Pkt. 92

  Orientering om Festival for unge med særlige behov

  Sagsnr. 291519 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, blev det besluttet at afsætte 150.000 kr. til afholdelse af festival for unge med særlige behov. Festivalen blev afholdt den 15. marts 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 blev der afsat 150.000 kr. i budgettet til at afholde Roskilde Kommunes første festival for unge med særligt behov. Planlægningen kunne ikke nås, så festivalen kunne afholdes i 2016. Festivalen blev afholdt den 15. marts 2017.
  Festivalen blev planlagt og afviklet i et samarbejde mellem Gimle og ITC.
  Der blev solgt 566 billetter, heraf var de 179 billetter til ledsagere.
  Billetterne blev primært solgt i Roskilde Kommune og opland, men der blev også solgt billetter til øvrige dele af Sjælland.
  Billetprisen var fastlagt til 200 kr., incl. en sandwich og 1 øl eller vand. Ledsagere skulle kun betale for en sandwich og en øl/vand for 80 kr., entreen var gratis.
  Målet var at få solgt 500 billetter. Arbejdsgruppen vurderede, at det var det antal deltagere, der kunne være i Hal A, når der også var taget hensyn til, at der ville komme en del kørestolebrugere. Ca. 14 dage før festivalen kunne arbejdsgruppen konstatere, at der var stor efterspørgsel på billetter, så efter en grundig vurdering, blev antallet sat op til 550 billetter.
  Koncertenen blev afholdt i hal A i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, og vandrehallen foran hal A blev benyttet til afslapning, boder og til at få taget fotos med kunstnerne og deltagerne.
  Tilbagemeldinger fra deltagerne på festivalens facebookside, giver udtryk for en vellykket festival, og spørgsmål om hvorvidt der også vil komme en tilsvarende festival i 2018. Forvaltningen vurderer, at der har været tale om en vellykket festival for en gruppe borgere med få kulturtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 92

  -

 • Pkt. 93 Orientering om status på ungepolitik

  Status_paa_Roskilde_Kommunes_ungepolitik_2014_-_2017.pdf Ungepolitik_-_politiske_maal_2015_-_2016.pdf Ungepolitik_-_notat_revi._forslag_vision_2015_-_2017.pdf

  Pkt. 93

  Orientering om status på ungepolitik

  Sagsnr. 266903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres sammen med Kultur- og Idrætsudvalget om status på arbejdet med opfyldelsen af målene i byrådets ungepolitik.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungepolitikken blev vedtaget i byrådet den 2. september 2015. Visionen for ungepolitikken er, at Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i højere grad kan handle som aktive medborgere, og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.
  Ungepolitikken rummer tre målsætninger: Unge og demokrati, frivillighed og fællesskaber samt Liv i byen. I ungepolitikken formuleres politiske mål for ét år ad gangen. I september 2015 blev der vedtaget otte mål. Arbejdet med at implementere målene rækker udover den angivne periode 2015/16 da der blev vedtaget flere mål, end det har været tilfældet tidligere. Forvaltningen har i samarbejde med unge og særligt Ungeudvalget arbejdet med realisering af målene siden.
  Indenfor målsætningen Unge og demokrati er især Ungedagen blevet videreudviklet med større inddragelse af Ungeudvalget. Og Ungeudvalget har arbejdet med udvikling af deres arbejde herunder synlighed af udvalget på Facebook. Kommunen har arbejdet med inddragelse af de unge i flere projekter.
  Indenfor målsætningen Frivillighed og fællesskaber har Ungeudvalget via det nye koncept for Ungedagen arbejdet med at give flere unge værktøjer til at skabe deres egne projekter og arrangementer. App’en Ungeguiden formidler nu tilbud for ensomme unge.
  Indenfor målsætningen Liv i Byen er brugen af Latinerhaven blevet understøttet ved udviklingen af nye audioguides med forslag til træningsaktiviteter, ligesom der er blevet udviklet skilte om tilblivelsen af Latinerhaven i samarbejde med unge. I Viby har lokale unge produceret en lille film om, hvorfor de er kulturskabere i Kulturcosmos som en måde at synliggøre, hvordan unge kan bidrage til deres lokalsamfund.
  Ungepolitikken fremgår af bilag sammen med en uddybende status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 93

  -

 • Pkt. 94 Orientering om ny egnsteater aftale Opera Hedeland

  Pkt. 94

  Orientering om ny egnsteateraftale Opera Hedeland

  Sagsnr. 292897 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om, at Opera Hedeland har indsendt en ændret egnsteateraftale 2018-2020 til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen skal hermed orientere om ændring af egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december 2016, pkt. 172, blev ansøgning om ny egnsteatertale for Opera Hedeland 2018-2020 behandlet. Den blev herefter godkendt på byrådsmødet den 21. december 2016 og indsendt til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. I ansøgningen har Opera Hedeland søgt om dispensation for bekendtgørelsens krav om minimum 2 årlige produktioner.
  Slots- og Kulturstyrelsen har efter modtagelse af ansøgningen igangsat en evaluering af Opera Hedeland, som afsluttes medio august 2017. Af brev dateret 16. marts 2017 til Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne meddeler Slots- og Kulturstyrelsen, at der først bliver truffet beslutning om dispensation til Opera Hedeland efter, at evalueringen er afsluttet medio august 2017. I samme brev anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen, at Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne gør sig overvejelser i forhold til, at teatret fremadrettet evt. skal præsentere et repertoire med minimum 2 årlige produktioner.
  På den baggrund har Opera Hedeland indsendt en ændret egnsteateraftale til Slots- og Kulturstyrelsen. I den ændrede egnsteateraftale fastholdes ansøgningen om dispensation for kravet om 2 årlige produktioner, men aftalen indeholder også et alternativ, nemlig at Opera Hedeland forpligter sig til at præsentere en yderligere operaforestilling i mindre skala, eventuelt som samproduktion, hvis der ikke gives dispensation.
  Det har været nødvendigt for Opera Hedeland at meddele dette alternativ til Slots- og Kulturstyrelsen i en ændret egnsteateraftale for at undgå en situation i august 2017, hvor teatret ikke får dispensation, og dermed bliver afvist som egnsteater og må lukke.
  Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland har godkendt ændring af egnsteateraftalen, som er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. april 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 94

  -

 • Pkt. 95 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf C_-_Den_dynamiske_bymidte_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf E_-_Viby_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf F_-_Jyllinge_Handleplan_2018-22_UDKAST.pdf G_-_Dyrskuepladsen_og_Milen_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf H_-_Musicon_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf

  Pkt. 95

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 290280 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon.
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er i planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om status på valg af booking- og tilskudssystem

  Pkt. 96

  Orientering om status på valg af booking- og tilskudssystem

  Sagsnr. 274883 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen undersøger markedet for et nyt booking- og tilskudssystem på folkeoplysningsområdet. Udvalget er tidligere blevet orienteret om proces på møde den 1. februar 2017, punkt 20. Udvalget orienteres om status på valg af booking- og tilskudssystem.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen gennemfører en proces, hvor markedet undersøges, inden der træffes beslutning om nyt booking- og tilskudssystem.
  Forvaltningen har holdt møder med leverandørerne EG A/S, Edora/FormPipe, WinKAS og KMD i januar og februar 2017. Fokus har været på booking (sæsonbooking, enkel og gentagen booking), tilskud (årlige og løbende), foreningskontaktdata og systemernes tekniske niveau. EG A/S gik ikke videre.
  Den 6. marts 2017 præsenterede KMD, WinKAS og Edora/FormPipe deres system for 18 foreninger og repræsentanter fra Roskilde Idræts Union, Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.
  Efterfølgende har forvaltningen besøgt Helsingør, Vordingborg og Faxe kommuner for at indhente yderligere referencer. Helsingør Kommune er blandt de tre første kommuner, der har indgået kontrakt med Edora/FormPipe. Vordingborg Kommune er ligeledes en af de første kommuner på KMDs nye løsning. Faxe Kommune har tegnet kontrakt med WinKAS, som i forvejen er i 10 andre kommuner.
  Forvaltningen vurderer, at alle systemer vil skulle udvikles, for at de kan leve op til vores foreningers og sagsbehandlers væsentligste behov. Der er forskel på, hvor meget udvikling de enkelte systemer kræver. Forvaltningen har af den årsag fravalgt Edora/FormPipe.
  Forvaltningen er nu i gang med at afdække og beskrive udviklingsområderne, inklusiv tidsplan og økonomi for henholdsvis KMD og WinKASs systemer.
  Det betyder, at forvaltningen træffer beslutning om valg af bookingsystem senest september 2017. Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget orienteres efterfølgende.
  Implementeringsfasen forventes at køre i ca. 5 måneder, og systemet ønskes taget i drift december 2017. Det betyder, at nogle foreninger skal afregne lokaletilskud, som det første i det nye system, med deadline 1. februar 2018, mens andre skal søge om aktivitetstilskud 1. oktober 2018. Forvaltningen vil holde kurser for foreningerne i forbindelse med overgangen til det nye.
  Folkeoplysningsudvalget er mundtligt orienteret om status på valg af bookingsystem på møde den 8. maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Pkt. 97

  Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune og DBU (august)
  - Driftsaftaler med kulturelle foreninger (august)
  - Prioritering af midler fra idrætsfacilitetspuljen (august)
  - Godkendelse af årsregnskab 2016 – ROMU (august)
  - Årsplan Elite- og Talentrådet (september/oktober)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Handleplan Musikby
  - Kulturpuljen
  - Udmøntning af budgetforliget på udvalgets område
  - Takster for de musiske skoler, nye tilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 97

  -

 • Pkt. 98 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 98

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 98

  Lørdag på Stændertorvet: VM i straffe og derefter landskamp (på storskærm)
  Mandag 1. spadestik på Rib'en.
  Lokal Historisk Arkiv.
  Status på projektet bibliotekernes rolle i lokalsamfundet. Der er mange aktiviteter i gang.
  Borgerservice, tidsbestilling. Forskellige initiativer afprøves.

 • Pkt. 99 Eventuelt

  Pkt. 99

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 99

  Roskilde Bibliotek har haft besøg af en delegation af biblioteksfolk fra Barcelona.